LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
1. IDENTIFIKOVANJE SUPSTANCE/SMESE I KOMPANIJE/PREDUZEĆA
Informacije o proizvodu
Komercijalni naziv
Materijal
:
:
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
10576539
EC br. registracioni broj
Naziv supstance
CAS br.
Indeks br.
Pravno lice
Registracioni broj
1-Heksen
592-41-6
Qatar Chemical Company LTD (Q-Chem)
01-2119475505-34-0002
1-Heksen
592-41-6
Qatar Chemical Company LTD (Q-Chem)
01-2119475505-34-0003
Relevantne identifikovane
upotrebe koje su podržane
:
Proizvodnja
Distribucija
Upotreba u vidu intermedijara
Formulacija
Lubrikanti - Industrijski
Lubrikanti - Profesionalni
Lubrikanti - Potrošački
Fluidi za obradu metala / ulja za valjanje - Industrijski
Fluidi za obradu metala / ulja za valjanje - Profesionalni
Upotreba kao goriva - industrijskog
Upotreba kao goriva - profesionalno
Radni Fluidi - Industrijski
Radni Fluidi - Profesionalni
Upotreba u proizvodnji polimera - industrijska
Kompanija
:
Qatar Chemical Company LTD (QChem)
1st Floor Salam Tower Al Corniche
P.O. Box 24646
Doha, Qatar
Zahtevi za MSDS (Material Safety Data Sheet –
list sa bezbednosnim podacima o materijalu): (+974) 4484-7110
Tehničke informacije: (+974) 4476-7676
Odgovorna strana: Grupa za bezbednost proizvoda
E-pošta: [email protected]
Lokalno
:
Chevron Phillips Chemicals International N.V.
Brusselsesteenweg 355
B-3090 Overijse
Belgium
Zahtevi za MSDS (Material Safety Data Sheet –
list sa bezbednosnim podacima o materijalu): (800) 852-5530
Tehničke informacije: (832) 813-4862
Odgovorna strana: Grupa za bezbednost proizvoda
Bezbednosni list broj:100000068731
1/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
Adresa e-pošte: [email protected]
Telefon za hitne slučajeve:
Zdravlje:
866-442-9628 (Severna Amerika)
1-832-813-4984 (Međunarodni broj)
Transportovanje:
Severna Amerika: CHEMTREC 800-424-9300 ili 703-527-3887
Azija: +800 CHEMCALL (+800-2436-2255) Kina: 0532-8388-9090
EVROPA: BIG +32-14-584545 (telefon) ili +32-14583516 (telefaks)
Chemcare Azija: Tel: +65 6848 9048 - Mob: +65 8382 9188 - Faks: +65 6848
Južna Amerika SOS-Cotec u Brazilu: 0800-111-767 Izvan Brazila: +55-19-3467-1600
Odgovorno odeljenje
Adresa E-pošte
Web stranica
:
:
:
Grupa za bezbednost proizvoda i toksikologiju
[email protected]
www.CPChem.com
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
Klasifikacija supstance ili smese
Klasifikacija (Br. ODREDBE (EC) 1272/2008)
Zapaljive tečnosti, kategorija 2
H225:
Veoma zapaljiva tečnost i isparenje.
Opasnost pri udisanju, kategorija 1
H304:
Može da bude fatalna ako se proguta ili ako
uđe u disajne puteve.
Klasifikacija (67/548/EEC, 1999/45/EC)
Veoma zapaljivo
R11:
Veoma zapaljivo.
R65:
Opasno: može da uzrokuje oštećenje pluća ako
se proguta.
R66:
Ponovljeno izlaganje može da uzrokuje sušenje
ili pucanje kože.
R51/53:
Toksično po vodene organizme, može da
uzrokuje dugoročne nepovoljne uticaje u
vodenom okruženju.
Opasno
Opasno po životnu sredinu
Elementi etikete
Obeležavanje (Br. ODREDBE (EC) 1272/2008)
Piktogrami opasnosti
:
Signalna reč
:
Opasnost
Izjave o opasnosti
:
H225
H304
Izjave o predostrožnosti :
Prevencija:
P210
P243
Bezbednosni list broj:100000068731
Veoma zapaljiva Tečnost i isparenje.
Može da bude fatalna ako se
proguta ili ako uđe u disajne puteve.
Držite dalje od toplote/varnica/otvorenog
plamena/vrućih površina. - Zabranjeno pušenje.
Preduzmite mere predostrožnosti protiv
pražnjenja statičkog
2/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
P280
Nosite zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne
naočare/zaštitu za lice.
Odgovor:
P301 + P310
P331
Skladištenje:
P403 + P235
U SLUČAJU GUTANJA: Odmah pozovite
CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili lekara.
NEMOJTE izazivati povraćanje.
Skladištite u dobro provetrenom prostoru.
Održavajte ga hladnim.
Opasni sastojci koji moraju da budu navedeni na nalepnici:
 592-41-6
1-Heksen
3. SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJCIMA
Sinonimi
:
alfa-Heksen
Heksen-1
Heks-1-en
Heksilen
NAO 6
Butil Etilen
C6H12
Molekulska formula
:
C6H12
Smese
Opasni sastojci
Hemijsko ime
Klasifikacija
(67/548/EEC)
Klasifikacija
Koncentracija
[wt%]
(Br. UREDBE
(EC)
1272/2008)
99 - 100
F-Xn-N; R11-R65- Dis. toks. 1; H304
Zapalj. teč. 2; H225
R51/53-R66
CAS-br.
EINECS-br.
1-Heksen
592-41-6
209-753-1
2-etil-1-buten
760-21-4
212-078-5
Dis. toks. 1; H304
Zapalj. teč. 2; H225
EC br. registracioni broj
Hemijsko ime
1-Heksen
1-Heksen
CAS br.
EINECS-br.
592-41-6
209-753-1
Registracioni broj
Qatar Chemical Company LTD (Q-Chem)
01-2119475505-34-0002
592-41-6
209-753-1
Qatar Chemical Company LTD (Q-Chem)
01-2119475505-34-0003
Celokupni tekst R-izraza pomenutih u ovom odeljku potražite u odeljku 16.
Celokupni tekst H-izjava pomenutih u ovom odeljku potražite u odeljku 16.
Bezbednosni list broj:100000068731
3/48
0- 5
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
4. MERE PRVE POMOĆI
Opšti savet
:
Napustite zonu opasnosti. Pokažite ovaj list sa bezbednosnim
podacima o materijalu lekaru koji vas pregleda. Simptomi
trovanja mogu da se pojave tek posle nekoliko časova. Žrtvu
nemojte ostavljati bez nadzora.
U slučaju udisanja
:
U slučaju nesvesti, postavite osobu u položaj za oporavak i
potražite medicinsku pomoć. Ako simptomi nastave da se
manifestuju, pozovite lekara.
Ako dođe do kontakta sa kožom, dobro je isperite vodom. Ako
dođe do kontakta sa odećom, uklonite odeću.
Isperite oči vodom radi predostrožnosti. Izvadite kontaktna
sočiva. Zaštitite neozleđeno oko. Prilikom ispiranja oka, držite
ga širom otvoreno. Ako iritacija oka ne prestane, obratite se
specijalisti.
U slučaju kontakta sa kožom :
U slučaju kontakta sa očima :
U slučaju gutanja
:
Respiratorni trakt održavajte čistim. NEMOJTE izazivati
povraćanje. Nemojte davati mleko ili alkoholne napitke osobi
koja je progutala supstancu. Nemojte nikada ništa stavljati u
usta osobi koja je u nesvesti. Ako simptomi nastave da se
manifestuju, pozovite lekara. Žrtvu odmah odvedite u bolnicu.
Temperatura paljenja
:
-26 °C (-15 °F)
Metod: u zatvorenom sudu
Temperatura samopaljenja
:
272 °C (522 °F)
Odgovarajuća sredstva
:
Pena otporna na alkohol. Ugljen dioksid (CO2). Suva
hemikalija. Za gašenje
Neodgovarajuća sredstva
za gašenje
:
Vodeni mlaz velike zapremine.
Specifične opasnosti
tokom gašenja požara
:
Nemojte da dozvolite da prilikom gašenja požara dođe do
oticanja materije u odvode ili vodene tokove.
Posebna zaštitna
oprema za vatrogasce
:
Nosite aparat za disanje sa komprimovanim vazduhom prilikom
gašenja požara, ako je neophodno.
Dodatne informacije
:
Kontaminiranu vodu od gašenja požara skupite odvojeno.
Ona se ne sme ispustiti u odvode. Ostaci od požara i
kontaminirana voda od gašenja požara moraju se ispustiti u
skladu sa lokalnim odredbama. Iz bezbednosnih razloga, u
slučaju požara, konzerve treba skladištiti odvojeno u
hermetički zatvorenom prostoru. Pomoću vodenog mlaza
potpuno ohladite zatvorene kontejnere.
Zaštita od požara
i eksplozije
:
Nemojte prskati na otvoreni plamen niti na bilo koji drugi
zapaljivi materijal. Preduzmite potrebne mere da biste
izbegli pražnjenje statičkog elektriciteta (što može da
dovede do paljenja organskih isparenja). Koristite samo
opremu otpornu na eksploziju. Držite ga dalje od
otvorenog plamena, vrućih površina i izvora toplote.
5. PROTIVPOŽARNE MERE
Proizvodi rizičnog
: Nema dostupnih podataka.
razlaganja
Bezbednosni list broj:100000068731
4/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
6. MERE U SLUČAJU NEŽELJENOG OTPUŠTANJA
Mere predostrožnosti za
ličnu zaštitu
:
Koristite opremu za ličnu zaštitu. Omogućite odgovarajuću
ventilaciju. Uklonite sve izvore paljenja. Evakuišite osoblje
u bezbedne oblasti. Pazite se isparenja koja se akumuliraju
i stvaraju eksplozivne koncentracije. Isparenja mogu da se
akumuliraju u niskim oblastima.
Mere predostrožnosti za
zaštitu životne sredine
:
Nemojte da dozvolite da proizvod dospe u odvode. Sprečite
dalje oticanje ili prolivanje ako je bezbedno da to uradite. Ako
proizvod kontaminira reke i jezera ili odvode, obavestite
nadležne institucije.
Metode čišćenja
:
Suzbijte izlivanje, a zatim skupite izliveni materijal
nezapaljivim upijajućim materijalom (npr. pesak, zemlja,
datomejska zemlja, vermikulit) i stavite ga u kontejner za
odlaganje u skladu sa lokalnim / državnim odredbama
(pogledajte odeljak 13).
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Rukovanje
Savet za bezbedno rukovanje :
Statički elektricitet može da se akumulira i da stvori opasne uslove
prilikom rukovanja ovim materijalom. Da biste ovu opasnost sveli
na minimum, pričvršćivanje i uzemljivanje mogu da budu obavezni,
ali možda neće sami biti dovoljni. Pregledajte sve operacije koje
imaju mogućnost da stvore i akumuliraju statički elektricitet i/ili
zapaljivu atmosferu (uključujući punjenje rezervoara i kontejnera,
punjenja prskanjem, čišćenje rezervoara, uzorkovanje, baždarenje,
naizmenično punjenje, filtriranje, mešanje, uzburkavanje i operacije
sa vakuumskim kamionom) i upotreba odgovarajućih procedura
ublažavanja. Za više informacija pogledajte OSHA standard
29 CFR 1910.106 „Flamable and Combustible Liquids“ (Zapaljive i
gorljive Tečnosti); National Fire Protection Association (NFPA 77 –
Nacionalna protivpožarna asocijacija), „Recommended Practice on
Static Electricity“ (Preporučena praksa vezana za statički
elektricitet); i/ili American Petroleum Institute (API) Recommended
Practice 2003 (Preporučena praksa Američkog instituta za naftu,
2003), „Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning,
and stray Currents“ (Zaštita od paljenja do koga dolazi usled
statičkog napona, groma i lutajućeg napona). Periodično ispitajte
oduške rezervoara. Pare stirena mogu da polimerizuju u
oduškama ili protivpožarnim uređajima rezervoara za skladištenje.
Proverite temperaturu, inhibitor i sadržaj polimera najmanje
jedanput nedeljno tokom toplog vremena. Povećajte učestalost
nadzora ako se skladištenje vrši iznad 70 F duže od 30 dana.
Minimizujte vreme skladištenja.
Savet za zaštitu
od požara i eksplozije
:
Bezbednosni list broj:100000068731
Nemojte prskati na otvoreni plamen niti na bilo koji drugi zapaljivi
materijal. Preduzmite potrebne mere da biste izbegli pražnjenje
statičkog elektriciteta (što može da dovede do paljenja organskih
isparenja). Koristite samo opremu otpornu na eksploziju. Držite
ga dalje od otvorenog plamena, vrućih površina i izvora toplote.
5/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Skladištenje
Zahtevi za oblasti i
kontejnere za skladištenje
Datum revizije 16.03.2012. godine
Zabranjeno pušenje. Držite kontejner čvrsto zatvorenim na suvom
i dobro provetrenom mestu. Otvoreni kontejneri se moraju pažljivo
otpustiti i držati u uspravnom položaju kako bi se sprečilo izlivanje.
Pridržavajte se mera predostrožnosti sa etikete. Električne
instalacije / radni materijali moraju da budu u skladu sa
standardima tehnološke bezbednosti.
8. KONTROLA IZLAGANJA/TELESNA ZAŠTITA
:
Sastojci sa kontrolnim parametrima radnog mesta
PT
Componentes
1-Heksen
Bases
Valor
Parametri kontrole
PT OEL
VLE-MP
50 ppm,
BE
Bestanddelen
1-Heksen
Basis
Waarde
Controleparameters
BE OEL
TGG 8 hr
50 ppm, 175 mg/m3
Nota
Opmerking
Tehničke mere
Adekvatna ventilacija radi održavanja koncentracije u vazduhu ispod smernica/granica izloženosti.
Razmotrite potencijalne opasnosti ovog materijala (pogledajte Odeljak 2), primenjive granice
izloženosti, poslovne aktivnosti, i ostale supstance na radnom mestu kada planirate tehničku kontrolu
i birate ličnu zaštitnu opremu. Ako tehnička kontrola ili radni postupci nisu adekvatni za sprečavanje
izloženosti opasnim nivoima ovog materijala, preporučuje se dole navedena lična zaštitna oprema.
Korisnik treba da pročita i razume sva uputstva i ograničenja isporučena sa opremom jer je zaštita
obično obezbeđena tokom ograničenog vremena ili pod određenim okolnostima.
Oprema za telesnu zaštitu
Zaštita disajnih puteva
:
Nosite masku sa dovodom vazduha, odobrenu od strane
NIOSH-a, ako provetravanje i tehničke kontrole nisu adekvatni
da obezbede minimalni zapreminski udeo kiseonika od 19,5%
pri normalnom atmosferskom pritisku. Nosite masku,
odobrenu od strane NIOSH-a, koja obezbeđuje zaštitu tokom
rada sa ovim materijalom ako može da dođe do izlaganja
opasnim nivoima materijala u vazduhu, kao što je: maska za
prečišćavanje vazduha od organskih isparenja. Koristite
masku sa dovodom vazduha sa pozitivnim pritiskom ako
postoji mogućnost za nekontrolisano otpuštanje, ako nivoi
izloženosti nisu poznati ili u ostalim okolnostima u kojima
maska sa prečišćavanjem vazduha ne može da obezbedi
adekvatnu zaštitu.
Zaštita za ruke
:
Zaštita za oči
:
Pogodnost za određeno radno mesto treba da bude
razmotrena sa proizvođačima zaštitnih rukavica. Pridržavajte
se uputstava o propustljivosti i vremenu prodiranja koja je
isporučio dobavljač rukavica. Uzmite u obzir i specifične
lokalne uslove u kojima se proizvod koristi, kao što su
opasnost od posekotina, abrazija i vreme kontakta. Rukavice
treba odložiti i zameniti ako postoje bilo kakve indikacije
degradacije ili prodiranja hemikalije.
Boca sa čistom vodom za ispiranje očiju. Sigurnosne naočare
koje dobro prianjaju. Zaštita kože i tela: zaštitu za telo
odaberite u skladu sa njegovim tipom kao i prema količini i
koncentraciji opasne supstance na radnom mestu. Nosite kada
je potrebno: vatrootporno antistatičko zaštitno odelo. Radnici
treba da nose antistatičku obuću.
Higijenske mere
:
Bezbednosni list broj:100000068731
Prilikom upotrebe nemojte jesti niti piti. Prilikom upotrebe nemojte
pušiti. Operite ruke pre svake pauze i na kraju radnog dana.
6/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
Više podataka potražite u odeljku „Scenario izlaganja“ u delu „Dodatak“
9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
Informacije o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima
Izgled
Forma
Fizičko stanje
Boja
: Tečnost
: Tečnost
: Bistro, Bezbojno
Bezbednosni podaci
Temperatura paljenja
Donja granica izlaganja
: -26 °C (-15 °F)
Metod: u zatvorenom sudu
: 2 %(V)
Gornja granica izlaganja
: 7 %(V)
Svojstva oksidacije
: Nema
Temperatura samopaljenja
: 272 °C (522 °F)
Molekulska formula
: C6H12
Molekulska težina
: 84,18 g/mol
pH
: Ne primenjuje se
Tačka tečenja
: Nema dostupnih podataka
Tačka ključanja/ opseg ključanja : 63,5 °C (146,3 °F)
Pritisak pare
: 176,00 mmHg
na 24 °C (75 °F)
106,30 kPa
na 65 °C (149 °F)
Relativna gustina
: 0,68, 15 °C (59 °F)
Gustina
: 645 kg/m3
na 50 °C (122 °F)
678 kg/m3
na 15 °C (59 °F)
674 g/cm3
na 20 °C (68 °F)
Rastvorljivost u vodi
: 47 mg/l
na 20 °C (68 °F)
slabo rastvorljivo
Koeficijent raspodele: noktanol/voda
Viskoznost, kinematička
: log Pow: 3,87
Bezbednosni list broj:100000068731
: 0,34 cSt
7/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
na 40 °C (104 °F)
Relativna gustina pare
: 2,9
(Vazduh = 1.0)
Brzina isparavanja
: nema dostupnih podataka
Procenat isparavanja
: > 99 %
Druge informacije
Provodljivost
: 4,1 pSm
Metoda: ASTM D4308
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Hemijska stabilnost
: Ovaj materijal se smatra stabilnim pod normalnim
ambijentalnim i predviđenim uslovima temperature i pritiska
skladištenja i rukovanja.
Possibility of hazardous reactions
Uslovi koje treba izbegavati
: Toplota, plamen i varnice.
: Do razlaganja neće doći ukoliko se skladišti i koristi
prema uputstvima.
11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE
Ostali podaci
Akutna oralna toksičnost
1-Heksen
Akutna toksičnost pri udisanju
1-Heksen
: LD50: > 5.600 mg/kg
Vrsta: pacov
Pol: muški i ženski
Metoda: Metoda fiksne doze
: LC50: 110,1 mg/l
Vreme izlaganja: 4 h
Vrste: pacov
Pol: muški
Ispitna atmosfera: para
Metoda: OECD test pravilo 403
Akutna kožna toksičnost
1-Heksen
Iritacija kože
Bezbednosni list broj:100000068731
: LD50: > 2.000 mg/kg
Vrsta: zec
Pol: muški i ženski
8/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
1-Heksen
Iritacija oka
1-Heksen
Datum revizije 16.03.2012. godine
: Bez iritacije kože
Ponovljen ili produžen kontakt sa mešavinom može
prouzrokovati uklanjanje prirodne masti sa kože što dovodi do
isušivanja kože.
: Bez iritacije očiju
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Senzitizacija
: Nije uzrokovao senzitizaciju na laboratorijskim životinjama.
Toksičnost ponovljene doze
1-Heksen
: Vrste: pacov, mužjak
Pol: muški
Način primene: oralna gavaža
Doza: 0, 10, 101, 1.010, 3.365 mg/kg
Vreme izlaganja: 28 dana
Broj izlaganja: dnevno
NOEL: 101 mg/kg
Najniža koncentracija pri kojoj su uočeni efekti: 1.010 mg/kg
Ispitna supstanca: da
Metoda: OECD smernice za ispitivanje 407
Vrsta: pacov, ženka
Pol: ženski
Način primene: oralna gavaža
Doza: 0, 10, 101, 1.010, 3.365 mg/kg
Vreme izlaganja: 28 dana
Broj izlaganja: dnevno
NOEL: 1.010 mg/kg
Najniža koncentracija pri kojoj su uočeni efekti: 3.365 mg/kg
Ispitna supstanca: da
Metoda: OECD smernice za ispitivanje 407
Vrsta: pacov
Način primene: Udisanje
Doza: 0, 300, 1.000, 3.000 ppm
Vreme izlaganja: 90 dana
Broj izlaganja: 6 sati/dan, 5 dana/nedelja, 13 nedelja
NOEL: 3.000 ppm
Ispitna supstanca: da
Reproduktivna toksičnost
1-Heksen
Bezbednosni list broj:100000068731
: Vrste: pacov
Pol: muški
Način primene: oralna gavaža
Doza: 0, 100, 500, 1.000 mg/kg
Broj izlaganja: dnevno
Period testiranja: 44 d
Ispitna supstanca: da
Metoda: OECD smernica 421
NOAEL Roditelj: 1.000 mg/kg
NOAEL F1: 1.000 mg/kg
9/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
Vrsta: pacov
Pol: ženski
Način primene: oralna gavaža
Doza: 0, 100, 500, 1000 mg/kg
Broj izlaganja: dnevno Period
Ispitivanja: 41-51 dan
Ispitna supstanca: da
Metoda: OECD smernica 421
NOAEL Roditelj: 1000 mg/kg
NOAEL F1: 1000 mg/kg
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Toksičnost pri udisanju
: Može da bude fatalna ako se proguta ili ako uđe u disajne puteve.
Supstance za koje se zna da uzrokuju opasnost usled
toksičnosti pri udisanju ili za koje se smatra da mogu da
uzrokuju opasnost usled toksičnosti ako ih ljudi udahnu.
CMR efekti
1-Heksen
: Kancerogenost: nije dostupno
Mutagenost: testovi na bakterijskim ili sisarskim ćelijskim
kulturama nisu pokazali mutagene uticaje.
Teratogenost: testiranje životinja nije pokazalo bilo kakve
uticaje na razvoj fetusa.
Reproduktivna toksičnost: ispitivanje životinja nije pokazalo
bilo kakve uticaje na plodnost.
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Dodatne informacije
: Rastvarači mogu da odmaste kožu.
12. EKOLOŠKE INFORMACIJE
Toksičnost po ribe
1-Heksen
Toksičnost po dafniju i druge vodene beskičmenjake.
1-Heksen
Toksičnost po alge
1-Heksen
Bezbednosni list broj:100000068731
: LC50: 5,6 mg/l
Vreme izlaganja: 96 sati
Vrsta: Oncorhynchus mykiss (kalifornijska pastrmka)
semistatičko ispitivanje Ispitna supstanca: da
Metoda: OECD smernice za ispitivanje 203
: EC50: 4,4 mg/l
Vreme izlaganja: 48 sati
Vrsta: Daphnia magna (vodena buva)
statičko ispitivanje Ispitna supstanca: ne
Metoda: OECD test pravilo 202
Date informacije su zasnovane na podacima dobijenim iz
sličnih supstanci.
: NOEC: 1,8 mg/l
Vreme izlaganja: 96 sati
Vrsta: Pseudokirchneriella subcapitata (zelene alge)
10/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
Metoda inhibicije rasta: OECD smernice za ispitivanje 201
Date informacije su zasnovane na podacima dobijenim iz
sličnih supstanci.
EC50: > 5,5 mg/l
Vreme izlaganja: 96 sati
Vrsta: Pseudokirchneriella subcapitata (zelene alge) Metoda
inhibicije rasta: OECD smernice za ispitivanje 201
Date informacije su zasnovane na podacima dobijenim iz
sličnih supstanci.
Bioakumulacija
1-Heksen
: Ne očekuje se da se ovaj materijal bioakumulira.
Biorazgradljivost
1-Heksen
: 67 - 98 %
Period testiranja: 28 dana
Ispitna supstanca: da
U skladu sa rezultatima ispitivanja biorazgradivosti ovaj
proizvod se smatra brzo biorazgradivim.
Rezultati PBT procene
1-Heksen
: Neklasifikovana PBT supstanca, neklasifikovana vPvB supstanca
Dodatne ekološke
informacije
: Toksično po vodeni svet.
Opasnost po životnu sredinu se ne može isključiti u slučaju
neprofesionalnog rukovanja ili odlaganja.
13. PITANJA ODLAGANJA
Informacije u ovom listu sa bezbednosnim podacima o materijalu odnose se samo na proizvod u
dostavljenom stanju.
Materijal koristite za ono za šta je namenjen ili ga reciklirajte, ako je to moguće. Ukoliko je
odlaganje ovog materijala obavezno, to mora da bude urađeno u skladu sa kriterijumima o
opasnom materijalu koje definiše US EPA prema zakonu RCRA (40 CFR 261) ili prema drugim
državnim i lokalnim odredbama. Merenje određenih fizičkih svojstava i analiza za regulisane
komponente može biti obavezna kako bi određivanje bilo ispravno. Ako je ovaj materijal
klasifikovan kao opasan, američki federalni zakon zahteva odlaganje u licenciranom postrojenju
za odlaganje opasnog otpada.
Proizvod
: Ne bi trebalo dozvoliti da proizvod dospe u odvod, vodene
tokove ili tlo. Nemojte kontaminirati ribnjake, plovne kanale niti
jarke hemikalijama niti korišćenim kontejnerima. Pošaljite
licenciranoj kompaniji za upravljanje otpadom.
Kontaminirano pakovanje
: Ispraznite preostali sadržaj. Odložite ga kao neiskorišćeni proizvod.
Prazne kontejnere nemojte ponovo koristiti. Nemojte paliti,
prazan kontejner, niti koristiti gorionik na njemu.
Više podataka potražite u odeljku „Scenario izlaganja“ u delu „Dodatak“
Bezbednosni list broj:100000068731
11/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
14. INFORMACIJE O TRANSPORTOVANJU
Opisi transportovanja koji su ovde izloženi odnose se samo na grupne pošiljke i
ne mogu se primeniti na pošiljke u pakovanjima koja nisu grupna (pogledajte
regulatornu definiciju).
Konsultujte odgovarajuće domaće ili međunarodne odredbe za opasnu robu specifične za režim i
količinu da biste saznali koji su dodatni zahtevi opisa transportovanja (npr. tehničko ime ili imena
itd.) Dakle, informacije koje su ovde iznete možda neće uvek biti u skladu sa opisom materijala na
tovarnom listu. Tačke paljenja za materijal mogu blago da variraju između MSDS-a i tovarnog lista.
US DOT (UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION – MINISTARSTVO ZA
TRANSPORT SJEDINJENIH DRŽAVA)
UN2370, 1-HEXENE, 3, II
IMO / IMDG (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS – MEĐUNARODNI KODEKS
PREVOZA OPASNE ROBE PO MORU)
UN2370, 1-HEXENE, 3, II, (-26 °C)
IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION – MEĐUNARODNA ASOCIJACIJA
ZA VAZDUŠNI PREVOZ)
UN2370, 1-HEXENE, 3, II
ADR (AGREEMENT ON DANGEROUS GOODS BY ROAD – UREDBA O PREVOZU OPASNIH
MATERIJA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU (EVROPA))
UN2370, 1-HEKSEN, 3, II, (D/E)
RID (REGULATIONS CONCERNING THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF DANGEROUS
GOODS – UREDBE O MEĐUNARODNOM PREVOZU OPASNIH MATERIJA (EVROPA))
UN2370, 1-HEXENE, 3, II
ADN (EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF
DANGEROUS GOODS BY INLAND WATERWAYS – EVROPSKI SPORAZUM O
MEĐUNARODNOM TRANSPORTU OPASNOG TERETA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM
PUTEVIMA))
UN2370, 1-HEXENE, 3, II
Transport grupnih pošiljki u skladu sa Dodatkom II MARPOL-a 73/78 i IBC kodeksa
15. INFORMACIJE O REGULATIVI
Državni zakonski propisi
Glavni propisi o opasnosti
u slučaju nesreće
: 96/82/EC
Dopunjeno: 2003
Veoma zapaljivo
7b
Količina 1: 5.000 t
Količina 2: 50.000 t
Klasa kontaminiranja vode
(Nemačka)
: WGK 2 opasno po vodu
Bezbednosni list broj:100000068731
12/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
Status obaveštenja
Evropa REACH
Sjedinjene Američke Države US.TSCA
Kanada DSL
Australija AICS
Novi Zeland NZIoC
Japan ENCS
Koreja KECI
Filipini PICCS
Kina IECSC
: U inventaru ili u skladu sa inventarom
: U inventaru ili u skladu sa inventarom
: Sve komponente ovog proizvoda nalaze se na
kanadskoj DSL listi.
: U inventaru ili u skladu sa inventarom
: U inventaru ili u skladu sa inventarom
: U inventaru ili u skladu sa inventarom
: U inventaru ili u skladu sa inventarom
: U inventaru ili u skladu sa inventarom
: U inventaru ili u skladu sa inventarom
16. DRUGE INFORMACIJE
NFPA klasifikacija
: Opasnost po zdravlje: 1
Opasnost od požara: 3
Opasnost od reaktivnosti: 0
3
1
Detaljne informacije
Stari broj bezbednosnog lista :
0
QCHEM009
Značajne promene do kojih je došlo od prošle verzije istaknute su u margini. Ova verzija
zamenjuje sve prethodne verzije.
Informacije u ovom listu sa bezbednosnim podacima o materijalu odnose se samo na proizvod u
dostavljenom stanju.
Informacije iznete u ovom listu sa bezbednosnim podacima o materijalu su ispravne prema
onome što znamo, kao i prema našim informacijama i verovanjima na dan objavljivanja. Date
informacije su namenjene samo kao smernica za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu,
skladištenje, prevoz, odlaganje i otpuštanje i ne smatraju se garancijom niti specifikacijom
kvaliteta. Informacije se odnose samo na namenjeni određeni materijal i ne možda neće važiti
ako se takav materijal koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom
procesu, osim ako to nije navedeno u tekstu.
Ključ ili legenda za skraćenice i akronime koji se koriste u listu sa bezbednosnim podacima
ACGIH
American Conference of Government Industrial
Hygienists – Američko savetovalište o državnoj
industrijskoj higijeni
LD50
Smrtonosna doza 50%
AICS
Australia, Inventory of Chemical Substances
(Popis hemijskim supstanci u Australiji)
LOAEL
Lowest Observed Adverse Effect Level (Najniža
koncentracija pri kojoj su uočeni neželjeni efekti)
DSL
Canada, Domestic Substances List
(Lista domaćih supstanci u Kanadi)
Canada, Non-Domestic Substances List
(Lista nedomaćih supstanci u Kanadi)
NFPA
National Fire Protection Agency (Nacionalna
agencija za zaštitu od požara)
National Institute for Occupational Safety &
Health (Nacionalni institut za bezbednost i
zdravlje na radnom mestu)
National Toxicology Program
(Nacionalni toksikološki program)
New Zealand Inventory of Chemicals (Popis
hemikalija u Novom Zelandu)
NDSL
CNS
Central Nervous System (Centralni nervni sistem)
NTP
CAS
Chemical Abstract Service (Služba hemijskih abstrakta)
NZloC
EC50
Effective Concentration (Efektivna koncentracija)
NOAEL
No Observable Adverse Effect Level (Najviša
doza pri kojoj se ne javljaju neželjeni efekti)
EC50
Effective Concentration 50%
(Efektivna koncentracija 50%)
NOEC
No Observed Effect Concentration
(Koncentracija bez zapaženog efekta)
EGEST
EOSCA Generic Exposure Scenario Tool (EOSCA alatka OSHA
za formiranje generičkog scenarija izlaganja)
Bezbednosni list broj:100000068731
NIOSH
Occupational Safety & Health Administration
(Administracija za bezbednost i zdravlje na
radnom mestu)
13/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
EOSCA
European Oilfield Specialty
Chemicals Association
EINECS European Inventory of Existing Chemical
Substances (Popis postojećih hemijskih
supstanci u Evropi)
PEL
MAK
Germany Maximum Concentration Values
(Maksimalne vrednosti koncentracije
u Nemačkoj)
PRNT
GHS
Globally Harmonized System (Globalno
harmonizovan sistem)
Veće od ili jednako
RCRA
>=
PICCS
STEL
Permissible Exposure Limit (Dozvoljena
granica izlaganja)
Philipines Inventory of Commercial
Chemical Substances (Popis
komercijalnih hemijskih supstanci na
Filipinima) (Popis postojećih hemijskih
supstanci u Evropi)
Presumed Not Toxic (Pretpostavlja se da
nije toksično)
Resource Conservation Recovery Act
(Zakon o obnavljanju i očuvanju resursa)
Short-term Exposure Limit (Granica
kratokoročnog izlaganja)
Superfund Amendments and
Reauthorization Act (Zakon o
izmenama, dopunama i ponovnom
odobravanju superfonda)
IC50
Inhibition Concentration 50% (Inhibotorna
koncentracija 50%)
SARA
IARC
International Agency for Research on
Cancer (Međunarodna agencija za
ispitivanje raka)
Inventory of Existing Chemical Substances
in China (Popis postojećih hemijskih
supstanci u Kini)
Japan, Inventory of Existing and New
Chemical Substances (Popis postojećih i
novih hemijskih supstanci u Japanu)
Koreja, Existing Chemical Inventory
(Popis postojećih hemikalija
u Koreji)
TLV
Threshold Limit Value
(Maksimalna radna koncentracija)
TWA
Time Weighted Average (Prosečna
težinska vrednost u posmatranom
vremenskom intervalu)
Toxic Substance Control Act (Zakon o
kontroli toksičkne supstance)
IECSC
ENCS
KECI
<=
Manje od ili jednako
LC50
Lethal Concentration 50% (Smrtonosna
koncentracija 50%)
TSCA
UVCB
WHMIS
Unknown or Variable Compositon,
Complex Reaction Products, and
Biological Materials (Proizvodi i biološki
materijali nepoznatog ili promenljivog
sastava i kompleksne reakcije)
Workplace Hazardous Materials
Information System (Informacioni sistem o
opasnim materijalima na radom mestu)
Celokupni tekst R-izraza pomenutih u 2. i 3. odeljku
R11
R51/53
R65
R66
Veoma zapaljivo.
Toksično po vodene organizme, može da uzrokuje dugoročne
nepovoljne uticaje u vodenom okruženju.
Opasno: može da uzrokuje oštećenje pluća ako se proguta.
Ponovljeno izlaganje može da uzrokuje sušenje ili pucanje kože.
Celokupni tekst H-izjava pomenutih u 2. i 3. odeljku
H225
H304
Veoma zapaljiva tečnost i isparenje.
Može da bude fatalna ako se proguta ili ako uđe u disajne puteve.
Bezbednosni list broj:100000068731
14/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
Dodatak
1. Kratak naslov scenarija izlaganja: Proizvodnja
Glavne korisničke grupe
Sektor upotrebe
Kategorija procesa
Kategorija otpuštanja u okolinu
Dodatne informacije
: SU 3: Industrijske upotrebe: Upotrebe supstanci kao
takvih ili u preparatima na industrijskim lokacijama
: SU 3, SU8, SU9: Industrijska proizvodnja (celokupna),
proizvodnja hemikalija velikih dimenzija (uključujući naftne
proizvode), proizvodnja finih hemikalija
: PROC1: Upotreba u zatvorenom procesu, ne postoji
mogućnost izloženosti
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu sa
povremenim kontrolisanim izlaganjem
PROC3: Upotreba u zatvorenom grupnom procesu
(sinteza ili formulacija)
PROC4: Upotreba u grupnom i drugom procesu (sinteza) u
kojem nastaje mogućnost za izloženost
PROC8a: Prenos supstance ili preparata (punjenje/pražnjenje)
iz/u posude/velike kontejnere u nenamenskim prostorijama
PROC8b: Prenos supstance ili preparata
(punjenje/pražnjenje) iz/u posude/velike kontejnere u
namenskim prostorijama
PROC15: Upotreba kao laboratorijskog reagensa
: ERC1, ERC4: Proizvodnja supstanci, industrijska upotreba
procesnih pomoćnih sredstava u procesima i proizvodima koji
ne postaju deo artikla
: Proizvodnja supstance ili upotreba kao procesne hemikalije ili
agensa za ekstrakciju. Uključuje reciklažu/povrat, prenos
materijala, skladištenje, održavanje i utovar (uključujući plovni
objekat/baržu, drumsko/šinsko vozilo i kontejner za rasuti
teret), uzorkovanje i prateće laboratorijske aktivnosti
ERC1, ERC4:
Proizvodnja supstanci, industrijska upotreba procesnih pomoćnih sredstava u
procesima i proizvodima koji ne postaju deo artikla
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
(Msafe)
: Pokriva procenat supstance u proizvodu do 100 %
(osim ako nije drugačije navedeno)
: 166,834 tona/dan
Faktori životne sredine na koje ne utiče upravljanje rizikom
Protok
: 18.000 m3/dan Faktor
Razblaživanja (Reka)
: 40
Faktor razblaživanja (Priobalne Oblasti)
: 100
Drugi dati operativni uslovi koji utiču na izlaganje okoline
Broj dana emisije godišnje
Faktor emisije ili otpuštanja: Vazduh
Faktor emisije ili otpuštanja: Voda
Faktor emisije ili otpuštanja: Tlo
Bezbednosni list broj:100000068731
:
:
:
:
300
5%
0,03 %
0,01 %
15/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
Tehnički uslovi i mere / Organizacione mere
Vazduh
: Obradite emisiju u vazduh da biste omogućili tipičnu efikasnost
uklanjanja od (%): (Efikasnost: 90 %)
Voda
: Obradite otpadne vode na licu mesta (pre primanja otpuštanja
vode) da biste omogućili potrebnu efikasnost uklanjanja
od ≥ (%): (Efikasnost: 96,8 %)
Napomene
: Sprečite pražnjenje nerazblažene supstance u ili povrat iz
otpadne vode.
Napomene
: Nemojte da primenjujete industrijski mulj na prirodna tla.
Napomene
: Mulj treba da bude spaljen, lokalizovan i regenerisan.
Uslovi i mere povezane sa postrojenjem za obradu opštinske kanalizacije
3
Protok postrojenja za obradu
: 2000 m /dan
otpadnih voda
Efikasnost (mere)
: 96,8 %
Uslovi i mere povezane sa spoljnom obradom otpada za uklanjanje
Prerada otpada
: Spoljašnju obradu i odlaganje otpada treba vršiti u skladu sa
primenjivim lokalnim i/ili nacionalnim propisima.
2.2 Scenario koji doprinosi kontrolisanju izlaganja radnika za: PROC1, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15: upotreba u zatvorenom procesu, ne postoji
mogućnost izloženosti, upotreba u zatvorenom, kontinualnom procesu sa
povremenom kontrolom izloženosti, upotreba u zatvorenom grupnom procesu (sinteza
ili formulacija), upotreba u grupnom ili drugom procesu (sinteza) u kojem nastaje
mogućnost za izloženost, prenos supstance ili priprema (utovar/istovar) iz/u
posude/velike kontejnere u nenamenskim prostorijama, prenos supstance ili priprema
(utovar/istovar) iz/u posude/velike kontejnere u namenskim prostorijama, upotreba kao
laboratorijskog reagensa
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
Napomene
: Pokriva procenat supstance u proizvodu do 100 %
(osim ako nije drugačije navedeno)
: Tečnost, napon pare > 10 kPa pri STP
Korišćena količina
Napomene
: Ne primenjuje se
Učestalost i trajanje upotrebe
Napomene
: Pokriva dnevna izlaganja do 8 časova (osim ako nije
drugačije navedeno)
Drugi operativni uslovi koji utiču na izlaganje radnika
Napomene
: Podrazumeva da je dobar osnovni standard higijene na
radnom mestu primenjen. Podrazumeva upotrebu na
temperaturi koja nije za više od 20°C viša od ambijentalne,
osim ako nije drugačije navedeno.
Organizacione mere za sprečavanje/ograničavanje otpuštanja, raspršivanja i izlaganja
Nemojte da progutate. Ako progutate onda odmah potražite medicinsku pomoć. Izbegavajte direktan
kontakt proizvoda sa kožom. Odredite potencijalne oblasti za indirektan kontakt sa kožom. Nosite
rukavice (ispitane u skladu sa standardom EN374) ako ruke mogu da dođu u kontakt sa supstancom.
Očistite kontaminacije/izlivanja odmah čim se dogode. Odmah isperite bilo koju kontaminaciju kože.
Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/minimizovali izlaganje i da biste ih obavestili o
svim problemima sa kožom koji mogu da se dogode. Nisu poznate druge specifične mere.
3. Procena izlaganja i upućivanjena njen izvor
Okolina
Bezbednosni list broj:100000068731
16/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Scenario
koji doprinosi
ERC1, ERC4
Datum revizije 16.03.2012. godine
Metoda
procene
izlaganja EUSES
Određeni
uslovi Odeljak
Tip
vrednosti Sveža voda
Morska voda
Zemlja
Sveža voda Sediment
Talog morske vode
Vazduh
Nivo
izlaganja 0,0201 mg/l
0,0080 mg/l
3,54 mg/kg
0,809 mg/kg
0,323 mg/kg
3
0,232 mg/m
Odnos
karakterizacije
rizika
0,181
0,0722
0,999
0,193
0,0772
ERC1: Proizvodnja supstance
ERC4: Industrijska upotreba procesnih pomoćnih sredstava u procesima i proizvodima koji ne postaju
deo artikla
4. Smernice za krajnjeg korisnika kako bi procenio da li postupa u okviru ograničenja
postavljenih u scenariju izlaganja
Smernice su zasnovane na pretpostavljenim operativnim uslovima koji možda nisu primenljivi na sve
lokacije; stoga, može da bude potrebno skaliranje kako bi se definisale odgovarajuće mere
upravljanja rizikom specifične za lokaciju.
Zahtevana efikasnost uklanjanja za otpadne vode može da bude postignuta pomoću
tehnologija koje se sprovode na licu mesta ili van njega, bilo same ili u kombinaciji.
Zahtevana efikasnost uklanjanja za vazduh može da bude postignuta pomoću tehnologija koje
se sprovode na licu mesta, bilo same ili u kombinaciji.
Više detalja o tehnologijama skaliranja i kontrolisanja možete naći u SpERC listu sa informacijama
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
1. Kratak naslov scenarija izlaganja: Distribucija
Glavne korisničke grupe
Sektor upotrebe
Kategorija procesa
Kategorija otpuštanja u okolinu
Bezbednosni list broj:100000068731
: SU 3: Industrijske upotrebe: Upotrebe supstanci kao
takvih ili u preparatima na industrijskim lokacijama
: SU 3: Industrijska proizvodnja (sve)
: PROC1: upotreba u zatvorenom procesu, ne postoji
mogućnost izloženosti
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu sa
povremenim kontrolisanim izlaganjem
PROC3: Upotreba u zatvorenom grupnom procesu
(sinteza ili formulacija)
PROC4: Upotreba u grupnom i drugom procesu (sinteza) u
kojem nastaje mogućnost za izloženost
PROC8a: Prenos supstance ili preparata (punjenje/pražnjenje)
iz/u posude/velike kontejnere u nenamenskim prostorijama
PROC8b: Prenos supstance ili preparata
(punjenje/pražnjenje) iz/u posude/velike kontejnere u
namenskim prostorijama
: Prenos supstance ili priprema u malim kontejnerima
(namenska linija za punjenje, uključujući i merenje mase)
PROC15: Upotreba kao laboratorijskog reagensa
: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c,
ERC6d, ERC7: proizvodnja supstanci, formulacija preparata,
formulacija u materijalima, industrijska upotreba procesnih
pomoćnih sredstava u procesima i proizvodima koji ne postaju
deo artikla, industrijska upotreba koja rezultira inkluzijom u ili
na matrici, industrijska upotreba koja rezultira proizvodnjom
druge supstance (upotreba intermedijara), industrijska
upotreba reaktivnih procesnih pomoćnih sredstava, industrijska
upotreba monomera za proizvodnju
17/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Dodatne informacije
Datum revizije 16.03.2012. godine
termoplastike, industrijska upotreba procesnih regulatora
za procese polimerizacije u proizvodnji smola, guma,
polimera, industrijska upotreba supstanci u zatvorenim
sistemima
: utovar (uključujući plovni objekat/baržu, drumsko/šinsko
vozilo i IBC utovar) i prepakivanje (uključujući burad i mala
pakovanja) supstance, uključujući njeno uzorkovanje,
skladištenje, istovar, distribuciju i prateće
laboratorijske aktivnosti.
ERC1, ERC2, ERC3,
ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7: proizvodnja supstanci, formulacija
preparata, formulacija u materijalima, industrijska upotreba procesnih pomoćnih
sredstava u procesima i proizvodima koji ne postaju deo artikla, industrijska upotreba
koja rezultira inkluzijom u ili na matrici, industrijska upotreba koja rezultira
proizvodnjom druge supstance (upotreba intermedijara), industrijska upotreba
reaktivnih procesnih pomoćnih sredstava, industrijska upotreba monomera za
proizvodnju termoplastike, industrijska upotreba procesnih regulatora za procese
polimerizacije u proizvodnji smola, guma, polimera, industrijska upotreba supstanci u
zatvorenim sistemima
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
(Msafe)
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: 5.011,707 tona/dan
Faktori životne sredine na koje ne utiče upravljanje rizikom
Protok
: 18.000 m3/dan
Faktor razblaživanja (reka)
: 10
Faktor razblaživanja (priobalne oblasti)
: 100
Drugi dati operativni uslovi koji utiču na izlaganje okoline
Broj dana emisije godišnje
Faktor emisije ili otpuštanja: Vazduh
Faktor emisije ili otpuštanja: Voda
Faktor emisije ili otpuštanja: Tlo
:
:
:
:
365
0,1 %
0,001 %
0,001 %
Tehnički uslovi i mere / Organizacione mere
Vazduh
: Obradite emisiju u vazduh da biste omogućili tipičnu efikasnost
uklanjanja od (%): (Efikasnost: 90 %)
Voda
: Obradite otpadne vode na licu mesta (pre primanja otpuštanja
vode) da biste omogućili potrebnu efikasnost uklanjanja
od ≥ (%): (Efikasnost: 96,8 %)
Napomene
: Sprečite pražnjenje nerazblažene supstance u ili povrat iz
otpadne vode.
Napomene
: Nemojte da primenjujete industrijski mulj na prirodna tla.
Napomene
: Mulj treba da bude spaljen, lokalizovan i regenerisan.
Uslovi i mere povezane sa postrojenjem za obradu opštinske kanalizacije
Protok postrojenja za obradu
: 2.000 m3/dan otpadnih voda
Efikasnost (mere)
: 96,8 %
Uslovi i mere povezane sa spoljnom obradom otpada za uklanjanje
Prerada otpada
: Spoljašnju obradu i odlaganje otpada treba vršiti u skladu sa
primenjivim lokalnim i/ili nacionalnim propisima.
2.2 Scenario koji doprinosi kontrolisanju izlaganja radnika za: PROC1, PROC2, PROC3,
Bezbednosni list broj:100000068731
18/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15: upotreba u zatvorenom procesu, ne postoji
mogućnost izloženosti, upotreba u zatvorenom, kontinualnom procesu sa povremenom
kontrolom izloženosti, upotreba u zatvorenom grupnom procesu (sinteza ili
formulacija), upotreba u grupnom ili drugom procesu (sinteza) u kojem nastaje
mogućnost za izloženost, prenos supstance ili priprema (utovar/istovar) iz/u
posude/velike kontejnere u nenamenskim prostorijama, prenos supstance ili priprema
(utovar/istovar) iz/u posude/velike kontejnere u namenskim prostorijama, prenos
supstance ili priprema u malim kontejnerima (namenska linija za punjenje, uključujući i
merenje mase), upotreba kao laboratorijskog reagensa
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
Napomene
: Pokriva procenat supstance u proizvodu do 100 %
(osim ako nije drugačije navedeno)
: Tečnost, napon pare > 10 kPa pri STP
Korišćena količina
Napomene
: Ne primenjuje se
Učestalost i trajanje upotrebe
Napomene
: Pokriva dnevna izlaganja do 8 časova (osim ako nije
drugačije navedeno)
Drugi operativni uslovi koji utiču na izlaganje radnika
Napomene
: Podrazumeva da je primenjen dobar osnovni standard
higijene na radnom mestu. Podrazumeva upotrebu na
temperaturi koja nije za više od 20°C viša od ambijentalne
temperature, osim ako nije drugačije navedeno.
Organizacione mere za sprečavanje/ograničavanje otpuštanja, raspršivanja i izlaganja
Nemojte da progutate. Ako progutate onda odmah potražite medicinsku pomoć. Izbegavajte direktan
kontakt proizvoda sa kožom. Odredite potencijalne oblasti za indirektan kontakt sa kožom. Nosite
rukavice (ispitane u skladu sa standardom EN374) ako ruke mogu da dođu u kontakt sa supstancom.
Očistite kontaminacije/izlivanja odmah čim se dogode. Isperite odmah svaku kontaminaciju kože.
Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/minimizovali izlaganje i da biste ih obavestili o
svim problemima sa kožom koji mogu da se dogode. Nisu poznate druge specifične mere.
3. Procena izlaganja i upućivanjena njen izvor
Okolina
Scenario
koji doprinosi
ERC1, ERC2,
ERC3, ERC4,
ERC5, ERC6a,
ERC6b, ERC6c,
ERC6d, ERC7
Metoda
procene
izlaganja EUSES
Određeni
uslovi Odeljak
Tip
vrednosti Nivo
izlaganja Sveža voda
0,0014 mg/l
Morska voda
Zemlja
Sveža voda Sediment
Talog morske vode
Vazduh
0,135 µg/l
0,0581 mg/kg
0,055 mg/kg
0,0055 mg/kg
3
0,0023 mg/m
Odnos
karakterizacije
rizika
0,0123
0,00122
0,0164
0,0131
0,0013
ERC1: Proizvodnja supstance
ERC2: formulacija preparata
ERC3: formulacija u materijalima
ERC4: industrijska upotreba procesnih pomoćnih sredstava u procesima i proizvodima koji ne postaju
deo artikla
ERC5: industrijska upotreba koja rezultira inkluzijom u ili na matricu
ERC6a: industrijska upotreba koja rezultira proizvodnjom drugih supstanci (upotreba intermedijara)
ERC6b: industrijska upotreba reaktivnih procesnih pomoćnih sredstava
ERC6c: industrijska upotreba monomera za proizvodnju termoplastike
Bezbednosni list broj:100000068731
19/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
ERC6d: industrijska upotreba procesnih regulatora za procese polimerizacije u proizvodnji smola,
guma, polimera
ERC7: Industrijska upotreba supstanci u zatvorenim sistemima
4. Smernice za krajnjeg korisnika kako bi procenio da li postupa u okviru ograničenja
postavljenih u scenariju izlaganja
Smernice su zasnovane na pretpostavljenim operativnim uslovima koji možda nisu primenljivi na sve
lokacije;stoga, može da bude potrebno skaliranje kako bi se definisale odgovarajuće mere
upravljanja rizikom specifične za lokaciju.
Zahtevana efikasnost uklanjanja za otpadne vode može da bude postignuta pomoću
tehnologija koje se sprovode na licu mesta ili van njega, bilo same ili u kombinaciji.
Zahtevana efikasnost uklanjanja za vazduh može da bude postignuta pomoću tehnologija koje
se sprovode na licu mesta, bilo same ili u kombinaciji.
Više detalja o tehnologijama skaliranja i kontrolisanja možete naći u SpERC listu sa informacijama
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
1. Kratak naslov scenarija izlaganja: Upotreba kao intermedijara
Glavne korisničke grupe
Sektor upotrebe
Kategorija procesa
Kategorija otpuštanja u okolinu
Dodatne informacije
: SU 3: Industrijske upotrebe: Upotrebe supstanci kao
takvih ili u preparatima na industrijskim lokacijama
: SU 3, SU8, SU9: Industrijska proizvodnja (celokupna),
proizvodnja hemikalija velikih dimenzija (uključujući naftne
proizvode), proizvodnja finih hemikalija
: PROC1: Upotreba u zatvorenom procesu, ne postoji
mogućnost izloženosti
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu sa
povremenim kontrolisanim izlaganjem
PROC3: Upotreba u zatvorenom grupnom procesu
(sinteza ili formulacija)
PROC4: Upotreba u grupnom i drugom procesu (sinteza) u
kojem nastaje mogućnost za izloženost
PROC8a: Prenos supstance ili priprema
(utovar/istovar) iz/u posude/velike kontejnere u
nenamenskim prostorijama
PROC8b: Prenos supstance ili priprema
(utovar/istovar) iz/u posude/velike kontejnere u
namenskim prostorijama
PROC15: Upotreba kao laboratorijskog reagensa
: ERC6a: Industrijska upotreba koja rezultira proizvodnjom
drugih supstanci (upotreba intermedijara)
: Koristiti kao izolovani intermedijar pod striktno
kontrolisanim uslovima
ERC6a: Industrijska upotreba
Koja rezultira proizvodnjom drugih supstanci (upotreba intermedijara)
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
(Msafe)
Bezbednosni list broj:100000068731
: Pokriva procenat supstance u proizvodu do 100 %
(osim ako nije drugačije navedeno)
: 166,837 tona/dan
20/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
Faktori životne sredine na koje ne utiče upravljanje rizikom
Protok
: 18.000 m3/dan
Faktor razblaživanja (Reka)
: 10
Faktor razblaživanja (Priobalne Oblasti)
: 100
Drugi dati operativni uslovi koji utiču na izlaganje okoline
Broj dana emisije godišnje
Faktor emisije ili otpuštanja: Vazduh
Faktor emisije ili otpuštanja: Voda
Faktor emisije ili otpuštanja: Tlo
:
:
:
:
300
2,5 %
0,03 %
0,1 %
Tehnički uslovi i mere / Organizacione mere
Vazduh
: Obradite emisiju u vazduh da biste omogućili tipičnu efikasnost
uklanjanja od (%): (Efikasnost: 80 %)
Voda
: Obradite otpadne vode na licu mesta (pre primanja otpuštanja
vode) da biste omogućili potrebnu efikasnost uklanjanja
od ≥ (%): (Efikasnost: 96,8 %)
Napomene
: Sprečite pražnjenje nerazblažene supstance u ili povrat iz
otpadne vode.
Napomene
: Nemojte da primenjujete industrijski mulj na prirodna tla.
Napomene
: Mulj treba da bude spaljen, lokalizovan i regenerisan.
Uslovi i mere povezane sa postrojenjem za obradu opštinske kanalizacije
Protok postrojenja za obradu
: 2.000 m3/dan
otpadnih voda
Efikasnost (mere)
: 96,8 %
Uslovi i mere povezane sa spoljnom obradom otpada za uklanjanje
Prerada otpada
: Spoljašnju obradu i odlaganje otpada treba vršiti u skladu sa
primenjivim lokalnim i/ili nacionalnim propisima.
2.2 Scenario koji doprinosi kontrolisanju izlaganja radnika za: PROC1, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15: upotreba u zatvorenom procesu, ne postoji
mogućnost izloženosti, upotreba u zatvorenom, kontinualnom procesu sa
povremenom kontrolom izloženosti, upotreba u zatvorenom grupnom procesu (sinteza
ili formulacija), upotreba u grupnom ili drugom procesu (sinteza) u kojem nastaje
mogućnost za izloženost, prenos supstance ili priprema (utovar/istovar) iz/u
posude/velike kontejnere u nenamenskim prostorijama,prenos supstance ili priprema
(utovar/istovar) iz/u posude/velike kontejnere u namenskim prostorijama, upotreba kao
laboratorijskog reagensa
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavina/artiklu
Napomene
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: Tečnost, napon pare > 10 kPa pri STP
Korišćena količina
Napomene
: Ne primenjuje se
Učestalost i trajanje upotrebe
Napomene
: Pokriva dnevna izlaganja do 8 časova (osim ako nije
drugačije navedeno)
Drugi operativni uslovi koji utiču na izlaganje radnika
Napomene
: Podrazumeva da je dobar osnovni standard higijene na
radnom mestu primenjen. Podrazumeva upotrebu na
temperaturi koja nije za više od 20°C viša od ambijentalne,
osim ako nije drugačije navedeno.
Bezbednosni list broj:100000068731
21/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
Organizacione mere za sprečavanje/ograničavanje otpuštanja, raspršivanja i izlaganja
Nemojte da progutate. Ako progutate onda odmah potražite medicinsku pomoć. Izbegavajte direktan
kontakt proizvoda sa kožom. Odredite potencijalne oblasti za indirektan kontakt sa kožom. Nosite
rukavice (ispitane u skladu sa standardom EN374) ako ruke mogu da dođu u kontakt sa supstancom.
Očistite kontaminacije/izlivanja odmah čim se dogode. Odmah isperite bilo koju kontaminaciju kože.
Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/minimizovali izlaganje i da biste ih obavestili o
svim problemima sa kožom koji mogu da se dogode. Nisu poznate druge specifične mere.
3. Procena izlaganja i upućivanjena njen izvor
Okolina
Scenario
koji doprinosi
ERC6a
Metoda
procene
izlaganja EUSES
Određeni
uslovi Odeljak
Tip
vrednosti Sveža voda
Morska voda
Zemlja
Sveža voda Sediment
Talog morske vode
Vazduh
Nivo
izlaganja 0,0081 mg/l
0,805 µg/l
0,354 mg/kg
0,325 mg/kg
0,0324 mg/kg
3
0,0232 mg/m
Odnos
karakterizacije
rizika
0,0726
0,00725
0,0999
0,0776
0,00775
ERC6a: industrijska upotreba koja rezultira proizvodnjom drugih supstanci (upotreba intermedijara)
4. Smernice za krajnjeg korisnika kako bi procenio da li postupa u okviru ograničenja
postavljenih u scenariju izlaganja
Smernice su zasnovane na pretpostavljeni operativnim uslovima koji možda nisu primenljivi na sve
lokacije; stoga, skaliranje može da bude potrebno kako bi se definisale odgovajuće mere upravljanja
rizikom specifične za lokaciju.
Zahtevana efikasnost uklanjanja za otpadne vode može da bude postignuta pomoću
tehnologija koje se sprovode na licu mesta ili van njega, bilo same ili u kombinaciji.
Zahtevana efikasnost uklanjanja za vazduh može da bude postignuta pomoću tehnologija koje
se sprovode na licu mesta, bilo same ili u kombinaciji.
Više detalja o tehnologijama skaliranja i kontrolisanja možete naći u SpERC listu sa informacijama
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
1. Kratak naslov scenarija izlaganja: Formulacija
Glavne korisničke grupe
Sektor upotrebe
Kategorija procesa
Bezbednosni list broj:100000068731
: SU 3: Industrijske upotrebe: Upotrebe supstanci kao
takvih ili u preparatima na industrijskim lokacijama
: SU 3, SU 10: Industrijska proizvodnja (celokupna), formulacija
[mešanje] preparata i /ili prepakivanje (isključujući legure)
: PROC1: Upotreba u zatvorenom procesu, bez izgleda
za izlaganje
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu sa
povremenim kontrolisanim izlaganjem
PROC3: Upotreba u zatvorenom grupnom procesu
(sinteza ili formulacija)
PROC4: Upotreba u grupnom i drugom procesu (sinteza) u
kojem nastaje mogućnost za izloženost
PROC8a: Prenos supstance ili preparata (punjenje/pražnjenje)
iz/u posude/velike kontejnere u nenamenskim prostorijama
PROC8b: Prenos supstance ili priprema (utovar/istovar)
iz/u posude/velike kontejnere u namenskim prostorima
22/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012.godine
: Prenos supstance ili priprema u malim kontejnerima
(namenska linija za punjenje, uključujući i merenje mase)
PROC14: Proizvodnja mešavina ili artikala
tabletiranjem, sabijanjem, ekstruzijom, peletizacijom;
industrijske postavke;
PROC15: Upotreba kao laboratorijskog reagensa
Kategorija otpuštanja u okolinu
Dodatne informacije
: ERC2: Formulacija preparata
: Formulacija, pakovanje i prepakivanje supstance i njenih
mešavina u grupnim ili kontinuiranim operacijama,
uključujući skladištenje, prenos materijala, mešanje,
tabletiranje, sabijanje, peletizaciju, ekstruziju, pakovanje
malih i velikih razmera, uzorkovanje, održavanje i prateće
laboratorijske aktivnosti.
ERC2: Formulacija
Preparata
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/Artiklu
(Msafe)
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: 248,014 tona/dan
Faktori životne sredine na koje ne utiče upravljanje rizikom
Protok
: 18.000 m3/dan
Faktor razblaživanja (Reka)
: 10
Faktor razblaživanja (Priobalne Oblasti)
: 100
Drugi dati operativni uslovi koji utiču na izlaganje okoline
Broj dana emisije godišnje
Faktor emisije ili otpuštanja: Vazduh
Faktor emisije ili otpuštanja: Voda
Faktor emisije ili otpuštanja: Tlo
:
:
:
:
300
2,5 %
0,02 %
0,01 %
Tehnički uslovi i mere / Organizacione mere
Vazduh
: Obradite emisiju u vazduh da biste omogućili tipičnu efikasnost
uklanjanja od (%): (Efikasnost: 0 %)
Voda
: Obradite otpadne vode na licu mesta (pre primanja otpuštanja
vode) da biste omogućili potrebnu efikasnost uklanjanja
od ≥ (%): (Efikasnost: 96,8 %)
Napomene
: Sprečite pražnjenje nerazblažene supstance u ili povrat iz
otpadne vode.
Napomene
: Nemojte da primenjujete industrijski mulj na prirodna tla.
Napomene
: Mulj treba da bude spaljen, lokalizovan i regenerisan.
Uslovi i mere povezane sa postrojenjem za obradu opštinske kanalizacije
Protok postrojenja za obradu
: 2.000 m3/dan otpadnih voda
Efikasnost (mere)
: 96,8 %
Uslovi i mere povezane sa spoljnom obradom otpada za uklanjanje
Prerada otpada
: Spoljašnju obradu i odlaganje otpada treba vršiti u skladu sa
primenjivim lokalnim i/ili nacionalnim propisima.
2.2 Scenario koji doprinosi kontrolisanju izlaganja radnika za: PROC1, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC15: upotreba u zatvorenom procesu, ne
postoji mogućnost
Bezbednosni list broj:100000068731
23/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
izloženosti, upotreba u zatvorenom, kontinualnom procesu sa povremenom kontrolom
izloženosti, upotreba u zatvorenom grupnom procesu (sinteza ili formulacija), upotreba u
grupnom i drugom procesu (sinteza) u kojem nastaje mogućnost za izloženost, prenos
supstance ili priprema (utovar/istovar) iz/u posude/velike kontejnere u nenamenskim
prostorijama, prenos supstance ili priprema (utovar/istovar) iz/u posude/velike
kontejnere u namenskim prostorijama, prenos supstance ili priprema u malim
kontejnerima (namenska linija za punjenje, uključujući i merenje mase), proizvodnja
mešavina ili artikala tabletiranjem, sabijanjem, ekstruzijom, peletizacijom; industrijske
postavke; upotreba kao laboratorijskog reagensa
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
Napomene
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: Tečnost, napon pare > 10 kPa pri STP
Korišćena količina
Napomene
: Ne primenjuje se
Učestalost i trajanje upotrebe
Napomene
: Pokriva dnevna izlaganja do 8 časova (osim ako nije
drugačije navedeno)
Drugi operativni uslovi koji utiču na izlaganje radnika
Napomene
: Podrazumeva da je dobar osnovni standard higijene na
radnom mestu primenjen. Podrazumeva upotrebu na
temperaturi koja nije za više od 20°C viša od ambijentalne,
osim ako nije drugačije navedeno.
Organizacione mere za sprečavanje/ograničavanje otpuštanja, raspršivanja i izlaganja
Nemojte da progutate. Ako progutate onda odmah potražite medicinsku pomoć. Izbegavajte direktan
kontakt proizvoda sa kožom. Odredite potencijalne oblasti za indirektan kontakt sa kožom. Nosite
rukavice (ispitane u skladu sa standardom EN374) ako ruke mogu da dođu u kontakt sa supstancom.
Očistite kontaminacije/izlivanja odmah čim se dogode. Odmah isperite bilo koju kontaminaciju kože.
Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/minimizovali izlaganje i da biste ih obavestili o
svim problemima sa kožom koji mogu da se dogode. Nisu poznate druge specifične mere.
3. Procena izlaganja i upućivanjena njen izvor
Okolina
Scenario
koji doprinosi
ERC2
Metoda
procene
izlaganja EUSES
Određeni
uslovi Odeljak
Tip
vrednosti Sveža voda
0,0268 mg/l
Odnos
karakteriza
cije rizika
0,241
Morska voda
0,0027 mg/l
0,0241
Zemlja
1,19 mg/kg
0,336
Nivo
izlaganja Sveža voda Sediment
1,08 mg/kg
0,258
Talog morske vode
0,108 mg/kg
0,0258
Vazduh
0,579 mg/m
3
ERC2: formulacija preparata
4. Smernice za krajnjeg korisnika kako bi procenio da li postupa u okviru ograničenja
postavljenih u scenariju izlaganja
Bezbednosni list broj: 100000068731
24/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
Smernice su zasnovane na pretpostavljeni operativnim uslovima koji možda nisu primenljivi na sve
lokacije; stoga, skaliranje može da bude potrebno kako bi se definisale odgovajuće mere upravljanja
rizikom specifične za lokaciju.
Zahtevana efikasnost uklanjanja za otpadne vode može da bude postignuta pomoću
tehnologija koje se sprovode na licu mesta ili van njega, bilo same ili u kombinaciji.
Zahtevana efikasnost uklanjanja za vazduh može da bude postignuta pomoću tehnologija koje
se sprovode na licu mesta, bilo same ili u kombinaciji.
Više detalja o tehnologijama skaliranja i kontrolisanja možete naći u SpERC listu sa informacijama
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
1. Kratak naslov scenarija izlaganja: Lubrikanti - industrijski
Glavne korisničke grupe
Sektor upotrebe
Kategorija procesa izlaganje
Kategorija otpuštanja u okolinu
Dodatne informacije
: SU 3: Industrijske upotrebe: Upotrebe supstanci kao
takvih ili u preparatima na industrijskim lokacijama
: SU 3: Industrijska proizvodnja (sve)
: PROC1: Upotreba u zatvorenom procesu, bez izgleda za
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu sa
povremenim kontrolisanim izlaganjem
PROC3: Upotreba u zatvorenom grupnom procesu
(sinteza ili formulacija)
PROC4: Upotreba u grupnom i drugom procesu (sinteza) u
kojem nastaje mogućnost za izloženost
PROC7: Industrijsko raspršivanje
PROC8a: Prenos supstance ili preparata
(punjenje/pražnjenje) iz/u posude/velike kontejnere u
nenamenskim prostorijama
PROC8b: Prenos supstance ili preparata (punjenje/pražnjenje)
iz/u posude/velike kontejnere u namenskim prostorijama
: prenos supstance ili priprema u malim kontejnerima
(namenska linija za punjenje, uključujući i merenje mase)
PROC10: Nanošenje valjkom ili četkom
PROC13: Obrada artikala potapanjem i prelivanjem
PROC17: Podmazivanje pri visokoenergijskim uslovima ili u
delimično otvorenom procesu
PROC18: Podmazivanje pri visokoenergijskim uslovima
: ERC4, ERC7: Industrijska upotreba procesnih pomoćnih
sredstava u procesima i proizvodima koji ne postaju
deo artikla, industrijska upotreba supstanci u
zatvorenim sistemima
: Obuhvata upotrebu formulisanih lubrikanata u zatvorenim i
otvorenim sistemima uključujući i operacije prenosa, rad
mašina/motora, i sličnih artikala, prepravku odbačenih
artikala, održavanje opreme i odlaganje otpada.
ERC4, ERC7:
industrijska upotreba procesnih pomoćnih sredstava u procesima i
proizvodima koji ne postaju deo artikla, industrijska upotreba supstanci u
zatvorenim sistemima
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
(Msafe)
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: 805.271 tona/dan
Faktori životne sredine na koje ne utiče upravljanje rizikom
Protok
: 18.000 m3/dan
Bezbednosni list broj:100000068731
25/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
Faktor razblaživanja (Reka)
Faktor razblaživanja (Priobalne Oblasti)
: 10
: 100
Drugi dati operativni uslovi koji utiču na izlaganje okoline
Broj dana emisije godišnje
Faktor emisije ili otpuštanja: Vazduh
Faktor emisije ili otpuštanja: Voda
Faktor emisije ili otpuštanja: Tlo
:
:
:
:
300
0,1 %
0,003 %
0,1 %
Tehnički uslovi i mere / Organizacione mere
Vazduh
: Obradite emisiju u vazduh da biste omogućili tipičnu efikasnost
uklanjanja od (%): (Efikasnost: 70 %)
Voda
: Obradite otpadne vode na licu mesta (pre primanja otpuštanja
vode) da biste omogućili potrebnu efikasnost uklanjanja
od ≥ (%): (Efikasnost: 96,8 %)
Napomene
: Sprečite pražnjenje nerazblažene supstance u ili povrat iz
otpadne vode.
Napomene
: Nemojte da primenjujete industrijski mulj na prirodna tla.
Napomene
: Mulj treba da bude spaljen, lokalizovan i regenerisan.
Uslovi i mere povezane sa postrojenjem za obradu opštinske kanalizacije
Protok postrojenja za obradu
: 2.000 m3/dan
otpadnih voda
Efikasnost (mere)
: 96,8 %
Uslovi i mere povezane sa spoljnom obradom otpada za uklanjanje
Prerada otpada
: Spoljašnju obradu i odlaganje otpada treba vršiti u skladu sa
2.2 Scenario koji doprinosi kontrolisanju izlaganja radnika za: PROC1, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18: upotreba u
zatvorenom procesu, ne postoji mogućnost izloženosti, upotreba u zatvorenom,
kontinualnom procesu sa povremenom kontrolom izloženosti, upotreba u zatvorenom
grupnom procesu (sinteza ili formulacija), upotreba u grupnom ili drugom procesu
(sinteza) u kojem nastaje mogućnost za izloženost, industrijsko raspršivanje, prenos
supstance ili priprema (utovar/istovar) iz/u posude/velike kontejnere u nenamenskim
prostorijama, prenos supstance ili priprema (utovar/istovar) iz/u posude/velike
kontejnere u namenskim prostorijama, prenos supstance ili priprema u malim
kontejnerima (namenska linija za punjenje, uključujući i merenje mase), nanošenje
valjkom ili četkom, obrada artikala potapanjem i prelivanjem, podmazivanje pri
visokoenergijskim uslovima i u delimično otvorenom procesu, podmazivanje pri
visokoenergijskim uslovima
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
Napomene
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: Tečnost, napon pare > 10 kPa pri STP
Korišćena količina
Napomene
: Ne primenjuje se
Učestalost i trajanje upotrebe
Napomene
: Pokriva dnevna izlaganja do 8 časova (osim ako nije
drugačije navedeno)
Drugi operativni uslovi koji utiču na izlaganje radnika
Napomene
: Podrazumeva da je primenjen dobar osnovni standard
higijene na radnom mestu. Podrazumeva upotrebu na
temperaturi koja nije za više od 20°C viša
Bezbednosni list broj:100000068731
26/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
od ambijentalne temperature, osim ako nije
drugačije navedeno.
Organizacione mere za sprečavanje/ograničavanje otpuštanja, raspršivanja i izlaganja
Nemojte da progutate. Ako progutate onda odmah potražite medicinsku pomoć. Izbegavajte direktan
kontakt proizvoda sa kožom. Odredite potencijalne oblasti za indirektan kontakt sa kožom. Nosite
rukavice (ispitane u skladu sa standardom EN374) ako ruke mogu da dođu u kontakt sa supstancom.
Očistite kontaminacije/izlivanja odmah čim se dogode. Odmah isperite bilo koju kontaminaciju kože.
Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/minimizovali izlaganje i da biste ih obavestili o
svim problemima sa kožom koji mogu da se dogode. Nisu poznate druge specifične mere.
3. Procena izlaganja i upućivanjena njen izvor
Okolina
Scenario
koji doprinosi
ERC4, ERC7
Metoda
procene
izlaganja EUSES
Određeni
uslovi Odeljak
Tip
vrednosti Sveža voda
Morska voda
Zemlja
Sveža voda Sediment
Talog morske vode
Vazduh
Nivo
izlaganja 0,071 µg/l
0,0063 µg/l
0,001 mg/kg
0,0029 mg/kg
0,254 µg/kg
3
0,447 µg/m
Odnos
karakterizacije
rizika
0,0006
0,00006
0,00032
0,0007
0,00006
ERC4: industrijska upotreba procesnih pomoćnih sredstava u procesima i proizvodima koji ne postaju
deo artikla
ERC7: Industrijska upotreba supstanci u zatvorenim sistemima
4. Smernice za krajnjeg korisnika kako bi procenio da li postupa u okviru ograničenja
postavljenih u scenariju izlaganja
Smernice su zasnovane na pretpostavljeni operativnim uslovima koji možda nisu primenljivi na sve
lokacije; stoga, skaliranje može da bude potrebno kako bi se definisale odgovajuće mere upravljanja
rizikom specifične za lokaciju.
Zahtevana efikasnost uklanjanja za otpadne vode može da bude postignuta pomoću
tehnologija koje se sprovode na licu mesta ili van njega, bilo same ili u kombinaciji.
Zahtevana efikasnost uklanjanja za vazduh može da bude postignuta pomoću tehnologija koje
se sprovode na licu mesta, bilo same ili u kombinaciji.
Više detalja o tehnologijama skaliranja i kontrolisanja možete naći u SpERC listu sa informacijama
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
1. Kratak naslov scenarija izlaganja: Lubrikanti - Profesionalno
Glavne korisničke grupe
Sektor upotrebe
Kategorija procesa izlaganje
Bezbednosni list broj:100000068731
: SU 22: profesionalne upotrebe: javni sektor (administracija,
obrazovanje, zabava, uslužne delatnosti, zanatlije)
: SU 22: profesionalne upotrebe: javni sektor (administracija,
obrazovanje, zabava, uslužne delatnosti, zanatlije)
: PROC1: Upotreba u zatvorenom procesu, bez izgleda za
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu sa
povremenim kontrolisanim izlaganjem
PROC3: Upotreba u zatvorenom grupnom procesu
(sinteza ili formulacija)
PROC4: upotreba u grupnom i drugom procesu (sinteza) u
kojem nastaje mogućnost za izloženost
PROC8a: Prenos supstance ili preparata
(punjenje/pražnjenje) iz/u posude/velike kontejnere u
nenamenskim prostorijama
27/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
PROC8b: Prenos supstance ili preparata
(punjenje/pražnjenje) iz/u posude/velike kontejnere u
namenskim prostorijama
: Prenos supstance ili priprema u malim kontejnerima
(namenska linija za punjenje, uključujući i merenje mase)
PROC10: Nanošenje valjkom ili četkom
PROC11: Neindustrijsko raspršivanje
PROC13: Obrada artikala potapanjem i prelivanjem
PROC17: Podmazivanje pri visokoenergijskim uslovima ili u
delimično otvorenom procesu
PROC18: Podmazivanje pri visokoenergijskim uslovima
PROC20: Toplota i pritisak prenose fluide pri disperzivnoj,
profesionalnoj upotrebi, ali u zatvorenim sistemima
Kategorija otpuštanja u okolinu
Dodatne informacije
: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b: Široko rasprostranjena
upotreba pomoćnih sredstava u otvorenim sistemima u
zatvorenim prostorima, široko rasprostranjena upotreba
pomoćnih sredstava u otvorenim sistemima na otvorenim
prostorima, široko rasprostranjena upotreba supstanci u
zatvorenim sistemima u zatvorenim prostorima, široko
rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima
na otvorenim prostorima
: Obuhvata upotrebu formulisanih lubrikanata u zatvorenim i
otvorenim sistemima uključujući i operacije prenosa, rad
motora i sličnih artikala, prepravku odbačenih artikala,
održavanje opreme i odlaganje otpadnog ulja.
ERC8a, ERC8d,
ERC9a, ERC9b: široko rasprostranjena upotreba pomoćnih sredstava u otvorenim
sistemima u zatvorenim prostorima, široko rasprostranjena upotreba pomoćnih
sredstava u otvorenim sistemima na otvorenim prostorima, široko rasprostranjena
upotreba supstanci u zatvorenim sistemima u zatvorenim prostorima, široko
rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima na otvorenim prostorima
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
(Msafe)
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: 0,873 tona/dan
Faktori životne sredine na koje ne utiče upravljanje rizikom
Protok
: 18.000
m3/dan
Faktor razblaživanja (Reka)
: 10
Faktor razblaživanja (Priobalne Oblasti)
: 100
Drugi dati operativni uslovi koji utiču na izlaganje okoline
Broj dana emisije godišnje
Faktor emisije ili otpuštanja: Vazduh
Faktor emisije ili otpuštanja: Voda
Faktor emisije ili otpuštanja: Tlo
:
:
:
:
300
60 %
5%
5%
Tehnički uslovi i mere / Organizacione mere
Vazduh
: Obradite emisiju u vazduh da biste omogućili tipičnu efikasnost
uklanjanja od (%): (Efikasnost: 0 %)
Voda
: Obradite otpadne vode na licu mesta (pre primanja otpuštanja
vode) da biste omogućili potrebnu efikasnost uklanjanja
od ≥ (%): (Efikasnost: 96,8 %)
Napomene
: Sprečite pražnjenje nerazblažene supstance u ili povrat iz
otpadne vode.
Bezbednosni list broj:100000068731
28/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
Napomene
: Mulj treba da bude spaljen, lokalizovan i regenerisan.
Uslovi i mere povezane sa postrojenjem za obradu opštinske kanalizacije
3
Protok postrojenja za obradu
: 2.000 m /dan
otpadnih voda
Efikasnost (mere)
: 96,8 %
Uslovi i mere povezane sa spoljnom obradom otpada za uklanjanje
Prerada otpada
: Spoljašnju obradu i odlaganje otpada treba vršiti u skladu sa
primenjivim lokalnim i/ili nacionalnim propisima.
2.2 Scenario koji doprinosi kontrolisanju izlaganja radnika za: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20:
upotreba u zatvorenom procesu, ne postoji mogućnost izloženosti, upotreba u zatvorenom,
kontinualnom procesu sa povremenom kontrolom izloženosti, upotreba u zatvorenom grupnom
procesu (sinteza ili formulacija), upotreba u grupnom ili drugom procesu (sinteza) u kojem
nastaje mogućnost za izloženost, prenos supstance ili priprema (utovar/istovar) iz/u
posude/velike kontejnere u nenamenskim prostorijama, prenos supstance ili priprema
(utovar/istovar) iz/u posude/velike kontejnere u namenskim prostorijama, prenos supstance ili
priprema u malim kontejnerima (namenska linija za punjenje, uključujući i merenje mase),
nanošenje valjkom ili četkom, neindustrijsko raspršivanje, obrada artikala potapanjem i
prelivanjem, podmazivanje pri visokoenergijskim uslovima i u delimično otvorenom procesu,
podmazivanje pri visokoenergijskim uslovima, toplota i pritisak prenose fluide pri disperzivnoj,
profesionalnoj upotrebi, ali u zatvorenim sistemima
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
Napomene
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: Tečnost, napon pare > 10 kPa pri STP
Korišćena količina
Napomene
: Ne primenjuje se
Učestalost i trajanje upotrebe
Napomene
: Pokriva dnevna izlaganja do 8 časova (osim ako nije
drugačije navedeno)
Drugi operativni uslovi koji utiču na izlaganje radnika
Napomene
: Podrazumeva da je dobar osnovni standard higijene na
radnom mestu primenjen. Podrazumeva upotrebu na
temperaturi koja nije za više od 20°C viša od ambijentalne,
osim ako nije drugačije navedeno.
Organizacione mere za sprečavanje/ograničavanje otpuštanja, raspršivanja i izlaganja
Nemojte da progutate. Ako progutate onda odmah potražite medicinsku pomoć. Izbegavajte direktan
kontakt proizvoda sa kožom. Odredite potencijalne oblasti za indirektan kontakt sa kožom. Nosite
rukavice (ispitane u skladu sa standardom EN374) ako ruke mogu da dođu u kontakt sa supstancom.
Očistite kontaminacije/izlivanja odmah čim se dogode. Odmah isperite bilo koju kontaminaciju kože.
Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/minimizovali izlaganje i da biste ih obavestili o
svim problemima sa kožom koji mogu da se dogode. Nisu poznate druge specifične mere.
3. Procena izlaganja i upućivanjena njen izvor
Okolina
Scenario
koji doprinosi
ERC8a, ERC8d,
ERC9a, ERC9b
Metoda
procene
izlaganja EUSES
Određeni
uslovi Bezbednosni list broj:100000068731
Odeljak
Tip
vrednosti Sveža voda
0,131 µg/l
Odnos
karakterizacije
rizika
0,00118
Morska voda
Zemlja
Sveža voda Sediment
Talog morske vode
0,0123 µg/l
0,0038 mg/kg
0,0053 mg/kg
0,496 µg/kg
0,00011
0,00107
0,00126
0,000119
Vazduh
0,179 µg/m
29/48
Nivo
izlaganja 3
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
ERC8a: široko rasprostranjena upotreba pomoćnih sredstava u otvorenim sistemima u
zatvorenim prostorima
ERC8d: široko rasprostranjena upotreba pomoćnih sredstava u otvorenim sistemima na
otvorenim prostorima
ERC9a: široko rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima u zatvorenim prostorima
ERC9b: široko rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima na otvorenim prostorima
4. Smernice za krajnjeg korisnika kako bi procenio da li postupa u okviru ograničenja
postavljenih u scenariju izlaganja
Smernice su zasnovane na pretpostavljenim operativnim uslovima koji možda nisu primenljivi na sve
lokacije; stoga, skaliranje može da bude potrebno kako bi se definisale odgovarajuće mere
upravljanja rizikom specifične za lokaciju.
Zahtevana efikasnost uklanjanja za otpadne vode može da bude postignuta pomoću
tehnologija koje se sprovode na licu mesta ili van njega, bilo same ili u kombinaciji.
Zahtevana efikasnost uklanjanja za vazduh može da bude postignuta pomoću tehnologija koje
se sprovode na licu mesta, bilo same ili u kombinaciji.
Više detalja o tehnologijama skaliranja i kontrolisanja možete naći u SpERC listu sa informacijama
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
1. Kratak naslov scenarija izlaganja: Lubrikanti - potrošač
Glavne korisničke grupe
Sektor upotrebe
Kategorija proizvoda
Kategorija otpuštanja u okolinu
Dodatne informacije
: SU 21: Potrošačke upotrebe: privatna domaćinstva
(= javnost = potrošači)
: SU 21: Potrošačke upotrebe: privatna domaćinstva
(= javnost = potrošači)
: PC1: Lepkovi, sredstva za zaptivanje
PC24: Lubrikanti, maziva, proizvodi za otpuštanje
PC31: Lakovi i mešavine voska
: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b: Široko rasprostranjena
upotreba pomoćnih sredstava u otvorenim sistemima u
zatvorenim prostorima, široko rasprostranjena upotreba
pomoćnih sredstava u otvorenim sistemima na otvorenim
prostorima, široko rasprostranjena upotreba supstanci u
zatvorenim sistemima u zatvorenim prostorima, široko
rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima
na otvorenim prostorima
: Obuhvata potrošačku upotrebu formulisanih lubrikanata u
zatvorenim i otvorenim sistemima uključujući i operacije
prenosa, primenu, rad motora i sličnih artikala, održavanje
opreme i odlaganje otpadnog ulja.
ERC8a, ERC8d,
ERC9a, ERC9b: Široko rasprostranjena upotreba pomoćnih sredstava u otvorenim
sistemima u zatvorenim prostorima, široko rasprostranjena upotreba pomoćnih
sredstava u otvorenim sistemima na otvorenim prostorima, široko rasprostranjena
upotreba supstanci u zatvorenim sistemima u zatvorenim prostorima, široko
rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima na otvorenim prostorima
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
Bezbednosni list broj:100000068731
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
30/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
(Msafe)
Datum revizije 16.03.2012. godine
: 0,804 tona/dan
Faktori životne sredine na koje ne utiče upravljanje rizikom
Protok
: 18.000 m3/dan
Faktor razblaživanja (Reka)
: 10
Faktor razblaživanja (Priobalne Oblasti)
: 100
Drugi dati operativni uslovi koji utiču na izlaganje okoline
Broj dana emisije godišnje
Faktor emisije ili otpuštanja: Vazduh
Faktor emisije ili otpuštanja: Voda
Faktor emisije ili otpuštanja: Tlo
:
:
:
:
365
60 %
5%
5%
Tehnički uslovi i mere / Organizacione mere
Vazduh
: Obradite emisiju u vazduh da biste omogućili tipičnu efikasnost
uklanjanja od (%): (Efikasnost: 0 %)
Voda
: Obradite otpadne vode na licu mesta (pre primanja otpuštanja
vode) da biste omogućili potrebnu efikasnost uklanjanja
od ≥ (%): (Efikasnost: 96,8 %)
Napomene
: Sprečite pražnjenje nerazblažene supstance u ili povrat iz
otpadne vode.
Napomene
: Nemojte da primenjujete industrijski mulj na prirodna tla.
Napomene
: Mulj treba da bude spaljen, lokalizovan i regenerisan.
Uslovi i mere povezane sa postrojenjem za obradu opštinske kanalizacije
Protok postrojenja za obradu
: 2.000 m3/dan
otpadnih voda
Efikasnost (mere)
: 96,8 %
Procedure za ograničavanje emisija u vazduh :
iz postrojenja za preradu otpadnih voda
Uslovi i mere povezane sa spoljnom obradom otpada za uklanjanje
Prerada otpada
: Spoljašnju obradu i odlaganje otpada treba vršiti u skladu sa
primenjivim lokalnim i/ili nacionalnim propisima.
2.2 Scenario koji doprinosi kontrolisanju izloženosti potrošača za: PC1, PC24, PC31:
lepkovi, sredstva za zaptivanje, lubrikanti, maziva, proizvodi za otpuštanje, lakovi i
mešavine voska
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
Napomene
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: Tečnost, napon pare > 10 kPa pri STP
Korišćena količina
Napomene
: Ne primenjuje se
Drugi dati operativni uslovi koji utiču na izloženost potrošača
Napomene
: Podrazumeva da je dobar osnovni standard higijene na
radnom mestu primenjen. Podrazumeva upotrebu na
temperaturi koja nije za više od 20°C viša od ambijentalne,
osim ako nije drugačije navedeno.
Uslovi i mere u vezi sa zaštitom potrošača (npr. savet o ponašanju, lična zaštita i higijena)
Mere za potrošača medicinsku
: Nemojte da progutate. Ako progutate, odmah potražite
Bezbednosni list broj:100000068731
31/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
pomoć. Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom.
Odredite potencijalne oblasti za indirektan kontakt sa kožom.
Nosite rukavice (ispitane u skladu sa standardom EN374) ako
ruke mogu da dođu u kontakt sa supstancom. Očistite
kontaminacije/izlivanja odmah čim se dogode. Odmah isperite
bilo koju kontaminaciju kože. Obezbedite osnovnu obuku
zaposlenih da biste sprečili/minimizovali izlaganje i da biste ih
obavestili o svim problemima sa kožom koji mogu da se
dogode. Nisu poznate druge specifične mere.
3. Procena izlaganja i upućivanje na njen izvor
Okolina
Scenario
koji doprinosi
ERC8a, ERC8d,
ERC9a, ERC9b
Metoda
procene
izlaganja EUSES
Određeni
uslovi Odeljak
Tip
vrednosti Sveža voda
0,116 µg/l
Odnos
karakterizacije
rizika
0,00104
Morska voda
Zemlja
Sveža voda Sediment
Talog morske vode
0,0108 µg/l
0,0031 mg/kg
0,0047 mg/kg
0,435 µg/kg
0,000097
0,000882
0,00112
0,000104
Vazduh
0,147 µg/m
Nivo
izlaganja 3
ERC8a: široko rasprostranjena upotreba pomoćnih sredstava u otvorenim sistemima u
zatvorenim prostorima
ERC8d: široko rasprostranjena upotreba procesnih pomoćnih sredstava u otvorenim sistemima na
otvorenim prostorima
ERC9a: široko rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima u zatvorenim prostorima
ERC9b: široko rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima na otvorenim prostorima
4. Smernice za krajnjeg korisnika kako bi procenio da li postupa u okviru ograničenja
postavljenih u scenariju izlaganja
Smernice su zasnovane na pretpostavljeni operativnim uslovima koji možda nisu primenljivi na sve
lokacije; stoga, skaliranje može da bude potrebno kako bi se definisale odgovajuće mere upravljanja
rizikom specifične za lokaciju.
Zahtevana efikasnost uklanjanja za otpadne vode može da bude postignuta pomoću
tehnologija koje se sprovode na licu mesta ili van njega, bilo same ili u kombinaciji.
Zahtevana efikasnost uklanjanja za vazduh može da bude postignuta pomoću tehnologija koje
se sprovode na licu mesta, bilo same ili u kombinaciji.
Više detalja o tehnologijama skaliranja i kontrolisanja možete naći u SpERC listu sa informacijama
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
1. Kratak naslov scenarija izlaganja: Fluidi za obradu metala / ulja za valjanje - Industrijski
Glavne korisničke grupe
Sektor upotrebe
Kategorija procesa
Bezbednosni list broj:100000068731
: SU 3: Industrijske upotrebe: Upotrebe supstanci kao
takvih ili u preparatima na industrijskim lokacijama
: SU 3: Industrijska proizvodnja (sve)
: PROC1: Upotreba u zatvorenom procesu, ne postoji
mogućnost izloženosti
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu sa
povremenim kontrolisanim izlaganjem
PROC3: Upotreba u zatvorenom grupnom procesu
(sinteza ili formulacija)
PROC4: Upotreba u grupnom i drugom procesu (sinteza) u
kojem nastaje mogućnost za izloženost
: PROC 5: Mešanje i sjedinjavanje u grupnim procesima za
32/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
formulaciju preparata i artikala (višestepeni i/ili
značajan kontakt)
PROC7: Industrijsko raspršivanje
PROC8a: Prenos supstance ili preparata
(punjenje/pražnjenje) iz/u posude/velike kontejnere u
nenamenskim prostorijama
PROC8b: Prenos supstance ili preparata (punjenje/pražnjenje)
iz/u posude/velike kontejnere u namenskim prostorijama
: prenos supstance ili priprema u malim kontejnerima
(namenska linija za punjenje, uključujući i merenje mase)
PROC10: Nanošenje valjkom ili četkom
PROC13: Obrada artikala potapanjem i prelivanjem
PROC17: Podmazivanje pri visokoenergijskim uslovima ili u
delimično otvorenom procesu
Kategorija otpuštanja u okolinu
Dodatne informacije
: ERC4: Industrijska upotreba procesnih pomoćnih
sredstava u procesima i proizvodima koji ne postaju
deo artikla
: Obuhvata upotrebu u formulisanim fluidima za obradu
metala/uljima za valjanje uključujući i operacije prenosa,
aktivnosti pri valjanju i kaljenju, aktivnosti pri
sečenju/mašinskoj obradi, automatsko i ručno nanošenje
antikorozivnih zaštita (uključujući i premazivanje,
potapanje i raspršivanje), održavanje opreme, ispuštanje
i odlaganje otpadnih ulja.
ERC4: Industrijska upotreba
procesnih pomoćnih sredstava u procesima i proizvodima koji ne postaju deo artikla
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
(Msafe)
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: 1.027,13 tona/dan
Faktori životne sredine na koje ne utiče upravljanje rizikom
Protok
: 18.000 m3/dan
Faktor razblaživanja (Reka)
: 10
Faktor razblaživanja (Priobalne Oblasti)
: 100
Drugi dati operativni uslovi koji utiču na izlaganje okoline
Broj dana emisije godišnje
Faktor emisije ili otpuštanja: Vazduh
Faktor emisije ili otpuštanja: Voda
Faktor emisije ili otpuštanja: Tlo
:
:
:
:
300
2%
0,003 %
0%
Tehnički uslovi i mere / Organizacione mere
Vazduh
: Obradite emisiju u vazduh da biste omogućili tipičnu efikasnost
uklanjanja od (%): (Efikasnost: 70 %)
Voda
: Obradite otpadne vode na licu mesta (pre primanja otpuštanja
vode) da biste omogućili potrebnu efikasnost uklanjanja
od ≥ (%): (Efikasnost: 96,8 %)
Napomene
: Sprečite pražnjenje nerazblažene supstance u ili povrat iz
otpadne vode.
Napomene
: Nemojte da primenjujete industrijski mulj na prirodna
tla. Napomene
: Mulj treba da bude spaljen, lokalizovan i regenerisan.
Uslovi i mere povezane sa postrojenjem za obradu opštinske kanalizacije
Bezbednosni list broj:100000068731
33/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
3
Protok postrojenja za obradu
otpadnih voda
Efikasnost (mere)
: 2.000 m /dan
: 96,8 %
Uslovi i mere povezane sa spoljnom obradom otpada za uklanjanje
Prerada otpada
: Spoljašnju obradu i odlaganje otpada treba vršiti u skladu sa
primenjivim lokalnim i/ili nacionalnim propisima.
2.2 Scenario koji doprinosi kontrolisanju izlaganja radnika za: PROC1, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC17: upotreba u zatvorenom
procesu,ne postoji mogućnost izloženosti, upotreba u zatvorenom, kontinualnom
procesu sa povremenom kontrolom izloženosti, upotreba u zatvorenom grupnom
procesu (sinteza ili formulacija), upotreba u grupnom drugom procesu (sinteza) u kojem
nastaje mogućnost za izloženost, PROC 5: mešanje i sjedinjavanje u grupnim procesima
za formulaciju preparata i artikala (višestepeni i/ili značajan kontakt), industrijsko
raspršivanje, prenos supstance ili priprema (utovar/istovar) iz/u posude/velike kontejnere
u nenamenskim prostorijama,prenos supstance ili priprema (utovar/istovar) iz/u
posude/velike kontejnere u namenskim prostorijama, prenos supstance ili priprema u
malim kontejnerima (namenska linija za punjenje, uključujući i merenje mase), nanošenje
valjkom ili četkom, obrada artikala potapanjem i prelivanjem, podmazivanje pri
visokoenergijskim uslovima i u delimično otvorenom procesu
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
Napomene
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: Tečnost, napon pare > 10 kPa pri STP
Korišćena količina
Napomene
: Ne primenjuje se
Učestalost i trajanje upotrebe
Napomene
: Pokriva dnevna izlaganja do 8 časova (osim ako nije
drugačije navedeno)
Drugi operativni uslovi koji utiču na izlaganje radnika
Napomene
: Podrazumeva da je dobar osnovni standard higijene na
radnom mestu primenjen. Podrazumeva upotrebu na
temperaturi koja nije za više od 20°C viša od ambijentalne,
osim ako nije drugačije navedeno.
Organizacione mere za sprečavanje/ograničavanje otpuštanja, raspršivanja i izlaganja
Nemojte da progutate. Ako progutate onda odmah potražite medicinsku pomoć. Izbegavajte direktan
kontakt proizvoda sa kožom. Odredite potencijalne oblasti za indirektan kontakt sa kožom. Nosite
rukavice (ispitane u skladu sa standardom EN374) ako ruke mogu da dođu u kontakt sa supstancom.
Očistite kontaminacije/izlivanja odmah čim se dogode. Odmah isperite bilo koju kontaminaciju kože.
Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/minimizovali izlaganje i da biste ih obavestili o
svim problemima sa kožom koji mogu da se dogode. Nisu poznate druge specifične mere.
3. Procena izlaganja i upućivanjena njen izvor
Okolina
Scenario
koji doprinosi
ERC4
Metoda
procene
izlaganja EUSES
Određeni
uslovi Bezbednosni list broj:100000068731
Odeljak
Tip
vrednosti Sveža voda
Morska voda
Zemlja
Sveža voda Sediment
Talog morske vode
Vazduh
Nivo
izlaganja 0,0843 µg/l
0,0076 µg/l
0,0018 mg/kg
0,0034 mg/kg
0,308 µg/kg
3
0,0013 mg/m
34/48
Odnos
karakterizacije
rizika
0,000759
0,000069
0,000497
0,000811
0,000074
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
ERC4: industrijska upotreba procesnih pomoćnih sredstava u procesima i proizvodima koji ne postaju
deo artikla
4. Smernice za krajnjeg korisnika kako bi procenio da li postupa u okviru ograničenja
postavljenih u scenariju izlaganja
1. Kratak naslov scenarija izlaganja: Fluidi za obradu metala / ulja za valjanje - Profesionalni
Glavne korisničke grupe
Sektor upotrebe
Kategorija procesa
Kategorija otpuštanja u okolinu
Dodatne informacije
: SU 22: Profesionalne upotrebe: javni sektor
(administracija, obrazovanje, zabava, uslužne
delatnosti, zanatlije)
: SU 22: Profesionalne upotrebe: javni sektor
(administracija, obrazovanje, zabava, uslužne
delatnosti, zanatlije)
: PROC1: Upotreba u zatvorenom procesu, bez izgleda za
izlaganje
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu sa
povremenim kontrolisanim izlaganjem
PROC3: Upotreba u zatvorenom grupnom procesu
(sinteza ili formulacija)
PROC8a: Prenos supstance ili preparata (punjenje/pražnjenje)
iz/u posude/velike kontejnere u nenamenskim prostorijama
PROC8b: Prenos supstance ili preparata
(punjenje/pražnjenje) iz/u posude/velike kontejnere u
namenskim prostorijama
: Prenos supstance ili priprema u malim kontejnerima
(namenska linija za punjenje, uključujući i merenje mase)
PROC10: Nanošenje valjkom ili četkom
PROC11: Neindustrijsko raspršivanje
PROC13: Obrada artikala potapanjem i prelivanjem
PROC17: Podmazivanje pri visokoenergijskim uslovima ili u
delimično otvorenom procesu
: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b: Široko rasprostranjena
upotreba pomoćnih sredstava u otvorenim sistemima u
zatvorenim prostorima, široko rasprostranjena upotreba
pomoćnih sredstava u otvorenim sistemima na otvorenim
prostorima, široko rasprostranjena upotreba supstanci u
zatvorenim sistemima u zatvorenim prostorima, široko
rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima
na otvorenim prostorima
: Obuhvata upotrebu u formulisanim fluidima za obradu metala
uključujući i operacije prenosa, otvorene i lokalizovane
aktivnosti pri sečenju/mašinskoj obradi, automatsko i
ručno nanošenje antikorozivnih zaštita, ispuštanje i rad sa
kontaminiranim/odbačenim artiklima, kao i odlaganje
t d ih lj
ERC8a, ERC8d,
ERC9a, ERC9b: široko rasprostranjena upotreba pomoćnih sredstava u otvorenim
sistemima u zatvorenim prostorima, široko rasprostranjena upotreba pomoćnih
sredstava u otvorenim sistemima na otvorenim prostorima, široko rasprostranjena
upotreba supstanci u zatvorenim sistemima u zatvorenim prostorima, široko
rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima na otvorenim prostorima
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
Bezbednosni list broj:100000068731
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
35/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
(Msafe)
: 1.006 tona/dan
Faktori životne sredine na koje ne utiče upravljanje rizikom
Protok
: 18.000 m3/dan
Faktor razblaživanja (Reka)
: 10
Faktor razblaživanja (Priobalne Oblasti)
: 100
Drugi dati operativni uslovi koji utiču na izlaganje okoline
Broj dana emisije godišnje
Faktor emisije ili otpuštanja: Vazduh
Faktor emisije ili otpuštanja: Voda
Faktor emisije ili otpuštanja: Tlo
:
:
:
:
300
60 %
5%
5%
Tehnički uslovi i mere / Organizacione mere
Vazduh
: Obradite emisiju u vazduh da biste omogućili tipičnu efikasnost
uklanjanja od (%): (Efikasnost: 0 %)
Voda
: Obradite otpadne vode na licu mesta (pre primanja otpuštanja
vode) da biste omogućili potrebnu efikasnost uklanjanja
od ≥ (%): (Efikasnost: 96,8 %)
Napomene
: Sprečite pražnjenje nerazblažene supstance u ili povrat iz
otpadne vode.
Napomene
: Nemojte da primenjujete industrijski mulj na prirodna tla.
Napomene
: Mulj treba da bude spaljen, lokalizovan i regenerisan.
Uslovi i mere povezane sa postrojenjem za obradu opštinske kanalizacije
Protok postrojenja za obradu
: 2.000 m3/dan otpadnih voda
Efikasnost (mere)
: 96,8 %
Uslovi i mere povezane sa spoljnom obradom otpada za uklanjanje
Prerada otpada
: Spoljašnju obradu i odlaganje otpada treba vršiti u skladu sa
primenjivim lokalnim i/ili nacionalnim propisima.
2.2 Scenario koji doprinosi kontrolisanju izlaganja radnika za: PROC1, PROC2, PROC3,
PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17: upotreba u zatvorenom
procesu, ne postoji mogućnost izloženosti, upotreba u zatvorenom, kontinuiranom
procesu sa povremenom kontrolom izloženosti izloženosti, upotreba u zatvorenom
grupnom procesu (sinteza ili formulacija), prenos supstance ili priprema (utovar/istovar)
iz/u posude/velike kontejnere u nenamenskim prostorijama, prenos supstance ili
priprema (utovar/istovar) iz/u posude/velike kontejnere u namenskim prostorijama,
prenos supstance ili priprema u malim kontejnerima (namenska linija za punjenje,
uključujući i merenje mase), nanošenje valjkom ili četkom, neindustrijsko raspršivanje,
obrada artikala potapanjem i prelivanjem, podmazivanje pri visokoenergijskim uslovima i
u delimično otvorenom procesu
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
Napomene
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: Tečnost, napon pare > 10 kPa pri STP
Korišćena količina
Napomene
: Ne primenjuje se
Učestalost i trajanje upotrebe
Napomene
Bezbednosni list broj:100000068731
: Pokriva dnevna izlaganja do 8 časova (osim ako nije
drugačije navedeno)
36/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
Drugi operativni uslovi koji utiču na izlaganje radnika
Napomene
: Podrazumeva da je dobar osnovni standard higijene na
radnom mestu primenjen. Podrazumeva upotrebu na
temperaturi koja nije za više od 20°C viša od ambijentalne,
osim ako nije drugačije navedeno.
Organizacione mere za sprečavanje/ograničavanje otpuštanja, raspršivanja i izlaganja
Nemojte da progutate. Ako progutate onda odmah potražite medicinsku pomoć. Izbegavajte direktan
kontakt proizvoda sa kožom. Odredite potencijalne oblasti za indirektan kontakt sa kožom. Nosite
rukavice (ispitane u skladu sa standardom EN374) ako ruke mogu da dođu u kontakt sa supstancom.
Očistite kontaminacije/izlivanja odmah čim se dogode. Odmah isperite bilo koju kontaminaciju kože.
Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/minimizovali izlaganje i da biste ih obavestili o
svim problemima sa kožom koji mogu da se dogode. Nisu poznate druge specifične mere.
3. Procena izlaganja i upućivanjena njen izvor
Okolina
Scenario
koji doprinosi
ERC8a, ERC8d,
ERC9a, ERC9b
Metoda
procene
izlaganja EUSES
Određeni
uslovi Odeljak
Tip
vrednosti Nivo
izlaganja Sveža voda
0,175 µg/l
Morska voda
Zemlja
Sveža voda Sediment
Talog morske vode
Vazduh
0,0168 µg/l
0,0058 mg/kg
0,0071 mg/kg
0,0007 mg/kg
3
0,271 µg/m
Odnos
karakterizacije
rizika
0,00158
0,000151
0,00162
0,00169
0,000161
ERC8a: široko rasprostranjena upotreba pomoćnih sredstava u otvorenim sistemima u
zatvorenim prostorima
ERC8d: široko rasprostranjena upotreba procesnih pomoćnih sredstava
u otvorenim sistemima na otvorenim prostorima
ERC9a: široko rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima u zatvorenim prostorima
ERC9b: široko rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima na otvorenim prostorima
4. Smernice za krajnjeg korisnika kako bi procenio da li postupa u okviru ograničenja
postavljenih u scenariju izlaganja
1. Kratak naslov scenarija izlaganja: Upotreba kao goriva – industrijskog
Glavne korisničke grupe
Sektor upotrebe
Kategorija procesa
Bezbednosni list broj:100000068731
: SU 3: Industrijske upotrebe: Upotrebe supstanci kao
takvih ili u preparatima na industrijskim lokacijama
: SU 3: Industrijska proizvodnja (sve)
: PROC1: Upotreba u zatvorenom procesu, ne postoji
mogućnost izloženosti
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu sa
povremenim kontrolisanim izlaganjem
PROC3: Upotreba u zatvorenom grupnom procesu
(sinteza ili formulacija)
PROC8a: Prenos supstance ili preparata (punjenje/pražnjenje)
iz/u posude/velike kontejnere u nenamenskim prostorijama
PROC8b: Prenos supstance ili preparata (punjenje/pražnjenje)
iz/u posude/velike kontejnere u namenskim prostorijama
PROC16: Upotreba materijala kao izvora goriva, treba
očekivati ograničeno izlaganje nesagorelom proizvodu
37/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
Kategorija otpuštanja u okolinu
Dodatne informacije
: ERC7: Industrijska upotreba supstanci u zatvorenim sistemima
: Pokriva upotrebu kao goriva (ili aditiva gorivu) i
obuhvata aktivnosti povezane sa njegovim prenosom,
upotrebom, održavanjem opreme i rukovanjem
otpadom.
ERC7: Industrijska upotreba
supstanci u zatvorenim sistemima
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
(Msafe)
: Pokriva procenat supstance u proizvodu do 100 %
(osim ako nije drugačije navedeno)
: 1.484.848 tona/dan
Faktori životne sredine na koje ne utiče upravljanje rizikom
Protok
: 18.000 m3/dan
Faktor razblaživanja (Reka)
: 10
Faktor razblaživanja (Priobalne Oblasti)
: 100
Drugi dati operativni uslovi koji utiču na izlaganje okoline
Broj dana emisije godišnje
Faktor emisije ili otpuštanja: Vazduh
Faktor emisije ili otpuštanja: Voda
Faktor emisije ili otpuštanja: Tlo
:
:
:
:
300
5%
0,001 %
0%
Tehnički uslovi i mere / Organizacione mere
Vazduh
: Obradite emisiju u vazduh da biste omogućili tipičnu efikasnost
uklanjanja od (%): (Efikasnost: 95 %)
Voda
: Obradite otpadne vode na licu mesta (pre primanja otpuštanja
vode) da biste omogućili potrebnu efikasnost uklanjanja
od ≥ (%): (Efikasnost: 96,8 %)
Napomene
: Sprečite pražnjenje nerazblažene supstance u ili povrat iz
otpadne vode.
Napomene
: Nemojte da primenjujete industrijski mulj na prirodna tla.
Napomene
: Mulj treba da bude spaljen, lokalizovan i regenerisan.
Uslovi i mere povezane sa postrojenjem za obradu opštinske kanalizacije
Protok postrojenja za obradu
: 2.000 m3/dan
otpadnih voda
Efikasnost (mere)
: 96,8 %
Uslovi i mere povezane sa spoljnom obradom otpada za uklanjanje
Prerada otpada
: Spoljašnju obradu i odlaganje otpada treba vršiti u skladu sa
primenjivim lokalnim i/ili nacionalnim propisima.
2.2 Scenario koji doprinosi kontrolisanju izlaganja radnika za: PROC1, PROC2,
PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16: upotreba u zatvorenom procesu, ne postoji
mogućnost izloženosti, upotreba u zatvorenom, kontinualnom procesu sa
povremenom kontrolom izloženosti, upotreba u zatvorenom grupnom procesu
(sinteza ili formulacija), prenos supstance ili priprema (utovar/istovar) iz/u
posude/velike kontejnere u nenamenskim prostorijama, prenos supstance ili
priprema (utovar/istovar) iz/u posude/velike kontejnere u namenskim prostorijama,
upotreba materijala kao izvora goriva, treba očekivati ograničeno izlaganje
nesagorelom proizvodu
Bezbednosni list broj:100000068731
38/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
Napomene
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: Tečnost, napon pare > 10 kPa pri STP
Korišćena količina
Napomene
: Ne primenjuje se
Učestalost i trajanje upotrebe
Napomene
: Pokriva dnevna izlaganja do 8 časova (osim ako nije
drugačije navedeno)
Drugi operativni uslovi koji utiču na izlaganje radnika
Napomene
: Podrazumeva da je dobar osnovni standard higijene na
radnom mestu primenjen. Podrazumeva upotrebu na
temperaturi koja nije za više od 20°C viša od ambijentalne,
osim ako nije drugačije navedeno.
Organizacione mere za sprečavanje/ograničavanje otpuštanja, raspršivanja i izlaganja
Nemojte da progutate. Ako progutate onda odmah potražite medicinsku pomoć. Izbegavajte direktan
kontakt proizvoda sa kožom. Odredite potencijalne oblasti za indirektan kontakt sa kožom. Nosite
rukavice (ispitane u skladu sa standardom EN374) ako ruke mogu da dođu u kontakt sa supstancom.
Očistite kontaminacije/izlivanja odmah čim se dogode. Odmah isperite bilo koju kontaminaciju kože.
Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/minimizovali izlaganje i da biste ih obavestili o
svim problemima sa kožom koji mogu da se dogode. Nisu poznate druge specifične mere.
3. Procena izlaganja i upućivanjena njen izvor
Okolina
Scenario
koji doprinosi
ERC7
Metoda
procene
izlaganja EUSES
Određeni
uslovi Odeljak
Tip
vrednosti Sveža voda
Morska voda
Zemlja
Sveža voda Sediment
Talog morske vode
Vazduh
Nivo
izlaganja 0,0582 µg/l
0,005 µg/l
0,0006 mg/kg
0,0023 mg/kg
0,203 µg/kg
3
0,565 µg/m
Odnos
karakterizacije
rizika
0,000525
0,000045
0,000168
0,000561
0,000049
ERC7: Industrijska upotreba supstanci u zatvorenim sistemima
4. Smernice za krajnjeg korisnika kako bi procenio da li postupa u okviru ograničenja
postavljenih u scenariju izlaganja
1. Kratak naslov scenarija izlaganja: Upotreba kao goriva – Profesionalno
Glavne korisničke grupe
Sektor upotrebe
Kategorija procesa
Bezbednosni list broj:100000068731
: SU 22: Profesionalne upotrebe: javni sektor
(administracija, obrazovanje, zabava, uslužne
delatnosti, zanatlije)
: SU 22: Profesionalne upotrebe: javni sektor
(administracija, obrazovanje, zabava, uslužne
delatnosti, zanatlije)
: PROC1: Upotreba u zatvorenom procesu, bez izgleda
za izlaganje
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu sa
povremenim kontrolisanim izlaganjem
PROC3: Upotreba u zatvorenom grupnom procesu
(sinteza ili formulacija)
39/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
PROC8a: Prenos supstance ili preparata
(punjenje/pražnjenje) iz/u posude/velike kontejnere u
nenamenskim prostorijama
PROC8b: Prenos supstance ili preparata
(punjenje/pražnjenje) iz/u posude/velike kontejnere u
namenskim prostorijama
PROC16: Upotreba materijala kao izvora goriva, treba očekivati
ograničeno izlaganje nesagorelom proizvodu
Kategorija otpuštanja u okolinu
Dodatne informacije
: ERC9a, ERC9b: Široko rasprostranjena upotreba supstanci u
zatvorenim sistemima u zatvorenim prostorima, široko
rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima na
otvorenim prostorima
: Pokriva upotrebu kao goriva (ili aditiva gorivu) i obuhvata
aktivnosti povezane sa njegovim prenosom, upotrebom,
održavanjem opreme i rukovanjem otpadom.
ERC9a, ERC9b: Široko
rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima u zatvorenim prostorima,
široko rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima na otvorenim
prostorima
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
(Msafe)
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: 3.899 tona/dan
Faktori životne sredine na koje ne utiče upravljanje rizikom
Protok
: 18.000 m3/dan
Faktor razblaživanja (Reka)
: 10
Faktor razblaživanja (Priobalne Oblasti)
: 100
Drugi dati operativni uslovi koji utiču na izlaganje okoline
Broj dana emisije godišnje
Faktor emisije ili otpuštanja: Vazduh
Faktor emisije ili otpuštanja: Voda
Faktor emisije ili otpuštanja: Tlo
:
:
:
:
300
1%
0,001 %
0,001 %
Tehnički uslovi i mere / Organizacione mere
Vazduh
: Obradite emisiju u vazduh da biste omogućili tipičnu efikasnost
uklanjanja od (%): (Efikasnost: 0 %)
Voda
: Obradite otpadne vode na licu mesta (pre primanja otpuštanja
vode) da biste omogućili potrebnu efikasnost uklanjanja
od ≥ (%): (Efikasnost: 96,8 %)
Napomene
: Sprečite pražnjenje nerazblažene supstance u ili povrat iz
otpadne vode.
Napomene
: Nemojte da primenjujete industrijski mulj na prirodna tla.
Napomene
: Mulj treba da bude spaljen, lokalizovan i regenerisan.
Uslovi i mere povezane sa postrojenjem za obradu opštinske kanalizacije
Protok postrojenja za obradu
: 2.000 m3/dan
otpadnih voda
Efikasnost (mere)
: 96,8 %
Uslovi i mere povezane sa spoljnom obradom otpada za uklanjanje
Prerada otpada
: Spoljašnju obradu i odlaganje otpada treba vršiti u skladu sa
primenjivim lokalnim i/ili nacionalnim propisima.
Bezbednosni list broj:100000068731
40/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
2.2 Scenario koji doprinosi kontrolisanju izlaganja radnika za: PROC1, PROC2,
PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16: upotreba u zatvorenom procesu, ne postoji
mogućnost izloženosti, upotreba u zatvorenom, kontinualnom procesu sa
povremenom kontrolom izloženosti, upotreba u zatvorenom grupnom procesu
(sinteza ili formulacija), prenos supstance ili priprema (utovar/istovar) iz/u
posude/velike kontejnere u nenamenskim prostorijama, prenos supstance ili
priprema (utovar/istovar) iz/u posude/velike kontejnere u namenskim prostorijama,
upotreba materijala kao izvora goriva, treba očekivati ograničeno izlaganje
nesagorelom proizvodu
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
Napomene
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: Tečnost, napon pare > 10 kPa pri STP
Korišćena količina
Napomene
: Ne primenjuje se
Učestalost i trajanje upotrebe
Napomene
: Pokriva dnevna izlaganja do 8 časova (osim ako nije
drugačije navedeno)
Drugi operativni uslovi koji utiču na izlaganje radnika
Napomene
: Podrazumeva da je dobar osnovni standard higijene na
radnom mestu primenjen. Podrazumeva upotrebu na
temperaturi koja nije za više od 20°C viša od ambijentalne,
osim ako nije drugačije navedeno.
Organizacione mere za sprečavanje/ograničavanje otpuštanja, raspršivanja i izlaganja
Nemojte da progutate. Ako progutate onda odmah potražite medicinsku pomoć. Izbegavajte direktan
kontakt proizvoda sa kožom. Odredite potencijalne oblasti za indirektan kontakt sa kožom. Nosite
rukavice (ispitane u skladu sa standardom EN374) ako ruke mogu da dođu u kontakt sa supstancom.
Očistite kontaminacije/izlivanja odmah čim se dogode. Odmah isperite bilo koju kontaminaciju kože.
Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/minimizovali izlaganje i da biste ih obavestili o
svim problemima sa kožom koji mogu da se dogode. Nisu poznate druge specifične mere.
3. Procena izlaganja i upućivanjena njen izvor
Okolina
Scenario
koji doprinosi
ERC9a, ERC9b
Metoda
procene
izlaganja EUSES
Određeni
uslovi Odeljak
Tip
vrednosti Sveža voda
Morska voda
Zemlja
Sveža voda Sediment
Talog morske vode
Vazduh
Nivo
izlaganja 0,0452 µg/l
0,0037 µg/l
0,0092 µg/kg
0,0018 mg/kg
0,15 µg/kg
3
0,0045 µg/m
Odnos
karakterizacije
rizika
0,000408
0,000034
0,000003
0,000436
0,000036
ERC9a: široko rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima u zatvorenim prostorima
ERC9b: široko rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima na otvorenim prostorima
4. Smernice za krajnjeg korisnika kako bi procenio da li postupa u okviru ograničenja
postavljenih u scenariju izlaganja
Bezbednosni list broj:100000068731
41/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
1. Kratak naslov scenarija izlaganja: Radni fluidi - industrijski
Glavne korisničke grupe
Sektor upotrebe
Kategorija procesa
Kategorija otpuštanja u okolinu
Dodatne informacije
: SU 3: Industrijske upotrebe: Upotrebe supstanci kao
takvih ili u preparatima na industrijskim lokacijama
: SU 3: Industrijska proizvodnja (sve)
: PROC1: Upotreba u zatvorenom procesu, ne postoji
mogućnost izloženosti
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu sa
povremenim kontrolisanim izlaganjem
PROC3: Upotreba u zatvorenom grupnom procesu
(sinteza ili formulacija)
PROC4: Upotreba u grupnom i drugom procesu (sinteza) u
kojem nastaje mogućnost za izloženost
PROC8a: Prenos supstance ili preparata (punjenje/pražnjenje)
iz/u posude/velike kontejnere u nenamenskim prostorijama
PROC8b: Prenos supstance ili preparata (punjenje/pražnjenje)
iz/u posude/velike kontejnere u namenskim prostorijama
: Prenos supstance ili priprema u malim kontejnerima
(namenska linija za punjenje, uključujući i merenje mase)
: ERC7: Industrijska upotreba supstanci u zatvorenim
sistemima
: Upotreba kao radnih fluida, npr. ulja za kablove, ulja u
prenosnim uređajima, sredstva za hlađenje, izolatori, sredstva
za rashlađivanje, hidraulični fluidi u industrijskoj opremi
uključujući i održavanje i povezane prenose materijala.
ERC7: Industrijska upotreba
supstanci u zatvorenim sistemima
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
(Msafe)
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: 1.027,13 tona/dan
Faktori životne sredine na koje ne utiče upravljanje rizikom
Protok
: 18.000 m3/dan
Faktor razblaživanja (Reka)
: 10
Faktor razblaživanja (Priobalne Oblasti)
: 100
Drugi dati operativni uslovi koji utiču na izlaganje okoline
Broj dana emisije godišnje
Faktor emisije ili otpuštanja: Vazduh
Faktor emisije ili otpuštanja: Voda
Faktor emisije ili otpuštanja: Tlo
:
:
:
:
300
1%
0,003 %
0,3 %
Tehnički uslovi i mere / Organizacione mere
Vazduh
: Obradite emisiju u vazduh da biste omogućili tipičnu efikasnost
uklanjanja od (%): (Efikasnost: 0 %)
Voda
: Obradite otpadne vode na licu mesta (pre primanja otpuštanja
vode) da biste omogućili potrebnu efikasnost uklanjanja
od ≥ (%): (Efikasnost: 96,8 %)
Napomene
: Sprečite pražnjenje nerazblažene supstance u ili povrat iz
otpadne vode.
Napomene
: Nemojte da primenjujete industrijski mulj na prirodna tla.
Bezbednosni list broj:100000068731
42/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
Napomene
: Mulj treba da bude spaljen, lokalizovan i regenerisan.
Uslovi i mere povezane sa postrojenjem za obradu opštinske kanalizacije
3
Protok postrojenja za obradu
: 2.000 m /dan
otpadnih voda
Efikasnost (mere)
: 96,8 %
Uslovi i mere povezane sa spoljnom obradom otpada za uklanjanje
Prerada otpada
: Spoljašnju obradu i odlaganje otpada treba vršiti u skladu sa
primenjivim lokalnim i/ili nacionalnim propisima.
2.2 Scenario koji doprinosi kontrolisanju izlaganja radnika za: PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b: upotreba u zatvorenom procesu, ne postoji
mogućnost izloženosti, upotreba u zatvorenom, kontinualnom procesu sa
povremenom kontrolom izloženosti, upotreba u zatvorenom grupnom procesu
(sinteza ili formulacija), upotreba u grupnom i drugom procesu (sinteza) u kojem
nastaje mogućnost za izloženost, prenos supstance ili priprema (utovar/istovar) iz/u
posude/velike kontejnere u nenamenskim prostorijama, prenos supstance ili
priprema (utovar/istovar) iz/u posude/velike kontejnere u namenskim prostorijama,
prenos supstance ili priprema u malim kontejnerima (namenska linija za punjenje,
uključujući i merenje mase)
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
Napomene
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: Tečnost, napon pare > 10 kPa pri STP
Korišćena količina
Napomene
: Ne primenjuje se
Učestalost i trajanje upotrebe
Napomene
: Pokriva dnevna izlaganja do 8 časova (osim ako nije
drugačije navedeno)
Drugi operativni uslovi koji utiču na izlaganje radnika
Napomene
: Podrazumeva da je dobar osnovni standard higijene na
radnom mestu primenjen. Podrazumeva upotrebu na
temperaturi koja nije za više od 20°C viša od ambijentalne,
osim ako nije drugačije navedeno.
Organizacione mere za sprečavanje/ograničavanje otpuštanja, raspršivanja i izlaganja
Nemojte da progutate. Ako progutate onda odmah potražite medicinsku pomoć. Izbegavajte direktan
kontakt proizvoda sa kožom. Odredite potencijalne oblasti za indirektan kontakt sa kožom. Nosite
rukavice (ispitane u skladu sa standardom EN374) ako ruke mogu da dođu u kontakt sa supstancom.
Očistite kontaminacije/izlivanja odmah čim se dogode. Odmah isperite bilo koju kontaminaciju kože.
Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/minimizovali izlaganje i da biste ih obavestili o
svim problemima sa kožom koji mogu da se dogode. Nisu poznate druge specifične mere.
3. Procena izlaganja i upućivanjena njen izvor
Okolina
Scenario
koji doprinosi
ERC7
Metoda
procene
izlaganja EUSES
Određeni
uslovi Bezbednosni list broj:100000068731
Odeljak
Tip
vrednosti Sveža voda
Morska voda
Zemlja
Sveža voda Sediment
Talog morske vode
Vazduh
Nivo
izlaganja 0,0843 µg/l
0,0076 µg/l
0,0018 mg/kg
0,0034 mg/kg
0,308 µg/kg
3
0,0023 mg/m
43/48
Odnos
karakterizacije
rizika
0,000759
0,000069
0,000503
0,000811
0,000074
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
ERC7: Industrijska upotreba supstanci u zatvorenim sistemima
4. Smernice za krajnjeg korisnika kako bi procenio da li postupa u okviru ograničenja
postavljenih u scenariju izlaganja
1. Kratak naslov scenarija izlaganja: Radni fluidi - profesionalni
Glavne korisničke grupe
Sektor upotrebe
Kategorija procesa
Kategorija otpuštanja u okolinu
Dodatne informacije
: SU 22: Profesionalne upotrebe: javni sektor
(administracija, obrazovanje, zabava, uslužne
delatnosti, zanatlije)
: SU 22: Profesionalne upotrebe: javni sektor
(administracija, obrazovanje, zabava, uslužne
delatnosti, zanatlije)
: PROC1: Upotreba u zatvorenom procesu, bez izgleda za
izlaganje
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu sa
povremenim kontrolisanim izlaganjem
PROC3: Upotreba u zatvorenom grupnom procesu
(sinteza ili formulacija)
PROC8a: Prenos supstance ili preparata
(punjenje/pražnjenje) iz/u posude/velike kontejnere u
nenamenskim prostorijama
: prenos supstance ili priprema u malim kontejnerima
(namenska linija za punjenje, uključujući i merenje mase)
PROC20: Toplota i pritisak prenose fluide pri disperzivnoj,
profesionalnoj upotrebi, ali u zatvorenim sistemima
: ERC9a, ERC9b: Široko rasprostranjena upotreba supstanci u
zatvorenim sistemima u zatvorenim prostorima, široko
rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima na
otvorenim prostorima
: Upotreba kao radnih fluida, npr. ulja za kablove, ulja u
prenosnim uređajima, sredstva za hlađenje, izolatori, sredstva
za rashlađivanje, hidraulični fluidi u profesionalnoj opremi
uključujući i održavanje i povezane prenose materijala.
ERC9a, ERC9b: Široko
rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima u zatvorenim
prostorima, široko rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima na
otvorenim prostorima
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
(Msafe)
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: 1,604 tona/dan
Faktori životne sredine na koje ne utiče upravljanje rizikom
Protok
: 18.000 m3/dan
Faktor razblaživanja (Reka)
: 10
Faktor razblaživanja (Priobalne Oblasti)
: 100
Drugi dati operativni uslovi koji utiču na izlaganje okoline
Broj dana emisije godišnje
: 300
Faktor emisije ili otpuštanja: Vazduh : 5 %
Bezbednosni list broj:100000068731
44/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Faktor emisije ili otpuštanja: Voda
Faktor emisije ili otpuštanja: Tlo
Datum revizije 16.03.2012. godine
: 2,5 %
: 2,5 %
Tehnički uslovi i mere / Organizacione mere
Vazduh
: Obradite emisiju u vazduh da biste omogućili tipičnu efikasnost
uklanjanja od (%): (Efikasnost: 0 %)
Voda
: Obradite otpadne vode na licu mesta (pre primanja otpuštanja
vode) da biste omogućili potrebnu efikasnost uklanjanja
od ≥ (%):(Efikasnost: 96,8 %)
Napomene
: Sprečite pražnjenje nerazblažene supstance u ili povrat iz
otpadne vode.
Napomene
: Nemojte da primenjujete industrijski mulj na prirodna tla.
Napomene
: Mulj treba da bude spaljen, lokalizovan i regenerisan.
Uslovi i mere povezane sa postrojenjem za obradu opštinske kanalizacije
Protok postrojenja za obradu
: 2.000 m3/dan otpadnih voda
Efikasnost (mere)
: 96,8 %
Uslovi i mere povezane sa spoljnom obradom otpada za uklanjanje
Prerada otpada
: Spoljašnju obradu i odlaganje otpada treba vršiti u skladu sa
primenjivim lokalnim i/ili nacionalnim propisima.
2.2 Scenario koji doprinosi kontrolisanju izlaganja radnika za: PROC1, PROC2, PROC3,
PROC8a, PROC20: upotreba u zatvorenom procesu, ne postoji mogućnost izloženosti,
upotreba u zatvorenom, kontinualnom procesu sa povremenom kontrolom izloženosti,
upotreba u zatvorenom grupnom procesu (sinteza ili formulacija), prenos supstance ili
priprema (utovar/istovar) iz/u posude/velike kontejnere u nenamenskim prostorima,
prenos supstance ili priprema u malim kontejnerima (namenska linija za punjenje,
uključujući i merenje mase), toplota i pritisak prenose fluide pri disperzivnoj,
profesionalnoj upotrebi, ali u zatvorenim sistemima
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
Napomene
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: Tečnost, napon pare > 10 kPa pri STP
Korišćena količina
Napomene
: Ne primenjuje se
Učestalost i trajanje upotrebe
Napomene
: Pokriva dnevna izlaganja do 8 časova (osim ako nije
drugačije navedeno)
Drugi operativni uslovi koji utiču na izlaganje radnika
Napomene
: Podrazumeva da je dobar osnovni standard higijene na
radnom mestu primenjen. Podrazumeva upotrebu na
temperaturi koja nije za više od 20°C viša od ambijentalne,
osim ako nije drugačije navedeno.
Organizacione mere za sprečavanje/ograničavanje otpuštanja, raspršivanja i izlaganja
Nemojte da progutate. Ako progutate onda odmah potražite medicinsku pomoć. Izbegavajte direktan
kontakt proizvoda sa kožom. Odredite potencijalne oblasti za indirektan kontakt sa kožom. Nosite
rukavice (ispitane u skladu sa standardom EN374) ako ruke mogu da dođu u kontakt sa supstancom.
Očistite kontaminacije/izlivanja odmah čim se dogode. Odmah isperite bilo koju kontaminaciju kože.
Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/minimizovali izlaganje i da biste ih obavestili o
svim problemima sa kožom koji mogu da se dogode. Nisu poznate druge specifične mere.
3. Procena izlaganja i upućivanjena njen izvor
Bezbednosni list broj:100000068731
45/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
Okolina
Scenario
koji doprinosi
Metoda
procene
izlaganja ERC9a, ERC9b
EUSES
Određeni
uslovi Odeljak
Tip
vrednosti Sveža voda
Morska voda
Zemlja
Sveža voda Sediment
Talog morske vode
Vazduh
Nivo
izlaganja Odnos
karakterizacije
rizika
0,110 µg/l
0,0102 µg/l
0,0029 mg/kg
0,0044 mg/kg
0,413 µg/kg
3
0,0226 µg/m
0,000994
0,000092
0,000812
0,00106
0,000099
ERC9a: široko rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima u zatvorenim prostorima
ERC9b: široko rasprostranjena upotreba supstanci u zatvorenim sistemima na otvorenim prostorima
4. Smernice za krajnjeg korisnika kako bi procenio da li postupa u okviru ograničenja
postavljenih u scenariju izlaganja
1. Kratak naslov scenarija izlaganja: Upotreba u proizvodnji polimera – industrijska
Glavne korisničke grupe
Sektor upotrebe
Kategorija procesa
Kategorija otpuštanja u okolinu
Dodatne informacije
: SU 3: Industrijske upotrebe: Upotrebe supstanci kao
takvih ili u preparatima na industrijskim lokacijama
: SU 3, SU 10: Industrijska proizvodnja (celokupna), formulacija
[mešanje] preparata i /ili prepakivanje (isključujući legure)
: PROC1: Upotreba u zatvorenom procesu, bez izgleda
za izlaganje
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu sa
povremenim kontrolisanim izlaganjem
PROC3: Upotreba u zatvorenom grupnom procesu
(sinteza ili formulacija)
PROC4: Upotreba u grupnom i drugom procesu (sinteza) u
kojem nastaje mogućnost za izloženost
: PROC 5: Mešanje i sjedinjavanje u grupnim procesima
za formulaciju preparata i artikala
(višestepeni i/ili značajan kontakt)
PROC6: Operacije kalandiranja
PROC8a: Prenos supstance ili preparata
(punjenje/pražnjenje) iz/u posude/velike kontejnere u
nenamenskim prostorijama
PROC8b: Prenos supstance ili preparata
(punjenje/pražnjenje) iz/u posude/velike kontejnere u
namenskim prostorijama
PROC14: Proizvodnja mešavina ili artikala tabletiranjem,
sabijanjem, ekstruzijom, peletizacijom; industrijske postavke;
PROC15: Upotreba kao laboratorijskog reagensa
: ERC4, ERC6c: Industrijska upotreba procesnih
pomoćnih sredstava u procesima i proizvodima koji ne
postaju deo artikla, industrijska upotreba monomera za
proizvodnju termoplastike
: Proizvodnja polimera od monomera u kontinualnim i grupnim
procesima, uključujući propuštanje inertnog gasa kroz
tečnost, pražnjenje i održavanje reaktora i trenutno
formiranje polimernog proizvoda (tj. kompaundiranje, izrada
peleta, istiskivanja gasa iz proizvoda).
Bezbednosni list broj:100000068731
46/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
ERC4, ERC6c:
Industrijska upotreba procesnih pomoćnih sredstava u procesima i
proizvodima koji ne postaju deo artikla, industrijska upotreba monomera za
proizvodnju termoplastike
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
mešavini/artiklu
(Msafe)
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
(ako nije drugačije navedeno)
: 171.467 tona/dan
Faktori životne sredine na koje ne utiče upravljanje rizikom
Protok
: 18.000 m3/dan
Faktor razblaživanja (Reka)
: 10
Faktor razblaživanja (Priobalne Oblasti)
: 100
Drugi dati operativni uslovi koji utiču na izlaganje okoline
Broj dana emisije godišnje
Faktor emisije ili otpuštanja: Vazduh
Faktor emisije ili otpuštanja: Voda
Faktor emisije ili otpuštanja: Tlo
:
:
:
:
300
1%
0,03 %
0,01 %
Tehnički uslovi i mere / Organizacione mere
Vazduh
: Obradite emisiju u vazduh da biste omogućili tipičnu efikasnost
uklanjanja od (%): (Efikasnost: 80 %)
Voda
: Obradite otpadne vode na licu mesta (pre primanja otpuštanja
vode) da biste omogućili potrebnu efikasnost uklanjanja
od ≥ (%): (Efikasnost: 96,8 %)
Napomene
: Sprečite pražnjenje nerazblažene supstance u ili povrat iz
otpadne vode.
Napomene
: Nemojte da primenjujete industrijski mulj na prirodna tla.
Napomene
: Mulj treba da bude spaljen, lokalizovan i regenerisan.
Uslovi i mere povezane sa postrojenjem za obradu opštinske kanalizacije
Protok postrojenja za obradu
: 2.000 m3/dan
otpadnih voda
Efikasnost (mere)
: 96,8 %
Uslovi i mere povezane sa spoljnom obradom otpada za uklanjanje
Prerada otpada
: Spoljašnju obradu i odlaganje otpada treba vršiti u skladu sa
primenjivim lokalnim i/ili nacionalnim propisima.
2.2 Scenario koji doprinosi kontrolisanju izlaganja radnika za: PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC15: upotreba u
zatvorenom procesu, ne postoji mogućnost izloženosti, upotreba u zatvorenom,
kontinualnom procesu sa povremenom kontrolom izloženosti, upotreba u
zatvorenom grupnom procesu (sinteza ili formulacija), upotreba u grupnom i drugom
procesu (sinteza) u kojem nastaje mogućnost za izloženost, PROC5: mešanje ili
sjedinjavanje u grupnim procesima za formulaciju preparata i artikala (višestepeni i/ili
značajan kontakt), operacije kalandiranja, prenos supstance ili priprema
(utovar/istovar) iz/u posude/velike kontejnere u nenamenskim prostorijama, prenos
supstance ili priprema (utovar/istovar) iz/u posude/velike kontejnere u namenskim
prostorijama, proizvodnja mešavine ili artikala tabletiranjem, sabijanjem, ekstruzijom,
peletizacijom; industrijske postavke; upotreba kao laboratorijskog reagensa
Karakteristike proizvoda
Koncentracija supstance u
Bezbednosni list broj:100000068731
: Obuhvata procenat supstance u proizvodu do 100 %
47/48
LIST SA BEZBEDNOSNIM PODACIMA O MATERIJALU
AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12)
Verzija 7.1
Datum revizije 16.03.2012. godine
mešavini/artiklu
Napomene
(ako nije drugačije navedeno)
: Tečnost, napon pare > 10 kPa pri STP
Korišćena količina
Napomene
: Ne primenjuje se
Učestalost i trajanje upotrebe
Napomene
: Pokriva dnevna izlaganja do 8 časova (osim ako nije
drugačije navedeno)
Drugi operativni uslovi koji utiču na izlaganje radnika
Napomene
: Podrazumeva da je dobar osnovni standard higijene na
radnom mestu primenjen. Podrazumeva upotrebu na
temperaturi koja nije za više od 20°C viša od ambijentalne,
osim ako nije drugačije navedeno.
Organizacione mere za sprečavanje/ograničavanje otpuštanja, raspršivanja i izlaganja
Nemojte da progutate. Ako progutate onda odmah potražite medicinsku pomoć. Izbegavajte direktan
kontakt proizvoda sa kožom. Odredite potencijalne oblasti za indirektan kontakt sa kožom. Nosite
rukavice (ispitane u skladu sa standardom EN374) ako ruke mogu da dođu u kontakt sa supstancom.
Očistite kontaminacije/izlivanja odmah čim se dogode. Odmah isperite bilo koju kontaminaciju kože.
Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/minimizovali izlaganje i da biste ih obavestili o
svim problemima sa kožom koji mogu da se dogode. Nisu poznate druge specifične mere.
3. Procena izlaganja i upućivanjena njen izvor
Okolina
Scenario
koji doprinosi
ERC4, ERC6c
Metoda
procene
izlaganja EUSES
Određeni
uslovi Odeljak
Tip
vrednosti Sveža voda
Morska voda
Zemlja
Sveža voda Sediment
Talog morske vode
Vazduh
Nivo
izlaganja 0,0391 mg/l
0,0039 mg/l
1,72 mg/kg
1,58 mg/kg
0,157 mg/kg
3
0,0452 mg/m
Odnos
karakterizacije
rizika
0,352
0,0352
0,486
0,376
0,0376
ERC4: industrijska upotreba procesnih pomoćnih sredstava u procesima i proizvodima koji ne postaju
deo artikla
ERC6c: industrijska upotreba monomera za proizvodnju termoplastike
4. Smernice za krajnjeg korisnika kako bi procenio da li postupa u okviru ograničenja
postavljenih u scenariju izlaganja
Bezbednosni list broj:100000068731
48/48
Download

AlphaPlus® 1-Heksen (C6H12) - Q-Chem