POREMEĆAJI NAVIKA I
IMPULSA
Disordines consuetudinum et impulsum
F63
Procena Cambridge
Neuropsychological
Test Automated
Battery -CANTAB
Uvod



Definicija: nesposobnost suzdrž
suzdržavanja od
izvođenja nekog poriva ili nagona koji je
opasan za druge ili za samu osobu i koji je
obič
obeležen zadovoljstvom, nakon što
obično obelež
se izvede..
izvede...
Učestalost: smatra se da postoji kod 9%
populacije
Etiologija: nejasna, mada se kod nekih
poremeć
naći abnormalnosti
abnormalnosti na
poremećaja mogu nać
EEGEEG-u (temporalna epi.) ili CTCT-u, "meki"
neurološ
neurološki znaci (npr. kod intermitentnog
eksplozivnog poremeć
poremećaja), pozitivan
afektivni i adikcioni hereditet. (Alspach 2005).
2005).
Uvod
Opisani su:
 Alea pathologica F63.0
 Pyromania
Pyromania pathologica F63.1
 Cleptomania F63.2
 Trichotillomania F63.3
 Drugi poremeć
poremećaji navika i impulsa F63.8




Disordo explosiva intermitens
Oniomania
Zavisnost od interneta
SMS zavisnost
Uvod


Patološ
Patološko kockanje,
kockanje, piromanija i
intermitentni eksplozivni poremeć
poremećaj češće pogađaju muš
muškarce, a
kleptomanija i trihotilomanija - češće
pogađaju žene
Komorbiditet:



afektivni poremeć
poremećaj
poremeć
poremećaj upotrebe psihoaktivnih supstanci
PL (antisocijalni, hy, granič
granični)
Uvod
Diferencijalna-dijagnoza
 afektivni poremećaj
 antisocijalni poremećaj ličnosti
 organski duševni poremećaj
(temporalna epi)
 shizofrenija
Uvod

Bitno obeležje poremećaja
kontrole impulsa je izostanak
otpora ponašanju, impulsu ili
iskušenju da osoba napravi nešto
štetno samoj sebi ili drugima.
Uvod

Poremećaj se ogleda u tome da
osoba ima rastući osećaj napetosti i
uzbuđenja pre samog čina, a za
vreme samog čina osećaj
zadovoljstva ili olakšanja. Nakon
samog čina u nekim slučajevima
javlja se žaljenje, no to nije pravilo.
Uvod

Osoba je stalno preokupirana tom
radnjom, a čestim ponavljanjem te
radnje direktno šteti materijalnim,
radnim, socijalnim i porodičnim
okolnostima.
Kleptomanija


(grč. kleptein-krasti+mania)
Osoba ima neodoljivu potrebu da krade,
ali ne zbog novčane vrednosti objekta ili
radi njegove upotrebe. Za vreme krađe,
doživljava osećaj uzbudjenja zadovoljstva i
olakšanja zbog rastućeg subjektivnog
osećanja napetosti koje joj neposredno
prethodi.
Kleptomanija

Uzroci poremeć
poremećaja su obič
obično
neodgovarajuć
porodični odnosi,
odnosi, nisko
neodgovarajući porodič
samopoš
samopoštovanje i seksualno
nezadovoljstvo.
nezadovoljstvo. Poriv se javlja naglo i
nakon krađe prać
praćen je protivre
protivreččnim
oseć
krivice, te želje
osećanjima zadovoljstva i krivice,
da se ukradeno vrati.
vrati. Kleptomanija se
razlikuje od krađe utoliko što kleptoman
ne radi to iz koristoljublja i što je roba
male novč
vrednosti, koja
novčane vrednosti,
kleptomanu često ne treba.
treba.
Kleptomanija


Od ukupnog broja kradljivaca samo
5% su kleptomani.
Psiholozi smatraju da je
kleptomanija deo opsesivnokompulzivnog poremećaja (4060% slučajeva), poremećaja
raspoloženja ili vrsta zavisnosti (od
adrenalina).
Kleptomanija

Povezana je s paranoidnim i
shizoidnim ponašanjem ili graničnim
poremećajem ličnosti, a može se
javiti kod dezinhibicije kod
hroničnih psihoorganskih sindroma
Kleptomanija



Lečenje:
Kognitivno-bihevioralna terapija u
smislu učenja novih modela
ponašanja; porodična terapija;
grupne terapije po uzoru na
anonimne alkoholičare.
Lekovi koji se primjenjuju su
stabilizatori raspoloženja, SSRI i
antagonisti opijata (naltrexon).
Kleptomanija
Istraž
Istraživanje
Grisham i sar.
sar. (2010):
(2010): „Kategorizacija i kognitivni deficiti
kod kleptomanije“
leptomanije“



-
Cilj:
Cilj: da li kleptomani imaju loš
lošije EF i slabije postignuć
postignuće
na testu kategorizacije?
kategorizacije?
Uzorak:
Uzorak: 3 grupe ispitanika (ukupno 60): kleptomani,
kleptomani,
osobe koje na Osi I imaju
imaju por.
por. raspolož
raspoloženja ili anksiozni
por.
por. i osobe iz neklinič
nekliničke populacije.
populacije.
Testovi:
samoizveš
samoizveštavajuć
tavajuće mere kognitivnih teš
teškoć
koća,
neuropsihološ
neuropsihološki testovi
testovi za ispitivanje egzekutivne
funkcije i donoš
donošenja odluka,
odluka,
četiri testa kategorizacije.
kategorizacije.
Kleptomanija


Rezultati:
Rezultati:
- kleptomani imaju znač
značajne kognitivne teš
teškoć
koće i
znatno viš
više problema sa paž
pažnjom i donoš
donošenjem
odluka,
odluka,
- imaju znač
značajno loš
lošije postignuć
postignuće na CANTAB
testu kojim se ispituje sposobnost viš
višeg
planiranja (SOC
(SOC)),
- bili
bili su sporiji
sporiji i anksiozniji
anksiozniji na zadacima
kategorizacije.
kategorizacije.
Zaključ
Zaključak:
ak: nalazi sugeriš
sugerišu da bi specifi
specifiččni deficiti
egzekutivnog funkcionisanja mogli biti povezani sa
problemima
koje
imaju
kleptomani
sa
nemoguć
nošću kontrole svojih impulsa.
impulsa.
nemogućnoš
Piromanija

Osoba namerno podmeće požar i u
tome uživa. Karakteristična je
pojava uzbuđenja pre samog čina,
opčinjenost požarom i sa njim
povezanim okolnostima, popuštanje
napetosti posle podmetanja i čak
učestvovanje u gašenju.
Piromanija

Studija Law Enforcement Assistance
Administration iz 1979 ukazuje da
je 14% požara podmetnuto od
strane piromana ili osoba sa nekim
drugim poremećajem duševnog
zdravlja.
Smith 1999.
1999.
Piromanija
Uzroci
Uzroci nastanka (sredinski i
individulani)

Jedan deo piromana je iz grupe mentalno
zaostalih osoba ili starijih osoba s
razvijenim procesima demencije.
demencije. Drugi
deo pripada psihopatologiji.
psihopatologiji. U svim
sluč
slučajevima postoji oslabljena kontrola
impulsa koja
koja često ima karakter osvete,
osvete, a
ponekad piromanija proizilazi i iz
seksualne frustracije.
frustracije.
Piromanija

Dijagnostič
Dijagnostički kriterijumi
kriterijumi
- Namerno i smiš
smišljeno podmetanje pož
požara viš
više
od jednog puta
- Napetost ili emotivno uzbuđenje pre čina.
ina.
- Opč
Opčinjenost,
injenost, zanimanje,
zanimanje, znatiž
znatiželja ili oseć
osećanje
privlač
privlačnosti prema pož
požaru i s njim povezanim
okolnostima
- Uživanje,
ivanje, zadovoljstvo ili popuš
popuštanje napetosti
prilikom podmetanja pož
požara,
ara, pos
posmatranja ili
učestvovanja u gaš
gašenju.
enju.
- Pož
novčane koristi,
koristi,
Požar se ne postavlja zbog novč
kao izraz druš
društvenotveno-politič
političke ideologije,
ideologije, radi
prikrivanja krivič
aktivnosti, kao izraz besa ili
krivične aktivnosti,
osvete,
osvete, radi poboljš
poboljšanja životnih uslova,
slova, kao
odgovor na sumanutost ili halucinaciju ili kao
rezultat ošteć
tećene sposobnosti za rasuđivanje
rasuđivanje
Piromanija

Lečenje
Preporučuje se psihofarmakoterapija,
učenje socijalnih veština, bihevioralna
terapija, kreativna terapija, terapija s
ciljem prepoznavanja kontrole emocija,
psihodinamska psihoterapija.
Patološko kockanje
Pismo ja dobijam
– glavu ti gubiš
Patološko kockanje
Definicija
Potreba za kockanjem uprkos štetnim
negativnim posledicama ili želji da
se prestane. Osoba je obuzeta
kockanjem, nije u stanju da ga
prekine, nemirna je i razdražljiva pri
pokušaju smanjivanja/prestanka
kockanja.
Patološko kockanje

Najčešće se tumači kao način
bekstva od problema ili umanjivanja
disforičnog raspoloženja
(bespomoćnost, krivica,
anksioznost, depresija). Sve veći
ulozi izazivaju laganje i ugrožvanje
porodice/posla.
Patološko kockanje

Prema DSMDSM-IV,
IV, osoba koja je obolela od
patološ
patološkog kockanje mora imati 5 ili viš
više
simtoma ili znakova ove bolesti tokom
proteklih 18meseci:
18meseci:
1. Preokupiranost.
Preokupiranost. Osoba često misli o
kockanju,
kockanju, bez obzira na to da li se radi o
proš
zamišljenom
prošlom,
lom, buduć
budućem ili zamiš
kockanju.
kockanju.
2. Tolerancija (Podnoš
Podnošenje).
enje). Kao i sa
tolerancijom na psihoaktivne supstance,
supstance,
osoba pravi sve već
veće ili sve češće uloge
kako bi dož
ž
ivela
isto “uzbuđenje”
do
uzbuđenje”.
Patološko kockanje

3. Povlač
Povlačenje,
enje, Odustajanje.
Odustajanje. Oseć
Osećanje
uznemirenosti ili razdraž
razdražljivosti povezano
povezano sa
pokuš
š
ajima
da
se
prekine
ili
smanji
kockanje.
poku
kockanje.
4. Bež
Bežanje od problema.
problema. Osoba se kocka da
popravi raspolož
raspoloženje ili pobegne od problema.
problema.
5. Navaljivanje.
Navaljivanje. Osoba pokuš
pokušava da povratki
gubitke na kocki sa još
još viš
više kockanja.
kockanja.
Patološko kockanje

6. Laganje.
Laganje. Osoba pokuš
pokušava da prikrije
razmere svog kockanja laganjem porodice,
porodice,
prijatelja ili terapeuta.
terapeuta.
7. Gubitak kontrole.
kontrole. Osoba bezuspeš
bezuspešno
pokuš
pokušava da smanji kockanje.
kockanje.
8. Nelegalne radnje.
radnje. Osoba krš
krši zakon sa
ciljem da dođe do novca potrebnog za kockanje
ili povrati novac izgubljen na kocki.
kocki. Ovo mož
može
č
ivati
dela
krađe,
,
pronevere,
,
prevare
ili
uključ
krađe pronevere
uklju
falsifikovanja.
falsifikovanja.
Patološko kockanje

9. Rizikovanje odnosa sa znač
značajnim
ljudima.
ljudima. Osoba nastavlja sa kockanjem uprkos
riziku da izgubi partnera,
partnera, posao,
posao, ili drugu
znač
značajnu priliku.
priliku.
10. Plać
Plaćanje kaucije.
kaucije. Osoba se okreć
okreće
porodici,
porodici, prijateljima,
prijateljima, ili treć
trećoj osobi za
finansijsku pomoć
pomoć za otplać
otplaćivanje dugova
nastalih kockanjem.
kockanjem.
Patološko kockanje
Igre
Najpopularnije vrste
kockanja
Casino kockanje


70%
69%

60%


50%

40%

30%

20%
10%
10%
0%
VLT's,
Slots
Horses or
Dogs
8%
Lottery
9%
Casino
Table

4%
Sports



Karte (poker, blackjack,
baccarat)
Roulette
Kocke o
Maš
Mašine (slotovi, poker)
Kladionice
Trke konja i pasa
Lotto
Bingo
Igre veš
veština (kuglanje,
golf)
Berzantske špekulacije i
meš
mešetarenje (kratke
prodaje)
Internet kockanje (online
casino)
Patološko kockanje





prevalenca patološ
patološkog ili kompulzivnog kockanja je 1% opš
opšte
populacije, 25% kockara
približ
približno jedna treć
trećina osoba s patološ
patološkim kockanjem jesu žene
(stigma).
muš
muškarci: kockaju zbog novca, kompeticije; žene: kockaju da bi
pobegle od problema i sklonije su depresiji.
rizič
zične populacije:
populacije: adolescenti,
adolescenti, radnici u kazinima, vojnici,
zatvorenici, imigranti.
u vezi sa kockanjem, pokuš
pokušaj suicida (13%
(13%)), osudjivano (26%
(26%),
nasilje nad ženom ili detetom (23%,
(23%, odnosno 16%),
16%), nezaposlenost
(40%),
), zaduž
(40%), porodič
porodični problemi (80
(80),
zaduženost ili kradja (60%
(60%))
Patološko kockanje







Faza pobeđivanja (the winning phase)
Faza gubitka (the losing phase)
Faza oč
očaja (the desperate phase
takmič
takmičarski raspolož
raspoložene, energič
energične, nemirne i lako
im postane dosadno.
"radoholič
"radoholičari" ili "kampanjski" radnici koji čekaju do
krajnjeg trena pre nego što zapnu da dovrš
dovrše posao.
tok je šunjajuć
unjajući, hronič
hroničan.
Potreba raste za vreme razdoblja depresije ili stresa
Patološko kockanje


Treba leč
lečiti prateć
prateću
depresiju, maniju,
zloupotre
bu
zloupotrebu
(psihoaktivnih)
supstanci ili seksualne
smetnje
Ambulantni i hospitalni
programi
1. Medikacija
2. Psihoterapija (KBT,
porodič
porodična, hipnoterapija)
3. Gambler’
Gambler’s Anonymous
4. Psihodinamski pristup
5. Ostale intervencije
(poveć
(povećanje motivacije,
finansijsko savetovanje)
6. Prevencija
Pallanti S., Quercioli L., Sood E., Hollander E.
Lithium and Valproate Treatment of Pathological Gambling. A
Randomized Single – Blind Study. J Clin Psychiatry
2002;63,7:5592002;63,7:559-564.
Patološko kockanje
Istraž
Istraživanje 1
Grant i sar.
sar. (2011
(2011): „Neurokognitivno poređenje kognitivne
fleksibilnosti i inhibicije odgovora kod kockara različ
različitog
stepena ozbiljnosti klinič
kliničkih crta“
crta“


Uzorak:
Uzorak: nerizič
nerizični (n=135), rizič
rizični (n=69) i patološ
patološki
kockari (n=46).
Testovi.
Testovi. Određenim neurokognitivnim testovima
ispitane
ispitane su motorna impulsivnost i kognitivna
fleksibilnost:
fleksibilnost:
- Go/NoGo test i
- subtestovi CANTABCANTAB-a: Stop Signal test i Intra
Intra-dimensional/E
E
xtradimensional
test.
.
dimensional/ xtra
test
Patološko kockanje
Rezultati:
- patološ
atološki kockari manifestovali su znač
značajne probleme
u motornoj kontroli impulsa,
impulsa, brzini odgovora i kognitivnoj
fleksibilnosti u odnosu na ostale 2 grupe,
- grupe nerizič
nerizičnih i rizič
rizičnih kockara nisu se znač
značajno
razlikovale u pogledu postignuć
postignuća na zadatim testovima.

Zaključ
Zaključak.
ak. Problemi
Problemi inhibicije odgovora i kognitivne
fleksibilnosti očitavaju
itavaju se kod patološ
patoloških kockara,
kockara, u
poređenju sa nerizič
nerizičnim i rizič
rizičnim kockarima.
kockarima. Rana
identifikacija ovakvog bihejvioralnog problema u
adolescenciji ili ranom odraslom dobu mož
može biti znač
značajan
faktor u prevenciji ovog poremeć
poremećaja.
aja.

Patološko kockanje
Istraž
Istraživanje 2
Grant i sar.
sar. (2012
(2012): „Neurokognitivna disfunkcija strateš
strateških
i nestrateš
nestrateških kockara“
kockara“


Cilj:
a različ
Cilj: pokuš
pokušaj razlikovanj
razlikovanja
različitih podtipova patološ
patološkog
kockanja u pogledu klinič
kliničkih i kognitivnih profila,
profila, s
obzirom na teorije o moguć
patološkog
mogućim podtipovima patološ
kockanja,
kockanja, posebno u vezi sa glavnim aktivnostima koje
kockari preduzimaju.
preduzimaju.
Uzorak:
Uzorak: 77 osoba koje su zadovoljavale DSMDSM-IV
kriterijume za dijagnozu patološ
patološkog kockanja,
kockanja, podeljene
u 2 grupe u zavisnosti od preferiranog oblika kockanja:
kockanja:
- strateš
strateški (npr. karte,
karte, kockanje,
kockanje, sportsko klađenje,
klađenje,
berza;
berza; n=22)
n=22)
- nestrateš
nestrateški kockari (npr. slotovi,
slotovi, video poker;
n=55).
Uključ
Uključena je i kontrolna grupa.
grupa.
Patološko kockanje



Testovi:
- Stop Signal Task (mera motorne impulsivnosti),
- Intradimensional/Extradimensional SetSet-Shift
Task (mera kognitivne fleksibilnosti).
Rezultati:
Rezultati: obe grupe kockara imale su znač
značajan pad u
kognitivnoj fleksibilnosti i inhibitornoj kontroli u
poređenju sa neklinič
nekliničkom kontrolnom grupom.
grupom.
Zaključ
Zaključak:
ak: preferirani oblik kockanja nije povezan sa
specifič
specifičnim kognitivnim karakteristikama (razlike nije bilo
u pogledu ošteć
tećenja
enja kognitivne fleksibilnosti i motorne
impulsivnosti)
impulsivnosti).
Trihotilomanija

Kompulzivno čupanje kose, koje
dovodi do lokalizovane ćelavosti i
uzrokuje značajne smetnje
socijalnog, radnog i drugih vidova
funkcionisanja. Trihotilomanija je
bolest koja se karakteriše
neodoljivom potrebom da se iščupa
sopstvena dlaka.
Trihotilomanija

Osoba pokuš
pokušava da se odupre ovoj
potrebi,
potrebi, ali je rezultat toga porast
napetosti,
upa,
napetosti, koja,
koja, ako se dlaka ne iščupa,
narasta do nepodnoš
nepodnošljivosti.
ljivosti. Onoga
trenutka kad se dlaka iščupa,
upa, napetost
opada,
osećanjem
opada, a sve to biva prać
praćeno oseć
prijatnosti i zadovoljstva.
zadovoljstva. Posledica je
gubitak kose,
ograničen,
en, koji,
koji,
kose, najč
najčešće ogranič
ako se bolest ne leč
može biti
leči, mož
nepovratan.
.
nepovratan
Trihotilomanija

Važ
Važno je naglasiti da bilo koje područ
područje
obraslo dlakom mož
može biti ukIjuč
ukIjučeno trepavice,
trepavice, obrve,
obrve, brada,
brada, malje na
grudima,
grudima, nogama,
nogama, stidnom predelu.
predelu.
Trihotilomanija

Ove radnje angažuju čoveka od
nekoliko minuta, do nekolko sati,
dnevno. Dlake obično čupaju kad
su sami. Često čine razne pokušaje
da zaustave dalji gubitak kose, tako
što nose rukavice, duboko seku
nokte, ili se šišaju na kratko.
Trihotilomanija

S obzirom na to da se poremeć
poremećaj
najč
adolescencije,
najčešće javlja u periodu adolescencije,
pojedini autori smatraju da je posledica
hormonalnih izmena.
izmena. Kod neke dece,
dece,
č
upaju,
,
pa
pojedu
svoju
koja najpre isč
is upaju
dlaku,
gvožđa u
dlaku, nađen je manjak gvož
organizmu,
organizmu, a trihotilomanija se povukla
nakon nadoknade gvož
đa. Ipak,
Ipak, najveć
najveći
gvožđa.
broj autora smatra da se radi o
poremeć
poremećajima na nivou neurotransmitera
(supstance koje prenose poruke u
mozgu).
mozgu).
Trihotilomanija

Kao dokaz navode činjenicu da je
trihotilomanija veoma slična opsesivnokompulzivnom poremećaju, za koji se
zna da je posledica poremećaja
neurotransmitera, koji nazivamo
serotoninom.
Trihotilomanija


Mnogi oboleli imaju i tzv.
tzv. kompulzije brojanja,
brojanja,
proveravanja i pranja,
pranja, koje su karakteristič
karakteristične za
opsesivnoaj. Iz tog razloga
opsesivno-kompulzivni poremeć
poremećaj.
pojedini autori trihotilomaniju smatraju suptipom
ili varijantom opsesivnoopsesivnokompulzivnog poremeć
aja.
poremećaja.
Ova ideja potkrepljena je činjenicom da se ova
dva problema često javljaju u istoj porodici (što
govori i o genetič
predispoziciji) i da isti lekovi
genetičkoj predispoziciji)
pomaž
pomažu kod obe bolesti.
bolesti.
Trihotilomanija


Tretman se uglavnom prilagođava svakom
pacijentu posebno.
posebno. Pokazalo se posebno korisnim
dati informaciju da se ne radi o ludilu i da za
njihov problem postoji adekvatan psihijatrijski
tretman.
tretman.
Veoma je važ
važno leč
lečenje započ
započeti informacijom o
karakteru bolesti,
bolesti, s obzirom na to da je
iskustveno pokazano da to znatno sniž
snižava
napetost i strah,
strah, što olakš
olakšava i dalji tretman.
tretman. U
najmanju ruku,
,
informacija
pomaž
ž
e
da
oboleli
ruku
poma
shvate da nisu jedini s čudnim problemom,
problemom, kao
što često misle,
misle, te da se smanji oseć
osećaj
izolovanosti i samooptuž
samooptuživanja.
ivanja.
Trihotilomanija

Pokazalo se da je najefikasniji način lečenja
trihotilomanije, s dugotrajnijim rezultatima,
dala kombinacija terapije lekovima (koja se
koriste i za OCD) i bihevioralne psihoterapije.
Kod početnih oblika, dobre rezultate daje i
sama bihevioralna terapija.
Trihotilomanija
Grant
Grant i sar. (2011):
(2011): Istraž
Istraživanje kognitivne disfunkcije



Cilj:
Cilj: poređenje kognitivne disfunkcije,
disfunkcije, odnosno procesa
inhibitorne kontrole kod osoba sa trihotilomanijom (TTM) i
problema oš
kože (PSP).
(PSP).
ošteć
tećenja kož
Uzorak:
Uzorak: 31 osoba sa PSP, 39 osoba sa TTM i 33 osobe u
kontrolnoj grupi.
grupi.
Testovi: dva CANTAB subtesta
- StopStop-Signal Task (mera impulsivnosti, odnosno inhibicije
odgovora)
- IntraIntra-dimensional/Extradimensional/Extra-dimensional (ID/ED) Set
Shift Task (mera kognitivne fleksibilnosti).
Trihotilomanija


Rezultati:
Rezultati:
- osobe
sobe sa PSP manifestuju problem sa inhibicijom
kognitivnu
odgovora,
dok
imaju
očuvanu
odgovora,
fleksibilnost u poređenju sa kontrolnom grupom.
grupom.
- osobe sa TTM zauzimaju središ
središnju poziciju
između kontrolnih i PSP ispitanika kada je u pitanju
inhibicija odgovora,
odgovora, ali se nisu znač
značajno razlikovali
od druge dve grupe u pogledu kognitivne
fleksibilnosti.
fleksibilnosti.
Zaključ
Zaključak. Ovi nalazi repliciraju nalaze ošteć
tećene
inhibitorne kontrole kod osoba sa PSP, ali ukazuju
na to da bi osobe sa TTM mogle biti heterogena
grupa kada je u pitanju ovo ošteć
enje.
tećenje.
Intermitentni eksplozivni
poremećaj

Poremećaj se ispoljava kroz
višestruke epizode ekstremno
agresivnog ponašanja koje dovode
do uništavanja imovine ili
povređivanja druge osobe.
Upadljiva je nesrazmera između
provokacije psihosocijalnog stresora
i stepena agresivnosti.
Intermitentni eksplozivni
poremećaj



Životna prevalenca se procenjuje
na oko 7%.
Napadi obič
obično traju kreć
kreće od jednog sata
i prać
praćeni su nizom telesnih simptoma
(znojenje, tremor, stezanje u grudima,
lupanje srca)
Nakon napada obič
obično nastupa opuš
opuštanje
sa oseć
olakšanja, čak i i už
uživanja,
ivanja,
osećanjem olakš
ali na kraju obič
obično sledi intenzivno
oseć
osećanje krivice
Intermitentni eksplozivni
poremećaj

Poremećaj može biti povezan sa lezijama
prefrontalnog korteksa (što obuhvata i
oštećenje amigdala) koje dovode do
poremećaja viših moždanih funkcija
(egzekutivne funkcije, tj, planiranje,
predviđanje i odlučivanje).
Best M, Williams JM, Coccaro EF,
EF, 2002
Intermitentni eksplozivni
poremećaj
Psihoterapija
Cognitive Relaxation and Coping Skills Therapy
(CRCST) sadrž
sadrži 12 sesija
sesija,, prve tri su usmerene
na vež
vežbanje relaksacije,
relaksacije, zatim sledi kognitivna
restrukturacija i terapija ekspozicijom, a finalne
sesije su usmerene na odupiranju agresivnim
impulsima i ostalim preventivnim postupcima.
postupcima.
McCloskey MS, Noblett KL,
Deffenbacher JL, Gollan JK,
Coccaro EF,
EF, 2008
Intermitentni eksplozivni
poremećaj
Psihotropna medikacija
 Anksiolitici snižavaju napetost i
nivo ekplozivnog ponašanja
povišenjem praga frustracione
tolerancije, pogotovo kod
komorbiditeta anksioznog, odnosno
opsesiovno-kompulzivnog
poremećaja
Bozikas V., Bascilla F, Yulis P, Savvidou I. 2001
Boyd, Mary Ann.
Ann. 2008
Oniomania

Patološko kupovanje (“potrošačko
ludilo”) kada osobe ne mogu da
odole potrebi da kupuju velike
količine stvari koje im nisu
potrebne, ne vodeći računa o
njihovoj ceni, kvalitetu ili
upotrebnoj vrednosti
Oniomania



Osobe su preokupirane kupovanjem
kupovanjem i
troš
š
enjem
te
tro
provode veliki deo vremena u kupovanju.
kupovanju.
Oseć
Osećaju poviš
povišen nivo nemira ili teskobe,
teskobe,
koje
koje
mogu razeš
razešiti samo kupovanjem
Neki autori razlikuju 4 faze:
1) anticipacija,
anticipacija,
2) priprema,
priprema,
3) kupovina,
kupovina,
4) plać
anje.
plaćanje.
Oniomania


U fazi anticipacije, osoba razvija misli,
misli, žudnju
ili
preokupaciju u vezi sa posedovanjem
specifič
kupovine..
specifičnog predmeta ili sa činom kupovine
č
uje
odluke
kada
i
gd
d
e
i
ć
i
,
kako se
To uključ
g
uklju
obuć
obući i koje kreditne kartice poneti.
poneti.
U fazi pripreme osoba
osoba mož
može mnogo vremena
provesti istraž
asopisa, reklama
istražujuć
ujući putem časopisa,
ili preko Interneta gde su kakve rasprodaje.
rasprodaje.
Oniomania



Treć
Treća faza uključ
uključuje iskustvo
kupovine
kupovine,, koje ta osoba opisuje kao
intenzivno uzbuđenje i koje mož
može čak
dovesti do seksualnog oseć
osećaja.
aja.
Konač
Konačno je čin završ
završen plać
plaćanjem,
anjem,
nakon čega sledi oseć
osećanje krivice ili
razoč
arenja samim sobom.
sobom.
razočare
Negativne misli,
misli, ozlojedjenost ili
često su okidač
potiš
š
tenost
okidač za
poti
patološ
patološko ponaš
ponašanje
Oniomania



Tipič
Tipični predmeti kupovine
kupovine su odeć
odeća,
kozmetika,
potrepštine.
tine.
kozmetika, cipele,
cipele, nakit,
nakit, kuć
kućne potrepš
Muš
Muškarci pokazuju već
veće zanimanje za
elektroniku,
robu, ali
elektroniku, automobile ili tehnič
tehničku robu,
su zainteresova
ni i i za odeć
CD-e
zainteresovani
odeću, cipele i CDCena predmeta i upotrebna vrednost nisu
važ
važna samo količ
količina.
ina.
važne,
ne, već
već je važ
Zavisnost od interneta
Zavisnost od interneta

Internet adikcija je opisana kao
nekontrolisano i škodljivo korišćenje
Interneta, te je prepoznata kao
kompulzivno-impulsivno
korišćenje Interneta, te spada u
grupu poremećaja kontrole
impulsa
Zavisnost od interneta


Pretpostavlja se da od svih osoba koje
koriste internet oko 5% razvije
zavisnost
zavisnost..
Leč
Lečenje je teš
teško i iscrpljujuć
iscrpljujuće, uz česte
recidive i pogorš
pogoršanja.
anja.
Zavisnost od interneta

Kod oko
oko 20% leč
lečenih indikovana je
hospitalizacija
hospitalizacija, a kod 80% tretman
psihotropnim medikamentima,
medikamentima, jer je
komorbiditet u ovom poremeć
pravilo,
poremećaju pravilo,
a ne izuzetak,
izuzetak, pa se tako često uz ovu
specifič
zavisnost dijagnostikuje
dijagnostikuje
specifičnu zavisnost
depresija ili opsesivno kompulzivni
poremeć
aj, a nisu retkost ni poremeć
poremećaji
poremećaj,
lič
psihotična stanja.
ličnosti ili psihotič
SMS manija – manija
mobilnih telefona
SMS Mania



Procenjuje se se da je o slanju SMS poruka
zavisno oko pola miliona ljudi u celom svetu
Takva zavisnost smatra se ozbiljnom
boleš
bolešću zbog toga što uzrokuje mentalnu i
finans
finansijsku štetu.
tetu.
Opisuje se sluč
slučaj brač
bračnog para
para koji je
komunicirao isključ
isključivo SMS porukama čak i
dok su se nalazili u istoj prostoriji.
prostoriji.
SMS Mania

Ako ne mož
možete bez nervoze i nelagode
provesti vikend bez mobilnog,
mobilnog, morali biste
se ozbiljno zapitati koliko vam je to sredstvo
komunikacije a koliko optereć
enje.
opterećenje.
S obzirom da u literaturi nailazimo na
podatak da se do sada pomenuti
poremećaji u velikom broju mogu
sagledati kao deo OCD spektra,
značajna su istraživanja o OCD-u na
CANTAB-u.
Opsesivno-kompulzivni poremećaj
Istraž
Istraživanje 1
Purcell i sar.
sar. (1998)
1998): “Kognitivni deficiti opsesivnoopsesivnokompulzivnog poremeć
frontalnoporemećaja na testovima frontalnostrijatalne funkcije“
funkcije“
Cilj:
Cilj: ispitivanje kognitivnog funkcionisanja grupe
osoba sa OCD i kontrolne grupe, na CANTAB
bateriji, za koju je pokazano da uspeš
uspešno diskriminiš
diskriminiše
postignuć
postignuće osoba sa kortikalnom i subkortikalnom
patologijom.

Uzorak:
Uzorak: 23 nedepresivna OCD pacijenta i 23 osobe
iz normalne populacije.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Testovi: zadato je sedam subtestova iz CANTAB baterije,
a koji mere budnu promenu pravila (attentional set
shifting), memoriju i planiranje:
Spatial Span,
Spatial Working Memory,
Delayed Matching To Sample,
Spatial Recognition,
Pattern Recognition,
Intra/Extradimensional Set Shift,
Stocking of Cambridge.
Opsesivno-kompulzivni poremećaj

Rezultati:
Rezultati:
- Kod OCD osoba su zabelež
zabeleženi određeni kognitivni
deficiti koji su u vezi sa spacijalnom radnom
memorijom, spacijalnim prepoznavanjem i motorič
motoričkim
iniciranjem i izvođenjem radnje.
radnje.
- Njihova „slabija“
slabija“ radna memorija (viš
(više greš
grešaka
između pretrage)
pretrage) uglavnom je povezana sa
problemima u upotrebi strategija.
strategija.
- Ne manifestuju probleme budne promene pravila,
kao ni probleme planiranja viš
višeg nivoa.
- Evidentna motorna usporenost sugeriš
sugeriše da OCD
ima teš
teškoć
koće u vezi sa aspektima paž
pažnje i
senzomotornim aspektima zadatka.
zadatka.
Opsesivno-kompulzivni poremećaj
Zaključ
Zaključak
Dobijeni obrazac kognitivnih nedostataka sugeriš
sugeriše
da je reč
reč o frontalnofrontalno-subkortikalnoj disfunkciji
kod OCDOCD-a, gde su problemi s egzekutivnom
funkcijom upadljivi.
upadljivi.
Opsesivno-kompulzivni
poremećaj
Istraž
Istraživanje 2
Fenger i sar.
sar. (2005)
2005): „Kognitivni deficiti kod OCD
na testovima funkcije frontalnog rež
režnja“
nja“


Cilj:
upoznavanje
karakteristika
disfunkcije
Cilj:
frontalnog rež
režnja osoba sa OCD,
OCD, poš
pošto je prethodno
pokazano da ove osobe manifestuju deficite
frontalnog rež
režnja.
nja.
Uzorak:
Uzorak: 15 osoba sa OCD i 17 osoba iz neklinič
nekliničke
populacije.
populacije.
Opsesivno-kompulzivni
poremećaj


Testovi:
- klasič
klasični testovi kojima se ispituje funkcija frontalnog rež
režnja
(Viskonsin test sortiranja karata – WCST i test fluentnosti),
fluentnosti),
- test identifikacije po mirisu (Smell identification test),
test),
- CANTAB subtest (Intra/Extra Dimension test,
test, ID/ED).
ID/ED).
Rezultati:
Rezultati:
- Na testu ID/ED pokazale su se znač
značajne razlike između
dve ispitivane grupe u pogledu sposobnosti usvajanja pravila,
reš
rešavanja problema i podele paž
pažnje.
nje.
- Test fluentnosti takođe je pokazao znač
značajne
ajne razlike
razlike između
dve grupe ispitanika.
ispitanika.
- Nisu se pokazale razlike između grupa na testovima:
testovima: WCST
i identifikacije po mirisu.
mirisu.
Opsesivno-kompulzivni
poremećaj
Istraž
Istraživanje 3
Barnett i sar.
sar. (1999)
1999): „Ošteć
tećenje olfaktorne
identifikacije kod opsesivnoopsesivno-kompulzivnog
poremeć
aja“
poremećaja“
 Cilj:
Cilj: ispitati sposobnost olfaktorne identifikacije,
identifikacije, koja je


povezana sa procesima orbitofrontalnog korteksa (OFC),
regije za koju se smatra da ima učešća u patofiziologiji
opsesivnoopsesivno-kompulzivnog poremeć
poremećaja (OCD).
orbitofrontalno oš
š
teć
ć
enje:
dezinhibicija, naruš
o te
narušeno
socijalno funkcionisanje, poremeć
mišljenja, donoš
donošenje
poremećaj miš
odluka i emocionalna kontrola, ponekad pseudomanič
pseudomanična
ili depresivna slika.
Uzorak:
Uzorak: 20 osoba sa OCD i 23 osobe iz neklinič
nekliničke
populacije.
populacije.
Opsesivno-kompulzivni
poremećaj



Testovi:
- Prostorni raspon (SSP),
(SSP), Prostorna radna
memorija (SWM) i Prostorno vizuelno pamć
pamćenje
(SRM) (za koje je prethodno ustanovljeno da su osetljivi
na kognitivne deficite OCDOCD-a, a koji detektuju deficit
frontalnog lobusa),
- standardizovani test za olfaktornu identifikaciju
(orbitofrontalni korteks).
Rezultati:
Rezultati: ispitanici sa OCD imali su znač
značajno loš
lošiji
uspeh na testu olfaktorne identifikacije i na testovima
kojima se ispituje vizuelno pamć
pamćenje, radna memorija,
koriš
korišćenje strategija i strategije zaključ
zaključivanja.
Zaključ
Zaključak:
ak: U skladu sa prethodnim studijama, i ovom
prilikom je potvrđen deficit frontalnog lobusa kod OCD.
OCD.
Rezime

1.
2.
3.
4.
CANTAB subtestovi koji se najč
najčešće koriste
u ispitivanju por. kontrole impulsa:
Spatial Span (vizuelna paž
pažnja i kapacitet
radne memorije; frontalni lobus),
Spatial Working Memory (egzekutivna
funkcija – radna mem., koriš
korišć. strategija i
č
ivanja;
frontalni
lobus),
strategije zaključ
zaklju
Delayed Matching To Sample (vizuelno
figuralno pamć
pamćenje; medijalni i temporalni
lobus),
Spatial Recognition (vizuelno pamć
pamćenje
prostornih lokacija; frontalni lobus),
5. Pattern Recognition (prepoznavanje vizuelnih
obrazaca; medijalni i temporalni lobus),
6. Intra/Extradimensional Set Shift (vizuelna
diskriminacija, usmeravanje, održ
održavanje, promena,
fleksibilnost, formiranje seta paž
pažnje; frontofrontostriatne aree mozga),
7. Stocking of Cambridge (vizuo-prostorna
organizacija i radna memorija; frontalni
lobus),
8. Stop Signal Task (kontrola impulsivnosti i
inhibicije odgovora; frontalni lobus).
Zaključak
Istraživanja por. kontrole impulsa
neuropsihološkom baterijomCANTAB, iako malobrojna, ukazuju
na specifične testovne markere
poremećaja o kome je reč, pri
čemu podvlače deficit frontalnog
režnja (pre svega, egzekutivnih
funkcija).
Egzekutivne funkcije

Egzekutivne (izvrš
(izvršne) funkcije omoguć
omogućavaju
započ
izvršavanje i kontrolu
započinjanje, planiranje, izvrš
aktivnosti. Ovo bi se odnosilo kako na
ponaš
ponašanje, tako i na razne oblike paž
pažnje,
kratkoroč
pamćenje i radnu memoriju,
kratkoročno pamć
kontrolu (inhibiciju) interferentnih draž
draži, obradu
informacija, sekvencijalnu aktivnost,
fleksibilnost, promenu kognitivnog seta,
odlož
odložene odgovore i aktivno reš
rešavanje
problema.
HVALA NA PAŽNjI!
Download

Poremećaj kontrole impulsa