KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31
Dátum vydania:
Dátum revízie:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
03.08.2014
Obchodný názov:
SHOE & GENERAL DISIFECTANT
Oddiel 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU:
Identifikátor produktu:
SHOE & GENERAL DISIFECTANT R 30297
Relevantne identifikovane použitia Dezodorační sprej
latky alebo zmesi a použitia, ktoré
sa neodporúčajú:
Kategória sektora použitia:
SU22 Profesionálne použitia: Široká verejnosť (administratíva, vzdelávanie, zábava, služby, remeslá).
SU21 Spotrebiteľské použitia: Domácnosti (= široká verejnosť = spotrebitelia).
SU3 Priemyselné použitia: Použitia látok ako takých alebo v prípravkoch* v priemyselných podnikoch.
Kategória procesov:
PROC7 Priemyselné rozprašovanie.
PROC11Nepriemyselné rozprašovanie.
Kategória uvoľňovania do životného prostredia:
ERC8a Široko disperzné vnútorné použitie pomôcok pri spracovaní v otvorených systémoch.
ERC8d Široko disperzné vonkajšie použitie pomôcok pri spracovaní v otvorených systémoch.
Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:
RETECH SK, spol.s.r.o.
Hlavná 776/111
077 01 Kráľovský Chlmec
Telefón/fax:
034/ 65 104 04
Ďalšie informácie dostupné na:
[email protected]
Núdzové telefónne číslo:
RETECH,s.r.o. Suchdol 212, Suchdol u Kutné Hory
Telefón: +420 327 596 555 (7.30-16.00 hod.)
Toxikologické informačné stredisko, Limbová 5, Bratislava
Núdzové telefónne číslo 02/54774166
Fax.:02/54774605
Oddiel 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENOSTI:
Klasifikácia látky alebo zmesi:
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Flam. Aerosol 1
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Eye Irrit. 2
Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES (Výnos MH SR č.3/2010)
F+ Mimoriadne horľavý
R12 Mimoriadne horľavý
2.2.
Stránka: 1/7
Verzia: 1.0
Prvky označovania:
Označenie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
NEBEZPEČENSTVO
POZOR
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
Vety o nebezpečnosti:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Označovanie podľa smernice 1999/45/ES (Výnos MH SR č.3/2010)
Nie je označené.
Bezpečnostné upozornenia:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31
Dátum vydania:
Dátum revízie:
03.08.2014
Obchodný názov:
SHOE & GENERAL DISIFECTANT
Stránka: 2/7
Verzia: 1.0
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Nefajčite.
P211Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte…
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 PŘI PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/122°F.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa štátnych predpisov.
Označenie na obale:
(do 125ml):
NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a
iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/122°F.
Dalšie údaje:
EUH208 Obsahuje d-limonen. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Zvláštne označenie:
Regulation (EC) No 648/2004: Alifatické uhlovodíky ≥30%, d-limonen (parfum) >5%
2.3.
Iná nebezpečnosť:
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT: Nevzťahuje sa
vPvB: Nevzťahuje sa
Pri nedostatočnej ventilácii možnosť nahromadenia výbušných pár.
3.
3.2.
Oddiel 3. ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH:
Zmesi:
Opis:
Aktívne zložky s hnacou látkou
Nebezpečné zložky:
CAS: 106-97-8
Bután (obsahuje <0,1% butadiénu (203-450-8))
EINECS: 203-448-7
F+ R12
Reg.nr.:
Flam.Gas1, H220; Press.Gas H280
01-2119474691-32
CAS: 64-17-5
Etanol
EINECS: 200-578-6
F R11
Reg.nr.:
Flam.Lig.2, H225
01-2119457610-43
CAS: 5989-27-5
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén; (+)-limonén
EINECS: 227-813-5
R10; Xi R38-43; N R50/53
Reg.nr.:
Flam.Lig3, H226; Aquatic Acute1, H400; Aquatic Chronic1,
01-2119529223-47
H410; Skin Irrit2, H315; Skin Sens.1, H317
75-<100%
10-<25%
0,1-<0,25%
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31
Dátum vydania:
Dátum revízie:
03.08.2014
Obchodný názov:
SHOE & GENERAL DISIFECTANT
Stránka: 3/7
Verzia: 1.0
Úplné znenie rizikových R+H -viet je uvedené v bode 16.
Obsah zložiek podľa nariadenia 648/2004 ES
Alifatické uhľovodíky ≥30%, d-limonen (parfume) <5%
o detergentoch:
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
Oddiel 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI:
Opis opatrení prvej pomoci:
Pri zastavení činnosti srdca vykonať masáž srdca.
Dýchanie:
Zaistiť prívod čerstvého vzduchu, Udržujte postihnutého v teple a pokoji. Pri pretrvávajúcich
ťažkostiach ihneď zavolať lekársku pomoc.
Pri bezvedomí uložiť a prepravovať v stabilizovanej polohe (na boku).
Pokožka:
Odstrániť znečistený odev. Ihneď omyť vodou a mydlom a dobre opláchnuť.
Oči:
Otvorené oči vyplachovať niekoľko minút pod tečúcou vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadať lekára.
Tráviaci systém: Nenútiť na zvracanie, ihneď zavolať lekársku pomoc. Ústa vypláchnuť vodou a hodne zapíjať
vodou.
Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Ďalšie informácie nie sú k dispozícii.
Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: Ďalšie informácie nie sú
k dispozícii.
Oddiel 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA:
Hasiace prostriedky:
Vhodný hasiaci prostriedok:
Práškový, CO2, vodná hmla, pena odolná voči alkoholu.
Nevhodné hasivá:
Plný prúd vody.
Osobitne ohrozenia vyplývajúce z
Pri zahriatí alebo v prípade požiaru sa môžu vytvoriť jedovaté plyny
látky alebo zo zmesi:
(CO,CO2).
Rady pre požiarnikov:
Použite ochranné oblečenie a dýchací prístroj nezávislý na okolitom
vzduchu, oheň haste z bezpečného miesta.
Aerosól pri prehriatí môže explodovať – nádoby chlaďte vodou.
Oddiel 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ:
Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranne vybavenie a núdzové postupy:
Nosiť určené ochranné pomôcky viď oddiel 8..Nepovolané osoby musia opustiť miesto úniku. Starať sa o
dostatočné vetranie. Odstrániť možné zdroje zapálenia.
Bezpečnostne opatrenia pre životne prostredie:
Nenechať vniknúť do kanalizácie, povrchových alebo podzemných vôd. Pri vniknutí do kanalizácie alebo
vodných tokov ihneď informovať príslušné orgány.
Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie:
Zabrániť ďalšiemu rozširovaniu úniku. Starať sa o dostatočné vetranie. Odniesť s materiálmi, ktoré viažu
kvapaliny (piesok, štrkový piesok, sorbenty kyselín, univerzálne sorbenty, piliny). Kontaminovaný materiál
odstrániť ako odpad podľa oddielu 13.
Odkaz na iné oddiely:
Viď oddiel 7. manipulácia a skladovanie (informácie o bezpečnom zaobchádzaní).
Viď oddiel 8. kontrola expozície/osobná ochrana.
Viď oddiel 13. opatrenia pri zneškodňovaní.
Oddiel 7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE:
Bezpečnostne opatrenia na bezpečne zaobchádzanie:
Používať ochranné pomôcky uvedené v oddielu 8. Tlaková nádoba, chráňte pred slnkom a nevystavujte
teplotám vyšším než 50°C, neotvárajte násilím, neaplikujte na horúce povrchy alebo rozžeravený materiál,
neprepichujte ani po použití, nespaľujte v ohni. Odkladajte nádobu z dosahu ľahko vznietiteľných miest.
Zákaz fajčenia pri manipulácii a používaní výrobku.
Zaistiť proti elektrostatickému náboju.
Podmienky na bezpečne skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility:
Skladovať na chladnom mieste a chrániť pred teplom a priamym slnečným svetlom. Nepribližovať sa s ohňom nefajčiť. Je potrebné dodržať všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob.
Špecifické konečne použitie(-ia):
Ďalšie informácie nie sú k dispozícii.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31
Dátum vydania:
Dátum revízie:
8.
8.1.
8.2.
03.08.2014
64-17-5 Etanol
Kontroly expozície:
Technické opatrenia:
Individuálne ochranné
opatrenia:
Ochrana dýchacieho
ústrojenstva:
Ochrana pokožky:
9.2.
10.
10.1.
SHOE & GENERAL DISIFECTANT
Stránka: 4/7
Verzia: 1.0
Oddiel 8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA:
Kontrolne parametre:
Názov
NPEL
Poznámk
Priemerný
Krátkodobý
ppm mg.m-3 ppm mg.m-3 a
Ochrana očí:
Ochrana rúk:
9.
9.1.
Obchodný názov:
500
960
1000
1920
Zaistiť dostatočné vetranie pracoviska pri používaní prípravku.
Je nutné dodržať obvyklé bezpečnostné predpisy pre zaobchádzanie s chemikáliami.
Pred prestávkami a ukončením práce umyť ruky.
Pri doporučenom spôsobe použitia a dostatočnom vetraní nie je nutná.
Pri nedostatočnom vetraní a pri krátkodobom alebo nízkom zaťažení ochranná maska s
filtrom typ filtra P2 AX farebné označenie - hnedá.
Pri intenzívnom alebo dlhšom zaťažení sa musí použiť dýchací prístroj nezávislý na
okolitom vzduchu.
Uzavreté ochranné okuliare.
Ochranné rukavice pri ohrozenia kontaktom.
Výber rukavíc urobte podľa času prieniku, permeability a degradácie.
Vhodný materiál: Nitrilkaučuk, NBR
Odolnosť voči organickým rozpúšťadlám, ropným produktom a mazivám je väčšinou
časovo obmedzená a je potrebné ju pre jednotlivé situácie vyskúšať.
Je nutné u zistiť u výrobcu a dodržiavať časy prieniku materiálom ochranných rukavíc.
Bežný pracovný odev
Oddiel 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:
Vzhľad:
Aerosól, bezfarebný
Zápach:
Charakteristický (po použitom parféme)
Prahová hodnota zápachu:
Nie je k dispozícii.
pH:
Nie je k dispozícii.
Teplota topenia/tuhnutia:
Nie je k dispozícii.
Teplota varu a destilační rozsah:
0°C
Teplota vzplanutia:
-60°C
Teplota odparovania:
Nie je k dispozícii.
Horľavosť (tuhá látka,plyn):
Nie je k dispozícii.
Teplota vznietenia:
365°C
Výbušné vlastnosti:
Z produktu nie je nebezpečenstvo explózie. napriek tomu je možné
nebezpečie explózie v zmesi pár so vzduchom.
Dolný limit výbušnosti: (% obj.):
1,5
Horný limit výbušnosti (% obj.):
15
Tlak pár (pri 20°C):
4 bar
Hustota pár:
Nie je k dispozícii.
Relatívna hustota (pri 20°C):
0,606 g/cm3
Rozpustnosť (při 20°C):
- vo vode
Nie je alebo len málo miesiteľný
Rozdeľovací koeficient:
Nie je k dispozícii.
n-oktanol/voda:
Teplota samovznietenia:
Nie je k dispozícii.
Teplota rozkladu:
Nie je k dispozícii.
Oxidačné vlastnosti:
Nie je k dispozícii.
Ine informácie:
organické riedidlá:
98,4%
VOC:
596,5 g/l
Oddiel 10. STABILITA A REAKTIVITA:
Reaktivita:
Informácie nie sú k dispozícii.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31
Dátum vydania:
Dátum revízie:
03.08.2014
Obchodný názov:
SHOE & GENERAL DISIFECTANT
Stránka: 5/7
Verzia: 1.0
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
Chemická stabilita:
Možnosť nebezpečných reakcií:
Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:
Nekompatibilné materiály:
Nebezpečné produkty rozkladu:
11.
11.1.
Oddiel 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE:
Informácie o toxikologických účinkoch:
Akútna toxicita:
Informácie nie sú k dispozícii.
Dráždivosť: na kožu:
Žiadne dráždivé účinky.
na oči:
Pri vniknutí do očí dráždivé účinky.
Poleptanie/žieravosť:
Žiadne žieravé účinky.
Senzibilizácia:
Nie je známe žiadne senzibilizujúce pôsobenie.
Toxicita po opakovanej dávke:
Informácie nie sú k dispozícii.
Karcinogenita:
Informácie nie sú k dispozícii.
Mutagenita:
Informácie nie sú k dispozícii.
Reprodukčná toxicita:
Informácie nie sú k dispozícii.
Iné informácie:
U citlivých jedincov môže vyvolať alergickú reakciu na pokožke.
12.
Oddiel 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE:
Trieda ohrozenia vody 1 (nemecký predpis - vlastné hodnotenie): slabo ohrozuje vodu.
Nesmie vniknúť nezriedená alebo vo väčších množstvách do povrchovej či podzemnej vody alebo kanalizácie.
Toxicita:
Informácie nie sú k dispozícii.
Perzistencia a degradovateľnost:
Informácie nie sú k dispozícii.
Bioakumulačný potenciál:
Informácie nie sú k dispozícii.
Mobilita v pôde:
Informácie nie sú k dispozícii.
Výsledky posúdenia PBT:
Nevzťahuje sa.
vPvB:
Nevzťahuje sa.
Iné nepriaznivé účinky:
Nie sú.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
13.
13.1.
14.
Informácie nie sú k dispozícii.
Informácie nie sú k dispozícii.
Nie sú známe žiadne zvláštne podmienky, ktorým je potrebné zabrániť.
Nie sú známe žiadne materiály, ktoré sa nedajú použiť.
Nie sú známe žiadne nebezpečné produkty pri rozklade.
Oddiel 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ:
Metódy spracovania odpadu:
Zneškodňovanie látky/zmesi:
Spálením v spaľovni nebezpečného odpadu. Nesmie sa odstraňovať
spoločne s komunálnymi odpadmi.
Katalógové číslo odpadu 16 03 05
Zneškodňovanie kontaminovaného obalu:
Spálením v spaľovni nebezpečného odpadu alebo odovzdať v zberni
nebezpečného odpadu.
Katalógové číslo odpadu 15 01 11
Právne predpisy:
Zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.
Vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení zmien a doplnkov.
Oddiel 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE:
UN-Číslo:
ADR, IMDG, IATA
UN1950
UN technický názov:
ADR
1950 AEROSOLS
IMDG
AEROSOLS
IATA
Aerosols, horľavý
Doprava trieda nebezpečnosti (triedy):
ADR
Trieda
Označenie
IMDG
2 5F Plyny
2.1
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31
Dátum vydania:
Dátum revízie:
03.08.2014
Obchodný názov:
SHOE & GENERAL DISIFECTANT
Trieda
Označenie
IATA
2.1
2.1
Trieda
Označenie
Obalová skupina:
ADR, IMDG, IATA
Environmentálne riziká:
Znečisťujúce more:
Zvláštne označenie (ADR):
Osobitné opatrenia pre používateľov:
Kód nebezpečenstva (Kemlerov):
Číslo EMS:
Hromadná preprava podľa prílohy II
MARPOL73/78 a predpisu IBC:
Preprava / ďalšie údaje:
ADR
Obmedzené množstvo
Prepravné kategórie
Kód obmedzenia pre tunely
UN "Model Nariadenie:
2.1
2.1
Stránka: 6/7
Verzia: 1.0
Není
Informácie nie sú k dispozícii.
Ne
Nie je
Varovanie - Plyny
Nie je k dispozícii
F-D,S-U
Nevztahuje sa
1L
2
D
UN1950, AEROSOLS, 2.1
15.
15.1.
Oddiel 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE:
Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného
prostredia:
Súvisiace právne predpisy:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) v platnom znení.
Nariadenie komisie (EÚ) č.453/2010 v platnom znení, ktoré mení a dopĺňa nariadenie 1907/2006 (REACH).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 (CLP) v platnom znení.
Nariadenie komisie (ES) č.790/2009 v platnom znení ktoré mení a dopĺňa nariadenie č.1272/2008 (CLP) v
platnom znení.
Nariadenie (ES) č.648/2004 o detergentoch v platnom znení.
Zákon NR SR č.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení.
Výnos MH SR č.3/2010 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu,
označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí v platnom znení.
Výnos MH SR 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MH SR č. 3/2010.
Zákon NR SR č. 409/2006 Z.z. úplne znenie zákona NR SR č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.
Vyhláška MŽP SR č. 310/2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadech v platnom znení.
Nariadenie vlády SR č.46/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače v platnom
znení.
Zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým
faktorom pri práci v platnom znení.
15.2.
Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Posúdenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.
16.
Oddiel 16. INÉ INFORMÁCIE:
Úplné znenie rizikových R+H viet je uvedené v oddiele 3.:
R10-Horľavý
R11-Veľmi horľavý
R12-Mimoriadne horľavý.
R38-Dráždi pokožku.
R43-Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R50/53-Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej
zložke životného prostredia.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31
Dátum vydania:
Dátum revízie:
03.08.2014
Obchodný názov:
SHOE & GENERAL DISIFECTANT
Stránka: 7/7
Verzia: 1.0
H220-Mimoriadne horľavý plyn.
H225-Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226- Horľavá kvapalina a pary.
H280-Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H315-Dráždi kožu.
H317-Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319-Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H400-Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410-Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Použité skratky:
GHS: Globálne harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok
PBT: Látka perzistentná, bioakumulatívna, toxická
vPvB: Látka vysoko perzistentná, veľmi bioakumulatívna
NPEL: Najvyššie prípustné expozičné limity
VOC: Volatile Organic Compounds (prchavé organické zlúčeniny)
LD: Lethal dose (smrteľná dávka)
LC: Lethal concentration (smrteľná koncentrácia)
EC: Effect concentration (efektívna koncentrácia)
ADR: Accord européen sur le transport des Marchandises Dangereuses par Route (Európska dohoda o
medzinárodnej preprave nebezpečných vecí po ceste)
RID: Règlement mezinárodní concernant le transport des Marchandises Dangereuses par chemin de fer
(Poriadok pre medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru po železnici)
IMDG: Medzinárodného kódexu o námornej preprave nebezpečných vecí
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Nebezpečné veci nariadenia o "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo
ICAO-TI: Technické pokyny v "Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo" (ICAO)
DNEL: Derived No Effect Level (odvodená koncentrácia látky, pri ktorej nedochádza k nepriaznivému
účinku)
PNEC: Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrácie pri ktorej nedochádza k nepriaznivému
účinku)
Klasifikácia bola vykonaná podľa údajov a podkladov výrobcu a originál kariet bezpečnostných údajov .
Pokyny pre školenie: nie je nutné špeciálne školenie, pred použitím prečítať a dodržiavať bezpečnostné
pokyny a návod na použitie uvedené na etikete.
Údaje na tomto bezpečnostnom liste sú založené na nami overených a spoľahlivých informáciách platných
v dobe vydania. Uvedené údaje nenahrádzajú akostnú špecifikáciu výrobkov.
* Údaje boli v porovnaní s predchádzajúcou verziou zmenené.
Download

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV SHOE