Güvenlik veri pusulası
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 16.07.2014
Ticari adı: VPW 110
1.
Sayfa: 1/8
Yeniden düzenleme tarihi: 16.07.2014
Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi
1.1 Ürün tanılayıcı:
Ticari adı: VPW 110
1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri: Maddenin Kullanımı / Hazırlanması: Gaz içinde sis şeklinde dağılmış sıvı, Kaygan madde / Yağlama maddesi
1.3 Güvenlik Veri Dosyasını Veren Hakkında Ayrıntılar
Üretici / Teslimatı yapan:
Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstraße 42
A-6960 Wolfurt
Tel.: +43 5574 6706-0
Fax.: +43 5574 6706-12
E-Mail: offi[email protected]
http://www.meusburger.com
Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: offi[email protected]
1.4 Acil durum Telefon numarası: Acil durumda lütfen zehirlenme danışma hattını arayınız.
2.
Tehlikelerin Tanitimi
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması:
Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008
Flam. Aerosol 1 H222-H229 Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap: Isıtıldığında patlayabilir.
Asp. Tox. 1
H304
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Directif 67/548/EEC veya Directif 1999/45/EC‘ye göre sınıflandırma
Xi;
Tahriş edicidir
R38: Cildi tahriş eder.
F+;
Çok kolay alevlenir
R12: Çok kolay alevlenir.
N;
Çevre için tehlikelidir
R51/53:Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R67: Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
İnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları:
Üründe en son yayımlanmış „Avrupa Birliğinde Hazırlama Malzemeleri Genel Sıralandırma Talimatnamesinin“
Hesaplama Yöntemine bağlı olarak tanıtıcı etiket olması zorunludur.
Dikkat kap basınç altındadır.
Klasifikasyon sistemi:
Sınıflandırma güncel Avrupa Topluluğu listelerine uygun olup, ihtisas literatüründen alınan ve firmalarca verilen
bilgilerle takviye edilmiştir.
2.2 Etiket elemanları (içeriği):
AET direktiflerine göre işaretlendirme:
Ürün AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir.
Ürünün şifre harfi ve tehlike tanımı:
Xi Tahriş edicidir
F+ Çok kolay alevlenir
N Çevre için tehlikelidir
Riziko uyarıları:
12
Çok kolay alevlenir.
38
Cildi tahriş eder.
51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
(Devamı sayfa 2 ‚da)
Güvenlik veri pusulası
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 16.07.2014
Ticari adı: VPW 110
Sayfa: 2/8
Yeniden düzenleme tarihi: 16.07.2014
67
Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
Güvenlik uyarıları:
2
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
16
Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. - Sigara içmeyin.
23
Aerosol ‚u teneffüs etmeyiniz.
51
Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
57
Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.
Belirli karışımların özel şekilde işaretlenmesi:
94/1/AT yönetmeliğine göre gaz içinde sis şeklinde dağılmış sıvı olarak işaretlenmelidir: Kutu basınç altındadır. Güneş
ışınlarından ve 50 °C ‚ı aşan sıcaklıklardan (örneğin ampullerden) koruyunuz. Kullandıktan sonra da zor kullanarak
açmayınız ya da yakmayınız.
Naphthalenesulfonic acid, dinonyl, calciul salt içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
Kap basınç altındadır. Güneş ışınlarından ve 50°C ‚ı aşan ısılarda (örneğin ampullerden) koruyunuz. Kullandıktan sonra
da zor kullanarak açmayınız ya da yakmayınız. Alevin içine ya da kızgın bir cisimin üzerine sıkmayınız.
Directif 75/324/EEC‘ ye göre sınıflandırma: Çok kolay alevlenir
2.3 Diğer tehlikeler:
PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
PBT: Uygulanamaz.
vPvB: Uygulanamaz.
3.
Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
3.1 Kimyevi tanımlama: Karışımlar
Tarifi: Solvent ve basınçlı gazda yağlama maddeleri terkibi
İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:
CAS: 64742-49-0
Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif
EINECS: 265-151-9
Xn R65; Xi R38; F R11; N R51/53
R67
Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304
CAS: 106-97-8
Propellant butane
EINECS: 203-448-7
F+ R12
Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280
CAS: 64742-49-0
Naphta (petroleum), hydrotreated light
EINECS: 265-151-9
Xn R65; Xi R38; F R11; N R51/53
R67
Flam. Liq. 2, H225
CAS: 74-98-6
propan
EINECS: 200-827-9
F+ R12
Reg.nr.: 01-2119486944-21
Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280
CAS: 75-28-5
izobütan
EINECS: 200-857-2
F+ R12
Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280
CAS: 111-76-2
2-bütoksietanol
EINECS: 203-905-0
Xn R20/21/22; Xi R36/38
Reg.nr.: 02-2119764899-11-0000 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
25-50%
10-25%
10-25%
2,5-10%
2,5-10%
2,5-10%
(Devamı sayfa 3 ‚da)
Güvenlik veri pusulası
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 16.07.2014
Ticari adı: VPW 110
Sayfa: 3/8
Yeniden düzenleme tarihi: 16.07.2014
EINECS: 260-991-2
Naphthalenesulfonic acid, dinonyl, calciul salt
Xi R36/38; Xi R43
R53
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317;
Aquatic Chronic 4, H413
Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16‘dan alınız
4.
2,5%
İlk Yardım Önlemleri
4.1 İlk Yardım Önlemlerinin Tanımı:
Genel uyarılar:
Kazazedeleri temiz havaya çıkarınız.
Teneffüs ettikten sonra:
Temiz havaya çıkın, şikayetiniz olması durumunda doktora gidin.
Cilde temas ettikten sonra: Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız.
Devam eden cilt tahrişi halinde doktora gidiniz.
Gözlere temas ettikten sonra:
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz ve doktora başvurunuz.
Yuttuktan sonra:
Kusmasını sağlamayınız, derhal doktor çağrınız.
4.2 Hem Akut hem de gecikmeli en önemli belirti ve etkileri: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
4.3 Derhal Tıbbi Yardım gereği ve gereken özel tedavilerin endikasyonu:
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
5.
Yangınla Mücadele Önlemleri
5.1 Söndürme ortamı:
Elverişli söndürücü maddeler:
CO2, yangın söndürme tozu veya su püskürtme. Köpük
Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz.
Güvenlik açısından elverişli olmayan söndürücü maddeler: Sıkma su
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler: Patlama ve yangın gazlarını teneffüs etmeyin.
5.3 Yangınla mücadele edenler için tavsiyeler:
Özel koruyucu teçhizat:
Nefes koruyucu alet takınız.
Komple koruyucu elbise giyiniz.
Diğer bilgiler:
İçinde zararlı maddeler bulunan söndürme suyunu ayrı bir yerde toplayınız, çünkü kanalizasyon sistemine akmamalıdır.
6.
Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanımlar ve acil durum prosedürleri:
Koruyucu teçhizat takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız.
Ateşleyici cisimleri yaklaştırmayınız.
6.2 Çevresel önlemler:
Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz.
6.3 Toplama ve temizleme önlemleri ve malzemeleri:
Zararlı madde karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13 ‚e göre tasfiye ediniz.
Diğer bölümlere gönderiler:
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.
(Devamı sayfa 4 ‚da)
Güvenlik veri pusulası
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 16.07.2014
Ticari adı: VPW 110
7.
Sayfa: 4/8
Yeniden düzenleme tarihi: 16.07.2014
Elleçleme ve Depolama
7.1 Güvenli elleçleme önlemleri:
Kapları açarken, taşırken ya da yere bırakırken dikkatli davranınız.
Yalnız iyi havalandırılmış kesimlerde kullanınız.
Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:
Elektrostatik dolmaya karşı önlemler alınız.
Nefes koruyucu aletleri hazır bulundurunuz.
Kap basınç altındadır. Güneş ışınlarından ve 50 °C ‚dan yüksek ısılardan (örneğin ampullerin ısısından) koruyunuz.
Kullandıktan sonra da zor kullanarak açmayınız ve yakma yınız.
Alevin içine ya da kızgın bir cisimin üzerine sıkmayınız.
7.2 Uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama koşulları:
Depolama:
Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:
Serin bir yerde muhafaza ediniz.
Basınçlı gaz kutularının muhafazası ile ilgili resmi yönetmelikler dikkate alınmalıdır.
Yere sızmasını kesin olarak önleyiniz.
Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gerekli değil.
Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:
Sıcaktan ve güneş ışınlarından koruyunuz.
7.3 Spesifik son kullanım(lar):
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
8.
Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 ‚den bakınız.
8.1 Kontrol parametreleri:
Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:
Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva
etmemektedir.
Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
8.2 Maruz kalma kontrolü:
Kişisel koruyucu teçhizat:
Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:
Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.
Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.
Gazları/Buharları/Gaz içinde sis şeklinde dağılmış sıvıları teneffüs etmeyiniz.
Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız.
Nefes koruyucu önlemler: Nefes koruyucu tavsiye olunur.
Elleri koruyucu:
Koruyucu eldivenler
Eldiven malzemesi:
Nitril kauçuk
Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve
bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birleşiminden meydana geldiği
için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her eldiven kullanılmadan önce kontrole
tabi tutulmalıdır.
Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi:
Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir.
Gözleri koruyucu:
Koruyucu gözlük
(Devamı sayfa 5 ‚da)
Güvenlik veri pusulası
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 16.07.2014
Ticari adı: VPW 110
9.
Sayfa: 5/8
Yeniden düzenleme tarihi: 16.07.2014
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler:
Genel bilgiler:
Görünüş:
Biçim:
Gaz içinde sis şeklinde dağılmış sıvı
Renk:
Sütlü emulsiyon rengi
Koku:
Karakteristik
Koku eşik değeri:
Belirli değil.
pH - değeri:
Belirli değil.
Durum değişikliği
Erime ısısı / Erime ısı alanı:
Belirlenmemiştir.
Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı:
Belirlenmemiştir.
Alev alma ısısı:
-60°C
Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde):
Uygulanamaz.
Tutuşma ısısı:
Çözülme ısısı:
Belirli değil.
Kendiliğinden tutuşabilme özelliği:
Belirli değil.
Patlama tehlikesi
Ürünün patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama tehlikesi olan Buhar/
Hava karışımlarının oluşması mümkündür.
Patlama sınırları:
Alt:
Belirli değil.
Üst:
Belirli değil.
Buhar basıncı:
Belirli değil.
Yoğunluk 20 °C‘de:
0,655 g/cm³
Nisbi yoğunluk:
Belirli değil.
Buhar yoğunluğu:
Belirli değil.
Buharlaşma hızı:
Uygulanamaz.
Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti
Hidrokarbonlarda çözünür.
suyla:
Çözülmez.
Dağılım katsayısı (n-Octanol/Su):
Belirli değil.
Viskozitesi:
Dinamik:
Belirli değil.
Kinematik:
Belirli değil.
Çözücü madde oranı:
Organik çözücü madde:
%87,8
Katı madde oranı:
%2,0
Diğer bilgiler: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10. Kararlılık ve Tepkime
10.1 Reaktivite:
10.2 Kimyasal stabilite (kararlılık):
Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun muhafaza edildiğinde ve kullanıldığında ayrışma olmaz.
10.3 Tehlikeli tepki olasılıkları: Yüksek buhar basıncı nedeniyle ısı yükselmesinde aerosolün patlama tehlikesi vardır.
10.4 Kaçınılacak durumlar: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10.5 Uyumsuz malzemeler: Uygulanamaz.
10.6 Tehlikeli bozunma ürünleri:
Tutuşabilir gazlar/buharlar
Hidrokarbonlar, CO, CO2
(Devamı sayfa 6 ‚da)
Güvenlik veri pusulası
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 16.07.2014
Ticari adı: VPW 110
Sayfa: 6/8
Yeniden düzenleme tarihi: 16.07.2014
11. Toksikoloji Bilgisi
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgiler:
Akut toksisite:
Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri):
64742-49-0 Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif
Ağızdan LD50
>2000 mg/kg (sıçan)
Ciltten
LD50
>2000 mg/kg (tavşan)
Nefesle
LC50/4 h
>20 mg/l (sıçan)
111-76-2 2-bütoksietanol
Ağızdan LD50
560 mg/kg (sıçan)
Ciltten
LD50
400-2000 mg/kg (tavşan)
Nefesle
CL50
2,21 mg/L (sıçan)
Asli tahriş edici etkisi:
ciltte:
Cildi ve sümüksel zarı tahriş edici tesiri vardır.
gözde:
Hafif tahriş edici.
Duyarlılık yaratma: Duyarlılığı arttırıcı tesiri duyulmamıştır.
12. Ekoloji Bilgisi
12.1 Toksisite:
Su toksisitesi:
64742-49-0 Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif
CL/CE/CI 50
1 - 10 mg/l (algler)
1 - 10 mg/l (bakteri)
1 - 10 mg/l (omurgasızlar)
10-100 mg/l (balık)
CL50
>0,1 - 1 mg/l (Akut su zehirliliği)
111-76-2 2-bütoksietanol
Biodegradability
100 % (BIO) (Zahn-Wellens Test EG 88/302)
CE0
900 mg/l (algler)
700 mg/l (bakteri)
CE50
1720 mg/l (Daphnia)
CL/CE/CI 50
>100 mg/l (algler)
>100 mg/l (bakteri)
>1000 mg/l (omurgasızlar)
>1000 mg/l (balık)
12.2 Kalıcılık ve doğada bozunurluk: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
12.3 Biyo-birikme potansiyeli: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
12.4 Toprakta hareketlilik: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Diğer ökolojik uyarılar:
Genel uyarılar:
Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir
Yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
Suda yaşayan organizmalar için zehirlidir
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları:
PBT: Uygulanamaz.
vPvB: Uygulanamaz.
12.6 Diğer olumsuz etkileri: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
(Devamı sayfa 7 ‚da)
Güvenlik veri pusulası
Sayfa: 7/8
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 16.07.2014
Ticari adı: VPW 110
Yeniden düzenleme tarihi: 16.07.2014
13. Bertaraf Etme Bilgileri
13.1 Atık arıtma yöntemleri:
Tavsiye: Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
Atık listesi
15 01 10* Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar
15 01 04 Metalik ambalaj
Temizlenmemiş ambalajlar:
Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
14. Taşimacilik Bilgisi
14.1 BM - numarası
ADR, IMDG, IATA
UN uygun sevkiyat a
ADR
IMDG
IATA
taşıma tehlike sınıfları
ADR
sınıfı
Tehlike pusulası
IMDG, IATA
Class
Label
Ambalaj gurubu
ADR, IMDG, IATA
Çevre tehlikeleri:
Marine pollutant:
Etiketleme özel (ADR):
Kullanıcı için özel önlemler
Kemler (tehlike) sayısı:
EMS - numarası:
MARPOL73/78 Ek II ve IBC Koduna göre
dökme halde nakliyat
UN „Model Düzenleme“:
UN1950
1950 AEROSOLLER
AEROSOLS
AEROSOLS, flammable
2 5F Yoğunlaştırılmış, sıvı hale getirilmiş ya da basınç
altında çözülmüş olan gazlar
2.1
2.1
2.1
kalkmıştır
Hayır
Sembol (balik ve ağaç)
Uyarı: Yoğunlaştırılmış, sıvı hale getirilmiş ya da basınç
altında çözülmüş olan gazlar.
F-D,S-U
Uygulanamaz.
UN1950, AEROSOLLER, 2.1
15. Mevzuat Bilgisi
15.1 Madde veya karuşım için belirtilen güvenlik, sağlık ve çevre yönetmelikleri/mevzuatı:
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi:
Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır
16. Diğer Bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir
hukuki ilişki tesis etmezler.
(Devamı sayfa 8 ‚da)
Güvenlik veri pusulası
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 16.07.2014
Ticari adı: VPW 110
Sayfa: 8/8
Yeniden düzenleme tarihi: 16.07.2014
Önemli terkipleri
H220
Çok kolay alevlenir gaz.
H225
Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H280
Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H302
Yutulması halinde zararlıdır.
H304
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H312
Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315
Cilt tahrişine yol açar.
H317
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319
Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332
Solunması halinde zararlıdır.
H413
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.
R11
Kolay alevlenir.
R12
Çok kolay alevlenir.
R20/21/22 Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R36/38
Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R38
Cildi tahriş eder.
R43
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R51/53
Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R53
Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
R65
Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
R67
Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
Download

Güvenlik veri pusulası