BALLAST TANK INHIBITOR 9-933
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi
1.1 Ürün tanımlayıcı
- Ürün Adı: BALLAST TANK INHIBITOR 9-933
- Ürün Parça Numarası: 777013 (Plastic 25L)
1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan kullanımları ve ikaz edilen kullanımları
- Madde/Preparat Kullanımı:
- Balast su arıtma
1.3 Güvenlik veri formu sağlayıcısına ait detaylar
- Tedarikçi Adı: Wilhelmsen Ships Service AS
- Tedarikçi Adresi: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands
- Telefon: Telephone: +31 4877 777 Fax: +31 4877 888
- Head office: Wilhelmsen Ships Service AS
- Strandveien 20, N1324 Lysaker
- Norway, Tel: (47) 6349 440 35
- Other suppliers SEE SECTION 16!!!
- For quotations contact your local Customer Services
- Sorumlu Kişi: Product HSE Manager
- Telefon: +31 10 4877775
- E-posta: [email protected]
- E-posta: [email protected]
1.4 Acil durum telefon numarası
-
****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT****
International 24hrs Emergency NCEC:+ 44 1865 407333
American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) 424 9300
American Chemistry Council 24hrs +1 703 527 3887
Greece: Poisoning emergency center, +30 210 7793777
Norway: Poison information centre, +47 22591300
Sweden: Poison information centre, +46 08 33 12 31
China NRCC 24hrs emergency telephone number: +86-0532-8388 9090
Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT****
American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) 424 9300
American Chemistry Council 24hrs +1 703 527 3887
China NRCC 24hrs emergency telephone number: +86-0532-8388 9090
Greece: Poisoning emergency center, +30 210 7793777
International 24hrs Emergency NCEC:+ 44 1865 407333
Norway: Poison information centre, +47 22591300
Sweden: Poison information centre, +46 08 33 12 31
Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
SECTION 2 Tehlike Tespiti
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması
Datasheet Number 777013-r - v3.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
1
BALLAST TANK INHIBITOR 9-933
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 2 Tehlike Tespiti (....)
- Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous
preparations.
- Mevcut Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)’ye başvurun
- Semboller: C, N
- Yanıklara neden olur (R34)
- Akuatik organizmalar için toksik, akuatik çevrede uzun dönemli advers etkilere yol açabilir
(R51/53)
- Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous
substances and preparations
- Uyarı sözcüğü: Tehlike
- Semboller: GHS05, GHS09, GHS07
- Acute Tox. 4
- Skin Corr. 1B
- STOT SE 3
- Aquatic Chronic 2
- Yutulursa zararlı (H302)
- Ağır deri yanıklarına ve göz hasarına neden olur (H314)
- Solunum yolu tahrisine neden olabilir (H335).
- Akuatik yaşam için toksik, uzun süren etkiler bırakır (H411)
2.2 Etiket elemanları
- Tehlike İfadeler
Yutulursa zararlı (H302)
Ağır deri yanıklarına ve göz hasarına neden olur (H314)
Solunum yolu tahrisine neden olabilir (H335).
Akuatik yaşam için toksik, uzun süren etkiler bırakır (H411)
- Sinyal Word: Tehlike
- Acute Tox. 4
- Skin Corr. 1B
- STOT SE 3
- Aquatic Chronic 2
- içerirι:
- phosphoric acid ... %, orthophosphoric acid ... %
- zinc chloride
- 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic Acid
- Ihtiyati İfadeler
Doktor tavsiyesi gerekiyorsa ürünün kabini ve etiketini yaninizda bulundurun. (P101)
Koruyucu eldiven/koruyucu elbise/göz korumasi/yüz korumasi ekipmanlari giyin. (P280)
YUTULDUGU TAKDIRDE: Derhal bir ZEHIRLENME MERKEZI ya da doktora
basvurun. (P301+P310)
Agzinizi suyla çalkalayin. (P330)
Kusmaya ÇALISMAYIN. (P331)
CILDE (veya saça) TEMAS ETMESI HALINDE: Ürünün bulastigi tüm kiyafetleri derhal
çikarin. Temas eden yeri suyla durulayin ya da dus alin. (P303+P361+P353)
GÖZLERLE TEMAS ETMESI HALINDE: Gözlerinizi birkaç dakika dikkatlice suyla
durulayin. Varsa ve çikartmasi kolaysa kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin.
(P305+P351+P338)
Derhal bir ZEHIRLENME MERKEZI ya da doktora basvurun. (P310)
Datasheet Number 777013-r - v3.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
2
BALLAST TANK INHIBITOR 9-933
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 2 Tehlike Tespiti (....)
Bu materyal ve kabını tehlikeli ya da özel atık toplama noktasına götürün (P501)
2.3 Diğer tehlikeler
- Uygulanamaz
- REACH Annex XIII’e göre PBT değil
- Koku: Karakteristik koku
- Görünüm: renksiz ile sarı arası, suyla karışabilir
SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi
3.1 Karışımlar
- phosphoric acid ... %,
orthophosphoric acid ... %
Konsantrasyon: 10-30%
CAS Numarası: 7664-38-2
EC Numarası: 231-633-2
Semboller: C - GHS05
R/H İfadesi: R34 - H314, H290
Kategoriler: Skin Corr. 1B, Met. Corr. 1
- zinc chloride
Concentration: 10-30%
CAS Number: 7645-85-7
EC Number: 231-592-0
Symbols: C, N - GHS05, GHS09, GHS07
R/H Phrases: R22, R34, R50/53 - H302, H314. H335, H410
Categories: Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, STOT SE 3, Aquatic Chronic 1
- 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarbox
ylic Acid
Concentration: 10-30%
CAS Number: 37971-36-1
EC Number: 253-733-5
Symbols: Xi, GHS07
R/H Phrases: R36 - H319
Categories: Eye Irrit. 2
SECTION 4 İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
- SOLUNDUGU TAKDIRDE: Nefes almakta güçlük çekiyorsaniz, açik havaya çikin ve
rahat bir pozisyonda dinlenerek nefes alin. (P304+P341)
- SOLUNDUGU TAKDIRDE: Açik havaya çikin ve rahat bir pozisyonda dinlenerek nefes
alin. (P304+P340)
- Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için
başvurun
- YUTULDUGU TAKDIRDE: agzinizi suyla çalkalayin. Kusmaya ÇALISMAYIN.
(P301+P330+P331)
- Bol bol su içirin
- Bilinci yerinde olmayan kişiyi asla kusturmayın ya da sıvı şeyler içirmeyin
Datasheet Number 777013-r - v3.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
3
BALLAST TANK INHIBITOR 9-933
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 4 İlk yardım önlemleri (....)
- Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için
başvurun
- GÖZLERLE TEMAS ETMESI HALINDE: Gözlerinizi birkaç dakika dikkatlice suyla
durulayin. Varsa ve çikartmasi kolaysa kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin.
(P305+P351+P338)
- Derhal tıbbi kontrolden geçin
4.2 Akut ve gecikmiş olan en önemli semptom ve etkiler
- Gözlerde hasara yol açabilir
- Etkilenen bölgelerde deride muhtemel kabarmalar
- Büyük miktarlarda yenmesi mukoza zarlarında hasara yol açabilir
- Büyük miktarlarda yenmesi mide zarında hasara yol açabilir
4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliği göstergesi
- Semptom tedavisi uygulanır
SECTION 5 Yangın önlemleri
5.1 Yangın söndürücü maddeler
- Alev almaz. Yangın çıkarsa, çevredeki koşullara uygun söndürme aracı kullanın
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
- Yangından çıkan duman toksiktir. Personeli maruziyetten korumak için önlem alın
- Yangından çıkan duman koroziftir. Personeli maruziyetten korumak için önlem alın
5.3 İtfaiyeciler için öneri
- Ateşe maruz kalan konteynerleri su sıkarak soğuk tutun
- Çok miktarda maddeden kaynaklanan büyük bir yangin durumunda: Bölgeyi terk edin.
Patlama riskine karsi yangina uzaktan müdahale edin. (P371+P380+P375)
- Kimyasal Koruma Tulumu giyin ve Pozitif Basınçlı Solunum Cihazı takın
SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
- Yüksek hava konsantrasyonlarında, uygun pozitif basınçlı solunum koruma ekipmanı
takın
- Kimyasal Koruma Giysisi giyin
- Neopren ya da eldivenler takın
6.2 Çevresel Tedbirler
- Çevreye salinim yapmasina engel olun. (P273)
- Dökülen materyali genel su sistemine akıtmayın
6.3 Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve malzemesi
- Güvenliyse tüm ates kaynaklarini uzaklastirin. (P381)
- Dökülen malzemeyi toprak ya da kumla örtüp emilmesini sağlayın
- Mühürlenebilir konteynere yerleştirin
- Konteynerleri mühürleyip etiketleyin
- Kirlenen materyali elden çıkarmadan önce güvenli bir yere götürün
- Materyal tamamen toplandıktan sonra alanı havalandırın ve dökülen yeri yıkayın
6.4 Diğer bölümlere referans
- Bkz Bölüm 13
SECTION 7 Yükleme-boşaltma ve depolama
7.1 Güvenli kullanım için önlemler
Datasheet Number 777013-r - v3.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
4
BALLAST TANK INHIBITOR 9-933
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 7 Yükleme-boşaltma ve depolama (....)
- Toz/duman/gaz/sis/buhar/sprey solumaktan kaçinin. (P261)
- Alkalilere (kuvvetli bazlar) temas ettirmeyin
- Metallerle temas ettirmeyin
- Göz yıkama şişeleri bulundurulmalıdır
- Bkz Bölüm 8
7.2 Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları
- Kabini sikica kapatin. (P233)
- Serin yerde saklayin. Gün isigindan uzak tutun. (P235+P410)
- Alkalilere (kuvvetli bazlar) temas ettirmeyin
7.3 Özel nihai kullanım(lar)
- Profesyonel kullanıcılarla kısıtlıdır
SECTION 8 Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma
8.1 Denetim parametreleri
- phosphoric acid ... %,
orthophosphoric acid ... %
WEL (uzun dönem) 1 mg/m3
WEL (kısa dönem) 2 mg/m3
- zinc chloride
WEL (uzun dönem) 1 mg/m3
WEL (kısa dönem) 2 mg/m3
8.2 Maruziyet kontrolleri
- Yeterli havalandırma olmasına dikkat edin
8.3 Mesleki Maruziyet kontrolleri
- Yetersiz havalandirma durumunda solunum yollariniz için koruma kullanin. (P285)
- Wear suitable respiratory protection. Gas cartridge (acid gases).
- Göz/yüz koruması ve eldiven (neopren ya da nitril önerilir) gibi uygun koruyucu giysiler
giyin
- Penetration time of glove material:
The exact break trough time has to be found out by the manufacturer of the
protective gloves and has to be observed.
SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
- Koku: Karakteristik koku
- Görünüm: renksiz ile sarı arası, suyla karışabilir
- pH 1-2
- Kaynama noktası 100 °C
- Yoğunluk 1,32 - 1,38 g/cm3 20 C derecede
9.2 Diğer Bilgiler
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite
10.1 Reaktiflik
Datasheet Number 777013-r - v3.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
5
BALLAST TANK INHIBITOR 9-933
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite (....)
- Bu madde normal şartlar altında stabil sayılır
10.2 Tehlikeli reaksiyon olasılığı
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
10.3 Uyumsuz malzemeler
- Alkalilerle (kuvvetli bazlar) uyuşmaz
- Metallerle temas ettirmeyin
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
- Buzlanmadan uzak tutun
10.5 Tehlikeli Ayrışım Ürünleri
- Oxides of phosphorous and phosphorous acid mist
SECTION 11 Toksikolojik Bilgi
11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi
- LD50 (oral, sıçan) (Phosphoric acid) 2600 mg/kg
- LD50 (oral, sıçan) (Zink Chloride) 1100-1260 mg/kg
- LD50 (oral, sıçan) (2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic Acid) >6500 mg/kg
11.2 Gözle temas
- Gözlerde hasara yol açabilir
11.3 Deriyle temas
- Deride kabarmalara yol açabilir
11.4 Yeme
- Potansİyel koruyucusuz geçİş olarak addedİlmez.
- Mide zarında hasara yol açabilir
- Şiddetli maruziyet durumlarında gastro-intestinal rahatsızlıklar görülebilir
11.5 Soluma
- Şiddetli maruziyet durumlarında solunum güçlüğü görülebilir
SECTION 12 Ekolojik Bilgi
12.1 Toksisite
-
LC50 (balık) (2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic Acid) 5300 mg/l (96 sa)
LC50 (balık) (Phosphoric acid) 3-3,25 mg/l (96 sa)
LC50 (balık) (Zink Chloride) 1,169 mg/l (96 sa)
This product contain an acidic component which may cause a low pH-value. Effect
depends on waterquality and the organisms tolerance due to pH-value
- Bu ürün Avrupa BİrlİĞİ'İnde çevre İçİn tehlİkelİ sınıfına gİren maddeler İçermektedİr.
12.2 Dayanıklılık ve parçalanabilirlik
- Bu ürünün bİleşenlerİ kolayca bİyolojİk olarak parçalanır.
12.3 Biyoakümülasyon Potansiyeli
- Uygulanamaz
12.4 Topraktaki hareketlilik
- suyla karışabilir
12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
- REACH Annex XIII’e göre PBT değil
12.6 Diğer Advers Etkiler
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
Datasheet Number 777013-r - v3.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
6
BALLAST TANK INHIBITOR 9-933
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 13 Tasfiyede dikkat edilecekler
13.1 Atık arıtma yöntemleri
- Atma işlemi yerel, ulusal ve devlet yasalarına uymalıdır
- Bu materyal ve kabını tehlikeli ya da özel atık toplama noktasına götürün (P501)
13.2 Sınıflandırma
- EU Çöp sınıfı : 06 01 04
SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi
14.1 UN
-
UN No: UN3264
Uygun Nakliye Adı : Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Zink Chloride, phosphoric
acid mixture)
- Tehlike Sınıfı: 8
- Ambalaj Grubu: III
14.2 Çevresel tehlikeler
- Bu ürün Avrupa BİrlİĞİ'İnde çevre İçİn tehlİkelİ sınıfına gİren maddeler İçermektedİr.
- Deniz kirliliğine neden olur
14.3 Kullanıcı için özel önlemler
- Bu ürün için özel bir tedbir gerekmemektedir
14.4 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC yönetmeliğine göre toptan nakil
- Uygulanamaz
14.5 Karayolu/Demiryolu (ADR/RID)
-
ADR UN No: UN3264
Uygun Nakliye Adı : Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.
(Zink Chloride, phosphoric acid mixture)
- ADR Tehlike Sınıfı: 8
- ADR alt risk: n/a
- ADR Ambalaj Grubu: III
- ADR Parlama noktası: n/a
14.6 Deniz (IMDG)
-
IMDG UN No: UN3264
Uygun Nakliye Adı : Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.
(Zink Chloride, phosphoric acid mixture)
- IMDG Tehlike Sınıfı: 8
- IMDG alt risk: n/a
- IMDG Ambalaj Grubu: III
- IMDG EmS: F-A, S-B
- IMDG Parlama noktası: n/a
14.7 Hava (ICAO/IATA)
-
ICAO UN No.: UN3264
Uygun Nakliye Adı : Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.
(Zink Chloride, phosphoric acid mixture)
ICAO Ambalaj Grubu: III
Datasheet Number 777013-r - v3.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
7
BALLAST TANK INHIBITOR 9-933
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi (....)
- ICAO Tehlike Sınıfı.: 8
- ICAO alt risk: n/a
- ICAO Parlama Noktası: n/a
14.8 DOT / CFR (ABD Ulaştırma Bakanlığı
-
Kimlik Numarası: UN3264
DOT Uygun Nakliye Adı : Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.
(Zink Chloride, phosphoric acid mixture)
DOT etiketler:
Ürün RQ (Ibs): n/a
Tehlikeli Materyal: Zink Chloride, phosphoric acid
Tehlike Sınıfı: 8
DOT alt risk: n/a
DOT Parlama noktası: n/a
SECTION 15 Düzenleyici Bilgi
15.1 Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre çevre düzenlemeleri/mevzuatı
- This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II in
REACH and Directive 453/2010/EU.
- Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous
preparations.
- Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)’ye başvurun
- Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous
substances and preparations
- Norwegian Productregistration no: 308501
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
- None
SECTION 16 Diğer Bilgiler
Bu güvenlik bilgi formunun başka yerlerinde kullanıldığında ifade kodlarıyla verilmeyen metinler:H290: Metalleri aşındırabilir. H302: Yutulursa zararlı. H314: Ağır deri yanıklarına ve göz hasarına
neden olur. H319: Şiddetli göz iritasyonuna yol açar. H335: Solunum yolu tahrisine neden olabilir.
H410: Akuatik yaşam için çok toksik, uzun süren etkiler bırakır. R22: Yutulursa zararlı. R34:
Yanıklara neden olur. R36: Gözler için toksik. R50/53: Akuatik organizmalar için çok toksik, akuatik
çevrede uzun dönemli advers etkilere yol açabilir.
Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik
şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.
Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer
uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede
bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın.
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir.
The most up-to-date version of this MSDS can be found on www.wilhelmsen.com/shipsservice
OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES
Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA
Tel: +61 3 9630 0900 Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US-10305 Staten Island New York United
States Telephone daytime: (+1) 718 815 1310 Fax: (+1) 718 233 3268
Datasheet Number 777013-r - v3.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
8
BALLAST TANK INHIBITOR 9-933
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 16 Diğer Bilgiler (....)
Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US-90810 Long Beach California,
United States Tel (+1) 562 624 8888 Fax (+1) 562 624 1011
Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US- 19032 Folcroft
Pennsylvania United States Tel (+1) 610 586 7801 Fax (+1) 215 701 0646
Wilhelmsen Ships Service INC. 9400 New Century Drive US-77507 Pasadena Texas United States
Telephone daytime: (+1) 281 867 2000 Fax: (+1) 281 867 2800
Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United
Kingdom Tel (+44) 1322 282 412 Fax (+44) 1322 284 774
Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR 21051120 Rio de
Janeiro Brazil Tel (+55) 21 25 82 8000 Fax (+55) 21 25 82 8001
Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore 128376 Tel (+65) 6395 4545
Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 12-31 Torihama-cho Kanazawa-ku Yokohama-shi JP-236 0002,
Japan Tel (+81) 45 775 0012 Fax (+81) 45 775 0070
Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR-185 41 Piraeus
Greece
Tel (+ 30) 210 4239100 Fax (+ 30) 210 4212480
Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E . Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East)
Dubai United Arab Emirates Tel (+971) 4 382 3888
Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat 50 3165 AB Rotterdam-Albrandswaard,
the Netherlands. Tel (+31) 10 4877 777
Datasheet Number 777013-r - v3.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
9
Download

ballast tank ınhıbıtor 9-933