VÚZT, v.v.i.
Tisková konference
SVB
Zajištění potravinové soběstačnosti a efektivní užití
zbývajícího potenciálu zemědělské půdy
pro energetické potřeby České republiky
Petr Jevič
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
VÚZT, v.v.i Praha
Sdružení pro výrobu bionafty
SVB Praha
Praha, 11.6.2013
Praha, 2013
1
VÚZT, v.v.i.
Tisková konference
SVB
• Návrh strategie pro růst – české zemědělství
a potravinářství v rámci společné zemědělské
politiky EU po roce 2013
• Produkce rostlinné výroby pro zabezpečení plné
potravinové bezpečnosti
• Produkce živočišné výroby pro zabezpečení plné
potravinové bezpečnosti
• Národní akční plán pro biomasu
• Trh s biopalivy – svět, EU a ČR
• Legislativa o energeticko-surovinovém využití biomasy
a problematika nepřímých změn ve využívání půdy (ILUC)
Praha, 2013
2
Národohospodářské a klimatické podmínky
Pokračující klimatické změny, které jsou již nyní regionálně významné,
se v dlouhodobějším horizontu mohou projevovat v následujících aspektech:
• Zvyšování četnosti a hloubky dopadů povětrnostních výkyvů v průběhu roku, spojené
také s vyššími riziky dopadů mimořádného sucha či záplav,
•
•
•
Přesun některých regionů do nových a pro zemědělství negativních klimatických
podmínek (např. trvalé zvýšení teploty a vodního deficitu v regionu jižní Moravy),
resp. posílení významu zemědělství v současných tzv. oblastech se zhoršenými
půdně-klimatickými podmínkami (LFA).
Vývoj světových a evropských agrárních trhů
Podle zdrojů OECD* nominální cena zemědělských výrobců (CZV) hlavních
zemědělských komodit v důsledku pokračujícího zvyšování celosvětové poptávky po
potravinách a bioenergii proti současnosti porostou, avšak reálné CZV budou
stagnovat či dokonce klesat. Měly by však být o 10 – 30 % vyšší než v uplynulé
dekádě.
* Agricultural Outlook, 2013 – 2021, OECD 2012
Jedním z hlavních faktorů růstu CZV budou ceny energií, spojené i s dopady OZE.
Ceny ropy proti současnosti by měly být o zhruba 25 USD/barel vyšší, tj. pohybovat
se v rozpětí 110 – 140 USD/barel.
Praha, 2013
3
Produkce rostlinné výroby pro zabezpečení potravinové bezpečnosti
Plodina
Pšenice
Žito
Ječmen
Oves
Kukuřice na zrno
Ostatní obiloviny
Obiloviny celkem
Hrách
Ostatní luskoviny
Luskoviny celkem
Řepka
Slunečnice
Mák
Olejniny celkem
Cukrovka
Brambory
Okopaniny celkem
Zelenina konzumní
Pícniny na orné půdě
seno
senáž
přímé krmení
Pícniny na orné půdě celkem
Plodiny na orné půdě
Praha, 2013
Produkce (tis. tun)
2 500
127
1 350
110
370
Výnos (t/ha)
4,5
3,3
3,6
2,7
6,7
Výměra půdy (tis. ha)
555,5
38,5
375,0
40,7
55,2
10
4 467
37
21
58
350
37
4
391
2 400
780
3 180
117
1,3
2,4
1,3
2,9
2,1
0,5
51,5
21,7
1,4
7,7
1 072,6
15,4
16,1
31,5
120,7
17,6
8,0
146,3
46,6
35,9
82,5
85,8
740
4 000
1 200
5 940
14 153
6,2
16,7
30,0
-
120,0
240,0
40,0
400,0
1 818,7
4
Poměrná spotřeba masa v ČR v letech 2005 – 2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Maso v hodnotě masa na kosti
včetně vnitřností celkem
(%)
100
100
100
100
100
100
Hovězí
(%)
12
13
13
13
12
12
Telecí
(%)
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Vepřové
(%)
51
50
52
51
52
55
Drůbeží
(%)
32
32
31
31
31
28
Skopové, kozí, koňské
(%)
0,5
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
Zvěřina
(%)
0,7
0,6
1,0
1,4
1,1
1,2
Králíci
(%)
3,4
3,2
3,2
3,1
2,9
2,8
Hovězí + telecí + vepřové + drůbeží
(%)
95
95
96
95
95
95
Praha, 2013
5
Vývoj množství živé hmotnosti jatečních zvířat chybějící pro zajištění
soběstačnosti ČR v produkci hovězího a drůbežího masa
v letech 2005 - 2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Míra soběstačnosti ČR při produkci
Maso v hodnotě masa
na kosti včetně vnitřností
celkem
(%)
77,8
76,0
74,4
71,4
67,3
67,4
Hovězí a telecí
(%)
79,2
73,5
70,5
75,2
77,3
74,6
Vepřové
(%)
80,0
79,7
78,6
73,6
66,3
63,1
Drůbeží
(%)
84,9
81,3
80,1
77,4
74,7
83,5
-239 594
-270 349
-260 022
Produkce – spotřeba (maso v hodnotě masa na kosti včetně vnitřností)
Maso v hodnotě masa
na kosti včetně vnitřností
celkem
Praha, 2013
(t)
-185 327
-198 905
-215 002
6
Vývoj množství živé hmotnosti jatečních zvířat chybějící pro zajištění soběstačnosti
ČR v produkci hovězího a drůbežího masa v letech 2005 – 2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Míra soběstačnosti ČR při produkci
Maso v hodnotě masa na kosti
včetně vnitřností celkem
(%)
77,8
76,0
74,4
71,4
67,3
67,4
Hovězí a telecí
(%)
79,2
73,5
70,5
75,2
77,3
74,6
Vepřové
(%)
80,0
79,7
78,6
73,6
66,3
63,1
Drůbeží
(%)
84,9
81,3
80,1
77,4
74,7
83,5
Produkce – spotřeba (maso v hodnotě masa na kosti včetně vnitřností)
Maso v hodnotě masa na kosti
včetně vnitřností celkem
(t)
-185 327
-198 905
-215 002
-239 594
-270 349
-260 022
Hovězí a telecí
(t)
-21 310
-28 613
-33 189
-26 363
-22 643
-25 245
Vepřové
(t)
-85 080
-84 837
-92 690
-113 761
-144 530
-161 507
Drůbeží
(t)
-40 348
-49 795
-51 209
-59 049
-65 937
-37 102
-279 252
-293 965
-320 977
-377 620
-416 657
-380 458
-43 918
-61 788
-71 125
-60 290
-53 208
-58 132
-121 995
-114 385
-126 174
-155 038
-187 918
-214 246
-57 293
-71 198
-74 888
-96 321
-103 869
-49 489
Produkce – spotřeba (živá hmotnost)
Jatečná zvířata celkem
Skot (hovězí a telecí)
Prasata
Drůbež
Praha, 2013
tuny živé
hmotnosti
tuny živé
hmotnosti
tuny živé
hmotnosti
tuny živé
hmotnosti
7
Vývoj míry soběstačnosti ČR v produkci mléka a másla v letech 2005 – 2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
113,9
111,2
107,9
109,4
104,9
103,3
(mil. l/rok)
330
268
192
230
125
82
(%)
139
149
155
139
129
127
(t/rok)
19 351
22 177
23 745
19 180
15 243
13 765
Míra soběstačnosti ČR při produkci
Mléko a mléčné výrobky
v hodnotě mléka bez másla
Nadprodukce mléka
Máslo
Nadprodukce máslo
Praha, 2013
(%)
8
Spotřeba konzumních vajec v ČR v letech 2005 – 2010
Spotřeba na jednoho
obyvatele
Celková spotřeba v ČR
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ks/obyv.
246
245
252
270
238
246
mil. ks/rok
2 516
2 515
2 601
2 816
2 497
2 587
Vývoj počtu nosnic chybějících pro zajištění soběstačnosti ČR
v produkci konzumních vajec v letech 2005 – 2010
Rozdíl produkce a spotřeby
konzumních vajec v ČR
Pokrytí spotřeby konzumních
vajec produkcí v ČR
Počet nosnic chybějících
pro zajištění soběstačnosti
ČR
Praha, 2013
2005
2006
2007
2008
2009
2010
mil. ks/rok
-390 964
-345 807
-357 472
-488 512
-245 725
-461 973
(%)
84,5
86,3
86,3
82,7
90,2
82,1
tis. ks
1391
1244
1270
1715
846
1493
9
Soběstačnost ČR v základních rostlinných a
živočišných komoditách v roce 2011
Soběstačnost
Soběstačnost
Obiloviny
149,9 %
Hovězí maso
121,7 %
z toho: pšenice
161,9 %
Vepřové maso
60,8 %
Cukrová řepa/cukr
124,2 %
Drůbeží maso
78,8 %
Brambory
85,4 %
Skopové a kozí maso
90,2 %
Mléko
124,6 %
Vejce
87,6 %
Řepka olejka
118,5 %
Ovoce mírného pásma
67,7 %
Zelenina
36,9 %
Víno
28,5 %
Praha, 2013
zdroj: APIC-AK, březen 2013
10
MOTOROVÁ PALIVA, BIOPALIVA A SMĚSNÁ PALIVA
Dovoz ropy do České republiky v roce 2012
Země původu
Dovozy (tis. t)
Podíly (%)
Alžírsko
140,390
1,98
Ázerbájdžán
1859,014
26,28
11,196
0,16
Kazachstán
518,219
7,33
Rusko
4545,741
64,25
Celkem
7074,560
Itálie
Doprava ropy do ČR byla realizována ropovody Družba (42,3 %) a IKL (57,7 %).
zdroj: MPO, 2013
Praha, 2013
11
Spotřeba a výroba energie v zemědělství ve formě elektrické energie, plynu,
tuhých a motorových paliv v roce 2011 v ČR
Výroba energie
Spotřeba energie
Druh
Množství
Energetická
hodnota
Motorová
nafta
362,2 tis.t
15,575 PJ
Motorové
benziny
4257 t
Zemní plyn
Elektrická
energie
Teplo
Množství
Energetická
hodnota
Bionafta
210,1 tis. t
7,774 PJ
0,183 PJ
Bioethanol
54,4 tis. t
1,469 PJ
2,253 PJ
Bioplyn z bioplynových
stanic spotřebován na
výrobu elektřiny
364,3 mil.
756 606
MWh
2,723 PJ
Elektrická energie
z bioplynových stanic
724 801 MWh
2,609 PJ
-
-
Využité teplo
z bioplynových stanic
1 015 821 GJ
1,016 PJ
Agropelety
148 tis. t
2,294 PJ
Agrobrikety
1 000 t
0,015 PJ
59,6 mil.
m3
Druh
m3
využití pro
výrobu el.
energie
Hnědé uhlí,
vč. lignitu a
briket
24 889 t
Černé uhlí
1 684 t
0,039 PJ
Dřevěné brikety
116 tis. t
2,088 PJ
Koks
1 807 t
0,050 PJ
Dřevěné pelety
148 tis. t
2,664 PJ
Celkem
0,438 PJ
21,261 PJ
Celkem
19,929 PJ
Energetické parametry:
motorová nafta 43 MJ/kg (36 MJ/l), motorové benziny 43 MJ/kg (32 MJ/l), zemní plyn 55,5 MJ/kg (37,8 MJ/m3N),
elektrická energie 1 kWh = 3,6 MJ, hnědé uhlí 17,6 MJ/kg, černé uhlí 23,1 MJ/kg, koks 27,5 MJ/kg,
agropelety a agrobrikety 15,5 MJ/kg, dřevěné brikety a pelety 18 MJ/kg
zdroj: ČSÚ, MPO, VÚZT,v.v.i.&SVB Praha, 2013
Současné minimální podíly biopaliv v zemích EU
Rakousko
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Kypr
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Irsko
Itálie
Lotyšsko
Litva
Holandsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie
Celkový podíl
6,25 % e.o.
4 %V/V
5,75 % V/V
4,22 % e.o.
2,5 % e.o.
5,75 % e.o.
5,75 % e.o.
6 % e.o.
7 % e.o.
6,25 % e.o.
6,5 % e.o.
4,8 % e.o.
4 % V/V
4,5 % e.o.
5,75 % e.o.
5,75 % V/V
5,25 % e.o.
5 % V/V
6,65 % e.o.
5 % e.o.
5,75 % e.o.
5,75 % e.o.
6 % e.o.
6,5 % e.o.
4,5 % V/V
Biopaliva v mot. naftě
min. 6,3 % e.o.
4 % V/V
6 % V/V
6 % V/V
Bioethanol v mot. benzinech
min. 3,4 % e.o.
4 % V/V
7 % e.o.
min. 4,4 % e.o.
7 % e.o.
min. 2,8 % e.o.
min. 4,8 % V/V
min. 4,8 % V/V
5 % V/V
5 % V/V
min. 3,5 % e.o.
5 % V/V
min. 3,5 % e.o.
5 % V/V
6,75 % V/V
5 % e.o.
min. 5,2 % V/V
5 % e.o.
min. 3,2 % V/V
min. 7 % e.o.
5 % V/V
min. 4,1 % e.o.
6,5 % V/V
4,1 % V/V
Bilance výroby, vývozu, dovozu a uplatnění na trhu ČR MEŘO, FAME
a SMN 30 v roce 2012 a srovnání s rokem 2011
2011
(t)
2012
(t)
Výroba FAME - MEŘO v ČR
210 092
Dovoz FAME do ČR
54 294
1)
78 314
Vývoz FAME - MEŘO z ČR
16 796
1)
6 703
Hrubá spotřeba v ČR 4)
245 216
MEŘO jako čistá pohonná hmota
31 669
Směsná motorová nafta
SMN 30 (obsahuje pouze MEŘO)
155 812
1)
1)
2)
2)
Index
2012/2011
172 729
1)
1)
1)
242 267
38 636
100 888
1)
3)
1)
0,822
1,442
0,399
0,988
1,220
0,647
sběr výkazem Eng (MPO) 6-12
2) GŘ cel
3) odhad SVB Praha
4) při zohlednění počátečních a konečných zásob
1)
Pro tuto bilanci se použily hodnoty hustot při 15 oC: MEŘO: 891,9 kg.m-3, SMN 30: 853,6 kg.m-3,
motorová nafta: 837,2 kg.m-3.
Praha, 2013
14
Bilance FAME - MEŘO v období 1992 - 2012 (v tis. t)
250
Výroba
Hrubá spotřeba
Vývoz
200
Dovoz
150
100
50
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
0
zdroj: MPO, SVB&VÚZT,v.v.i.
Praha, 2013
15
Bilance osevních ploch a produkce řepky olejky využité na výrobu MEŘO
Jednotka
2009
2010
2011
2012
Výroba FAME: 1)
z toho MEŘO
t
154 923
144 013
197 988
186 268
210 092
197 492
172 729
159 979
Spotřeba řepky olejky
na výrobu MEŘO 2)
t
367 233
474 983
503 605
407 946
ha
354 826
368 824
373 386
401 319
3,18
2,83
2,80
2,76
1 128 119
1 042 418
1 046 071
1 109 137
Sklizňová plocha řepky
olejky 3)
Výnos řepky olejky 3)
Produkce řepky olejky 3)
t.ha-1
t
Plocha řepky olejky,
při daném výnosu,
určená pro výrobu MEŘO
ha
115 482
167 838
179 859
147 807
Podíl ploch řepky olejky
zpracované na MEŘO
z celkových ploch
%
32,5
45,5
48,2
36,8
1) zdroj: MPO - Eng (MPO) 6-12
2) zdroj: VÚZT & SVB s ohledem na účinnost získávání řepkového oleje a jeho reesterifikaci,
řepka olejka 2,55 kg na 1 kg MEŘO
3) zdroj: ČSÚ
Praha, 2013
16
Průběhy velkoobchodních cen včetně spotřební daně bez DPH motorové nafty
(spotřební daň 10,95 Kč/l) v roce 2010 a 2011, SMN 30 (spotřební daň 7,665 Kč/l)
a čisté bionafty B100 (spotřební daň 0,- Kč/l) v roce 2011 a 2012
30
29
28
27
Kč.l-1
26
25
24
23
VOC motorové nafty v roce 2011 (průměr = 26,40 Kč/l)
22
21
VOC motorové nafty v roce 2012 (průměr = 28,27 Kč/l)
VOC motorové nafty SMN 30 v roce 2011 (průměr = 25,05 Kč/l)
VOC motorové nafty SMN 30 v roce 2012 (průměr = 26,74 Kč/l)
VOC FAME - MEŘO - B100 v roce 2011 (průměr = 24,21 Kč/l)
VOC FAME - MEŘO - B100 v roce 2012 (průměr = 24,30 Kč/l)
20
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Týden
zdroj: SVB&VÚZT,v.v.i.
Bilance bioethanolu v ČR v roce 2010, 2011 a 2012
2010
(t)
2011
(t)
2012
(t)
Index
2012/2011
Výroba 1)
94 523
54 412
102 195
1,878
Dovoz 1)
10 361
35 696
5 184
0,145
Vývoz 1)
36 556
7 378
16 644
2,266
Hrubá spotřeba 1)
69 037
78 961
89 592
1,135
Dovoz bio-ETBE 1), 3)
15 351
13 969
10 970
0,785
Spotřeba E85
801 2)
5 450
15 523
2,845
1)
2)
3)
zdroj: MPO - Eng (MPO) 6-12
zdroj: GŘ cel
jen do automobilových benzinů BA 98 a určených na export
Praha, 2013
18
Bilance výroby, dovozu, vývozu a hrubé spotřeby bioethanolu
v ČR za období 2005 - 2012
120000
100000
Výroba
Dovoz
80000
Vývoz
Hrubá spotřeba
60000
40000
20000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
zdroj: MPO, SVB&VÚZT,v.v.i.
Praha, 2013
19
Makroekonomické dopady biopalivového průmyslu v roce 2011/2012
• S výrobou MEŘO – FAME a bioethanolu spojeno cca 7 100 pracovních
míst, z toho pracovníci zemědělské výroby cca 6 450
• Přínos jednoho pracovníka do státní pokladny 225 – 250 tisíc Kč/rok
(platba sociálního a zdravotního pojištění a zdanění přepočtených
příjmů) 1,7 – 1,85 miliardy Kč/rok
• Daňová podpora pro FAME (B100), SMN 30 (B30) a E85 v roce 2011:
1,068 miliard Kč
• Minimální čistý příjem do státní podklady bez souvisejících daní
z přidané hodnoty z biopalivového průmyslu v roce 2011/2012:
0,55 – 0,7 miliardy Kč
Praha, 2013
20
Bilance cukrovky, pšenice a zrna kukuřice využitých na výrobu palivového bioethanolu
Jednotka
Výroba bioethanolu: z toho 1)
- z cukrovky technické
- z pšenice
- ze zrna kukuřice
Spotřeba vstupních surovin:
z toho
- cukrovka technická
- pšenice
- zrno kukuřice
Sklizňové plochy: 3)
- cukrovka technická
- pšenice
- kukuřice na zrno
Výnos: 3)
- cukrovky technické
- pšenice
- zrna kukuřice
Produkce: 3)
- cukrovky technické
- pšenice
- zrna kukuřice
Plocha:
- cukrovky technické
- pšenice
- kukuřice na zrno
při daném výnosu využitá
pro výrobu bioethanolu
Podíl ploch
- cukrovky technické
- pšenice
- kukuřice na zrno
zpracovaných na bioethanol
z celkových ploch těchto plodin
1) zdroj: MPO - Eng (MPO) 6-12
2009
89 625
53 775 2)
35 850 2)
-
2010
94 523
57 814 2)
36 709 2)
-
2011
54 412
54 412
-
2012
102 195
69 920
32 275
t
644 762
118 305
-
693 190
121 140
-
652 400
-
838 341
88 433
ha
52 500
831 300
105 300
56 400
833 600
103 300
58 300
863 100
109 700
61 161
815 381
119 333
57,92
5,24
8,45
54,36
4,99
6,71
66,84
5,79
8,12
63,26
4,32
7,78
3 038 000
4 358 100
889 600
3 065 000
4 161 600
692 600
3 899 000
4 993 400
890 500
3 868 829
3 518 896
928 147
ha
11 132
22 577
-
12 752
24 277
-
9 761
-
13 252
11 367
%
21,2
2,72
-
22,6
2,91
-
16,7
-
21,6
9,52
t
t.ha-1
t
2) zdroj: Svaz lihovarů ČR
3) zdroj: ČSÚ
Základní spotřeba biopaliv v EU v roce 2008 a plán pro rok 2020
podle Evropské komise
CONSUMPTION (Mtoe)
2008
2020
Total transport fuels
1st generation biofuels
of which biodiesel
of which bioethanol
239
312
10
26.5
8.2
19.8
1.8
6.7
3.5
8.6
0
1.5
0.4
1.4
SHARE OF RES-T (p.p)
1st generation biofuel
Biofuels from waste and 2nd generation
Renewable electricity in transport
zdroj: Evropská komise, 2013
Praha, 2013
22
Výhled spotřeby energie v dopravě ČR podle Akčního plánu pro biomasu
a pro energii z obnovitelných zdrojů (OZE) v roce 2020
Akční plán
pro biomasu
(MZe 2012)
Akční plán
pro OZE
(MPO 2012
Spotřeba energie celkem (benzin, motorová nafta,
biopaliva, elektřina)
262 PJ
268,3 PJ
Spotřeba energie v dopravě z OZE v roce 2020 (10 %)
26,2 PJ
26,08 PJ
Ethanol konvenční
11,5 PJ
4,17 PJ
-
1,2 PJ
Bionafta konvenční (MEŘO, SME)
10,3 PJ
11,72 PJ
Bionafta moderní (UCOME, TME, HVO)
1,2 PJ
9 PJ
Biomethan z bioplynu
3,2 PJ
0,04 PJ
Biopaliva konvenční
21,8 PJ
15,89 PJ
Biopaliva moderní
4,4 PJ
10,24 PJ
Podíl moderních biopaliv
1,7 %
3,82 %
Vícenásobné započítávání (2 x)
8,8 PJ
20,48 PJ
Podíl moderních biopaliv při 2 násobném započítávání
3,3 %
7,63 %
Ethanol moderní
HVO - hydrotreated vegetable oil and fat; UCOME - Used cooking oil methyl ester; TME - animal fat methyl ester
Praha, 2013
23
VÚZT, v.v.i.
Tisková konference
SVB
Děkuji za pozornost.
Kontaktní adresa:
Petr Jevič
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Sdružení pro výrobu bionafty
Drnovská 507, 161 01 Praha 6
tel.: +420-233022302, e-mail: [email protected]
Praha, 2013
24
ATRAKTIVNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM
• Národní šampionáty masného a holštýnského skotu
• Přehlídka českého strakatého skotu
• Předvádění a hodnocení prasat, ovcí a koz
• Přehlídka a hodnocení chovných koní, vyhlášení šampiónů výstavy
• Westernový ranč John Deere
• Ukázky stříhání ovcí a zpracování vlny
BIOMASA PATŘÍ K ZEMĚDĚLSTVÍ
Perspektivní a stále aktuálnější téma obnovitelných zdrojů energie v zemědělství opět nabídne širokou
přehlídku moderních technologií.
Semináře a workshopy s předními českými i zahraničními odborníky budou pro návštěvníky zdrojem
nejnovějších poznatků v tomto oboru.
„Potravinová soběstačnost a udržitelná výroba směsných
a biogenních pohonných hmot - stav a rozvoj do roku 2020“
28.6.2013 – 10.00 hod., pavilon P, I. patro, sál P1
Odborný garant: Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. – VÚZT, v.v.i. & SVB Praha
Download

Potraviny a biopaliva