Sayfa 1 / 8
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Belge No: 300-7643 AC
. Düzeltilmiş (yıl/ay/gün) 2014/01/17
Kısım 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/işletmenin kimliği
1.1
Ürün Kimlik Kodu
1.2
iQ® Focus
Ürün Adı
475-0060
Parça Numarası
iQ® 200
Seri Adı
Madde veya karışımın ilgili belirlenmiş kullanımları veya tavsiye edilmeyen kullanımlar
1.3
In Vitro Diagnostik Kullanım içindir. Ayrıntılar için ürün literatürüne bakın.
Ürün Kullanımı
Malzeme bilgi formunu sağlayana ait bilgiler
AB Temsilci Adresi
Üretici
IRIS International, Inc.
9172 Eton Avenue
Chatsworth, CA 91311-5874, U.S.A.
Tel: 800-776-4747
818-527-7000
[email protected]
1.4
mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
30855 Hannover-Langenhagen
Germany
+49-511-39089530
e-posta adresi
Acil durum telefon numarası
Chemtrec Acil Tel No. ABD 800-424-9300, Uluslararası (001) 703-527-3887
Telefon numarası (24 saat)
Dağıtımcı ve Acil Telefon No.
(800) 776-4747
Bölüm 2 Tehlikelerin Tanıtımı
2.1 Madde veya karışımın sınıfı
Ürün Tanımı
İn vitro diyagnostik reakti.
Sarı-turuncu; Haf bulanık; Sıvı; Kokusuz
1999/45/EC ve 67/548/EEC sayılı EC Direktierine göre sınıandırma
EC Direktieri uyarınca (1999/45/EC ve 67/548 EEC) tehlikeli olarak
sınıandırılmamıştır
ABD OSHA
WHMIS
Uygulanamaz.
Muaf
Global SDS – Turkish
Sayfa 2 / 8
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Belge No: 300-7643 AC
. Düzeltilmiş (yıl/ay/gün) 2014/01/17
iQ® Focus
Bölüm 2 Tehlikelerin Tanıtımı (Devamı)
2.2 Etiket Öğeleri
EC Direktierine göre (1999/45/EC ve 67/548 EEC)
EC Direktieri uyarınca (1999/45/EC ve 67/548 EEC) tehlikeli olarak
sınıandırılmamıştır
2.3 Diğer Tehlike
Bu ürün insan kaynaklı madde içerir ve bu ürüne potansiyel olarak bulaşıcı
hastalıklar bulaştırabilecekmiş gibi özen gösterilmelidir.
PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT: Uygulanamaz.
vPvB: Uygulanamaz.
Daha ayrıntılı sağlık bilgileri için Bölüm 11 Toksikolojik Bilgi’ye bakın.
Bölüm 3 Bileşimi ve İçindekiler Hakkında Bilgi
3.2 Karışım
Zararlı İçerikler:
Kimyasal Adı
N-(3-Kloroalil)heksaminyum
Klorür
Saf İçeriklerin Tehlike Sınıandırması
ağırlıkça %
0.1 - 0.5
EU-67/548/EEC EU 1272/2008
CLP/GHS
F;R11
Xn;R22
CAS # 51229-78-8
EINECS # Mevcut değil
İndeks No. 612-251-00-9
ABD OSHA
WHMIS
Alevlenir
Zehirli
B4; D1B
Akut Toks. Oral 4
Cilt Hass. 1
Cilt İrit. 2
Suda Uzun Süreli
2
Yan. Katı 2
Ürem. 2
H228; H302;
H315; H317;
H361; H411
1
1 - EC 1272/2008 sayılı Yönetmeliğe göre Sağlık veya Çevre Tehlikesi
Mevcut Mesleki maruz kalma limitleri için bölüm 8’e bakın
Ek düzenleme bilgileri için bölüm 15’e bakın
Tehlike sınıfı, tehlike bildirimleri ve risk ibaresi tanımı için bölüm 16’ya bakın
Bölüm 4 İlk Yardım Önlemleri
4.1
İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Soluma
Ürünün solunması halinde, maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın. Eğer birey
solunum yapmıyorsa, derhal suni solunuma başlayın ve tıbbi yardım isteyin.
4.2
Göz Teması
Ürün gözlere gelirse, gözleri göz kapaklarını açık tutarak hafçe akan su altında
15 dakika veya daha uzun süre yıkayın. Ağrı veya tahriş meydana gelirse, tıbbi
yardım isteyin.
Deri Teması
Deri ile teması halinde, kirlenen giysileri çıkartın. Etkilenen bölgeyi bol sabun ve
suyla en az 15 dakika yıkayın. Ağrı veya tahriş olursa, tıbbi yardım alın.
Yutma
Yutulması halinde ağzı suyla yıkayın. Tahriş veya rahatsızlık meydana gelirse,
tıbbi yardım isteyin.
En önemli semptom ve etkiler (gerek akut gerekse sonra oluşan)
Daha ayrıntılı sağlık bilgileri için Bölüm 11 Toksikolojik Bilgi’ye bakın.
Global SDS – Turkish
Sayfa 3 / 8
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Belge No: 300-7643 AC
. Düzeltilmiş (yıl/ay/gün) 2014/01/17
iQ® Focus
Bölüm 4 İlk Yardım Önlemleri (Devamı)
4.3
Gereken acil tıbbi müdahale ve özel tedaviler
Özel tıbbi dikkat veya tedavi gerekmez.
Bölüm 5 Yangın Söndürme Önlemleri
Alevlenir Özellikler
Yanmaz sulu çözelti.
5.1
Söndürücü Ortam
Yangını çevrelemek için uygun söndürücü madde kullanın.
5.2
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Özel Yangın ve Patlama Tehlikeleri
Özel hiçbir tehlike tespit edilmemiştir.
Tehlikeli Yanma Ürünleri
Bu üründe önemli tehlikeler ortaya çıkaran yanma ürünleri beklenmemektedir
(sulu çözelti).
5.3
5.4
İtfaiyecilere yönelik öneriler
Koruyucu ekipmanlar
Wear full protective suit and self-contained respiratory protective device.
Ek bilgiler
Ek bilgi mevcut değildir
Bölüm 6 Kazara Salınım Önlemleri
6.1
Kişisel önlemler, koruyucu ekipmanlar ve acil durum prosedürleri
Koruyucu eldiven, koruyucu giysi ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanın.
Deri ve gözler ile temasından sakının.
Bireysel Önlemler
6.2
6.3
6.4
Döküntünün dağılmasını önleyin.
Çevre Önlemleri
Kontrol altına alma ve temizlik için yöntem ve araçlar
Dökülmüş maddeyi uygun bir inert, yanıcı olmayan emici ile emdirin ve yerel
Dökülme ve Sızıntı
düzenlemelere uygun olarak imha edin.
Prosedürleri
Bölüm 8 ve 13’e başvurun.
Diğer bölümlere ilişkin
referanslar
Bölüm 7 Kullanım ve Depolama
7.1
Güvenli kullanım önlemleri
7.2
Uyumsuzluklar dâhil güvenli depolama koşulları
Solumaktan, yutmaktan ve göz ve deri ile temasından sakının.
Uyumlu olmayan maddelerden uzakta tutun (Bkz. Bölüm 10).
Etkinliğini korumak için ürün etiketindeki talimatlara göre saklayın.
7.3
Özel uç kullanımlar
Veri mevcut değil.
Global SDS – Turkish
Sayfa 4 / 8
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Belge No: 300-7643 AC
. Düzeltilmiş (yıl/ay/gün) 2014/01/17
iQ® Focus
Bölüm 8 Maruz Kalma Kontrolleri ve Kişisel Koruma
8.1
8.2
Kontrol parametreleri
Maruz kalma Sınırları
ABD OSHA
Hiçbiri belirlenmedi
ACGIH
Hiçbiri belirlenmedi
DFG MAK
Hiçbiri belirlenmedi
İrlanda
Hiçbiri belirlenmedi
NIOSH
Hiçbiri belirlenmedi
Japonya
Hiçbiri belirlenmedi
Maruz kalma kontrolleri
Mühendislik Kontrolleri
Özel hiçbir mühendislik kontrolü gerekli değildir. Uygun genel havalandırma
altında kullanın.
Göz Koruması
Göz ile temasını önlemek için göz koruma gözlükleri veya kimyasal gözlükleri
kullanılmalıdır.
A.B.D. OSHA 29 CFR 1910.133, Avrupa standardı EN166 veya ilgili devlet
standartlarına başvurun.
Deri Koruması
Deri temasının önlenmesi için Nitril veya eş değeri geçirgen olmayan eldivenler
kullanılmalıdır.
A.B.D. OSHA 29 CFR 1910.138, Avrupa standardı EN374 veya ilgili devlet
standartlarına başvurun.
Solunum Koruması
Normal koşullar altında, bu ürünün kullanılması solunum korumasını gerektirmez.
Bölüm 9 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
9.1
Temel ziksel ve kimyasal özellikler
Sıvı
Fiziksel Hal
Özgül Ağırlık (Su=1,0)
Renk
Sarı-turuncu
Çözünürlük
Saydamlık
Haf bulanık
Su
Karışabilir
Koku
Kokusuz
Organik
Belirli değil
pH
≈ 7.0
Su/Yağ Dağıtım Katsayısı
Belirli değil
Erime Noktası
Belirli değil
Kendi kendine alev alma
Sıcaklığı
Uygulanamaz.
Kaynama Noktası
Belirli değil
Bozunma Sıcaklığı
Belirli değil
Parlama Noktası
Uygulanamaz.
Uçucu Yüzdesi
Uygulanamaz.
Buharlaşma Hızı
Belirli değil
Buhar Basıncı
Belirli değil
Alevlenirlik (Katı, Gaz)
Uygulanamaz.
Viskozite
Belirli değil
Yanabilirlik Sınırları
Uygulanamaz.
Patlayıcı Özellikleri
Uygulanamaz.
Global SDS – Turkish
1.007 @20°C
Sayfa 5 / 8
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Belge No: 300-7643 AC
. Düzeltilmiş (yıl/ay/gün) 2014/01/17
iQ® Focus
Bölüm 9 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler (Devamı)
9.2
Buhar Yoğunluğu
Belirli değil
Koku Eşiği
Uygulanamaz.
Oksitleme Özellikleri
Uygulanamaz.
Ek bilgi mevcut değildir.
Diğer bilgiler
Bölüm 10 Stabilite ve Reaktivite
10.1 Reaktivite
Veri mevcut değil.
10.2 Kimyasal Kararlılık
Normal sıcaklık ve basınç altında stabildir.
10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı
Ek bilgi mevcut değildir.
10.4 Sakınılacak Durumlar
Uyumlu olmayan maddelerle temastan kaçının.
10.5 Uyumsuz materyaller
Kuvvetli asitler, Kuvvetli bazlar, Kuvvetli oksitleyiciler
10.6 Tehlikeli Parçalanma Ürünleri
Bu üründen (sulu çözelti), önemli tehlike oluşturacak bozunma bileşkeleri
beklenmemektedir.
Bölüm 11 Toksikolojik Bilgiler
11.1 Toksikolojik etki konusundaki bilgiler
Tehlikeli İçerikler için Toksisite Verisi
Uygulanamaz.
Başlıca Maruz Kalma Yolları
Genel giriş yolları arasında soluma, yutma ve göz/deri teması bulunmaktadır.
Potansiyel olarak bulaşıcı maddeler hususunda belirli yollar deri delinmesi,
çatlamış deriden temas, mukoza membranlardan temas ve aerosol hale gelmiş
maddenin solunmasıdır.
Ciltte Aşınma/Tahriş
Hiçbiri tanımlanmadı.
Ciddi göz hasarı/gözlerde
tahriş
Hiçbiri tanımlanmadı.
Ciltte/Solunum yollarında
hassasiyet
Hiçbiri tanımlanmadı.
Karsinojenite
Bu ürün; ACGIH, IARC, NTP, OSHA veya 67/548/EEC Ek I‘e göre karsinojen
olarak listelenen herhangi maddelerden bildirilebilir konsantrasyonda (≥ %0,1)
içermez.
Mutajenlik
Hiçbiri tanımlanmadı.
Üreme Toksisitesi
Hiçbiri tanımlanmadı.
Diğer bilgiler
Bu ürün insan kaynaklı madde içerir ve bu ürüne potansiyel olarak bulaşıcı
hastalıklar bulaştırabilecekmiş gibi özen gösterilmelidir.
Global SDS – Turkish
Sayfa 6 / 8
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Belge No: 300-7643 AC
. Düzeltilmiş (yıl/ay/gün) 2014/01/17
iQ® Focus
Bölüm 12 Ekolojik Bilgiler
12.1 Ekotoksisite
Tatlı Su Türleri
Microtox
Su Piresi
Tatlı Su Algleri
12.2 Kalıcılık ve parçalanabilirlik
Bilgi
Bilgi
Bilgi
Bilgi
mevcut
mevcut
mevcut
mevcut
değildir.
değildir.
değildir.
değildir.
12.3 Biyobirikim
Bilgi mevcut değildir.
12.4 Topraktaki mobilite
Bilgi mevcut değildir.
Bilgi mevcut değildir.
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Uygulanamaz.
12.6 Diğer Olumsuz Etkileri
Bilgi mevcut değildir
Bölüm 13 İmha Hususları
13.1 Atık arıtma yöntemleri
Ürün Atıklarının Bertarafı
Kimyasal artıklar ve kalıntılar rutin şekilde özel atık olarak işleme tabi tutulmalıdır.
İlgili ülkenin kirlilik önleyici kanun ve diğer kanunlarına uygun şekilde bertaraf
edilmelidir. Uygunluğu sağlamak için bilgi almak üzere ilgili (yerel) makamlar
ve/veya onaylı atık imha şirketi ile irtibat kurmanızı tavsiye ederiz.
Ambalajın atılması
Atık ürünü, kullanılmamış ürünü ve kontamine olmuş ambalajı federal, bölgesel
ve yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin. Uygun gereksinimlerden emin
değilseniz, bilgi için yetkililerle irtibata geçin.
13.2 Ek bilgiler
Avrupa atık katalogu 18 01 03* - enfeksiyonun önlenmesi amacıyla, toplanması ve
bertarafı özel koşullara tabi olan atıklar.
Bölüm 14 Taşıma Bilgileri
Bu ürünün taşınması ICAO, IMDG, US DOT, Avrupa ADR veya Kanada TDG altınfa düzenlenmemiştir.
Bölüm 15 Düzenleyici Bilgiler
15.1 Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre düzenlemeleri/mevzuat
ABD Federal ve Eyalet Düzenlemeleri
SARA 313
Metilen klorür SARA’nın Bölüm 313, Başlık III kapsamındaki bildirme şartlarına
tabidir. %0,1 minimal konsantrasyon
CERCLA RG’s, 40 CFR 302.4
Metilen klorür listelenmiştir.
Global SDS – Turkish
Sayfa 7 / 8
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Belge No: 300-7643 AC
. Düzeltilmiş (yıl/ay/gün) 2014/01/17
iQ® Focus
Bölüm 15 Düzenleyici Bilgiler (Devamı)
California Önerisi 65
Metilen klorür kansere neden olduğu California Eyaleti tarafından belirtilmiştir.
California Eyaleti, kansere ya da üreme hasarına neden olduğu Eyalet tarafından
belirtilen kimyasallara maruz kalan kişiye uyarı verilmesini gerektiren bir
düzenlemeyi benimsemiştir. Dolayısıyla, Beckman Coulter aşağıdaki uyarıyı
vermektedir:
UYARI: Bu ürün, kansere neden olduğu California Eyaletince bilinen bir kimyasal
içerir.
Massachusetts MSL
Metilen klorür listelenmiştir.
Cis-1,3-dikloropropen listelenmiştir.
New Jersey Dept. of Sağlık RTK Listesi
Metilen klorür listelenmiştir.
Pennsylvania RTK
Metilen klorür listelenmiştir.
Cis-1,3-dikloropropen listelenmiştir.
AB Yönetmelikleri
Bu SDS, 1907/2006 (REACH) sayılı EC Yönetmeliği ve ilgili değişikliklere uygundur.
WGK 1, su için haf tehlikeli
Su Tehlike Sınıfı (Almanya)
REACH 1907/2006 EC - Ek XIV - izne tabi maddeler listesi.
Hiçbir içerik listelenmemiştir.
Kanada
Bu ürün WHMIS etiketi ve Güvenlik Bilgi Formu gereklerinden muaf tutulmuştur.
Uygulanamaz.
PIN
İçerik Açıklama Listesindeki Bileşenler
Metilen klorür
Toksikolojik özellikleri bilinmen içerikler
Ürün muaf tutulmuştur.
15.2 Kimyasal Güvenlik
A Chemical Safety Assessment has not been carried out.
Değerlendirmesi
15. Bölümde belirtilen tehlikeli bileşim maddelerinin bazıları, OSHA ve WHMIS tarafından belirlenen %1,0 w/w (karsinojenler için %0,1) ya da 3. Bölümde
raporlama için zorunlu tutulan, AB’nin maddeye özel konsantrasyonlarının altındadır.
Bölüm 16 Diğer Bilgiler
Beckman Coulter Güvenlik
Derecelendirmesi
Tutuşabilirlik:
Sağlık:
Suyla Reaktivite:
Temas:
0
1
0
1
Kod
0=Yok
1=Haf
2=Dikkat
3=Ciddi
Bölüm 3’e göre Tehlike Sınıfı, tehlike bildirimleri ve risk ibarelerinin tanımı
F - Çok yanıcı
Xn - Zararlı
R11 Çok yanıcıdır.
R22 Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
B4 — Kolay tutuşur ve Yanıcı Madde: Kolay Tutuşur Katı
Global SDS – Turkish
Sayfa 8 / 8
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Belge No: 300-7643 AC
. Düzeltilmiş (yıl/ay/gün) 2014/01/17
iQ® Focus
Bölüm 16 Diğer Bilgiler (Devamı)
Kısaltma ve Kısa Adlar
D1B – Zehirli ve Bulaşıcı Madde: Bölüm 1 – Ani ve Ciddi Toksik Etkiler: Toksik
(Akut Dermal Toksisite)
Akut Toks. Oral 4 - Oral Akut Toksisite, Kategori 4
Yan. Katı 2 - Yanıcı Katılar, Kategori 2
Suda Uzun Süreli 2 - Uzun Süreli Su Tehlikesi, Kategori 2
Cilt İrit. 2 - Cilt İritasyon Kategori 2
Cilt Hass. 1 - Cilt Hassasiyeti Kategori 1
Ürem. 2 - Üreme Sistemi için Toksik, Kategori 2
H228 - Yanıcı katı.
H302 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
H315 - Ciltte tahrişe neden olur.
H317 - Ciltte alerjik reaksiyona neden olabilir.
H361 - Doğurganlığa veya anne karnındaki çocuğa zarar verdiğinden
şüphelenilmektedir.
H411 - Suda yaşayan organizmalar için toksiktir ve uzun süreli etkiler oluşturur.
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH Amerika Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)
IARC - Internal Agency for Research on Cancer (IARC - Uluslararası Kanser
Araştırmaları Kurumu)
NTP - Ulusal Toksikoloji Programı
NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH - Ulusal İş
Güvenliği ve Sağlık Enstitüsü)
DFGMAK - Republic Germany’s maximum exposure limit (DFGMAK - Almanya
Cumhuriyeti maksimum maruz kalma limiti)
Daha fazla bilgi için lütfen yerel IRIS temsilcinizle irtibata geçin.
IRIS ŞİRKETİ BURADAKİ BİLGİLERİN GEÇERLİ VE DOĞRU OLDUĞUNA İNANMAKLA BİRLİKTE, IRIS ŞİRKETİ BU BİLGİLERİN GEÇERLİLİĞİ, DOĞRULUĞU VE GÜNCELLİĞİ KONUSUNDA HİÇ BİR
GARANTİ VEYA TEMSİL VERMEZ. IRIS, BU BİLGİLERİN VEYA BUNUNLA ALAKALI MALZEMELERİN KULLANIMINDAN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE YÜKÜMLÜ VE SORUMLU TUTULAMAZ. TEHLİKELİ
MADDELERİN ATILMASI YEREL KANUN VE DÜZENLEMELERE TABİ OLABİLECEĞİ DİKKATE ALINMALIDIR.
Global SDS – Turkish
Download

GÜVENLİK BİLGİ FORMU