UNICOOL R-404A
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi
1.1 Ürün tanımlayıcı
- Ürün Adı: UNICOOL R-404A
- Ürün Parça Numarası: 905623 (9.5 kg), 905606 (45 kg)
1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan kullanımları ve ikaz edilen kullanımları
- Madde/Preparat Kullanımı: Soğutucu
1.3 Güvenlik veri formu sağlayıcısına ait detaylar
- Tedarikçi Adı: Wilhelmsen Ships Service AS
- Tedarikçi Adresi: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands
- Telefon: +31 4877 777 Fax: +31 4877 888
- Head office: Wilhelmsen Ships Service AS
- Strandveien 20, N1324 Lysaker
- Norway, Tel: (47) 6349 440 35
- Other suppliers SEE SECTION 16!!!
- For quotations contact your local Customer Services
- Sorumlu Kişi: Product HSE Manager,
- E-posta: Email: [email protected]
- Telefon: Tel.: +31 10 4877775
1.4 Acil durum telefon numarası
-
****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT****
International 24hrs Emergency NCEC:+ 44 1865 407333
American Chemistry Council 24hrs +1 703 527 3887
American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) 424 9300
Greece: Poisoning emergency center, +30 210 7793777
Norway: Poison information centre, +47 22591300
Sweden: Poison information centre, +46 08 33 12 31
China NRCC 24hrs emergency telephone number: +86-0532-8388 9090
Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
SECTION 2 Tehlike Tespiti
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması
- Dangerous Substances Directive (67/548/EEC). Classification, packaging and labelling of
dangerous substances
- Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous
preparations.
- Sınıflandırılmamış
- Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous
substances and preparations
- Semboller: GHS04
- Uyarı sözcüğü: Uyarı
- Liq. Gas
- Basınç altında gaz içerir, ısınırsa patlayabilir (H280)
Datasheet Number R-404A - v9.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
1
UNICOOL R-404A
Revizyon: 8/25/2014
SECTION 2 Tehlike Tespiti (....)
2.2 Etiket elemanları
-
Sinyal Word: Uyarı
içerirι:
Pentafluoroethane
1,1,1,2-Tetrafluoroethane (R 134a)
Trifluoroethane (R143a)
- Tehlike İfadeler
Basınç altında gaz içerir, ısınırsa patlayabilir (H280)
- Ihtiyati İfadeler
Iyi havalandirilan bir yerde saklayin. (P403)
2.3 Diğer tehlikeler
- REACH Annex XIII’e göre PBT değil
- Soluma: Şiddetli maruziyet durumlarında baş dönmesi, kafa karışıklığı, baş ağrısı ya da
sersemlik görülebilir, Şiddetli maruziyet durumlarında uyuşukluk görülebilir,
Asfiksant
SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi
3.1 Karışımlar
- Pentafluoroethane
Konsantrasyon: 44%
CAS Numarası: 354-33-6
EC Numarası: 206-557-8
R/H İfadesi: Uygulanamaz
Semboller: Uygulanamaz
Kategoriler: Uygulanamaz
- 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (R 134a)
Konsantrasyon: 4%
CAS Numarası: 811-97-2
EC Numarası: 212-377-0
R/H İfadesi: H280
Semboller: Uygulanamaz
Kategoriler:
- Trifluoroethane (R143a)
Konsantrasyon: 52%
CAS Numarası: 420-46-2
EC Numarası: 206-996-5
R/H İfadesi: R12 - H220, H280
Semboller: F+
Kategoriler: Flam. Gas 1
Datasheet Number R-404A - v9.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
2
UNICOOL R-404A
Revizyon: 8/25/2014
SECTION 4 İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
- Sıvıyla temas durumunda, donmuş kısımları suyla eritin. Deriye yapışmış olan giysileri
çıkarmaya çalışmayın
- Burns must be treated by a physician.
- Eğer madde göze kaçarsa, derhal bol suyla birkaç dakika boyunca yıkayın
- Bilinci yerinde olmayan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin
- Yalnızca hasta nefes almıyorsa, suni solunum uygulayın
- Soluk alıp vermek güçleşmiş ise, eğitimli bir kişi tarafından oksijen verilmelidir
- Kalp atışı yoksa, harici kardiyak kompresyon uygulayın
- Kurtarma ekipleri kendileri de yaralanmamak için uygun tedbirleri almalıdır
- Kurtarma ekipleri ilk yardım için alana girmeden önce onaylı solunum sistemi korumasını
takmalıdır
4.2 Akut ve gecikmiş olan en önemli semptom ve etkiler
- Şiddetli maruziyet durumlarında baş dönmesi, kafa karışıklığı, baş ağrısı ya da sersemlik
görülebilir
- Şiddetli maruziyet durumlarında uyuşukluk görülebilir
- Aspirasyon tehlikesi
- Etkilenen bölgelerde muhtemel soğuk ısırması
4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliği göstergesi
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
SECTION 5 Yangın önlemleri
5.1 Yangın söndürücü maddeler
- Ateşe maruz kalan konteynerleri su sıkarak soğuk tutun
- Alev almaz. Yangın çıkarsa, çevredeki koşullara uygun söndürme aracı kullanın
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
- İtfaiyeyi potansiyel tüp patlama ve fırlama tehlikesinden haberdar edin
- Basınçlı konteyner
- Hydrogen fluoride
- Karbon oksitleri oluşabilir
5.3 İtfaiyeciler için öneri
- Kimyasal Koruma Tulumu giyin ve Pozitif Basınçlı Solunum Cihazı takın
SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
- Güvenli ise sızıntı kaynağını kapatın
- Kötü havalandırılan ya da kapalı alanlarda, uçak solunum cihazı ya da müstakil bir
solunum aparatı kullanın.
6.2 Çevresel Tedbirler
- Güvenliyse kaçagi durdurun. (P376)
- Kanalizasyon ve su yollarına girmesine izin vermeyin
6.3 Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve malzemesi
- Güvenli ise sızıntı kaynağını kapatın
- Ürünü buharlaşmaya bırakın
- Alanı havalandırın
6.4 Diğer bölümlere referans
- Bkz Bölüm 13
Datasheet Number R-404A - v9.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
3
UNICOOL R-404A
Revizyon: 8/25/2014
SECTION 7 Yükleme-boşaltma ve depolama
7.1 Güvenli kullanım için önlemler
- Profesyonel kullanıcılarla kısıtlıdır
- Bölüm 8 uyarınca koruyucu giysiler giyin
- Yeterli havalandırma olmasına dikkat edin
7.2 Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları
- Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın
- 45 °C’nin üzerinde saklamayın
7.3 Özel nihai kullanım(lar)
- Daha fazla bilgi için tedarikçiyle iletişime geçin
SECTION 8 Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma
8.1 Denetim parametreleri
- 1,1,1-Trifluoroethane (R-143a)
TLV (TWA) 1000 ppm
- Pentafluoroethane (R125)
TLV (TWA) 1000 ppm
- 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
(R-134a)
TLV (TWA) 1000 ppm
8.2 Maruziyet kontrolleri
- Seyreltilmemiş ürün, iyi havalandırma olmaksızın kapalı bir alanda kullanılmamalı
8.3 Mesleki Maruziyet kontrolleri
- Kötü havalandırılan ya da kapalı alanlarda, uçak solunum cihazı ya da müstakil bir
solunum aparatı kullanın.
- Tüplerİ elleçlerken emnİyet botu gİyİnİz.
SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
- Koku: Tatlı eterimsi koku
- Görünüm: Sıvılaştırılmış basınçlı gaz
- pH - uygulanmıyor
- Kaynama noktası -46.6 °C ila 760 °C
- Buharlaşma basıncı 690 kPa @ 25 C
- Buhar Yoğunluğu (hava = 1) 3.42
- Erime noktası < -100 °C ila 760 °C
- Suda çözünmez
- Yoğunluk 1060 kg/m3 20 °C’de
- Alev almaz
- 250 C derecenin üzerinde unstabil
- Oto ateşlenme noktası >700 °C 760 mm/Hg’de
9.2 Diğer Bilgiler
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
Datasheet Number R-404A - v9.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
4
UNICOOL R-404A
Revizyon: 8/25/2014
SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite
10.1 Reaktiflik
- Tasarlandığı amaçla kullanılırsa, tehlikeli bir reaksiyonu bilinmemektedir
10.2 Kimyasal stabilite
- Normal şartlar altında stabil olduğu düşünülür
10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı
- Tasarlandığı amaçla kullanılırsa, tehlikeli bir reaksiyonu bilinmemektedir
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
- Bu ürün için özel bir tedbir gerekmemektedir
10.5 Uyumsuz malzemeler
- Yok
10.6 Tehlikeli Ayrışım Ürünleri
- Hydrogen fluoride
- Karbon oksitleri oluşabilir
SECTION 11 Toksikolojik Bilgi
11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi
- Deneysel veri bulunmuyor
- Asfiksant
11.2 Gözle temas
- Soğuk ısırmasına yol açabilir
11.3 Deriyle temas
- Soğuk ısırmasına yol açabilir
11.4 Yeme
- Potansİyel koruyucusuz geçİş olarak addedİlmez.
11.5 Soluma
- Şiddetli maruziyet durumlarında uyuşukluk görülebilir
- Solunumda, kalpte ve sinir sisteminde rahatsızlığa sebep olabilir
SECTION 12 Ekolojik Bilgi
12.1 Toksisite
- Mevcut verilerde, madde akuatik yaşama zararlı değildir
12.2 Dayanıklılık ve parçalanabilirlik
- Uçucu kısım önemlidir
12.3 Biyoakümülasyon Potansiyeli
- Bu ürünün elemanlarının bİyolojİk bİrİkmesİ önemsİzdİr.
12.4 Topraktaki hareketlilik
- Bu madde uçucudur
- Suda çözünmez
12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
12.6 Diğer Advers Etkiler
-
Küresel İsınma Potansİyelİ : 3260 (CO2 = 1, 100 yıl)
Ozon Tüketİm Potansİyelİ : 0
İPCC/ASHRAE/ARİ ye göre GWP ve ODP deĞerlerİ.
İPCC = Hükümetlerarası İklİm Kontrol Jürİsİ
ASHRAE = Amerİkan İsıtma, SoĞutma ve İklİmlendİrme Mühendİslerİ DerneĞİ
Datasheet Number R-404A - v9.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
5
UNICOOL R-404A
Revizyon: 8/25/2014
SECTION 12 Ekolojik Bilgi (....)
- ARİ = Amerİkan SoĞutma Enstİtüsü
SECTION 13 Tasfiyede dikkat edilecekler
13.1 Atık arıtma yöntemleri
- Atma işlemi üreticinin talimatlarına uymalıdır
13.2 Sınıflandırma
- Uygulanamaz
SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi
14.1 UN
- UN No: UN3337
- Uygun Nakliye Adı : REFRIGERANT GAS R 404A
- Tehlike Sınıfı: 2.2
- Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
14.2 Çevresel tehlikeler
- Uygulanamaz
14.3 Kullanıcı için özel önlemler
- Gaz tüplerİne naklİye esnasında valf koruyucu başlık takılmalıdır.
14.4 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC yönetmeliğine göre toptan nakil
- Uygulanamaz
14.5 Karayolu/Demiryolu (ADR/RID)
- ADR UN No: UN3337
- Uygun Nakliye Adı : REFRIGERANT GAS R 404A
- ADR Tehlike Sınıfı: 2.2
- ADR Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
14.6 Deniz (IMDG)
- IMDG UN No: UN3337
- Uygun Nakliye Adı : REFRIGERANT GAS R 404A
- IMDG Tehlike Sınıfı: 2.2
- IMDG Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
- IMDG EmS: F-C, S-V
14.7 Hava (ICAO/IATA)
- ICAO UN No.: UN3337
- Uygun Nakliye Adı : REFRIGERANT GAS R 404A
- ICAO Tehlike Sınıfı.: 2.2
- ICAO Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
14.8 DOT / CFR (ABD Ulaştırma Bakanlığı
-
Kimlik Numarası: UN3337
DOT Uygun Nakliye Adı : REFRIGERANT GAS R 404A
DOT etiketler: 2.2
Ürün RQ (Ibs): Uygulanamaz
Datasheet Number R-404A - v9.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
6
UNICOOL R-404A
Revizyon: 8/25/2014
SECTION 15 Düzenleyici Bilgi
15.1 Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre çevre düzenlemeleri/mevzuatı
- Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous
preparations.
- Dangerous Substances Directive (67/548/EEC). Classification, packaging and labelling of
dangerous substances
- Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous
substances and preparations
- Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006-453/2010/EC)’ye uygun olarak
hazırlanmıştır.
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
- None
SECTION 16 Diğer Bilgiler
Bu güvenlik bilgi formunun başka yerlerinde kullanıldığında ifade kodlarıyla verilmeyen metinler:H220: Son Derece Yanıcı Gaz. H280: Basınç altında gaz içerir, ısınırsa patlayabilir. R12: Son
Derece Yanıcı.
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir.
Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer
uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede
bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın.
Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik
şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.
The most up-to-date version of this MSDS can be found on www.wilhelmsen.com/shipsservice
OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES
Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA
Tel: +61 3 9630 0900 Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US-10305 Staten Island New York United
States Telephone daytime: (+1) 718 815 1310 Fax: (+1) 718 233 3268
Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US-90810 Long Beach California,
United States Tel (+1) 562 624 8888 Fax (+1) 562 624 1011
Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US- 19032 Folcroft
Pennsylvania United States Tel (+1) 610 586 7801 Fax (+1) 215 701 0646
Wilhelmsen Ships Service INC. 9400 New Century Drive US-77507 Pasadena Texas United States
Telephone daytime: (+1) 281 867 2000 Fax: (+1) 281 867 2800
Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United
Kingdom Tel (+44) 1322 282 412 Fax (+44) 1322 284 774
Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR 21051120 Rio de
Janeiro Brazil Tel (+55) 21 25 82 8000 Fax (+55) 21 25 82 8001
Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore 128376 Tel (+65) 6395 4545
Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 12-31 Torihama-cho Kanazawa-ku Yokohama-shi JP-236 0002,
Japan Tel (+81) 45 775 0012 Fax (+81) 45 775 0070
Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR-185 41 Piraeus
Greece
Tel (+ 30) 210 4239100 Fax (+ 30) 210 4212480
Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E . Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East)
Dubai United Arab Emirates Tel (+971) 4 382 3888
Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat 50 3165 AB Rotterdam-Albrandswaard,
the Netherlands. Tel (+31) 10 4877 777
Datasheet Number R-404A - v9.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
7
Download

refrıgerant r-404a - Wilh. Wilhelmsen Group