ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS)
Pseudomonas aeruginosa:
Tanımlanması ve AMD Testleri
Hazırlayan Birim
Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu 11
Onaylayan Birim
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kategori
Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD)
Bölüm
Mikrobiyolojik Tanımlama
Standart No
AMD-MT-05
Sürüm No
1.0
Onay tarihi
01.01.2015
Geçerlilik tarihi
01.01.2018
Sürüm no
Değişiklik
Tarih
Pseudomonas aeruginosa: tanımlama ve AMD testleri
İÇİNDEKİLER
KAPSAM VE AMAÇ.................................................................. 3
KISALTMALAR VE TANIMLAR ................................................... 3
GENEL BİLGİ ........................................................................ 4
TEKNİK BİLGİLER .................................................................. 6
1 Hedef mikroorganizma(lar) ................................................. 6
2 Tanı/tanımlama için asgari laboratuvar koşulları ..................... 6
3 Tanı/tanımlama teknikleri ................................................... 8
4 AMD testleri ...................................................................... 9
4.1. Disk Diffüzyon Yöntemi .................................................... 9
4.2. Gradiyent Test Yöntemi ................................................... 10
4.3. Otomatize Sistem ile MIK saptanması ............................... 10
5 Raporlama ....................................................................... 10
5.1 Raporlama, Yorumlamada Dikkat Edilecek Noktalar ............. 10
İLGİLİ DİĞER UMS BELGELERİ ................................................ 14
KAYNAKLAR ......................................................................... 14
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-05 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 2 / 14
Pseudomonas aeruginosa: tanımlama ve AMD testleri
Kapsam ve Amaç
Bu doküman klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının
tanımlanması ve bu mikroorganizmaların yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde
kullanılabilecek antibiyotiklerin in vitro duyarlılıklarının çalışılması için geçerli
yöntemlerin değerlendirilmesi kriterlerini kapsamaktadır ve Ulusal Antimikrobiyal
Direnç Sürveyans standart uygulama prosedürü ile birlikte kullanılmalıdır.
Kısaltmalar ve Tanımlar
AAC
Aminoglycoside acetyltransferase
APH
Aminoglycoside Resistance Determinant
ATCC
American Type Culture Collection
CAMHB
Cation Adjusted Mueller Hinton Broth
CCUG
Culture Collection Universtity of Göteborg
CECT
Spanish Type Culture Collection
CLSI
Clinical Laboratory Standards Institute
CIP
Collection de Institut Pasteur
DSM
Deutsche Stammsammlung für Mikroorganismen und
Zellkulturen
ECOFF
Epidemiological Cut-Off
EUCAST
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing
GSBL
Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz
MHA
Mueller-Hinton Agar
MİK
Minimum İnhibitör Konsantrasyon
NCTC
National Collection of Type Cultures
SF
Serum Fizyolojik
UAMDS
Ulusal Antimikrobiyal Duyarlılık Standartları
UMS
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-05 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 3 / 14
Pseudomonas aeruginosa: tanımlama ve AMD testleri
Genel Bilgi
Pseudomonas aeruginosa klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında pnömoni, dolaşım
sistemi enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları ve cerrahi alan enfeksiyonları gibi
sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların sık nedenlerindendir. Sağlıklı bireylerin normal
florasında nadiren bulunan P. aeruginosa en sık gastrointestinal sistem, boğaz, burun
mukozası ile koltuk altı, perine gibi nemli deri yüzeylerinde kolonize olur.
P. aeruginosa suşlarında beta laktamazlar, eflüks pompaları, dış membran porin kaybı
ve hedef bölge mutasyonları gibi mekanizmalarla antimikrobiyal ilaçlara direnç
gelişmektedir. Çoğul ilaç direnci bu mekanizmalardan birkaçının bir izolatta bulunması
ya da tek bir güçlü direnç mekanizmasının varlığı sonucu meydana gelir. Çoğul ilaç
dirençli P. aeruginosa’lar tüm dünyada giderek önem kazanmaktadır ve bunların yol
açtığı enfeksiyonların tedavisinde sorun yaşanmaktadır. Bu hastalarda uygun olmayan
empirik tedavi ve doğru tedavinin gecikmesi nedeniyle hastanede yatış süreleri
uzamakta, enfeksiyon devam etmekte ve sonuç olarak mortalite artmaktadır (1).
P aeruginosa suşlarında kromozomal ve indüklenebilir özellikte olan Amp C
sefalosporinazlar, Ambler sınıf C’de yer alan β-laktamazlardır. Amp C β-laktamazlar
penisilinler, sefalosporinler ve monobaktamları hidrolize eder. Bu β-laktamazlar, 3.
kuşak sefalosporinleri parçalarken, 4. kuşak sefalosporinleri genellikle etkilemez.
Genel olarak, Amp C β-laktamazlar klavulanik asit başta olmak üzere klasik GSBL
inhibitörleri ile inhibe olmaz. P. aeruginosa’larda kromozomal Amp C β-laktamazların
derepresyonu ya da aşırı üretimi sonucu başlangıçta duyarlı bulunan sefalosporinler
ile β-laktam/β-laktamaz inhibitörlerine karşı tedavi sırasında yüksek düzey direnç
gelişebilir (2).
Çoğul ilaç dirençli P.aeruginosa, Acinetobacter baumannii suşlarına oldukça iyi etki
gösteren kolistin ilk olarak 1952 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Çoğul ilaç direnci
taşıyan bakterilerin neden olduğu infeksiyonların tedavisinde kolistinin yaygın
kullanımı sonucunda P.aeruginosa ve A.baumannii suşlarında direnç geliştiği
bildirilmiştir. Dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde kolistinin tek
başına kullanımı, bu antibiyotiğe direnç gelişmesinde oldukça önemlidir. Bu nedenle
kolistin dışında tüm antibiyotiklere dirençli P.aeruginosa enfeksiyonlarının tedavisinde
kolistinin tek başına kullanılması yerine başka antibiyotiklerle kombine kullanımı
tercih edilmelidir. Yapılan çalışmalarda kolistinin gram negatif bakterilere karşı
karbapenemlerle sinerji oluşturduğu gösterilmiştir. Bunların dışında kolistinin
seftazidim, rifampisin ve glikopeptidlerle sinerji oluşturduğu yönünde bildirimler de
bulunmaktadır. Bu durumun, mikroorganizma sadece kolistine duyarlı olmasına karşın
kolistin karbapenemlerle birlikte kullanıldığında, karbapenem kullanımı sonucu bakteri
hücre duvarında ortaya çıkan kısmi harabiyet ile hücre membranı üzerindeki kolistin
etkinliğinin zamana bağlı olarak artış göstermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Kolistin kullanımının 14 günlük kullanım süresini aşması ise kolistin direnci
gelişmesinde önemli bir risk faktörüdür.
Bakteriyemilerde intravenöz kolistin kullanılmasıyla % 90’larda tedavi başarısına
ulaşıldığı halde, pnömonilerde bu oran % 75 civarındadır. İntravenöz kullanımla
birlikte, aerosol şeklinde kullanım, intratekal ve intraventriküler kullanım da son
dönemlerde giderek artış göstermektedir.
Öte yandan kolistin, ciddi infeksiyonların tedavisinde günümüzde bir çok antibiyotiğin
yetersiz kaldığı dirençli mikroorganizmalara karşı, mutlaka korunması ve endikasyon
durumunda kombine kullanılması gereken bir antibiyotiktir(3).
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-05 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 4 / 14
Pseudomonas aeruginosa: tanımlama ve AMD testleri
P. aeruginosa’nın etken olarak izole edildiği enfeksiyonlarda duyarlılık testleri sonucu
elde
edilen
veriler
EUCAST
standartları
doğrultusunda
değerlendirilerek
raporlanmalıdır (4). CLSI standartlarını kullanan laboratuvarlar için Performance
Standarts for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Third Information
Supplement M100-S23 Vol.33 No.1 Clinical and Laboratory Standards Institue 2013
veya güncel CLSI dökümanı referans alınmalıdır(5).
P. aeruginosa izolatlarında tür tayini ve antimikrobiyal duyarlılık testinin hızlı ve doğru
olarak yapılması, hasta tedavisinin yanı sıra çoğul ilaç direnci gelişiminin önlenmesi ve
UAMDS Sistemine yapılan bildirimler açısından da önem taşımaktadır.
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-05 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 5 / 14
Pseudomonas aeruginosa: tanımlama ve AMD testleri
Teknik Bilgiler
1 Hedef mikroorganizma
Pseudomonas aeruginosa
2 Tanı/tanımlama için asgari laboratuvar koşulları
2.1. Laboratuvar güvenliği
P. aeruginosa ile ilgili işlemler asgari Biyogüvenlik düzeyi 2 laboratuvar şartlarında
gerçekleştirilmelidir. Kültür incelemesi için gönderilen tüm örnekler enfeksiyöz kabul
edilmeli, ‘standart önlemler’ uygulanmalı, laboratuvar çalışmaları biyogüvenlik
düzeyine uygun biyolojik güvenlik kabininde gerçekleştirilmelidir.
2.2. Sorumluluklar ve asgari personel gerekleri
Hedef mikroorganizmalarla çalışacak personelin; en az Sağlık Meslek Yüksek Okulu
mezunu sağlık tekniker veya sağlık meslek liselerinin tıbbi laboratuvar programından
mezun olan sağlık teknisyeni statüsünde, biyogüvenlik eğitimi almış ve bakteriyoloji
laboratuvarında en az bir aylık eğitim sürecini tamamlamış olması gereklidir.
2.3. Örnek, Ayıraç, Kit, Ekipman
İnceleme örneği

İdrar

Yara
a) Yanık
b) Dış kulak yolu sürüntü
c) Doku
d) Apse
e) Aspirasyon

Kan
a) Yenidoğanlar
b) İmmunsupresif hastalar
c) Yanık hastaları

BOS

Solunum yolu örnekleri
a) Balgam
b) Bronkoalveolar lavaj
c) Trakeal aspirat
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-05 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 6 / 14
Pseudomonas aeruginosa: tanımlama ve AMD testleri

Steril vücut sıvıları
Besiyeri / Ayıraç
Örnek ekimi için:

Kanlı agar (%5 koyun kanlı)

Mac Conkey agar veya EMB agar, çukulata agar (invazif örnekler) (Bkz.
UMS, B-ÖY-01-14)
Antimikrobiyal duyarlılık testi için:

Mueller Hinton agar

Otomatize sistemler
 Diğer malzeme (Bkz. UMS, AMD-TP-03)
 Kanlı agar, Mac Conkey agar ve Mueller Hinton agar besiyerleri - Ticari olarak
piyasadan hazır temin edilebilir ya da laboratuvarda UMS, AMD-TP-01
dokümanından yararlanılarak hazırlanabilir.
2.4. Kalite kontrol

P.aeruginosa izolatlarının tanımlanmasında kullanılan tüm besiyeri ve ayıraçlar
için iç kalite kontrolü yapılmalıdır.

Kalite kontrol testleri ve bu testlerde kullanılan kalite kontrol suşları, ilgili
tanımlama testlerinin altında yer almaktadır. (Daha ayrıntılı bilgi için Bkz. UMS,
B-TP-01-23)

Tanımlama testlerinde kalite kontrol suşu olarak;
Pozitif kontrol: P.aeruginosa ATCC 27853
Negatif kontrol :Escherichia coli ATCC 25922 kullanılır.
 Antimikrobiyal duyarlılık test sonuçlarının doğruluğu ve geçerliliği EUCAST
standartında yer alan en az bir standart P. aeruginosa suşu ile çalışılarak ilgili
standartda ifade edilen değerler aralığında sonuçların alınması ile kanıtlanmalıdır (4).
 Kalite kontrol suşu olarak P. aeruginosa ATCC 27853 kullanılması önerilir(4).

E. coli ATCC 35218 (β-laktam/ β-laktamaz inhibitör konsantrasyonları için) (5).
 Alternatif olarak P. aeruginosa ATCC 27853, NCTC 12934, CIP 76110, DSM 1117,
CCUG 17619, CECT standart suşları da kalite kontrol amacıyla kullanılabilir (4).
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-05 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 7 / 14
Pseudomonas aeruginosa: tanımlama ve AMD testleri
3 Tanı/tanımlama teknikleri
Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarları, otomatize sistem kullansa da bakteri tanımlamada
önce şu basamakları yerine getirmelidir:
3.1. Mikroskobi (bütün mikroskobik teknikler)
Hedef mikroorganizmalar, gelen örnek veya üreyen kültürden hazırlanan preparatın
Gram boyama sonrası yapılan mikroskobik incelemesinde gram negatif basiller olarak
görülür (Bkz. B-TP-03). Gram negatif basiller tek başına, ikili ya da kısa zincirler
halinde bulunabilir. Özel bir görünümü yoktur, görünümü diğer enterik bakterilerden
farksızdır.
3.2. Kültür
Toprak, su, bitkiler ve hayvanlarda yaygın olarak bulunan P. aeruginosa suşları
zorunlu aeroptur ve bir çok besiyerinde kolayca ürer. P. aeruginosa suda çözünen
pigmenti piyosiyanin sayesinde yeşil- mavi koloniler oluşturabilir. Üreme sonucu
besiyerinin kapağı açıldığında karakteristik üzüm aromasını andıran bir koku hissedilir
P. aeruginosa suşları koyun kanlı besiyerinde düzensiz kenarlı ya da mukoid koloniler
oluşturur. EMB ve Mac-Conkey agarda ise laktozu kullanmadıklarından laktoz negatif,
düzensiz kenarlı ya da mukoid koloniler oluştururlar. Bazı suşlar kanı hemoliz eder. P.
aeruginosa floresan yeşilimsi renkte koloniler oluşturur. P. aeruginosa 5-420 C’da
üreyebilirken, diğer Pseudomonas spp. 420 C’da üremez. Değişik koloni tiplerindeki P
aeruginosa’lar değişik biyokimyasal ve enzimatik aktiviteleri ve antimikrobik duyarlılık
kalıpları gösterebilir (6).
3.3. Biyokimyasal testler
a. Oksidaz testi:
Pseudomonas spp.’i diğer bazı non-fermenter bakteriler ile Enterobacteriaceae
üyelerinden ayırt etmek üzere oksidaz testi uygulanır ( Bkz. B-TP-16). Pseudomonas
spp. oksidaz pozitiftir.
b. Manuel Biyokimyasal Tanımlama Testleri:
Triple Sugar Iron (TSI) Agarda karbohidrat fermentasyonu: Mac Conkey agardaki
şüpheli tek bir koloniden iğne öze yardımıyla bir miktar alınır ve besiyerinin dik
kısmına batırma ekimi yapılır. Daha sonra öze dip kısımdan çıkarılır ve besiyerinin
yatay yüzeyine ekim yapılır.
TSİ’deki reaksiyonun değerlendirilmesi:
P. aeruginosa’nın tanımlaması TSI’de yapılamaz. Zira TSI’ye inoküle edilen bu
basiller, TSI’de herhangi bir renk değişimine yol açmazlar (Şekil) (Tablo 1).
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-05 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 8 / 14
Pseudomonas aeruginosa: tanımlama ve AMD testleri
Şekil: P. aeruginosa bir gecelik inkübasyon sonrası TSI’de herhangi bir renk
değişimine yol açmaz .
P. aeruginosa tür ayırımı ya çeşitli şekerleri içeren oksidasyon-fermentasyon
besiyerleri kullanılarak ya da otomatize sistemlerde yapılır.
3.4. Moleküler
Antimikrobiyal direnç araştırmaları
yöntemler kullanılmaktadır.
ve
epidemiyolojik
çalışmalarda
moleküler
3.5. Sonuçların değerlendirilmesi/yorumlanması
Koloni morfolojisi, oksidaz pozitifliği, tipik pigmentlerin varlığı, 420 C’da üreme ile P.
aeruginosa suşları tanımlanır.
3.6. Saklama, Referans merkeze gönderme
İnvazif P. aeruginosa izolatları gibi, toplum ve hastane kökenli infeksiyonlar açısından
önemli mikroorganizmaların stoklanması, klinisyen tarafından istenebilecek ve etkene
yönelik yeni bir işlemin yapılmasını (örneğin antibiyotik MİK değerlerinin belirlenmesi
gibi) sağlamaktadır. Bunun dışında özellikle hastane infeksiyonlarında geriye dönük
salgın incelemesi ve moleküler tiplendirme yapılabilmesi için bakteriler 6 ay
dondurularak saklanmaktadır. Ayrıca doğal direnç dışı ve beklenmeyen direnç
fenotipleri saptandığında da, mikroorganizma tanımlama ve duyarlılık testi sonucu
doğrulandıktan sonra suşlar saklanmalı ve uygun yöntemlerle referans laboratuvara
gönderilerek doğrulanmalıdır (Bkz. AMD-MT-04).
4 AMD testleri
4.1. Disk Diffüzyon Yöntemi
P. aeruginosa izolatlarında antimikrobiyal duyarlılık testleri disk difüzyon yöntemi,
gradiyent yöntemi, otomatize sistemler gibi farklı yöntemlerle çalışıldıktan sonra,
sonuçlar uygun standartlara göre yorumlanarak raporlanır.
Kirby-Bauer Disk Difüzyon Yöntemi AMD-TP-03 dokümanına uygun olarak hazırlanıp
değerlendirilir.
Kanlı agar besiyerinde bir gecelik inkübasyon sonrası üreyen kolonilerden steril öze
veya pamuk eküvyon ile steril SF çözeltisinde veya MH sıvı besiyeri içinde bir
suspansiyon hazırlanır.
P. aeruginosa, tercihen kanlı agar plaktan McFarland 0.5 standart yoğunluğunda
hazırlanmalıdır. Süspansiyonun yoğunluğunu ayarlamakta fotometrik bir cihaz
kullanılması önerilmektedir. Fotometrik cihaz, üretici firmanın önerileri doğrultusunda
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-05 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 9 / 14
Pseudomonas aeruginosa: tanımlama ve AMD testleri
kalibre edilerek kullanılmalıdır.
Alternatif olarak, suspansiyonun bulanıklığı görsel olarak da McFarland 0.5 bulanıklık
standartı ile karşılaştırılır (Bkz. AMD-TP-02).
Plaklar 16-20 saat 35°C sıcaklıkta inkübe edildikten sonra antimikrobiyal duyarlılık test
sonucu için zon çapları Ek 1’de yer alan sınır değer tablosuna göre değerlendirilmelidir.
Değerlendirme: 150 mm’lik plakta maksimum 12; 100 mm’lik plakta ise maksimum 5
disk test edilir. İnkübasyon sonrası disk etrafında üremenin tümüyle inhibe olduğu
zonun çapı çıplak gözle ölçülür. Ölçüm yapılırken zon kenarı olarak çıplak gözle
herhangi bir üremenin görülmediği yer dikkate alınır. İnhibisyon zonu kenarında ancak
lens ile bakıldığında görülebilen ince üremeler dikkate alınmaz. Trimetoprim ve
sulfonamidler test edildiğinde besiyerindeki antagonistlere bağlı olarak yoğun
üremenin bittiği inhibisyon zon kenarından itibaren hafif üremeli bir alan daha
görülebilir. Bu durumda yoğun üremeli alanın bittiği zon kenarı dikkate alınarak ölçüm
yapılır.
Kullanılması önerilen disk içerikleri, sınır değerler
http://www.eucast.org adresinde yer almaktadır(4).
ve
kalite
kontrol
tablosu
4.2. Gradiyent Test Yöntemi
Kolistin duyarlılık araştırması için gradiyent test yöntemi kullanılır. MIK saptama
yöntemleri (UMS, AMD-TP-04) dokümanı esas alınarak çalışılır.
4.3. Otomatize Sistem ile MIK saptanması
Üretici firmanın önerileri doğrultusunda çalışılarak saptanan değerlerin sistemin veri
tabanından seçilecek CLSI veya EUCAST standartlarına göre yorumlanması sağlanır.
5 Raporlama
İdrar, solunum yolu ve yara örneklerinde kolonizasyon/kontaminasyon dışındaki tüm
sonuçlar ile kan, BOS ve diğer steril vücut sıvılarından izole edilen tüm suşlar rapor
edilir.
5.1 Raporlama, Yorumlamada Dikkat Edilecek Noktalar

Antimikrobiyal duyarlılık testinde dilüsyon yöntemleri kullanılacaksa CLSI
2013’ün önerisi: Buyyon dilüsyon için CAMHB, agar dilüsyon için MHA
kullanılması ve 18±2 saat inkübasyon yapılmasıdır.

Kistik fibrozlu hastalardan izole edilen P. aeruginosa izolatlarında antimikrobiyal
duyarlılık testi disk difüzyon ya da dilüsyon yöntemleri ile çalışılabilir, fakat
duyarlı olarak raporlamadan önce inkübasyonun 24 saate tamamlanması
gereklidir.

Antimikrobiyal ajanlarla tedavi sırasında başlangıçta duyarlı olarak saptanan P.
aeruginosa izolatları kromozomal AmpC ß-laktamaz varlığı nedeniyle 3-4 gün
içerisinde kullanılan beta-laktam antibiyotiklere direnç geliştirebileceğinden
kontrol kültürleri yapılıp duyarlılık testinin tekrarlanması gerekir.

Aminoglikozidler ve P. aeruginosa ATCC 27853 ile söz konusu olan inhibisyon
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-05 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 10 / 14
Pseudomonas aeruginosa: tanımlama ve AMD testleri
zonlarının kalite kontrol sınırlarının üzerinde/altında olması divalan katyonların
konsantrasyonunun yüksek ya da düşük olduğuna işaret edebilir.

P. aeruginosa kanamisin ve neomisine düşük düzey APH (3’)-IIb aktivitesi
nedeniyle doğal dirençlidir.

P. aeruginosa tipik olarak trimetoprime dirençli, sulfonamidlere orta duyarlıdır.
İn vitro trimetoprim sulfametoksazole duyarlı görülebilmesine karşı dirençli
olarak rapor edilmelidir.

CLSI M100-S23, 2013 dokümanında P. aeruginosa’nın fosfomisine doğal dirençli
olduğu belirtilmekle birlikte EUCAST Klinik Sınır değer Tablosu v.4.0’da; kişisel
görüşlere dayalı kanıt sokak tipi kökenlere (ECOFF: ST ≤ 128 mg/L) bağlı
enfeksiyonların fosfomisin ve diğer antimikrobiklerin kombine kullanımı ile
tedavi edilebileceği belirtilmektedir (4,5).

P aeruginosa suşlarında tobramisin I/R, gentamisin S, amikasin de S saptanmış
ise; Enterobacteriaceae’den farklı olarak (Enterobacteriaceae’de amikasin
sonucu I olarak raporlanır), amikasin sonucu R olarak değiştirilerek raporlanır.
P. aeruginosa
Tobramisin
I/R
Gentamisin
S
Amikasin Test
Amikasin Rapor
S
R
Kazanılmış AAC (6’)-I enzimi varlığında amikasinin modifikasyonuna rağmen bu durum
fenotipik olarak kendini göstermeyebilir.

P. aeruginosa’ya etkili bir penisilin-tikarsilin veya piperasilin- bir aminoglikozid
ile genellikle tobramisinle kombine edilerek tedavide kullanılmaktadır.

Kolistin duyarlılık testi P. aeruginosa’da CLSI standartlarına göre disk
difüzyon yöntemi ve MİK yöntemi ile çalışılabilirken, EUCAST’e göre yalnızca
MİK yöntemi kullanılmaktadır. CLSI’ya göre MİK≥8 µg/ml, EUCAST’e göre ise
MİK>4 µg/ml dirençli olarak yorumlanmalıdır.

Kolistine direnç P. aeruginosa’da beklenmeyen direnç
Saptanıldığında izolatın ve direncin doğrulanması gereklidir.

P. aeruginosa’nın doğal dirençli olduğu diğer antimikrobiyaller ile beklenmeyen
direnç fenotipleri AMD-TB-03 belgesinde bildirilmiştir. Beklenmeyen direnç
fenotipleri ile doğal direnç ile uyumsuz sonuçlar saptandığında mikroorganizma
tanımlama ve antimikrobiyal duyarlılık test sonucu doğrulanmalıdır.
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-05 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
fenotiplerindendir.
Sayfa 11 / 14
Pseudomonas aeruginosa: tanımlama ve AMD testleri
Ekler
Ek-1
Pseudomonas aeruginosa EUCAST Klinik
Sınır Değer Tablosu
MİK
sınır değeri
(mg/L)
S≤
R>
Disk
içeriği
(µg)
Zon çapı
sınır değeri
(mm)
S≥
R<
Notlar
Sayı ile belirtilen notlar MİK sınır değerleri
ile ilişkilidir.
Harf ile belirtilen notlar zon çapı sınır
değerleri ile ilişkilidir.
Penisilinler
Ampisilin-sulbaktam
-
-
-
-
Amoksisilin-klavulanat
-
-
-
-
1
16
16
30
19
19
Piperasilintazobaktam1
162
162
30-6
19
19
Tikarsilin3
16
16
75
17
17
Tikarsilin-klavulanat3
164
164
75-10
17
17
81
8
30
18
18
Piperasilin
Sefalosporinler
Sefepim
Sefotaksim
-
-
-
-
Sefoksitin
UD
UD
UD
UD
Seftazidim
81
8
Seftriakson
-
-
16
-
16
-
Sefuroksim iv
-
-
-
-
Sefuroksim oral
-
-
-
-
Doripenem
1
4
25
19
Ertapenem
-
-
-
-
10
1. Sınır değerler (tazobaktam içeren veya
içermeyen, 4 g x 4) yüksek dozla tedaviye
dayanmaktadır.
2. Duyarlılık testlerinde kullanılmak üzere
tazobaktamın konsantrasyonu 4 mg/L
olarak sabitlenmiştir.
3. Sınır değerler (klavulanat içeren veya
içermeyen, 3 g x 4) yüksek dozla tedaviye
dayanmaktadır.
4. Duyarlılık testlerinde kullanılmak üzere
klavulanatın konsantrasyonu 2 mg/L olarak
sabitlenmiştir.
1. Sınır değerler yüksek dozla tedavi (2 g x
3) içindir.
Karbapenemler
10
İmipenem
1
4
8
10
20
17
Meropenem
2
8
10
24
18
1
161
30
50
16
Siprofloksasin
0.5
1
5
25
22
Levofloksasin
1
2
5
20
17
Monobaktamlar
Aztreonam
1. Sınır değerler yüksek dozla, sık tedavi
(1 g x 4) içindir.
1. Dirençli sınır değeri yüksek dozla tedavi
içindir. Duyarlı sınır değeri sokak tipi
kökenlerin orta duyarlı olarak
bildirilmelerini güvence altına almak için
belirlenmiştir.
Florokinolonlar
Moksifloksasin
-
-
-
-
UD
UD
UD
UD
Norfloksasin
-
-
-
-
Ofloksasin
-
-
-
-
Nalidiksik asit (tarama)
Aminoglikozidler
1
1. Aminoglikozid sınır değerleri yüksek
aminoglikozid dozunun günde bir kez
uygulanmasına dayanmaktadır.
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-05 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 12 / 14
Pseudomonas aeruginosa: tanımlama ve AMD testleri
MİK
sınır değeri
(mg/L)
S≤
R>
Amikasin
Gentamisin
Netilmisin
Tobramisin
Disk
içeriği
(µg)
Zon çapı
sınır değeri
(mm)
S≥
R<
16
30
18
15
4
4
10
15
15
4
4
10
12
12
4
4
10
16
16
-
-
8
Notlar
Sayı ile belirtilen notlar MİK sınır değerleri
ile ilişkilidir.
Harf ile belirtilen notlar zon çapı sınır
değerleri ile ilişkilidir.
Aminoglikozidler sıklıkla beta-laktam
antibiyotiklerle beraber kullanılırlar.
Çeşitli
Kloramfenikol
-
A
NotA
Kolistin
4
4
Not
Daptomisin
-
-
-
-
Fosfomisin iv1
-
-
-
-
Fosfomisin oral
-
-
-
-
Trimetoprim (sadece
komplike olmayan İYE)
Trimetoprimsülfametoksazol
-
-
-
-
-
-
-
-
A. MİK yöntemi kullanılmalıdır.
1. Kişisel görüşlere dayalı kanıt sokak tipi
kökenlere (ECOFF: ST ≤ 128 mg/L) bağlı
enfeksiyonların fosfomisin ve diğer
antimikrobiklerin kombine kullanımı ile
tedavi edilebileceğini önermektedir.
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-05 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 13 / 14
Pseudomonas aeruginosa: tanımlama ve AMD testleri
İlgili diğer UMS belgeleri
B-ÖY (Bakteriyoloji Örnek Yönetimi) 01-14
B-TP (Bakteriyoloji Test Prosedürleri) 01, 03, 16 ve 23
AMD TP (Antimikrobiyal Duyarlılık Test Prosedürleri)-01, 02, 03
Kaynaklar
1.
Hirsch EB, Tam VH. Impact of multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa infection on
patient outcomes. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2010;10:441-451.
2.
Moland ES, Kim SY, Hong SG, Thomson KS. Newer ß-lactamases: Clinical and
laboratory implications, part1. Clin Microbiol Newsl. 2008;30:71-77.
3.
Falagas ME, Kasiakou SK. Colistin: the revival of polymyxins for the management of
multidrug-resistant gram-negative bacterial infections. Clin Infect Dis. 2005;40:1333-1341.
4.
The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for
interpretation on MICs and zone diameters. Version 4.0, 2014. http: www.eucast.org
5.
Performance Standarts for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Third
Information Supplement M100-S23 Vol.33 No.1 Clinical and Laboratory Standards Institute
2013.
6.
Henry, DA, Speert, DP (2010). Pseudomonas. Versalovic J, Carroll KC, Funke G,
Jorgensen JH, Landry ML, Warnock DW.(Eds). Manual of Clin Microbiol 10th ed. (p677-691).
ASM pres, Washington.
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları
AMD Testleri / Mikrobiyolojik Tanımlama / AMD-MT-05 / Sürüm: 1.0 / 01.01.2014
Sayfa 14 / 14
Download

Pseudomonas aeruginosa ve AMD testleri