INSEKTICIDI
U ZAŠTITI
BILJA
Urednik
Prof. dr Sanja Lazić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta,
Univerziteta u Novom Sadu
Autor
Prof. dr Marija Zgomba, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Recenzent
Prof. dr Sanja Lazić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta,
Univerziteta u Novom Sadu
Izdavač:
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Trg Dositeja Obradovića 8, 21 000 Novi Sad, Srbija
Dizajn i štampa
TFK SIGNUM, Novi Sad
Tiraž
100
ISBN 978-86-7520-298-1
Novi Sad, 2014.
Sadržaj
Predgovor .................................................................................................................... 4
1. UVOD .................................................................................................................. 6
2. INSEKTICIDI ........................................................................................................ 8
2.1. Konvencionalni insekticidi ........................................................................ 10
2.1.1. Organohlorna jedinjenja ..................................................................... 11
2.1.2. Organofosforna jedinjenja .................................................................. 11
2.1.3. Karbamati ........................................................................................... 12
2.1.4. Piretrini i piretroidi ............................................................................. 12
2.1.4.1. Piretrin ............................................................................... 12
2.1.4.2. Piretroidi ........................................................................... 13
2.1.5. Neonikotinoidi ................................................................................... 14
2.1.6. IGRs – Regulatori rasta insekata ...................................................... 14
2.1.6.1. Inhibitori sinteze hitina ..................................................... 14
2.1.6.2. Analozi juvenilnih hormona ............................................. 16
2.1.6.3. Agonisti egdizon hormona ................................................. 16
2.2. Bioinsekticidi ............................................................................................ 17
2.2.1. Bakterije ............................................................................................. 17
2.2.2. Gljive .................................................................................................. 18
2.2.3. Virusi ................................................................................................. 18
3. PRAVILAN IZBOR INSEKTICIDA .......................................................................... 19
4. NAJZNAČAJNIJE ŠTETNE INSEKATSKE VRSTE NA GAJENIM BILJKAMA .................. 22
4.1. Polifagne štetočine ......................................................................................... 22
4.2. Štetni insekti u voćarstvu ............................................................................... 24
4.3. Štetni insekti u ratarstvu ............................................................................... 30
4.4. Štetni insekti u povrtarstvu ............................................................................. 32
5. REGISTROVANI INSEKTICIDI U SRBIJI ................................................................. 35
Literatura .................................................................................................................... 59
3
Predgovor
Knjiga “Insekticidi u zaštiti bilja” pripremljena je u okviru IPA projekta Agriculture
Contribution Towards Clean Environment and Healthy Food.
U uvodnom delu knjige je dat istorijat primene insekticida i kako autor navodi, čovek
je zbog svojih osnovnih potreba od najranije istorije neprestano morao da ulazi u odnose
kompeticije sa insektima. Danas su pored konvencionalne proizvodnje prisutne organska,
biodinamička, prirodna ili naturalna, biološka, ekološka kao i drugi vidovi poljoprivredne
proizvodnje. Neka konvencionalna sredstva za zaštitu biljaka se supstituišu sredstvima
prirodnog porekla, ali i pored toga, hemijska komponenta zaštite, moraće još neko vreme da
ostane ako ne dominantna, a ono značajni segment u izboru mera zaštite gajenih biljaka.
U knjizi je prikazana podela insekticida prema fazi razvoja insekata, prema načinu
primene i načinu delovanja, a dat je i prikaz oblika formulacija u kojima se proizvode.
U delu koji se odnosi na podelu insekticida prema hemijskom sastavu, autor daje prikaz
osnovih karakteristika oganohlornih, organofosfornih insekticida, karbamata, piretrina i
pretroida, kao i novije grupe insekticida neonikotinoida i IGR – regulatora rasta insekata
(inhibitori sinteze hitina, analozi juvenilnih hormona, agonisti egdizon hormona), sa
mehanizmima delovanja.
Dat je prikaz bioinsekticida: virusa, bakterija i gljiva. Kod izbora insekticida, kao i kod
drugih pesticida, od presudnog značaja je primena preparata sa različitim mehanizmom
delovanja kako ne bi došlo do pojave rezistentnosti. Na tržištu se nalazi veliki broj insekticida.
4
Kakva je razlika između njih? Kako i kada ih koristiti? Kako napravit najbolji izbor, najbolju
kombinaciju, najbolji redosled i kreirati kvalitetnu zaštitu od insekata? Odgovore na neka
od ovih pitanja naći ćete u knjizi “Insekticidi u zaštiti bilja” .
Prikazane su najznačajnije štetne insekatske vrste na gajenim biljkama, polifagne
štetočine, štetni insekti u voćarstvu, ratarstvu i povrtarstvu, a dat je i spisak insekticida za
njihovo suzbijanje, koji su registrovanih za promet u Republici Srbiji.
Knjiga je namenjena poljoprivrednim proizvođačima, savetodavnim stručnim službama,
studentima poljoprivrede i istraživačkim institucijama, odnosno svima koji treba da se
upoznaju sa pravilnom primenom insekticida u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane,
uz odlaganje pojave rezistentnosti i očuvanje životne sredine.
Nadam se da će ova knjiga imati veliki broj korisnika i da će pomoći pravilnom izboru
insekticida u zaštiti biljaka.
U ime autora zahvaljujem se svim članovima projektnog tima Poljoprivrednog fakulteta
u Novom Sadu, Srednje poljoprivredno-prehrambene škole “Stevan Petrović Brile” iz
Rume, kao i Regionalnoj razvojnoj agenciji Srem. Zahvaljujem se našim partnerima na
projektu iz Republike Hrvatske, projektnom timu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i
Hrvatske agencije za hranu.
Urednik
Prof.dr Sanja Lazić
5
1. Uvod
1.UVOD
Čovek je zbog svojih osnovnih potreba od najranije istorije neprestano morao
da ulazi u odnose kompeticije sa insektima. Linija fronta je povučena vrlo rano.
U periodu od 2500 godina pre nove ere suzbijanje insekata je bilo neorganskim
sredstvima. Prvo je korišćen sumpor, zatim se u Kini oko 1200 godine pre nove ere
koriste biljni derivati, pa živa i jedinjenja arsena. Frustracija nerešivosti problema sa
insektima često je imala nelogične aktivnosti. Rimljani su se obraćali bogovima za
koje su verovali da su nadležni za štetne insekte. Nadalje, od kraja XVII veka zaštita
od štetnih insekata biva usredsređena na korišćenje nikotina, u XVIII veku naftnih ulja
i naftalina. Od početka XIX veka počinje razvoj insekticida od uvođenja jedinjenja na
bazi fluorida, zatim olovnog arsenata.
Razvoj insekticida usko je vezan za brojna otkrića u hemiji i nagli industrijski razvoj.
Jedan do najznačajnijih i najpoznatijih insekticida, DDT, iz grupe aromatičnih
ugljovodonika, sintetisan je 1874. godine, njegova insekticidnost dokazana 1939.
godine, a uveden je u proizvodnju 1942. Organofosforna jedinjenja i karbamati
se razvijaju pedesetih i šezdesetih, piretroidi sedamdesetih godina XX veka, a u
poslednjoj deceniji i neonikotinoidi.
Uvođenjem insekticida koji se baziraju na poremećajima fiozioloških procesa u
metamorfozi insekata (regulatori rasta, IGR) sedamdesetih godina XX veka i uvođenjem
bioloških agenasa kao entomopatogena, otvaraju se mogućnosti različitim načinima
6
suzbijanju štetnih insekata. Kombinacija konvencionalnih insekticida sa insekticidima
disruptorima metabolizma i bio-insekticida u okviru programa zaštite uvodi konceptualno novi pristup koji sa drugim metodama koje deluju komplementarno (karantinske,
mehaničke, fizičke) obezbedjuju integralni pristup zaštiti biljaka.
U svetu je, u praksi i teoriji, a pod okriljem koncepta održivog razvoja, u XXI veku
prisutan čitav niz oblika zaštite bilja, sa puno dodirnih tačaka, ali i sa specifičnostima.
Tako se u svetu i našem okruženju popularišu organska, biodinamička, prirodna
ili naturalna, biološka, ekološka i niz drugih vidova poljoprivredne proizvodnje.
Najčešće prisutan model je organska poljoprivreda, čiji naziv ukazuje da se čitav
sistem proizvodnje posmatra kao jedna celina, kao „organizam“ i upućuje na osnovnu
različitost u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu. Sa prefiksom ekološka
poljoprivreda dopunjuje se značenje i suština novog oblika poljoprivredne održive
proizvodnje, jer se naglašava poštovanje ekoloških principa, očuvanja prirodne
ravnoteže, zaštite i očuvanja ekosistema. Standardna, konvencionalna sredstva za
zaštitu biljaka se takođe supstituišu sredstvima prirodnog porekla.
Ipak, hemijska komponenta zaštite, moraće još neko vreme da ostane ako ne
dominantna, a ono značajni segment u izboru mera zaštite gajenih biljaka.
Imajući ovo u vidu dajemo pregled najznačajnih štetnih insekata koji ugrožavaju
gajene biljke na našem podneblju, klasifikaciju i najznačajnije osobine insekticida,
odnosno postulate koji treba da posluže u izboru zaštite gajenih biljaka od insekata.
Isto tako, da bi potencijalni čitalac/korisnik ponuđenih informacija u ovoj knjizi mogao
da se orijentiše u odnosu na mogući izbor aktivnih materija, odnosno insekticida koji
su registrovanu u Srbiji dajemo na uvid spektar raspoloživih formulacija.
7
2. Insekticidi
• Inhalacione (insekticid koji deluje svojom gasovitom fazom nakon udisanja),
• Regulatore rasta i razvoja insekata-IGR,(utiču na metabolizam inekata, inhibicijom,
ubrzavanjem, usporavanjem ili modifikovanjem pojedinih fizioloških procesa).
• Repelentne (odbijaju insekte).
Kontaktni insekticidi
Insekti se hrane grickanjem,
ili oštećuju delove biljaka
površinski
2.INSEKTICIDI
Insekticidi su sredstva hemijskog ili biološkog porekla koji se koriste za suzbijanje ili sprečavanje delovanja insekata.
Prema fazi razvoja insekta u kojoj insekticidi deluju, mogu se podeliti na:
• Ovicidi - za suzbijanje insekata u stadijumu jajeta
• Larvicidi - za suzbijanje insekata u stadijumu larve
• Adulticidi- za suzbijanje insekata u stadijumu odraslog (adulta)
Prema načinu primene insekticidi mogu biti:
• za primenu preko zemljišta,
• za zimsko tretiranje voćaka i vinove loze,
• za tretiranje semena, rasada i sadnog materijala,
• za folijarno tretiranje biljaka,
• za suzbijanje štetnih insekata i grinja u skladištu,
• za tretiranje drveta- trupaca i drvne građe.
Prema načinu delovanja insekticidi se dele na:
• Kontaktne (deluju na mestu dodira odnosno, kontakta s insektom ili biljkom),
• Digestivne ili utrobne (nakon unošenja u organizam ishranom i dospevanja u
probavne organe gde manifestuju svoje delovanje),
8
Sistemični insekticidi
Insekti se hrane sisianjem biljnih
sokova ili formiraju štitove
i voštane prevlake
Formulacije insekticida
Čvrste formulacije
1. Granule i mikrogranule (GR, MG)
2. Vododisperzne granule (WG)
3. Kvašljivo prašivo (WP)
4. Tablete (TB)
5. Pelete (PT)
Formulacije za posebne namene
1. Aerosol
2. Kapsule i mikrokapsule (CS i MC)
3. Gel (GL ili GW)
4. Sporo otpuštajuće granule (SRG)
Tečne formulacije:
1. Koncentrovani rastvor (SL)
2. Vodeni rastvor (AS)
3. Koncentrovana suspenzija (SC)
4. Koncentrat za emulziju (EC)
5. Uljani rastvor (OL)
6. Emulzija ulje u vodi (EW)
7. Emulzija voda u ulju (WO)
8. Suspenoemulzija (SE)
9. Mikroemulzija (ME)
10.Multiple emulzije
Kod primene insekticida, kao i drugih pesticida, od presudnog značaja je primena
preparata sa različitim mehanizmom delovanja kako ne bi došlo do pojave rezistentnosti.
Zbog toga je važno poznavanje pripadnosti određenog preparata hemijskoj grupi i
njihovno pravilno smenjivanje.
S obzirom na značaj koji ima odgovarajuća hemijska struktura, u biološkoj aktivnosti
jedinjenja, nije zanemarljiva i podela prema pripadnosti odgovarajućoj hemijskoj grupi.
9
2.1. Konvencionalni insekticidi
2.1.1. Organohlorna jedinjenja 2.1. KONVENCIONALNI INSEKTICIDI
Prema hemijskom sastavu insekticidi su grupisani u:
Organohlorna jedinjenja - hlorovani ugljovodonici su jedinjenja različite hemijske
strukture, ali po pravilu sadrže ugljenik, hlor i vodonik. U poljoprivredi su se koristili
kao insekticidi, akaricidi i rodenticidi;
Organofosforna jedinjenja - visoko efikasni insekticidi, akaricidi, ređe nematocidi,
fungicidi, herbicidi i defolijanti, sredstva za suzbijanje ekto- i endo parazita domaćih
životinja;
Karbamati - koriste se kao insekticidi, nematocidi, akaricidi i fungicidi;
Piretrini i pretroioidi - koristi se za suzbijanje lisnih vaši, stenica, buva i drugih ekto
parazita čoveka i domaćih životinja;
Neonikotinoidi - koristi se za suzbijanje insekata, deluju digestivno i kontaktno,
uništavajući nervni sistem insekata;
IGR– regulatori rasta insekata
10
Mehanizam delovanja - antagonisti γ-aminobuterne kiseline, blokiraju transport K+
i Na+ jona kroz membrane nervnih ćelija, te onemogućavaju prenos nervnih impulsa,
izazivaju tremore, grčenje mišića i hiperaktivnost, što kasnije rezultira ataksiomom
(gubitkom pokreta) i naposletku uginućem.
Dovode do inhibicije perifernog i centralnog nervnog sistema. Inhibiraju ATP-azu koja
učestvuje u transformaciji i transportu katjona kroz membranu. Smatra se da je primarno
mesto delovanja hlorovanih ugljovodonika nervno tkivo. Svi predstavnici iz ove grupe
imaju isti efekat koji se manifestuje destabilizacijom neurološke aktivnosti, što izaziva
hiperekscitiranost nerava i mišića.
Inicijalna toksičnost je niska, a perzistentnost visoka. Nisu selektivni, tj. deluju kako na
štetne tako in a korisne insekte. Kad dospeju u organizam nakupljaju se u mastima i imaju
kumulativni efekat, fenomen poznat kao bioakumulacija, što je u vreme primene ovih
jedinjenja dovelo do višekratnog povećanja količina hlorovanih ugljovodonika u lancima
ishrane (biomagnifikacija tipična za DDT). Nesistemici su, deluju kontaktno, digestivno,
inhalaciono. Primenjuju se folijarno i preko zemljišta.
Predstavnici iz ove grupe su: DDT, linden, diedrin, endosulfan, hlordan, heptahlor i dr.
2.1.2. Organofosforna jedinjenja
Mogu biti sistemici, nesistemici, delovati kontaktno, digestivno, inhalaciono, kao
fumigantno. Primenjuju se i folijarno i preko zemljišta.
Mehanizam delovanja-inhibiraju acetilholinesterazu (AChE), što ima za posledicu
nagomilavanje acetilholina. Acetilholin esteraze su enzimi koji razlažu acetilholin
na holin i sirćetnu kiselinu. Dolazi do prekida prenosa nervnih impulsa što rezultira
tremorom, paralizom i uginućem.
Organofosfati nepovratno inhibiraju enizim acetilholinesterazu (ireverzibilan proces).
Širok spektar fizičko-hemijskih i bioloških svojstava obeležio je primenu ovih
jedinjenja ne samo u poljoprivredi u suzbijanju fitofagnih insekatskih vrsta koje
ugrožavaju biljnu proizvodnja, nego i u suzbijanju sinantropnih i hematofagnih insekata
od medicinskog i veterinarskog značaja.
Osobine organofosfata koje su zaslužne za njihovu široku primenu su:
1. Visoka insekticidna i akaricidna aktivnost i širok spektar delovanja.
2. Postojanje jedinjenja sa različitom perzistentnošću, koja se u drugim organizama
razlažu na jedinjenja koja su manje toksična za čoveka i druge kičmenjake.
3. Brz metabolizam i odsustvo sposobnosti njihovog nagomilavanja.
11
2.1. Konvencionalni insekticidi
4. Sistemično delovanje nekih organofosfata.
5. Manji utrošak preparata i brže delovanje u odnosu na grupu hlorovanih ugljovodonika.
6. Brzo razlaganje u zemljištu i umerena toksičnost za ribe.
Neki od predstavnika organofosfata su: malation, paration, fention, fenitrotion,
diazinon, foksim, hlorpirifos, pirimifosmetil, kumafos, acefat, monokrotofos, fosfamidon,
naled, terbufos, dimetoat, azifosmetil i dr.
2.1.3. Karbamati
Karbamati su estri karbaminske kiseline. Mehanizam delovanja - inhibiraju
acetilholinesterazu (AChE) po čemu su bliski organofosfatima. Moguća je povratna
(reverzibilna) inhibicija AChE , posle 24-48h može doći do spontane reaktivacije AChE.
Delovanje ovih jedinjenja ima za posledicu pojavu konvulzija, paralize i uginuća. Deluju
kontaktno i digestivno.
Neke od aktivnih materija iz grupe karbamata su: metiokarb, karbofuran,
karbosulfan, fenoksikarb, fentiokarb, bendiokarb, pirimikarb, benfurkarb, aldikarb,
metomil, karbaril, propoksur i dr.
2.1.4. Piretrini i piretroidi
2.1.4.1. Piretrin
Piretrini su prirodne insekticidne supstance koje su sadržane u piretrumu, ekstraktu
cveta biljke buvača, Chrysanthemum cinerariaefolium, Chrysanthemum cocineum i
drugim. Najznačajniji izvor piretrina je Ch. cinerariaefolium.
Ekstrakt buvača se sastoji od šest usko povezanih, biološki aktivnih estara,
koji pokazuju insekticidno delovanje i zajedno se nazivaju piretrini, a razlikuju se
na osnovu krajnjih supstituenata u spoljašnjim lancima kiselinskih i alkoholnih
komponenata. Imaju širok spektar delovanja, te su našli i čestu primenu. Primenjuju
se u u poljoprivredi, šumarstvu i komunalnoj higijeni. Ulaze u sastav velikog broja
preparata za opštu upotrebu, npr. u insekticidnim aerosolima protiv sinantropnih i
drugih insekata, repelentima za komarce u obliku isparivača i tableta, insekticidnim
šamponima i šamponima za kućne ljubimce. Istraživanja (Atkinson et al., 2004) su
pokazala da primena samog piretrina ne daje zadovoljavajuće rezultate u suzbijanju
biljnih štetočina u poljskim uslovima. Toksičan je i za neke korisne insekte, mada je ta
negativna pojava manje izražena nego kod primene drugih insekticida, jer se zbog svoje
fotonestabilnosti ne zadržava dugo na tretiranom objektu.
12
2.1.4.2. Piretroidi
Mehanizam delovanja - blokiraju transport Na jona kroz membranu nervnih ćelija,
te onemogućavaju prenos nervnih impulsa (utiču na permeabilnost membrana).
Ometanje prenosa nervnih impulsa ima za posledicu nekoordinisane pokrete,
paralizu i na posletku uginuće.
Piretroidi su kontaktni i digestivni insekticidi koji brzo deluju na nervni sistem,
pri čemu se kod insekata javljaju karakteristični simptomi. Početni simptomi veoma
brzo nastupaju i insekt je već posle par minuta nesposoban za kretanje i letenje. Ovaj
udarni „knock- down“ efekat je karakterističan samo za piretroide. Kod udarnih doza
ne dolazi uvek do smrti insekta, zbog toga što se piretroidi veoma brzo razgrađuju.
Kod jednog broja insekata dolazi do preživljavanja. Ova mogućnost opredeljuje da
se nekada koriste u kombinaciji sa organofosfatima ili karbamatima (Janjić, 2005).
Piretroidi su često foto i termo labilni. Zbog ove okolnosti najčešće se formulišu sa
sinergistima. Osnova njihove slabe toksičnosti za sisare je brza biotransformacija
piretroida do netoksičnih ili slabotoksičnih jedinjenja.
Neki od predstavnika piretroida su: aletrin, bioaletrin, bioresmetrin, tetrametrin,
deltametrin, fenvalerat, permetrin, ciflutrin, cipermetrin, alfa-cipermetrin, betacipermetrin, zeta-cipermetrin, lambda-cihalotrin i dr.
13
2.1. Konvencionalni insekticidi
2.1.5. Neonikotinoidi
Neonikotinoidi inter-reaguju sa nikotin acetilholin receptorima koji se nalaze
u centralnom i perifernom nervnom sistemu insekata, što dovodi do ekscitacije i
paralize, pa i do uginuća insekta. Ova jedinjenja stimulišu aktivnost acetilholina. Imaju
jak afinitet za receptore insekata, a slab za receptore vertebrata. Njihova primena u
biljnoj proizvodnji daje dobre rezultate, naročito kada je reč o suzbijanju vrsta iz reda
Heteroptera i različitih vrsta biljnih vaši. Predstavnici ove grupe insekticida su sistemici
i mogu delovati kontaktno i digestivno.
Neki od predstavnika su: tiametoksam, acetamiprid, tiakloprid, imidakloprid i dr.
2.1.6. IGRs –Regulatori rasta insekata
Regulatori rasta insekata čine u treću generaciju insekticida. To su insekticidi koji
ometaju normalne aktivnosti endokrinog sistema ili dovode do hormonskog disbalansa
i na taj načih ugrožavaju normalan razvoj, reprodukciju i metamorfozu insekata.
Regulišu ekspresiju gena odgovornih za formiranje karakteristika larve, lutke i adulta i
kontrolišu proces presvlačenja. Metamorfozu insekata kontroliše uzajamno delovanje
dva hormona: egdizon hormona i juvenilnog hormona. Proces delovanja na insekte im
je sporiji u odnosu na konvencionalne insekticide.
Regulatori rasta mogu svoje delovanje da zasnivaju na poremećajima u stadijumu
larve, koji mogu da budu na nivou inhibicije sinteze hitina ili na nivou koncentracije
juvenilnog hormona, pa ih stoga možemo svrstati u tri grupe: inhibitori sinteze hitina,
analozi juvenilnih hormona i agonisti egdizon hormona:
2.1.6.1. Inhibitori sinteze hitina
Inhibitori sinteze hitina ispoljavaju svoje delovanje kod velikog broja različitih rodova
insekata. Inhibiraju formiranje hitina prouzrokujući abnormalnu endokutikularnu
depoziciju i odsustvo kutikule. Njegovo potpuno odsustvo u kičmenjacima i višim
biljkama je osnova selektivnog delovanja ove grupe jedinjenja. Insekti imaju 3 tipa
hitina: α, β i γ hitin. Tipični α- hitin je najzastupljeniji u kutikuli insekta, β- hitin se nalazi
u crevima insekata, a γ- hitin postoji primarno u kokonima insekata. Ovo delovanje
ispoljavaju dve različite strukture jedinjenja: derivati benzoilfenil uree i buprofezin.
Smanjenje sadržaja kutina u kutikuli insekata nastaje kao posledica inhibicije
biohemijskih procesa neophodnih za formiranje hitina (Hajjar i Casida, 1979).
Biohemijski uticaj ovih jedinjenja na hitin sintetazu direktno se ispoljava na fiziologiju
presvlačenja insekata. Inhibiranjem sinteze hitina usporava se stvaranje peritrofičke
membrane (diflubenzuron).
14
2.1. Konvencionalni insekticidi
Inhibitori sinteze hitina ispoljavaju digestivno i kontaktno delovanje. Postoji i mogućnost
delovanja na plodnost i ovicidnu toksičnost ako se tretman diflubenzuronom izvede u
kratkom roku nakon ovipozicije. Mlađa jaja kod insekata su osetljivija od starijih.
Ovicidno delovanje se manifestuje na tri načina: embrion se razvija ali ugine
neposredno pred izleganje iz jajeta, drugi način je nepravilno izleganje (larva izlazi sa
strane, a ne kroz vrh jajeta) i treći je uginuće larve tokom eklozije iz jajeta, pri čemu je
larva samo delimično oslobođena delova jajeta.
Nakon direktnog tretiranja larvi ovim jedinjenjima simptomi se ne primećuju dok ne
počne proces presvlačenja. U retkim slučajevima se dešava da lutka (sa malformacijama)
pređe u normalan adultni oblik.
Poremećaji tokom ovog procesa mogu se odvijati na različitim nivoima:
• Presvlačenje može biti potpuno sprečeno, te insekt uginjava u svojoj staroj kutikuli
• Presvačenje može početi, ali biva prekinuto u bilo kom trenutku. U nekim slučajevima
ono traje sve dok stara kutikula ne ostane pripojena nekolicini poslednjih
abdominalnih segmenata. Nova kutikula je često previše slaba i polako puca, što rezultuje dehidratacijom insekta.
• Stara kutikula može biti potpuno odbačena sa tela insekta, izuzev stare glavene čaure
koja ostaje povezana mandibularnim regionom nove glavene čaure, te insekt uginjava usled nemogućnosti dalje ishrane i razvoja.
• Prilikom prelaska larve u lutku može nastati lutka sa glavenom čaurom larve poslednjeg larvenog stupnja.
I pored toga što neke vrste insekata, nakon tretmana benzoilfenil ureama mogu
naizgled normalno da se presvuku, dešava se da mandibule i labrum budu dislocirani
te insekt nije u mogućnosti da se hrani.
Tretman larvi tokom poslednjeg larvenog stupnja može rezultovati usporenim
ispoljavanjem simptoma, odnosno simptomi se jave tek posle pojave imaga. Odrasli
nisu u stanju da se oslobode lutkine košuljice ili preobražaj u odraslog može biti potpun,
ali insekt nakon preobražaja uginjava.
Benzoilfenil uree se po mehanizmu delovanja u mnogome razlikuju od
konvencionalnih insekticida, što zahteva njihovu specifičnu primenu u prirodnim
uslovima. Ove činjenice nameću potrebu striktnog preciziranja načina i momenta
aplikacije. Ako su insekti bili izloženi delovanju IGR supstancama u osetljivom stadijumu,
dešava se da su pojedini insekti u mogućnosti da žive u krajnje iscrpljenom stanju
još nekoliko dana pre konačnog uginuća. Inhibitori sinteze hitina su: diflubenzuron,
hlorfluazuron, teflubenzuron, heksaflumuron i dr.
15
2.1. Konvencionalni insekticidi
2.1.6.2. Analozi juvenilnih hormona
Biohemijski efekti analoga juvenilnih hormona su veoma kompleksni, a odnose
se na uticaj u larvenom i adultnom stadijumu razvića insekata. Ovi regulatori rasta
utiču na fiziologiju morfogeneze, reprodukcije i embriogeneze. Ispoljavaju svoje
delovanje na balans hormona u telu insekta, što se u mnogim slučajevima odražava
na embriogenezu, metamorfozu i formiranje odraslog insekta. Efekat delovanja ovih
jedinjenja je najizraženiji u fazi prelaska insekta iz stadijuma larve u stadijum lutke.
Analozi juvenilnih hormona ispoljavaju i ovicidno i larvicidno dejstvo Ako se jaja insekata
tretiraju nakon faze blastokineze, ovicidnog delovanja nema, ali se uticaj regulatora
rasta uočava tokom metamorfoze.
Analozi juvenilnih hormona su: metopren, hidropen, piriproksifen i fenoksikarb.
2.1.6.3. Agonisti egdizon hormona
Fiziološki i biohemijski procesi koji se dešavaju za vreme metamorfoze zavise
od mnogih juvenilnih i egdisteroidnih hormona. Agonisti su jedinjenja koja imaju
osobinu da se vezuju za mesto na receptoru na koje bi se inače vezivali endogeni
molekuli i tako imitiraju njihov efekat što dovodi do poremećene funkcije ćelije.
Predstavnici iz ove grupe IGR su: halofenozid, metoksifenozid, tebufenozid,
hromfenozid i dr.
2.2. BIOINSEKTICIDI
Entomopatogeni - bioinsekticidi, mikroorganizmi (gljive, protozoe, i najčešće bakterije)
koji svojim pro- toksinima, po unošenju u probavni trakt insekata deluju kao toksini
2.2.1. Bakterije
Bacullus thuringhiensis (B.t.) je bakterija čiji proteini (deltaendotoksini, toksični
kristali) ispoljavaju insekticidna svojstva prema većem broju štetnih insekata. Da bi
toksini delovali moraju biti uneti u organizam insekta, dakle deluju samo digestivnim
putem. Proteini razaraju srednje crevo i sadržaj se izliva u telesnu šupljinu. Larve
mladjih stupnjeva razvića su osetljivije od starijih larvi. Ovi biološki insekticidi su
visoko selektivni. Takođe nisu toksični za toplokrvne životinje i čoveka. Nema štetnog
uticaja na pčele, kao što je slučaj kod primene konvencionalnih insekticida. Nedostatak
primene Bt je brza degradacija pod uticajem sunčeve svetlosti.
16
17
2.2. Bioinsekticidi
Rod Bacillus uključuje više vrsta koje stvaraju proteine sa insekticidnim svojstvima:
• Bt kurstaki i B.aizawai- namenjen larvama Lepidoptera (Leptinotarsa decemlineata)
• Bt tenebrionis– entomopatogen za neke larve Coleoptera
• Bt israelensis- efikasan u suzbijanju larvi nekih Diptera
• Baccillus sphaeriscus- namenjen suzbijanju larvi Culicidae
• Bacillus popilliae- koristi se za suzbijanje nekih Carabida (Popillia japonica)
Primena ove bakterije u zaštitu bilja je široko rasprostranjena u celom svetu.
2.2.2. Gljive
Bauveria bassiana je gljiva čiji organi prodiru u telo insekata: tripsa, leptirastih vaši,
vaši, gusenica, tvrdokrilaca, krompirove zlatice i dr.
2.2.3. Virusi
U primeni su iz familija virusa koji izazivaju promene u insektima sa krajnjim
letalnim ishodom. Najznačajnije su Baculoviridae koji mogu da budu nukleopoliedrični
virusi (NPV) ili granulovirusi (GV). NPV se najčešće koriste u suzbijanju Lymantria
dispar, Hyphantria cunea, Mamestra brassicae i Spodoptera litoralis, dok je primena
GV uglavnom vezana za suzbijanje Cydia pomonella.
18
3. PRAVILAN IZBOR
INSEKTICIDA
Kod izbora insekticida, kao i kod drugih pesticida, od presudnog značaja je primena
preparata sa različitim mehanizmom delovanja kako ne bi došlo do pojave rezistentnosti.
Zbog toga je važno poznavanje pripadnosti određenog preparata hemijskoj grupi i
njihovno pravilno smenjivanje.
Na tržištu se nalazi veliki broj insekticida. Kakva je razlika između njih ? Kako i kada
ih koristiti? Kako napraviti najbolji izbor, najbolju kombinaciju, najbolji redosed i kreirati
kvalitetnu zaštitu od štetnih insekata?
Odgovore na ova pitanja potražićemo kod insekata. Oni nepogrešivo prepoznaju
različite hemijske supstance i reaguju na njih. Insekti i bez instrumenata precizno
određuju sadržaj neke hemikalije u biljkama ili u preparatima. Oni se ne varaju. Od
više stotina preparata insekti i prepoznaju različite hemijske grupe istog/različitog
mehanizma delovanja.
Koje su to grupe? Zašto je važno da ih znamo?
Utvrđeno je da ako insekti razviju rezistentnost na neki preparat, ni drugi preparti
iz iste grupe neće više delovati. Tako je krompirova zlatica razvila je otpornost na
cipermetrin, miner okruglih mina razvio je otpornost na diflubenzuron itd., a to znači
i na ostale insekticide istog mehanizma delovanja. Za suzbijanje nekog insekta nije
bitno koliko preparata ima na tržištu nego koliko ima mehanizama delovanja. Tako,
19
3. Pravilan izbor insekticida
za suzbijanje jabukinog smotavca, ima više stotina preparata ali samo 8 mehanizama
delovanja. U praksi od tih 8 mehanizama delovanja koriste se samo 2 a ponekad 3-4 pa
se konsekventno prepoznaje zbog čega je sada teško suzbijati ovu primarnu štetočinu.
Imajući u vidu veliki broj preparata, Međunarodni Komitet za Rezistentnost insekata
i grinja (IRAC) svrstao je insekticide i akaricide, prema reakciji insekata i grinja, u 24
mehanizma delovanja i puteve kreiranja rezistentnosti. Njih treba poznavati da bi se
razumela i implementirala Upustva za odlaganje rezistentnosti.
Osnovni postulati koje je uveo IRAC su:
1. Jedan mehanizam delovanja treba koristiti jedanput u toku sezone na istom
usevu/gajenoj biljci.
2. Mešavine komponenti iz istog mehanizma delovanja se ne preporučuju.
3. Koristiti mešavine hemijskih supstanci sa različitim mehanizmima delovanja i tada se smatra da se radi o posebnom mehanizmu delovanja.
4. Pri mešanju, komponente se moraju koristiti u registrovanim količinama ili se
jedna od komponenti može smanjiti za 1/3 (ako postoji sinergizam i slično).
5. U programima zaštite obavezno alternativno aplicirati (svaki put druge) insekticide različitih mehanizama delovanja.
6. Koristiti preparate samo u registrovanim količinama.
7. Koristiti preparate u optimalno vreme kada je insekt najosetljiviji.
8. Pri izboru između preparata istog mehanizma i načina delovanja dati prednost
onima koji su toksikološki prihvatljiviji i ekotoksikološki selektivniji.
20
3. Pravilan izbor insekticida
U praksi se zbog nepoznavanja mehanizama delovanja insekticida prave previdi. Kao primer, navodimo da je česta pojava da se za suzbijanje jabukinog smotavca koriste
prvi put Gusathion, drugi put Ultracid, treći put Diazinon itd. Za insekte ovi insekticidi
imaju isti mehanizam delovanja, te se može očekivati da će posle ovakvog izbora
insekticida nivo biološke efikasnosti opadati. Insekticidi mogu biti hemijski različiti ali
istog mehanizma delovanja. Tako naprimer, Gusathion je organofosfat a Lannate je
karbamat ali radi se o istom mehanizmu delovanja pa se ne mogu alternirati. U isti
mehanizam delovanja spadaju Confidor, Calypso, Actara i Mospilan i ne mogu se na
krompiru alternirati što se u praksi ne poštuje te konsekventno utiče na kreiranje
rezistentnosti krompirove zlatice na nikotinoide.
Imajući ovo u vidu dajemo IRAC sažetak mehanizama delovanja insekticida (IRAC, 2012)
21
4. Najznačajnije štetne insekatske vrste na gajenim biljkama
Hyphantria cunea
4. NAJZNAČAJNIJE ŠTETNE INSEKATSKE VRSTE NA GAJENIM BILJKAMA
Lymantria dispar
www.mothphotographersgroup.msstate.edu
www.cartinafinland.fi
www.inspection.gc.ca
www.greenindustry.uwex.edu
Prema biljnim kulturama na kojima se štetni insekti hrane,
mogu se svrstati u četiri grupe:
4.1. Polifagne štetočine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
22
Dudovac – Hyphantria cunea
Gubar – Lymantria dispar
Gundelj ili hrušt- Melolontha melolontha
Kupusna sovica – Mamestra brassicae
Pamukova sovica – Helicoverpa armigera
Povrtna sovica – Mamestra oleracea
Rovac – Gryllotalpa gryllotalpa
Smeđi, kruškin, srebrni i zeleni listojed (lisne pipe) – Phyllobius sp.
Sovica – Agrotis ssp.
Sovica gama – Autographa gamma
Sovica ipsilon – Agrotis ipsilon
Melolontha melolontha
www.hlasek.com
www7.inra.fr
Elateridae
www.gardensafari.net
Mamestra brassicae
www.discoverlife.org
www.biolib.cz
Gryllotalpa gryllotalpa
www.web2.mendelu.cz
www7.inra.fr
23
4. Najznačajnije štetne insekatske vrste na gajenim biljkama
Zemljišne štetočine imaju vrlo veliki ekonomski značaj u biljnoj proizvodnji te
je suzbijanje ovih štetnih insekata obavezna i redovna mera zaštite useva. Kontrola
parcela i utvrđivanje brojnosti pojedinih vrsta kao i konstatovanje praga štetnosti je
obaveza svakog poljoprivrednog proizvođača.
Zemljišne štetočine nanose štete proređujući sklop biljaka i na taj način umanjuju
prinos od 10 do 70 %. U praksi nije redak slučaj da se pojedine parcela preoravaju
upravo zbog proređenog sklopa posejanih biljaka. Utvrđivanje praga štetnosti je
premise preduzimanja aktivnosti na opredeljenju za suzbijanje Elaterida. Višegodišnji
prosek u Bačkoj ukazuje da su Elateride bile prisutne u proseku 1, 2 – 6,4 larve/m2
posle gajenja strnina, a prag štetnosti iznosi 0, 5 – 1 larva/m2.Kada se utvrdi potreba
za suzbijanjem zemljišnih štetočina donosi se odluka na koji način će se insekticidi
aplicirati. Postoji više načina od kojih navodimo sledeće:
• Zaštita semena pre setve (u doradnom centru ili pred samu setvu direktno na parceli)
• Tretiranje cele površine (inkorporacija) sa insekticidom pre setve ,
• Tretiranje u trake sa insekticidom istovremeno sa setvom
• Kombinacija zaštite semena i tretiranje u trake
4. Najznačajnije štetne insekatske vrste na gajenim biljkama
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trešnjina muva – Rhagoletis cerasi
Trešnjina osica – Caliroa cerasi
Višnjin surlaš – Rhynchites auratus
Jagodin i malinin cvetojed – Anthonomus rubi
Pipa jagodine peteljke – Caenorhinus germanicus
Malinin korebus – Coroebus rubi
Malinin prstenar – Agrilus aurichalceus
Malinina mušica galica – Lasioptera rubi
Malinova buba – Byturus tomentosus
Ribizlin savijač – Synanthedon tipuliformis
Lešnikov surlaš – Curculio nucum
Orahov savijač – Cydia amplana
Cigaraš – Bictiscus betulae
Filoksera – Phylloxera vastatrix
Grozdov smotavac – Sparganothis pilleriana
Lozina štitasta vaš – Pulvinaria vitis
Makazar – Lethrus apterus
4.2. Štetni insekti u voćarstvu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24
Kruškina buva – Psylla pyri
Kruškin smotavac – Cydia pyrivora
Kruškin trips – Taeniothrips inconsequens
Kruškina osa – Hoplocampa brevis
Beli drvotočac – Zeuzera pyrina
Drvotočac – Cossus cossus
Jabučna buva – Psylla mali
Jabučni cvetojed – Anthonomus pomorum
Jabukin smotavac (savijač)- Cydia pomonella
Jabučni moljac – Hyponomeuta malinellus
Krvava vaš – Eriosoma lanigerum
Jabukina zelena lisna vaš – Aphis pomi
Šljivin smotavac – Grapholita funebrana
Šljivina osa (crna i žuta) – Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava
Šljivina štitasta vaš – Lecanium corni
Žilogriz – Capnodis tenebrionis
Breskvin moljac – Anarsia lineatella
Breskvin smotavac – Cydia molesta
Crna breskvina vaš – Brachycaudus persicae
Zelena breskvina vaš – Myzus persicae
Crna trešnjina lisna vaš – Myzus cerasi
Psylla pyricola
www.britishbugs.org.uk
Cydia molesta
www.portal.sinavef.gob.mx
www.pisvojvodina.com
www.portal.sinavef.gob.mx
Cydia pomonela
www.forestryimages.org
www.jenny.tfrec.wsu.edu
25
4. Najznačajnije štetne insekatske vrste na gajenim biljkama
Aphis pomi
www.agroklub.com
Eriosoma lanigerum
www.agroklub.com
Rhagoletis cerasi www.pestalic.com
www.poljoberza.net
4. Najznačajnije štetne insekatske vrste na gajenim biljkama
nije ni malo jednostavan i lak zadatak. Kod nas se sve više primenjuje integralna
proizvodnja voća, koja je već postala praksa i mnogih naših voćara. Da bi se obezbedila
racionalna i održiva zaštita jabučastog voća neophodno je obezbediti sve elemente
monitoringa koji je vezan za fenofaze razvoja jabuke/ jabučastog voća.
Jabukin smotavac (Cydia pomonella) je ekonomski najznačajnija štetočina jabuke.
Let leptira prezimljujuće generacije započinje u cvetanju jabuke ili u fazi opadanja
latica. Zbog toga je ova fenofaza upravo vreme za početak praćenja leta leptira kako bi
odredili njegovu brojnost i pravovremeno preduzeli mere zaštite. Osim praćenja leta i
brojnosti leptira vrlo je bitno odrediti vreme polaganja jaja kako bi na vreme primenili
insekticid iz grupe regulatora razvoja.
U vreme formiranja plodova, kritična brojnost za krvavu vaš u ovoj fenofazi je
10% naseljenih stabala jabuke, dok je za zelenu vaš prag tolerancije 10% naseljenih
vršnih letorasta. Jabukina osa je štetočina koju treba pratiti u cvetanju na belim
lepljivim pločama.
Prag štetnosti je ulov više od 30 osa po ploči. Miner kružnih mina prati se od početka
cvetanja ulovom na feromonske klopke. Nakon vrha leta leptira pregledaju se naličja
lišća na prisutnost odloženih jaja. Kritičan broj je 10 jaja na 100 pregledanih listova.
Crveni voćni pauk je veličine 0,3 do 0,5 mm i najpre naseljava donju stranu lista, a
oštećenja se vide u obliku beličastih pega, zatim lišće poprimi bronzanu boju. Kritična
brojnost je više od 2 pauka po listu na 50% listova. Ova fenofaza je idealno vreme
za prvu usmerenu zaštitu sa preparatima koji obezbedjuju dužu zaštitu kontaktnim
insekticidima sa translaminarnim efektom, kao što su supstance na bazi abamektina.
Fenofaze jabučastog voća
00 07
Zeuzera pyrina
www.biolib.cz
www.pisvojvodina.com
Gajenje voćaka, od uvek značajna grana poljoprivredne proizvodnje, u poslednje
vreme dobija sve više na značaju. Zdravi i kvalitetni plodovi uvek su imperativ za
obezbeđenje plasmana voća. Da bi se ovaj zahtev ispunio, voćari su izloženi brojnim
poteškoćama. Jedna od njih je dobro poznavanje uslova za pojavu i razvoj štetočina
koje ugrožavaju prinos i kvalitet plodova u svim fazama razvoja voćke. Efikasna zaštita
voćaka, u skladu sa principima dobre poljoprivredne prakse i integralne zaštite bilja,
26
10
56 57
59
00 Zimski pupoljci
07 Početak pucanja pupoljka
10 Faza mišjih ušiju
56 Faza zelenih pupoljaka
57 Faza crvenih pupoljaka
59 Većina cvetova sa
formiranim krunskim laticama
60
65
67
69
72
74
60 Prvi cvetovi otvoreni
65 Puno cvetanje
67 Cvetovi venu,
većina latica otpada
69 Kraj cvetanja
72 Veličina ploda do 2 cm
74 Plodovi uspravni T-faza
27
4. Najznačajnije štetne insekatske vrste na gajenim biljkama
Jabukin smotavac u našim uslovima krajem maja i početkom juna započinje piljenje
gusenica prve generacije. Gusenice se ubušuju u plod na dodiru dva ploda, lista i ploda ili
prodiru preko čašice i uz peteljku ploda. Ostali savijači iz porodice Tortricidae izgrizaju lišće
i kožicu plodova površinski. Prag štetnosti je 5-6 gusenica na 100 pregledanih mladara.
Lisne vaši (Aphididae) lako se uočavaju na donjoj strani listova koje kovrdžaju. Prag
štetnosti za zelenu vaš je 10% naseljenih vršnih letorasta, dok je za pepeljastu vaš 2%
naseljenih letorasta na 50 pregledanih stabala (po dve slučajno odabrane grane). Krvavu
vaš lako uočimo po beloj prevlaci koja se formira na kolonijama vaši. Ako stisnemo
prstom prevlaku na prstu nam ostaje crvena boja. Kritična brojnost je 8-10 kolonija na
100 izbojaka.
Jabukin smotavac u našim uslovima ima dve generacije. Let druge generacije
započinje u prvoj polovini jula i razvučen je sve do početka septembra. Druga generacija
može biti opasnija od prve jer ima bolje uslove za razvoj, a plodnost ženki je daleko veća.
Praćenje leta leptira obavlja se na isti način kao i kod prve generacije postavljanjem
feromonskih klopki u voćnjak. Kad se utvrdi kritična brojnost i početak polaganja
jaja, treba suzbijati ovu štetnu vrstu. Kalifornijska štitasta vaš razvija drugu generaciju
krajem jula i u avgustu, a treću krajem avgusta i u septembru. Prag tolerancije za ovu
štetočinu je „nula”,što znači da je treba suzbiti čim se primete štete.
U priodu od rasta i razvoja plodova do berbe, kruškina buva, lisne vaši, grinje,savijači
ploda i lista su dominantne štetne vrste.
Kruškina buva je specifična štetočina kruške koja sisa sokove iz mladara i izlučuje
obilje medne rose. Na plodovima sa mednom rosom naseljava se gljiva čađavica. Larve
prva tri stupnja hrane se na naličju lišća i na mladim vrhovima, dok se larve poslednja
dva stupnja presele u pazuhe lišća. Kruškina buva kod nas ima 4-5 generacija, a suzbija
se kada prekorači prag štetnosti 10 naseljenih letorasta (za bujne sorte) i 20 % (za
manje bujne sorte naseljenih letorasta kruške). To se najčešće događa sredinom maja.
Jabukin i kruškin smotavac (Cydia spp.) su vrlo slične štetočine i u praksi se gotovo
poistovećuju.
Za suzbijanje štetočina kao što je kruškina osa, kruškina buva, voćne pipe, lisne
vaši i muve galice preporučuje se tiometaksom, odmah nakon cvetanja. U ovom
periodu potrebno je napraviti još jedan tretma za kruškinu buvu i grinje insektoakaricidom, a suzbijanje kruškinog i jabukinog smotavca u fazi polaganja jaja koristiti
regulatore rasta (lufenuron).
28
29
4. Najznačajnije štetne insekatske vrste na gajenim biljkama
4. Najznačajnije štetne insekatske vrste na gajenim biljkama
4.3. Štetni insekti u ratarstvu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Žitni pivac – Anisoplia spp.
Žitna vaš – Macrosiphum avenae
Pšenični trips – Haplothrips tritici
Žitna pijavica – Lema melanopus
Žitne stenice – Eurigaster maura
Žitni bauljar – Zabrus tenebrioides
Kukuruzna sovica – Sesamia cretica
Kukuruzna zlatica – Diabrotica virgifera
Kukuruzni plamenac – Ostrinia nubilalis
Žičari (skočibube) – Elateridae
Zelena kukuruzna lisna vaš – Rhopalosiphum maidis
Kukuruzna pipa – Tanymecus dilaticollis
Crna repina vaš – Aphis fabae
Kasida šećerne repe – Cassida spp.
Mali repin surlaš – Lixus scrobicollis
Obična repina pipa – Bothynoderes punctiventris
Repin buvač – Chaetocnema tibialis
Peščar – Opatrum sabulosum
Poljska stenica – Lygus rugulipennis
Repičin crvenoglavi buvač – Psylliodes chrysocephala
Repičina lisna osa – Athalia rosae
Repičina pipa – Ceutorhynchus assimilis
Velika repičina pipa – Ceutorhynchus napi
Sojin plamenac – Etiella zinckenella
Apion lucerke – Apion tenue
Apion lucerke i deteline – Apion pisi
Cvetožder deteline – Apion apricans
Livadski gubar – Hypogymna morio
Lucerkina buba – Gonioctena fornicata
Lucerkina bubamara – Subcoccinella vigintiquatuorpunctata
Lucerkina lisna pipa – Phytonomus variabilis
Lucerkina pipa – Otiorhynchus ligustici
Lucerkina sovica – Heliothis maritima
Lucerkina stenica – Adelphocoris lineolatus
Lema melanopus
Bothynoderes punctiventris www.hcphs.hr
Chaetocnema tibialis www.4.bp.blogspot.com
Ostrinia nubilalis
30
www.pisvojvodina.com www.poljoprivrednik.net
www.agronomija.rs
Subcoccinella
vigintiquatuorpunctata www.farm4.static.flickr.com
www.agroplus.rs
www.insekten-sachsen.de
31
4. Najznačajnije štetne insekatske vrste na gajenim biljkama
Elateridae
www. aramel.free.fr
www.pisvojvodina.com
4. Najznačajnije štetne insekatske vrste na gajenim biljkama
Leptinotarsa decemlineata
www.kerbtier.de
www.pissrbija.com
4.4. Štetni insekti u povrtarstvu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
32
Krompirova zlatica – Leptinotarsa decemlineata
Krompirov moljac – Phthorimaea operculella
Buvači krstašica – Phyllotreta spp.
Crvena kupusna stenica – Eurydema ventrale
Kupusna muva – Phorbia brassicae
Kupusna sovica – Mamestra brassicae
Mali kupusar – Pieris rapae
Pepeljasta kupusna vaš – Brevicoryne brassicae
Veliki kupusar – Pieris brassicae
Crna repina vaš – Aphis fabae
Graškov pegavi savijač – Laspeyresia dorsana
Graškov savijač – Laspeyresia nigricana (Cydia nigricana)
Graškov trips – Kakothrips robustus
Graškov žižak – Bruchus pisorum
Graškova muva – Contarinia pisi
Zelena graškova vaš – Acyrthosiphon pisum
Bela leptirasta vaš – Trialeurodes vaporariorum
Kalifornijski trips – Frankliniella occidentalis
Moljac paradajza – Tuta absoluta
Lukov moljac – Acrolepiopsis assectella
Lukov rilaš – Ceuthorrynchus suturalis
Lukova lisna buva – Bactericera tremblayi
Lukova minirajuća muva – Phytomyza (Napomyza) gymnostoma
Lukova muva – Hylemya antiqua (Delia antiqua)
Muva belog luka – Suillia lurida
Mrkvina lisna buva – Trioza apicalis
Mrkvina lisna vaš – Cavariella aegopodii
Mrkvina muva – Psila rosae
Aphis fabae
www.7.inra.fr
Trialeurodes vaporariorum
Eurydema ventrale
www.cdn.c.photoshelter.com
www.agronomija.rs
www.platina.inia.cl
www.pestnet.org
33
4. Najznačajnije štetne insekatske vrste na gajenim biljkama
Pieris brassicae
www.agroatlas.ru
www.poljoberza.net
www.delivery.superstock.com
Hylemia antique www.195.182.68.146/zuak/folders/D.antiqua/s.mus.jpg
www.dimg.donga.com
5.REGISTROVANI
INSEKTICIDI U SRBIJI Ratarski usevi
STRNA ŽITA
Aktivna materija
Deltametrin
Lambda-cihalotrin
Preparat
Insekti koje suzbija
DECIS 2,5 - EC
DECIS 100 - EC
DECIS MEGA
FUTOCIS EC - 2,5
KARATE ZEON (CS)
LAMDEX 5 CS
LAMDBA 2,5 - EC
LAMBADA (EC)
KAISO WG
Žitna pijavica, lisne vaši
Žitna pijavica
Žitna pijavica
Žitna pijavica
Žitna pijavica
Žitna pijavica
Žitna pijavica
Žitna pijavica
Žitna pijavica
Žitna pijavica, žitne
stenice
Žitna pijavica
Žitna pijavica
GROM (EC)
VANTEX 60 - SC
LAMBDACID (EC)
34
35
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
Imidakloprid
NUPRID 600 - FS
GAUCHO 600 - FS
Žitna pijavica
Žitna pijavica
Žitna pijavica
Žitna pijavica
Žitna pijavica
Žitna pijavica
Žitna pijavica
Žitna pijavica, lisne vaši
Žitna pijavica, lisne vaši
Žitna pijavica, lisne vaši
Žitna pijavica
Buvači, tripsi, lisne vaši
Buvači, tripsi, lisne vaši
Buvači, tripsi, lisne vaši
Buvači, tripsi, lisne vaši
Buvači, tripsi, lisne vaši
Buvači, tripsi, lisne vaši
Žitna pijavica
Buvači, tripsi, žitne
stenice, lisne vaši
Žitne stenice, buvači,
cikade, tripsi, lisne vaši
Rovac, grčice, podgrizajuće sovice, žičnjaci
Rovac, grčice, podgrizajuće sovice, žičnjaci
Lisne vaši, žitne stenice,
žičnjaci, grčice
Lisne vaši, žitne stenice,
žičnjaci, grčice
Žičnjaci
Lisne vaši
Tiametoksam +
difenokonazol
CELEST TOP 312,5 FS
Lisne vaši
Alfa-cipermetrin
Zeta-cipermetrin
Cipermetrin
Bifentrin
Dimetoat
Malation
Fenitrotion
Fenitrotion + malation
Hlorpirifos
36
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
FASTAC 10 - EC
FASTAC 10 - SC
DIREKT (SC)
FURY 10 - EC
DURBIN EW
DURBIN 200 - EW
CYTHRIN 200 - EC
TALSTAR 10 - EC
FUTOCID - EC
FOBOS - EC
TORS (EC)
PERFEKTHION (EC)
FOSFAMID 40 - EC
BEVETOX 40 - E (EC)
DIMETOGAL (EC)
DIMETOAT - EC
SISTEMIN 40 - EC
WEBETION - ULV
ETIOL TEČNI (EC)
FENITROTION 50 - EC
GALITION G - 5 (GR)
TETETON GRANULE (GR)
PYRINEX 48 - EC
KOZMA (EC)
KUKURUZ
Aktivna materija
Bifentrin
Preparat
Insekti koje suzbija
TALSTAR 10 - EC
Kukuruzni plamenac,
žičnjaci
Kukuruzni plamenac,
žičnjaci
Kukuruzni plamenac,
žičnjaci
Kukuruzni plamenac,
pamukova sovica
Kukuruzni plamenac,
pamukova sovica
Rovac, grčice, podgrizajuće sovice, žičnjaci
Rovac, grčice, podgrizajuće sovice, žičnjaci
Žičnjaci
FUTOCID - EC
FOBOS - EC
Indoksakarb
AVAUNT 15 - EC
Hlorantraniliprol
CORAGEN 20 - SC
Fenitrotion + malation
Hlorpirifos
Hlorpifos + imidakloprid
Tiametoksam
Tiametoksam + teflutrin
GALITION G - 5 (PW)
TETETON GRANULE (GR)
PYRINEX 10 - G (GR)
PRIMIDEX FORTE 6,5- G
(GR)
PRIMIDEX 6,5- G (GR)
CRUISER 350 - FS
CRUISER 600 - FS
FORCE ZEA 280 - FS
MACHO 600 FS
GAUCHO 600 - FS
Metiokarb
Bifentrin
Fipronil
Teflutrin
IMIDOR 600 - FS
POZITRON (FS)
SEEDOPRID 600 - FS
TABU (FS)
TAMARIS (FS)
MESUROL FS - 500
SEMAFOR 20 - ST (FS)
COSMOS 500 - FS
FORCE 20 - CS
Klotianidin
PONCH 600 - FS
Imidakloprid
Žičnjaci, grčice
Žičnjaci, grčice
Žičnjaci, siva kukur. pipa
Žičnjaci, grčice
Žičnjaci i grčice, pipa smanjuje oštećenja
Žičnjaci, kukuruz. zlatica,
siva kukuruzna pipa
Žičnjaci, kukuruz. zlatica,
siva kukuruzna pipa
Žičnjaci
Žičnjaci
Žičnjaci
Žičnjaci, grčice
Žičnjaci, grčice
Žičnjaci, Odbijanje ptica
Žičnjaci
Žičnjaci
Žičnjaci
Žičnjaci, larve
kukuruzove zlatice
37
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
ŠEĆERNA REPA
PYRINEX 48 - EC
Aktivna materija
Preparat
Insekti koje suzbija
Malation
ETIOL TEČNI (EC)
Lisne vaši, buvači
Repina pipa, lisne
sovice
Repina pipa, lisne
sovice
Repina pipa, lisne
sovice
Repina pipa, lisne
sovice
Repina pipa, lisne
sovice
Repina pipa, lisne
sovice
Lisne i podgrizajuće
sovice
Lisne sovice
Kupusova lisna sovica
Podgrizajuće sovice,
buvači
Buvači, repina muva,
čisne vaši
Buvači, repina muva,
čisne vaši
Buvači, repina muva,
čisne vaši
Buvači, repina muva,
čisne vaši
Buvači, repina muva,
čisne vaši
Buvači, repina muva,
čisne vaši
Lisne i podgrizajuće
sovice
Lisne i podgrizajuće
sovice
Lisne i podgrizajuće
sovice
Lisne sovice
Podgrizajuće sovice
Lisne vaši, buvači,
repina pipa
NURELLE - D (EC)
ANTHOCID - D (EC)
Hlorpirifos + cipermetrin
KONZUL (EC)
SAVANUR - EC
DESPOT (EC)
CIHLOP (EC)
Metomil
LANNATE 25 - WP
Lambda - cihalotrin
KARATE ZEON (CS)
KOZAK (EC)
GROM (EC)
PERFEKTHION (EC)
FOSFAMID 40 - EC
Dimetoat
BEVETOX 40 - E (EC)
DIMETOGAL (EC)
DIMETOAT - EC
SISTEMIN 40 - EC
CIPKORD 20 - EC
Cipermetrin
NOTIKOR (EC)
SUCIP 20 - EC
38
Alfa-cipermetrin
FASTAC 10 - EC
FASTAC 10 - SC
Fenitrotion
FENITROTION 50 - EC
Hlorpirifos
KOZMA (EC)
RADAR VERSUS G (GR)
TALSTAR 10 - EC
Bifentrin
FUTOCID - EC
FOBOS - EC
Hlorpirifos + bifentrin
Teflutrin
Fenitrotion + malation
Tiametoksam
Fipronil
PYRINEX SUPER 420 EC
FORCE 1,5 - G (GR)
GALITION G - 5 (PW)
TETETON GRANULE (GR)
CRUISER 350 - FS
CRUISER 600 - FS
Teflutrin
COSMOS 500 - FS
MACHO 600 FS
GAUCHO 600 - FS
IMIDOR 600 - FS
POZITRON (FS)
SEEDOPRID 600 - FS
FORCE 20 - CS
Klotianidin + beta ciflutrin
PONCHO BETA (FS)
Imidakloprid
Lisne vaši, repina
mrvica, lisne sovice,
žičnjaci, grčice
Lisne vaši, repina
mrvica, lisne sovice,
žičnjaci, grčice
Žičnjaci
Buvači, lisne vaši, lisne
sovice, žičnjaci
Buvači, lisne vaši, lisne
sovice, žičnjaci
Buvači, lisne vaši, lisne
sovice, žičnjaci
Žičnjaci, repina pipa
Žičnjaci
Rovac, grčice, podgrizajuće sovice, žičnjaci
Rovac, grčice, podgrizajuće sovice, žičnjaci
Žičnjaci, siva kukuruzna
pipa, repin buvač
Žičnjaci, grčice, buvač smanjuje brojnost
Žičnjaci
Žičnjaci, repin buvač
Žičnjaci, repin buvač
Žičnjaci, repin buvač
Žičnjaci
Žičnjaci
Žičnjaci
Žičnjaci (kada brojnost
nije veća od 5/m2), repin
buvač, crna repina vaš redukuje brojnost
39
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
Povrtarski usevi
SUNCOKRET
Aktivna materija
Preparat
Insekti koje suzbija
Tiakloprid
CALYPSO 480 - SC
MACHO 600 FS
GAUCHO 600 - FS
SEEDOPRID 600 - FS
MESUROL FS - 500
Lisne vaši
Žičnjaci, siva kukuruz. pipa
Žičnjaci, siva kukuruz. pipa
Žičnjaci
Žičnjaci, odbijanje ptica
Žičnjaci, siva kukuruzna
pipa, šljivina vaš
Žičnjaci, grčice
Žičnjaci
Žičnjaci
Žičnjaci
Imidakloprid
Metiokarb
Tiametoksam
Bifentrin
Klotianidin
Fipronil
CRUISER 350 - FS
CRUISER 600 - FS
SEMAFOR 20 - ST (FS)
PONCHO 600 - FS
COSMOS 500 - FS
KROMPIR
Aktivna materija
Tiametoksam
Cipermetrin
Alfa - cipermetrin
Tiakloprid
Tiakloprid + deltametrin
Imidakloprid
Imidakloprid +
gama - cihalotrin
Metaflumizon
Lufenuron
Acetamiprid
Hlorpirifos + cipermetrin
40
Preparat
Insekti koje suzbija
ACTARA 25 - WG
ACTARA 240 - SC
CIPKORD 20 - EC
NOTIKOR (EC)
SUCIP 20 - EC
BEVESTAK (EC)
CALYPSO 480 - SC
PROTEUS 110 - OD
CONFIDOR 200 - SL
SAVADOR 200 - SL
KOHINOR 200 - SL
WARRANT 200 - SL
MACHO 200 - SL
NUPRID 200 - SC
CONFIDOR 70 - WG
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
WARRANT POWER
Krompirova zlatica
ALVERDE (SC)
MATCH 050 - EC
MOSPILAN 20 - SP
MOSPILAN 20 - SG
TONUS (SP)
DORICID SP - 20
ZLATICID - SP
VOLLEY 20 - SP
WIZZZAARD (SP)
KESTREL (SL)
AFINEX (SP)
NURELLE - D (EC)
CHROMOREL - D (EC)
CIHLOP (EC)
DESPOT (EC)
CHROMOREL P - 2
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
41
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
Fipronil
Abamektin
Hlorantraniliprol
Spinosad
Klotianidin
Lambda - cihalotrin
Hlorpirifos
Malation
Bifentrin
Deltametrin
Metiokarb
Dimetoat
Fenitrotion + malation
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
REGENT 800 - WG
FIPRONEX GOLD (WG)
ABASTATE (EC)
CORAGEN 20 - SC
LASER 240 - SC
APACHE 50 - WG
GROM (EC)
PYRINEX 48 - EC
KOZMA (EC)
DASTICID PRAH (DP)
ETIOL PRAH - 5 (DP)
ETIOL TEČNI (EC)
TALSTAR 10 - EC
FUTOCID - EC
FOBOS - EC
DECIS 2,5 - EC
FUTOCIS EC - 2,5
MESUROL GRANULAT (GB)
PERFEKTHION (EC)
FOSFAMID 40 - EC
BEVETOX 40 - E (EC)
DIMETOGAL (EC)
DIMETOAT - EC
SISTEMIN 40 - EC
GALITION G - 5 (PW)
TETETON GRANULE (GR)
Hlorpirifos + imidakloprid
Teflutrin
Fipronil
PYRINEX 10 - G* (GR)
RADAR VERSUS G (GR)
PRIMIDEX 6,5 - G* (GR)
FORCE 0,5 - G (GR)
GOLDOR BAIT (GB)
Imidakloprid + pensikuron
PRESTIGE 290 - FS
Hlorpirifos
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Krompirova zlatica
Kromp. zlatica, lisne vaši
Krompirova zlatica
Žičnjaci, grčice
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Krompirova zlatica
Rovac
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Rovac, grčice, podgrizajuće sovice, žičnjaci
Rovac, grčice, podgrizajuće sovice, žičnjaci
Žičnjaci, grčice
Žičnjaci
Žičnjaci, grčice
Žičnjaci
Žičnjaci
Krompirova zlatica,
I generacija i bela noga
PARADAJZ
Aktivna materija
Deltametrin
Alfa-cipermetrin
Cipermetrin
Bifentrin
Acetamiprid
Pimetrozin
Piriproksifen
Buprofezin
Spirotetramat
Malation
Metomil
Dihlorvos
Fenitrotion + malation
Fipronil
Emamektin benzoat
Hlorantraniliprol
Imidakloprid
Hlorpirifos
Preparat
Insekti koje suzbija
DECIS 2,5 - EC
FUTOCIS EC - 2,5
FASTAC 10 - EC
FASTAC 10 - SC
CIPKORD 20 - EC
NOTIKOR (EC)
SUCIP 20 - EC
TALSTAR 10 - EC
FUTOCID - EC
FOBOS - EC
FOBOS - EW
PINTO (EC)
MOSPILAN 20 - SP
MOSPILAN 20 - SG
VOLLEY 20 - SP
CHEES (WG)
HARPUN (EC)
HARPUN - EW
LASCAR 100 EC
ELISA (EC)
MOVENTO (SC)
DASTICID PRAH (DP)
ETIOL PRAH - 5 (DP)
LANNATE 25 - WP
LANNATE - 90
Leptirasta bela vaš
Lisne vaši
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Lisne vaši, duvanov trips
Lisne vaši, duvanov trips
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši,
leptirasta bela vaš
Lisne vaši,
leptirasta bela vaš
Rovac, grčice, podgrizajuće sovice, žičnjaci
Rovac, grčice, podgrizajuće sovice, žičnjaci
Žičnjaci
Pamukova sovica
Pamukova sovica
Zelena breskvina vaš
Žičnjaci
DIFOS E - 50
DIHIN (EC)
GALITION G - 5 (GR)
TETETON GRANULE (GR)
GOLDOR BAIT (GB)
AFFIRM 095 - SC
CORAGEN 20 - SC
KOHINOR 200 - SL
RADAR VERSUS G (GR)
43
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
PAPRIKA
KRASTAVAC
Aktivna materija
Preparat
Insekti koje suzbija
Tiakloprid
Tiakloprid + deltametrin
Tiametoksam
Ulje uljane repice
CALYPSO 480 - SC
PROTEUS 110 - OD
ACTARA 25 - WG
OGRIOL (EC)
CONFIDOR 200 - SL
SAVADOR 200 - SL
MACHO 200 - SL
GATGO 20 - OD
KOHINOR 200 - SL
MAVRIK - EW
LANNATE 25 - WP
TONUS (SP)
DANADIM PROGRESS (EC)
CHEES 50 - WG
CIPKORD 20 - EC
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Zelena breskvina vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš,
lisne vaši
Leptirasta bela vaš,
lisne vaši
Tripsi
Tripsi
Kalifornijski trips
Pamukova sovica
Žičnjaci
Pamukova sovica
Imidakloprid
Tau - fluvalinat
Metomil
Acetamiprid
Dimetoat
Pimetrozin
Cipermetrin
Dihlorvos
Malation
Formetanat-hidrohlorid
Indoksakarb
Hlorpirifos
Emamektin benzoat
DIFOS E - 50 (EC)
DIHIN (EC)
DASTICID PRAH (DP)
ETIOL PRAH - 5 (DP)
DICARZOL 50 SP
AVANUT 15 - EC
RADAR VERSUS G (GR)
AFFIRM 095 - SC
Aktivna materija
Preparat
Insekti koje suzbija
DECIS 2,5 - EC
FUTOCIS EC - 2,5
NOTIKOR (EC)
SUCIP 20 - EC
FASTAC 10 - EC
FASTAC 10 - SC
TALSTAR 10 - EC
FUTOCID - EC
FOBOS - EC
VYDATE 10 - L (SL)
OGRIOL (EC)
ELISA (EC)
TETETON GRANULE (GR)
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Lisne vaši,
leptirasta bela vaš
Lisne vaši,
leptirasta bela vaš
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši, tripsi
Tripsi, Frankliniella spp.
Zelena breskvina vaš
Rovac, grčice, podgrizajuće sovice, žičnjaci
Rovac, grčice, podgrizajuće sovice, žičnjaci
Aktivna materija
Preparat
Insekti koje suzbija
Imidakloprid
KOHINOR 200 - SL
Zelena breskvina vaš
Deltametrin
Cipermetrin
Alfa-cipermetrin
Bifentrin
Oksamil
Ulje uljane repice
Buprofezin
Dihlorvos
Metomil
Malation
Spinosad
Imidakloprid
Fenitrotion + malation
DIFOS E - 50
DIHIN (EC)
LANNATE - 90 (SL)
LANNATE 25 - WP
METHOMEX 20 - SL
ETIOL TEČNI (EC)
LASER 240 - SC
KOHINOR 200 - SL
GALITION G - 5 (PW)
LUBENICA I DINJA
44
45
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
KUPUSNJAČE
Aktivna materija
MAHUNJAČE
Preparat
DASTICID PRAH (DP)
Malation
Pimetrozin
Acetamiprid
Ulje uljane repice
Tiametoksam
Tiakloprid + deltametrin
Fenitrotion
Cipermetrin
Lambda - cihalotrin
ETIOL PRAH - 5 (DP)
ETIOL TEČNI (EC)
CHEES 50 - WG
MOSPILAN 20 - SP
TONUS (SP)
OGRIOL (EC)
ACTARA 25 - WG
PROTEUS 110 - OD
FENITROTION 50 - EC
DURBIN 200 - EW
CIPKORD 20 - EC
SUCIP 20 - EC
KOZAK (EC)
LAMDEX 5 CS
LAMBADA (EC)
GROM (EC)
Tebufenozid
Tau - fluvalinat
REBUS (SC)
MAVRIK - EW
Esfenvalerat
SUMIALFA 5 - EW
Hlorantraniliprol
CORAGEN 20 - SC
GALITION G - 5 (PW)
Fenitrotion + malation
TETETON GRANULE (GR)
Teflutrin
B. thuringhiensis subspec.
kurstaki
Emamektin benzoat
Metaflumizon
Dihlorvos
Bifentrin
46
FORCE 0,5 - G
D - STOP
AFFIRM 095 - SC
ALVERDE (SC)
DIFOS E - 50
DIHIN (EC)
TALSTAR 10 - EC
FUTOCID - EC
FOBOS - EC
PINOTRIN 10 - EC
Insekti koje suzbija
Lisne vaši, kupusne
stenice, duvanov trips,
buvači
Lisne vaši, kupusne
stenice, duvanov trips,
buvači
Lisne vaši, buvači
Leptirasta bela vaš
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Kupusne stenice, buvači
Kupusova lisna sovica
Kupusov moljac, lisne
sovice, veliki kupusar
Kupusar, lisne sovice
Kupusova lisna sovica
Veliki i mali kupusar,
kupusov moljac
Pepeljasta lisna vaš
Kupusov moljac, lisne
vaši, kupusar, lisne
sovice
Kupusova lisna sovica
Lisne vaši
Veliki i mali kupusar,
pamukova sovica,
kupusov moljac
Mali kupusar,
pamukova sovica
Rovac, grčice,
podgrizajuće sovice,
žičnjaci
Rovac, grčice,
podgrizajuće sovice,
žičnjaci
Grčice, žičnjaci
Kupusov moljac,
pamukova sovica, lisne
sovice, kupusari
Pamukova sovica
Veliki kupusar
Lisne vaši
Lisne vaši
Kupusova lisna sovica
Kupusova lisna sovica
Kupusova lisna sovica
Lisne vaši
Aktivna materija
Preparat
Insekti koje suzbija
DASTICID PRAH (DP)
ETIOL PRAH - 5 (DP)
ETIOL TEČNI (EC)
TALSTAR 10 - EC
FUTOCID - EC
FOBOS - EC
DIFOS E - 50
DIHIN (EC)
ACTARA 25 - WG
TONUS (SP)
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Graškov žižak
Aktivna materija
Preparat
Insekti koje suzbija
Acetamiprid
Malation
Formetanat-hidrohlorid
VOLLEY 20 - SP
ETIOL TEČNI (EC)
DICARZOL 50 SP
TETETON GRANULE (GR)
Minirajuća muva luka
Tripsi
Duvanov trips
Rovac, grčice, podgrizajuće sovice, žičnjaci
Rovac, grčice, podgrizajuće sovice, žičnjaci
Preparat
Insekti koje suzbija
DASTICID PRAH (DP)
ETIOL PRAH - 5 (DP)
DIFOS E - 50
DIHIN (EC)
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Rovac, grčice, podgrizajuće sovice, žičnjaci
Rovac, grčice, podgrizajuće sovice, žičnjaci
Žičnjaci
Malation
Bifentrin
Dihlorvos
Tiametoksam
Acetamiprid
KUPUSNJAČE
Fenitrotion + malation
GALITION G - 5 (PW)
MRKVA
Aktivna materija
Malation
Dihlorvos
Fenitrotion + malation
Teflutrin
GALITION G - 5 (PW)
TETETON GRANULE (GR)
FORCE 0,5 - G (GR)
47
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
Vrste voćaka
CVEKLA
Aktivna materija
Preparat
Insekti koje suzbija
Malation
DASTICID PRAH (DP)
ETIOL PRAH - 5 (DP)
Lisne vaši
Lisne vaši
Preparat
Insekti koje suzbija
PERFEKTHION (EC)
FOSFAMID 40 - EC
BEVETOX 40 - E (EC)
DIMETOGAL (EC)
DIMETOAT - EC
SISTEMIN 40 - EC
PYRINEX 48-EC
Buvači, tripsi, lisne vaši
Buvači, tripsi, lisne vaši
Buvači, tripsi, lisne vaši
Buvači, tripsi, lisne vaši
Buvači, tripsi, lisne vaši
Buvači, tripsi, lisne vaši
Žičnjaci, grčice
POVRĆE - OPŠTE
Aktivna materija
Dimetoat
Hlorpirifos
JABUČASTE VRSTE VOĆAKA
Aktivna materija
Preparat
Insekti koje suzbija
Indoksakarb
AVANUT 15 - EC
BEVENATE (SP)
LANNATE 25 - WP
Jabukin smotavac
Jabukin smotavac
Lisne vaši, štitaste vaši
Lisne vaši, štitaste vaši,
mineri, jabukin smotavac
Jabukin smotavac,
obična kruškina buva
Jabukin smotavac,
Jabukin smotavac,
obična kruškina buva
Jabukin smotavac
Jabukin smotavac
Jabukin smotavac
Jabukin smotavac, lisne vaši
Lisne vaši
Jabukin smotavac
Jabukin smotavac, mineri,
obična kruškina buva
Jabukin smotavac
Jabukin smotavac,
miner tačkastih mina
Jabukin smotavac
Jabukin smotavac,
Obična kruškina buva
Jabukin smotavac
Jabukin smotavac
Jabukin smotavac
Jabukin smotavac
Jabukin smotavac
Jabukin smotavac,
obična kruškina buva
Jabukin smotavac
Metomil
LANNATE - 90
CIPKORD 20 - EC
Cipermetrin
NOTIKOR (EC)
SUCIP 20 - EC
Alfa - cipermetrin
Zeta - cipermetrin
Lambda - cihalotrin
DIREKT (SC)
FURY 10 - EC
MAGATHRIN 2,5 - EC
VANTEX 60 - SC
KAISO WG
LAMDEX 5 CS
GROM
Bifentrin
PINTO (EC)
Hlorantraniliprol
CORAGEN 20 - SC
Metoksifenozid
RUNNER 240 - SC
HARPUN (EC)
Tebufenozid
Emamektin
HARPUN - EW
LASCAR 100 EC
PRINCE (EC)
REBUS (SC)
AFFIRM 095 - SC
Hlorantraniliprol
VOLIAM TARGO 063 - SC
Lufenuron
MATCH 050 - EC
Piriproksifen
48
49
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
DANADIM PROGRESS (EC)
WARRANT POWER
Jabukin smotavac
Jabukina osa, lisne vaši,
jabukin moljac, prva
generacija smotavaca,
mineri, kalifornijska
štitasta vaš, obična
kruškina buva
Jabukina osa, lisne vaši,
jabukin moljac, prva
generacija smotavaca,
mineri, kalifornijska
štitasta vaš, obična
kruškina buva
Jabukina osa, lisne vaši,
jabukin moljac, prva
generacija smotavaca,
mineri, kalifornijska
štitasta vaš, obična
kruškina buva
Jabukina osa, lisne vaši,
jabukin moljac, prva
generacija smotavaca,
mineri, kalifornijska
štitasta vaš, obična
kruškina buva
Jabukina osa, lisne vaši,
jabukin moljac, prva
generacija smotavaca,
mineri, kalifornijska
štitasta vaš, obična
kruškina buva
Jabukina osa, lisne vaši,
jabukin moljac, prva
generacija smotavaca,
mineri, kalifornijska
štitasta vaš, obična
kruškina buva
Lisne vaši
Jabukin smotavac,
zelena vaš
Jabukin smotavac,
jabukina osa, lisna buva,
lisne vaši, obična kruškina
buva, kruškina osa
Jabukin smotavac,
zelena vaš
DOSPEH SC
Zelena vaš
METHOMEX 20 - SL
ACTARA 25 - WG
ACTARA 240 - SC
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
PERFEKTHION (EC)
FOSFAMID 40 - EC
BEVETOX 40 - E (EC)
Dimetoat
DIMETOGAL (EC)
DIMETOAT - EC
SISTEMIN 40 - EC
ZAGOR (EC)
Malation
FYFANON 440 EW
ETIOL TEČNI (EC)
Imidakloprid +
gama - cihalotrin
Imidakloprid +
lambda - cihalotrin
Metomil
Tiametoksam
Imidakloprid
Imidakloprid
Pimetrozin
B. thuringhiensis subspec.
kurstaki
WARRANT 200 - SL
MACHO 200 - SL
KOHINOR 200 - SL
GATGO 20 - SL
MIDO 20% SL
CONFIDOR 200 - OD
CHEES 50 - WG
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Miner okruglih mina
Lisne vaši
D - STOP
Dudovac
DECIS 6,25 - EG
Jabukin smotavac, lisne vaši
Biljne vaši, lisna osa,
mineri, lisna buva,
jabukin smotavac,
kruškina osa
Jabukin smotavac
Jabukin smotavac, lisne vaši
Biljne vaši, lisna osa,
mineri, lisna buva,
jabukin smotavac,
kruškina osa
Jabukin smotavac,
lisni mineri
Jabukin smotavac,
zelena jabukina vaš
Jabukin smotavac,
pepeljasta vaš, zelena
jabukina vaš
Zelena jabukina vaš
Lisne vaši, dudovac, gubar,
obična kruškina buva
Lisne vaši, dudovac, gubar,
obična kruškina buva
Lisne vaši
Jabukin smotavac
Jabukin smotavac, lisne
vaši, obična kruškina buva
Jabukin smotavac,
lisne vaši
Jabukin smotavac, lisne
vaši, obična kruškina buva
Jabukin smotavac, lisne
vaši, obična kruškina buva
Jabukin smotavac, lisne
vaši, obična kruškina buva
Jabukin smotavac
DECIS 2,5 - EC
Deltametrin
DECIS MEGA (EW)
SCUD (EC)
FUTOCIS EC - 2,5
RADAR 300 - EW
RADAR 300 EC
RADAR 250 ME
Hlorpirifos
VIKOFLOSS
PYRINEX 48 - EC
KOZMA (EC)
CALLIFOS - 48 (EC)
KONZUL 220 - EW
NURELLE - D (EC)
ANTHOCID - D (EC)
Hlorpirifos + cipermetrin
KONZUL (EC)
DESPOT (EC)
CIHLOP (EC)
RUNEL - EC
50
51
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
Hlorpirifos + bifentrin
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
PYRINEX SUPER 420 EC
VOLLEY 20 - SP
AFINEX (SP)
MOSPILAN 20 - SP
Acetamiprid
MOSPILAN 20 - SG
KESTREL (SL)
GILAN 20 SL
WIZZZAARD (SP)
TONUS (SP)
TONUS EKSTRA (SP)
Fenoksikarb
INSEGAR 25 - WG
Diflubenzurom
DIMILIN SC - 48
FASTAC 10 - EC
Alfa-cipermetrin
FASTAC 10 - SC
TALSTAR 10 - EC
Bifentrin
FUTOCID - EC
FOBOS - EC
Fenitrotion
FENITROTION 50 - EC
Fosmet
IMIDAN 50 - WP
DIFOS E - 50
Dihlorvos
DIHIN (EC)
52
Jabukin smotavac, lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Jabukin smotavac,
mineri, lisne vaši
Jabukin smotavac,
mineri, lisne vaši
Jabukin smotavac,
mineri, lisne vaši
Lisne vaši
Jabukin smotavac
Lisne vaši
Lisne vaši, kruškine buve
Jabukin smotavac,
miner okruglih mina
Jabukin smotavac, mineri,
obična kruškina buva
Jabukin smotavac, lisne
vaši, dudovac, obična
kruškina buva
Jabukin smotavac, lisne
vaši, dudovac, obična
kruškina buva
Jabukin smotavac,
mineri, lisne vaši,
obična kruškina buva
Jabukin smotavac,
mineri, lisne vaši,
obična kruškina buva
Jabukin smotavac,
mineri, lisne vaši,
obična kruškina buva
Mali mrazovac, jabukin
smotavac, mineri,
jabukina osa, lisna
buva, lisne vaši
Jabukin smotavac
Jabukina osa, jabukin
moljac, mineri,
smotavci pupoljaka,
krvava vaš
Jabukina osa, jabukin
moljac, mineri,
smotavci pupoljaka,
krvava vaš
BELO ULJE (EC)
Štitaste vaši, lisne vaši,
kruškine buve
Štitaste vaši, lisne vaši,
kruškine buve
Štitaste vaši, lisne vaši,
kruškine buve
PLAVO ULJE
Lisne vaši
MAVRIK - EW
Rutava buba
CRVENO ULJE
Obična kruškina buva
ENVIDOR (SC)
VERTIMEC 018 - EC
ABASTATE (EC)
ABASTATE EW
ABASTATE ME
VERTIGO 1,8 EC
GAT VERTIS 1,8 CS
APACHE 50 WG
MODRO ULJE (SE)
Obična kruškina buva
Obična kruškina buva
Obična kruškina buva
Obična kruškina buva
Obična kruškina buva
Obična kruškina buva
Obična kruškina buva
Obična kruškina buva
Kruškina buva
GALMIN (EC)
Mineralno ulje
Cu iz bakar - oksihlorida +
mineralno ulje
Tau - fluvalinat
Mineralno ulje + Cu iz
bakar (I) - oksida
Spirodiklofen
Abamektin
Klotianidin
Cu iz bakar - hidroksida
BELOL (EC)
53
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
KOŠTIČAVE VRSTE VOĆAKA
Aktivna materija
Preparat
PERFEKTHION (EC)
FOSFAMID 40 - EC
BEVETOX 40 - E (EC)
Dimetoat
DIMETOGAL (EC)
DIMETOAT - EC
SISTEMIN 40 - EC
Hlorantraniliprol
Piriproksifen
CORAGEN 20 - SC
HARPUN (EC)
Fenitrotion
FENITROTION 50 - EC
Imidakloprid
PYRINEX 48 - EC
KOZMA (EC)
RADAR 300 - EW
RADAR 250 - ME
RADAR 300 - EC
KOHINOR 200 - SL
Malation
ETIOL TEČNI (EC)
Tau - fluvalinat
MAVRIK - EW
Hlorpirifos
54
Metomil
Insekti koje suzbija
Breskvina muva, lisne
vaši, breskvin moljac,
breskvin smotavac,
šljivina osa,
trešnjina muva
Breskvina muva, lisne
vaši, breskvin moljac,
breskvin smotavac,
šljivina osa,
trešnjina muva
Breskvina muva, lisne
vaši, breskvin moljac,
breskvin smotavac,
šljivina osa,
trešnjina muva
Breskvina muva, lisne
vaši, breskvin moljac,
breskvin smotavac,
šljivina osa,
trešnjina muva
Breskvina muva, lisne
vaši, breskvin moljac,
breskvin smotavac,
šljivina osa,
trešnjina muva
Breskvina muva, lisne
vaši, breskvin moljac,
breskvin smotavac,
šljivina osa,
trešnjina muva
Breskvin smotavac
Breskvin smotavac
Breskvin smotavac,
breskvin moljac, šljivine
ose, šljivin smotavac,
mali mrazovac
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Breskvina muva, lisne vaši,
štitaste vaši, šljivine ose
Lisne vaši
LANNATE 25 - WP
LANNATE - 90
DECIS 2,5 - EC
Deltametrin
FUTOCIS EC - 25
DECIS MEGA (EW)
KARATE ZEON (CS)
NAGAN ME
Lambda - cihalotrin
GROM (EC)
Mineralno parafinsko ulje
Pimetrozin
Acetamiprid
B. thuringhiensis subspec.
kurstaki
Biljne vaši, breskvin
smotavac, šljivine ose,
trešnjina muva
Šljivine ose
Breskvin smotavac
Breskvin smotavac,
šljivin smotavac
Breskvin smotavac,
breskvin moljac, šljivin
smotavac
LAMDEX 5 CS
Trešnjina muva
FASTAC 10 - EC
Breskvin smotavac,
lisne vaši, dudovac,
štitaste vaši
FASTAC 10 - SC
Breskvin smotavac,
lisne vaši, dudovac,
štitaste vaši
GALMIN (EC)
BELOL (EC)
BELO ULJE (EC)
LETOL EC
CHEES 50 - WG
TONUS EKSTRA (SP)
MOSPILAN 20 - SP
KESTREL (SL)
Štitaste vaši, lisne vaši
Štitaste vaši, lisne vaši
Štitaste vaši, lisne vaši
Štitaste vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Trešnjina muva
Trešnjina muva
D - STOP
Dudovac
Alfa-cipermetrin
Mineralno ulje
Lisne vaši, štitaste vaši
Lisne vaši, štitaste vaši,
breskvin smotavac
Biljne vaši, breskvin
smotavac, šljivine ose,
trešnjina muva
55
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
JEZGRASTE VRSTE VOĆAKA
Aktivna materija
Dimetoat
Fenitrotion
Malation
Lambda - cihalotrin
VINOVA LOZA
Preparat
Insekti koje suzbija
PERFEKTHION (EC)
FOSFAMID 40 - EC
BEVETOX 40 - E (EC)
DIMETOGAL (EC)
DIMETOAT - EC
SISTEMIN 40 - EC
FENITROTION 50 - EC
ETIOL TEČNI (EC)
KARATE ZEON (CS)
Smotavac
Smotavac
Smotavac
Smotavac
Smotavac
Smotavac
Smotavac
Smotavac
Lešnikov rilaš
Aktivna materija
Lambda - cihalotrin
Dimetoat
Lambda - cihalotrin
Bifentrin
Malation
Lambda - cihalotrin
56
VANTEX 60 - SC
Pepeljasti
grozdov moljac
Pepeljasti
grozdov moljac
Žuti i pepeljasti
grozdov moljac
Pepeljasti
grozdov moljac
Pepeljasti
grozdov moljac
Žuti i pepeljasti
grozdov moljac
Žuti i pepeljasti
grozdov moljac
Žuti i pepeljasti
grozdov moljac
Žuti i pepeljasti
grozdov moljac
Žuti i pepeljasti
grozdov moljac
Pepeljasti
grozdov moljac
Pepeljasti
grozdov moljac
Pepeljasti
grozdov moljac
Pepeljasti
grozdov moljac
Pepeljasti
grozdov moljac
Žuti i pepeljasti
grozdov moljac
Žuti i pepeljasti
grozdov moljac
Žuti i pepeljasti
grozdov moljac
Žuti i pepeljasti
grozdov moljac
LAMDEX 5 CS
Spinosad
LASER 240 - SC
Metoksifenozid
RUNNER 240 - SC
DECIS 2,5 - EC
FUTOCIS EC - 2,5
Preparat
Insekti koje suzbija
PERFEKTHION (EC)
FOSFAMID 40 - EC
BEVETOX 40 - E (EC)
DIMETOGAL (EC)
DIMETOAT - EC
SISTEMIN 40 - EC
KARATE ZEON (CS)
KOZAK
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Lisne vaši
Malinina buva
Cvetojed
Deltametrin
ŽUPADECI (EC)
DECIS MEGA (EW)
DECIS 6,25 - EG
CYTHRIN 250 - EC
TAJFUN
Cipermetrin
CIPKORD 20 - EC
NOTIKOR
VOĆNE VRSTE - OPŠTE
Aktivna materija
Insekti koje suzbija
GROM
JAGODASTE I BOBIČASTE VRSTE VOĆAKA
Aktivna materija
Preparat
Preparat
Insekti koje suzbija
TALSTAR 10 - EC
FUTOCID - EC
FOBOS - EC
WEBETION - ULV
GROM
Dudovac
Dudovac
Dudovac
Gubar
Lisne vaši
SUCIP 20 - EC
FASTAC 10 - EC
Alfa-cipermetrin
FASTAC 10 - SC
DIREKT (SC)
Zeta-cipermetrin
FURY 10 - EC
57
5. Registrovani insekticidi u Srbiji
Literatura
Literatura
Acetamiprid
MOSPILAN 20 - SP
Žuti i pepeljasti
grozdov moljac
Žuti i pepeljasti
grozdov moljac
Žuti i pepeljasti
grozdov moljac
Žuti i pepeljasti
grozdov moljac
Žuti i pepeljasti
grozdov moljac
Žuti i pepeljasti
grozdov moljac
Žuti i pepeljasti
grozdov moljac
Hlorantraniliprol
CORAGEN 20 - SC
Grozdov moljac
Јањић, В. (2005): Фитофармација, Друштво за Заштиту биља Србије, Malation
ETIOL TEČNI (EC)
Lozina štitasta vaš,
lisne vaši
Пољопривредни факултет Бања Лука, Београд- Бања Лука
Buprofezin +
fenpiroksimat
TODOME 24 - SC
Cikade
Društvo za zaštitu bilja Srbije (2013): Sredstva za zaštitu bilja u prometu u Srbiji (2013). Buprofezin
ELISA (SC)
Cikade
TALSTAR 10 - EC
Bifentrin
FUTOCID - EC
FOBOS - EC
Fenitrotion
Metomil
FENITROTION 50 - EC
LANNATE 25 - WP
LANNATE - 90
Atkinson, B. L., Blackman, A. J., and Faber, H. 2004. The degradation of the natural pyrethrins in crop storage. J. Agric. Food Chem. 52: 280-287.
IRAC (2012): http://www.irac-online.org/about/irac/
Hajjar, N. P., Casida, J. E. (1979): Structure activity relationships of benzoylphenyl ureas as toxicants
and chitin synthesis inhibitors in Oncopeltus fasciatus. Pestic. Biohem. Physiol. 11, 33- 45
Biljni lekar. Novi Sad, Srbija.
UKRASNE BILJKE I TRAVNJACI
58
Aktivna materija
Preparat
Insekti koje suzbija
Bifentrin
TALSTAR 10 - EC
FUTOCID - EC
FOBOS - EC
Buprofezin
ELISA (SC)
Alfa-cipermetrin
Malation
Abamektin
FASTAC 10 - EC
ETIOL TEČNI (EC)
ABASTATE (EC)
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
Leptirasta bela vaš
u staklenicima i
plastenicima, štitaste vaši
Leptirasta bela vaš, tripsi
Tripsi, lisne vaši
Tripsi
59
Evropsku uniju čine 28 zemalja članica koje su odlučili da postupno povežu svoja
znanja, resurse i sudbine. Zajednički su,tokom razdoblja proširenja u trajanju više od 50
godina, izgradile zonu stabilnosti, demokratije i održivog razvoja, zadržavajući pritom
kulturnu raznolikost, toleranciju i lične slobode. Evropska unija posvećana je deljenju
svojih postignuća i svojih vrednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.
Ova publikacija izrađena je uz pomoć EU.
Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost nosioca ovog projekta
i ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledište Evropske unije.
Projekat finasira EU
This project is funded by the European Union
Download

PDF datoteka