NITROGEN
Revizyon: 15 Apr 2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi
1.1 Ürün tanımlayıcı
- Ürün Adı: NITROGEN
- Ürün Parça Numarası: (905602) N1050, N1030 (905232), N5050 (905601), N5045
(905600), N5030 (905208)
1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan kullanımları ve ikaz edilen kullanımları
- Madde/Preparat Kullanımı:
- Gas for inerting
1.3 Güvenlik veri formu sağlayıcısına ait detaylar
- Tedarikçi Adı: Wilhelmsen Ships Service AS
- Tedarikçi Adresi: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands
- Telefon: +31 4877 777 Fax: +31 4877 888
- Head office: Wilhelmsen Ships Service AS
- Strandveien 20, N1324 Lysaker
- Norway, Tel: (47) 6349 440 35
- Other suppliers SEE SECTION 16!!!
- For quotations contact your local Customer Services
- Sorumlu Kişi: Product HSE Manager,
- E-posta: Email: [email protected]
- Telefon: Tel.: +31 10 4877775
1.4 Acil durum telefon numarası
-
****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT****
International 24hrs Emergency NCEC:+ 44 1865 407333
American Chemistry Council 24hrs +1 703 527 3887
Greece: Poisoning emergency center, +30 210 7793777
Norway: Poison information centre, +47 22591300
Sweden: Poison information centre, +46 08 33 12 31
Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
SECTION 2 Tehlike Tespiti
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması
- Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous
preparations.
- Mevcut Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)’ye başvurun
- Kullanıcılar için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır
- Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous
substances and preparations
- Uyarı sözcüğü: Uyarı
- Semboller: GHS04
- Press. Gas
- Basınç altında gaz içerir, ısınırsa patlayabilir (H280)
2.2 Etiket elemanları
Datasheet Number NITROGEN-r - v3.0.1
Prometheus version 1.4.0.8
1
NITROGEN
Revizyon: 15 Apr 2014
SECTION 2 Tehlike Tespiti (....)
-
Sinyal Word: Uyarı
Basınçlı konteyner
içerirι:
NITROGEN
Tehlike İfadeler
Basınç altında gaz içerir, ısınırsa patlayabilir (H280)
- Ihtiyati İfadeler
Iyi havalandirilan bir yerde saklayin. (P403)
2.3 Diğer tehlikeler
- REACH Annex XIII’e göre PBT değil
- Uygulanamaz
SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi
3.1 Karışımlar
- Nitrogen
Konsantrasyon: 99,9%
CAS Numarası: 7727-37-9
EC Numarası: 231-783-9
R/H İfadesi: H280
Semboller: GHS04
Kategoriler: Press. Gas
SECTION 4 İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
- SOLUNDUGU TAKDIRDE: Nefes almakta güçlük çekiyorsaniz, açik havaya çikin ve
rahat bir pozisyonda dinlenerek nefes alin. (P304+P341)
- Yalnızca hasta nefes almıyorsa, suni solunum uygulayın
- Derhal doktor tavsiyesi/gözetimine basvurun. (P315)
- Kurtarma ekipleri ilk yardım için alana girmeden önce onaylı solunum sistemi korumasını
takmalıdır
4.2 Akut ve gecikmiş olan en önemli semptom ve etkiler
- Şiddetli maruziyet durumlarında baş dönmesi, kafa karışıklığı, baş ağrısı ya da sersemlik
görülebilir
- Asfiksant
4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliği göstergesi
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
SECTION 5 Yangın önlemleri
5.1 Yangın söndürücü maddeler
- Alev almaz. Yangın çıkarsa, çevredeki koşullara uygun söndürme aracı kullanın
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
- Basınçlı konteyner
- İtfaiyeyi potansiyel tüp patlama ve fırlama tehlikesinden haberdar edin
5.3 İtfaiyeciler için öneri
Datasheet Number NITROGEN-r - v3.0.1
Prometheus version 1.4.0.8
2
NITROGEN
Revizyon: 15 Apr 2014
SECTION 5 Yangın önlemleri (....)
- Ateşe maruz kalan konteynerleri su sıkarak soğuk tutun
- Solunum Cihazı Takın
SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
- Alanı boşaltın
- Kötü havalandırılan ya da kapalı alanlarda, uçak solunum cihazı ya da müstakil bir
solunum aparatı kullanın.
6.2 Çevresel Tedbirler
- Bu ürün için özel bir tedbir gerekmemektedir
6.3 Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve malzemesi
- Güvenli ise sızıntı kaynağını kapatın
- Ürünü buharlaşmaya bırakın
- Alanı havalandırın
6.4 Diğer bölümlere referans
- Bkz Bölüm 13
SECTION 7 Yükleme-boşaltma ve depolama
7.1 Güvenli kullanım için önlemler
- Uygun kaldırma aygıtı kullanınız.
7.2 Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları
- Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın
- Basınçlı konteyner: güneş ışığından uzak tutun ve 50 C dereceyi aşan sıcaklıklara maruz
bırakmayın
7.3 Özel nihai kullanım(lar)
- Daha fazla bilgi için tedarikçiyle iletişime geçin
SECTION 8 Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma
8.1 Denetim parametreleri
- Nitrogen
Bu madde için maruziyet limiti belirlenmemiştir
8.2 Maruziyet kontrolleri
- Özel şartlar bulunmuyor
8.3 Mesleki Maruziyet kontrolleri
- Kötü havalandırılan ya da kapalı alanlarda, uçak solunum cihazı ya da müstakil bir
solunum aparatı kullanın.
- Tüplerİ elleçlerken emnİyet botu gİyİnİz.
- Kaynak yaparken / keserken uygun fİltre merceĞİ kullanınız.
- Deri eldiven, çizme ve önlük giyin
SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
- Koku: Kokusuz
- Görünüm: Sıkıştırılmış gaz
Datasheet Number NITROGEN-r - v3.0.1
Prometheus version 1.4.0.8
3
NITROGEN
Revizyon: 15 Apr 2014
SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler (....)
Kaynama noktası -190 °C ila 760 °C
- Buhar Yoğunluğu (hava = 1) 0,97
- Erime noktası -210 °C ila 760 °C
- Suda çözünürlük 20 mg/l
9.2 Diğer Bilgiler
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite
10.1 Reaktiflik
- Bu madde normal şartlar altında stabil sayılır
10.2 Kimyasal stabilite
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı
- Tasarlandığı amaçla kullanılırsa, tehlikeli bir reaksiyonu bilinmemektedir
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
- Aşırı ısınmayı önleyin
10.5 Uyumsuz malzemeler
- Yok
10.6 Tehlikeli Ayrışım Ürünleri
- Tehlikeli ayrışım ürünleri olduğu bilinmiyor
SECTION 11 Toksikolojik Bilgi
11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi
- Deneysel veri bulunmuyor
11.2 Gözle temas
- Uygulanamaz
11.3 Deriyle temas
- Uygulanamaz
11.4 Yeme
- Uygulanamaz
11.5 Soluma
- Asfiksant
SECTION 12 Ekolojik Bilgi
12.1 Toksisite
- Mevcut verilerde, madde akuatik yaşama zararlı değildir
12.2 Dayanıklılık ve parçalanabilirlik
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
12.3 Biyoakümülasyon Potansiyeli
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
12.4 Topraktaki hareketlilik
- Bu madde uçucudur
12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
- REACH Annex XIII’e göre PBT değil
12.6 Diğer Advers Etkiler
Datasheet Number NITROGEN-r - v3.0.1
Prometheus version 1.4.0.8
4
NITROGEN
Revizyon: 15 Apr 2014
SECTION 12 Ekolojik Bilgi (....)
- Çevre için tehlike teşkil etmez
SECTION 13 Tasfiyede dikkat edilecekler
13.1 Atık arıtma yöntemleri
- Kontamine olmamış materyal geri verilebilir Tedarikçiye danışın
- Atma işlemi yerel, ulusal ve devlet yasalarına uymalıdır
13.2 Sınıflandırma
- EU Çöp sınıfı : -
SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi
14.1 UN
- UN No: UN1066
- Uygun Nakliye Adı : Nitrogen, compressed
- Tehlike Sınıfı: 2.2
- Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
14.2 Çevresel tehlikeler
- Çevre için tehlike teşkil etmez
14.3 Kullanıcı için özel önlemler
- Gaz tüplerİne naklİye esnasında valf koruyucu başlık takılmalıdır.
14.4 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC yönetmeliğine göre toptan nakil
- Uygulanamaz
14.5 Karayolu/Demiryolu (ADR/RID)
- ADR UN No: UN1066
- Uygun Nakliye Adı : Nitrogen, compressed
- ADR Tehlike Sınıfı: 2.2
- ADR Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
14.6 Deniz (IMDG)
- IMDG UN No: UN1066
- Uygun Nakliye Adı : Nitrogen, compressed
- IMDG Tehlike Sınıfı: 2.2
- IMDG Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
- IMDG EmS: F-C, S-V
14.7 Hava (ICAO/IATA)
- ICAO UN No.: UN1066
- Uygun Nakliye Adı : Nitrogen, compressed
- ICAO Tehlike Sınıfı.: 2.2
- ICAO Ambalaj Grubu: 14.8 DOT / CFR (ABD Ulaştırma Bakanlığı
-
Kimlik Numarası: UN1066
DOT Uygun Nakliye Adı : Nitrogen, compressed
DOT etiketler: 2.2
Ürün RQ (Ibs): -
SECTION 15 Düzenleyici Bilgi
Datasheet Number NITROGEN-r - v3.0.1
Prometheus version 1.4.0.8
5
NITROGEN
Revizyon: 15 Apr 2014
SECTION 15 Düzenleyici Bilgi (....)
15.1 Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre çevre düzenlemeleri/mevzuatı
- This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II in
REACH and Directive 453/2010/EU.
- Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous
preparations.
- Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)’ye başvurun
- Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous
substances and preparations
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
- None
SECTION 16 Diğer Bilgiler
Bu güvenlik bilgi formunun başka yerlerinde kullanıldığında ifade kodlarıyla verilmeyen metinler:H280: Basınç altında gaz içerir, ısınırsa patlayabilir.
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir.
Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer
uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede
bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın.
Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik
şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.
The most up-to-date version of this MSDS can be found on www.wilhelmsen.com/shipsservice
OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES
Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA
Tel: +61 3 9630 0900 Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US-10305 Staten Island New York United
States Telephone daytime: (+1) 718 815 1310 Fax: (+1) 718 233 3268
Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US-90810 Long Beach California,
United States Tel (+1) 562 624 8888 Fax (+1) 562 624 1011
Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US- 19032 Folcroft
Pennsylvania United States Tel (+1) 610 586 7801 Fax (+1) 215 701 0646
Wilhelmsen Ships Service INC. 9400 New Century Drive US-77507 Pasadena Texas United States
Telephone daytime: (+1) 281 867 2000 Fax: (+1) 281 867 2800
Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United
Kingdom Tel (+44) 1322 282 412 Fax (+44) 1322 284 774
Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR 21051120 Rio de
Janeiro Brazil Tel (+55) 21 25 82 8000 Fax (+55) 21 25 82 8001
Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore 128376 Tel (+65) 6395 4545
Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 12-31 Torihama-cho Kanazawa-ku Yokohama-shi JP-236 0002,
Japan Tel (+81) 45 775 0012 Fax (+81) 45 775 0070
Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR-185 41 Piraeus
Greece
Tel (+ 30) 210 4239100 Fax (+ 30) 210 4212480
Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E . Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East)
Dubai United Arab Emirates Tel (+971) 4 382 3888
Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat 50 3165 AB Rotterdam-Albrandswaard,
the Netherlands. Tel (+31) 10 4877 777
Datasheet Number NITROGEN-r - v3.0.1
Prometheus version 1.4.0.8
6
Download

GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya