37.1.27
Sayfa: 1/6
Güvenlik Bilgi Formu
91/155/AET uyarınca
Baskı tarihi: 27.01.2014
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2014
1 Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi
· Ürün tanılayıcı
· Ticari adı: PROBAU 1K "PRO" Pistolenschaum
· Mal numarası: SDB-Nr.: 27290k
· Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Tabanca köpüğü
· Güvenlik Veri Dosyasını Veren Hakkında Ayrıntılar
· Üretici / Teslimatı yapan:
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6
D-49090 Osnabrück
· Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim:
Abteilung: Technische Beratung
Telefon: +49 (0)541 601-601
EMail: [email protected]
· Acil durum Telefon numarası:
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen,
Tel.: (0551) 19240
2 Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
· Kimyevi tanımlama: Maddeler
· CAS-No. tanımı
· Teşhis numarası · İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:
CAS: 13674-84-5 Tris-(2-chlorisopropyl)phosphat
EINECS: 237-158-7
Xn R22
%10-25
CAS: 6425-39-1
2,2´-Dimorpholinyldiethylether
EINECS: 229-194-7
Xi R36/38
%1-20
CAS: 115-10-6
dimetil eter
EINECS: 204-065-8
F+ R12
%1-20
CAS: 75-28-5
izobütan
F+ R12
EINECS: 200-857-2
%1-20
CAS: 74-98-6
propan
EINECS: 200-827-9
F+ R12
· Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız
%1-20
3 Tehlikelerin Tanitimi
· Madde veya karışımın sınıflandırması
· Directif 67/548/EEC veya Directif 1999/45/EC'ye göre sınıflandırma
F+; Çok kolay alevlenir
R12: Çok kolay alevlenir.
· İnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları:
Dikkat kap basınç altındadır.
Güneş ışınlarından ve 50◦C üzerindeki ısılardan koruyunuz. Kapı, kullandıktan sonrada da zorla açmayınız veya
yakmayınız. Aleve veya kızgın cisimlere karşı sıkmayınız. Yeterli havalandırma olmadığında patlayıcı karışımlar
oluşabilir.
Benzoil klorür içerir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
· Klasifikasyon sistemi:
Sınıflandırma güncel Avrupa Topluluğu listelerine uygun olup, ihtisas literatüründen alınan ve firmalarca verilen
bilgilerle takviye edilmiştir.
· Etiket elemanları (içeriği)
· AET direktiflerine göre işaretlendirme:
Ürün AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir.
· Ürünün şifre harfi ve tehlike tanımı:
F+ Çok kolay alevlenir
(Devamı sayfa 2 'da)
37.1.27
Sayfa: 2/6
Güvenlik Bilgi Formu
91/155/AET uyarınca
Baskı tarihi: 27.01.2014
Ticari adı: PROBAU
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2014
1K "PRO" Pistolenschaum
(Sayfa 1 'nın devamı)
· Riziko uyarıları:
12 Çok kolay alevlenir.
· Güvenlik uyarıları:
2
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
16
Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. - Sigara içmeyin.
23
Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayın. (Uygun ifade üretici tarafından belirlenir.)
29/56 Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.
33
Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın.
43
Söndürmek için kum, karbon diyoksit ya da toz söndürücü kullanınız, su kullanmayınız
46
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
51
Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
60
Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.
· Belirli karışımların özel şekilde işaretlenmesi:
Kap basınç altındadır. Güneş ışınlarından ve 50°C 'ı aşan ısılarda (örneğin ampullerden) koruyunuz. Kullandıktan
sonra da zor kullanarak açmayınız ya da yakmayınız.
Alevin içine ya da kızgın bir cisimin üzerine sıkmayınız.
· Directif 75/324/EEC' ye göre sınıflandırma: Çok kolay alevlenir
4 İlk Yardım Önlemleri
· Genel uyarılar:
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun.
Doktora, bu güvenlik bilgi formunu göstermenizi öneririz.
Ürünün bulaşıp kirlettiği giysileri hemen uzaklaştırın.
· Teneffüs ettikten sonra:
Bolca temiz hava alması sağlanarak her ihtimale karşı doktora başvurulmalıdır.
Baygınlık halinde yatırılması ve taşınması sabit yan pozisyonda olmalıdır.
· Cilde temas ettikten sonra:
Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız.
Devam eden cilt tahrişi halinde doktora gidiniz.
· Gözlere temas ettikten sonra:
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz ve doktora başvurunuz.
Yaralanmamış gözü koruyunuz.
· Yuttuktan sonra: Kusmasını sağlamayınız, derhal doktor çağrınız.
· Doktor için uyarılar:
Temiz hava sağlayın.
Herhangi bir şikayetiniz olması durumunda, bir doktora başvurun.
· Tehlikeler Serleşen köpük, cilt ve gözlerde yapışmalara neden olabilir.
5 Yangınla Mücadele Önlemleri
· Elverişli söndürücü maddeler: CO2, köpük, yangın söndürme tozu veya su püskürtme.
· Güvenlik açısından elverişli olmayan söndürücü maddeler: Sıkma su
· Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Yangın sırasında, tehlikeli gazla/buharlar oluşabilir. Patlayıcı / kolay alevlenebilir gaz-hava karışımları oluşturabilir.
Hidrosiyanik asit (HCN)
· Özel koruyucu teçhizat:
Patlamadan ve yangından oluşan gazları teneffüs etmeyiniz.
Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız.
· Diğer bilgiler
Tehlike altında bulunan veya yangından etkilenen kapları, su püskürterek soğutun; patlama tehlikesi.
Yangın söndürme suyunun kanalizasyona sızmasına izin vermeyin. Yangın kalıntıları ve kontamine olmuş yangın
söndürme suyu, yerel mevzuatlara göre tasfiye edilmelidir.
6 Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
· Kişisel önlemler, koruyucu donanımlar ve acil durum prosedürleri
Koruyucu teçhizat takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız.
Yeterli havalandırma sağlayınız.
Buhar/Aerosollerini solumayın.
Deri, giysi ve gözlere temas etmemesine dikkat edin
Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin – Sigara içmeyin. Kolay alevlenebilen buhar-hava karışımları
oluşabilir.
· Çevresel önlemler:
Kanalizasyon, yeraltı suyu, yüzey suları veya toprağa sızmasını engelleyin.
Su ve toprağın kontamine olmasını engelleyin.
(Devamı sayfa 3 'da)
37.1.27
Sayfa: 3/6
Güvenlik Bilgi Formu
91/155/AET uyarınca
Baskı tarihi: 27.01.2014
Ticari adı: PROBAU
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2014
1K "PRO" Pistolenschaum
(Sayfa 2 'nın devamı)
· Toplama ve temizleme önlemleri ve malzemeleri: Sertleşmesini bekleyerek mekanik olarak toplayınız.
· Diğer bölümlere gönderiler
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Tüm resmi daire ve uluslar arası mevzuatlara uyun.
Bu güvenlik bilgi formunda yer alan bilgiler; bu ürünün emniyetle kullanılabilmesi için gerekli olan uygun tedbirlerin
alınması, kontrollerin yapılması, depolanması ve tasfiye edilmesi ile ilgili olarak sahadaki koşulların risk
değerlendirmesi yapılırken temel olarak alınmalıdır.
7 Elleçleme ve Depolama
· Kullanım:
· Güvenli elleçleme önlemleri
Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız.
Kapalı mekanlarda uygulamayın.
· Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:
Kap basınç altındadır. Güneş ışınlarından ve 50 °C 'dan yüksek ısılardan (örneğin ampullerin ısısından) koruyunuz.
Kullandıktan sonra da zor kullanarak açmayınız ve yakma yınız.
Alevin içine ya da kızgın bir cisimin üzerine sıkmayınız.
Tutuşturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara içmeyiniz.
Kullanım sırasında patlayıcı/kolay alevlenen buhar- hava karışımları oluşturabilir.
· Depolama:
· Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:
Serin bir yerde muhafaza ediniz.
Çok iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin.
Basınçlı gaz kutularının muhafazası ile ilgili resmi yönetmelikler dikkate alınmalıdır.
Yere sızmasını kesin olarak önleyiniz.
Çözücü maddelere dayanıklı ve sıvı geçirmez taban öngörünüz.
Bir toplama küveti öngörülmelidir.
Dışarı atılan kirli havanın sınır değerleri aşması durumunda, kirli hava temizlenmelidir.
· Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Oksidasyon maddelerinden ayrı muhafaza ediniz.
· Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:
İdeal depolama koşulları 15 - 23 °C arasındadır. Ürünün 23 °C'nin üzerinde depolanması, sıcaklık ve süreye bağlı
olarak, raf ömrünü belirgin oranda kısaltır.
Yüksek sıcaklıklar ve güneş ışınlarına karşı koruyun.
· Depolama sınıfı: VCI depolama sınıfı (VCI = Alman Kimya Sanayi Birliği): 2B · Aerosoller
· Spesifik son kullanım(lar) Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
8 Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
· Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:
115-10-6 dimetil eter
MAK 1900 mg/m³, 1000 ppm
75-28-5 izobütan
MAK (DFG) 2400 mg/m³, 1000 ppm
74-98-6 propan
MAK (DFG) 1800 mg/m³, 1000 ppm
· Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
· Kişisel koruyucu teçhizat:
· Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:
Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.
Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.
Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.
Koruyucu giyimi ayrı yerde muhafaza ediniz.
Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız.
Çalışma sırasında yemek yemeyiniz, birşey içmeyiniz, sigara içmeyiniz ve burnunuzdan birşey çekmeyiniz.
· Nefes koruyucu önlemler:
Oda iyi havalandırılıyorsa gerekli değildir.
Yeterince havalandırılmayan ortamlarda, solunum koruyucu olarak, örneğin; kahverengi, organik A tipi gaz filtresi
kullanın. Kaynama noktası > 65 °C olan, EN141'e uygun gazlar ve buharlar
· Elleri koruyucu:
Ürünle olası bir temasa karşı uygun bir koruma sağlayan eldiven malzemesi: Butil kauçuk.
Bir eldivenin ne kadar uygun ve dayanıklı olacağı, uygulama koşullarına bağlıdır.
Bu konuda gerekli bilgiler, eldiven üreticisinden alınmalıdır.
(Devamı sayfa 4 'da)
37.1.27
Sayfa: 4/6
Güvenlik Bilgi Formu
91/155/AET uyarınca
Baskı tarihi: 27.01.2014
Ticari adı: PROBAU
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2014
1K "PRO" Pistolenschaum
(Sayfa 3 'nın devamı)
· Eldiven malzemesi
Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır
ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir.
· Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi
Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir.
· Gözleri koruyucu:
Koruyucu gözlük
· Vücut koruyucu: Uygun koruyucu iş elbiseleri
· Çevre ekspozisyonunun sınırlandırılması ve kontrol edilmesi Bilgi mevcut değil
9 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
· Genel bilgiler
· Görünüş:
Biçim:
Renk:
· Koku:
Gaz içinde sis şeklinde dağılmış sıvı
Beyaz
Karakteristik
· pH - değeri:
uygulanamaz
· Durum değişikliği
Erime ısısı / Erime ısı alanı:
Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı:
uygulanamaz
Belirlenmemiştir.
uygulanamaz
· Alev alma ısısı:
Uygulanamaz.
· Tutuşma ısısı:
belirlenmemiş
· Kendiliğinden tutuşabilme özelliği:
Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.
· Patlama tehlikesi:
Ürünün patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama tehlikesi olan Buhar/Hava
karışımlarının oluşması mümkündür.
· Patlama sınırları:
· Alt:
· Üst:
şişirici maddenin
1,5 Vol %
18,6 Vol %
· Buhar basıncı:
belirlenmemiş
· Yoğunluk:
Belirlenmemiştir.
· Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti
suyla:
Karıştırılamaz ya da düşük ölçüde karıştırılabilir.
· Viskozitesi:
Dinamik:
Kinematik:
· Diğer bilgiler
uygulanamaz
uygulanamaz
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10 Kararlılık ve Tepkime
· Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar:
Usulüne uygun muhafaza edildiğinde ve kullanıldığında ayrışma olmaz.
· Stabilitesini koruduğu takribi nokta:
50 °C üzerinde ısınması durumunda, artan iç basınç nedeniyle patlama tehlikesi mevcuttur. Aleve, kızgın cisimlere
püskürtüldüğünde veya yanma sırasında, zararlı yanma ürünleri oluşabilir.
· Uyumsuz malzemeler: Güçlü oksitleyici maddelerle temas etmesinden sakının.
· Tehlikeli bozunma ürünleri:
Termal parçalanma, güçlü oranda dış koşullara bağlıdır. Bu malzeme yandığında, termik veya oksidatif olarak
bozunduğunda; karbonmonoksit, karbondioksit ve başkaca organik bileşikler de dahil olmak üzere, katı maddeler,
sıvılar ve gazlardan oluşan kompleks bir karışım oluşur.
11 Toksikoloji Bilgisi
· Akut toksisite:
· Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)
115-10-6 dimetil eter
Nefesle LC50/4 h 312 mg/l (rat)
74-98-6 propan
Nefesle LC50/ 4h > 20 mg/l (Ratte)
(Devamı sayfa 5 'da)
37.1.27
Sayfa: 5/6
Güvenlik Bilgi Formu
91/155/AET uyarınca
Baskı tarihi: 27.01.2014
Ticari adı: PROBAU
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2014
1K "PRO" Pistolenschaum
(Sayfa 4 'nın devamı)
· Asli tahriş edici etkisi:
· ciltte: bilgi mevcut değildir
· gözde: bilgi mevcut değildir
· Duyarlılık yaratma: Cilde teması nedeniyle ortaya çıkabilecek hassaslaştırıcı bir etkisi bilinmemektedir.
· Ek toksikolojik uyarılar: Amacına uygun kullanım koşulları altında yutulmasında bir sakınca yoktur.
12 Ekoloji Bilgisi
· Su toksisitesi: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Kalıcılık ve doğada bozunurluk
Propan/Bütan, havada fotokimyasal oksidasyona uğrar (yarıömür) ve bunun sonucunda atmosferde kalıcı olur.
DME: Örneğin; kimyasal veya fotolitik prosesler gibi abiyotik proseslerle bozunabilir.
· Değişik çevre kesimlerinde durumu: Ürün, suda çözünmez.
· Biyo-birikme potansiyeli Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Ökotoksik etkileri:
Dimethylether:
LC50 (Poecilia reticulata): > 4000 mg/l (96 h)
EC50 (Daphnia magna):
> 4000 mg/l (48 h)
· Diğer uyarılar:
Ürünün tamamıyla ilgili ekolojik veriler mevcut değildir.
Kimyevi ürünler kullanılırken alınması gereken koruyucu tedbirler alınmalıdır.
13 Bertaraf Etme Bilgileri
· Atık arıtma yöntemleri
· Tavsiye:
Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
Ürün, resmi yönetmeliklere göre tasfiye edilmelidir.
· Atık listesi
16 05 04* Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil)
· Temizlenmemiş ambalajlar:
· Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
14 Taşimacilik Bilgisi
· BM - numarası
· ADR, IMDG, IATA
· UN uygun sevkiyat adı
· ADR
· IMDG
· IATA
· taşıma tehlike sınıfları
1950
1950 AEROSOLLER
AEROSOLS
AEROSOLS, flammable
· ADR
· sınıfı
· Tehlike pusulası
2.1 5 F
-
· IMDG
· Class
2 Gases.
· IATA
· Class
2.1
· Ambalaj gurubu
· Çevre tehlikeleri:
· Marine pollutant:
Hayır
· Kullanıcı için özel önlemler
Uygulanamaz.
· EMS - numarası:
F-D,S-U
· MARPOL73/78 Ek II ve IBC Koduna göre dökme halde
nakliyat
Uygulanamaz.
15 Mevzuat Bilgisi
· AET direktiflerine göre işaretlendirme:
Ürün AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir.
(Devamı sayfa 6 'da)
37.1.27
Sayfa: 6/6
Güvenlik Bilgi Formu
91/155/AET uyarınca
Baskı tarihi: 27.01.2014
Ticari adı: PROBAU
Yeniden düzenleme tarihi: 27.01.2014
1K "PRO" Pistolenschaum
(Sayfa 5 'nın devamı)
· Ürünün şifre harfi ve tehlike tanımı:
F+ Çok kolay alevlenir
· Riziko uyarıları:
12 Çok kolay alevlenir.
· Güvenlik uyarıları:
2
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
16
Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. - Sigara içmeyin.
23
Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayın. (Uygun ifade üretici tarafından belirlenir.)
29/56 Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.
33
Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın.
43
Söndürmek için kum, karbon diyoksit ya da toz söndürücü kullanınız, su kullanmayınız
46
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
51
Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
60
Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.
· Belirli karışımların özel şekilde işaretlenmesi:
Kap basınç altındadır. Güneş ışınlarından ve 50°C 'ı aşan ısılarda (örneğin ampullerden) koruyunuz. Kullandıktan
sonra da zor kullanarak açmayınız ya da yakmayınız.
Alevin içine ya da kızgın bir cisimin üzerine sıkmayınız.
· Ulusal hükümler: 16 Diğer Bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir
hukuki ilişki tesis etmezler.
· Önemli terkipleri
R12
Çok kolay alevlenir.
R22
Yutulması halinde zararlıdır.
R36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
· Veri pusulasını düzenleyen bölüm: Abteilung F&E
Download

güvenlik bilgi formlarını