Bezbednosni list
SUMPORNA KISELINA
Datum: 30.11.2010.
Verzija: 1
1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O DOBAVLJAČU
Identifikacija supstance:
Ime proizvoda:
Naziv supstance:
CAS broj:
REACH registracija-br.:
ProizvoĎač:
Kontakt za hitan slučaj:
Sumporna kiselina
Sumporna kiselina
7664-93-9
nije dostupan podatak
RTB Bor Grupa TIR d.o.o.
ĐorĎa Vajferta 20-24
19210 Bor
Srbija
Tel: +381 30 425 576
Fax: +381 30 425 256
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Webpage: www.rtb.rs
Centar za kontrolu trovanja VMA:
+381 11 3608 440 (24h)
+381 11 3672 187 (7-15h)
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
Klasifikacija i obeležavanje:
Klasifikacija prema EC regulativi 1272/2008 i Pravilniku o klаsifikаciji, pаkovаnju,
obeležаvаnju i reklаmirаnju hemikаlije i odreĎenog proizvodа u sklаdu sа Globаlno
hаrmonizovаnim sistemom zа klаsifikаciju i obeležаvаnje UN (Službeni glasnik RS 64/2010):
Korozivno za kožu, Kategorija: 1A
GHS05
Elementi obeležavanja:
Piktogram:
Opasnost
Reč upozorenja:
Obaveštenje o opasnosti:
H314 – Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka
Obaveštenja o merama predostrožnosti:
P280 - Nositi zаštitne rukаvice / zаštitnu odeću / zаštitne nаočаre / zаštitu zа lice
P305+P351+P338 – AKO DOSPE U OČI: Pаžljivo ispirаti vodom nekoliko minutа. Ukloniti
kontаktnа sočivа, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nаstаviti sа ispirаnjem.
P308 – Ako doĎe do izlаgаnjа ili se sumnjа dа je došlo do izlаgаnjа kontaktirati nadležne
organe
Strana 1 od 6
Bezbednosni list
SUMPORNA KISELINA
Datum: 30.11.2010.
Verzija: 1
Klasifikacija prema EU Direktivi 67/548/EEC i Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i reklamiranju hemikalije i odreĎenog proizvoda (Službeni glasnik RS 59/2010):
C – Corrosive
R35 – Izаzivа teške opekotine
3. PODACI O SASTOJCIMA
Naziv supstance
CAS
EC
Konc %
Klasifikacija
DSD: C; R35
Supmorna kiselina
7664-93-9 231-639-5 93-98,5 %
CLP: Korozivno za kožu 1A, H314
H2SO4
4. MERE PRVE POMOĆI
Opis mera prve pomoći:
Udisanje:
Kontakt sa kožom:
Kontakt sa očima:
Gutanje:
Ako je došlo do udisanja, iznesite ugroženog na svež vazduh.
Ako ugroženi ne diše, dati veštačko disanje. Obratiti se lekaru.
U slučaju kontakta, odmah isprati kožu sa dosta vode u
trajanju od najmanje 15 minuta; ukloniti kontaminiranu odecu i
obucu. Obratiti se lekaru.
Ispirati sa dosta vode najmanje 15 minuta i obratiti se lekaru..
Odmah obezbediti lekarsku pomoć.
NE izazivati povracanje. Isprati usta vodom i nakon toga piti
dosta vode. Obratiti se lekaru za pomoć.
5. MERE ZAŠTITE OD POŽARA
Sredstva za gašenje požara:
Sredstva za gašenje požara nepogodna iz
bezbednosnih razloga:
Zaštitna oprema, saveti za vatrogasce:
Posebne opasnosti koje proističu iz
supstance ili smeše:
UpotrebitI vodenu zavesu, penu, suve
hemikalije ili ugljen-dioksid.
Nisu poznata
Koristiti izolacioni aparat za disanje i zaštitu
tela u slučaju požara.
Sumporni oksidi, ugljen-dioksid (CO2)
U kontaktu sa metalima oslobaĎa gas vodonik
6. MERE U SLUČAJU HEMIJSKOG UDESA
Mere lične zaštite:
Izbegavati udisanje isparenja ili gasa. Obezbediti adekvatnu
ventilaciju. ična zaštitna oprema obuhvata: odgovarajuce zaštitne
rukavice, zaštitne naočare i zaštitnu radnu odecu.
Strana 2 od 6
Bezbednosni list
SUMPORNA KISELINA
Datum: 30.11.2010.
Verzija: 1
Mere zaštite životne sredine:
Neutralisati krečnim mlekom ili sodom bikarbonom i isprati sa dosta vode.
Ne izlivati u površinske vode ili kanalizaciju. Nikada ne upijati prosutu ili iscurelu kiselinu i
bazu piljevinom ili sličnim zapaljivim materijalima. Ne dozvoliti da proizvod dospe u
slivnike.
Metode i materijali za suzbijanje i čišcenje:
Natopiti inertnim upijajucim materijalom i odložiti kao opasan otpad.
Čuvati u odgovarajucoj, zatvorenoj ambalaži.
Pozivanje na druga poglavlja:
Videti takoĎe poglavlje 8
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Mere opreza za
bezbedno rukovanje:
Uslovi za bezbedno
skladištenje:
Izbegavati udisanje prašine ili pare.
Nositi ličnu zaštitnu opremu.
Pušenje, hrana i pice treba da budu zabranjeni u području primene.
Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom pakovanju.
Ambalažu držati dobro zatvorenu na suvom i dobro provetrenom
mestu.
Kontejnere držati uspravno da bi se sprečilo curenje.
8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA
DNELs (ustanovljeni nivo bez efekata):
Nema podataka
PNECs (predviĎena koncentracija bez efekata):
Nema podataka
Zaštita disajnih organa: Koristiti zaštitu disajnih organa propisanu od starne uprave za
bezbednost i zdravlje na radu.
Zaštita ruku:
Zaštitne rukavice u skladu sa EN 374 standardom.
Pažljivo rukovati.
Zaštita za oči/lice:
Zaštitne naočare koje dobro prijanjaju. Obezbediti tuševe i
umivaonike za ispitranje očiju u blizini zone korišćenja proizvoda.
ična zaštitna oprema obuhvata: odgovarajuce zaštitne rukavice,
Zaštita kože:
zaštitne naočare i zaštitnu radnu odecu.
Kontrola izloženosti
Nema dostupnih podataka
životne sredine:
9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
Agregatno stanje i boja:
Miris:
pH:
Tačka ključanja (opseg):
Tačka topljenja:
Zapaljivost (klasa):
Eksplozivna svojstva:
bezbojna ili svetlo žuta tečnost
bez mirisa
<1
340°C
3°C
Nije zapaljivo
Eksplozivan je u smeši sa nitrometanom.
Strana 3 od 6
Bezbednosni list
SUMPORNA KISELINA
Datum: 30.11.2010.
Verzija: 1
Oksidirajuća svojstva:
Napon pare:
Relativna gustina:
Rastvorljivost:
Koeficijent raspodele
u sistemu n-oktanol / voda:
Temperatura samopaljenja:
Viskozitet:
Relativna gustina pare:
Isparljivost:
Nema podataka
<0,3mm Hg na 20°C
1,84 g/cm³ na 20°C
potpuno rastvorljivo
Nema podataka
Nije primenljivo
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Hemijska stabilnost:
Stabilno pri normalnim uslovima skladištenja.
Uslovi koje treba izbegavati:
Reaguje burno sa vodom i sa vecinom metala, sa organskim materijalima, redukcionim
sredstvima i zapaljivim materijalima.
Držati proizvod i praznu ambalažu daleko od toplote i izvora paljenja.
Nekompatibilan sa jakim bazama i oksidacionim sredstvima. Jaki oksidanti, kontakt sa
alkalnim metalima i zemnoalkalnim metalima može da dovede do požara ili eksplozije.
Korozivno za metale.
Materijali koje treba izbegavati:
Baze, organski materijali
Opasni proizvodi razgradnje:
Opasni proizvodi pri razlaganju se obrazuju ukoliko doĎe
do požara – sumporni oksidi.
Mogucnost opasnih reakcija:
Reaguje burno sa vodom.
Kod razblaživanja, uvek dodati proizvod u vodu. Nikada
ne dodavati vodu ovom proizvodu.
Kontakt sa metalima oslobadja vodonik.
11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
Akutna toksičnost:
Izuzetno korozivno i destruktivno za tkiva. Veoma otrovno.
Ako se proguta, odmah zatražiti medicinski savet i pokazati ambalažu ili nalepnicu.
LC50/udisanje/2h/pacov = 0,51 mg/l
LD50/oralno/pacov = 2140 mg/kg
C50/udisanje/2h/miš = 320 mg/m³
LC50 /udisanje/zamorče = 18 mg/m³
Iritacija i korozija:
Izuzetno korozivno i destruktivno za tkiva. Dovodi do
teške iritacije očiju, kože i sluzokože.
Subakutna, subhronična i
Hronična izloženost može dovesti do trajnog oštećenja
produžena toksičnost:
zdravlja
STOT – pojedinačno izlaganje:
Nema raspoloživih podataka
STOT – višestruko izlaganje:
Nema raspoloživih podataka
Strana 4 od 6
Bezbednosni list
SUMPORNA KISELINA
Datum: 30.11.2010.
Verzija: 1
Opasnost kod udisanja:
Veoma otrovno u slučaju gutanja i udisanja
Hronična toksičnost:
Hronično izlaganje može da dovede do trajnog oštecenja
zdravlja.
Nema dostupnih podataka.
Nema dostupnih podataka
Nema dostupnih podataka
Karcinogenost:
Mutagenost:
Toksičnost po reprodukciju:
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
Ekotoksičnost:
Veoma otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna neželjena dejstva u
vodenoj sredini.
C50/48h/riba mesečarka = 49 mg/l
C50/96h/riba mesečarka = 16-29 mg/l
EC50/24h/dafnia = 29 mg/l
Perzistentnost i razgradivost:
Bioakumulativnost:
Nema podataka
Biorazgradnja:
Nema podataka
Štetni efekti na životnu sredinu:
Nema podataka
13. TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
Sa otpadom se postupa u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom
(Službeni glasnik RS 36/2009 i 88/2010).
Ambalaža se tretira u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu
(Službeni glasnik RS 36/2009).
Konsultovati stručnjake za kategorizaciju otpada i/ili opasnog otpada (ovlašćene operatere)
i poštovati zakonske i ekološke propise.
14. PODACI O TRANSPORTU
UN broj:
UN propisani špediterski naziv:
Klasa opasnosti kod prevoza:
Grupa pakovanja:
1830
Sumporna kiselina
8
II
Strana 5 od 6
Bezbednosni list
SUMPORNA KISELINA
Datum: 30.11.2010.
Verzija: 1
15. REGULATORNI PODACI
Propisi i zakoni o bezbednosti, zaštiti zdravlja i životne sredine
specifične za supstancu:
Nema podataka
Procena hemijske bezbednosti:
Nema podataka
16. OSTALI PODACI
Dodaci, poništavanja, revizije:
Ključ / Legenda:
Verzija 1.0
REACH: prema uredbi (EC) br. 1907/2006
CLP: uredba (EC) br. 1272/2008
DSD: klasifikacija u skladu sa EU direktivama
67/548/EEC i 1999/45/EC
Ključna literatura i izvor podataka:
Dokumentacija RTB Bor - Grupe TIR d.o.o.
ista R oznaka i obaveštenja o opasnosti:
R14 Burno reаguje sа vodom
R23/24/25 - Toksično аko se udiše, аko je u kontаktu sа kožom i аko se progutа
R35 Izаzivа teške opekotine
R36/37/38 - Iritаtivno zа oči, respirаtorne orgаne i kožu
R49 Može izаzvаti kаrcinom аko se udiše
H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka
H315 Izaziva iritaciju kože
H319 Dovodi do jake iritacije oka
Strana 6 od 6
Download

Bezbednosni list SUMPORNA KISELINA