UNICOOL R-22
Revizyon: 11/24/2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006-453/2010/EC)’ye uygun olarak hazırlanmıştır.
SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi
1.1 Ürün tanımlayıcı
- Ürün Adı: UNICOOL R-22
- Ürün Parça Numarası: 905621 (12,5 kg), 905059 (57 kg)
1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan kullanımları ve ikaz edilen kullanımları
- Madde/Preparat Kullanımı:
Refrigerant
1.3 Güvenlik veri formu sağlayıcısına ait detaylar
- Tedarikçi Adı: Wilhelmsen Ships Service AS
- Tedarikçi Adresi: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands
- Telefon: +31 4877 777 Fax: +31 4877 888
-
Head office: Wilhelmsen Ships Service AS
Strandveien 20, N1324 Lysaker
Norway, Tel: (47) 6349 440 35
Other suppliers SEE SECTION 16!!!
For quotations contact your local Customer Services
- Sorumlu Kişi: Product HSE Manager,
- E-posta: Email: [email protected]
- Telefon: Tel.: +31 10 4877775
1.4 Acil durum telefon numarası
-
****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT****
International 24hrs Emergency NCEC:+ 44 1865 407333
American Chemistry Council 24hrs +1 703 527 3887
American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) 424 9300
Greece: Poisoning emergency center, +30 210 7793777
Norway: Poison information centre, +47 22591300
Sweden: Poison information centre, +46 08 33 12 31
China NRCC 24hrs emergency telephone number: +86-0532-8388 9090
Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
SECTION 2 Tehlike Tespiti
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması
- Kullanıcılar için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır
2.2 Etiket elemanları
- Sinyal Word: Uyarı
Datasheet Number R-22-r - v2.2.2
Prometheus version 1.4.3.0
1
GÜVENLİK BİLGİ FORMU - UNICOOL R-22
Revizyon: 11/24/2014
SECTION 2 Tehlike Tespiti (....)
- Tehlike İfadeler
Basınç altında gaz içerir, ısınırsa patlayabilir (H280)
- Ihtiyati İfadeler
Gün isigindan uzak tutun. (P410)
Çevreye salinim yapmasina engel olun. (P273)
Iyi havalandirilan bir yerde saklayin. (P403)
Soguga karsi yalitkan eldiven/yüz maskesi/göz korumasi kullanin. (P282)
2.3 Diğer tehlikeler
-
Koku: Tatlı eterimsi koku
Görünüm: Sıvılaştırılmış basınçlı gaz
Gözle temas: Kızarıklık ve iritasyona yol açabilir
Deriye temas: Etkilenen bölgelerde muhtemel soğuk ısırması
Soluma: Baş dönmesi, kafa karışıklığı, baş ağrısı ya da sersemliğe yol açabilir, Şiddetli
maruziyet durumlarında uyuşukluk görülebilir
SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi
3.1 Karışımlar
- Chlorodifluoromethane (R-22)
Konsantrasyon: 100%
CAS Numarası: 75-45-6
EC Numarası: 200-45-6
R/H İfadesi: R59, H280, EUH059
Semboller: N, GHS04
Kategoriler:
SECTION 4 İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
- Donmus parçaciklari ilik suyla eritin. Etkilenen alani ovmayin. (P336)
- Sıvıyla temas durumunda, donmuş kısımları suyla eritin. Deriye yapışmış olan giysileri
çıkarmaya çalışmayın
- Derhal doktor tavsiyesi/gözetimine basvurun. (P315)
- GÖZLERLE TEMAS ETMESI HALINDE: Gözlerinizi birkaç dakika dikkatlice suyla
durulayin. Varsa ve çikartmasi kolaysa kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin.
(P305+P351+P338)
- Derhal doktor tavsiyesi/gözetimine basvurun. (P315)
- SOLUNDUGU TAKDIRDE: Nefes almakta güçlük çekiyorsaniz, açik havaya çikin ve rahat
bir pozisyonda dinlenerek nefes alin. (P304+P341)
- Yalnızca hasta nefes almıyorsa, suni solunum uygulayın
- Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için
başvurun
4.2 Akut ve gecikmiş olan en önemli semptom ve etkiler
- Şiddetli maruziyet durumlarında solunum güçlüğü görülebilir
- Şiddetli maruziyet durumlarında solunum yetmezliği görülebilir
- Şiddetli maruziyet durumlarında baş dönmesi, kafa karışıklığı, baş ağrısı ya da
sersemlik görülebilir
- Şiddetli maruziyet durumlarında soğuk ısırması görülebilir
4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliği göstergesi
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
Datasheet Number R-22-r - v2.2.2
Prometheus version 1.4.3.0
2
GÜVENLİK BİLGİ FORMU - UNICOOL R-22
Revizyon: 11/24/2014
SECTION 5 Yangın önlemleri
5.1 Yangın söndürücü maddeler
- Alev almaz. Yangın çıkarsa, çevredeki koşullara uygun söndürme aracı kullanın
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
- Basınçlı konteyner
- İtfaiyeyi potansiyel tüp patlama ve fırlama tehlikesinden haberdar edin
5.3 İtfaiyeciler için öneri
-
Ateşe maruz kalan konteynerleri su sıkarak soğuk tutun
Yangından çıkan duman koroziftir. Personeli maruziyetten korumak için önlem alın
Kimyasal Koruma Tulumu giyin ve Pozitif Basınçlı Solunum Cihazı takın
Bkz Bölüm 10
SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
- Kötü havalandırılan ya da kapalı alanlarda, uçak solunum cihazı ya da müstakil bir
solunum aparatı kullanın.
6.2 Çevresel Tedbirler
- Çevreye salinim yapmasina engel olun. (P273)
6.3 Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve malzemesi
- Güvenli ise sızıntı kaynağını kapatın
- Ürünü buharlaşmaya bırakın
- Alanı havalandırın
6.4 Diğer bölümlere referans
- Bkz Bölüm 13
SECTION 7 Yükleme-boşaltma ve depolama
7.1 Güvenli kullanım için önlemler
- Yalnizca açik ya da iyi havalandirilan alanlarda kullanin. (P271)
- Profesyonel kullanıcılarla kısıtlıdır
- Toz/duman/gaz/sis/buhar/sprey solumayin. (P260)
7.2 Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları
- Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın
- 45 °C’nin üzerinde saklamayın
7.3 Özel nihai kullanım(lar)
- Profesyonel kullanıcılarla kısıtlıdır
SECTION 8 Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma
8.1 Denetim parametreleri
- Chlorodifluoromethane (R-22)
TLV (TWA) 1000 mg/m3 ( )
8.2 Maruziyet kontrolleri
- Seyreltilmemiş ürün, iyi havalandırma olmaksızın kapalı bir alanda kullanılmamalı
8.3 Mesleki Maruziyet kontrolleri
Datasheet Number R-22-r - v2.2.2
Prometheus version 1.4.3.0
3
GÜVENLİK BİLGİ FORMU - UNICOOL R-22
Revizyon: 11/24/2014
SECTION 8 Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma (....)
- Kötü havalandırılan ya da kapalı alanlarda, uçak solunum cihazı ya da müstakil bir
solunum aparatı kullanın.
- Tüplerİ elleçlerken emnİyet botu gİyİnİz.
SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
- Koku: Tatlı eterimsi koku
- Görünüm: Sıvılaştırılmış basınçlı gaz
- Kaynama noktası -40.8 °C ila 760 °C
- Buharlaşma basıncı 1044 kPa @ 25 C
- Buhar Yoğunluğu (hava = 1) 3,03
- Donma noktası -160 °C ila 760 °C
- Suda çözünürlük 3 g/l
- Yoğunluk 1210 kg/m3 20 °C’de
- Alev almaz
- 250 C derecenin üzerinde unstabil
- Oto ateşlenme noktası >700 °C 760 mm/Hg’de
9.2 Diğer Bilgiler
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite
10.1 Reaktiflik
- Bu madde normal şartlar altında stabil sayılır
10.2 Kimyasal stabilite
- Normal şartlar altında stabil olduğu düşünülür
10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı
- Yangından çıkan duman koroziftir
- Yangından çıkan duman toksiktir
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
- MaĞnezyum ve %2 den fazla maĞnezyum İhtİva eden alaşımlarla temastan
kaçınınız.
10.5 Uyumsuz malzemeler
- MaĞnezyum ve %2 den fazla maĞnezyum İhtİva eden alaşımlarla temastan
kaçınınız.
10.6 Tehlikeli Ayrışım Ürünleri
- Ayrışım ürünleri karbon oksitleri içerebilir
- Ayrışım ürünleri hidrojen klorür içerebilir
- Ayrışım ürünleri fosgen içerebilir
SECTION 11 Toksikolojik Bilgi
11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi
- Deneysel veri bulunmuyor
11.2 Gözle temas
- Soğuk ısırmasına yol açabilir
11.3 Deriyle temas
- Soğuk ısırmasına yol açabilir
11.4 Yeme
Datasheet Number R-22-r - v2.2.2
Prometheus version 1.4.3.0
4
GÜVENLİK BİLGİ FORMU - UNICOOL R-22
Revizyon: 11/24/2014
SECTION 11 Toksikolojik Bilgi (....)
- Potansİyel koruyucusuz geçİş olarak addedİlmez.
11.5 Soluma
- Şiddetli maruziyet durumlarında uyuşukluk görülebilir
- Solunumda, kalpte ve sinir sisteminde rahatsızlığa sebep olabilir
SECTION 12 Ekolojik Bilgi
12.1 Toksisite
- Mevcut verilerde, madde akuatik yaşama zararlı değildir
12.2 Dayanıklılık ve parçalanabilirlik
- Biyolojik bozunabilirlik kolay oluşmaz
12.3 Biyoakümülasyon Potansiyeli
- Biyoakümülasyon önemsizdir
12.4 Topraktaki hareketlilik
- Bu madde uçucu değildir
12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
12.6 Diğer Advers Etkiler
-
Bu ürün "Montreal Protokolu" (1992 revİzyonu) altında kontrol edİlmektedİr.
Küresel İsınma Potansİyelİ : 1700 (CO2 = 1, 100 yıl)
Ozon Tüketİm Potansİyelİ : 0,049
İPCC/ASHRAE/ARİ ye göre GWP ve ODP deĞerlerİ.
İPCC = Hükümetlerarası İklİm Kontrol Jürİsİ
ASHRAE = Amerİkan İsıtma, SoĞutma ve İklİmlendİrme Mühendİslerİ DerneĞİ
ARİ = Amerİkan SoĞutma Enstİtüsü
SECTION 13 Tasfiyede dikkat edilecekler
13.1 Atık arıtma yöntemleri
- Bu materyal ve kabını tehlikeli ya da özel atık toplama noktasına götürün (P501)
- Atma işlemi üreticinin talimatlarına uymalıdır
- Yeniden kullanım/geri dönüşüm üzerine bilgi almak için üretici/tedarikçiye danışın(S59)
13.2 Sınıflandırma
- EU Çöp sınıfı : n/a
SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi
14.1 UN
- UN No: UN1018
- Uygun Nakliye Adı : CHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R-22)
- Tehlike Sınıfı: 2.2
- Ambalaj Grubu: 14.2 Çevresel tehlikeler
- Mevcut verilerde, madde akuatik yaşama zararlı değildir
14.3 Kullanıcı için özel önlemler
Datasheet Number R-22-r - v2.2.2
Prometheus version 1.4.3.0
5
GÜVENLİK BİLGİ FORMU - UNICOOL R-22
Revizyon: 11/24/2014
SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi (....)
- Gaz tüplerİne naklİye esnasında valf koruyucu başlık takılmalıdır.
14.4 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC yönetmeliğine göre toptan nakil
- Uygulanamaz
14.5 Karayolu/Demiryolu (ADR/RID)
- ADR UN No: UN1018
- Uygun Nakliye Adı : CHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R-22)
- ADR Tehlike Sınıfı: 2.2
- ADR Ambalaj Grubu: 14.6 Deniz (IMDG)
- IMDG UN No: UN1018
- Uygun Nakliye Adı : CHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R-22)
- IMDG Tehlike Sınıfı: 2.2
- IMDG Ambalaj Grubu: - IMDG EmS: F-C, S-V
14.7 Hava (ICAO/IATA)
- ICAO UN No.: UN1018
- Uygun Nakliye Adı : CHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R-22)
- ICAO Tehlike Sınıfı.: 2.2
- ICAO Ambalaj Grubu: 14.8 DOT / CFR (ABD Ulaştırma Bakanlığı
-
Kimlik Numarası: UN1018
DOT Uygun Nakliye Adı : CHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R-22)
DOT etiketler: 2.2
Ürün RQ (Ibs): -
SECTION 15 Düzenleyici Bilgi
15.1 Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre çevre düzenlemeleri/mevzuatı
- This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II
in REACH and Directive 453/2010/EU.
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
- None
SECTION 16 Diğer Bilgiler
Bu güvenlik bilgi formunun başka yerlerinde kullanıldığında ifade kodlarıyla verilmeyen metinler:EUH059: Ozon tabakasi için tehlikelidir. H280: Basınç altında gaz içerir, ısınırsa patlayabilir. R59:
Ozon tabakası için tehlikeli.
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden
derlenmiştir.
Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer
uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede
bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın.
Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik
şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.
The most up-to-date version of this MSDS can be found on www.wilhelmsen.com/shipsservice
OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES
Datasheet Number R-22-r - v2.2.2
Prometheus version 1.4.3.0
6
GÜVENLİK BİLGİ FORMU - UNICOOL R-22
Revizyon: 11/24/2014
SECTION 16 Diğer Bilgiler (....)
Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA
Tel: +61 3 9630 0900 Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US-10305 Staten Island New York United
States Telephone daytime: (+1) 718 815 1310 Fax: (+1) 718 233 3268
Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US-90810 Long Beach California,
United States Tel (+1) 562 624 8888 Fax (+1) 562 624 1011
Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US- 19032 Folcroft
Pennsylvania United States Tel (+1) 610 586 7801 Fax (+1) 215 701 0646
Wilhelmsen Ships Service INC. 9400 New Century Drive US-77507 Pasadena Texas United States
Telephone daytime: (+1) 281 867 2000 Fax: (+1) 281 867 2800
Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United
Kingdom Tel (+44) 1322 282 412 Fax (+44) 1322 284 774
Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR 21051120 Rio de
Janeiro Brazil Tel (+55) 21 25 82 8000 Fax (+55) 21 25 82 8001
Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore 128376 Tel (+65) 6395 4545
Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 12-31 Torihama-cho Kanazawa-ku Yokohama-shi JP-236 0002,
Japan Tel (+81) 45 775 0012 Fax (+81) 45 775 0070
Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR-185 41 Piraeus Greece
Tel (+ 30) 210 4239100 Fax (+ 30) 210 4212480
Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E . Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East)
Dubai United Arab Emirates Tel (+971) 4 382 3888
Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat 50 3165 AB Rotterdam-Albrandswaard,
the Netherlands. Tel (+31) 10 4877 777
Datasheet Number R-22-r - v2.2.2
Prometheus version 1.4.3.0
7
Download

unıcool r-22