KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
DARK GREY PAINT
Dátum vydania: 19.12.2011
Revízia: 21.1.2013, č.1
Strana 1 z 11
ODDIEL: 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU
1.1 Identifikátor produktu: DARK GREY PAINT.
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa
neodporúčajú:
Relevantné identifikované použitia: Farba.
Použitia, ktoré sa neodporúčajú: Neuvádza sa.
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:
Distribútor: STRUERS GmbH, organizační složka
Havlíčkova 361
252 63 Roztoky u Prahy
IČO: 26771209
DIČ: CZ26771209
Tel.: +420 233 312 625, +420 233 312 624
Fax: +420 233 312 640
Web: www.struers.com
Emailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov:
[email protected]
1.4 Núdzové telefónne číslo: Národné toxikologické informačné centrum
00421-(0)2-547 741 66
24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
ODDIEL: 2 IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi: Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, zákona č. 67/2010 o
podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a klasifikačných pravidiel smerníc
67/548/EHS a 1999/45/ES: R10, Xn; R20/21, Xi; R38, R52/53.
2.2 Prvky označovania:
Symbol nebezpečnosti a označenie nebezpečnosti:
Škodlivý
Slovné označenie špecifického rizika (R-vety):
R10 Horľavý.
R20/21 Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.
R38 Dráždi pokožku.
R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo
vodnej zložke životného prostredia.
Slovné označenie pre bezpečné použitie (S-vety):
S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou.
S35 Tento materiál a jeho obal sa musí zneškodniť bezpečným spôsobom.
S36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice.
S51 Používajte len na dobre vetranom mieste.
Spracovateľ KBÚ: Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Dátum vydania: 19.12.2011
Revízia: 21.1.2013, č.1
Strana 2 z 11
DARK GREY PAINT
S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi
inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.
Obsahuje: xylén.
2.3 Iná nebezpečnosť: Pri kontakte s očami môže spôsobiť začervenanie a podráždenie.
ODDIEL: 3 ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH
3.1 Látky: Neuvádza sa.
3.2 Zmesi: Zmes obsahuje organické rozpúšťadlá, spojivá a aditíva.
Klasifikácia
Názov látky
2
xylén
Reg. č.
-
Pozn.
C
EC (NLP)
číslo/
CAS číslo
215-535-7/
1330-20-7
3
benzín
(ropný),
hydrogenačne
odsírený,
ťažký
2
etylbenzén
-
-
P
-
265-185-4/
64742-82-1
202-849-4/
100-41-4
2
hliník
(práškový,
pyroforický)
-
T
231-072-3/
7429-90-5
-
-
203-631-1/
108-94-1
2
cyklohexanó
n
2
propán-2-ol
-
-
200-661-7/
67-63-0
67/548/EH
S
Tr. nebezp.
CLP
Kat.
nebezp.
Horľavý
R10
Škodlivý
Xn; R20/21
Dráždivý
Xi; R38
Horľavá
kvapalina
Akútna toxicita
Žieravosť/drážd
ivosť kože
Flam. Liq. 3
Acute Tox.
4
Acute Tox.
4
Skin Irrit. 2
H226
H332
H312
H315
GHS02
GHS07
Wng
Carc. 1B
Muta. 1B
Asp. Tox. 1
STOT RE 2
STOT SE 3
Aquatic
Chronic 2
H350
H340
H304
H373
H336
H411
EUH06
6
GHS07
GHS08
GHS09
Dgr
Horľavý
R10**
Toxický
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat.
2; R46
Škodlivý
Xn; R6548/20
R66
R67
Nebezpečný
pre životné
prostredie
N; R51/53
Karcinogenita
Mutagenita
zárodočných
buniek
Aspiračná
nebezpečnosť
Toxicita pre
špecifický
cieľový orgán opakovaná
expozícia
Toxicita pre
špecifický
cieľový orgán jednorázová
expozícia
Nebezpečnosť
pre vodné
prostredie
Vystr.
upoz.
Pikt.
Výstr.
sl.
Konc.
(%)
10-25%
2,5-5%
Veľmi
horľavý
F; R11
Škodlivý
Xn; R20
Horľavá
kvapalina
Akútna toxicita
Flam. Liq. 2
Acute Tox.
4
H225
H332
GHS02
GHS07
Dgr
2,5-5%
Veľmi
horľavý
F; R15-17
Látka alebo
zmes, ktorá pri
styku s vodou
uvoľňuje
horľavý plyn
Samozápalná
tuhá látka
Water-react.
2
Pyr. Sol. 1
H261
H250
GHS02
Dgr
1-2,5%
Horľavá
kvapalina
Akútna toxicita
Flam. Liq. 3
Acute Tox.
4
H226
H332
GHS02
GHS07
Wng
<1%
Horľavá
kvapalina
Vážne
poškodenie
očí/podráždenie
Flam. Liq. 2
Eye Irrit. 2
STOT
Single 3
H225
H319
H336
GHS02
GHS07
Dgr
<1%
Horľavý
R10
Škodlivý
Xn; R20
Veľmi
horľavý
F; R11
Dráždivý
Xi; R36
Spracovateľ KBÚ: Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
DARK GREY PAINT
R67
2
hliník
(práškový,
stabilizovaný)
-
T
231-072-3/
7429-90-5
1
kvartérne
amóniové
zlúčeniny,
alkyl(etyl)di
metylamóniu
m-etyl-sulfáty
(alkyl je z
kokosového
oleja)
-
-
269-662-8/
68308-64-5
3
benzínové
rozpúšťadlo
(ropné),
ľahká,
aromatická
frakcia
benzínové
rozpúšťadlo
(ropné),
ťažká,
aromatická
frakcia;
petrolej
2
butyl-acetát
-
P
265-199-0/
64742-95-6
Veľmi
horľavý
F; R11-15
Žieravý
C; R34
Škodlivý
Xn; R22
Dráždivý
Xi; R38
Nebezpečný
pre životné
prostredie
N; R50
Horľavý
R10**
Toxický
Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat.
2; R46
Škodlivý
Xn; R65
Dráždivý
Xi; R37
R66
R67
Nebezpečný
pre životné
prostredie
N; R51/53
očí
Toxicita pre
špecifický
cieľový orgán jednorázová
expozícia
Látka alebo
zmes, ktorá pri
styku s vodou
uvoľňuje
horľavý plyn
Horľavá tuhá
látka
Dátum vydania: 19.12.2011
Revízia: 21.1.2013, č.1
Strana 3 z 11
Water-react.
2
Flam. Sol. 1
H261
H228
GHS02
Dgr
<1%
Žieravosť/drážd
ivosť kože
Akútna toxicita
Žieravosť/drážd
ivosť kože
Nebezpečnosť
pre vodné
prostredie
Skin Corr.
1B
Acute Tox.
4
Skin Irrit. 2
Aquatic
Acute 1
H314
H302
H315
H400
GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
<0,25%
Karcinogenita
Mutagenita
zárodočných
buniek
Aspiračná
nebezpečnosť
Toxicita pre
špecifický
cieľový orgán jednorázová
expozícia
Nebezpečnosť
pre vodné
prostredie
Carc. 1B
Muta. 1B
Asp. Tox. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
Aquatic
Chronic 2
H350
H340
H304
H335
H336
H411
EUH06
6
GHS07
GHS08
GHS09
Dgr
<0,25%
Asp. Tox. 1
STOT SE 3
Aquatic
Chronic 2
H304
H336
H411
EUH06
6
GHS08
Dgr
<0,25%
Flam. Liq. 3
STOT
Single 3
H226
H336
EUH06
6
GHS02
GHS07
Wng
<0,25%
Aspiračná
nebezpečnosť
Toxicita pre
špecifický
cieľový orgán jednorázová
expozícia
Nebezpečnosť
pre vodné
prostredie
Horľavá
kvapalina
Toxicita pre
špecifický
cieľový orgán jednorázová
expozícia
-
265-198-5/
64742-94-5
Škodlivý
Xn; R65
R66
R67
Nebezpečný
pre životné
prostredie
N; R51/53
-
-
204-658-1/
123-86-4
Horľavý
R10
R66
R67
-
-
203-603-9/
108-65-6
Horľavý
R10
Horľavá
kvapalina
Flam. Liq. 3
H226
GHS02
Wng
<0,25%
265-150-3/
64742-48-9
Horľavý
R10**
Toxický
Carc. Cat. 2;
R45
Karcinogenita
Mutagenita
zárodočných
buniek
Aspiračná
Carc. 1B
Muta. 1B
Asp. Tox. 1
H350
H340
H304
EUH06
6
GHS08
Dgr
<0,25%
2
(2-metoxy-1metyletyl)acetát
3
ťažký benzín
(ropný),
hydrogenačne
rafinovaný,
ťažký
-
P
Spracovateľ KBÚ: Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
DARK GREY PAINT
1
propán-1,2diol
-
-
Muta. Cat.
2; R46
Škodlivý
Xn; R65
R66
nebezpečnosť
200-338-0/
57-55-6
-
-
-
-
-
<0,25%
263-189-0/
61791-55-7
Žieravý
C; R34
Škodlivý
Xn; R22
Nebezpečný
pre životné
prostredie
N; R50-53
Žieravosť/drážd
ivosť kože
Akútna toxicita
Nebezpečnosť
pre vodné
prostredie
Skin Corr.
1B
Acute Tox.
4
Aquatic
Acute 1
Aquatic
Chronic1
H314
H302
H400
H410
GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
<0,25%
1
N-R-propán1,3-diamíny,
R = alkyl z
tuku
-
-
Dátum vydania: 19.12.2011
Revízia: 21.1.2013, č.1
Strana 4 z 11
1
Látka nemá predpísanú klasifikáciu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.
Látka s expozičným limitom v pracovnom prostredí.
3
Látka obsahuje menej ako 0,1 % hm. benzénu (číslo EINECS 200-753-7). Látka nie je klasifikovaná ako karcinogénna
a mutagénna.
Poznámka C: Niektoré organické látky sa môžu umiestňovať na trh buď v špecifickej izomérnej forme alebo ako zmes
viacerých izomérov. V tomto prípade musí dodávateľ na etikete uviesť, či je látka konkrétnym izomérom alebo zmesou
izomérov.
Poznámka P: Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa dá preukázať, že obsahuje
menej ako 0,1 % hm. benzénu (číslo EINECS 200-753-7). Ak látka nie je klasifikovaná ako karcinogénna, mali by sa
uplatňovať aspoň bezpečnostné upozornenia (P102-) P260-P262-P301 + P310-P331 (tabuľka 3.1.) alebo S-vety (2-)2324-62 (tabuľka 3.2). Táto poznámka sa vzťahuje len na určité komplexné látky vyrobené z ropy a uvedené v časti 3.
Poznámka T: S touto látkou možno obchodovať vo forme, ktorá nemá vlastnosti fyzikálnej nebezpečnosti vyjadrené
klasifikáciou v zázname v časti 3. Ak sa na základe výsledkov príslušnej metódy(-ód) uplatnenej(-ých) v súlade s
časťou 2 prílohy I k tomuto nariadeniu preukáže, že špecifická forma látky, s ktorou sa obchoduje, nemá túto fyzikálnu
vlastnosť alebo tieto fyzikálne nebezpečenstvá, látka sa má klasifikovať v súlade s výsledkom alebo výsledkami tohto
testu alebo týchto testov. Príslušné údaje vrátane odkazu na príslušnú testovaciu metódu (testovacie metódy) sa
uvádzajú v karte bezpečnostných údajov.
*Plné znenia výstražných upozornení a R-viet sú uvedené v bode 16.
** Priamy prevod medzi klasifikáciou v súlade so smernicou 67/548/EHS a nariadením 1272/2008 nie je možný; údaje
o teplote vzplanutia a počiatočnej teplote varu látky nie sú dostupné.
2
ODDIEL: 4 OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI
4.1 Opis opatrení prvej pomoci:
Popáleniny: Okamžite oplachujte vodou. Počas oplachovania odstráňte odev, ktorý sa
neprilepil na postihnutú oblasť. Privolajte rýchlu lekársku pomoc. Pokračujte
v oplachovaní počas transportu do nemocnice.
Pri nadýchaní: Postihnutú osobu premiestnite na čerstvý vzduch a udržujte v pokoji
a pod dohľadom. Ak sa necíti dobre, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto kartu
bezpečnostných údajov.
Pri kontakte s pokožkou: Okamžite odstráňte kontaminovaný odev a pokožku umyte
vodou a mydlom.
Pri kontakte s očami: Oči okamžite vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu 15
minút. Odstráňte kontaktné šošovky a oči otvorte do široka. Ak podráždenie pretrváva,
vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto kartu bezpečnostných údajov.
Pri požití: Okamžite vypláchnite ústa a vypite veľké množstvo vody alebo mlieka.
Postihnutú osobu majte pod dohľadom. Nevyvolávajte zvracanie. Ak sa tak stane, hlavu
držte nízko. Zabezpečte okamžitý transport do nemocnice a prineste so sebou túto kartu
bezpečnostných údajov.
Spracovateľ KBÚ: Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
DARK GREY PAINT
Dátum vydania: 19.12.2011
Revízia: 21.1.2013, č.1
Strana 5 z 11
4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Pre podrobnejšie informácie
o účinkoch na zdravie a príznakoch pozri oddiel 11.
4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia:
Neuvádza sa.
ODDIEL: 5 PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
5.1 Hasiace prostriedky:
Vhodné hasiace prostriedky: Pena, oxid uhličitý, suchý hasiaci prášok, vodná hmla.
Nevhodné hasiace prostriedky: Neuvádza sa.
5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: Pri zahriatí alebo požiari sa
môžu vytvárať škodlivé výpary/plyny.
5.3 Rady pre požiarnikov: Používajte ochranné prostriedky v súlade s požiarno bezpečnostnými predpismi pracoviska.
ODDIEL: 6 OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ
6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy:
Pre iný ako pohotovostný personál: Zabráňte vdychovaniu výparov a kontaktu
s pokožkou a očami. Nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň a iné zdroje zapálenia.
Pre pohotovostný personál: Neuvádza sa.
6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zabráňte úniku do kanalizácie,
vodných tokov a pôdy.
6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie: Uniknutú zmes absorbujte
nehorľavým absorbčným materiálom. Nepoužívajte piliny a iný horľavý materiál.
Zneškodňujte podľa pokynov uvedených v oddiele 13.
6.4 Odkaz na iné oddiely: Riaďte sa tiež ustanoveniami v oddieloch 8 a 13 tejto karty
bezpečnostných údajov.
ODDIEL: 7 ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE
7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: Zabráňte vdychovaniu výparov a
kontaktu s pokožkou a očami. Nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň a iné zdroje
zapálenia. Dodržiavajte zásady správnej hygieny pri práci s chemickými faktormi.
Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky uvedené v oddiele 8. Minimalizujte
možnosti kontaktu so zmesou. Odporúča sa lokálne odsávanie.
7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility: Skladujte
na chladnom a dobre vetranom mieste. Skladujte mimo oxidačných činidiel. Dodržiavajte
predpisy pre skladovanie horľavých kvapalín.
7.3 Špecifické konečné použitie(-ia): Neuvádza sa.
ODDIEL: 8 KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA
8.1 Kontrolné parametre:
Najvyššie biologické medzné hodnoty (BHM) podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu vlády č.
355/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v zmesi sú stanovené:
Spracovateľ KBÚ: Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Dátum vydania: 19.12.2011
Revízia: 21.1.2013, č.1
Strana 6 z 11
DARK GREY PAINT
Chemická
látka
xylén
Zisťovací
faktor
CAS
1330-20-7
xylén
1,5
mg.l-1
Suma
kyselín
2,3,4metylhippur
ových
2000m
g.l-1
2- a 4Etylfenol
etylbenzén
hliník
100-41-4
Kyselina
mandľová
a kyselina
fenylglyoxyl
ová
7429-90-5
Biologická medzná hodnota
BMH
hliník
14,6
µmol.l-1
Vyšetro
vaný
materiál
Čas
odberu
vzorky
-
-
K
b
.
1334m
g.g-1
kreat
781
µmol.
mmol-1
kreat.
M
b
1
98,6
µmol.l-1
8,03
mg.g-1
kreat.
44
µmol.
mmol-1
kreat.
M
b, c
1600m
g.l-1
1059
µmol.l-1
1067m
g.g-1
kreat.
799
µmol.
mmol-1
kreat.
M
b, c
M
a
12mg.l-
10355
µmol.l-1
-
-
60
µg.g-1
kreat.
251,8
nmol.
mmol-1
kreat.
Biologické medzné hodnoty (BMH) reprezentujú referenčné hodnoty pre hodnotenie potenciálnych zdravotných
rizík pri práci a slúžia ako indikátory pre následné preventívne opatrenia.
1. Vyšetrovaný materiál:
2. Čas odberu vzorky:
M–moč
a)žiadne obmedzenie
K–krv
b)koniec expozície alebo pracovnej zmeny
Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa Prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č.
355/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov pre látky obsiahnuté v zmesi:
Chemická
látka
cyklohexanón
xylén, zmiešané
izoméry
izopropylalkohol
(propán-2-ol)
1-butylacetát
2-metoxypropán-2yl acetát
etylbenzén
NPEL
CAS
108-94-1
priemerný
ppm
mg.m-3
10
41
krátkodobý
ppm
mg.m-3
20
82
Poznámka
K
1330-20-7
50
221
100
442
K
67-63-0
200
500
400
1000
-
123-86-4
100
500
150
700
-
108-65-6
50
275
100
550
K
100-41-4
100
442
200
884
K
Spracovateľ KBÚ: Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Dátum vydania: 19.12.2011
Revízia: 21.1.2013, č.1
Strana 7 z 11
DARK GREY PAINT
hliník
kovový, oxid
hlinitý, hydroxid
hlinitý
inhalovateľná
frakcia – prach
respirabilná frakcia
- prach
terpentín
(terpentínový olej)
7429-90-5
8006-64-2
-
-
4
-
-
-
1,5
-
-
100
560
150
850
S
Najvyššie prípustný expozičný limit (NPEL) pre chemické faktory je definovaný ako najvyššie prípustná koncentrácia
chemického faktora (plynu, pary alebo hmotnostných častíc) v pracovnom ovzduší, ktorá vo všeobecnosti nemá škodlivé
účinky na zdravie zamestnancov ani nespôsobí neodôvodnené obťažovanie, napríklad nepríjemným zápachom, a to aj pri
opakovanej krátkodobej alebo dlhodobej expozícii denne počas pracovného života.
NPEL pre chemické faktory sú stanovené priemernou hodnotou a krátkodobou hodnotou.
K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou.
Niektoré faktory, ktoré ľahko prenikajú cez kožu,môžu spôsobovať až smrteľné otravy často bez varovných príznakov
(napríklad anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri látkach s významným prienikom cez kožu, či už v podobe
kvapalín, alebo pár, je osobitne dôležité zabrániť kožnému kontaktu. Túto cestu vstupu do organizmu je potrebné brať do
úvahy pri biologickom monitorovaní.
S – znamená, že faktor môže spôsobiť senzibilizáciu.
Senzibilizujúce účinkymajú faktory, ktoré spôsobujú vyšší výskyt precitlivenosti alergického typu. Pri práci s nimi je
potrebná osobitná opatrnosť. Dodržiavanie najvyššie prípustných expozičných limitov nezabezpečí, že u vnímavých osôb
nevzniknú alergické reakcie.
Respirabilná frakcia aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako respirabilná zložka aerosólu, ktorá môže preniknúť až do
pľúcnych alveol a pre ktorú je stanovený limit.
Inhalovateľná frakcia znamená, že expozícia je meraná ako inhalovateľná zložka aerosólu (celková koncentrácia), ktorá môže
byť vdýchnutá do dýchacích ciest a pre ktorú je stanovený limit.
8.2 Kontroly expozície:
8.2.1 Primerané technické zabezpečenie: Zabezpečte dostatočnú ventiláciu. Dodržiavajte
najvyššie prípustné expozičné limity a minimalizujte riziko vdychovania výparov.
Zabezpečte jednoduchý prístup k zdroju vody alebo bezpečnostnú sprchu.
8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky:
8.2.2.1 Ochrana očí/tváre: Používajte ochranné okuliare/tvárový štít v prípade možného
postriekania.
8.2.2.2 Ochrana kože:
Ochrana rúk: Používajte ochranné rukavice. Odporúčané sú laminátové (PE/EVOH)
rukavice. Vhodná je častá výmena rukavíc, pretože zmes môže preniknúť materiálom
rukavíc. Výber vhodných rukavíc konzultujte s dodávateľom rukavíc, ktorý vám poskytne
informácie o dobe prieniku materiálu rukavíc.
Iné: Používajte zásteru alebo ochranný odev v prípade možného postriekania.
8.2.2.3 Ochrana dýchacích ciest: V prípade nedostatočnej ventilácie používajte masku
s filtrom proti plynom, typ A2.
8.2.2.4 Tepelná nebezpečnosť: Neuvádza sa.
8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície: Neuvádza sa.
ODDIEL: 9 FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:
Vzhľad:
Zápach:
kvapalina
charakteristický
Spracovateľ KBÚ: Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
DARK GREY PAINT
Prahová hodnota zápachu:
pH:
Teplota topenia/tuhnutia:
Počiatočná teplota varu a destilačný
rozsah:
Teplota vzplanutia:
Rýchlosť odparovania:
Horľavosť (tuhá látka, plyn):
Horné/dolné limity výbušnosti:
Tlak pár:
Hustota pár:
Relatívna hustota:
Rozpustnosť (rozpustnosti):
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda:
Teplota samovznietenia:
Teplota rozkladu:
Viskozita:
Výbušné vlastnosti:
Oxidačné vlastnosti:
Dátum vydania: 19.12.2011
Revízia: 21.1.2013, č.1
Strana 8 z 11
21-31°C
horľavá
0,5-12,6 %
0,9-1,3
nerozpustná vo vode
-
9.2 Iné informácie: VOC (prchavé organické látky): približne 440 g/l (vypočítaná hodnota).
ODDIEL: 10 STABILITA A REAKTIVITA
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
Reaktivita: Neuvádza sa.
Chemická stabilita: Za normálnych teplotných podmienok je zmes stabilná.
Možnosť nebezpečných reakcií: Neuvádza sa.
Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Vysoké teploty, priame slnečné žiarenie.
Nekompatibilné materiály: Oxidačné činidlá.
Nebezpečné produkty rozkladu: Žiadne.
ODDIEL: 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch:
Látky: Neuvádza sa.
Zmesi:
Akútna toxicita: Zmes je škodlivá pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.
Dráždivosť: Dráždi pokožku.
Inhalácia: Výpary a aerosóly môžu podráždiť hrdlo a dýchacie cesty a vyvolať kašeľ. Výpary
majú narkotické účinky a môžu spôsobiť bolesti hlavy, únavu, závraty a nevoľnosť. Časté
vdychovanie aj malých koncentrácií môže spôsobiť podráždenosť, únavu, poruchy pamäti a
časom trvalé poškodenie nervového systému, vrátane mozgu, ale aj pečene a obličiek.
Kontakt s pokožkou: Dráždi a odmasťuje pokožku. Obsahuje organické rozpúšťadlá, ktoré
môžu prestupovať cez pokožku.
Kontakt s očami: Môže dráždiť oči.
Požitie: Pri požití môže spôsobiť podráždenie a vyvolať nevoľnosť.
Spracovateľ KBÚ: Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
DARK GREY PAINT
Dátum vydania: 19.12.2011
Revízia: 21.1.2013, č.1
Strana 9 z 11
ODDIEL: 12 EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
12.1 Toxicita: Zmes je škodlivá pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé
účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: Odbúrateľnosť zmesi nebola stanovená.
12.3 Bioakumulačný potenciál: Neuvádza sa.
12.4 Mobilita v pôde: Neuvádza sa.
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: Nie sú dostupné informácie o vykonaní hodnotenia
PBT.
12.6 Iné nepriaznivé účinky: Zmes obsahuje látku, ktorá má potenciál fotochemickej tvorby
ozónu.
ODDIEL: 13 OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ
13.1 Metódy spracovania odpadu: Zneškodňujte v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný odpad. Handry a iné materiály nasiaknuté
horľavými kvapalinami musia byť uložené v ohňovzdorných nádobách na to určených.
Odpad zo zvyškov:
Druh odpadu: 16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných
látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
N
Použité tkaniny:
Druh odpadu: 15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované
nebezpečnými látkami
N
ODDIEL: 14 INFORMÁCIE O DOPRAVE
14.1 Číslo OSN: 1263
14.2 Správne expedičné označenie OSN: FARBA
14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: 3
14.4 Obalová skupina: III
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: nie
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: EmS- F-E, S-E, MFAG: 1
14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a
Kódexu IBC: Nevzťahuje sa.
ODDIEL: 15 REGULAČNÉ INFORMÁCIE
15.1Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti,
zdravia a životného prostredia: Na zmes ani na látky obsiahnuté v zmesi sa nevzťahuje
povinnosť autorizácie podľa hlavy VII alebo obmedzenia podľa hlavy VIII Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na
trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon);
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o
klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 23.novembra 2011, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov
Spracovateľ KBÚ: Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
DARK GREY PAINT
Dátum vydania: 19.12.2011
Revízia: 21.1.2013, č.1
Strana 10 z 11
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení Nariadenia
vlády Slovenskej republiky č.300/2007 Z.z.
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 453/2010 z 20. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení,
autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 z
18.decembra2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok
(REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice
1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č.793/93 a nariadenia Komisie(ES)
č.1488/94, smernice Rady76/769/EHS a smerníc Komisie91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES
VÝNOS Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3 z 15. apríla 2010, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a
balenie nebezpečných látok a zmesí
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Nie sú dostupné informácie o vykonaní hodnotenia
chemickej bezpečnosti chemických látok obsiahnutých v zmesi.
ODDIEL: 16 INÉ INFORMÁCIE
Úplný text viet označených písmenom R (H), ktoré sú uvedené v bode 2 až 15:
R10 Horľavý.
R11 Veľmi horľavý.
R15 Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny.
R17 Vznietivý na vzduchu.
R20 Škodlivý pri vdýchnutí.
R20/21 Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.
R22 Škodlivý po požití.
R34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
R36 Dráždi oči.
R37 Dráždi dýchacie cesty.
R38 Dráždi pokožku.
R45 Môže spôsobiť rakovinu.
R46 Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie.
R48/20 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou
vdýchnutím.
R50 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
R50/53 Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo
vodnej zložke životného prostredia.
R51/53 Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej
zložke životného prostredia.
R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo
vodnej zložke životného prostredia.
R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.
R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Spracovateľ KBÚ: Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
DARK GREY PAINT
Dátum vydania: 19.12.2011
Revízia: 21.1.2013, č.1
Strana 11 z 11
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H228 Horľavá tuhá látka.
H250 Pri kontakte so vzduchuom sa spontánne vznieti.
H261 Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny.
H302 Škodlivý po požití.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie.
H350 Môže spôsobiť rakovinu.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Odporúčania na odbornú prípravu: Užívateľ musí byť poučený o správnom pracovnom
postupe a oboznámený s obsahom tejto karty bezpečnostných údajov.
Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania: Neuvádza sa.
Účel karty bezpečnostných údajov: Cieľom karty bezpečnostných údajov je umožniť
užívateľom prijať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou na
pracovisku a s ochranou životného prostredia.
Zdroje kľúčových dát: Táto karta bezpečnostných údajov svojim obsahom zodpovedá
požiadavkám Prílohy II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Karta
bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe karty bezpečnostných údajov výrobcu z dňa
3.12.2012 (SDS ID: GB-EN/11.0).
Zmeny vykonané pri revízii: Štruktúra karty bezpečnostných údajov bola zmenená na základe
Prílohy II k Nariadeniu Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Spracovateľ KBÚ: Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Download

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV