KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31
Dátum vydania:
Dátum revízie:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
18.10.2012
Obchodný názov:
SCREEN WASH
Stránka: 1/6
Verzia: 1.0
Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU:
Identifikátor produktu:
SCREEN WASH - R 34700
Relevantne identifikovane použitia latky Letný koncentrát do ostrekovačov.
alebo zmesi a použitia, ktoré sa
neodporúčajú:
Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:
RETECH SK, spol.s.r.o.
Hlavná 776/111
077 01 Kráľovský Chlmec
Telefón/fax:
034/ 65 104 04
Ďalšie informácie dostupné na:
[email protected]
Núdzové telefónne číslo:
RETECH,s.r.o. Suchdol 212, Suchdol u Kutné Hory
Telefón: +420 327 596 555 (7.30-16.00 hod.)
Toxikologické informačné stredisko, Limbová 5, Bratislava
Núdzové telefónne číslo 02/54774166
Fax.:02/54774605
Oddiel 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENOSTI:
Klasifikácia látky alebo zmesi:
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
H315-Dráždi kožu.
Skin Irrit. 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Eye Irrit. 2
Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES (Výnos MH SR č.3/2010)
Xi-Dráždivý
R36/38-Dráždi oči a pokožku.
2.2.
Prvky označovania:
Označenie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
GHS07
POZOR
Vety o nebezpečnosti:
H315-Dráždi kožu.
H319-Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Označovanie podľa smernice 1999/45/ES (Výnos MH SR č.3/2010)
Xi
Dráždivý
Rizikové vety:
R36/38-Dráždi oči a pokožku.
Bezpečnostné vety:
S2-Uchovávajte mimo dosahu detí.
S24/25-Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
S26-V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku
pomoc.
S37/39-Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.
S46-V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31
Dátum vydania:
Dátum revízie:
Obchodný názov:
18.10.2012
Označenie na obale:
(do 125ml):
SCREEN WASH
Stránka: 2/6
Verzia: 1.0
Označení nebezpečnosti: Xi
R-vety: 36/38
S-vety: 2-26-46
Zvláštne označenie:
Nie je.
2.3.
Iná nebezpečnosť:
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT: Nevzťahuje sa
vPvB: Nevzťahuje sa
3.
3.2.
Oddiel 3: ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH:
Zmesi:
Opis:
Aktívne zložky.
Nebezpečné zložky:
CAS: 61788-90-7
EINECS: 263-016-9
Alkyl(dimethyl)aminoxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin
35-60%
kokosového oleje)
R 36/38
Eye Irrit. 2, H319; Skin Irrit 2, H315
CAS: 4292-10-8
(karboxymethyl)dimethyl-3-[(15-25%
EINECS: 224-292-6
oxododecyl)amino]propylamonium-hydroxid
R 36/38
Eye Irrit. 2, H319; Skin Irrit 2, H315
CAS: 5064-31-3
Trinátrium-2,2',2''-nitrilotriacetát
<5%
EINECS: 225-768-6
Xn R22-40; Xi R36
Carc. 2, H351; Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319
Úplné znenie rizikových R +H viet je uvedené v oddiele 16.
Obsah zložiek podľa nariadenia 648/2004 ES Alifatické uhľovodíky ≥30%, 5-15% aniónové povrchovo aktívne
o detergentoch:
látky, <5% NTA (nitrilooctová kyselina) a jej soli, parfum, farbivá
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
Oddiel 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI:
Opis opatrení prvej pomoci:
Dýchanie:
Zaistiť prívod čerstvého vzduchu, pri problémoch vyhľadať lekára.
Pokožka:
Odstrániť znečistený odev. Ihneď omyť vodou a mydlom a dobre opláchnuť. Pri
pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadať lekára.
Oči:
Otvorené oči vyplachovať niekoľko minút pod tečúcou vodou pri pretrvávajúcich
ťažkostiach vyhľadať lekára.
Tráviaci systém:
Nenútiť na zvracanie, ihneď zavolať lekársku pomoc. Ústa vypláchnuť vodou a hodne
zapíjať vodou.
Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Informácie nie sú k dispozícii.
Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: Ďalšie informácie nie sú
k dispozícii.
Oddiel 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA:
Hasiace prostriedky:
Vhodný hasiaci prostriedok:
Výrobok je nehorľavý a horenie nepodporuje.
Nevhodné hasivá:
Nie sú.
Osobitne ohrozenia vyplývajúce z látky
Pri požiari alebo vysokej teplote sa môže uvoľniť CO, NOx a amoniak.
alebo zo zmesi:
Rady pre požiarnikov:
Použite ochranné oblečenie a dýchací prístroj nezávislý na okolitom
vzduchu, oheň haste z bezpečného miesta.
Oddiel 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ:
Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranne vybavenie a núdzové postupy:
Nosiť určené ochranné pomôcky viď oddiel 8. Nepovolané osoby musia opustiť miesto úniku.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31
Dátum vydania:
Dátum revízie:
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
18.10.2012
Obchodný názov:
SCREEN WASH
Stránka: 3/6
Verzia: 1.0
Bezpečnostne opatrenia pre životne prostredie:
Nenechať vniknúť do kanalizácie, povrchových alebo podzemných vôd. Zabrániť rozšírení ohraničením priestoru.
Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie:
Zabrániť ďalšiemu rozširovaniu úniku. Starať sa o dostatočné vetranie. Zobrať s materiálmi, ktoré viažu kvapaliny.
(piesok, štrkový piesok, sorbenty kyselín, univerzálne sorbenty, piliny). V uzavretých nádobách prepraviť k
likvidácii v súlade s platnou legislatívou na odpady. Kvapalinu možné likvidovať biologickým odbúraním v ČOV.
Malé úniky je možné spláchnuť veľkým množstvom vody. Odporúčané riedenie 1:1000.
Kontaminovaný materiál odstrániť ako odpad podľa oddielu 13.
Odkaz na iné oddiely:
Viď oddiel 7. manipulácia a skladovanie (informácie o bezpečnom zaobchádzaní).
Viď oddiel 8. kontrola expozície/osobná ochrana.
Viď oddiel 13. opatrenia pri zneškodňovaní.
Oddiel 7: MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE:
Bezpečnostne opatrenia na bezpečne zaobchádzanie:
Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Používať ochranné pomôcky uvedené v oddielu 8. Starať sa o dostatočné
vetranie.
Podmienky na bezpečne skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility:
Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste v uzavretých nádobách. Zabrániť zmrznutiu.
Skladovať pri teplotách nad +5 ° C. Neskladovať spoločne so silnými oxidačnými činidlami.
Špecifické konečne použitie(-ia): Ďalšie informácie nie sú k dispozícii.
Oddiel 8: KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA:
Kontrolne parametre:
Názov
NPEL
Produkt neobsahuje žiadne relevantné množstvá, u
Priemerný
Krátkodobý
Poznámka
ktorých sa musia na pracovisku kontrolovať hraničné
ppm mg.m-3 ppm mg.m-3
hodnoty.
Kontroly expozície:
Technické opatrenia:
Zaistiť dostatočné vetranie pracoviska pri používaní prípravku
Individuálne ochranné
Je nutné dodržať obvyklé bezpečnostné predpisy pre zaobchádzanie s chemikáliami.
opatrenia:
Pred prestávkami a ukončením práce umyť ruky.
Ochrana dýchacieho
Pri doporučenom spôsobe použitia a dostatočnom vetraní nie je nutná.
ústrojenstva:
Pri nedostatočnom vetraní ochrana zaťažení ochranná maska s filtrom typ filtra P2 AX
farebné označenie - hnedá.
Ochrana očí:
Uzavreté ochranné okuliare
Ochrana rúk:
Ochranné rukavice. Materiál rukavíc musí byť nepriepustný a odolný voči produktu.
Výber rukavíc urobte podľa času prieniku, permeability a degradácie.
Odporúčaný materiál: Nitrilkaučuk, Florkaučuk (Viton), PVC
odporúčaná hrúbka ≥ 0,4 mm
čas preniknutiu prípravku > 480 min.
Je nutné zistiť u výrobcu a dodržiavať časy prieniku materiálom ochranných rukavíc.
Ochrana pokožky:
Bežný pracovný odev
Oddiel 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:
Vzhľad:
Kvapalina, žltá
Zápach:
Aromatický
Prahová hodnota zápachu:
Nie je k dispozícii.
pH:
Nie je k dispozícii.
Teplota topenia/tuhnutia:
0°C
Teplota varu a destilační rozsah:
100°C
Teplota vzplanutia:
Nie je k dispozícii.
Rýchlosť odparovania:
Nie je k dispozícii.
Horľavosť (tuhá látka,plyn):
Nie je k dispozícii.
Teplota vznietenia:
Nie je k dispozícii.
Výbušné vlastnosti:
Z produktu nie je nebezpečenstvo explózie.
Dolný limit výbušnosti: (% obj.):
-
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31
Dátum vydania:
Dátum revízie:
9.2.
18.10.2012
Horný limit výbušnosti (% obj.):
Tlak pár (pri 20°C):
Hustota pár:
Relatívna hustota (pri 20°C):
Rozpustnosť (při 20°C):
- vo vode
Rozdeľovací koeficient:
n-oktanol/voda:
Teplota samovznietenia:
Teplota rozkladu:
Viskozita:
Oxidačné vlastnosti:
Ine informácie:
Obchodný názov:
SCREEN WASH
Stránka: 4/6
Verzia: 1.0
Nie je k dispozícii.
Nie je k dispozícii.
1,1g/cm3
Rozpustná
Nie je k dispozícii.
Nie je k dispozícii.
Nie je k dispozícii.
Nie je k dispozícii.
Nie je k dispozícii.
Nie sú
10.
Oddiel 10: STABILITA A REAKTIVITA:
10.1. Reaktivita:
Informácie nie sú k dispozícii.
10.2. Chemická stabilita:
Ochladenie pod +5 ° C môže spôsobiť vypadávanie niektorých
zložiek.
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií:
Silné oxidačné činidlá. / Okysličovadlá.
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:
Nie sú známe žiadne zvláštne podmienky, ktorým je potrebné
zabrániť.
10.5. Nekompatibilné materiály:
Nie sú známe žiadne materiály, ktoré sa nedajú použiť.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu:
Pri požiari alebo vysokej teplote sa môže uvoľniť CO, NOx a
amoniak.
11.
Oddiel 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE:
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch:
Karboxymethyldimethyl-[(-1Orálne - LD50 117000 mg/kg (rat)
oxododecyl)amino]
Pokožkou - LD50 >5000 mg/kg (rbt, rat)
propylamoniumhydroxid
Dráždivosť: na kožu:
Dráždivé účinky.
na oči:
Dráždivé účinky.
Poleptanie/žieravosť:
Nie je žieravý.
Senzibilizácia:
Nie je známe žiadne senzibilizujúce pôsobenie.
Toxicita po opakovanej dávke:
Informácie nie sú k dispozícii.
Karcinogenita:
Informácie nie sú k dispozícii.
Mutagenita:
Informácie nie sú k dispozícii.
Reprodukčná toxicita:
Informácie nie sú k dispozícii.
Iné informácie:
Alergická reakcia je možná u precitlivených osôb po dlhodobom
alebo opakovanom kontakte. Tento produkt spôsobuje silné
podráždenie očí a pokožky. Dlhodobá expozícia môže viesť k
narkotickým účinkom. Požitie vedie k únave a svalovej slabosti
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
Oddiel 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE:
Třída ohrožení vody 1 (nemecký predpis - vlastné hodnotenie): Slabo ohrozuje vodu.
Nesmie vniknúť nezriedená alebo vo väčších množstvách do povrchovej či podzemnej vody alebo kanalizácie.
Toxicita:
Informácie nie sú k dispozícii.
Perzistencia a degradovateľnost:
Informácie nie sú k dispozícii.
Bioakumulačný potenciál:
Informácie nie sú k dispozícii.
Mobilita v pôde:
Informácie nie sú k dispozícii.
Výsledky posúdenia PBT:
Nevzťahuje sa.
vPvB:
Nevzťahuje sa.
Iné nepriaznivé účinky:
Informácie nie sú k dispozícii.
13.
Oddiel 13: INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ:
13.1. Metódy spracovania odpadu:
Zneškodňovanie látky/zmesi:
Malé množstvá sa môžu nariediť veľkým množstvom vody.
Pri odporúčanom riedení 1:1000 možné likvidovať biologickým
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31
Dátum vydania:
Dátum revízie:
18.10.2012
Zneškodňovanie kontaminovaného obalu:
Právne predpisy:
Obchodný názov:
SCREEN WASH
Stránka: 5/6
Verzia: 1.0
rozkladom v ČOV.
Katalógové číslo odpadu 16 03 04
Vypláchnutý obal odovzdajte v zberne triedeného odpadu.
Katalógové číslo odpadu 15 01 02
Pokiaľ nie je možné obal vypláchnuť zaistite likvidáciu u oprávnenej
osoby spálením v spaľovne nebezpečného odpadu alebo odovzdajte
v zberni nebezpečného odpadu.
Katalógové číslo odpadu 15 01 10
Zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.
Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 a č.284/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení zmien a doplnkov.
14.
Oddiel 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE:
14.1. Pozemná preprava:
ADR/RID:
Nepodlieha regulácii prepravy.
14.2. Námorná preprava:
IMDG-trieda:
Nepodlieha regulácii prepravy.
14.3. Letecká preprava:
ICAO / IATA - trieda:
Nepodlieha regulácii prepravy.
UN“Model Nariadenie“:
Nepodlieha značeniu.
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Informácie nie sú k dispozícii.
Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC: Nevzťahuje sa.
15.
Oddiel 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE:
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného
prostredia:
Súvisiace právne predpisy:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH).
Nariadenie komisie (EÚ) č.453/2010 v platnom znení, ktoré mení a dopĺňa nariadenie 1907/2006 (REACH).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 (CLP).
Nariadenie komisie (ES) č.790/2009 v platnom znení ktoré mení a dopĺňa nariadenie č.1272/2008 (CLP).
Nariadenie (ES) č.648/2004 o detergentoch.
Zákon NR SR č.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
Výnos MH SR č.3/2010 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu,
označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí.
Zákon NR SR č.406/2006 Z.z.- úplne znenie zákona NR SR č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.
Vyhláška MŽP SR č.283/2001 a č.284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení zmien a doplnkov.
Nariadenie vlády SR č.46/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače.
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým
faktorom pri práci ve znení NV č. 471/2011 Z.z.
Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Posúdenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.
16.
Oddiel 16: INÉ INFORMÁCIE:
Úplné znenie rizikových R+H viet je uvedené v oddiele 3:
R22-Škodlivý po požití.
R36-Dráždi oči.
R36/38-Dráždi oči a pokožku.
R40-Možnosť karcinogénneho účinku
H302-Škodlivý po požití.
H315-Dráždi kožu.
H319-Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H351-Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31
Dátum vydania:
Dátum revízie:
18.10.2012
Obchodný názov:
SCREEN WASH
Stránka: 6/6
Verzia: 1.0
Použité skratky:
GHS: Globálne harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok
PBT: Látka perzistentná, bioakumulatívna, toxická
vPvB: Látka vysoko perzistentná, veľmi bioakumulatívna
NPEL: Najvyššie prípustné expozičné limity
VOC: Volatile Organic Compounds (prchavé organické zlúčeniny)
LD: Lethal dose (smrteľná dávka)
LC: Lethal concentration (smrteľná koncentrácia)
EC: Effect concentration (efektívna koncentrácia)
ADR: Accord européen sur le transport des Marchandises Dangereuses par Route (Európska dohoda o
medzinárodnej preprave nebezpečných vecí po ceste)
RID: Règlement mezinárodní concernant le transport des Marchandises Dangereuses par chemin de fer (Poriadok
pre medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru po železnici)
IMDG: Medzinárodného kódexu o námornej preprave nebezpečných vecí
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Nebezpečné veci nariadenia o "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo
ICAO-TI: Technické pokyny v "Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo" (ICAO)
DNEL: Derived No Effect Level (odvodená koncentrácia látky, pri ktorej nedochádza k nepriaznivému účinku)
PNEC: Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrácie pri ktorej nedochádza k nepriaznivému účinku)
Klasifikácia bola vykonaná podľa údajov a podkladov výrobcu a originál kariet bezpečnostných údajov .
Pokyny pre školenie: nie je nutné špeciálne školenie, pred použitím prečítať a dodržiavať bezpečnostné pokyny a
návod na použitie uvedené na etikete.
Údaje na tomto bezpečnostnom liste sú založené na nami overených a spoľahlivých informáciách platných v dobe
vydania. Uvedené údaje nenahrádzajú akostnú špecifikáciu výrobkov.
* Údaje boli v porovnaní s predchádzajúcou verziou zmenené.
Download

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV SCREEN WASH