UGROŽENOST OD EKSPLOZIJA I MJERE ZA
NJIHOVO SPREČAVANJE KOD PROIZVODNJE
ČAJEVA, ZAČINA, TRADICIONALNIH HERBALNIH
LIJEKOVA I DRUGIH PREHRAMBENIH
PROIZVODA
OPŠTE
• Potvrda da nekad i neke bezazlene
materije u praškastom obliku mogu stvoriti
eksplozivne smese su na primer prašine
koje se javljaju u tehnološkom procesu
proizvodnje čajeva, začina, tradicionalnih
herbalnih lijekova i drugih prehrambenih
proizvoda
SPECIFIKE KONKRETNOG OBJEKTA
• Sezonsko skupljanje sirovina, biljaka,
voćaka i ostalog, koji se otpremaju u
poseban prijemni magacin
• Troše se preko cele godine u tehnolo{kom
procesu proizvodnje čajeva, začina itd .
SPECIFIKE KONKRETNOG
OBJEKTA
• Objekat je katni
• Dostava sirovine od prijemnoga u glavni
magacin (skladištenje sirovine, ambalaža i gotov
proizvod)
• Proizvodni proces obavlja se u nekoliko faza
• Prijem sirovina, prerada (drobljenje, seckanje,
prosejavanje, separiranje) i konfekcioniranje istih
u filter vrećicama sa čajem, pakovanje u kutije,
celofaniranje.
OPIS TEHNOLOŠKOG
PROCESA
• KAT 2 – vrši se skladiranje i hranjenje
ma{ine koje su smeštene na prvom katu
sa biljkama, plodovima i sjemena,
zaprašivanje i ručno pakovanje.
• Surovina se pomoću ručnog viljuškara
ubacuje se u bazene i preko cevovoda
unosi se u mašinu i spušta na prvi kat gde
se vrši mlevjenje, seckanje, itd.
OPIS TEHNOLOŠKOG
PROCESA
• KAT 1 – vrši se prerada surovina (lekovitih bilja,
plodova i sjemena) adekvatnim mašinama sa
kojima se vrši seckanje, kalibriranje i
otprašivanje.
• Sirovina koja se prerađuje u ovom procesu
dostavlja se do mašina preko cevovoda od
gornjeg kata. Ovako pripremljeni poluproizvod
pakuje se u kni`ne odnosno plastične vreće i
preko transportnog lifta distribuira se u magacin
za poluproizvod.
OPIS TEHNOLOŠKOG
PROCESA
• Prizemlje – konfekcioniranje gotovih
proizvoda, čajeva, začina, musli i drugih
prehrambenih proizvoda
• Surovina i ambalaža nose se iz magacina
za sirovine i ambalaže po radnom nalogu
za jednodnevnu proizvodnju
OPIS TEHNOLOŠKOG
PROCESA
• Proces konfekcioniranja obavlja se
automatski odnosno surovina preko
elevatora nosi se do vage mašina, meri,
mašina formira kesu koja se automatski
puni i zatvara.
• Kese sa gotovim proizvodom pakuju se
ručno u zbirne pakete.
MOGUĆNOST STVARANJA
EKSPLOZIVNE PRAŠINE
Uvek postoji potencijalna opasnost od
oslobađanje prašine - pri transportu,
presovanju, paletiziranju, hranjenju mašina
za presovanje i paletiziranje, odnosno tokom
celog tehnološkog procesa.
• Pri skladištenju
• Pri pripremi
• Konfekcioniranje
IZVORI EKSPLOZIVNE PRAŠINE
•
•
•
•
•
Presa
Paletizer
Otvori za njihovo hranjenje
Mašina za doziranje
Mašina za mešanje
KLASIFIKACIJA ZONA
OPASNOSTI
• Zona 21 – unutrašnjost tehnološke
opreme i otvor za njihovo hranjenje
• Zona 22 – ostali deo prostorije u kome je
smeštena tehnološka oprema
UZROCI PALJENJA EKSPLOZIVNE
SMEšE PRAšINA VAZDUH
•
•
•
•
•
•
Vruće površine
Tinjanje nataložene prašine
Defekt električnog uređaja
Defekt električne instalacije
Statički elektricitet
Mehanička iskra
SPREčAVANJE EKSPLOZIJA
SMEšE PRAšINA-VAZDUH
• Poznavanje fizikalnih svojstva svih prašina koji se
pojavljuju u tehnološkom procesu
• Dovoljano nivo sigurnosti daje adekvatno građena i
ispitana oprema, instaliranje, uporaba i rukovanje, kao i
sistemski nadzor i održavanje.
• Primarna protiveksplozijska zaštita – izbegavanje
zaprašene atmosfere
• Sekundarna protiveksploziska zaštita – klasifikacija Ex
zona (eliminiranje izvora paljenja – ugrađena oprema i
proizvodni postupci, odnosno tehnološki proces).
SVOJSTVA ZAPALJIVIH VIDOVA PRAšINA
• Temperatura tinjanja nataloženog sloja prašine (d=5mm
EU, d=12,5 mm SAD, Kanada)
Temperatura tinjanja organskih prašina je u rasponu
225C do 245 C)
• Temperatura paljenja uzvitlanog oblaka prašine
(organskih prašina) od 380C do 590 C
• Minimalna energija palenja smeša (uzvitlana) prašina sa
vazduhom (čajeva, začina i raznih herbalnih biljaka) 1020 mJ
• Granica eksplozivnosti smeša zapaljivih prašina sa
vazduhom (donja granica od 20 do 60 g/m3)
• Električna vodljivost – vodljive prašine <103 
NAčIN SMANJENJA OPASNOSTI OD POžARA I
EKSPLOZIJA – PRIJEMNI MAGACIN
• Deljenje prijemnog magacina u što veći
broj požarnih sektora suglasno vrsti
sirovine
• Pažljivo odabrati i projektirati zaštitu od
požara i eksplozija (neke interventne mere
mogu degradirati ili u potpunosti uništiti
sirovinu)
PREVENTIVNA ZAšTITA
• Nadzor sa video kamerama
• Praćenje temperature u unutrašnjosti
skladiranih surovina (u unutrašnjosti bala,
paleta i vreća sa surovinom, koja se radi
sa ubodnim termoelementima, ručnim IR
meračima temperature, ili sa
termovizijskom kamerom i pri većim
temperaturama iznosi se iz magacina)
• Čišćenje nataložene prašine
• Redosled trošenja sirovine (FIFO)
PRIMARNE MERE
• Ograničena pojava eksplozivnih smeša
prašina/vazduh na unutrašnjost opreme
(zatvoreni sistemi)
• Važna je zaptivenost spojeva procesne
opreme
• Procesni uslovi - pr. pneumatski transport
prašine u potpritisak,
• Zbog specifičnih zahteva tehnološkog
procesa dozvoljene su veoma niske
koncentracije prašina (t.z.čisti prostori)
PRIMARNE MERE
• Lokalno usisavanje prašine – mora biti što
bliže do izvora prašine –ograničava širenje
prašine u blizini mesta koja se otvaraju (na
pr. mesta doziranja prašine)
• Ne sprečava pojavu eksplozivnih smesa u blizini
uređaja
• Smanjuje opseg rasprostiranja prašine i sprečava
nastajanje oblaka prašine
• čišćenje – industrijskim usisivačem sa
odgovarajućom protiveksplozivnom zaštitom
Prostori u kojima je moguć nastanak
eksplozivnih smeša prašina/vazduh
• Nastanak eksplozivnih zaprašenih
atmosfera ne može se uvek sprečiti
• Ex zone – u sukladnosti sa verojatnošću
odnosno učestalošću nastanka
eksplozivnog oblaka prašine
SEKUNDARNE MERE
(zahtevi za ugrađenu el.opremu i
instalacije)
• Primenjuju se kad se ne može
sprečiti nastanak eksplozivnih
zaprašenih atmosfera
• Eliminacija ili redukcija potencijalnih
uzroka paljenja
• Smanjivanje mogućnosti formiranja
toplih površina
Izvedba se zasniva na sledećim
osnovnim principima
• Oblik kućišta mora biti takav da onemogućuje
taloženje prašine ili da se prašina može
jednostavno odstraniti,
• Zaštitom kućišta od ulaska zapljive prašine (IP
zaštita-IP55 ili IP65)
• Ograničavanjem zagrijavanja površine električnog
uređaja na 2/3 T paljenja odnosno  T palenja
odnosno  T tinjanja – 75K (šta je niže)
• Ograničenjem energije električne iskre na E  E
paljenja.
PP i PE zaštita električnih
uređaja i instalacija
• Defekt elektroinstalacije – rizik od
nastajanje požara
• Eliminacija rizika – pravilno projektiranje,
kao i sa kasnijom izvedbom, korištenje i
održavanje same elektro instalacije
• EN 60364 (standarno i bitne odredbe su u
odnosu na sisteme mreže)
• EN 61241-2-2, 61241-4 i 61241-11
NAMJENA
dopunski specifični zahtevi za PUEA
Osigurati mere protiv štetnih posledica, na
pr. defekt instalacije, što znači da se
osiguraju mere da u normalnom radu ili
zbog defekta ne dođe do paljenja
eksplozivne atmosfere.
Zahtevi za izvedbu električnih
uređaja
• Zahtevi za izvedbu električnih uređaja
određeni su fizikalnim svojstvima zapaljivih
prašina te parametrima eksplozivnosti.
ELEKTRIčNE INSTALACIJE
• Električne instalacije moraju se izvoditi prema
zahtevima niza normi EN 60364 - Instalacije u
zgradama, uz uvažavanje zahteva koje donosi
EN 60079-14 (instalacijske norme za sredine
ugrožene eksplozivnom atmosferom)
Instalacijska zaštita na konkretnom
objektu
• Da bi se sprečilo da električna instalacija i ure|aji
budu uzro~nici paljenja u proizvodnju ~ajeva,
za~ina, tradicionalnih herbalnih lekova potrebno
je na dovod svake RT postaviti za{titni uređaj
diferencijalne struje se adekvatnom veli~inom, i
strujom delovanja ne većom od 30 mA, a svi
strujni krugovi do pojedinih potrošača budu
sti~eni sa adekvatnim automatskim osiguračima,
koje će omogu~iti isklju~ivanje minimalne struje
kratkog spoja za vreme manje od 0,1 sekunde.
MJERE ZA SPREčAVANJE NASTAJANJA
I PRAžNJENJA STATIčKOG
ELEKTRICITETA
• Uzemljenje električnih uređaja i opreme je od velike
važnosti za odvođenje elektrostatskih naboja nastalih u
toku tehnološkog procesa koji se u njima obavljaju
UZEMLJENJE
• Uzemljenje – galvanskim povezivanjem svih vodljivih delova
postrojenja pomo~u bakarnog vodi~a
• Presek provodnika – fiksno pričvršćavanje – ne smije biti manji od
4mm2 i sa kvalitetno izvedenim kontaktom budu osigureni od
popuštanja radi temperaturnih naprezanja ili vibracije samog uređaja
• Glavna konstrukcija uređaja – FeZn traka 20 x 3 mm2
• Vodljive delove opreme – sa provodnikom P/F 1 x 10 mm2
• Ukoliko se na ovakav uređaj priđe sa nekim predmetom
nabijenim statičkim elektricitetom (viljuškar, čovek ili sl.) tada
može doći do preskoka iskre, odnosno do izjednačenja
potencijala između uzemljenog uređaja i predmeta nabijenog
statičkim elektricitetom.
ZAšTITA
ZAKLJUčAK
• Eksplozije prašina mogu biti očekivane u proizvodnim
pogonima određenih industrijskih grana
• Poslodavci tih pogona – obavezni su da primenjuju ED
1999/92/EC (ATEX 137) I Pravilnik o minimalnim
zahtevima za bezbednost i zdravlje radnika koji su
potencijalno izloženi riziku od eksplozivnih atmosfera
• Dobro bi bilo kada bi poslodavci i nadležni inspekcijski
organi prihvatili dobru Evropsku praksu u poštovanju i
primeni već usvojene regulative.
Download

UGROŽENOST OD EKSPLOZIJA I MJERE ZA NJIHOVO