GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre - TR
Centoplex 2 EP
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 06.06.2014
Basım Tarihi 06.06.2014
1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı
1.1 Ürün adı
Ürün ismi
: Centoplex 2 EP
Madde-No.
: 020071
1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Madde/Müstahzarın
kullanımı
: Sürülecek yağ
1.3 Güvenlik Bilgi Formu verenin Ayrıntılı Bilgileri
KLÜBER LUBRICATION MÜNCHEN
Geisenhausenerstrasse 7
D-81379 München
Deutschland
Tel: +49 (0) 897876-0
Fax: +49 (0) 897876-333
Centople
x 2 EP =
LUB-KC1
Festo AG
& Co. KG
Ruiter Str
asse 82
D-73734
Ess
www.Fes lingen
to.com/e
n/msds
Elektronik posta adresi
Sorumlu/yayınlayan kişi
: [email protected]
Material Compliance Management
Ulusal temas
: Klüber Lubrication
YAGLAMA ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. A.S.
Cerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Cad. 10 Sok. No: 7
Cerkezköy/Tekirdag
Postal address:
PK 56, 59500 Cerkezköy/Tekirdag
Turkey
Tel: +90-282-7581530
Fax: +90-282-7582935
[email protected]
1.4 Acil durum telefonu
0049 (0) 897876-700 (24hrs)
2. Tehlikelerin tanıtımı
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması
Sınıflandırması (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT))
Kronik sucul toksisite, Kategori 3
H412: Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için
zararlıdır.
Sınıflandırması (EEC/67/548, 1999/45/EC)
Çevre için tehlikeli
R52/53: Sucul organizmalar için zararlı, sucul
ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
1 / 12
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre - TR
Centoplex 2 EP
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 06.06.2014
Basım Tarihi 06.06.2014
2.2 Etiket elemanları
Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT))
Tehlike Açıklamaları
:
H412
Önlem Açıklamaları
:
Önlem:
P273
Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için
zararlıdır.
Çevreye yayılmasını önleyiniz.
2.3 Diğer tehlikeler
3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi
3.2 Karışımlar
Kimyasal yapısı
: Madeni yağ.
Lityum- sabun
Zararlı bileşenler
Kimyasal Ġsmi
CAS-No.
EC-No.
Endeks-No.
Kayıt
numarası
4259-15-8
224-235-5
Sınıflandırması
(EEC/67/548)
Sınıflandırması
(1272/2008 SAYILI
TÜZÜĞÜ (AT))
zinc bis[O,O-bis(2N; R51/53
Sucul Kronik 2;
ethylhexyl)]
H411
bis(dithiophosphate)
Bu bölümdeki R-ibarelerinin tam metni için 16. Bölüme bakınız.
Bu bölümde adı geçen H-Bildirimleri tüm metni için 16.Bölüme bakınız.
Konsantrasyon
[%]
>= 2,5 - < 10
4. Ġlk yardım önlemleri
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı
Solunması halinde
: Kazazedeyi temiz havaya çıkarınız. Belirtiler /semptomlar
devam ederse, doktora başvurunuz.
Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz.
Eğer hastanın bilinci yerinde değilse, hastayı uygun bir
pozisyona getirip, doktora başvurunuz.
Solunum borusunu açık tutunuz.
Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapınız.
Deriyle teması halinde
: Kontamine olmuş kıyafetleri çıkarınız. Tahriş oluşursa, doktora
başvurunuz.
Temas halinde, deriyi derhal bol suya tutunuz.
Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız.
Ayakkabıları tekrar kullanmadan önce iyice temizleyiniz.
Gözle teması halinde
: Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.
En az 10 dakika, göz kapaklarının içi de dahil derhal bol suyla
yıkayınız.
2 / 12
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre - TR
Centoplex 2 EP
Versiyon 1.0
Yutulması halinde
Yeni düzenleme tarihi 06.06.2014
Basım Tarihi 06.06.2014
: Eğer hastanın bilinci yerinde değilse, hastayı uygun bir
pozisyona getirip, doktora başvurunuz.
Solunum borusunu açık tutunuz.
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey
vermeyiniz.
Semptomlar meydana gelirse doktora gidiniz.
: Kazazedeyi açık havaya çıkarınız.
: Ağzı suyla çalkalayınız.
4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli
4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse)
5. Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Söndürme ortamı
Uygun yangın söndürücüler
: Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Uygun olmayan söndürme
: hiç
aracı
5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler
Yangın söndürme sırasında
oluşabilecek özel zararlar
: Yangın şu maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir:
Karbon oksitler
Metal oksitler
Fosfor oksitleri
Sülfür oksitler
5.3 Ġtfaiye için tavsiyeler
Yangın söndürme ekibi için
özel koruyucu ekipmanlar
: Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
Solunabilecek kadar küçük tozların ve/veya dumanların
bulunduğu ortamlarda oksijen tüplü komple maske kullanınız.
Bozunma madderine maruz kalınması, sağlığa zarar verebilir.
Ek bilgi
: Kimyasal yangınlar için standart prosedür.
Kirlenmiş yangın söndürme sularını ayrı bir yerde toplayınız.
Bu sular lağıma atılmamalıdır.
6. Kaza sonucu yayılma önlemleri
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri
Kişisel önlemler
: Personeli güvenli bir bölgeye çıkarınız.
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
Ġyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz.
7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.
6.2 Çevresel önlemler
Çevresel önlemler
: Toprak, yerüstü veya yeraltı sularıyla temasını önleyiniz.
3 / 12
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre - TR
Centoplex 2 EP
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 06.06.2014
Basım Tarihi 06.06.2014
Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme
olmasını önleyiniz.
Maddenin nehire, göle veya lağıma karışması halinde gerekli
mercilere başvurunuz.
6.3 Temizlik ve yayılmayı önlemeye dair yöntem ve malzemeler
Temizleme yöntemleri
: Dökülenleri, yanıcı olmayan emici maddelerle( kum, toprak,
diatome toprak veya 'vermisülit' le) toplayıp, yerel/ulusal
kurallara uygun olarak atık kaplarına koyunuz.(Bakınız bölüm
13).
6.4 Diğer bölümlere referans
Elleçleme ve depolama
7.1 Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme önerileri
: Göz ve cilt ile temasından sakının.
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
Uygulama alanında, sigara içmek, yemek yemek ve içmek
yasaklanmalıdır.
Ellerinizi ve yüzünüzü çalışmaya ara vermeden önce ve ürünü
elleçlemeden hemen sonra yıkayınız.
Yutmayınız.
Tekrar paket yapmayınız.
Boşalan kapları tekrar kullanmayınız.
Bu güvenlik talimatları hala artıklar içerebilen boş ambalajlar
için de geçerlidir.
Kullanılmadığı sürece kabı kapalı tutunuz.
Buhar veya buhar bulutunu solumayınız.
7.2 Güvenli saklama koşulları ve var ise uyumsuzluklar
Depolama alanı ve
kaplarında aranan nitelikler
: Orjinal kabı içerisinde saklayınız.
Kullanılmadığı sürece kabı kapalı tutunuz.
Kuru, soğuk ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayınız.
Ürünün kalitesini korumak için, serin veya direk güneş ışığı
almayan yerlerde saklayınız.
Açılan kaplar, dökülmeyi önlemek için dikkatli bir şekilde
kapatılmalı ve dik tutulmalıdır.
Özel ulusal kurallara uygun olarak saklayınız.
Düzgün etiketlenmiş kaplarda saklayınız.
7.3 Özel son kullanım(lar)
8. Maruziyet kontrolleri/kişisel koruma
8.1 Kontrol parametreleri
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içeriğe sahip değildir.
4 / 12
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre - TR
Centoplex 2 EP
Versiyon 1.0
DNEL
zinc bis[O,O-bis(2ethylhexyl)]
bis(dithiophosphate)
Yeni düzenleme tarihi 06.06.2014
Basım Tarihi 06.06.2014
: Son kullanma tarihi: Çalışanlar
Maruz kalma yolları: Solunması halinde
Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler
Değer: 6,6 mg/m3
Son kullanma tarihi: Çalışanlar
Maruz kalma yolları: Cilt ile temas
Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler
Son kullanma tarihi: Tüketiciler
Maruz kalma yolları: Solunması halinde
Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler
Değer: 1,67 mg/m3
Son kullanma tarihi: Tüketiciler
Maruz kalma yolları: Cilt ile temas
Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler
Son kullanma tarihi: Tüketiciler
Maruz kalma yolları: Yutulması halinde
PNEC
zinc bis[O,O-bis(2ethylhexyl)]
bis(dithiophosphate)
: Tatlı su
Değer: 0,004 mg/l
Deniz suyu
Değer: 0,0046 mg/l
Atık Çamuru Arıtma Sistemleri içinde Mikrobiyolojik Aktivite
Değer: 3,8 mg/l
Tatlı su sedimenti
Değer: 0,0701 mg/kg
Deniz sedimenti
Değer: 0,00701 mg/kg
Toprak
Değer: 0,0548 mg/kg
Oral
Değer: 8,33 mg/kg
8.2 Maruziyet kontrolleri
Mühendislik önlemleri
Konsantrasyonu işyeri maruz kalma standartları altında tutunuz.
Bu maddenin kullanımında yer alan, dış atımlı lokal havalandırma ve malzeme taşıma sistemleri
gibi tüm toz kontrolü donanımlarının, patlama engelleyici tahliye vanaları veya patlamayı
engelleyici sistemi taşıması veya ortamın oksijeninin az olması önerilir.
Tozu elleçleme sistemlerin (dışa atım boruları, toz toplayıcıları, gereçler ve işlem donanımları
gibi) tozun iş alanına kaçmasını engelliyici şekilde tasarlanmış olmasını sağlayınız (yani
donanımların sızıntı yapmaması).
5 / 12
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre - TR
Centoplex 2 EP
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 06.06.2014
Basım Tarihi 06.06.2014
hiç
Kişisel koruyucu ekipmanlar
Solunum sisteminin
korunması
: Buhar oluşması halinde, onaylanmış filtreli solunum aleti
kullanınız.
Ellerin korunması
: Uzun süreli veya tekrarlanan temaslar halinde koruyucu
eldiven giyiniz.
Seçilen koruma eldivenleri, AB 89/686/EEC Direktifine ve bu
direktiften yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standartlarına
uygun olmalıdır.
Uygun eldiven seçimi, yalnızca eldivenin malzemesine değil
diğer niteliklerine de bağlıdır ve bu üretiden üreticiye
değişkenlik gösterir.
Delinme süresi, pekçok diğer etkenden hariç, eldivenin
malzemesi, kalınlığı ve tipine bağlıdır bu yüzden her durum
için başlıbaşına ölçülmelidir.
Gözlerin korunması
: EN166 formlarına uygun, yanları korunumlu emniyet gözlükleri
Hijyen önlemleri
: Elleçlemeden sonra yüz, el ve maruz kalmış deriyi iyice
yıkayınız.
Koruyucu tedbirler
: Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli
maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak
belirlenmelidir.
Tehlikeli maddenin çeşidi, konsantrasyonu ve miktarına ve de
işyeri koşullarına göre uygun vücut koruması seçiniz.
Çevresel maruziyet kontrolleri
Genel öneri
: Toprak, yerüstü veya yeraltı sularıyla temasını önleyiniz.
Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme
olmasını önleyiniz.
Maddenin nehire, göle veya lağıma karışması halinde gerekli
mercilere başvurunuz.
9. Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Fiziksel hali
: macun
Renk
: kahverengi
Koku
: karakteristik
Koku Eşiği
: Uygun veri yoktur
pH
: Uygun veri yoktur
Erime noktası/erime aralığı
: Uygun veri yoktur
Kaynama noktası/kaynama
aralığı
: Uygun veri yoktur
Parlama noktası
: uygulanmaz
6 / 12
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre - TR
Centoplex 2 EP
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 06.06.2014
Buharlaşma oranı
: Uygun veri yoktur
Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)
: Uygun veri yoktur
Alt patlama limiti
: Uygun veri yoktur
Üst patlama limiti
: Uygun veri yoktur
Buhar basıncı
: < 0,001 hPa, 20 °C
Nispi buhar yoğunluğu
: Uygun veri yoktur
Yoğunluk
: 0,90 g/cm3., 20 °C
Su içinde çözünürlüğü
: çözünmez
Diğer çözücüler içindeki
çözünürlülüğü
: Uygun veri yoktur
Dağılım katsayısı ( noktanol/su)
: Uygun veri yoktur
Kendiliğinden tutuşma
sıcaklığı
: Uygun veri yoktur
Tutuşma sıcaklığı
: Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite,
dinamik)
: Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite,
kinematik)
: Uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikler
: Uygun veri yoktur
Basım Tarihi 06.06.2014
9.2 Diğer bilgiler
Süblimleşme noktası
: Uygun veri yoktur
Kütle yoğunluğu
: Uygun veri yoktur
10. Kararlılık ve tepkime
10.1 Reaktivite
10.2 Kimyasal stabilite
Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.
10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı
Tehlikeli reaksiyonlar
: Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon
sözkonusu değildir.
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
Kaçınılması gereken
durumlar
10.5 Uymayan malzemeler
: Özellikle belirtilmesi gereken durumlar yoktur.
Kaçınılması gereken
: Özellikle belirtilmesi gereken malzemeler yoktur.
malzemeler
10.6 Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri
7 / 12
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre - TR
Centoplex 2 EP
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 06.06.2014
Basım Tarihi 06.06.2014
11. Toksikoloji bilgisi
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Ürün
Akut solunum(inhalasyon)
toksisitesi
: Bu bilgi mevcut değildir.
Akut dermal toksisite
: Bu bilgi mevcut değildir.
Deri korozyonu/iritasyon
: Bu bilgi mevcut değildir.
Ciddi göz hasarı/tahrişi
: Bu bilgi mevcut değildir.
Solunum veya deri
hassasiyeti
: Bu bilgi mevcut değildir.
Eşey hücre mutajenitesi
Ġn vitro genotoksisite
: Uygun veri yoktur
Ġn vivo genotoksisite
: Uygun veri yoktur
Kanserojenite
: Uygun veri yoktur
Kısırlaştırıcı etkisi olma
durumu
: Uygun veri yoktur
Teratojenisite (gelişimsel
sakatlıklara neden olabilirlik)
: Uygun veri yoktur
Tekrarlanan doz toksisitesi
: Bu bilgi mevcut değildir.
Teneffüs yoluyla zehirlilik
: Bu bilgi mevcut değildir.
Ek bilgi
: Verilen bilgiler, benzer maddelerin içerik ve toksikoloji
verilerine dayanmaktadır.
Bileşenleri:
zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate) :
Akut oral toksisite
: LD50: 3.100 mg/kg, sıçan
Akut dermal toksisite
: LD50: > 5.000 mg/kg, tavşan
Deri korozyonu/iritasyon
: tavşan, Sonuç: Deri tahrişi gözlenmez, Sınıflandırması: Deri
tahrişi gözlenmez, OECD Test Talimatı 404, GLP: evet
Solunum veya deri
hassasiyeti
: Maksimizasyon Testi (GPMT), kobay, Sonuç: Deri
hassasiyetine neden olmaz., Sınıflandırması: Deri
hassasiyetine neden olmaz., OECD Test Talimatı 406, GLP:
evet
12. Ekoloji bilgisi
12.1 Zehirlilik
Ürün:
Balıklar üzerinde toksisite
:
Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters
8 / 12
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre - TR
Centoplex 2 EP
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 06.06.2014
Basım Tarihi 06.06.2014
etkilere neden olabilir.
Daphnia ve diğer suda
yaşayan omurgasızlara
zehirliliği
Su yosunları (algler) üzerinde
toksisite
Bakteriler üzerinde toksisite
:
Uygun veri yoktur
:
Uygun veri yoktur
:
Uygun veri yoktur
Bileşenleri:
zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate) :
Balıklar üzerinde toksisite
: LC50: 4,4 mg/l, 96 sa, Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı
alabalığı), semi-statik test, OECD Test Talimatı 203, GLP:
evet
Daphnia ve diğer suda
yaşayan omurgasızlara
zehirliliği
Su yosunları (algler) üzerinde
toksisite
: EC50: 75 mg/l, 48 sa, Daphnia magna (Defne), statik test,
OECD Test Klavuzu 202, GLP: evet
: EC50: 240 mg/l, 72 sa, Desmodesmus subspicatus (yeşil
yosun), statik test, OECD Test Klavuzu 201, GLP: evet
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Ürün:
Biyolojik bozunma
Fiziko kimyasal taşınabilirliği
Bileşenleri:
:
Uygun veri yoktur
: Uygun veri yoktur
zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate) :
Biyolojik bozunma
: oksijenli ( aerobik ), < 5 %, Sonuç: Kendiliginden doğada
kolaylıkla çözünmez., OECD Test Talimatı 301D
12.3 Biyobirikim potansiyeli
Ürün:
Biyoakümülasyon
:
Bu karışım; kalıcı, biyobirikimli veya zehirli olarak kabul edilen
madde içermemektedir (PBT)., Bu karışım, ne çok kalıcı ne de
çok biyobirikimli olarak kabul edilen madde içermektedir
(vPvB).
12.4 Topraktaki hareketliliği
Ürün:
Hareketlilik (Mobilite)
: Uygun veri yoktur
Çevresel ortamlar içerisinde
: Uygun veri yoktur
dağılım
12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
Ürün:
Değerlendirme
: Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya
kalıcı, biyoakümülatif ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok
biyoakümülatif (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.
9 / 12
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre - TR
Centoplex 2 EP
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 06.06.2014
Basım Tarihi 06.06.2014
Bileşenleri:
zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate) :
Değerlendirme
: Sınıflandırılmamış PTB maddesi, Sınıflandırılmamış vPvB
maddesi
12.6 Diğer ters etkiler
Ürün:
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler
: Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zararlıdır.
13. Bertaraf etme bilgileri
13.1 Atık arıtma yöntemleri
Ürün
: Madde su borularına, lağıma veya toprağa karışmaMAlıdır.
: Atık kodları kullanıcı tarafından, ürünün kullanıldığı uygulama
esas alınarak belirlenmelidir.
Kontamine ambalaj
: Yerel kanunlara uygun olarak, boş kaplar gömülebilir.
14. Taşımacılık bilgisi
14.1 UN numarası
ADR
Tehlikeli mal değildir
IMDG
Tehlikeli mal değildir
IATA
Tehlikeli mal değildir
14.2 Uygun yükleme ismi
ADR
Tehlikeli mal değildir
IMDG
Tehlikeli mal değildir
IATA
Tehlikeli mal değildir
14.3 Nakliyat tehlike sınıfı
ADR
Tehlikeli mal değildir
IMDG
Tehlikeli mal değildir
IATA
Tehlikeli mal değildir
14.4 Ambalaj grubu
ADR
Tehlikeli mal değildir
IMDG
Tehlikeli mal değildir
IATA
Tehlikeli mal değildir
10 / 12
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre - TR
Centoplex 2 EP
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 06.06.2014
Basım Tarihi 06.06.2014
14.5 Çevreye olan tehlikeleri
ADR
Tehlikeli mal değildir
IMDG
Tehlikeli mal değildir
IATA
Tehlikeli mal değildir
14.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur
14.7 MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı
Not available
15. Mevzuat Bilgisi
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar
REACH - Ġzin için Yüksek
Önem Arz Eden Maddeler
Aday Listesi (Makale 59).
: Bu ürün yüksek kaygıya neden olan maddeler içermemektedir
(Düzenleme (AT) No 1907/2006 (REACH), Madde 57).
Kaza tehlikelerini içeren ana
kanunlar
: 96/82/EC
uygulanmaz
Düzeltme:
15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi
Bu bilgi mevcut değildir.
16. Diğer bilgiler
2. ve 3. bölüm altındaki R-Ġbarelerinin tam metni
R51/53
R52/53
Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere
neden olabilir.
Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere
neden olabilir.
2 ve 3.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni
H411
H412
Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zehirlidir.
Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zararlıdır.
Bu güvenlik veri föyü KLÜBER LUBRICATION tarafından orijinal biçimde paketlenmiş ve
etiketlenmiş mallar için geçerlidir. Bu föyde yer alan bilgiler telif hakları kapsamında olup
KLÜBER LUBRICATION’un özel yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz veya değiştirilemez. Bu
belgenin başka kişilere aktarılmasına ancak yasaların öngördüğü ölçüde izin verilir. Bunun
dışına taşan, özellikle de güvenlik veri föylerimizin kamuya açık hale getirilmesine (örneğin
internetten indirme seçeneği) sunulmasına bizim açık yazılı onayımız olmaksız ın izin
verilemez. KLÜBER LUBRICATION müşterilerine yasal düzenlemelere uygun olarak
değiştirilmiş güvenlik veri föyleri sunar. Ancak güvenlik veri föylerini ve bunlar üzerinde yapılan
değişiklikleri yasal beyanlara göre kendi müşterileri, çalışanları ve ürünün diğer kullanıcılarına
aktarmak müşterinin kendi sorumluluğu altındadır. Kullanıcıların üçüncü şahıslar aracılığı ile
11 / 12
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre - TR
Centoplex 2 EP
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 06.06.2014
Basım Tarihi 06.06.2014
elde ettiği güvenlik veri föylerinin güncelliği ile ilgili olarak KLÜBER LUBRICATION hiçbir
garanti üstlenmez. Bu güvenlik veri föylerinde yer alan tüm bilgi ve talimatlar en son
bilgilerimize göre hazırlanmış olup ve yayınlandıkları tarih itibarı ile elimizde bulunan bilgilere
dayanmaktadırlar. Buradaki beyanlar gerekli olan güvenlik önlemleri yönünden ürünü tanıtır;
ancak bu beyanlar kesinlikle ürünün özellikleri ile ilgili bir teminat veya ürünün özel duruma
uygun olduğuna dair bir garanti vermez ve sözleşmeye dayalı hukuki bir ilişki tesis etmez.
12 / 12
Download

Centoplex 2 EP