Strana 1 od 4
Izmenjeno izdanje br. 1
Datum: 22/8/2011
Zamenjuje: 20/7/2011
BEZBEDNOSNI LIST
BUMPER P 490 EC
1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET
Naziv hemikalije
Upotreba hemikalije
BUMPER P 490 EC
Fungicid
Proizvođač
Irvita Plant Protection N.V.
Pos Cabai Office Park, Unit 13,
P.O.Box 403, Curaçao
Tel: 599-9-738-4096 / 738-4040 Fax: 599-9-738-4005
[email protected]
Uvoznik i distributer
Magan Agrochemicals d.o.o., Petra Drapšina 4, Subotica
Tel/fax:+381 24 555 240
Lice zaduženo za dostavljanje
bezbednosnog lista
Magan Agrochemicals d.o.o., Petra Drapšina 4, Subotica
Tel/fax:+381 24 555 240
[email protected]
Broj telefona za hitne slučajeve
Centar za kontrolu trovanja VMA, Beograd
011-3672-187, 011-3608-440
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
Klasifikacija hemikalije
Xi- Iritativno
N- Opasno po životnu sredinu
Opasnosti po ljudsko zdravlje i životnu sredinu
R-36- Iritativno za oči.
R-43- Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom.
R-51/53- Toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj
životnoj sredini.
3. PODACI O SASTOJCIMA U SMEŠI
Naziv supstance
Sadržaj supstance
CAS br.
EC br.
Propikonazol
90 g/l
60207-90-1
262-104-4
Prohloraz
400 g/l
67747-09-5
266-994-5
Butirolakton
8%
96-48-0
202-509-5
n-Butil alkohol
4%
71-36-3
200-751-6
Klasifikacija
Xn; R22
R43
N; R50/53
Xn; R22
N; R50/53
Xn; R22
R67
Xi; R41
R10
Xn; R22
R67
Xi; R37/38 R41
Spisak oznaka rizika (R) sa pripadajućim tekstom je naveden u odeljku 16.
4. MERE PRVE POMOĆI
Efekti i simptomi koje hemikalija može izazvati
-u kontaktu sa očima
Crvenilo i suzenje
Mere koje trebа preduzeti nа mestu nezgode pri različitim načinima izlaganja hemikaliji
Nakon inhalacije
Ne izazivati povraćanje. Usta isprati sa dosta vode. Osobi koja je bez
svesti nikada ne davati ništa oralnim putem. Konsultovati se sa
lekarom.
Nakon gutanja
Izneti eksponiranu osobu na svež vazduh. Eksponiranu osobu utopliti i
ostaviti da miruje. Konsultovati se sa lekarom ukoliko se jave bilo kakve
tegobe.
Nakon kontakta sa kožom
Odmah ispirati oči vodom 10-15 minuta (uz otvorene očne kapke).
Ukoliko bol ne prolazi konsultovati se sa specijalistom za očne bolesti.
Nakon kontakta sa očima
Skiniti zaprljanu odeću i oprati sve izložene površine kože sapunom i
vodom, a zatim isprati toplom vodom. Obratiti se lekaru ukoliko se jave
bilo kakve tegobe.
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 2 od 4
Izmenjeno izdanje br. 1
Datum: 22/8/2011
Zamenjuje: 20/7/2011
BUMPER P 490 EC
5. MERE ZAŠTITE OD POŽARA
Sredstva za gašenje požara
Pena, vodeni sprej, vodena magla.
Opasnosti od izlaganja
proizvodima sagorevanja
hemikalije
Pri termičkoj razgradnji dolazi do stvaranja ugljen-dioksida, ugljenmonoksida, oksida azota, hlorida.
Zaštitna oprema za lica koja
učestvuju u gašenju požara
Koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, uključujući aparat sa zatvorenim
sistemom za disanje.
Ostale informacije
Požar gasiti sa zaštićenog mesta. Napraviti kanal za vodu kojom se gasi
požar kako bi se kasnije bezbedno odložila.
6. MERE U SLUČAJU HEMIJSKOG UDESA
Mere lične zaštite
Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, čizme i zaštitna sredstva za lice/oči.
Mere predostrožnosti vezane
za životnu sredinu
Ovu hemikaliju i njenu ambalažu odlagati na mesta za prikupljanje
opasnog i posebnog otpada. Ne dozvoliti da dođe do kontaminacije
površinskih i podzemnih voda i kanalizacione mreže. Ukoliko ova
hemikalija kontaminira površinsku vodu, obavestiti o tome nadležne
organe. Kontaminirani slojevi zemlje moraju biti iskopani.
Metode za sanaciju
Prekriti prosuti materijal peskom ili drugim inertnim materijalom. Pokupiti
lopatom, i odložiti u odgovarajuće kontejnere za bezbedno odlaganje.
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Mere predostrožnosti za
bezbedno rukovanje
Ne udisati isparenja. Sprečiti kontakt sa kožom i očima.
Uslovi za bezbedno
skladištenje hemikalije
Čuvati pod ključem. Čuvati isključivo u originalnoj, dobro zatvorenoj
ambalaži na hladnom, dobro provetrenom mestu, na temperaturi ispod
50°C.
8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA
Mere za upravljanje rizikom
pri korišćenju hemikalije
Lične mere zaštite
Objekti u kojima se čuva ili koristi ova hemikalija treba da budu
opremljeni opremom za ispiranje očiju i sigurnosnim tuševima. Posle
rukovanja temeljno oprati ruke. Odeću oprati pre ponovne upotrebe.
- Zaštita disajnih organa
Tokom prskanja nositi odgovarajući zaštitnu opremu za disanje.
- Zaštita kože
Nositi zaštitnu odeću i čizme otporne na hemikalije.
- Zaštita kože ruku
Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice.
- Zaštita za oči
Nositi zaštitne naočare otporne na hemikalije ili sigurnosne naočare.
9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
Opšti podaci
Agregatno stanje
Boja
Miris
Tečno
Svetlo žuta
Bez mirisa
Podaci u vezi sa zdravljem, bezbednošću ljudi i zaštitom životne sredine
Specifična težina
1,15
Molekulska težina
Propikonazol: 342,2
Prohloraz: 376,7
Početna tačka ključanja [°C]
Propikonazol: razgrađuje se na temperaturi iznad 300 °C
Prohloraz: razgrađuje se na temperaturi iznad 150 °C
-4
Napon pare
Propikonazol: 2,1 x (10) Pa (20°C-čist)
-6
Prohloraz: 4,06 x (10) Pa (25°C-čist)
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 3 od 4
Izmenjeno izdanje br. 1
Datum: 22/8/2011
Zamenjuje: 20/7/2011
BUMPER P 490 EC
9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA (nastavak)
Rastvorljivost u vodi
Tačka paljenja [°C]
Prohloraz: 26,1 mg/l
Propikonazol: 150 mg/l (20°C)
76 (zatvoreni sud)
Koeficijent raspodele u
sistemu n-oktanol/voda
Propikonazol: 3,51
Prohloraz: 4,06
Eksplozivna svojstva
Nije eksplozivno
Ostali podaci koji su značajni za bezbednost
Tačka topljenja [°C]
Prohloraz: 48 - 51
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Fizičko-hemijska stabilnost
Stabilno u normalnim suvim uslovima. Ne javlja se polimarizacija.
Opasni proizvodi razgradnje
Pri termičkoj razgradnji oslobađa se ugljen-dioksid, ugljen-monoksid,
oksidi azota, hloridii.
Materijali koje treba
izbegavati
Jake baze i jake kiseline.
Uslovi koje treba izbegavati
Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti, izvora toplote, otvorenog plamena.
11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
Oralna LD50 (pacov)
>2000 mg/kg
Dermalna LD50 (pacov)
>2000 mg/kg
Inhalaciona LC50 (pacov)
7,92 mg/l/4h
Dermalna iritacija/korozija
Nije iritativno
Iritacija/oštećenje očiju
Iritativno
Senzibilizacija
Nije senzibilizator
Karcinogenost
Prohloraz, Propikonazol: Nije karcinogeno
Mutagenost
Prohloraz, Propikonazol: Nije mutageno
Toksičnost po reprodukciju
Prohloraz, Propikonazol: Nije teratogeno u eksperimentima na
životinjama.
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
96h LC50 kalifornijska pastrmka
Bumper P 490 EC: 4,2 mg/l
Propikonazol: 3,72 mg/l
Prohloraz: 1,43 mg/l
48h EC50 Daphnia magna
Bumper P 490 EC: 11,0 mg/l
Propikonazol: 5,5 mg/l
Prohloraz: 0,85 mg/l
96h EC50 alge
Bumper P 490 EC: 5,4 mg/l
Propikonazol: 2,17 mg/l
72h EbC50 alge
Prohloraz: 0,28 mg/l
72h ErC50 alge
Prohloraz: 1,19 mg/l
LD50 ptice
Propikonazol: > 2000 mg/kg
Prohloraz: > 2000 mg/kg
LD50 pčele
Prohloraz, Propikonazol: Nije toksično po pčele
Perzistentnost i razgradljivost
Prohloraz, Propikonazol: Veoma razgradljivo kada je izloženo
direktnoj sunčevoj svetlosti i UV zračenju.
Mobilnost
Prohloraz, Propikonazol: Nema opasnosti od spiranja u podzemne
vode.
Bioakumulativnost
Propikonazol: Faktor biokoncentracije (BCF) je manji od 100
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 4 od 4
Izmenjeno izdanje br. 1
Datum: 22/8/2011
Zamenjuje: 20/7/2011
BUMPER P 490 EC
13. TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
Ostаtke proizvodа trebа smаtrаti posebnim opаsnim otpаdom. Stepen opаsnosti otpаdа od ovog proizvodа
trebа dа se proceni u sklаdu sа vаžećim propisimа. Odlaganje otpada vršiti preko ovlašćenih firmi u skladu
sa nacionalnim i lokalnim propisima.
Kontaminirana ambalaža se mora reciklirati ili odlagati u skladu sa nacionalnim propisima za upravljanje
otpadom.
14. PODACI O TRANSPORTU
UN br.
Pravilan naziv u otpremnici
Grupa pakovanja
Klasa
H.I. br
IMDG - Zagađenje mora
3082
SUPSTANCA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.O.S.
(400 g/l Prohloraz, 90 g/l Propikonazol)
III
9
90
Da
15. REGULATORNI PODACI
Ovaj proizvod je klasifikovan u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda („Sl. glasnik RS”, br. 59/10 i br. 25/11).
Znaci opasnosti
Xi- Iritativno
N- Opasno po životnu sredinu
Oznake rizika (R)
Oznake bezbednosti (S)
R-36- Iritativno za oči.
R-43- Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom.
R-51/53- Toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne
štetne efekte u vodenoj životnoj sredini.
S- 2- Čuvati van domašaja dece.
S- 13- Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.
S- 36/37/39- Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna
sredstva za oči/lice.
S- 60- Ova hemikalija i njena ambalaža moraju se odložiti kao opasan
otpad.
S- 61- Izbegavati ispuštanje sadržaja u životnu sredinu; pridržavati se
posebnih uputstava/bezbednosnog lista.
16. OSTALI PODACI
Spisak oznaka rizika (R) sa pripadajućim tekstom u odeljku 3
R-10- Zapaljivo.
R-22- Štetno ako se proguta.
R-37/38- Iritativno za repiratorne organe i kožu.
R-41-Rizik od teškog oštećenja oka.
R-43 - Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom.
R-50/53 - Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati
dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini.
R-67- pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
ODRICANJE ODGOVORNOSTI: Informacije za ovoj Bezbednosni list su dobijene iz izvora koji se smatraju pouzdanim.
Međutim, informacije su date bez bilo kakve eksplicitne ili implicitne garancije koja se odnosi na njihovu tačnost. Uslovi ili
metode rukovanja, skladištenja, upotrebe ili odlaganja su izvan naše kontrole i mogu biti izvan našeg znanja. Iz ovog kao i
iz drugih razloga, ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost i eksplicitno se odričemo bila kakve obaveze ukoliko dođe do
gubitaka, štete ili troškova u vezi sa rukovanjem, skladištenjem, upotrebom ili odlaganjem ovog proizvoda. Ovaj
Bezbednosni list je pripremljen i treba ga koristiti samo za ovaj proizvod. Ukoliko se proizvod koristi kao komponenta u
nekom drugom proizvodu, informacije iz ovog Bezbednosnog lista ne moraju da budu primenljive.
Download

bezbednosni list bumper p 490 ec