ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS)
Acinetobacter baumannii:
Tanımlanması ve AMD Testleri
Hazırlayan Birim
Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu 11
Onaylayan Birim
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kategori
Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD)
Bölüm
Mikrobiyolojik Tanımlama
Standart No
AMD-MT-06
Sürüm No
1.0
Onay tarihi
01.01.2015
Geçerlilik tarihi
01.01.2018
Sürüm no
Tarih
Değişiklik
Acinetobacter baumanii: tanımlama ve AMD testleri
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR VE TANIMLAR ................................................... 3
GENEL BİLGİ ........................................................................ 4
TEKNİK BİLGİLER .................................................................. 6
1 Hedef mikroorganizma ....................................................... 6
2 Tanı/tanımlama için asgari laboratuvar koşulları ..................... 6
3 Tanı/tanımlama teknikleri ................................................... 7
4 AMD testleri ...................................................................... 9
4.1. Disk Diffüzyon Yöntemi .................................................... 9
4.2. Gradiyent Test Yöntemi .................................................... 9
4.3. Otomatize Sistem ile MIK saptanması ................................ 9
5 Raporlama ........................................................................ 9
5.1. Raporlama, Yorumlamada Dikkat Edilecek Noktalar ............ 10
EKLER................................................................................. 11
İLGİLİ DİĞER UMS BELGELERİ ................................................ 13
KAYNAKLAR ......................................................................... 13
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-06 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 2 / 13
Acinetobacter baumanii: tanımlama ve AMD testleri
Kapsam ve Amaç
Bu doküman klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının
tanımlanması ve bu mikroorganizmaların yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde
kullanılabilecek antibiyotiklerin in vitro duyarlılıklarının çalışılması için geçerli
yöntemlerin değerlendirilmesi kriterlerini kapsamaktadır.
Kısaltmalar ve Tanımlar
ATCC
American Type Culture Collection
ATPaz
Adenozin trifosfataz
CAMHB
Cation Adjusted Mueller Hinton Broth
CCUG
Culture Collection Universtity of Göteborg
CECT
Spanish Type Culture Collection
CLSI
Clinical Laboratory Standards Institute
CIP
Collection de Institut Pasteur
DSM
Deutsche Stammsammlung für Mikroorganismen und
Zellkulturen
EMB
Eozin Metilen Mavisi Agar
EUCAST
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing
MHA Agar
Mueller-Hinton Agar
MİK
Minimum İnhibitör Konsantrasyon
NCTC
National Collection of Type Cultures
SF
Serum Fizyolojik
UMS
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-06 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 3 / 13
Acinetobacter baumanii: tanımlama ve AMD testleri
Genel Bilgi
Acinetobacter türleri Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarlarında, özellikle yoğun bakım
hastalarında pnömoni ve dolaşım sistemi enfeksiyonlarında etken olarak izole edilen
gram-negatif
nonfermentatif
mikroorganizmalar
arasında
Pseudomonas
aeruginosa’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Son yıllarda çoğul dirençli
Acinetobacter baumannii suşlarının yol açtığı yüksek mortaliteyle seyreden
enfeksiyonlarda artış görülmektedir.
Bazı Acinetobacter suşları, son seçenek olarak kabul edilen karbapenemler de dahil,
aminoglikozidler, sefalosporinler ve kinolonlara dirençlidir. A. baumannii suşlarında
beta laktamazlar, eflüks pompaları, dış membran porin kaybı ve hedef bölge
mutasyonları gibi bilinen tüm mekanizmalarla antimikrobiyal ilaçlara direnç
gelişmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda bu mekanizmalara yenileri
eklenmiştir. Örneğin ATPaz geni içerisine entegre olan bir direnç adasının varlığı farklı
A. baumannii suşlarında gösterilmiştir (1). Çoğul ilaç direnci bu mekanizmalardan
birkaçının bir izolatta bulunması ya da tek bir güçlü direnç mekanizmasının varlığı
sonucu meydana gelir. Çoğul ilaç dirençli A. baumannii’ler tüm dünyada giderek önem
kazanmaktadır ve bunların yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde sorun yaşanmaktadır.
Bu hastalarda uygun olmayan empirik tedavi ve doğru tedavinin gecikmesi nedeniyle
hastanede yatış süreleri uzamakta, enfeksiyon devam etmekte ve sonuç olarak
mortalite artmaktadır (2).
A. baumannii suşlarında kromozomal ve indüklenebilir özellikte olan Amp C
sefalosporinazlar, Ambler sınıf C’de yer alan β-laktamazlardır. Amp C β-laktamazlar
penisilinler, sefalosporinler ve monobaktamları hidrolize eder. Bu β-laktamazlar, 3.
kuşak sefalosporinleri parçalarken, 4. kuşak sefalosporinleri genellikle etkilemez.
Genel olarak, Amp C β-laktamazlar klavulanik asit başta olmak üzere klasik GSBL
inhibitörleri ile inhibe olmaz. A. baumannii’larda kromozomal Amp C β-laktamazların
derepresyonu ya da aşırı üretimi sonucu başlangıçta duyarlı bulunan sefalosporinler
ile β-laktam/β-laktamaz inhibitörlerine karşı tedavi sırasında yüksek düzey direnç
gelişebilir (3).
Çoğul ilaç dirençli P.aeruginosa, A.baumannii suşlarına oldukça iyi etki gösteren
kolistin ilk olarak 1952 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Çoğul ilaç direnci taşıyan
bakterilerin neden olduğu infeksiyonların tedavisinde kolistinin yaygın kullanımı
sonucunda P.aeruginosa ve A.baumannii suşlarında direnç geliştiği bildirilmiştir.
Dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde kolistinin tek başına kullanımı, bu antibiyotiğe direnç gelişmesinde oldukça önemlidir. Bu nedenle kolistin
dışında tüm antibiyotiklere dirençli A. baumannii enfeksiyonlarının tedavisinde
kolistinin tek başına kullanılması yerine başka antibiyotiklerle kombine kullanımı tercih
edilmelidir. Yapılan çalışmalarda kolistinin gram negatif bakterilere karşı
karbapenemlerle sinerji oluşturduğu gösterilmiştir. Bunların dışında kolistinin
seftazidim, rifampisin ve glikopeptidlerle sinerji oluşturduğu yönünde bildirimler de
bulunmaktadır. Kolistin karbapenemlerle birlikte kullanıldığında, mikroorganizma
sadece kolistine duyarlı olmasına karşın, karbapenem kullanımı sonucunda bakteri
hücre duvarında ortaya çıkan kısmi harabiyet ile hücre membranı üzerindeki kolistin
etkinliği zamana bağlı olarak artış göstermektedir. Bunun dışında kolistin kullanımının
14 günlük kullanım süresini aşması da kolistin direnci gelişmesinde önemli bir risk
faktörüdür.
Bakteriyemilerde intravenöz kolistin kullanılmasıyla % 90’larda tedavi başarısına
ulaşıldığı halde, pnömonilerde bu oran % 75 civarındadır. İntravenöz kullanımla
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-06 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 4 / 13
Acinetobacter baumanii: tanımlama ve AMD testleri
birlikte, aerosol şeklinde kullanım, intratekal ve intraventriküler kullanım da son
dönemlerde giderek artış göstermektedir.
Öte yandan kolistin, ciddi infeksiyonların tedavisinde günümüzde bir çok antibiyotiğin
yetersiz kaldığı dirençli mikroorganizmalara karşı, mutlaka korunması ve endikasyon
durumunda kombine kullanılması gereken bir antibiyotiktir(4).
Tigesiklin ise çoğul dirençli A. baumannii enfeksiyonlarının tedavisinde alternatif ilaç
seçeneklerinden biridir. Tigesiklinin, 1997 yılından beri yapılan çok sayıda
araştırmada, çoğul dirençli A. baumannii suşlarında etkili olduğu gösterilmiştir. Öte
yandan P. aeruginosa’ya aktivitesinin olmaması ve serumda düşük seviyede bulunması
tigesiklin kullanımını kısıtlamaktadır (5).
A.baumannii’nin etken olarak izole edildiği enfeksiyonlarda duyarlılık testleri sonucu
elde
edilen
veriler
EUCAST
standartları
doğrultusunda
değerlendirilerek
raporlanmalıdır (6). CLSI standartlarını kullanan laboratuvarlar için Performance
Standarts for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Third Information
Supplement M100-S23 Vol.33 No.1 Clinical and Laboratory Standards Institue 2013
veya güncel CLSI dökümanı referans alınmalıdır (7).
A. baumannii izolatlarında bölgesel direnç oranlarının bilinmesi, lokal ve bölgesel
enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması enfeksiyonların zamanında doğru olarak
tanımlanması ve klinik ve enfeksiyon kontrol birimlerinin bilgilendirilip, uyarılması ile
mümkündür. Çalışılan birimdeki direnç eğilimlerinin bilinmesi ve akılcı antibiyotik
kullanımının teşvik edilmesi son derece önemlidir.
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-06 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 5 / 13
Acinetobacter baumanii: tanımlama ve AMD testleri
Teknik Bilgiler
1 Hedef mikroorganizma
Acinetobacter baumannii
2 Tanı/tanımlama için asgari laboratuvar koşulları
2.1. Laboratuvar güvenliği
A.baumannii ile ilgili işlemler asgari Biyogüvenlik düzeyi 2 laboratuvar şartlarında
gerçekleştirilmelidir. Kültür incelemesi için gönderilen tüm örnekler enfeksiyöz kabul
edilmeli, ‘standart önlemler’ uygulanmalı, laboratuvar çalışmaları biyogüvenlik
düzeyine uygun biyolojik güvenlik kabininde gerçekleştirilmelidir.
2.2. Sorumluluklar ve asgari personel gerekleri
Hedef mikroorganizmalarla çalışacak personelin; en az Sağlık Meslek Yüksek Okulu
mezunu sağlık tekniker veya sağlık meslek liselerinin tıbbi laboratuvar programından
mezun olan sağlık teknisyeni statüsünde, biyogüvenlik eğitimi almış ve bakteriyoloji
laboratuvarında en az bir aylık eğitim sürecini tamamlamış olması gereklidir.
2.3. Örnek, Ayıraç, Kit, Ekipman
İnceleme örneği

İdrar

Yara
a) Yanık
b) Dış kulak yolu sürüntü
c) Doku
d) Apse
e) Aspirasyon

Kan
a) Yenidoğanlar
b) İmmunsupresif hastalar
c) Yanık hastaları

BOS

Solunum yolu örnekleri
a) Balgam
b) Bronkoalveolar lavaj
c) Trakeal aspirat
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-06 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 6 / 13
Acinetobacter baumanii: tanımlama ve AMD testleri

Steril vücut sıvıları
Besiyeri / Ayıraç
Örnek ekimi için:

Kanlı agar (%5 koyun kanlı)

Mac Conkey agar veya EMB agar, çukulata agar (invazif örnekler) (Bkz. B-ÖY01-14)
Antimikrobiyal duyarlılık testi için:

Mueller Hinton agar

Otomatize sistemler
 Diğer malzeme (Bkz. AMD-TP-03)
 Kanlı agar, Mac Conkey agar ve Mueller Hinton agar besiyerleri - Ticari olarak
piyasadan hazır temin edilebilir ya da laboratuvarda AMD-TP-01 dokümanından
yararlanılarak hazırlanabilir.
2.4. Kalite kontrol
 A. baumannii izolatlarının tanımlanmasında kullanılan tüm besiyeri ve ayıraçlar için iç
kalite kontrolü yapılmalıdır.
 Kalite kontrol testleri ve bu testlerde kullanılan kalite kontrol suşları, ilgili tanımlama
testlerinin altında yer almaktadır. (Daha ayrıntılı bilgi için Bkz. B-TP-01-23)
 Antimikrobiyal duyarlılık test sonuçlarının doğruluğu ve geçerliliği EUCAST
standartında yer alan en az bir standart P. aeruginosa suşu ile çalışılarak ilgili
standartda ifade edilen değerler aralığında sonuçların alınması ile kanıtlanmalıdır (5).
 Kalite kontrol suşu olarak P. aeruginosa ATCC 27853 kullanılması önerilir (5).

E. coli ATCC 35218 (β-laktam/ β-laktamaz inhibitör konsantrasyonları için) (6).
 Alternatif olarak P. aeruginosa ATCC 27853, NCTC 12934, CIP 76110, DSM 1117,
CCUG 17619, CECT standart suşları da kalite kontrol amacıyla kullanılabilir (5).
3 Tanı/tanımlama teknikleri
Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarları, otomatize sistem kullansa da bakteri tanımlamada
önce şu basamakları yerine getirmelidir:
3.1. Mikroskobi (bütün mikroskobik teknikler)
Hedef mikrorganizmalar, gelen örnek veya üreyen kültürden hazırlanan preparatın
Gram boyalı mikroskopik incelemesinde gram negatif kokobasil, kok olarak görülür
(Bkz.B-TP-03).
İlk izolasyonda ve bir günlük taze kültürlerinde kokobasil formunda olup, sub
kültürlerinde veya penisilinli ortamda ürediklerinde çomak şeklinde görülürler. Vücut
sıvılarında ve katı besiyerlerinde daha çok diplokok şeklindedirler. Basil şeklinde de
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-06 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 7 / 13
Acinetobacter baumanii: tanımlama ve AMD testleri
olabilir, bazen gram pozitif görülebilirler. Özellikle kan kültürlerinden izole edildiğinde
örnekten ilk boyandığında gram pozitif olarak değerlendirilebilir (1).
A. baumannii hareketsizdir.
3.2. Kültür
Toprak ve suda yaygın olan zaman zaman deriden, mukoza zarlarından,
sekresyonlardan ve hastane ortamından izole edilen aerop gram negatif bakterilerdir.
30-350 C’da ürer. Bir çok besiyerinde kolayca ürer. Kanlı agarda hemolizsiz gri, opak S
koloniler yaparken, Mac Conkey agarda renksiz koloniler oluşturur (1).
3.3. Biyokimyasal testler
A. baumannii oksidaz negatiftir.
A.baumannii klinik örneklerden izole edildikleri zaman çoğunlukla glukoz pozitif, nonhemolitik , oksidaz negatif, hareketsiz bakterilerdir. A. baumannii 440 C’da üreyebilir.
Çoğu ticari tanımlama kiti Acinetobacter türlerini diğer non-fermenterler ve
Enterobacteriaceae’den
ayırt
edebilir.
Öte
yandan
güvenilir
sonuçlar
vermeyebileceğinden klinik ya da epidemiyolojik olarak önem taşıyan suşlar referans
laboratuvara gönderilmelidir.
3.4. Moleküler
Antimikrobiyal direnç araştırmaları
yöntemler kullanılmaktadır.
ve
epidemiyolojik
çalışmalarda
moleküler
3.5. Sonuçların değerlendirilmesi/yorumlanması
Koloni morfolojisi, Gram boyama
Acinetobacter türleri tanımlanır.
sonucu,
oksidaz
ve
katalaz
negatifliği
ile
3.6. Saklama, Referans merkeze gönderme
İnvazif A. baumannii izolatları gibi, toplum ve hastane kökenli infeksiyonlar açısından
önemli mikroorganizmaların stoklanması, klinisyen tarafından istenebilecek ve etkene
yönelik yeni bir işlemin yapılmasını (örneğin antibiyotik MİK değerlerinin belirlenmesi
gibi) sağlamaktadır. Bunun dışında özellikle hastane infeksiyonlarında geriye dönük
salgın incelemesi ve moleküler tiplendirme yapılabilmesi için bakteriler 6 ay
dondurularak saklanmaktadır. Ayrıca doğal direnç ve beklenmeyen direnç fenotipleri
saptandığında da, mikroorganizma tanımlaması ve duyarlılık testi sonucu
doğrulandıktan sonra suşlar saklanmalı ve uygun yöntemlerle referans laboratuvara
gönderilerek doğrulanmalıdır. (Bkz. AMD-MT-04)
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-06 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 8 / 13
Acinetobacter baumanii: tanımlama ve AMD testleri
4 AMD testleri
4.1. Disk Diffüzyon Yöntemi
A. baumannii izolatlarında antimikrobiyal duyarlılık testleri disk difüzyon yöntemi,
gradiyent yöntemi, otomatize sistemler gibi farklı yöntemlerle çalışıldıktan sonra,
sonuçlar uygun standartlara göre yorumlanarak raporlanır.
Kirby-Bauer Disk Difüzyon Yöntemi AMD-TP-03 dokümanına uygun olarak hazırlanıp
değerlendirilir.
Kanlı agar besiyerinde bir gecelik inkübasyon sonrası üreyen kolonilerden steril öze
veya pamuk eküvyon ile steril SF çözeltisinde veya MH sıvı besiyeri içinde bir
süspansiyon hazırlanır.
A.baumannii, tercihen kanlı agar plaktan McFarland 0.5 standart yoğunluğunda
hazırlanmalıdır. Süspansiyonun yoğunluğunu ayarlamakta fotometrik bir cihaz
kullanılması önerilmektedir. Fotometrik cihaz, üretici firmanın önerileri doğrultusunda
kalibre edilerek kullanılmalıdır.
Alternatif olarak, suspansiyonun bulanıklığı görsel olarak da McFarland 0.5 bulanıklık
standartı ile karşılaştırılır (Bkz. AMD-TP-02).
Plaklar 16-20 saat 35°C sıcaklıkta inkübe edildikten sonra antimikrobiyal duyarlılık test
sonucu için zon çapları değerlendirilmelidir.
Değerlendirme: 150 mm’lik plakta maksimum 12; 100 mm’lik plakta ise maksimum
5 disk test edilir. İnkübasyon sonrası inhibisyon zonu sınırı, yansıyan ışıkla
aydınlatılmış siyah bir zemin üzerinde plağa tersinden bakıldığında, çıplak gözle
görülebilir üremenin bittiği çizgi olarak kabul edilir.
Kullanılması önerilen disk içerikleri, sınır değerler
http://www.eucast.org adresinde yer almaktadır (5).
ve
kalite
kontrol
tablosu
4.2. Gradiyent Test Yöntemi
Kolistin duyarlılık araştırması için gradiyent test yöntemi kullanılır. MİK saptama
yöntemleri (AMD-TP-04) dokümanı esas alınarak çalışılır.
4.3. Otomatize Sistem ile MIK saptanması
Üretici firmanın önerileri doğrultusunda çalışılarak saptanan değerler sistemin veri
tabanından seçilecek CLSI veya EUCAST standartlarına göre yorumlanması sağlanır.
5 Raporlama
İdrar, solunum yolu ve yara örneklerinde kolonizasyon/kontaminasyon dışındaki tüm
sonuçlar ile kan, BOS ve diğer steril vücut sıvılarından izole edilen tüm suşlar rapor
edilir.
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-06 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 9 / 13
Acinetobacter baumanii: tanımlama ve AMD testleri
5.1.Raporlama, Yorumlamada Dikkat Edilecek Noktalar

Acinetobacter baumannii’nin doğal dirençli olduğu diğer antimikrobiyaller ile
beklenmeyen
direnç
fenotipleri
AMD-TB-03
belgesinde
bildirilmiştir.
Beklenmeyen direnç fenotipleri ile doğal direnç ile uyumsuz sonuçlar
saptandığında mikroorganizma tanımlama ve antimikrobiyal duyarlılık test
sonucu doğrulanmalıdır.

Antimikrobiyal duyarlılık testinde dilüsyon yöntemleri kullanılacaksa CLSI
2013’ün önerisi: Buyyon dilüsyon için CAMHB, agar dilüsyon için MHA
kullanılması ve 18±2 saat inkübasyon yapılmasıdır (7).

Klinik olarak önemli enfeksiyonlar tek ilaçla tedavi edilmemelidir. Tek ilaç
kullanıldığında
kolayca
direnç
geliştirebilir.
Yapısal
olarak
AmpC
bulunduğundan tedavinin 3. gününde kullanılan beta-laktam antibiyotiklere
direnç geliştirebilir.

CLSI’da Acinetobacter spp. için tikarsilin, piperasilin ve bunların ß-laktamaz
inhibitörlü kombinasyonları için disk difüzyon ve MİK sınır değerleri
belirtilmesine karşın, EUCAST’de hepsi için yeterli kanıt bulunmadığı
belirtilmektedir.

A. baumannii ampisiline doğal dirençli olmasına karşın, ampisilin-sulbaktama
sulbaktamın etkisinden dolayı duyarlı olabilir.

Trimetoprim ve sülfonamidlerle, besiyerindeki antagonistler nedeniyle hafif
bir üreme görülebilir. %80 inhibisyon varlığında sonuç duyarlı olarak
değerlendirilir.

Trimetoprim-sülfametoksazol MİK sınır değerleri CLSI’da kombinasyon olarak
belirtilirken, EUCAST’de trimetoprim konsantrasyonu olarak ifade edilir.

Acinetobacter spp.’de CLSI dokümanında tetrasiklinler için disk zon çapı ve
MİK değerleri belirtilmiş olmakla birlikte EUCAST dokümanlarında
tetrasiklinler ile ilgili kanıtların yetersiz olduğu belirtilmektedir. CLSI
dokümanlarında tetrasiklinlere duyarlı mikroorganizmalar doksisiklin ve
minosikline de duyarlıdır. Öte yandan tetrasiklinlere orta duyarlı ya da
dirençli olan bazı mikroorganizmalar doksisiklin ve/veya minosiklinlere duyarlı
olabilir (5,7).

Tigesiklin için CLSI dolümanında disk difüzyon ya da MİK ile ilgili herhangi bir
sınır değer bulunmazken, EUCAST’in ‘MİK ve zon çapı değerlendirmek için
sınır değer tabloları’na göre: Bu ilaçla tedavi için söz konusu türün iyi bir
hedef olup olmadığı hakkında yetersiz kanıt bulunduğunu belirtir. S, I veya R
kategorileri belirtilmeden, bir yorum eşliğinde MİK değeri bildirilebilir (5).
Tigesiklin test edildiğinde MİK değeri belirtilerek yukarıdaki notun rapora
eklenmesi uygundur.

Kolistin duyarlılık testi disk difüzyon yöntemi ile yapılmamalıdır, MİK yöntemi
kullanılmalı ve CLSI’ya göre MİK≥8 µg/ml, EUCAST’e göre ise MİK>2 µg/ml
dirençli olarak yorumlanmalıdır (5,7).

Kolistine direnç A. baumannii’de beklenmeyen direnç fenotiplerindendir.
Saptanıldığında izolatın ve antimikrobiyal direncin doğrulanması gereklidir.
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-06 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 10 / 13
Acinetobacter baumanii: tanımlama ve AMD testleri
Ekler
Ek-1 Acinetobacter baumannii EUCAST Klinik Sınır
Değer Tablosu
MİK
sınır değeri
(mg/L)
S≤
R>
Disk
içeriği
(µg)
Zon çapı
sınır değeri
(mm)
S≥
R<
1
Penisilinler
Benzilpenisilin
-
-
-
Ampisilin
-
-
-
-
YK
YK
YK
YK
Amoksisilin
-
-
-
-
Amoksisilin-klavulanat
-
-
-
-
Piperasilin
YK
YK
YK
YK
Piperasilin-tazobaktam
YK
YK
YK
YK
Tikarsilin
YK
YK
YK
YK
Tikarsilin-klavulanat
YK
YK
YK
YK
Sefepim
-
-
-
-
Sefotaksim
-
-
-
-
Seftazidim
-
-
-
-
Doripenem
1
4
21
15
Ertapenem
-
-
İmipenem
2
8
Meropenem
2
8
-
-
Siprofloksasin
1
1
Levofloksasin
1
2
Moksifloksasin
-
Ampisilin-sulbaktam
Notlar
Sayı ile belirtilen notlar MİK sınır değerleri
ile ilişkilidir.
Harf ile belirtilen notlar zon çapı sınır
değerleri ile ilişkilidir.
1. Acinetobacter spp.'nin penisilinlere
duyarlılık için test edilmesi güvenilir
değildir. Acinetobacter spp. çoğu durumda
penisilinlere dirençlidir.
-
Sefalosporinler
Karbapenemler
10
-
-
10
23
17
10
21
15
-
-
5
21
21
5
21
18
-
-
-
UD
-
UD
-
UD
-
UD
-
-
-
-
-
Amikasin
8
16
30
18
15
Gentamisin
4
4
10
17
17
Netilmisin
4
4
10
16
16
Tobramisin
4
4
10
17
17
Doksisiklin
-
-
-
-
Minosiklin
YK
YK
YK
YK
Monobaktamlar
Aztreonam
Florokinolonlar
Nalidiksik asit (tarama)
Norfloksasin
Ofloksasin
Aminoglikozidler
1
Tetrasiklinler
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-06 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 11 / 13
Acinetobacter baumanii: tanımlama ve AMD testleri
MİK
sınır değeri
(mg/L)
S≤
R>
Disk
içeriği
(µg)
Zon çapı
sınır değeri
(mm)
S≥
R<
Tetrasiklin
-
-
-
-
Tigesiklin
YK
YK
YK
YK
Notlar
Sayı ile belirtilen notlar MİK sınır değerleri
ile ilişkilidir.
Harf ile belirtilen notlar zon çapı sınır
değerleri ile ilişkilidir.
Çeşitli
Kloramfenikol
-
-
-
-
Kolistin
2
2
NotA
NotA
Fosfomisin iv
-
-
-
-
Fosfomisin oral
-
-
-
-
Trimetoprim (sadece
komplike olmayan İYE)
Trimetoprimsülfametoksazol1
-
-
-
-
2
4
16
13
1.25-23.75
A. MİK yöntemi kullanılmalıdır.
1. Trimetoprim:sülfametoksazol oranı 1:19.
Sınır değerler trimetoprim konsantrasyonu
olarak ifade edilir.
www.eucast.org: EUCAST Disk Diffusion Method for Antimicrobial Susceptibility Testing - Version 3.0 (April 2013)
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-06 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 12 / 13
Acinetobacter baumanii: tanımlama ve AMD testleri
İlgili diğer UMS belgeleri
B-ÖY (Bakteriyoloji Örnek Yönetimi)-01-14
AMD-TP (Antimikrobiyal Duyarlılık Test Prosedürleri) -02, 03
B-TP(bakteriyoloji Test Prosedürleri )- 01-23
AMD-MT (Antimikrobiyal Duyarlılık Mikrobiyolojik Tanı)-04
Kaynaklar
1. Vaneechoutte M, Dijkshoorn L, Nemec A, Kampfer P, Wauters G (2010). Acinetobacter,
Chryseobacterium, Moraxella, and other non fermentative gram-negative rods.
Versalovic J, Carroll KC, Funke G, Jorgensen JH, Landry ML, Warnock DW.(Eds). Manual
of Clin Microbiol 10th ed.(p714-738). ASM pres, Washington
2. Coelho MJ, Turton JF, Kaufmann ME, et al. Occurrence of carbapenem-resistant
Acinetobacter baumannii clones at multiple hospitals in London and Southeast England.
J Clin Microbiol. 2006;44:3623-3627.
3. Moland ES, Kim SY, Hong SG,Thomson GS. Newer ß-lactamases: Clinical and laboratory
implication, part1. Clin Microbiol Newsl. 2008;30:71-77.
4. Falagas ME, Kasiakou SK. Colistin: the revival of polymyxins for the management of
multidrug-resistant gram-negative bacterial infections. Clin Infect Dis. 2005;40:13331341.
5. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for
interpretation on MICs and zone diameters. Version 4.0, 2014. http: www.eucast.org
6. Özgür Akın FE, Bayram A, Balcı İ. Çoğul dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarında
kolistin, polimiksin B ve tigesiklin direncinin saptanmasında disk difüzyon, E-test ve
buyyon mikrodilüsyon yöntemlerinin karşılaştırılması. Mikrobiyol Bul. 2010;44:203-210.
7. Performance Standarts for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Third
Information Supplement M100-S23 Vol.33 No.1 Clinical and Laboratory Standards
Institue 2013.
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-06 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 13 / 13
Download

Acinetobacter baumanii ve AMD testleri