BEZBEDNOSNI LIST u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl. glasnik RS, 100/11)
Glyphogan®
Strana: 1 od 6
Izmenjeno izdanje br. 1
Datum: 21/11/2012
Zamenjuje: 0/0/0
1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET
1.1. Identifikacija hemikalije
Glyphogan®
1.2. Identifikovani način korišćenja
ćenja hemikalije i načini
na
korišćenja
enja koji se ne preporuč
preporučuju
Identifikovani način korišćenja
ćenja
Herbicid
Načini korišćenja
enja koji se ne preporučuju
preporu
Nijedno posebno
1.3. Podaci o snadbevaču
Proizvođač
Adama Quena NV
Pos Cabai Office Park, Unit 13, P.O.Box 403
Curaçao
Tel: (599-9) 738-4096 / 738-4040
4040 Fax: (599-9)
(599
738-4005
[email protected]
Uvoznik i distributer
Adama SRB doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6,
PC Ušće, X sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija
[email protected]
1.4. Broj telefona za hitne slučajeve
čajeve
Centar za kontrolu trovanja VMA, Beograd
011-3672-187, 011-3608-440
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
2.1. Klasifikacija hemikalije
Klasifikacija u skladu sa DSD/DPD pravilnikom
Xi; R36
R43
N; R51/53
2.2. Elementi obeležavanja
Elementi obeležavanja u skladu sa DSD/DPD pravilnikom
Znaci opasnosti
Xi- Iritativno
N- Opasno po životnu sredinu
Oznake rizika (R)
R- 36- Iritativno za oči.
R- 43- Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom.
R- 51/53- Toksično
no po vodene organizme, može izazvati
dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini
sredini.
Oznake bezbednosti (S)
S- 2- Čuvati van domašaja dece.
S- 13- Čuvati odvojeno od hrane, pića
ća i hrane za životinje.
S- 26- U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta
vode i zatražiti lekarsku pomoć.
S- 36/37/39- Nositi odgovarajuću
u zaštitnu odeć
odeću, rukavice i
zaštitna sredstva za oči/lice.
S-46- Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomo
pomoć i
pokazati etiketu ili ambalažu.
S-60-Ova hemikalija i njena ambalaža moraju se odložiti
kao opasan otpad.
S- 61- Izbegavati ispuštanje sadržaja u životnu sredinu;
pridržavati se posebnih uputstava/bezbednosnog lista.
2.3. Ostale opasnosti
Nijedna
Glyphogan®
Strana: 2 od 6
Izmenjeno izdanje br. 1
Datum: 21/11/2012
Zamenjuje: 0/0/0
3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA
3.1. Podaci o sastojcima smeše
Naziv supstance
Glifosat izopropil
amino so
Etoksilovani alkilamin
Sadržaj
supstance
39 - 43 %
CAS broj
EC broj
38641-94-0
254-056-8
13 - 18 %
61791-26-2
-
Klasifikacija prema
DSD/DPD pravilniku
N; R51/53
Xn; R22
Xi; R41
N; R51/53
Klasifikacija prema
GHS/CLP pravilniku
Vod.živ.sred.
Vod.živ.sred.-hron.2H411
Ak. toks. 4
4- H302
Teško ošte
ošteć.oka kat. 1H318
Vod.živ.sred.
Vod.živ.sred.-hron.2H411
Spisak oznaka rizika (R) i obaveštenja o opasnosti (H) sa pripadajućim tekstom je naveden u odeljku 16.
4. MERE PRVE POMOĆI
4.1. Opis mera prve pomoći
Gutanje
Ne izazivati povraćanje.
anje. Usta isprati velikom količinom
koli
vode. Osobi koja je bez svesti ne davati ništa oralnim
putem. Obezbediti medicinsku pomoć.
Kontakt sa kožom
Skinuti zaprljanu odeću i oprati sve izložene površine kože
sapunom i vodom, a zatim isprati toplom vodom. U slučaju
pojave bilo kakvih simptoma obratiti se lekaru.
Kontakt sa očima
Odmah ispirati oči čistom
istom vodom najmanje 15 min (uz
otvorene očne kapke). Konsultovati sa specijalistom za
očne bolesti.
Udisanje
Izneti eksponiranu osobu na svež vazduh. Ukoliko je
disanje otežano, dati kiseonik. Obezbediti medicinsku
pomoć.
4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi
Nema dostupnih informacija.
4.3. Hitna medicinska pomoć
ć i poseban tretman
Ne postoji specifični
ni antidot. Terapija je simptomatska i potporna.
5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA
5.1. Sredstva za gašenje požara
Odgovarajuća
a sredstva za gašenje
požara
Za manje požare: suve hemikalije, vodeni sprej, ugljenugljen
dioksid
Za veće
e požare: pena, vodeni sprej, vodena magla
5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od smeše
Posebne opasnosti
Pri termičkoj
koj razgradnji dolazi do emisije toksič
toksičnih gasova:
ugljen-monoksida, ugljen-dioksida,
dioksida, oksida azota i hlorida.
5.3. Savet za vatrogasce
Posebna zaštitna oprema za vatrogasce
Nositi kompletnu zaštitnu opremu, uključujuć
čujući aparat sa
zatvorenim sistemom za disanje.
Posebni postupci
Požar gasiti sa zaštićenog
enog mesta. Napraviti kanal za vodu
kojom se gasi požar kako bi se kasnije bezbedno odložila.
Glyphogan®
Strana: 3 od 6
Izmenjeno izdanje br. 1
Datum: 21/11/2012
Zamenjuje: 0/0/0
6. MERE U SLUČAJU UDESA
6.1. Lične
ne predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slu
slučaju udesa
Koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu,
opremu odelo, rukavice, zaštitna sredstva za oči/lice.
6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu
Ovu hemikaliju i njenu ambalažu odložiti na mesto za prikupljanje opasnog i posebnog otpada, u skladu
sa nacionalnim propisima. Sprečiti
čiti
iti oticanje u kanalizacionu mrežu i životnu sredinu. Ukoliko ovaj proizvod
dospe u površinske vode, obavestiti o tome nadl
nadležne organe.
6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za spre
sprečavanje širenja i sanaciju
Absorbovati prosuti material peskom ili drugim inertnim materijalom i odložiti u odgovaraju
odgovarajuć
odgovarajuće kontejnere
za odlaganje otpada. Sprečiti
čiti oticanje u kanalizacione odvode.
6.4. Upućivanje
ivanje na druga poglavlja
Vidi odeljak 8.
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
Pridržavati
ridržavati se svih mera predostrožnosti kako bi se izbegao kontakt sa hemikaljiom. Sprečiti
Spreč kontakt sa
kožom i očima.
ima. Nositi odgovarajuć
odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za lice//oči. Obezbediti
adekvatnu ventilaciju.
7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uklju
uključujući nekompatibilnosti
Čuvati isključivo u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži na suvom i dobro provetrenom mestu. Čuvati
dalje od hrane, pića
a i hrane za životinje. Zaštititi od direktne sunčeve
sun
svetlosti.
7.3. Posebni načini korišćenja
Nema dostupnih informacija
8. KONTROLA IZLOŽENOSTI
8.1. Parametri kontrole izloženosti
Nema dostupnih informacija.
8.2. Kontrola izloženosti i lična
čna zaštita
Tehnička kontrola
Objekti u kojima se čuva
uva ili koristi ova hemikalija treba da
budu opremljeni opremom za ispiranje očiju
čiju i sigurnosnim
tuševima. Tokom rukovanja ne jesti, ne piti i ne pušiti.
Odeću
u oprati pre ponovne upotrebe. Posle rukovanja
temeljno oprati ruke.
Lične mere zaštite
Zaštita disajnih organa
Nije potrebna ukoliko je obezbeđena
ena adekvatna ventilacija.
Zaštita za oči
Nositi zaštitne naočare ili štitnik za lice.
Zaštita kože ruku
Nositi odgovarajuće nepropusne rukavice.
Zaštita kože
Nosite odgovarajuću zaštitnu odeću
u i gumene čizme.
č
9. FIZIČKA
KA I HEMIJSKA SVOJSTVA
9.1. Podaci o osnovnim fizičkim
čkim i hemijskim svojstvima hemikalije
Izgled
Agregatno stanje
Boja
Tečno
Svetlo žuta
Glyphogan®
Strana: 4 od 6
Izmenjeno izdanje br. 1
Datum: 21/11/2012
Zamenjuje: 0/0/0
9. FIZIČKA
KA I HEMIJSKA SVOJSTVA (nastavak)
9.1. Podaci o osnovnim fizičkim
čkim i hemijskim svojstvima hemikalije
Miris
Prag mirisa
pH
Tačka mržnjenja/Tačka topljenja
Početna tačka ključanja
Tačka paljenja
Brzina isparavanja
Zapaljivost (čvrsto, gasovito)
Gornja/donja granica zapaljivosti ili
eksplozivnosti
Napon pare
Gustina pare
Relativna gustina
Rastvorljivost
Koeficijent raspodele u sistemu n
noktanol/voda
Temperatura samopaljenja
Temperatura razlaganja
Viskozitet
Eksplozivna svojstva
Oksidujuća svojstva
Blag miris
Nema dostupnih podataka
4.4 - 4.9
Nije primenljivo
Nema dostupnih podataka
>100°C
Nema dostupnih podataka
Nije primenljivo za tečnost
Nema dostupnih podataka
Nije primenljivo
Nema dostupnih podataka
1,165 g/ml (20ºC)
Rastvorljivo u vodi
Log P < -5,4 (Glifosat IPA)
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Nije eksplozivno
Nema dostupnih podataka
9.2. Ostali podaci
Nema ostalih podataka.
10. REAKTIVNOST I STABILNOST
10.1. Reaktivnost
Stabilno u normalnim uslovima.
10.2. Hemijska stabilnost
Stabilno u normalnim uslovima.
10.3. Mogućnost
nost nastanka opasnih reakcija
Nema opasnosti od pojave polimerizacije.
10.4. Uslovi koje treba izbegavati
Zaštititi od sunčeve svetlosti.
10.5. Nekompatibilni materijali
Oksidaciona sredstva, kiseline, baze
10.6. Opasni
sni proizvodi razgradnje
Pri termičkoj
koj razgradnji dolazi do emisije toksi
toksičnih gasova: ugljen-monoksida, ugljen-dioksida,
dioksida, oksida
azota i hlorida.
11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
11.1. Podaci o toksičnim
nim efektima smeše
Akutna toksičnost
Oralna LD50 (pacov)
Dermalna LD50 (pacov)
Inhalaciona LC50 (pacov)
> 5000 mg/kg
> 5000 mg/kg
> 5,7 mg/l/4h
Glyphogan®
Strana: 5 od 6
Izmenjeno izdanje br. 1
Datum: 21/11/2012
Zamenjuje: 0/0/0
11. TOKSIKOLOŠKI PODACI (nastavak)
11.1. Podaci o toksičnim
nim efektima smeše
Iritativnost
Korozivnost
Senzibilizacija
Iritativno za oči.
Blago iritativno
Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom
Toksičnost ponovljenih doza
Karcinogenost
Mutagenost
Nema dostupnih informacija.
Glifosat: Nije karcinogeno
Glifosat: Nije mutageno
Toksičnost po reprodukciju
Glifosat: Ne smatra se toksičnim
nim po reproduktivni sistem.
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
12.1. Toksičnost
96 h LC50, kalifornijska pastrmka
48 h LC50, Daphnia magna
72 h EC50, alge [mg/l]
Pčele LD50 [µg/pčeli]
3,64 mg/l
17,21 mg/l
12,1 mg/l (Biomasa)
Nije toksično po pčele.
12.2. Perzistentnost i razgradljivost
Vreme poluraspada (t1/2) je 4 - 180 da
dana. (Glifosat)
12.3. Potencijal bioakumulacije
Nema dostupnih informacija.
12.4. Mobilnost u zemljištu
Slabo mobilan. Čvrsto
vrsto se adsorbuje za zemljište. (Glifosat)
12.5. Rezultati PBT i vPvB procene
Nema dostupnih informacija.
12.6. Ostali štetni efekti
Nema dostupnih informacija.
13. ODLAGANJE
13.1. Metode tretmana otpada
Neiskorišćeni proizvod upotrebiti
potrebiti ponovo, kkаdа je to moguće. Ostаtаke proizvodа trebа
а smаtrаti
smа
posebnim
opаsnim otpаdom. Stepen opаsnosti
аsnosti otpаdа
otp
od ovog proizvodа trebа dа se proceni u sklаdu
sklа sа vаžećim
propisimа. Odlaganje otpada vršiti preko ovlašćenih
ovlaš
firmi u skladu sa nacionalnim
lnim i lokalnim propisima.
Kontaminirana ambalaža se mora reciklirati ili odlagati u skladu sa nacionalnim propisima za upravljanje
otpadom.
Sa ostacima proizvoda postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS br.36/09 i
88/10), a sa ambalažom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. glasnik RS br.36/09)
14. PODACI O TRANSPORTU
14.1. UN broj
UN broj
Znak opasnosti
3082
9- Ostale opasne supstance i predmeti.
Glyphogan®
Strana: 6 od 6
Izmenjeno izdanje br. 1
Datum: 21/11/2012
Zamenjuje: 0/0/0
14. PODACI O TRANSPORTU (nastavak)
14.2. UN naziv za teret u transportu
Kopneni saobraćaj ADR/RID
SUPSTANCA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNO,
TE
N.O.S. (Glisosat izopropil-amono so, Etoksilovani alkilamin
alkilamin)
Pomorski saobraćaj IMO-IMDG
IMDG
SUPSTANCA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNO,
TE
N.O.S. (Glisosat izopropil-amono so, Etoksilovani alkilamin
alkilamin)
Vazdušni saobraćaj
aj ICAO/IATA
SUPSTANCA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNO,
TE
N.O.S. (Glisosat izopropil-amono so, Etoksilovani alkilamin
alkilamin)
14.3. Klasa opasnosti u transportu
Kopneni saobraćal ADR/RID
9
Pomorski saobraćaj IMO-IMDG
IMDG
9
Vazdušni saobraćaj ICAO/IATA
9
14.4. Ambalažna grupa
Kopneni saobraćal ADR/RID
III
Pomorski saobraćaj IMO-IMDG
IMDG
III
Vazdušni saobraćaj ICAO/IATA
III
14.5. Opasnost po životnu sredinu
IMDG-Zagađenje mora
14.6. Posebne predostrožnosti za
korisnika
14.7. Transport u rasutom stanju
Ne
Vidi transportnu dokumentaciju
Nije primenljivo.
15. REGULATORNI PODACI
15.1. Propisi u vezi sa bezbednošć
bezbednošću
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog
određenog proizvoda („Sl.
glasnik RS”, broj 59/10, 25/11 i 5/12)
5/12
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog
odre enog proizvoda u skladu sa
Globalno harmonizovanim
im sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", broj
br 64/10 i 26/11)
15.2. Procena bezbednosti hemikalije
Nema dostupnih informacija
16. OSTALI PODACI
Spisak oznaka rizika (R) sa pripadajuć
pripadajućim tekstom u odeljku 3
R22 - Štetno ako se proguta.
R41- Rizik od teškog oštećenja
enja oka.
R51/53 - Toksično
no po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini.
Spisak obaveštenja o opasnosti (H) sa pripadajućim
pripadaju
tekstom u odeljku 3
H302 - Štetno ako se proguta
H318 - Dovodi do teškog oštećenja
ćenja oka.
H411 - Toksično
no po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
Napomena za korisnike:
Informacije koje sadrži ova lista su zasnovana na našim saznanjima na dan poslednje verzije. Korisnici moraju d
da potvrde
pogodnost i temeljnosti datih informacije u skladu sa svakom specifi
specifičnom
nom primenom ovog proizvoda.Ovaj dokument se ne sme
smatrati garancijom bilo koje specifične
čne
ne karakteristike ovog proizvoda. Upotreba ovog proizvoda ne podleže našoj direktnoj
kontroli
ntroli pa stoga korisnici moraju na osnovu svoje lične
li
odgovornosti da se pridržavaju važećih
ih zdravstvenih i bezbednosnih
zakona i propisa. Proizvođač je oslobođen
đen svake odgovornosti koja proistekne iz neadekvatne upotrebe.
Kraj dokumenta
Download

Bezbednosni list