Liste aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci
PRILOG 1
DEO A1: Lista aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci koje su uključene u Dodatak I Uputstva Saveta br.
91/414/EEC
DEO A2. Aktivne supstance, odnosno osnovne supstance za koje je zahtev za uključivanje u Dodatak I Uputstva
91/414/EEC dobrovoljn povučen i za koje je ponovo predat zahtev za uključivanje, a koje su u prometu u
Republici Srbiji
DEO A3. Aktivne supstance, odnosno osnovne supstanceza koje je zahtev za uključivanje u Dodatak I Uputstva
91/414/EEC dobrovoljn povučen i za koje je ponovo predat zahtev za uključivanje, a koje nisu u prometu
u Republici Srbiji
DEO A4. Aktivne supstance, odnosno osnovne supstance za koje postoji odluka o neuključivanju u Dodatak I
Uputstva 91/414EEC i za koje je ponovo predat zahtev za uključivanje u Dodatak I Uputstva 91/414, a
koje su u prometu u Republici Srbiji
DEO A5. Aktivne supstance, odnosno osnovne supstance za koje postoji odluka o neuključivanju u Dodatak I
Uputstva 91/414/EEC i za koje je ponovo predat zahtev za uključivanje u Dodatak I Uputstva 91/414, a
koje nisu u prometu u Republici Srbiji
DEO A6. Aktivne supstance, odnosno osnovne supstance za koje zahtev za uključivanje u Dodatak I Uputstva
91/414/EEC još uvek nije razmatran, a koje su u prometu u Republici Srbiji
DEO A7. Aktivne supstance, odnosno osnovne supstance za koje zahtev za uključivanje u Dodatak I Uputstva
91/414/EEC još uvek nije razmatran, a koje nisu u prometu u Republici Srbiji
PRILOG 1
DEO A1: Lista aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci koje su uključene u Dodatak I Uputstva Saveta br. 91/414/EEC
Br.
Trivijalni naziv aktivne
materije (supstance)
i identifikacioni brojevi
1-metil-ciklopropen
Hemijski naziv
aktivne materije
(supstance)
prema IUPAC
1-metilciklopropen
Minimalna čistoća i
maksimum nečistoća aktivne
supstance
Klasifikacija i obeležavanje
Uključenje
važi do
31.03.2016.
960 g/kg
(ISO naziv se ne razmatra za ovu
aktivnu supstancu )
Nečistoće od toksikološkog
značaja u procesu proizvodnje
tehničkog materijala:
CAS broj: 3100-04-7
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
2,4-D
(2,4-dihlorfenoksi)
sirćetna kiselina
CAS broj: 94-75-7
CAS broj: 94-82-6
CIPAC broj: 83
30.09.2012.
Nečistoće:
- voda maks. 15 g/kg,
- slobodni fenoli maks. 3 g/kg,
obračunati kao 2,4-dihlorfenol
- sulfatni pepeo maks. 5 g/kg,
- ostatak nerastvorljiv u
trietanolaminu:
rastvor
materijala u trietanolaminu ne
sme imati više od 1 g/kg ostatka
na situ 105 µm, a proceĎen
rastvor mora biti bistar ili
opalescentan i može imati taloga
samo u tragovima.
(FAO specifikacija 1994)
4-(2,4-dihlorfenoksi)
butanska kiselina
890 g/kg
Sadržaj vode:
- suve kiseline maks. 15 g/kg,
- rastvorene kiseline maks. 15
g/kg raspoložive vode; navesti
približan sadržaj vode.
(FAO specifikacija)
Nečistoće:
- slobodni fenoli maks. 20 g/kg,
izraženi kao sadržaj 2,4dihlorofenol na sadržaj 2,4DB,
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao regulator rasta za primenu posle berbe/žetve
u skladištima koja se mogu hermetički zatvoriti.
GHS
CLP
-
-
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
2,4-D 2-EHE 920 g/kg
CIPAC broj: 1
2,4-DB
- 1-hlor-2-metilpropen maks.
0,5 g/kg,
- 3-hlor-2-metilpropen maks.
0,5 g/kg.
2,4-D 960 g/kg
Posebne odredbe
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima,
– apsorpciju putem kože,
– zaštitu zglavkara pri čemu, uslovi za
registraciju, gde je to svrsishodno, uključuju i
mere za smanjenje rizika.
31.12.2013.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu podzemnih voda ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Спец. токс.−ЈИ
3
Ошт. ока 1
Сензиб. коже 1
Вод.
жив.
сред.-хрон. 3
H302, H335,
H318, H317,
H412
Obeležavanje
GHS05
GHS07
Опасност
H302, H335,
H318, H317
H412
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.-хрон. 2
H302
H411
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H302
Klasifikacija
Xn; R22
Xi; R37-41
R43
R52-53
Obeležavanje
Xn
R: 22-37-41-4352/53
S: (2-)24/25-2636/37/39-46-61
Klasifikacija
Xn; R22
N; R51-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)25-29-4661
2,5- metilestar dihlorbenzoeve
kiseline
metil-2,5dihlorobenzoat
- sulfatni pepeo maks. 10 g/kg,
- ostatak nerastvorljiv u
trietanolaminu: rastvor materijala u trietanolaminu ne sme
imati više od 1 g/kg ostatka na
situ 105 µm, a prosejani
rastvor mora biti bistar ili
opalescentan i može imati
taloga samo u tragovima.
≥ 995 g/kg
nepovoljnim klimatskim uslovima.
Gde je to svrsishodno, primenjuju se mere za
smanjenje rizika.
31.08.2019.
≥ 998 g/kg
31.12.2019.
CAS broj: 2905-69-3
CIPAC broj: 686
(Dodatak I Uputstva 91/414)
2-fenilfenol (uključujući njegove
soli kao što je natrijum so)
bifenil-2-ol
CAS broj: 90-43-7
CIPAC broj: 246
(Dodatak I Uputstva 91/414)
6-benziladenin
CAS broj: 1214-39-7
CIPAC broj: 829
(Dodatak I Uputstva 91/414)
N6-benziladenin
≥ 973 g/kg
31.05.2021.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
samo kao regulator rasta za primenu u
zatvorenom prostoru i kao fungicid za primenu
nakon kalemljenja vinove loze.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
samo kao fungicid, za primenu posle žetve i to u
zatvorenim vlažnim komorama.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
odgovarajuće upravljanje otpadom koji nastaje od
rastvora koji zaostaje posle primene, uključujući i
čišćenje vode u vlažnim komorama. Procena
rizika mora obuhvatiti i ispuštanje otpadnih voda
u kanalizaciju.
Potrebne su dodatne informacije o potencijalnom
uticaju na depigmentaciju kože radnika koji
primenjuju sredstvo za zaštitu bilja i potrošača
usled moguće izloženosti metabolitu 2fenilhidrokvinon (PHQ) preko kore citrusa.
Potrebne su dodatne informacije koje potvrĎuju
da analitičke metode koje se koriste za ispitivanje
ostataka kvantifikuju ostatke 2-fenilfenola, 2fenilhidrokvinona i njihovih konjugata.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
samo kao regulator rasta.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
H411
-
Klasifikacija
Ирит. ока 2
Спец. токс.−ЈИ
3
Ирит. коже 2
Вод. жив.
сред.- ак. 1
H319
H335
H315
H400
-
Klasifikacija
Xi; R36/37/38
N; R50
Obeležavanje
Xi; N
R: 36/37/38-50
S: (2-)22-61
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H319
H335
H315
H400
-
-
Abamektin
CAS broj: 71751-41-2
Avermectin B1a
CAS broj: 65195-55-3
Avermectin B1b
CAS broj: 65195-56-4
Abamectin
CIPAC broj: 495
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Acetamiprid
CAS broj: 160430-64-8
CIPAC broj: Nije odreĎen
AvermektinB1a
(10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5′S,6S,6′R,
8-R,12S,13S,20R,
21-R,24S)-6′-[(S)secbutil]-21,24dihidroksi-5′,11.13,22tetrametil-2-okso3.7,19-trioksatetraciklo
[15.6.1.14,8020,24]
pentacoza-10.14,16,22tetraen-6-spiro-2′-(5′,6′dihidro-2′H-piran)12-il 2,6-dideoksi-4O-(2,6-dideoksi-3-Ometilα-L-arabinoheksopiranosil)-3-Ometilα-L-arabino
heksopiranozid
AvermektinB1b
(10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5′S,6S,6′R,
8-R,12S,13S,20R,
21-R,24S)-21,24dihidroksi-6′-izopropil5′,11.13,22-tetrametil2-okso-3.7,19trioksatetraciklo
[15.6.1.14,8020,24]
pentacoza-10.14,16,22tetraen-6-spiro-2′-(5′,6′dihidro-2′H-piran)12-il 2,6-dideoksi-4-O(2,6-dideoksi-3-Ometil-α-L-arabino
heksopiranozil)3-O-metilα-L-arabino
heksopiranozid
(E)-N1-[(6-hlor-3piridil)-metil]-N2cijano-N1metilacetamidin
≥ 850 g/kg
30.04.2019.
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu vodenih organizama.
Gde je to svrsishodno, primenjuju se mere za
smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid, akaricid.
-
-
-
-
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže abamektin
za druge namene osim za primenu u citrusima,
zelenoj salati i paradajzu posebna pažnja se
obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su
svi potrebni podaci i informacije dostavljeni pre
odlučivanja o registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranje da je u uslovima primene propisano
nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
– ostatke u hrani biljnog porekla i procenu
izloženosti potrošača putem hrane,
– zaštitu pčela, neciljanih zglavkara, ptica, sisara
i vodenih organizama. U odnosu na
identifikovane rizike, gde je to svrsishodno,
moraju se primeniti, mere za smanjenje rizika,
kao što su zaštitne zone i neophodni periodi
čekanja.
Može se zahtevati i podnošenje:
- dodatnih ispitivanja specifikacije aktivne
supstance,
- dodatnih informacija koje se odnose na procenu
rizika za ptice i sisare,
- informacija koje se odnose na rizik za vodene
organizme, uzimajući u obzir glavne metabolite u
zemljištu,
- informacija koje se odnose na rizik za
podzemne vode uzimajući u obzir metabolit U8.
≥ 990 g/kg
31.12.2014.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Acibenzolar-S-metil
CAS broj: 135158-54-2
S-metil estar
benzo[1,2,3]tiadiazol-7tiokarboksilna kiselina
970 g/kg
31.11.2011.
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– izloženost radnika,
– zaštitu vodenih organizama.
Gde je to svrsishodno, primenjuju se mere za
smanjenje rizika.
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao biljni aktivator.
CIPAC broj: 597
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Aklonifen
CAS broj: 74070-46-5
CIPAC broj: 498
(Dodatak I Uputstva 91/414)
2-hlor-6-nitro-3fenoksianilin
≥ 970 g/kg
Nečistoća: fenol maks. 5 g/kg.
31.07.2019.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aklonifen za
druge namene osim za primenu u suncokretu
posebna pažnja se obraća na uslove za
registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i
informacije dostavljeni pre odlučivanja o
registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
- specifikaciju tehničkog materijala kao
komercijalnog proizvoda koji mora biti potvrĎen i
podržan odgovarajućim analitičkim podacima.
Test materijal koji se koristi u studijama
toksičnosti treba uporediti i verifikovati u odnosu
na ovu specifikaciju tehničkog materijala,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva. U
uslovima za registraciju primene mora se propisti
nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava i
Klasifikacija
Ирит. ока 2
Спец. токс.−ЈИ
3
Ирит. коже 2
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H319, H335,
H315, H317,
H400, H410
Obeležavanje
GHS07, GHS09
Пажња
H319, H335,
H315,
H317, H410
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
Klasifikacija
Xi; R36/37/38
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xi; N
R: 36/37/38-4350/53
S: (2-)24/25-3746-59-60-61
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Alfa-cipermetrin
CAS broj: 67375-30-8
CIPAC broj: (FAO specifikacija)
Aluminijum amonijum
sulfat
Smeša
diastereoizomera, koji
se sastoji od:
(S)-α-cijano-3fenoksibenzil-(1R)-cis3-(2,2-dihlorvinil)-2,2dimetilciklopropan
karboksilat i
(R)-α-cijano-3fenoksibenzil-(1S)-cis3-(2,2-dihlorvinil)-2,2dimetilciklopropan
karboksilat
(= cis-2 par izomera
cipermetrina)
930 g/kg
CIS-2
aluminijum amonijum
sulfate
≥ 960 g/kg
31.08.2019.
aluminijum fosfid
≥ 830 g/kg
31.08.2019.
28.02.2015.
CAS broj: 7784-26-1
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Aluminijum fosfid
CAS broj: 20859-73-8
CIPAC broj: 227
(Dodatak I Uputstva 91/414)
mere za ublažavanje rizika kako bi se smanjila
izloženost,
– ostatke u plodosmeni i izloženost potrošača
putem hrane,
– zaštitu ptica, sisara, vodenih organizma i
neciljane biljke. U odnosu na identifikovane
rizike, gde je to svrsishodno, primenjuju se mere
za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
ispitivanja o ostacima u usevima u plodosmeni i
relevantnih informacija za potvrdu procene rizika
za ptice, sisare, vodene organizme i neciljane
biljke.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu vodenih organizama, pčela i neciljanih
zglavkara, pri čemu se mora obezbediti da uslovi
za registraciju, gde je to svrsishodno, uključuju i
mere za smanjenje rizika,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva, pri
čemu se mora obezbediti da uslovi za registraciju
uključuju i odgovarajuće mere zaštite.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao repelent.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene uključuju, gde je to svrsishodno,
mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid i rodenticid u obliku gotovih
proizvoda spremnih za primenu.
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao rodenticid samo za primenu na otvorenom.
Primenu sredstva za zaštitu bilja mogu vršiti
samo lica koja poseduju rešenje o primeni
naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja
Klasifikacija
Ак. токс. 3 *
Спец.
токс.−ВИ 2 *
Спец. токс.−ЈИ
3
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H301, H373 **,
H335, H400,
H410
Obeležavanje
GHS06,GHS08,
GHS09,
Опасност
H301, H373 **,
H335, H410
-
Klasifikacija
Конт. са водом
зап. гас. 1
Ак. токс. 2 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
H260
H300
H400
Klasifikacija
T; R25
Xn; R48/22
Xi; R37
N; R50-53
Obeležavanje
T; N
R: 25-37-48/2250/53
S: (1/2-)
36/37/39-45-6061
-
Klasifikacija
F; R15
T+; R28
R29
R32
N; R50
Obeležavanje
F; T+; N
Aluminijum silikat
IUPAC naziv nije
dodeljen.
≥ 999,8 g/kg
31.08.2019.
≥ 970 g/kg
31.12.2018.
CAS broj: 1332-58-7
Hemijski naziv: Kaolin
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Amidosulfuron
CIPAC broj: 515
3-(4,6dimetoksipirimidin-2il)-1-(N-metil-N-metilsulfonil-aminosulfonil)
urea
(Dodatak I Uputstva 91/414)
ili
CAS broj: 120923-37-7
1-(4,6dimetoksipirimidin-2il)-3-mesil(metil)
(profesionalni korisnici).
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu potrošača i osiguranje da su ostaci od
upotrebljenih sredstvaa na bazi aluminijumfosfida uklonjeni posle suzbijanje skladišnih
štetočina i primenjeni odgovarajući periodi
dodatnog čuvanja,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika i osiguranju da je u uslovima
primene propisano nošenje odgovarajućih ličnih i
respiratornih zaštitnih sredstava,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika tokom fumigacije u zatvorenom,
– bezbednost radnika po ponovnom ulasku u
prostorije u kojima je obavljena fumigacija,
– zaštitu drugih osoba od curenja gasa koje su
prisutne tokom fumigacije u zatvorenom,
– zaštitu ptica i sisara. Uslovi za registraciju, gde
je to svrsishodno, moraju uključiti i mere za
smanjenje rizika, kao što su zatvaranje rupa i
potpuna inkorporacija granula u zemljištu,
– zaštitu vodenih organizama. Uslovi za
registraciju, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti i mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone izmeĎu tretiranih površina i
površinskih voda.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao repelent.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene uključuju, gde je to svrsishodno,
mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Prilikom ocene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže
amidosulfuron za druge namene osim primene na
livadama i pašnjacima, posebna pažnja se obraća
na uslove za registraciju, odnosno da li su svi
potrebni podaci i informacije dostavljeni pre
odlučivanja o registraciji.
Obeležavanje
GHS02
GHS06
GHS09
Опасност
H260
H300
H400
R: 15/29-28-3250
S: (1/2-)3/9/1428-30-36/37-4561
-
-
-
-
sulfamoilurea
Amitrol
H-[1,2,4]-triazol-3ilamin
900 g/kg
31.12.2011.
Nečistoće:
- voda maks. 20 g/kg,
- ostatak nerastvorljiv u vodi
maks. 5 g/kg.
CAS broj: 61-82-5
CIPAC broj: 90
(FAO specifikacija)
Amonijum acetat
amonijum acetat
≥ 970 g/kg
31.08.2019.
Relevantne nečistoće: Olovo
maks. 10 ppm.
CAS broj: 631-61-8
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Ampelomyces quisqualis
Soj: AQ 10
Zbirka kulture broj: CNCM I-807
CIPAC broj: Nije dodeljen
Nije primenljivo
31.03.2015.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
- zaštitu podzemnih voda usled mogućnosti
zagaĎenja nekim od proizvoda degradacije
aktivne supstance, ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima,
- zaštitu akvatičnih biljaka.
U odnosu na identifikovane rizike, gde je to
svrsishodno, moraju se primeniti mere za
smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu lica koja primenjuju sredstva,
– zaštitu podzemnih voda u područjima sa
osetljivim (lakim) zemljištem, a naročito u
slučaju
primene
na
nepoljoprivrednim
površinama,
– zaštitu korisnih zglavkara,
– zaštitu ptica i divljih sisara. Primena amitrola u
toku sezone razmnožavanja ptica dozvoljena je
samo ako odgovarajuća procena rizika pokaže da
nema neprihvatljivog uticaja i gde uslovi za
registraciju uključuju, gde je to svrsishodno, mere
za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao repelent.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi za primenu uključuju, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
Klasifikacija
Токс. по репр.
2
Спец. токс.−
ВИ 2 *
Вод. жив.
сред.-хрон. 2
Obeležavanje
H361d ***
H373 **
H411
GHS08
GHS09
Пажња
H361d ***
H373 **
H411
Klasifikacija
Токс. по репр.
кат. 3; R63
Xn; R48/22
Obeležavanje
N; R51-53
Xn; N
R: 48/22-6351/53
S: (2-)13-36/3761
-
-
-
-
unije.
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Azimsulfuron
CAS broj: 120162-55-2
CIPAC broj: 584
1-(4,6dimetoksipirimidin-2il)-3-[1-metil4-(2-metil-2H-tetrazol5-il)-pirazol-5ilsulfonil]-urea
980 g/kg
31.12.2011.
(FAO specifikacija)
Azoksistrobin
CAS broj: 131860-33-8
metil (E)-2-{2[6-(2cijanofenoksi)pirimidin4-iloksi] fenil}3-metoksiakrilat
930 g/kg
(Z izomer maks. 25 g/kg)
31.12.2011.
CIPAC broj: 571
(Dodatak I Uputstva 91/414)
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji posebna
pažnja se obraća na vodene organizme i neciljane
biljke, pri čemu se mora obezbediti da uslovi za
registraciju, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti i mere za smanjenje rizika (npr. kod
pirinča minimalni neophodni periodi pre
pražnjenja vode).
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji posebna
pažnja se obraća na uticaj na vodene organizme.
Uslovi za registraciju uključuju odgovarajuće
mere za smanjenje rizika.
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
Klasifikacija
Ак. токс. 3 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H331
H400
H410
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Klasifikacija
T; R23
N; 50-53
Obeležavanje
T; N
R: 23-50/53
S: (1/2-)22-4560-61
Obeležavanje
GHS06
GHS09
Опасност
H331
H410
Bacillus subtilis
(Cohn 1872)
Nije primenljivo
31.01.2017.
Soj QST 713 je identičan soju AQ
713
Zbirka kulture broj:
NRRL B – 21661
CIPAC broj:Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Bacillus thuringiensis
subsp. aizawai
-
-
-
-
-
-
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Nije primenljivo
Nema relevantnih nećistoća
30.04.2019.
Nije primenljivo
Nema relevantnih nećistoća
30.04.2019.
Soj: ABTS-1857
Zbirka kulture broj: SD-1372
Soj: GC-91
Zbirka kulture broj: NCTC 11821
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Bacillus thuringiensis
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
subsp. israeliensis
(serotype H-14)
Soj: AM65-52
Zbirka kulture broj: ATCC-1276
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki1
Nije primenljivo
Nema relevantnih nećistoća
30.04.2019.
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
-
-
-
-
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
Soj: ABTS 351
Zbirka kulture broj:
ATCC SD-1275
DEO B
Soj: PB 54
Zbirka kulture broj:
CECT 7209
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Soj: SA 11
Zbirka kulture broj:
NRRL B-30790
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
Soj: SA 12
Zbirka kulture broj:
NRRL B-30791
Soj: EG 2348
Zbirka kulture broj:
NRRL B-18208
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Bacillus thuringiensis
subsp. tenebrionis1
Nije primenljivo
Nema relevantnih nećistoća
30.04.2019.
Soj: NB 176 (TM
14 1)
Zbirka kulture broj:
SD-5428
Bakarna jedinjenja
Bakar hidroksid
CAS broj: 20427-59-2
CIPAC broj: 44.305
(FAO specifikacija)
30.11.2019.
bakar (2) hidroksid
≥ 573 g/kg
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao baktericid i fungicid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže bakar za
druge namene osim za primenu u na paradajzu u
staklarama posebna pažnja se obraća na uslove za
registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i
Bakar (I) oksid
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H302
H400
Bakar (I) oksid
Klasifikacija
Xn; R22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)22-60-61
Bakarni oksihlorid
CAS broj: 1332-68-6 ili 1332-407
CIPAC broj: 44.602
bakar (2) hlorid
trihidroksid
≥ 550 g/kg
Maks. sadržaj bakra
rastvorljivog u vodi: 10 x X
mg/kg, gde je X naĎeni sadržaj
bakra (u g/kg).
(FAO specifikacija)
Bakar (I) oksid
CAS broj: 1317-39-1
CIPAC broj: 44.603
≥ 820 g/kg ukupnog bakra
≥ 800 g/kg bakar (I) oksid
bakar oksid
Maks. sadržaj metalnog
(elementarnog) bakra: 50
x X mg/kg, gde je X
naĎeni sadržaj bakra (u
g/kg).
- Maks. sadržaj bakra (I) 100
x X mg/kg, gde je X
naĎeni sadržaj bakra (u
g/kg).
Maks.
sadržaj
bakra
rastvorljivog u vodi 25 x X
mg/kg, gde je X naĎeni
sadržaj bakra (u g/kg).
- Gubitak sušenjem maks. 15
g/kg.
-
(FAO specifikacija)
Bordovska čorba:
Bakar hlorid x kalcijumum sulfat
komleks i
Bakar hidroksid x kalcijumum
sulfat kompleks
CAS broj: 8011-63-0
CIPAC broj: 44.604
Nije odreĎen
≥ 245 g/kg
Nije odreĎen
≥ 490 g/kg
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Bakar sulfat trobazni
CAS broj: 12527-76-3
CIPAC broj: 44.306
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Relevantne nečistoće:
- arsen: maks. 0,0001 g/kg
sadržaja bakra,
- olovo: maks. 0,0005 g/kg
sadržaja bakra,
informacije dostavljeni pre odlučivanja o
registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja bakarnih
jedinjenja od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– specifikaciju tehničkog materijala koji se
komercijalno proizvodi koja mora biti potvrĎena i
podržana odgovarajućim analitičkim podacima.
Test materijal koji se koristi u toksikološkim
studijama mora biti uporeĎen i verifikovan u
odnosu na specifikaciju tehničkog materijala,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika i osiguranje da je u uslovima
primene propisano nošenje odgovarajućih ličnih
zaštitnih sredstava,
– zaštitu voda i neciljanih organizama. U odnosu
na identifikovane rizike, primeniti gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone,
– primenjenu količinu aktivne supstance i
osiguranje da registrovana količina, u smislu
odnosa i broja tretiranja, predstavlja minimum
potreban za postizanje željenih efekata.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
informacija o riziku od inhalacije i proceni rizika
za neciljane organizme u zemljištu i vodi.
Potreban je monitoring u osetljivim područjima
gde je kontaminacija zemljišta bakrnim
jedinjenjima zabrinjavajuća kako bi se, gde je to
potrebno, utvrdila ograničenja kao što je
maksimalna doza primene.
H410
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H302
H410
Beauveria bassiana
Nije primenljivo
- kadmijum: maks. 0,0001 g/kg
sadržaja bakra.
Relevantna nečistoća:
bauvericin maks. 5 mg/kg
30.04.2019.
Soj: ATCC 74040
Zbirka kulture broj: ATCC 74040
Soj: GHA
Zbirka kulture broj:
ATCC 74250
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Beflubutamid
CAS broj: 113614-08-7
(RS)-N-benzil-2-(4fluor-3-trifluormetil
fenoksi)-butanamid
≥ 970 g/kg
30.11.2017.
CIPAC broj: 662
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Benalaksil
metil N-fenilacetil-N2,6-ksilil-DL-alaninat
960 g/kg
28.02.2015.
CAS broj: 71626-11-4
CIPAC broj: 416
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Benfluralin
CAS broj: 1861-40-1
CIPAC broj: 285
(Dodatak I Uputstva 91/414)
N-butil-N-etilα,α,α-trifluor-2,6dinitro-p-toluidin
≥ 960 g/kg
Nečistoća:
etil-butilnitrozamin
maks. 0,1 mg/kg
28.02.2019.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
rizik za vodene organizme.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
mogućnost zagaĎenja podzemnih voda, ako se
primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem
i/ili
nepovoljnim
klimatskim
uslovima.
Uslovi za registraciju moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže benfluralin
za druge namene osim za primenu u endiviji,
posebna pažnja se obraća na uslove za
registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i
informacije dostavljeni pre odlučivanja o
registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
-
Klasifikacija
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
H400
H410
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
-
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
-
-
Bensulfuron
CAS broj: 83055-99-6
CIPAC broj: 502.201
(FAO specifikacija)
Bentazon
CAS broj: 25057-89-0
CIPAC broj: 366
(FAO specifikacija)
Bensulfuron:
α-[(4,6dimetoksipirimidin-2ilkarbamoil) sulfamoil]o-toluenska kiselina
≥ 975 g/kg
31.10.2019.
Bensulfuron-metil:
metil α-[(4,6dimetoksipirimidin2-ilkarbamoil)
sulfamoil]o-toluate
3-izopropil-(1H)-2,1,3benzotiadiazin-4-(3H)on-2,2-dioksid
960 g/kg
31.07.2011.
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranju da je u uslovima primene propisano
nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava i
mere za smanjenje rizika kako bi se smanjila
izloženost,
– ostatke u hrani biljnog i životinjskog porekla i
procenu izloženosti potrošača putem hrane,
– zaštitu ptica, sisara, površinskih voda i vodenih
organizama. U odnosu na identifikovane rizike,
gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere
za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.
Može se zahtevati i podnošenje daljih ispitivanja
metabolizma u biljkama u plodosmeni da bi se
potvrdila procena rizika za metabolit B12 i
vodene organizme.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu vodenih organizama. U odnosu na
identifikovani rizik, gde je to svrsishodno, moraju
se primeniti i mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone,
– zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima.
Može se zahtevati i podnošenje:
- dodatnih ispitivanja specifikacije aktivne
supstance,
- dodatnih informacija koje se odnose na put i
nivo
degradacije
bensulfuron-metila
u
anaerobnim zemljišnim uslovima,
- informacija koje se odnose na relevantost
metabolita za procenu rizika po potrošače.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji posebna pažnja
se obraća na zaštitu podzemnih voda.
Klasifikacija
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 2
H317
H411
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H317
H411
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ирит. ока 2
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 3
H302, H319,
H317, H412
Obeležavanje
Klasifikacija
R43
N; R51-53
Obeležavanje
Xi; N
R: 43-51/53
S: (2-)24-37-61
Klasifikacija
Xn; R22
Xi; R36
R43
R52-53
Obeležavanje
Xn
R: 22-36-4352/53
Bentiavalikarb
CAS broj: 413615-35-7
CIPAC broj: 744
[(S)-1-{[(R)-1-(6fluor-1,3-benzotiazol-2il)etil] karbamoil}2-metilpropil]ugljena kiselina
≥ 910 g/kg
31.07.2018.
Nečistoće od toksikološkog
značaja u procesu proizvodnje
tehničkog materijala:
- 6,6′-difluor-2,2′ dibenz-tiazol
maks. 3,5 mg/kg,
(Dodatak I Uputstva 91/414)
- bis(2-amino-5-fluorofenil)
disulfid maks. 14 mg/kg.
Beta-ciflutrin
CAS broj: 68359-37-5
(stereohemija nije odreĎena)
CIPAC broj: 482
(1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3(2,2-dihlorvinil)-2,2dimetilciklopropan
karboksilna kiselina
(SR)-α-cijano-(4-fluor3-fenoksi-fenil)metil
ester
(FAO specifikacija)
Benzoeva kiselina
CAS broj: 65-85-0
CIPAC broj: 622
(Dodatak I Uputstva 91/414)
benzoeva kiselina
965 g/kg
31.12.2013.
Odnos izomera:
- diastereoizomer I (1R,3R,aR +
1S,3S,aS = 1:1; cis): maks.
2%,
- diastereoizomer II (1R,3R,aS
+ 1S,3S,aR = 1:1; cis): 30–
40%,
- diastereoizomer III (1R,3S,aR
+ 1S,3R,aS = 1:1; trans):
maks. 3%,
- diastereoizomer IV (1R,3S,aS
+ 1S,3R,aR =1:1; trans): 57–
67%.
990 g/kg
31.05.2014.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže
bentiavalikarb za druge namene osim za primenu
u staklenicima posebna pažnja se obraća na
uslove za registraciju, odnosno da li su svi
potrebni podaci i informacije dostavljeni pre
odlučivanja o registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva,
– zaštitu neciljanih zglavkara.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
Dozvoljena primena na ukrasnom bilju u
staklenicima i za tretiranje semena.
Za druge primene potrebno je izvršiti istraživanja
i priložiti podatke i dokumentaciju, koji dokazuju
prihvatljivi nivo ostataka u hrani i rizik za životnu
sredinu.
To se naročito odnosi na podatke o proceni rizika
pri folijarnoj primeni na otvorenom i rizik
folijarno tretiranog bilja namenjenog ishrani.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na zaštitu neciljanih
zglavkara.
Uslovi za registraciju moraju uključiti
odgovarajuće mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao dezinficijens.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
GHS07
Пажња
H302, H319,
H317, H412
-
S: (2-)24-37-61
Klasifikacija
Ак. токс. 2 *
Ак. токс. 2 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H330
H300
H400
H410
Klasifikacija
T+; R26/28
N; R50-53
-
Obeležavanje
T+; N
R: 26/28-50/53
S: (1/2)36/37/39-4560-61
Obeležavanje
GHS06
GHS09
Опасност
H330
H300
H410
-
-
Biber
Crni biber —
Piper nigrum
Kompleksna mešavina
hemijskih supstanci. Sadržaj
piperina, kao markera min. 4%.
31.08.2019.
izopropil-2-(4metoksibifenil3-il) hidrazinformiat
≥ 950 g/kg
30.11.2015.
metil 5-(2,4dihlorfenoksi)-2nitrobenzoat
≥ 970 g/kg
31.12.2018.
CAS broj: Nije dodeljen
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Bifenazat
CAS broj: 149877-41-8
CIPAC broj: 736
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Bifenoks
CAS broj: 42576-02-3
CIPAC broj: 413
- 2,4-dihlorofenol maks. 3 g/kg.
- 2,4- dihloroanizol maks. 6
g/kg.
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Biljna ulja/citronela ulja
CAS broj: 8000-29-1
Nečistoće:
Citronela ulja su
kompleksne mešavine
hemijskih supstanci.
Glavne komponente su:
Relevantne nečistoće: Metil
eugenol i metil-izoeugenol
maks. 0,1 %.
31.08.2019.
unije.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao repelent.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao akaricid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže bifenazat za
druge namene osim na ukrasnom bilju u
staklenicima posebna pažnja se obraća na uslove
za registraciju, odnosno da li su svi potrebni
podaci i informacije dostavljeni pre odlučivanja o
registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranju da je u uslovima primene propisano
nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
– izloženost potrošača ostacima bifenoksa
hranom životinjskog porekla ili narednim
biljkama u plodoredu.
Može se zahtevati i podnošenje:
- informacija o ostacima bifenoksa i metabolita
hidroksi bifenoks kiseline u hrani životinjskog
porekla i ostacima bifenoksa u usevima u
plodoredu,
- podatke o dugoročnim efektima na sisare
biljojede koji proističu iz primene bifenoksa.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
-
-
-
-
-
-
-
-
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Biljna ulja/ulje karanfilića
CAS broj: 94961-50-2
(ulje karanfilića)
97-53-0 (Eugenol —
Glavna komponenta)
Citronelal (3,7dimetill-6-oktenal).
Geraniol ((E)-3,7dimetil-2,6oktadien-1-ol).
Citronelol (3,7dimetil-6-oktan-2ol).
Geranil acetat (3,7dimetil-6-okten-1il
acetat).
Ulje karanfilića je
kompleksna mešavina
hemijskih supstanci.
Glavna komponenta je
eugenol.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
≥ 800 g/kg
31.08.2019.
Ulje uljane repice je
kompleksna mešavina masnih
kiselina.
31.08.2019.
≥ 550 g/kg kao L karvona
31.08.2019.
≥ 960 g/kg
31.07.2018.
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Biljna ulja/ulje uljane repice
Ulje uljane repice
CAS broj: 8002-13-9
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Biljna ulja/Ulje mente
Ulje mente
CAS broj: 8008-79-5
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Boskalid
CAS broj: 188425-85-6
CIPAC broj: 673
(Dodatak I Uputstva 91/414)
2-hlor-N-(4′-hlorbifenil2-il)nikotinamid
Uslovi primene, gde je to odgovarajuće, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid i baktericid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to odgovarajuće, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid i akaricid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to odgovarajuće, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao regulator rasta.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to odgovarajuće, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva za
zaštitu bilja,
-
-
-
-
-
-
-
-
Bromoksinil
3,5 dibrom-4hidroksibenzonitril
CAS broj: 1689-84-5
CIPAC broj: 87
Bromoksinil: 970 g/kg
Nečistoće:
- Sadržaj suve materije maks.
15 g/kg,
- Sadržaj vode maks. 100 g/kg,
- Sulfatni pepeo: maks. 5 g/kg.
28.02.2015.
(FAO specifikacija)
Bromoksinil-oktanoat : ≥ 920
g/kg (ekvivalentno 632 g/kg
bromoksinila)
Nečistoće:
- Slobodna kiselost: 10 ml 0,5
M sumporne kiseline
(ekvivalentno 27.7 g/kg kao
bromoxynil, relativne
molekulske mase 276,9),
- Voda: maks. 1 g/kg,
- Sulfatni pepeo: maks. 5 g/kg,
- Materije nerastvorljive u
ksilenu: maks. 1 g/kg.
Ciazofamid
CAS broj: 120116-88-3
CIPAC broj: 653
(Dodatak I Uputstva 91/414)
4-hlor-2-cijano-N,Ndimetil-5-P-tolilimidazol -1-sulfonamid
Bromoksinil-heptanoat: ≥ 930
g/kg (ekvivalentno 662 g/kg
bromoksinila)
Nečistoće:
- Slobodna kiselost: 10 ml 0,5
M sumporne kiseline
(ekvivalentno 27.7 g/kg kao
bromoxynil, relativne
molekulske mase 276,9),
- Voda: maks. 1 g/kg,
- Sulfatni pepeo: maks. 5 g/kg,
- Materije nerastvorljive u
ksilenu: maks. 1 g/kg.
935 g/kg
– dugoročni rizik za ptice i organizame u
zemljištu,
– opasnost od nakupljanja u zemljištu, ako se
supstanca koristi u višegodišnjim useva ili u
narednim usevima u plodoredu.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu ptica i divljih sisara, a naročito ako se
bromoksinil primenjuje zimi, kao i za zaštitu
vodenih organizama.
Uslovi za registraciju uključuju, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
Klasifikacija
Токс. по репр.
2
Ак. токс. 2 *
Ак. токс. 3 *
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H361d ***
H330
H301
H317
H400
H410
Klasifikacija
Токс. по репр.
кат. 3; R63
T+; R26
T; R25
R43
N; R50-53
Obeležavanje
T+; N
R: 25-26-43-6350/53
S: (1/2-)27/2836/37-45-63-6061
Obeležavanje
GHS06
GHS08
GHS09
Опасност
H361d ***
H330
H301
H317
H410
30.06.2013.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu vodenih organizama,
– brzinu razgradnje metabolita CTCA u
Klasifikacija
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
H400
H410
Obeležavanje
GHS09
Пажња
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Ciflufenamid
CAS broj: 180409-60-3
CIPAC broj: 759
(Z)-N-[α(ciklopropilmetoksiimin
o)-2,3-difluor-6(trifluormetil)benzil]-2fenilacetamid
> 980 g/kg
31.03.2020.
(RS),-α-cijano-4-fluor3-fenoksibenzil(1RS,3RS;1RS,3SR)-3(2,2-dihlorvinil)-2,2dimetilciklopropankarb
oksilat
920 g/kg
31.12.2013.
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Ciflutrin
CAS broj: 68359-37-5
(stereohemija nije odreĎena)
CIPAC broj: 385
Odnos izomera:
- diastereoizomer I: 23-27%,
- diastereoizomer II: 17-21%,
- diastereoizomer III: 32-36%,
- diastereoizomer IV: 21-25%.
(FAO specifikacija)
Cihalofop-butil
CAS broj:122008-85-9
CIPAC broj: 596
(Dodatak I Uputstva 91/414)
butil-(R)-2-[4(4-cijano2-fluorfenoksi)fenoksi]
propionat
950 g/kg
30.09.2012.
zemljištu, a naročito u područjima severne
Evrope.
Gde je to svrsishodno, primenjuju se mere za
smanjenje rizika ili ograničenje primene.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu podzemnih voda, kada se primenjuje u
osetljivim
područjima
i/ili
nepovoljnim
vremenskim uslovima.
Uslovi registracije, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
Za druge primene potrebno je izvršiti istraživanja
i priložiti podatke i dokumentaciju, koji dokazuju
prihvatljivi nivo ostataka u hrani i rizik za životnu
sredinu.
To se naročito odnosi na podatke o proceni rizika
pri folijarnoj primeni na otvorenom i rizik
folijarno tretiranog bilja namenjenog ishrani.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na zaštitu neciljanih
zglavkara.
Uslovi za registraciju moraju uključiti
odgovarajuće mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni pažljivo se razmatra mogući
uticaj:
– primene iz vazduhoplova na neciljane
organizme, a naročito na vodene vrste. Uslovi za
registraciju moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, ograničenja ili mere za smanjenje
rizika,
H410
-
Klasifikacija
Ак. токс. 2 *
Ак. токс. 3 *
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H330, H,301
H312, H400
H410
-
Klasifikacija
T+; R28
T; R23
N; R50-53
Obeležavanje
T+; N
R: 23-28-50/53
S: (1/2-)2836/37/39-45-6061
Obeležavanje
GHS06, GHS09
Опасност
H330, H301,
H312, H410
-
-
Ciklanilid
Nije primenljivo
CAS broj: 113136-77-9
960 g/kg
31.11.2011.
– na vodene organizme na poljima pod pirinčem.
Uslovi za registraciju moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao regulator rasta.
Nečistoća: 2,4-dihlor-anilin
(2,4-DCA) maks. 1g/kg.
CIPAC broj: 586
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Cimoksanil
CAS broj: 57966-95-7
1-[(E/Z)-2-cijano-2metoksiiminoacetil]3-etilurea
≥ 970 g/kg
31.08.2019.
CIPAC broj: 419
(FAO specifikacija)
Cinidon-etil
CAS broj: 142891-20-1
(Z)-etil 2-hlor-3-[2-hlor5-(cikloheks-1-en-1,2dikarboksimido)
fenil]akrilat
940 g/kg
30.09.2012.
CIPAC broj: 598
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Cipermetrin
(RS)-α-cijano-3fenoksibenzil-(1RS)-
900 g/kg
28.02.2016.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika i osiguranju da je u uslovima
primene propisano nošenje odgovarajućih ličnih
zaštitnih sredstava,
– zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima,
– zaštitu vodenih organizama, pri čemu se mora
obezbediti da uslovi registracije uključuju, gde je
to svrsishodno, mere za smanjenje rizika, kao što
su zaštitne zone.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– mogućnost zagaĎenja podzemnih voda, ako se
primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem (npr. zemljište sa neutralnim ili
visokim pH vrednostima) i/ili nepovoljnim
klimatskim uslovima,
– zaštitu vodenih organizama.
Uslovi za registraciju moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.-хрон. 2
H302, H411
Obeležavanje
GHS07, GHS09
Пажња
H302, H411
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H302
H317
H400
H410
Klasifikacija
Xn; R22
N; R51-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-51/53
S: (2-)61
Klasifikacija
Xn; R22
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-43-50/53
S: (2-)36/37-6061
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H302
H317
H410
Klasifikacija
Карц. 2
Сензиб. коже 1
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
H351, H317,
H400, H410
Obeležavanje
GHS08
GHS07
GHS09
Пажња
H351, H317,
H410
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Klasifikacija
Карц. кат. 3;
R40
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 40-43-50/53
S: (2-)24-37-4660-61
Klasifikacija
Xn; R22
CAS broj: 52315-07-8
CIPAC broj: 332
(FAO specifikacija)
cis,trans-3-(2,2dihlorvinil)2,2-dimetilciklopropan
karboksilat
(4 para izomera: cis-1,
cis-2, trans-3, trans-4)
Sadržaj cis-izomera mora biti
deklarisan.
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu vodenih organizama, pčela i neciljanih
zglavkara. Uslovi za registraciju, gde je to
svrsishodno, moraju uključiti mere za smanjenje
rizika,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere zaštite.
Min. sadržaj cis-izomera je 40%
od deklarisanog sadržaja
cipermetrina.
Maks. sadržaj cis-izomera je
60% od deklarisanog sadržaja
cipermetrina,
Dozvoljena odstupanja za
sadržaj cis-izomera su ± 10%
od deklarisanog sadržaja cisizomera.
Nečistoće: voda maks. 1 g/kg.
Ciprodinil
CAS broj: 121522-61-2
(4-ciklopropil-6-metilpirimidin-2-il)-fenilamin
≥ 980 g/kg
30.04.2017.
cink bis
(dimetilditiokarbamat)
950 g/kg
(FAO specifikacija)
31.07.2014.
CIPAC broj: 511
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Ciram
CAS broj: 137-30-4
CIPAC broj: 31
(FAO specifikacija)
Sadržaj cinka:
- min. 21%, od naĎenog
sadržaja cirama,
- maks. 22,5% od naĎenog
sadržaja cirama.
Nečistoće
- arsen: maks. 250 mg/kg,
- voda: maks. 1,5%.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni, posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
obezbeĎewue da uslovi primene propisuju
primenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
– zaštitu ptica, sisara i vodenih organizama.
Uslovi za registraciju moraju uključiti mere za
smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
ispitivanja koja potvrĎuju procenu rizika za ptice
i sisare i mogućnost prisustva ostataka metabolita
CGA304075 u hrani životinjskog porekla.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid ili repelent.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
–zaštitu neciljanih zglavkara i vodenih
organizama. Gde je to svrsishodno, moraju se
primeniti mere za smanjenje rizika,
– akutnu izloženost potrošača putem hrane u
smislu izmena maksimalno dozvoljenih količina.
Спец. токс.−ЈИ
3
Ирит. коже 2
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H302, H335,
H315, H317,
H400, H410
Obeležavanje
GHS07, GHS09
Пажња
H302, H335,
H315, H317,
H410
-
Klasifikacija
Ак. токс. 2 *
Ак. токс. 4 *
Спец.
токс.−ВИ 2 *
Спец. токс.−ЈИ
3
Ошт. ока 1
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H330, H302,
H373 **, H335,
Xi; R37/38
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-37/38-4350/53
S: (2-)36/37/3960-61
Klasifikacija
Direktiva
67/548/EEC
R43N; R50/53
Klasifikacija
T+; R26
Xn; R22-48/22
Xi; R37-41
R43
N; R50-53
Obeležavanje
T+; N
R: 22-26-37-4143-48/22-50/53
S: (1/2-)22-2628-36/37/39-4560-61
H318, H317,
H400, H410
Ciromazin
≥ 950 g/kg
N-ciklopropil-1,3,5triazin-2,4,6-triamin
31.12.2019.
CAS broj: 66215-27-8
CIPAC broj: 420
(FAO specifikacija)
Coniotirium minitans
Soj: CON/M/91-08
(DSM 9660)
CIPAC broj: 614
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Nije primenljivo
Nečistoće:
- ukupan broj aerobnih
mikrobioloških nečistoća
< 105 cfu/g, broj ploča,
limit detekcije: < 10 cfu/g;
- kvasci i Aspergillus < 50
cfu/g, subaroud +
hloramfenikol medium, limit
detekcije: < 10 cfu/g;
31.12.2013.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid za primenu u staklenicima.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže ciromazin za
druge namene osim za primenu u paradajzu,
posebna pažnja se obraća na uslove za
registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i
informacije dostavljeni pre odlučivanja o
registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima,
– zaštitu vodenih organizama,
– zaštitu polinatora.
Uslovi za registraciju moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
informacija o sudbini i ponašanju metabolita
NOA 435343 u zemljištu i riziku na vodene
organizme.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
bezbednost lica koja primenjuju sredstva drugih i
radnika i obezbeĎenju da uslovi registracije
uključuju odgovarajuće mere zaštite.
Obeležavanje
GHS06,
GHS08,
GHS05
GHS09
Опасност
H330, H302,
H373 **, H335,
H318, H317,
H410
-
-
-
-
- koliforme < 50 cfu/g, ColiID medium, limit detekcije: <
10 cfu/g;
- Staphylococcus < 50 cfu/g,
Baird – Parker medium,
limit detekcije < 20 cfu/g;
- Streptococcus < 50 cfu/g,
KÄA plates, limit detekcije <
20 cfu/g;
Cydia pomonella granulovirus
(CpGV)
Nije primenljivo
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Daminozid
- Salmonella: odsutna u 25 g
uzorka, MSRV
Kontaminacija
mikoorganizmima
(Bacillus cereus)
< 1 × 106 CFU/g
N-dimetilhidrazid
jantarne kiseline
990 g/kg
CAS broj: 1596-84-5
Nečistoće:
CIPAC broj: 330
- N-nitrozo-dimetil maks. 2,0
mg/kg,
30.04.2019.
28.02.2016.
(Dodatak I Uputstva 91/414)
- 1,1-dimetil-hidrazin maks. 30
mg/kg.
Deltametrin
CAS broj: 52918-63-5
CIPAC broj: 333
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(S)-α-cijano-3fenoksibenzil (1R,3R)3-(2,2-dibromvinil)-2,2dimetil-ciklopropan
karboksilat
980 g/kg
31.10.2013.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao regulator rasta na bilju koje se ne koristi za
ishranu.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na bezbednost lica koja
primenjuju sredstva i radnika koji ulaze na
tretirano područje.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere zaštite.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni:
– posebna pažnja se obraća na bezbednost lica
koja primenjuju sredstva, a postupak registracije
mora uključiti odgovarajuće mere zaštite,
– razmatra se akutnu izloženost potrošača putem
-
-
-
-
Klasifikacija
Ак. токс. 3 *
Ак. токс. 3 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H331
H301
H400
H410
Obeležavanje
Klasifikacija
T; R23/25
N; R50-53
Obeležavanje
T; N
R: 23/25-50/53
S: (1/2-)24-2836/37/39-38-4560-61
Denatonijum benzoat
CAS broj: 3734-33-6
benzildietil[[2,6ksililkarbamoil]methil]a
monijum
benzoat
≥ 995 g/kg
31.08.2019.
970 g/kg
28.02.2015.
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Desmedifam
CAS broj: 13684-56-5
etil 3’-fenilkarbamoil
oksikarbanilat
etil 3-fenilkarbamoil
oksifenilkarbamat
CIPAC broj: 477
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Destilacioni ostaci masti
Nije dodeljeno
≥ 40 % slobodne masnih
kiselina.
31.08.2019.
CAS broj: Nije dodeljen
Relevantne nečistoće: nikal
maks. 200 mg/kg.
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Dijatomejska zemlja
(Kieselgur)
Kieselgur (dijatomejska
zemlja)
CAS broj: 61790-53-2
920 ± 20 g SiO2/
kg DE
31.08.2019.
maks. 0,1 %
čestica/kristalnog
silicijum dioksida
(sa prečnikom < 50 µm)
CIPAC broj: 647
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Didecil-dimetil amonijum hlorid
Didecildimetil-
≥ 70 %
31.12.2019.
hrane, u pogledu budućih izmena maksimalno
dozvoljenih količina ostataka,
– posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih
organizama, pčela i neciljanih zglavkara, a gde je
to svrsishodno, uslovi za registraciju moraju
uključiti i mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao repelent.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni, posebna pažnja se obraća na
zaštitu vodenih organizama i kišnih glista.
Mere za smanjenje rizika moraju se primeniti gde
je to svrsishodno.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao repelent. Destilacioni ostaci masti moraju biti
u skladu sa propisima kojima se regulišu otpaci
životinjskog porekla koji nisu namenjeni za
ishranu ljudi.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid i akaricid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
GHS06
GHS09
Опасност
H331
H301
H410
-
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
-
-
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
-
-
-
-
-
CAS broj: Nije dodeljen
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Difenakum
CAS broj: 56073-07-5
amonijum hlorid je
smeša alkil kvaternarnih
amonijum soli sa
tipičniim dužinama alkil
lanaca C8, C10 i C12 sa
više od 90% C10.
(tehnički koncentrat)
3-[(1RS,3RS; 1RS,3SR)3-bifenil-4-il-1,2,3,4tetrahidro-1-naftil]-4hidroksi kumarin
≥ 905 g/kg
30.12.2019.
CIPAC broj: 514
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Difenokonazol
CAS broj: 119446-68-3
CIPAC broj: 687
(Dodatak I Uputstva 91/414)
3-hlor-4[(2RS,4RS;2RS,4SR)4-metil-2-(1H1,2,4-triazol-1ilmetil)-1,3dioksolan-2-il]fenil
4-hlorfenil etar
≥ 940 g/kg
31.12.2018.
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao baktericid, fungicid, herbicid i algicid za
primenu u zatvorenom prostoru na ukrasnim
biljkama.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
- bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika. Uslovi primene moraju da
propisuju primenu odgovarajućih ličnih zaštitnih
sredstava i mere za smanjenje rizika izloženosti,
- zaštitu vodenih organizama.
Uslovi za registraciju moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika,.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
informacija o specifikaciji tehničkog materijala
aktivne supstance koji se proizvodi.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao rodenticid u obliku prethodno pripremljenih
mamaka, koji se stavljaju u specijalno
konstruisane kutije za mamke. Sadržaj aktivne
supstance u mamcima ne sme preći 50 mg/kg.
Primenu sredstva za zaštitu bilja mogu vršiti
samo lica koja poseduju rešenje o primeni
naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja
(profesionalni korisnici).
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu ptica i neciljanih sisara od primarnih i
sekundarnih trovanja. Mere za smanjenje rizika
se primenjuju gde je to svrsishodno.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
informacija o:
- specifikaciji tehničkog materijala aktivne
supstance koji se proizvodi,
- metodama za odreĎivanje ostataka difenakuma
u telesnim tečnostima.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
Klasifikacija
Ак. токс. 2 *
Спец.
токс.−−ВИ 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H300
H372 **
H400
H410
Klasifikacija
T+; R28
T; R48/25
N; R50-53
Obeležavanje
T+; N
R: 28-48/2550/53
S: (1/2-)36/3745-60-61
Obeležavanje
GHS06
GHS08
GHS09
Опасност
H300
H372 **
H410
-
-
Diflubenzuron
CAS broj: 35367-38-5
1-(4-hlorofenil)-3(2,6-difluorobenzoil)
urea
≥ 900 g/kg
31.12.2018.
Nečistoća: 4-hloranilin maks.
0,03 g/kg.
CIPAC broj: 339
(FAO specifikacija)
Diflufenikan
CAS broj: 83164-33-4
2′,4′-difluor-2(α,α,α-trifluor-mtoliloksi) nikotinanilid
≥ 970 g/kg
31.12.2018.
Nečistoće: voda maks. 100
g/kg.
CIPAC broj: 462
(FAO specifikacija)
Dihlorprop-P
CAS broj: 15165-67-0
CIPAC broj: 47
(R)-2-(2,4dihlorfenoksi)
propanska kiselina
≥ 900 g/kg
31.05.2017.
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu vodenih organizama.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, odgovarajuće mere za smanjenje
rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
- specifikaciju tehničkog proizvoda koji se
komercijalno proizvodi koja mora biti potvrĎena i
podržana odgovarajućim analitičkim podacima.
Materijal koji se koristi radi kompletiranja
toksikološkog profila (dosijea) mora biti
uporeĎen i verufikovan u skladu sa
specifikacijom tehničkog proizvoda,
- zaštita vodennih organizama,
- zaštitu kopnenih organizme,
- zaštitu neciljnih zglavkari, uključujući pčele.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, odgovarajuće mere za smanjenje
rizika.
Može se tražiti dostavljanje dodatnih informacija
koje se odnose na potencijalnu toksikološku
relevantnost nečistoće i metabolita 4-hloranilin.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu vodenih organizama. Mere za smanjenje
rizika, kao što su zaštitne zone, moraju se
primeniti gde je to svrsishodno,
– zaštitu neciljanih biljaka. Mere za smanjenje
rizika, kao što su zaštitne netretirane zone u polju,
moraju se primeniti gde je to svrsishodno.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
-
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.-хрон. 3
H412
Obeležavanje
H412
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ирит. коже 2
Ошт. ока 1
Сензиб. коже 1
H302
-
Klasifikacija
R52-53
Obeležavanje
R: 52/53
S: 61
Klasifikacija
Xn; R22
Xi; R38-41
R43
Obeležavanje
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Dikamba
CAS broj: 1918-00-9
3,6-dihlor-2metoksibenzoeva
kiselina
≥ 850 g/kg
31.12.2018.
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni, posebna pažnja se obraća na
zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i
neciljanih biljaka.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika.
Može se tražiti podnošenje dodatnih istraživanja
koja potvrĎuju metabolizam kod životinja i
procenu rizika za akutnu i kratkotrajnu izloženost
ptica i akutnu izloženost sisara biljojeda.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
CIPAC broj: 85
DEO B
(FAO specifikacija)
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Dikvat (dibromid)
CAS broj:
2764-72-9 (dikvat jon)
85-00-7 (dibromid)
CIPAC broj: 55
(FAO specifikacija)
(Dodatak I Uputstva 91/414)
9, 10-dihidro-8a,10adiazonifenantren jon
(dibromid)
377 g/kg ili 467 g/l dikvatdibromida na 20 ± 2ºC
čistoća dikvat dibromida 950
g/kg)
Nečistoće:
- slobodni 2,2'-bipiridil maks.
0,75 g/kg (750 ppm),
- ukupni terpiridini maks.
0,001 g/kg (1ppm),
- etilen dibromid maks. 0,01
g/kg (10 ppm).
31.12.2011.
DEO A
Dozvoljen je za primenu samo kao zemljišni
herbicid i desikant. Nije dozvoljena registracija
za primenu za suzbijanje korova u vodenoj
sredini.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni, posebna pažnja se obraća na:
– mogući uticaj na vodene organizme, i
osiguranju da uslovi registracije uključuju, gde je
to svrsishodno, mere za smanjenje rizika,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva, a nisu
profesionalni korisnici i osiguranju da uslovi za
registraciju, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti i mere za smanjenje rizika.
H315
H318
H317
Obeležavanje
GHS05, GHS07
Опасност
H302
H315
H318
H317
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ошт. ока 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 3
H302, H318,
H412
Obeležavanje
GHS05, GHS07
Опасност
H302, H318,
H412
Klasifikacija
Ак. токс. 2 *
Спец. токс.−
ВИ 1
Ак. токс. 4 *
Ирит. ока 2
Спец. токс.−
ЈИ 3
Ирит. коже 2
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H330, H372 **,
H302, H319,
H335, H315,
H317, H400,
H410
Obeležavanje
GHS06
GHS08
GHS09
Опасност
H330, H372 **,
H302, H319,
H335, H315,
H317, H410
Xn
R: 22-38-41-43
S: (2-)24-2637/39
Klasifikacija
Xn; R22
Xi; R41
R52-53
Obeležavanje
Xn
R: 22-41-52/53
S: (2-)26-61
Klasifikacija
T+; R26
T; R48/25
Xn; R22
Xi; R36/37/38
R43
N; R50-53
Obeležavanje
T+; N
R: 22-2636/37/38-4348/25-50/53
S: (1/2-)2836/37/39-45-6061
Dimetahlor
CAS broj: 50563-36-5
2-hlor-N-(2metksietil)acet-2′,6′ksilidid
≥ 950 g/kg
31.12.2019.
Nečistoća: 2,6-dimetilanilin
maks. 0,5 g/kg.
CIPAC broj: 688
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Dimetenamid-P
CAS broj: 163515-14-8
S-2-hlor-N-(2,4-dimetil3-tienil)-N-(2-metoksi1-metiletil)-acetamid
890 g/kg
(preliminarna vrednost na
osnovu probne proizvodnje)
31.12.2013.
≥ 950 g/kg
30.09.2017.
CIPAC broj: 638
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Dimetoat
O,O-dimetil Smetilkarbamoilmetil
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid, u maksimalnoj količini na istoj
površini 1 kg/ha i to samo svake treće godine.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranje da je u uslovima primene propisano
nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
– zaštitu vodenih organizama i neciljanih biljaka.
U odnosu na identifikovane rizike, moraju se
primeniti mere za smanjenje rizika kao što su
zaštitne zone, gde je to svrsishodno,
– zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima.
Postupak registracije mora uključiti mere za
smanjenje rizika i mora se započeti sa monitoring
programom u osetljivim područjima, gde je to
svrsishodno, da bi se potvrdila potencijalna
kontaminiranost podzemnih voda sa metabolitima
CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 and
SYN 528702.
Ako se dimetahlor klasifikuje u kategoriju 3
karcinogenosti može se zatražiti podnošenje
dodatnih informacija o relevantnosti metabolita
CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 i SYN
528702 u odnosu na izazivanje karcinoma.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– mogućnost zagaĎenja podzemnih voda
dimetenamidom-p i njegovim metabolitima ako
se primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem
i/ili
nepovoljnim
klimatskim
uslovima,
– zaštitu vodenih ekosistema, a naročito vodenih
biljaka.
Mere za smanjenje rizika moraju se primeniti,
gde je to svrsishodno.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H302
H317
H400
H410
Klasifikacija
Xn; R22
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-43-50/53
S: (2-)24-37-6061
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H302
H317
H410
-
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
-
Klasifikacija
Xn; R21/22
CAS broj: 60-51-5
ditiofosfat
CIPAC broj: 59
Nečistoće:
– ometoat maks. 2 g/kg,
– izodimetoat maks. 3 g/kg,
– voda maks. 2 g/kg.
(FAO specifikacija)
Dimetomorf
CAS broj: 110488-70-5
(E,Z)-4-[3-(4-hlorfenil)3-(3,4-dimetoksifenil)
akriloil]morfolin
≥ 965 g/kg
30.09.2017.
CIPAC broj: 483
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Dimoksistrobin
CAS broj: 149961-52-4
CIPAC broj: 739
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(E)-o-(2,5dimetilfenoksimetil)-2metoksiimino-Nmetilfenilacetamid
≥ 980 g/kg
30.09.2016.
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
- zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i
neciljanih zglavkara. Uslovi za registraciju
moraju uključiti, gde je to svrsishodno, mere za
smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone i
smanjenje spiranja i ispiranja u površinske vode,
– izloženost potrošača putem hrane,
– na bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
obezbeĎenje da uslovi primene propisuju primenu
odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava.
Može se zatražiti dodatno ispitivanje procene
rizika za ptice, sisare i neciljane zglavkare, kao i
toksikološka procena moguće prisutnosti
metabolita u biljkama.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika. Uslovi primene moraju da
propisuju primenu odgovarajućih ličnih zaštitnih
sredstava;
– zaštitu ptica, sisara i vodenih organizama.
Uslovi za registraciju moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstva za zaštitu bilja koje sadrži
dimoksistrobin za primenu u zaštićenom prostoru
posebna pažnja se obraća na uslove za
registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i
informacije dostavljeni pre odlučivanja o
registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni, posebna pažnja se obraća na:
Ак. токс. 4 *
H312
H302
Obeležavanje
GHS07
Пажња
H312
H302
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.-хрон. 2
H411
Obeležavanje
GHS09
H411
Klasifikacija
Карц. 2
Токс. по репр.
2
Ак. токс. 4 *
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
H351
H361d***
H332
H400
H410
Obeležavanje
Obeležavanje
Xn
R: 21/22
S: (2-)36/37
Klasifikacija
N; R51-53
Obeležavanje
N
R: 51/53
S: 61
Klasifikacija
Карц. кат. 3;
R40
Токс. по репр.
кат.3; R63
Xn; R20
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 20-40-6350/53
S: (2-)36/37-4660-61
Dinokap
CAS broj: 39300-45-3
(za smešu izomera)
CIPAC broj: 98
(Dodatak I Uputstva 91/414)
2,6-dinitro-4-oktilfenil
krotonati i 2,4-dinitro6-oktilfenil krotonati
u kojem je oktil smeša
1-metilheptil,
1-etilheksil i
1-propilpentil grupe
920 g/kg
31.12.2009.
– zaštitu podzemnih voda pri primeni aktivne
materije na poljoprivrednim kulturama koje imaju
slabu sposobnost usvajanja, i/ili u područjima sa
osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim
klimatskim uslovima;
– zaštitu vodenih organizama. Uslovi primene
moraju uključiti, gde je to svrsishodno, mere za
smanjenje rizika.
Može se zatražiti podnošenje:
- dodatne procene rizika za ptice i sisare imajući
u vidu formulacije,
– sveobuhvatne procene rizika vezane za visok
nivo hroničnog rizika za ribe i efikasnost
mogućih mera za smanjenje rizika, a naročito
uzimajući u obzir spiranje i ispiranje (mogućnost
dospevanja u podzemne i površinske vode).
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid za primenu u vinovoj lozi, u
količinama koje ne smeju prelaziti 0,21 kg
aktivne materije po ha po jednom tretiranju.
Nije dozvoljena primena iz vazduhoplova,
primena leĎnim prskalicama i ručna primena za
amatersku primenu i primena u vrtovima i
okućnicam.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Potrebno je obezbediti primenu odgovarajućih
mera za smanjenje rizika.
Posebna pažnja se posvećuje zaštiti:
– vodenih organizama. Mora se poštovati
odgovarajuća udaljenost izmeĎu tretiranih
područja i površinskih voda. Udaljenost zavisi od
tehnike primene koje smanjuju zanošenje
sredstva ili od ureĎaja za primenu,
– ptica i sisara. Uslovi primene uključuju mere za
smanjenje rizika, kao na primer odgovarajući
period primene i izbor odreĎenog oblika
formulacije ili formulacije koja sadrži agense koji
onemogućavaju kontakt ptica i sisara sa
sredstvom i smanjuju na minimum izloženost
pomenutih vrsta,
– lica koja primenjuju sredstva, koji moraju da
nose odgovarajuću zaštitnu odeću, a naročito
rukavice, kombinezon, gumene čizme i zaštitu za
lice ili zaštitne naočare prilikom mešanja,
punjenja, primene i čišćenja ureĎaja za primenu,
osim u slučaju gde je izloženost dinokapu na
odgovarajući način sprečena dizajnom i izradom
GHS08
GHS07
GHS09
Пажња
H351
H361d***
H332
H410
Klasifikacija
Токс. по репр.
1Б
Ак. токс. 4 *
Спец.
токс.−ВИ 2 *
Ирит. коже 2
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H360D ***
H332
H373 **
H315
H317
H400
H410
Obeležavanje
GHS08
GHS07
GHS09
Опасност
H360D ***
H332
H373 **
H315
H317
H410
Klasifikacija
Токс. по репр.
кат. 2; R61
Xn; R20/2248/22
Xi; R38
R43
N; R50-53
Obeležavanje
T; N
R: 61-20/22-3843-48/22-50/53
S: 53-45-60-61
Diuron
3-(3,4-dihlorfenil)1,1-dimetilurea
≥ 930 g/kg
30.09.2018.
CAS broj: 330-54-1
CIPAC broj: 100
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Dodemorf
CAS broj: 1593-77-7
CIPAC broj: 300
(Dodatak I Uputstva 91/414)
cis/trans-[4ciklododecil]2,6-dimetilmorfolin
≥ 950 g/kg
31.08.2019.
samog ureĎaja ili dodavanjem posebnih zaštitnih
delova na takve ureĎaje,
– radnika, koji moraju da nose odgovarajuću
zaštitnu odeću, a naročito rukavice ukoliko
moraju da uĎu na tretirano područje pre isteka
radne karence. Taj period ne sme biti kraći od 24
sata.
Da bi se dobila realna slika o uslovima primene i
mogućem toksikološkom delovanju dinokapa
nosioci rešenja o registraciji izveštavaju o bilo
kakvom prijavljenom delovanju na zdravlje lica
koja primenjuju sredstva i dostavljaju podatke o
prodaji i načinu primene sredstva.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid, u količini koja ne sme prelaziti 0,5
kg/ha.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni, posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranje da je u uslovima primene propisano
nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
– zaštitu vodenih organizama i neciljnih biljaka.
Postupak registracije mora uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid na ukrasnom bilju u staklenicima.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika i osiguranju da je u uslovima
primene propisano nošenje odgovarajućih ličnih
zaštitnih sredstava,
– zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem.
Klasifikacija
Карц. 2
Ак. токс. 4 *
Спец.
токс.−ВИ 2 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H351
H302
H373 **
H400
H410
Obeležavanje
GHS08
GHS07
GHS09
Пажња
H351
H302
H373
H410
Klasifikacija
Ирит. ока 2
Спец. токс.−
ЈИ 3
Ирит. коже 2
Вод. жив.
сред.-хрон. 2
H319
H335
H315
H411
Obeležavanje
GHS07, GHS09
Пажња
Klasifikacija
Карц. кат.3;
R40
Xn; R22-48/22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-40-48/2250/53
S: (2-)13-22-2337-46-60-61
Klasifikacija
Xi; R36/37/38
N; R51-53
Obeležavanje
Xi; N
R: 36/37/3851/53
S: (2-)26-61
Ekstrakt belog luka
Koncentrat belog luka
nemanjen ishrani.
≥ 99,9 %
31.08.2019.
Glavne komponente:
31.08.2019.
CAS broj: 8008-99-9
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Ekstrakt iz čajnog drveta
CAS broj: Ulje čajnog drveta
68647-73-4
Ulje čajnog drveta je
kompleksna smeša
hemijskih supstanci.
- terpinen-4-ol ≥ 300 g/kg,
Postupak registracije, gde je to svrsishodno, mora
uključiti i mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid, nematocid i repelent.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
H319, H335,
H315, H411
-
-
-
-
-
-
-
-
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
- γ-terpinen ≥ 100 g/kg,
Glavne komponente:
terpinen-4-ol, CAS broj: 562-74-3
γ-terpinen, CAS broj: 99-85-4
α-terpinen, CAS broj: 99-86-5
1,8-cineol, CAS broj: 470-82-6
DEO B
- α-terpinen ≥ 50 g/kg,
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
- 1,8-cineol tragovi.
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Ekstrakt morske alge
(ranije ekstrakt morke alge i
morskih korova)
Ekstrakt morske alge.
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
CAS broj: 135319-73-2
(ranije 106325-08-0)
CIPAC broj: 609
(Dodatak I Uputstva 91/414)
31.08.2019.
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao regulator rasta.
Glavne komponente - markeri:
- manitol 40-300 g/kg suve
mase,
- fukoidani 35-200 g/kg suve
mase,
- alginati 20-200 g/kg suve
mase.
CAS broj: Nije dodeljen
Epoksikonazol
Ekstrakt morske alge je
kompleksna smeša.
(2RS, 3SR)-1-[3-(2hlorfenil)-2,3epoksi-2-(4-fluorfenil)
propil]-1H1.2,4-triazol
≥ 920 g/kg
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
30.04.2019.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranju da je u uslovima primene propisano
nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
Esfenvalerat
CAS broj: 66230-04-4
(S)-α-cijano-3fenoksibenzil-(S)-2-(4hlorfenil)-3-metilbutirat
830 g/kg
31.07.2011.
CIPAC broj: 481
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Etefon
CAS broj: 16672-87-0
CIPAC broj: 373
2-hloretilfosfonska
kiselina
≥ 910 g/kg
Nečistoće od toksikološkog
značaja u procesu proizvodnje
tehničkog materijala:
31.07.2017.
–
izloženost
potrošača
metabolitima
epoksikonazola (triazola) putem hrane,
– mogućnost prenosa aktivne materije na duga
rastojanja vazduhom,
– opasnost za vodene organizme, ptice i sisare.
Uslovi za registraciju moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
Može se zahtevati podnošenje dodatnih
istraživanja koja upućuju na moguća svojstva
epoksikonazola koja izazivaju poremećaje
endokrinog sistema nakon usvajanja preporuka
OECD ili drugih alternativnih dogovorenih
smernica za testiranje endokrinih poremećaja.
Potrebno je sprovesti monitoring prenosa aktivne
materije na duga rastojanja vazduhom i sa tim
povezan rizik po životnu sredinu.
Može se zahtevati podnošenje dodatnih
informacija:
- o ostacima metabolita epoksikonazola u
biljkama koje se tretiraju, kao i u biljkama u
plodoredu i proizvodima životinjskog porekla,
- o dugoročnom efektu na ptice koje se hrane
biljkama i sisare.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
mogući uticaj na vodene organizme i neciljane
zglavkare i osiguranje da uslovi za registraciju,
gde je to svrsishodno, moraju uključiti i mere za
smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao
regulator rasta.
DEO B
(FAO specifikacija)
- MEPHA (mono 2-hloretil
fosfonska kiselina) maks. 20
g/kg,
- 1,2-dihloretan maks. 0,5 g/kg.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Klasifikacija
Ак. токс. 3 *
Ак. токс. 3 *
Сензиб. коже 1
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
H331, H301,
H317, H400,
H410
Obeležavanje
GHS06, GHS09
Опасност
H331, H301,
H317, H410
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ак. токс. 4 *
Кор. коже 1Б
Вод. жив.
сред.-хрон. 3
H332, H312,
H314, H412
Obeležavanje
GHS05, GHS07
Опасност
Klasifikacija
T; R23/25
R43
N; R50-53
Obeležavanje
T; N
R: 23/25-4350/53
S: (1/2-)2436/37/39-45-6061
Klasifikacija
Xn; R20/21
C; R34
R52-53
Obeležavanje
C
R: 20/21-3452/53
S: (1/2-)26-2836/37/39-45-61
Etilen
Etan
≥ 99 %
31.08.2019.
CAS broj: 74-85-1
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Etofenproks
CAS broj: 80844-07-1
2-(4-etoksifenil)-2metilpropil 3fenoksibenzil etar
CIPAC broj: 471
≥ 980 g/kg
31.12.2019.
Nečistoće:
- voda maks. 5 g/kg,
- ostatak nerastvorljiv u
acetonu maks. 1.0 g/kg.
(FAO specifikacija)
Etofumesat
CAS broj: 26225-79-6
CIPAC broj: 223
(FAO specifikacija)
(±)-2-etoksi-2,3dihidro-3,3dimetilbenzofuran-5ilmetansulfonat
960 g/kg
Nečistoće: voda maks. 5 g/kg.
28.02.2013.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao regulator rasta.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranje da je u uslovima primene propisano
nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
– zaštitu vodenih organizama. U odnosu na
identifikovane rizike, primeniti gde je to
svrsishodno mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone,
– zaštitu pčela i neciljanih zglavkara. U odnosu
na identifikovane rizike, primeniti gde je to
svrsishodno mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone.
Može se zahtevati podnošenje dodatnih
informacija o riziku na vodene organizme,
uključujući rizik na organizme sedimenta i
biomagnifikaciju, kao i studije o potencijalu
delovanja na endokrini sistem akvatičnih
organizama.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
H332, H312,
H314, H412
Klasifikacija
Зап.гас. 1
Гас. под прит.
Спец. токс.−ЈИ
3
H220, H336
Obeležavanje
GHS02,
GHS04,
GHS07
Опасност
H220, H336
-
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.-хрон. 2
H411
Obeležavanje
GHS09
H411
Klasifikacija
F+; R12
R67
Obeležavanje
F+
R: 12-67
S: (2-)9-16-3345
-
Klasifikacija
N; R51-53
Obeležavanje
N
R: 51/53
S: 61
Etoksazol
CAS broj: 153233-91-1
(RS)-5-terc-butil-2-[2(2,6-difluorfenil)-4,5dihidro-1,3-oksazol-4il]fenetol
> 948 g/kg
31.05.2015.
CIPAC broj: 623
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Etoksisulfuron
CAS broj: 126801-58-9
3-(4,6dimetoksipirimidin-2il)-1-(2-etoksifenoksisulfonil)urea
950 g/kg
30.06.2013.
CIPAC broj: 591
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Etoprofos
CAS br: 13194-48-4
CIPAC broj: 218
(Dodatak I Uputstva 91/414)
O-etil S,S-dipropil
ditiofosfat
> 940 g/kg
30.09.2017.
nepovoljnim klimatskim uslovima, a gde je to
svrsishodno, moraju se primeniti mere za
smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao akaricid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu vodenih organizama.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere
za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na zaštitu neciljanih
vodenih biljaka i algi koje su prisutne u
odvodnim kanalima. Gde je to svrsishodno,
moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao nematocid i insekticid za primenu preko
zemljišta.
Primenu sredstva za zaštitu bilja mogu vršiti
samo lica koja poseduju rešenje o primeni
naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja
(profesionalni korisnici).
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže etoprofos za
druge namene osim za krompir posebna pažnja se
obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su
svi potrebni podaci i informacije dostavljeni pre
odlučivanja o registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– ostatke i ocenu izloženosti potrošača putem
hrane u pogledu budućih izmena maksimalno
dozvoljenih količina,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva.
Uslovi primene moraju da propisuju primenu
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
Klasifikacija
Ак. токс. 2 *
Ак. токс. 1
Ак. токс. 3 *
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H330
H310
H301
H317
H400
H410
Obeležavanje
GHS06
GHS09
Опасност
H330
H310
H301
H317
H410
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Klasifikacija
T+; R26/27
T; R25
R43
N; R50-53
Obeležavanje
T+; N
R: 25-26/27-4350/53
S: (1/2-)27/2836/37/39-45-6061
Famoksadon
CAS broj: 131807-57-3
3-anilin-5-metil-5-(4fenoksifenil)-l,3oksazolidin-2,4-dion
960 g/kg
30.09.2012.
CIPAC broj: 594
(Dodatak I Uputstva 91/414)
FEN 560 (piskavica ili seme
piskavice u prahu)
Nije primenljivo
CAS broj: Nije dodeljen
CIPAC broj: Nije dodeljen
100 % prah semena piskavice
bez aditiva i bez procesa
ekstrakcije; seme piskavice je
kvaliteta za ishranu ljudi.
31.10.2020.
975 g/kg
30.09.2013.
Aktivna sipstanca se dobija iz
praha semena Trigonella foenumgraecum L. (piskavica)
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Fenamidon
CAS broj: 161326-34-7
CIPAC broj: 650
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(S)-5-metil-2-metiltio5-fenil-3-fenilamino3,5-dihidroimidazol-4on
odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava i
sredstava za zaštitu organa za disanje, kao i druge
mere za smanjenje rizik, kao što je kontrolisani
sistem distribucije sredstva,
– zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama,
površinskih i podzemnih voda u osetljivim
područjima. Uslovi za registraciju uključuju mere
za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone i
inkorporaciju granula u zemljište.
Može se zahtevati podnošenje dodatnih
ispitivanja koji potvrĎuju procenu kratkotrajnog i
dugotrajnog rizika za ptice i sisare koji se hrane
kišnim glistama.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– moguće hronične rizike od famoksadona ili
njegovih metabolita na kišne gliste,
– zaštitu vodenih organizama i osiguranje da
postupak registracije uključi, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika,
– zaštitu lica koja primenjuju sredstva.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano za
provociranje odbrambenog mehanizma biljaka
(eliktor).
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
rizik za radnike koji primenjuju sredstvo, druge
poljoprivredne radnike i posmatrače. Uslovi za
registraciju uključuju, gde je to svrsishodno, mere
za smanjenje rizik.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje u
Klasifikacija
Спец. токс.−
ВИ 2 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H373 **, H400,
H410
Obeležavanje
GHS08, GHS09
Пажња
H373 **
H410
-
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
Obeležavanje
GHS09
Klasifikacija
Xn; R48/22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 48/22-50/53
S: (2-)46-60-61
-
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Fenamifos
CAS broj: 22224-92-6
(RS)-etil-4-metiltio-mtolilizopropilfosforamidat
≥ 940 g/kg
31.07.2017.
CIPAC broj: 692
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Fenheksamid
CAS broj: 126833-17-8
N-(2,3-dihlor-4hidroksifenil)1-metilcikloheksan
karboksamid
≥ 950 g/kg
31.05.2011.
CIPAC broj:603
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Fenmedifam
CAS broj: 13684-63-4
CIPAC broj: 77
metil 3-(3metilkarbaniloiloksi)kar
banilat
3-metoksikarbonil
aminofenil 3‘metilkarbanilat
(FAO specifikacija)
Fenoksaprop-P
CAS broj: 113158-40-0
CIPAC broj: 484
(R)-2[4-[(6-hlor-2benzoksazolil)oksi]fenoksi]-propionska
kiselina
970 g/kg
Nečistoće:
- materije nerastvorljive u
acetonu maks. 1% w/w
- gubitak sušenjem maks. 1%
w/w,
- voda maks. 0.2% w/w.
≥ 920 g/kg
28.02.2015.
31.12.2018.
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili
nepovoljnim klimatskim uslovima,
– zaštitu neciljanih zglavkara,
– zaštitu vodenih organizama.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere
za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao
nematocid
koji
se
primenjuje
navodnjavanjem (nakapavanjem) u staklenicima
sa trajnom konstrukcijom.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu neciljanih organizama: vodeni organizmi i
organizmi u zemljištu, kao i podzemnih voda u
osetljivim područjima.
Uslovi za registraciju uključuju, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizik. Treba
započeti monitoring program ostataka u
osetljivim područjima, kako bi se potvrdilo
moguće zagaĎenje podzemnih voda.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji posebna
pažnja se obraća na mogući uticaj na vodene
organizme, a postupak registracije, gde je to
svrsishodno, mora uključiti i mere za smanjenje
rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu vodenih organizama. Uslovi za
registraciju, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
Пажња
H410
Klasifikacija
Ак. токс. 2 *
Ак. токс. 3 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H300
H311
H400
H410
Obeležavanje
GHS06
GHS09
Опасност
H300
H311
H410
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.-хрон. 2
H411
Obeležavanje
GHS09
H411
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
-
Klasifikacija
T+; R28
T; R24
N; R50-53
Obeležavanje
T+; N
R: 24-28-50/53
S: (1/2-)23-2836/37-45-60-61
Klasifikacija
N; R51-53
Obeležavanje
N
R: 51/53
S: 61
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
-
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Fenpiroksimat
CAS broj: 134098-61-6
CIPAC broj: 695
terc-butil (E)-alfa(1,3-dimetil-5fenoksipirazol-4illmetilenaminooksi)-ptoluat
> 960 g/kg
30.04.2019.
(R,S)-1-[3-(4tercbutilfenil)2-metilpropil]piperidin
≥ 960 g/kg
(racemat)
31.12.2018.
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Fenpropidin
CAS broj: 67306-00-7
CIPAC broj: 520
(Dodatak I Uputstva 91/414)
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranje da je u uslovima primene propisano
nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
– zaštitu neciljanih biljaka,
– prisustvo protektanta mefenpir-dietila u
formulisanim proizvodima, u smislu izloženosti
lica koja primenjuju sredstva, i drugih radnika i
prisutnih osoba,
– perzistentnost aktivne supstance i nekih od
proizvoda razgradnje u hladnijim oblastima i
oblastima u kojima se mogu javiti anaerobni
uslovi.
Postupak registracije mora uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao akaricid.
Sredstvo za zaštitu bilja ne sme biti registrovano
za primenu u visokim kulturama zbog visokog
rizikom od zanošenja prilikom prskanja, npr.
traktorskim
ili
ručnim
prskalicama.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika i osiguranje da je u uslovima
primene propisano nošenje odgovarajućih ličnih
zaštitnih sredstava,
– uticaj na vodene organizme i neciljane
zglavkare i osiguranje da uslovi primene
uključuju, gde je to svrsishodno mere za
smanjenje rizika.
Može se zatražiti podnošenje dodatnih
informacija koje se odnose na:
- rizik za vodene organizme od metabolita koje
sadrže benzil polove,
- rizik od biomagnifikacije u vodenim lancima
ishrane.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
-
-
-
-
Fenpropimorf
(RS)-cis-4-[3-(4tertbutilfenil)2-metilpropil]-2,6dimetilmorfolin
CAS broj: 67564-91-4
≥ 930 g/kg
30.04.2019.
CIPAC broj: 427
(Dodatak I Uputstva 91/414)
31.08.2019.
Feromoni normalnog lanca za Lepidoptera1
(E, Z)-2,13-oktadekadien-1-il acetat
CAS broj: 86252-65-5
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(E, Z)-7,9-dodekadien-1-il acetate
CAS broj: 54364-62-4
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(Z, E)-7,11-heksadekadien-1-il acetat
CAS broj: 51606-94-4
Acetatna grupa
(E, Z)-2,13-oktadekadien1-il acetat
74%
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranju da je u uslovima primene propisano
nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
– zaštitu vodenih organizama i mora se osigurati
da uslovi registracije uključuju, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone.
Može se zatražiti podnošenje dodatnih ispitivanja
koja se odnose na dugoročni rizik za insektivorne
i herbivorne ptice kao posledica primene
fenpropidina.
DEO
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika. U uslovima za registraciju mora
se propisati
nošenje odgovarajućih ličnih
zaštitnih sredstava i mere za smanjenje rizika u
smislu izloženosti, kao što su ograničenja radnog
vremena,
– zaštitu podzemnih voda, gde se aktivna
supstanca primenjuje u područjima sa osetljivim
(lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim
uslovima,
– zaštitu vodenih organizama. Uslovi za
registraciju moraju, gde je to svrsishodno
uključiti i mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone i smanjenje ispiranja i drifta.
Može se zatražiti podnošenje dodatnih ispitivanja
pokretljivosti metabolita BF-421-7 u zemljištu.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao atraktant.
DEO B
(E, Z)-7,9-dodekadien1-il acetat
67%
(Z, E)-7,11-heksadecadien1-il acetat
77%
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
Klasifikacija
Токс. по репр.
2
Ак. токс. 4 *
Ирит. коже 2
Вод. жив.
сред.-хрон. 2
H361d ***
H302
H315
H411
Obeležavanje
GHS08
GHS07
GHS09
Пажња
H361d ***
H302
H315
H411
-
Klasifikacija
Токс. по репр.
кат. 3; R63
Xn; R22
Xi; R38
N; R51-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-38-6351/53
S: (2-)36/37-4661
-
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(Z, E)-9,12-tetradekadien-1-il acetat
CAS broj: 31654-77-0
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(E)-11-tetradecen-1-il acetat
CAS broj: 33189-72-9
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(E)-5-decen-1-il acetat
CAS broj: 38421-90-8
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(E)-8-dodecen-1-il acetat
CAS broj: 38363-29-0
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(E/Z)-8-dodecen-1-il
acetat
CAS broj: Nije dodeljen
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Z-11-heksadecen-1-il acetat
CAS No: 34010-21-4
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(Z)-11-tetradecen-1-il acetat
CAS broj: 20711-10-8
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(Z)-8-dodecen-1-il
acetat
CAS broj: 28079-04-1
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Z)-9-dodecen-1-il acetat
CAS broj: 16974-11-1
CIPAC broj: 422
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(Z)-9-tetradecean-1-il acetat
CAS broj: 16725-53-4
(Z, E)-9, 12-tetradekadien1-il acetat
90%
(E)-11-tetradecen-1-il acetat
80%
(E)-5-decen-1-il acetat
56% (E izomer)
(E)-8-dodeen-1-il acetat
57% (E izomer)
(E/Z)-8-dodeecen-1-il acetat
80% (mešavine
izomera)
kao posebni izomeri:
(E)-8-dodeecen-1-il acetat,
CAS broj: 38363-29-0
(Z)-8-dodeecen-1-il acetat,
CAS broj: 28079-04-1
Z-11-heksadecen-1-il acetat
80%
(Z)-11-tetradecen-1-il acetat
80%
(Z)-8-dodecen-1-il
acetat
80%
(Z)-9-dodecen-1-il
acetat
80%
(Z)-9-tetradecen-1-il acetat
80%
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Alkoholna groupa
(E)-5-decen-1-ol
CAS broj: 56578-18-8
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(E,E)-8,10-dodekadien1-ol
CAS broj: 33956-49-9
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(Z)-11-heksadecen-1-ol
CAS broj: 56683-54-6
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(Z)-8-dodecen-1-ol
CAS broj: 40642-40-8
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
tetradekan-1-ol
CAS broj: 112-72-1
CIPAC broj: Nije dodeljen
(E)-5-dekan-1-ol
56% (E izomer)
(E,E)-8,10-dodekadien1-ol
75%
(Z)-11-heksadecen-1-ol
78%
(Z)-8-dodecen-1-ol
79%
tetradekan-1-ol
79%
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Aldehidna groupa
(Z)-11-heksadecenal
CAS broj: 53939-28-9
CIPAC broj: 8173
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(Z)-13-oktadecenal
CAS broj: 58594-45-9
CIPAC broj: 8235
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(Z)-7-tetradecenal
CAS broj: 65128-96-3
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(Z)-9-heksadecenal
CAS broj: 56219-04-6
CIPAC broj: 8172
(Z)-11-heksadecenal
77%
(Z)-13-oktadecenal
77%
(Z)-7-tetradecenal
76%
(Z)-9-heksadecenal
75%
Mešavina acetata
i) (Z)-8-dodecen-1-il acetat
CAS broj: 28079-04-1
CIPAC broj: Nije dodeljen
i
ii) dodecil acetat
CAS broj: 112-66-3
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
i) (Z)-9-dodecen-1-il acetat
CAS broj: 16974-11-1
CIPAC broj: 422
i
ii) dodecil acetat
CAS No: 112-66-3
CIPAC No: 422
(Dodatak I Uputstva 91/414)
i) (E,Z)-7,9-dodekadien-1-il acetate
CAS broj: 55774-32-8
CIPAC broj: Nije dodeljen
i
ii) (E,E)-7,9-dodekadien-1-il acetat
CAS broj: 54364-63-5
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
i) (Z,Z)-7,11-heksadekadien-1-il
acetat
i
ii) (Z,E)-7,11-heksadekadien-1-il
acetat
CAS broj: 1. & 2.
53042-79-8
CAS broj 1:52207-99-5
CAS broj 2: 51606-94-4
CIPAC broj: Nije dodeljen
i) (Z)-8-dodecen-1-il acetat
95% (mešavine jednog i
drugog)
i
ii) dodecil acetat
i) (Z)-9-dodecen-1-il acetat
95% (mešavine jednog i
drugog)
i
ii) dodecil acetat
i) (E,Z)-7,9-dodekadien-1-il
acetat
90% (izomerne
mešavine)
i
ii) (E,E)-7,9-dodekadien1-il acetat
i) (Z,Z)-7,11heksadekadien-1-il acetat
i
ii) (Z,E)-7,11heksadekadien-1-il acetat
90% (izomerne
mešavine) pojedinačni
izimeri mešavinom:
i) 47%
ii) 42%
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Mešavina aldehida
i) (Z)-9-heksadecenal
CAS broj: 56219-04-6
CIPAC broj: Nije dodeljen
i
ii) (Z)-11-heksadecenal
CAS broj: 53939-28-9
CIPAC broj: Nije dodeljen
i
iii) (Z)-13-oktadecenal
i) (Z)-9-heksadecenal
94% (mešavina)
i) 7%
i
ii) (Z)-11-heksadecenal
ii)77%
iii) 7%
i
iii) (Z)-13-octadecenal
CAS broj: 58594-45-9
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Proste mešavine
i) (E)-5-decen-1-il acetat
CAS broj: 38421-90-8
CIPAC broj: Nije dodeljen
i
ii) (E)-5-decen-1-ol
CAS broj: 56578-18-8
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
i) (E/Z)-8-dodecen-1-il acetat
CAS broj: Kao posebni izomeri
CIPAC broj: 8131, 8132
i
ii) (E)-8-dodecen-1-il acetat
CAS broj: (E) 38363-29-0
CIPAC broj: 8129
(Dodatak I Uputstva 91/414)
i) (Z)-8-dodecen-1-il acetat
CAS broj: (Z) 28079-04-1
CIPAC broj: Nije dodeljen
i
ii) (Z)-8-dodecen-1-ol
CAS broj 8.2: 40642-40-8
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
i) (Z)-11-heksadecenal
CAS broj: 53939-28-9
CIPAC broj: Nije dodeljen
i
ii) (Z)-11-heksadecen-1-il acetat
CAS broj: 34010-21-4
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Fipronil
CAS broj: 120068-37-3
CIPAC broj: 581
(FAO specifikacija)
i) (E)-5-decen-1-il acetat
90% (mešavina)
i
ii) (E)-5-decen-1-ol
i) (E/Z)-8-dodecen-1-il
acetat
i
ii) (E)-8-dodecen-1-il acetat
94% (mešavina)
i) 84% Z izomera, 7% E
–izomera
ii) ) 2%
i) (Z)-8-dodecen-1-il acetat
i
ii) (Z)-8-dodecen-1-ol
i) (Z)-11-heksadecenal
85% (mešavina)
i) 43%
i
ii) (Z)-11-heksadecen-1-il
acetat
(±)-5-amino-1-(2,6-dihlorα,α,α-trifluor-p-tolil)-4trifluormetilsulfinilpirazol3-karbonitril
ii) 43%
≥ 950 g/kg
30.09.2017.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid za tretiranje semena.
Tretiranje semena dozvoljeno je jedino u
profesionalnim ureĎajima za tretiranje semena. Ti
ureĎaji moraju raditi na temelju najboljih
dostupnih tehnika da bi se isključila mogućnost
ispuštanja oblaka prašine u toku skladištenja,
prevoza i primene.
DEO B
Klasifikacija
Ак. токс. 3 *
Ак. токс. 3 *
Ак. токс. 3 *
Спец. токс.−
ВИ 1
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
Klasifikacija
T; R23/24/2548/25
N; R50-53
Obeležavanje
T; N
R: 23/24/2548/25-50/53
S: (1/2-)28-
Flazasulfuron
CAS broj: 104040-78-0
1-(4,6-dimetoksipirimidin2-il)-3-(3-trifluormetil-2piridilsulfonil)urea
940 g/kg
31.05.2014.
CIPAC broj: 595
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Flonikamid (IKI-220)
CAS broj: 158062-67-0
CIPAC broj: 763
(Dodatak I Uputstva 91/414)
N-cijanometil-4(trifluorometil) nikotinamid
≥ 960 g/kg
Nečistoća:
toluen maks. 3 g/kg.
31.08.2020.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– pakovanje proizvoda da bi se izbeglo stvaranje
proizvoda fotorazgradnje,
– mogućnost zagaĎenja podzemnih voda, a
naročito metabolitima koji su više perzistentni
nego sama aktivna supstanca, ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima,
– zaštitu ptica koje se pretežno hrane semenom i
sisara, vodenih organizama, neciljanih zglavkara i
medonosnih pčela,
– primenu odgovarajućih ureĎaja kojim bi se
osigurao visok nivo inkorporacije u zemljište i
smanjilo rasipanje prilikom primene. Uslovi za
registraciju moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
Može se zatražiti podnošenje dodatnih ispitivanja
koja potvrĎuju procenu rizika za ptice koje se
pretežno hrane semenom, sisare i medonosne
pčele, a naročito pčelinja društva.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– mogućnost zagaĎenja podzemnih voda ako se
primenjuje na osetljivim područjima i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima,
– zaštitu vodenih biljaka.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere
za smanjenje rizika.
Može se zatražiti podnošenje specifikacije
tehničkog materijala koji se komercijalno
proizvodi.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
— rizik za lica koja primenjuju sredstva i radnike
H331
H311
H301
H372**
H400
H410
36/37-45-60-61
Obeležavanje
GHS06
GHS08
GHS09
Опасност
H331
H311
H301
H372**
H410
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
-
-
Florasulam
CAS broj: 145701-23-1
2’, 6’, 8-trifluor-5-metoksi[l,2,4]-triazol [1,5-c]
pirimidin-2-sulfonanilid
970 g/kg
30.09.2012.
CIPAC broj: 616
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Fluazinam
CAS broj: 79622-59-6
CIPAC broj: 521
3-hlor-N-(3-hlor-5trifluormetil2-pridil)α,α,α-trifluor-2,6dinitro-p-toluidin
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Fludioksonil
4-(2,2-difluor-1,3-
≥ 960 g/kg
28.02.2019.
Nečistoća:
5-hlor-N-(3hlor-5-trifluormetil2-piridil)-α,α,α-trifluor4,6-dinitro-o-toluidine
maks. 2 g/kg.
950 g/kg
31.10.2018.
koji ulaze na tretirane površine;
— rizik za pčele.
Uslovi za registraciju moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
Može se tražiti i dostavljanje dodatnih
informacija koje se odnose na specifikaciju
tehničkog materijala koji se proizvodi
komercijalno.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
mogućnost zagaĎenja podzemnih voda, ako se
primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.
Uslovi za registraciju moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže fluazinam za
druge namene osim za primenu u krompiru
posebna pažnja se obraća na uslove za
registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i
informacije dostavljeni pre odlučivanja o
registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika. U uslovima za primenu mora biti
propisano nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih
sredstava,
– ostatke u hrani biljnog i životinjskog porekla i
procenu izloženosti potrošača putem hrane,
– zaštitu vodenih organizama. U odnosu na
identifikovani rizik, moraju se, gde je to
svrsishodno, primeniti mere za smanjenje rizika,
kao što su zaštitne zone.
Može se zatražiti podnošenje dodatnih ispitivanja
da bi se potvrdio rizik za vodene organizme i
makroorganizme u zemljištu.
DEO A
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
-
-
-
-
CAS broj: 131341-86-1
benzodiokso-4-il)-1H-pirol3-karbonitril
CIPAC broj: 522
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Flufenacet
CAS broj: 142459-58-3
4’-fluor-N-izopropil-2-[5(trifluormetil)-1,3,4tiadiazol-2-iloksi]acetanilid
950 g/kg
31.12.2013.
CIPAC broj: 588
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Flumioksazin
CAS broj: 103361-09-7
CIPAC broj: 578
(Dodatak I Uputstva 91/414)
N-(7-fluor-3,4-dihidro-3okso-4-prop-2-inil-2H-1,4benzoksazin-6-il)cikloheks1-en-1,2-dikarboksimid
960 g/kg
31.12.2012.
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže fludioksonil
za druge namene osim za tretiranje semena
posebna pažnja se obraća na uslove za
registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i
informacije dostavljeni pre odlučivanja o
registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
- mogućnost zagaĎenja podzemnih voda, a
naročito metabolitima CGA 339833 i CGA
192155 koji nastaju fotolizom u zemljištu u
osetljivim područjima,
– zaštitu riba i vodenih beskičmenjaka.
Uslovi za registraciju uključuju, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na:
- zaštitu podzemnih voda ako se primenjuje na
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima,
– zaštitu algi i drugih vodenih biljaka,
– zaštitu lica koja primenjuju sredstva.
Gde je to svrsishodno, primenjuju se mere za
smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na rizik za vodene
biljke i alge.
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Спец. токс.−
ВИ 2 *
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H302, H373 **,
H317, H400,
H410
Obeležavanje
GHS08,
GHS07,
GHS09
Пажња
H302, H373 **,
H317, H410
Klasifikacija
Токс. по репр.
1Б
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H360D ***,
H400, H410
Klasifikacija
Xn; R22-48/22
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-43-48/2250/53
S: (2-)13-24-3760-61
Klasifikacija
Токс. по репр.
кат. 2; R61
N; R50-53
Obeležavanje
T; N
R: 61-50/53
S: 53-45-60-61
Postupak registracije mora uključiti mere za
smanjenje rizika, gde je to svrsishodno.
Fluoksastrobin
CAS broj: 361377-29-9
CIPAC broj: 746
(E)-{2-[6-(2-hlorfenoksi)5-fluorpirimidin4-iloksi]-fenil}(5,6-dihidro1,4,2-dioksazin-3-il)
metanon O-metiloksim
≥ 940 g/kg
31.07.2018.
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Fluopikolid
CAS broj: 239110-15-7
2,6-dihlor-N-[3-hlor-5(trifluormetil)-2piridilmetil]benzamid
31.05.2020.
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Flupirsulfuron-metil
(DPX KE 459 )
CAS broj: 144740-54-5
2-(4,6-dimetoksipirimidin2-ilkarbamoilsulfamoil)-6triflurmetilnikotinat
mononatrijumova so
903 g/kg
30.06.2011.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva,
naročito prilikom rukovanja sa nerazblažen
koncentratom.
Uslovi
primene
uključuju
odgovarajuće mere zaštite, kao što je nošenje
maske za lice,
– zaštitu vodenih organizama. Postupak
registracije, gde je to svrsishodno, mora uključiti
mere za smanjenje rizika kao što su zaštitne zone,
– nivo ostatka metabolita fluoksastrobina, kada
se slama sa tretiranih površina koristi kao hrana
za životinje. Uslovi primene uključuju, gde je to
svrsishodno, ograničenja za ishranu životinja,
– opasnost od nakupljanja u zemljištu, ako se
supstanca koristi u višegodišnjim usevima ili u
narednim usevima u plodoredu.
Uslovi primene uključuju, gde je to svrsishodno,
mere za smanjenje rizika.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
informacija:
- za sveobuhvatnu procenu rizika za vodenu
sredinu, uzimajući u obzir drift, oticanje, drenažu
i efikasnost mera za ublažavanje potencijalnih
rizika,
- o toksičnosti metabolita, ako se slama sa
tretiranih površina koristi kao hrana za životinje.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
Obeležavanje
GHS08, GHS09
Опасност
H360D ***
H410
-
-
-
-
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih
voda.
CIPAC broj: 577
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Fluroksipir
CAS broj: 69377-81-7
4-amino-3,5-dihlor-6-fluor2-piridiloksisirćetna
kiselina
950 g/kg
31.12.2011.
CIPAC broj: 431
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Flurtamon
CAS broj: 96525-23-4
(RS)-5-metilamino-2-fenil4-(α, α, α– trifluor-m-tolil)
furan-3 (2H)-on
960 g/kg
31.12.2013.
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Flusilazol
CAS broj: 85509-19-9
CIPAC broj: 435
(FAO specifikacija)
bis(4-fluorfenil)(metil)(1H1,2,4-triazol-1-ilmetil)silan
925 g/kg
30.06.2008.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu podzemnih voda,
– delovanje na vodene organizme.
Postupak registracije, gde je to svrsishodno, mora
uključiti i mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu podzemnih voda ako se primenjuje na
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili
nepovoljnim klimatskim uslovima,
– zaštitu algi i drugih vodenih biljaka.
Gde je to svrsishodno, primenjuju se mere za
smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid za primenu u usevima strnih žita
(osim pirinča),
kukuruza, šećerne repe,
semenskoj uljanoj repici, i to u količinama koje
nisu veće od 200 g aktivne materije po ha po
jednom tretiranju.
Nije dozvoljena primena iz vazduhoplova,
primena leĎnim prskalicam i ručna primena bilo
za profesionalnu ili amatersku primenu i primena
u vrtovima i okućnicama.
Potrebno je obezbediti primenu odgovarajućih
mera za smanjenje rizika.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
H400, H410
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.-хрон. 3
H412
Obeležavanje
H412
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
R: 50/53
S: 60-61
Klasifikacija
R52-53
Obeležavanje
R: 52/53
S: 61
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
Klasifikacija
Карц. 2
Токс. по репр.
1Б
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.-хрон. 2
H351
H360D ***
H302
H411
Obeležavanje
GHS08
GHS07
GHS09
Опасност
H351
Klasifikacija
Карц. кат.3;
R40
Токс. по репр.
кат. 2; R61
Xn; R22
N; R51-53
Obeležavanje
T; N
R: 61-22-4051/53
S: 53-45-61
Flutolanil
CAS broj: 66332-96-5
CIPAC broj: 524
(Dodatak I Uputstva 91/414)
α,α,α-trifluor-3′izopropoksi-o-toluanilid
≥ 975 g/kg
28.02.2019.
Posebna pažnja se posvećuje zaštiti:
– vodenih organizama. Mora se poštovati
odgovarajuća udaljenost izmeĎu tretiranih
područja i površinskih voda. Ta udaljenost zavisi
od tehnike primene koje smanjuju zanošenje
sredstva ili od ureĎaja za primenu,
– ptica i sisara. Uslovi primene uključuju mere za
smanjenje rizika, kao na primer odgovarajući
vremenski raspored primene i izbor onih
sredstava koja kao rezultat njihovog oblika
formulacije
ili
prisutnosti
agensa
koji
onemogućava kontakt ptica i sisara sa sredstvom,
smanjuju na minimum izloženost pomenutih
vrsta,
– lica koja primenjuju sredstva, koja moraju
nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, a naročito
rukavice, kombinezon, gumene čizme i zaštitu za
lice ili zaštitne naočare prilikom mešanja,
punjenja, primene i čišćenja ureĎaja za primenu,
osim u slučaju kada je izloženost flusilazolu na
odgovarajući način sprečena dizajnom i izradom
samog ureĎaja za primenu ili dodavanjem
posebnih zaštitnih delova na takve ureĎaje.
Da bi se dobila realna slika o uslovima primene i
mogućem toksikološkom delovanju flusilazola
nosioci rešenja o registraciji izveštavaju,
najkasnije do 31. decembra svake godine, o bilo
kakvom prijavljenom delovanju na zdravlje lica
koja primenjuju sredstva i dostavljaju podatke o
prodaji i načinu primene sredstva.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
istraživanja koja upućuju na moguća svojstva
flusilazola koja izazivaju poremećaje endokrinog
sistema, nakon usvajanja preporuka OECD ili
drugih alternativnih dogovorenih smernica za
testiranje endokrinih poremećaja.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže flutolanil za
druge namene osim za primenu na krtolama
krompira posebna pažnja se obraća na uslove za
registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i
informacije dostavljeni pre odlučivanja o
registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
H360D ***
H302
H411
-
-
Folpet
N-(trihlormetiltio)ftalimid
940 g/kg
CAS broj: 133-07-3
Nečistoće:
CIPAC broj: 75
- perhlormetilmerkaptan (R005406)
maks. 3,5 g/kg,
- ugljen tetrahlorid
maks 4 g/kg.
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Foramsulfuron
CAS broj: 173159-57-4
1-(4,6-dimetoksipirimidin2-il)-3-(2-dimetilkarbamoil5-formamidofenilsulfonil)urea
30.09.2017.
940 g/kg
30.06.2013.
≥ 978 g/kg
31.03.2016.
CIPAC broj: 659
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Forhlorfenuron
CAS broj: 68157-60-8
CIPAC broj: 633
(Dodatak I Uputstva 91/414)
1-(2-hlor-4-piridinil)-3fenilurea
zaštitu podzemnih voda, gde se aktivna supstanca
primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem
i/ili
nepovoljnim
klimatskim
uslovima.
Postupak registracije mora uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže folpet za
druge namene osim za ozimu pšenicu posebna
pažnja se obraća na uslove za registraciju,
odnosno da li su svi potrebni podaci i informacije
dostavljeni pre odlučivanja o registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika. Dozvoljeni uslovi primene
moraju da propisuju primenu odgovarajućih
ličnih zaštitnih sredstava,
– izloženost potrošača putem hrane, u smislu
izmena maksimalno dozvoljenih količina,
– zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i
organizama u zemljištu. Uslovi za registraciju
moraju uključiti mere za smanjenje rizika.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
istraživanja da bi se potvrdila procena rizika za
ptice, sisare i kišne gliste.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih
biljaka. Gde je to svrsishodno, primenjuju se
mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao regulator rasta.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže
forhlorfenuron za druge namene osim na biljkama
kivija posebna pažnja se obraća na uslove za
Klasifikacija
Карц. 2
Ак. токс. 4 *
Ирит. ока 2
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
H351
H332
H319
H317
H400
Obeležavanje
GHS08
GHS07
GHS09
Пажња
H351
H332
H319
H317
H400
-
Klasifikacija
Карц. 2
Вод. жив. сред.
– хрон. 2
H351
H411
Obeležavanje
Klasifikacija
Карц. кат.3;
R40
Xn; R20
Xi; R36
R43
N; R50
Obeležavanje
Xn; N
R: 20-36-40-4350
S: (2-)36/37-4661
-
Klasifikacija
Карц. кат. 3;
R40
N; R51-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 40-51/53
Formetanat
CAS broj: 23422-53-9
3-dimetilaminometilleneaminofenil
metilkarbamat
≥ 910 g/kg
30.09.2017.
CIPAC broj: 697
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Fosetil
CAS broj: 15845-66-6
CIPAC broj: 384
(FAO specifikacija)
etil hidrogen fosfonat
≥ 960 g/kg
(izražen
kao fosetil-aluminijum)
Nečistoće:
- neorganski fosfit
maks. 10 g/kg izražen
kao aluminijum
fosfit,
- voda maks. 10 g/kg.
30.04.2017.
registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i
informacije dostavljeni pre odlučivanja o
registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
mogućnost zagaĎenja podzemnih voda ako se
primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem
i/ili
nepovoljnim
klimatskim
uslovima.
Gde je to svrsishodno, primenjuju se mere za
smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid i akaricid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže formetanat
za druge namene osim za primenu na paradajzu u
polju i ukrasnom bilju posebna pažnja se obraća
na uslove za registraciju, odnosno da li su svi
potrebni podaci i informacije dostavljeni pre
odlučivanja o registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni, posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu ptica, sisara, neciljanih zglavkara i pčela
i osiguranje da uslovi registracije uključe mere za
smanjenje rizika, gde je to svrsishodno,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranju da uslovi primene propisuju nošenje
odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
– izloženost potrošača putem hrane u smislu
izmena maksimalno dozvoljenih količina.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
istraživanja da bi se potvrdila procena rizika za
ptice, sisare i neciljane zglavkare.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni, posebna pažnja se obraća na
zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i
neciljanih zglavkara.
GHS08
GHS09
Пажња
H351
H411
S: (2-)36/37-4661
Klasifikacija
Ак. токс. 2 *
Ак. токс. 2 *
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H330
H300
H317
H400
H410
Klasifikacija
T+; R26/28
R43
N; R50-53
Obeležavanje
T+; N
R: 26/28-4350/53
S: (1/2-)24-2837/39-45-60-61
Obeležavanje
GHS06
GHS09
Опасност
H330
H300
H317
H410
-
-
Fosmet
CAS broj: 732-11-6
O,O-dimetil S(ftalimidometil)
ditiofosfat
CIPAC broj: 318
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Fostiazat
CAS broj: 98886-44-3
CIPAC broj: 585
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(RS)-S-sek-butil O-etil-2okso-1,3-tiazolidin-3iltiofosfat
≥ 950 g/kg
30.09.2017.
Nečistoće:
– fosmet okson maks.
0,8 g/kg,
– izofosmet maks. 0,4
g/kg.
930 g/kg
31.12.2013.
Uslovi za registraciju uključuju, gde je to
svrsishodno, moraju uključiti mere za smanjenje
rizika, kao što su zaštitne zone.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
istraživanja da bi se potvrdila procena rizika za
sisare biljojede i neciljane zglavkare, naročito u
smislu njihovog oporavka.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid i akaricid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni, posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama, pčela
i drugih neciljanih zglavkara. Uslovi za
registraciju, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone i smanjenje spiranja i ispiranja u
površinske vode,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranje da uslovi primene propisuju nošenje
odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava, a
naročito sredstava za zaštitu organa za disanje.
Može se zahtevati podnošenje dodatnih
istraživanja koja potvrĎuju procenu rizika za ptice
(akutni rizik) i sisare biljojede (dugotrajni rizik).
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid i nematocid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni, posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu podzemnih voda ako se primenjuje na
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili
nepovoljnim klimatskim uslovima,
– zaštitu ptica i divljih sisara, a naročito ako se
primenjuje u vreme njihovog razmnožavanja,
– zaštitu neciljanih organizama u zemljištu.
Gde je to svrsishodno, primenjuju se mere za
smanjenje rizika.
U cilju smanjenja mogućeg rizika za male ptice,
prilikom primene formulacija u obliku granula
mora se obezbediti visok nivo njihove
inkorporacije u zemljištu.
Zahteva se i podnošenje specifikacije tehničkog
materijala koja se komercijalno proizvodi.
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H312
H302
H400
H410
Klasifikacija
Xn; R21/22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 21/22-50/53
S: (2-)22-36/3760-61
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H312
H302
H410
Klasifikacija
H331
H301
H312
H317
H400
H410
Obeležavanje
GHS06
GHS09
Опасност
H331
H301
H312
H317
H410
EUH070
Klasifikacija
T; R23/25-39
Xn; R21
Xi; R41
R43
N; R50-53
Obeležavanje
T; N
R: 21-23/25-3941-43-50/53
S: (1/2-)53-4525-26-39-60-61
Fuberidazol
2-(2′-furil) benzimidazol
≥ 970 g/kg
28.02.2019.
CAS broj: 3878-19-1
CIPAC broj: 525
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Giberelinska kiselina
CAS broj: 77-06-5
CIPAC broj: 307
(3S,3aS,4S,4aS,7-S,9aR,
9bR,12S)-7,12-dihidroksi-3metil-6-metilen-2oksoperhidro-4a,7-metan9b,3-propenol(1,2-b)furan4-karboksilina kiselina
≥ 850 g/kg
31.08.2019.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže fuberidazol
za druge namene osim za tretiranje semena
posebna pažnja se obraća na uslove za
registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i
informacije dostavljeni pre odlučivanja o
registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranje da je u uslovima primene propisano
nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
– dugoročnu opasnost za sisare i osiguranje da
uslovi primene uključuju, gde je to svrsishodno,
mere za smanjenje rizika. U tom slučaju treba
koristiti adekvatnu opremu kojom se obezbeĎuje
visok stepen inkorporacije u zemljištu i
minimalna rasipanja prilikom primene.
Uslovi primene uključuju, gde je to odgovarajuće,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H302
H400
H410
Klasifikacija
Xn; R22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)22-60-61
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H302
H410
-
-
-
-
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao regulator rasta.
DEO B
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Giberelini
CAS broj:
GA4: 468-44-0
GA7: 510-75-8
GA4GA7 mešavina: 803053-3
Alternativno:
(3S,3aR,4S,4aS,6-S,8aR,
8bR,11S)-6,11-dihidroksi-3metil-12-metilen-2-okso4a,6-metan-3,8b-proplenoperhidroindenol
(1,2-b)furan-4-karboksilna
kiselina
GA4:
(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12hidroksi-3-metil-6metolen-2-oksoperhidro4a,7-metan-3,9bpropanazulen[1,2-b]furan4- karboksilna kiselina
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to odgovarajuće, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
1. Fine groche-micals
Ltd.
GA4 min 840 g/kg,
GA7 min 10 g/kg
2. Globachem NV
GA4 min 645 g/kg,
GA7 min 245 g/kg
CIPAC broj: Nije dodeljen
GA7:
3.Valent Biosciences
31.08.2019.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao regulator rasta.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Gliocladium catenulatum
(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12hidroksi-3-metil-6metilen-2-oksoperhidro4a,7-metan-9b,3propenazulen[1,2-b] furan4- karboksilna kiselina
Nije primenljivo
Ltd.
GA4 min 600 g/kg,
GA7 min 140 g/kg,
GA4/GA7 min 850
g/kg.
unije.
Uslovi primene, gde je to odgovarajuće, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
31.03.2015.
Soj: J1446
Zbirka kulture broj: DSM 9212
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Glufosinat
CAS broj: 77182-82-2
amonijum (DL)homoalanin-4il(metil)fosfinat
950 g/kg
30.09.2017.
CIPAC broj: 437.007
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Glifosat
N-(fosfonometil)-glicin
950 g/kg
30.06.2012.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu lica koja primenjuju sredstva i drugih
radnika. Gde je to svrsishodno, moraju se
primeniti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže glufosinat za
druge namene osim za primenu na jabukama
posebna pažnja se obraća na uslove za
registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i
informacije dostavljeni pre odlučivanja o
registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva,
radnika i drugih prisutnih osoba. Uslovi za
registraciju, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere zaštite;
– mogućnost zagaĎenja podzemnih voda, ako se
primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem
i/ili
nepovoljnim
klimatskim
uslovima,
– zaštitu sisara, zglavkara i neciljanih biljaka.
Uslovi za registraciju uključuju, gde je to
svrsishodno, moraju uključiti mere za smanjenje
rizika.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
istraživanja da bi se potvrdila procena rizika za
sisare i neciljane zglavkare u voćnjacima jabuka.
DEO A
-
-
Klasifikacija
Токс. по репр.
1Б
Ак. токс. 4 *
Ак. токс. 4 *
Ак. токс. 4 *
Спец. токс.−
ВИ 2
H360Fd
H332
H312
H302
H373**
Klasifikacija
Токс. по репр.
кат.2; R60
Токс. по репр.
кат. 3; R63
Xn; R20/21/2248/20/22
Obeležavanje T
R: 60-20/21/2248/20/22-63
S: 53-45
Obeležavanje
GHS08
GHS07
Пажња
H360Fd
H332
H312
H302
H373**
Klasifikacija
Ошт. ока 1
Klasifikacija
Xi; R41
Nečistoće:
- formaldehid maks.
1,3 g/kg od naĎenog
sadržaja glifosatne
kiseline,
- N-nitrozoglifosat
maks. 1 mg/kg,
- ostatak nerastvorljiv u
1 M NaOH maks. 0,2
g/kg.
CAS broj: 1071-83-6
CIPAC broj: 284
(FAO specifikacija)
GvožĎe fosfat
gvožĎe (III) fosfat
990 g/kg
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
Вод. жив.
сред.-хрон. 2
H318
H411
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
31.11.2011.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu podzemnih voda u osetljivim područjima, a
naročito pri primeni na nepoljoprivrednim
površinama.
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao moluskocid.
Obeležavanje
GHS05
GHS09
Опасност
H318
H411
-
N; R51-53
Obeležavanje
Xi; N
R: 41-51/53
S: (2-)26-39-61
-
CAS broj: 10045-86-0
CIPAC broj: 629
(Dodatak I Uputstva 91/414)
GvožĎe sulfat
gvožĎe (II) sulfat
31.08.2019.
DEO A
GvožĎe (II) sulfat anhidrat
CAS broj: 7720-78-7
gvožĎe (II) sulfat
anhidrat ≥ 367,5 g/kg
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
GvožĎe (II) sulfat monohidrat
CAS broj: 17375-41-6
gvožĎe (II) sulfat
monohidrat ≥ 300 g/kg
DEO B
GvožĎe (II) sulfat heptahidrat
CAS broj: 7782-63-0
gvožĎe (II) sulfat
heptahidrat ≥ 180 g/kg
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Heptamaloksiglukan
CAS broj: Nije dodeljen
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
Nije dodeljeno
31.05.2020.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao elicitor.
GvožĎe (II)
sulfat anhidrat
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ирит. ока 2
Ирит. коже 2
H302, H319,
H315
Obeležavanje
GHS07
Пажња
H302, H319,
H315
GvožĎe (II)
sulfat
heptahidrat
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ирит. ока 2
Ирит. коже 2
H302, H319,
H315
Obeležavanje
GHS07
Пажња
H302, H319,
H315
-
GvožĎe (II)
sulfat anhidrat
Klasifikacija
Xn; R22
Xi; R36/38
Obeležavanje
Xn
R: 22-36/38
S: (2-)46
GvožĎe (II)
sulfat
heptahidrat
Klasifikacija
Xn; R22
Xi; R36/38
Obeležavanje
Xn
R: 22-36/38
S: (2-)46
-
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Hidrolizovani proteini
Nije dodeljeno
Urea hidrolizat melase šećerne repe
Kolagen protein hidrolizat
CAS broj: Nije dodeljen
Urea hidrolizat melase
šećerne repe:
minimum sirovih
protein ekvivalenata:
360 g/kg (36 % w/w).
31.08.2019.
Kolagen protein
hidrolizat: sadržaj
organskog azota > 240
g/kg.
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Hloridazon
CAS broj: 1698-60-8
5-amino-4-hlor-2fenilpiridazin3(2H)-on
CIPAC broj: 111
(FAO specifikacija)
910 g/kg
31.12.2018.
Nečistoća od
toksikološkog značaja u
procesu proizvodnje
tehničkog materijala:
4-amino-5-hlor-izomer
maks. 60 g/kg.
Relevantna nečistoća:
Voda maks. 20 g/kg.
Hlormekvat
2-hloretiltrimetil amonijum
(hlormekvat)
Nečistoće:
CAS broj: 7003-89-6 (hlormekvat)
CAS broj: 999-81-5 (hlormekvat
hlorid)
CIPAC broj: 143
(hlormekvat)
≥ 636 g/kg
2-hloretiltrimetil amonijum
hlorid (hlormekvat hlorid)
- 1,2-dihlroetane maks.
0,1 g/kg (suvog
sadržaja hlormekvat
hlorida),
- hloreten (vinilhlorid):
30.11.2019.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao atraktant.
Hidrolizovani proteini moraju biti u skladu sa
propisima kojima se regulišu otpaci životinjskog
porekla koji nisu namenjeni za ishranu ljudi.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to odgovarajuće, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid, sa maksimalnom količinom primene
na istoj površini 2,6 kg/ha svake treće godine.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranju da je u uslovima primene propisano
nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
– zaštitu vodenih organizama,
– zaštitu podzemnih voda, gde se aktivna
supstanca primenjuje u područjima sa osetljivim
(lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim
uslovima.
Postupak registracije, gde je to svrsishodno,
mora uključiti mere za smanjenje rizika i program
monitoringa u osetljivim područjima da bi se
potvrdilo moguće zagaĎenje podzemnih vodoa
metabolitima B i B1.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao regulator rasta na strnim žitima.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže hlormekvat
za druge namene osim za primenu u pirinču i
tritikale posebna pažnja se obraća na uslove za
registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i
informacije dostavljeni pre odlučivanja o
-
Klasifikacija
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H317
H400
H410
-
Klasifikacija
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-37-6061
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H317
H410
Hlormekvat
hlorid
Hlormekvat
hlorid
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ак. токс. 4 *
H312
H302
Klasifikacija
Xn; R21/22
Obeležavanje
Xn
R: 21/22
S: (2-)36/37
CIPAC broj: 143.302 (hlormekvat
hlorid)
maks. 0,0005 g/kg kg
(suvog sadržaja
hlormekvat hlorida).
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Hlorotalonil
tetrahlorizoftalonitril
985 g/kg
CAS broj: 1897-45-6
Nečistoće:
CIPAC broj: 288
- heksahlor-benzen
maks. 0,04 g/kg,
28.02.2016.
(FAO specifikacija)
- dekahlor-bifenil
maks. 0,03 g/kg.
Hlorotoluron
(stereohemijski neodreĎen)
3-(3-hlor-p-tolil)-1,1dimetilurea
975 g/kg
Nečistoće:
CAS broj: 15545-48-9
CIPAC broj: 217
- 3-(3-hlor-4-tolil)-1metilurea maks. 8
g/kg,
(FAO specifikacija)
- 3-(4-tolil)-1,1-
28.02.2016.
registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika i osiguranju da je u uslovima
primene propisano nošenje odgovarajućih ličnih
zaštitnih sredstava,
– zaštitu ptica i sisara. Postupak registracije, gde
je to svrsishodno, mora uključiti i mere za
smanjenje rizika.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
informacija o sudbini i ponašanju (ispitivanja
adsorpcije na 20°C, izračunavanje predvidljivih
koncentracija u podzemnim i površinskim
vodama i sedimentu), metodama za praćenje
ostataka u proizvodima životinjskog porekla i
vodi i riziku za vodene organizme, ptice i sisare.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu vodenih organizama
– zaštitu podzemnih voda, a naročito u odnosu na
aktivnu materiju i njene metabolite R417888 i
R611965 (SDS46851), ako se primenjuje na
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima.
Uslovi primene uključuju, gde je to svrsishodno,
mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
Obeležavanje
GHS07
Пажња
H312
H302
Klasifikacija
Карц. 2
Ак. токс. 2 *
Спец. токс.−ЈИ
3
Ошт. ока 1
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H351, H330,
H335, H318,
H317, H400,
H410
Obeležavanje
GHS06, GHS05
GHS08, GHS09
Опасност
H351, H330,
H335, H318,
H317, H410
Klasifikacija
Карц. 2
Токс. по репр.
2
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H351,
Klasifikacija
Карц. кат.3;
R40
T+; R26
Xi; R37-41
R43
N; R50-53
Obeležavanje
T+; N
R: 26-37-40-4143-50/53
S: (1/2-)2836/37/39-45-6061
Klasifikacija
Карц. кат.3;
R40
Токс. по репр.
кат. 3; R63
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje na
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima.
Uslovi za registraciju uključuju, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
dimetilurea maks.8
g/kg.
Hlorpirifos
O,O-dietil-O-3,5,6trihlor-2-piridil tiofosfat
≥ 970 g/kg
30.06.2016.
Nečistoća od
toksikološkog
značaja: O,O,O,Otetra-metil
ditiopirofosfat
(sulfotep) maks. 3 g/kg.
CAS broj: 2921-88-2
CIPAC broj: 221
(FAO specifikacija)
Relevantna nečistoća:
ostatak nerastvorljiv u
acetonu koji ostaje na
situ od 45 μm maks. 5
g/kg.
Hlorpirifos-metil
O,O-dimetil-O-3,5,6trihlor-2-piridil tiofosfat
CIPAC broj: 486
(Dodatak I Uputstva 91/414)
izopropil 3hlorfenilkarbamat
95%
CAS broj: 101-21-3
Nečistoće:
CIPAC broj: 43
- materije
nerastvorljive u
perhloroetilenu maks.
0,5%,
- gubitak sušenjem na
(FAO specifikacija)
30.06.2016.
Nečistoće od
toksikološkog
značaja:
- O,O,O,O-tetrametil
ditiopirofosfat
(sulfotep) maks. 5
g/kg,
- O,O,O-trimetil-O(3,5,6-trihlor-2piridinil)
difosforoditioat
(sulfotep-estar) maks.
5 g/kg.
CAS broj: 5598-13-0
Hlorprofam
≥ 960 g/kg
31.01.2015.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća zaštiti ptica, sisara,
vodenih organizama, pčela i neciljanih zglavkara.
Postupak registracije, gde je to svrsishodno, mora
uključiti i mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
ispitivanja koja potvrĎuju procenu rizika za ptice
i sisare.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća zaštiti ptica, sisara,
vodenih organizama, pčela i neciljanih zglavkara.
Postupak registracije, gde je to svrsishodno, mora
uključiti i mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
ispitivanja koja potvrĎuju procenu rizika za ptice
i sisare u slučaju primene na otvorenom.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid ili sredstvo za sprečavanje klijanja.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
H361d ***
H400, H410
R: 40-63-50/53
S: (2-)26-36/3746-60-61
Obeležavanje
GHS08, GHS09
Пажња
H351
H361d ***
H410
Klasifikacija
Ак. токс. 3 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H301
H400
H410
Klasifikacija
T; R25
N; R50-53
Obeležavanje
GHS06
GHS09
Опасност
H301
H400
H410
Klasifikacija
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H317
H400
H410
Klasifikacija
Obeležavanje
T; N
R: 25-50/53
S: (1/2-)45-6061
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)36/37-60-61
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H317
H410
Klasifikacija
Карц. 2
Спец. токс.−
ВИ 2 *
Вод. жив. сред.
– хрон. 2
H351, H373**.
H411
Klasifikacija
Карц. кат. 3;
R40
Xn; R48/22
N; R51-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 40-48/22-
0
zaštitu lica koja primenjuju sredstva, potrošača
neciljanih i zglavkara.
Uslovi za registraciju uključuju, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
20 C maks. 1,5%,
- hloranilin maks. 250
mg/g.
Hlorosulfuron
CAS broj: 64902-72-3
1-(2-hlorfenilsulfonil)-3-(4metoksi-6-metil-1,3,5triazin-2-il)urea
CIPAC broj: 391
≥ 950 g/kg
31.12.2019.
Nečistoće:
- 2-hlorbenzen
sulfonamid (INA4097) maks. 5 g/kg,
(FAO specifikacija)
- 4-metoksi-6-metil1,3,5-triazin-2-amin
(IN-A4098) maks. 6
g/kg.
Imazalil
CAS broj:
73790-28-0, 35554-44-0
CIPAC broj: 335
(FAO specifikacija)
(±)-1-β-aliloksi-2,4dihlorfenil-etil)imidazol
Ili
(±)-alil 1-(2,4-dihlorfenil)2-imidazol-1-iletil etar
950 g/kg
31.12.2011.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu voda i neciljanih organizama. U odnosu
na identifikovane rizike, gde je to svrsishodno,
primenjuju se mere za smanjenje rizika, kao što
su zaštitne zone,
– zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
ispitivanja specifikacije.
Ako se klasifikuje u kategoriju 3 karcinogenosti
može se zahtevati podnošenje dodatnih
informacija o relevantnosti metabolita IN-A4097,
IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 and IN-V7160 u
odnosu na izazivanje karcinoma.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
Za sledeće namene propisani su sledeći uslovi:
– Tretiranje voća i povrća nakon berbe, odnosno
krompira nakon vađenja, dozvoljeno je samo ako
postoji odgovarajući sistem dekontaminacije ili
ako procena rizika dokazuje da uklanjanje ostataka
tečnosti za tretiranje ne predstavlja neprihvatljivi
rizik za životnu sredinu, a naročito za vodene
organizme.
– Tretiranje krompira nakon vađenja dozvoljeno
je samo ako procena rizika dokazuje da
uklanjanje otpada iz procesa proizvodnje tretiranih
krompira ne predstavlja neprihvatljivi rizik za
vodene organizme.
– Folijarna primena na otvorenom dozvoljena je
samo ako procena rizika dokazuje da ova primena
nema neprihvatljivo delovanje na zdravlje ljudi i
životinja, kao i na životnu sredinu.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
Obeležavanje
GHS08, GHS09
Пажња
H351, H373**
H411
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
51/53
S: (2-)36/37-61
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ак. токс. 4 *
Ошт. ока 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H332
H302
H318
H400
H410
Obeležavanje
GHS05
GHS07
GHS09
Опасност
H332
H302
H318
H410
Klasifikacija
Xn; R20/22
Xi; R41
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 20/22-4150/53
S: (2-)26-39-6061
Imazakvin
CAS broj: 81335-37-7
2-[(RS)-4-isopropil4-metil-5-okso-2imidazolin-2-il] kvinolin3-karboksilna kiselina
≥ 960 g/kg
(racemska smeša)
31.12.2018.
950 g/kg
30.06.2013.
CIPAC broj: 699
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Imazamoks
CAS broj: 114311-32-9
(±)-2-(4-izopropil-4-metil5-okso-2-imidazolin-2-il)-5(metoksimetil) nikotinska
kiselina
CIPAC broj: 619
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Imazosulfuron
CAS broj: 122548-33-8
1-(2-hlorimidazo[1,2α]piridin-3-ilsulfonil)-3(4,6-dimetoksipirimidin-2il)urea
≥ 980 g/kg
31.03.2015.
(E)-1-(6-hlor-3piridinilmetil)-Nnitroimidazolidin2-ilidenamin
≥ 970 g/kg
31.07.2019.
CIPAC broj: 590
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Imidakloprid
CAS broj: 138261-41-3
CIPAC broj: 582
(FAO specifikacija)
unije.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao regulator rasta.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
mogućnost zagaĎenja podzemnih voda, ako se
primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem
i/ili
nepovoljnim
klimatskim
uslovima. Gde je to svrsishodno, moraju se
primeniti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu neciljanih terestričnih i vodenih biljaka.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere
za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
Radi zaštite neciljanih organizama, naročito pčela
i ptica, kod primene za tretiranje semena
propisani su sledeći uslovi:
– tretiranje semena se može vršiti samo u
objektima namenjenim za treiranje semena
(doradni centri). Ovi objekti moraju da
primenjuju najbolje raspoložive tehnike da bi se
eliminisali izdvajanje prašine tokom skladištenja,
transporta i primene,
– mora se koristiti adekvatna oprema za setvu
tretiranog semena da bi se obezbedio visok
stepen inkorporacije u zemljištu, minimalno
izlivanje i izdvajanje prašine.
Na deklaraciji semena mora biti naznačeno da je
-
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
-
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
-
Klasifikacija
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
H302
H400
H410
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H302
H410
-
Klasifikacija
Xn; R22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)22-57-6061
Indoksakarb
CAS broj: 173584-44-6
CIPAC broj: 612
metil (S)-N-[7-hlor-,3,4a,5tetrahidro-4a(metoksikarbonil)
indeno[1,2-e][1,3,4]
oksadiazin-2-ilkarbonil]-4’(trifluormetoksi) karbanilat
TC (tehnički materijal):
≥ 628 g/kg
indoksakarba
31.03.2016.
960 g/kg
31.12.2013.
(FAO specifikacija)
Iprodion
CAS broj: 36734-19-7
CIPAC broj: 278
(FAO specifikacija)
3-(3,5-dihlorfenil)-Nizopropil-2,4dioksoimidazolidin-1karboksimid
Relevantne nečistoće:
gubitak sušenjem maks.
10 g/kg.
tretirano imidaklopridom, a postupak registracije
mora obezbediti mere za smanjenje rizika.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže imidakloprid
za druge namene osim za primenu u paradjzu u
stakleniku posebna pažnja se obraća na uslove za
registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i
informacije dostavljeni pre odlučivanja o
registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika i osiguranje da je u uslovima
primene propisano nošenje odgovarajućih ličnih
zaštitnih sredstava,
– uticaj na vodene organizme, neciljane
zglavkare, kišne gliste, druge mikroorganizme
zemljišta i osiguranje da postupak registracije,
gde je to svrsishodno, mora uključiti i mere za
smanjenje rizika,
– zaštitu medonosnih pčela, naročito pri folijarnoj
primeni i osiguranje da postupak registracije, gde
je to svrsishodno, mora uključiti i mere za
smanjenje rizika.
Meže se zahtevati i podnošenje dodatnih
informacija koje se odnose na procenu rizika za
lica koja primenjuju sredstva i drugih radnika i
procenu rizika za ptice i sisare.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu vodenih organizama.
Uslovi za primenu, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
-
Klasifikacija
Карц. 2
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H351
H400
-
Klasifikacija
Карц. кат.3; R40
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 40-50/53
S: (2-)36/37-60-61
Iprovalikarb
CAS broj: 140923-17-7
izopropil {2-metil-l-[l-(4metilfenil) etilkarbonil]
propil}– karbamat
950 g/kg
(privremena
specifikacija)
30.06.2011.
950 g/kg
30.09.2013.
CIPAC broj: 620
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Izoksaflutol
CAS broj: 141112-29-0
5-ciklopropil-4-(2metilsulfonil-4trifluormetilbenzoil)
izoksazol
CIPAC broj: 575
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Izoproturon
CAS broj: 34123-59-6
CIPAC broj: 336
(Dodatak I Uputstva 91/414)
3-(4-izopropilfenil)-1,1dimetilurea
970 g/kg
31.12.2013.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu podzemnih voda gde se aktivna
supstanca primenjuje u većim količinama
(naročito pri primeni na tresetnim zemljištima) na
kiselim zemljištima (pH<6) u nepovoljnim
klimatskim uslovima,
– rizik za vodene beskičmenjake, ako se
primenjuje neposredno u blizini površinskih
voda. Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti
mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni:
– specifikacija tehničke supstance koja se
komercijalno proizvodi mora biti potvrĎena i
potkrepljena
odgovarajućim
analitičkim
podacima. Uzorak tehničke supstance korišćen u
toksikološkim studijama mora se uporediti i
proveriti sa specifikacijom tehničke supstance,
– posebna pažnja se obraća na zaštitu lica koja
primenjuju sredstva.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih
voda ako se primenjuje na područjima sa
osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim
klimatskim uslovima.
Gde je to svrsishodno, primenjuju se mere za
smanjenje rizika ili program sistematskog
praćenja ostataka u životnoj sredini (monitoring).
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje u
H410
Obeležavanje
GHS08
GHS09
Пажња
H351
H410
-
Klasifikacija
Токс. по репр.
2
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H361d ***,
H400, H410
Obeležavanje
GHS08, GHS09
Пажња
H361d ***
H410
Klasifikacija
Карц. 2
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H351
H400
H410
-
Klasifikacija
Токс. по репр.
кат. 3; R63
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 50/53-63
S: (2-)36/37-6061
Klasifikacija
Карц. кат.3;
R40
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 40-50/53
S: (2-)36/37-6061
Jodosulfuron
CAS broj: 185119-76-0
(aktivna supstanca)
144550-36-7 (jodosulfuron-metilnatrijum)
4-jod-2-[3-(4-metoksi-6metil-1,3,5-triazin-2-il)
ureidosulfonil] benzoat
910 g/kg
31.12.2013.
4-hidroksi-3,5-dijodobenzonitril
960 g/kg
28.02.2015.
≥ 160 g/kg
31.08.2019.
CIPAC broj: 634 (aktivna supstanca)
634.501 (jodosulfuron-metilnatrijum)
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Joksinil
CAS broj: 13684-83-4
CIPAC broj: 86
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Kalcijum fosfid
CAS broj: 1305-99-3
CIPAC broj: 505
(Dodatak I Uputstva 91/414)
kalcijum fosfid
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima ili ako se
primenjuju količine koje su veće od
registrovanih, a gde je to svrsishodno, moraju se
primeniti mere za smanjenje rizika,
– zaštitu vodenih organizama, a postupak
registracije, gde je to svrsishodno, mora uključiti
i mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– mogućnost zagaĎenja podzemnih voda
jodosulfuronom i njegovim metabolitima ako se
primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem
i/ili
nepovoljnim
klimatskim
uslovima,
– zaštitu vodenih biljaka.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere
za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu ptica i divljih sisara, a naročito ako se
joksinil primenjuje zimi na vodene organizame.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao rodenticid u obliku gotovih proizvoda
spremnih za primenu.
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao rodenticid samo za primenu na otvorenom.
Primenu sredstva za zaštitu bilja mogu vršiti
samo lica koja poseduju rešenje o primeni
naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja
(profesionalni korisnici).
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
Obeležavanje
GHS08
GHS09
Пажња
H351
H410
-
-
-
-
Klasifikacija
Конт. са водом
зап. гас. 1
Ак. токс. 2 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
H260
H300
H400
Obeležavanje
GHS02
GHS06
GHS09
Klasifikacija
F; R15
T+; R28
R29
N; R50
Obeležavanje
F; T+; N
R: 15/29-28-50
S: (1/2-)22-2836/37-43-45-61
Kalcijum karbid
kalcium karbid
kalcium acetilid
≥ 765 g/kg
31.08.2019.
Sadrži 0,080,52 g/kg
kalcijum fosfida
CAS broj: 75-20-7
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Kalcijum karbonat
kalcium karbonat
≥ 995 g/kg
31.08.2019.
kalijum hidrogen
karbonat
≥ 99,5 %
31.08.2019.
≥ 910 g/kg
30.09.2017.
CAS broj: 471-34-1
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Kalijum hidrogen karbonat
CAS broj: 298-14-6
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Kaptan
CAS broj: 133-06-02
CIPAC broj: 40
(Dodatak I Uputstva 91/414)
N-(trihlormetiltio)
cikloheks-4-en-1,2dikarboksimid
Nečistoće:
- perhlormetilmerkaptan
(R005406): maks. 5
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika i osiguranju da je u uslovima
primene propisano nošenje odgovarajućih ličnih i
respiratornih zaštitnih sredstava,
– zaštitu ptica i sisara. Uslovi za registraciju, gde
je to svrsishodno, moraju uključiti i mere za
smanjenje rizika, kao što su zatvaranje rupa i
potpuna inkorporacija granula u zemljištu,
– zaštitu vodenih organizama. Uslovi za
registraciju, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti i mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone izmeĎu tretiranih površina i
površinskih voda.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao repelent.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao repelent.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to odgovarajuće, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže kaptan za
druge namene osim za paradajz posebna pažnja
Опасност
H260
H300
H400
EUH029
Klasifikacija
Конт. са водом
зап. гас. 1
H260
Obeležavanje
GHS02
Опасност
H260
Klasifikacija
F; R15
Obeležavanje
F
R: 15
S: (2-)8-43
-
-
-
-
Klasifikacija
Карц. 2
Ак. токс. 3 *
Ошт. ока 1
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Klasifikacija
Карц. кат.3;
R40
T; R23
Xi; R41
R43
N; R50
g/kg,
- folpet: maks. 10
g/kg,
- ugljen tetrahlorid:
maks. 0,1 g/kg.
Karbendazim
(neodreĎene stereohemije)
metil benzimidazol-2ilkarbamat
980 g/kg
Nečistoće:
CAS broj: 10605-21-7
CIPAC broj: 263
(FAO specifikacija)
- fenazin-2,3-diamin
(2,3-diaminofenazin)
maks. 0,003 g/kg od
naĎenog sadržaja
karbendazima,
- 3-aminofenazin-2-ol
maks. 0,005 g/kg od
naĎenog sadržaja
karbendazima.
13.06.2011.
se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li
su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni
pre odlučivanja o registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika. Dozvoljeni uslovi primene
moraju da propisuju primenu odgovarajućih
ličnih zaštitnih sredstava i mere za smanjenje
rizika da bi se smanjila izloženost,
– izloženost potrošača putem hrane u pogledu
budućih izmena maksimalno dozvoljenih
količina,
– zaštitu podzemnih voda u osetljivim
područjima.
Uslovi za registraciju uključuju mere za
smanjenje rizika i treba započeti program
sistematskog praćenja ostataka u životnoj sredini
(monitoring) u osetljivim područjima, gde je to
svrsishodno,
– zaštitu ptica, sisara i vodenih organizama.
Uslovi za registraciju moraju uključiti mere za
smanjenje rizika.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
ispitivanje procene dugotrajnog rizika za ptice i
sisare kao i toksikološku procenu potrncijalno
prisutnih metabolita u podzemnoim vodama u
osetljivim područjima.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid y strnim žitaima, kukuruzu, šećernoj
repi, semenu uljane repice i to u količinama koje
ne smeju biti veće od:
– 0,25 kg aktivne materije po ha po jednom
tretiranju za strna žita i seme uljane repice,
– 0,075 kg aktivne materije po ha po jednom
tretiranju za šećernu repu,
– 0,1 kg aktivne materije po ha po jednom
tretiranju za kukuruz.
Nije dozvoljena primena iz vazduhoplova,
primena leĎnim prskalicam i ručna primena bilo
za profesionalnu ili amatersku primenu i primena
u vrtovima i okućnicama.
Potrebno je obezbediti primenu odgovarajućih
mera za smanjenje rizika.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
H351
H331
H318
H317
H400
Obeležavanje
GHS06
GHS05
GHS08
GHS09
Опасност
H351
H331
H318
H317
H400
Klasifikacija
Мут. герм. 1Б
Токс. по репр.
1Б
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H340
H360FD
H400
H410
Obeležavanje
GHS08
GHS09
Опасност
H340
H360FD
H410
Obeležavanje
T; N
R: 23-40-41-4350
S: (1/2-)26-2936/37/39-45-61
Klasifikacija
Мута. кат. 2;
R46
Токс. по репр.
кат. 2; R60-61
N; R50-53
Obeležavanje
T; N
R: 46-60-6150/53
S: 53-45-60-61
Karfentrazon-etil
CAS broj: 128639-02-1
CIPAC broj: 587
etil (RS)-2-hlor-3-[2-hlor-5(4-difluormetil-4,5-dihidro3-metil-5-okso-1H 1,2,4triazol-1-il)-4-fluorfenil]
propionat
900 g/kg
30.09.2013.
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Karvon
CAS broj: 99-49-0 (d/l
smeša)
5-isopropenil-2metillcicloheks-2-en-1-on
≥ 930 g/kg
d/l odnos najmanje
100:1
31.07.2018.
unije.
Posebna pažnja se posvećuje:
– zaštiti vodenih organizama. Mora se poštovati
odgovarajuća udaljenost izmeĎu tretiranih
područja i površinskih voda, koja zavisi od
tehnike primene ili od ureĎaja za primenu,
– zaštiti kišnih glista i drugih makroorganizama u
zemljištu. Uslovi za registraciju uključuju mere
za smanjenje rizika, kao na primer izbor
odgovarajuće kombinacije broja tretiranja i
vremena primene, količine sredstva i ukoliko je
neophodno, koncentraciju aktivne materije,
– zaštiti ptica i sisara. Uslovi primene uključuju
mere za smanjenje rizika, kao na primer
odgovarajuće vreme primene i izbor odreĎenog
oblika formulacije ili formulacije koja sadrži
agense koji onemogućavaju kontakt ptica i sisara
sa sredstvom i smanjuju na minimum izloženost
pomenutih vrsta,
– zaštiti lica koja primenjuju sredstva, koji
moraju da nose odgovarajuću zaštitnu odeću,
rukavice, kombinezon, gumene čizme i zaštitu za
lice ili zaštitne naočare prilikom mešanja,
punjenja, primene i čišćenja ureĎaja za primenu,
osim u slučaju gde je izloženost karbendazimu na
odgovarajući način sprečena dizajnom i izradom
samog ureĎaja ili dodavanjem posebnih zaštitnih
delova na takve ureĎaje.
Da bi se dobila realna slika o uslovima primene i
mogućem
toksikološkom
delovanju
karbendazima nosioci rešenja o registraciji
izveštavaju o bilo kakvom prijavljenom
delovanju na zdravlje lica koja primenjuju
sredstva i dostavljaju podatke o prodaji i načinu
primene sredstva.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih voda
ako se primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere za
smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao regulator rasta.
DEO B
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
-
-
CIPAC broj: 602
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Klodinafop
CAS broj: 114420-56-3
(R)-2-[4-(5-hlor-3-fluor-2
piridiloksi)-fenoksi]propionska kiselina
≥ 950 g/kg
31.01.2017.
(izražen kao
klodinafop-proparžil)
CIPAC broj: 683
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Klofentezin
3,6-bis(2-hlorfenil)1,2,4,5-tetrazin
≥ 980 g/kg
(suvi materijal)
31.12.2018.
960 g/kg
31.10.2018.
CAS broj: 74115-24-5
CIPAC broj: 418
(FAO specifikacija)
Klomazon
CAS broj: 81777-89-1
CIPAC broj: 509
2-(2-hlorbenzil)-4,4dimetil-1,2-oksazolidin-3on
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
bezbednost lica koja primenjuju sredstva.
Uslovi primene uključuju, gde je to svrsishodno,
mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao akaricid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
- specifikaciju tehničkog proizvoda koji se
komercijalno proizvodi koja mora biti potvrĎena i
podržana odgovarajućim analitičkim podacima.
Materijal koji se koristi radi kompletiranja
toksikološkog profila (dosijea) mora biti
uporeĎen i verufikovan u skladu sa
specifikacijom tehničkog proizvoda,
- bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika osiguranje da je u uslovima
primene propisano nošenje odgovarajućih ličnih
zaštitnih sredstava, gde je to svrsishodno,
- potencijalno dugoročno prenošenje putem
vazduha,
- rizik za neciljane organizme. Uslovi registracije,
gde je to svrsishodno, moraju uključiti mere za
smanjenje rizika.
Može se tražiti dostavljanje dodatnih podataka o
monitoringu potencijalno dugoročnog prenošenja
klofentezina putem vazduha i sa tim povezani
rizik po životnu sredinu, kao i dostavljanje studija
koje potvrĎuju procenu toksikološkog i
ekotoksikološkog rizika metabolita klofentezina.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
-
-
-
-
-
-
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Klopiralid
3,6-dihlorpiridin-2karboksilna kislina
≥ 950 g/kg
30.04.2017.
CAS broj: 1702-17-6
CIPAC broj: 455
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Klotianidin
CAS broj: 210880-92-5
CIPAC broj: 738
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(E)-1-(2-hlor-1,3-tiazol-5ilmetil)-3-metil-2nitroguanidin
≥ 960 g/kg
31.06.2016.
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranje da je u uslovima primene propisano
nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
– zaštitu neciljanih biljaka i mora se osigurati da
uslovi registracije, gde je to svrsishodno,
uključuju i mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Prilikom ocene dokumentacije za registraciju
sredstva za zaštitu bilja koje sadrži klopiralid za
druge namene osim za primenu u proleće posebna
pažnja se obraća na uslove za registraciju,
odnosno da li su svi potrebni podaci i informacije
dostavljeni pre odlučivanja o registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj oceni, posebna pažnja se obraća na
zaštitu neciljanih biljaka i podzemnih voda u
osetljivim u područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem
i/ili
nepovoljnim
klimatskim
uslovima.
Uslovi za registraciju uključuju, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika i treba
započeti program sistematskog praćenja ostataka
u životnoj sredini (monitoring) u osetljivim
područjima da bi se potvrdilo moguće zagaĎenje
podzemnih voda.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
ispitivanja koja potvrĎuju rezultate metabolizma
kod životinja.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj oceni, posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima,
– rizik za ptice koje se pretežno hrane semenom i
Klasifikacija
Ошт. ока 1
H318
Obeležavanje
GHS05
Опасност
H318
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
H302
H400
H410
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Klasifikacija
Xi; R41
Obeležavanje
Xi;
R: 41
S: (2-)26-39
Klasifikacija
Xn; R22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)46-60-61
Krečnjak
Nije dodeljeno
≥ 980 g/kg
31.08.2019.
910 g/kg
31.12.2011.
CAS broj: 1317-65-3
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Kresoksim-metil
CAS broj: 143390-89-0
metil (E)-2-metoksiimino2-[2-(o-toliloksimetil)fenil]
acetat
CIPAC broj: 568
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Krvno brašno
Nije dodeljen
≥ 990 g/kg
31.08.2019.
≥ 915 g/kg
maks. 0,1 %
čestica
kristalni silicijum
dioksid
(sa prečnikom < 50 µm)
31.08.2019.
≥ 965 g/kg
31.12.2018.
CAS broj: Nije dodeljen
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Kvarcni pesak
kvarc, silicijumdioksid,
silika, silikon dioksid, SiO2
CAS broj: 14808-60-7
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Kvinoklamin
CAS broj: 2797-51-5
2-amino-3-hlor1,4-naftokvinon
Nečistoća: dihlon (2,3-
sisare gde se klotianidin koristi za tretiranje
semena.
Uslovi za primenu moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao repelent.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih
voda u osetljivim područjima.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao repelent. Krvno brašno mora biti u skladu sa
propisima kojima se regulišu otpaci životinjskog
porekla koji nisu namenjeni za ishranu ljudi.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao repelent.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishosno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
Пажња
H302
H410
-
Klasifikacija
Карц. 2
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H351, H400,
H410
Obeležavanje
GHS08, GHS09
Пажња
H351, H410
-
-
Klasifikacija
Карц. кат.3;
R40
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 40-50/53
S: (2-)36/37-6061
-
-
-
-
-
dihlor-1,4-naftokvinon)
maks. 15 g/kg.
CIPAC broj: 648
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Kvinoksifen
5, 7-dihlor-4 (ρfluorfenoksi)kvinolin
970 g/kg
31.08.2014.
CAS broj: 124495-18-7
CIPAC broj: 566
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Kvizalofop-P:
Kvizalofop-P-etil
CAS broj. 100646-51-3
CIPAC broj: 641.202
30.11.2019.
etil (R)-2-[4-(6hlorkvinoksalin-2iloksi)fenoksi] propionat
≥ 950 g/kg
(RS)-tetrahidro-furfuril (R)2-[4-(6- hlorkvinoksalin-2iloksi)fenoksi] propionat
≥ 795 g/kg
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Kvizalofop-P-tefuril
CAS broj: 119738-06-6
CIPAC broj: 641.226
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže kvinoklamin
za druge namene osim za primenu na ukrasnim
biljkama i rasadu posebna pažnja se obraća na
uslove za registraciju, odnosno da li su svi
potrebni podaci i informacije dostavljeni pre
odlučivanja o registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva,
radnika i drugih prisutnih osoba i osiguranje da je
u uslovima primene propisano nošenje
odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
– zaštitu vodenih organizama,
– zaštitu ptica i malih sisara.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti odgovarajuće mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih
organizama. Gde je to svrsishodno, primenjuju se
mere za smanjenje rizika i program sistematskog
praćenja ostataka u osetljivim područjima.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– specifikaciju tehničkog materijala koji se
komercijalno proizvodi koja mora biti potvrĎean
ili
podržana
odgovarajućim
analitičkim
podacima. Tehnički materijal koji je korišćen u
toksikološkim studijama mora biti uporeĎen i
verifikovan u odnosu na specifikaciju tehničkog
materijala,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika i osiguranje da je u uslovima
Klasifikacija
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H317, H400,
H410
Obeležavanje
GHS07, GHS09
Пажња
H317, H410
Kvizalofop-Ptefuril
Klasifikacija
Мут. герм. 2
Токс. по репр.
1Б
Ак. токс. 4 *
Спец.
токс.−ВИ 2 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H341, H360Df,
H302, H373 **,
H400
H410
Klasifikacija
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-37-4660-61
Kvizalofop-Ptefuril
Klasifikacija
Мута. кат. 3;
R68
Токс. по репр.
кат. 2; R61
Токс. по репр.
кат. 3; R62
Xn; R22-48/22
N; R50-53
Obeležavanje
T; N
R: 61-22-48/2262-68-50/53
S: 53-45-60-61
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Lambda-cihalotrin
Smeša izomera u odnosu
1:1:
810 g/kg
31.12.2011.
CAS broj: 91465-08-6
CIPAC broj: 463
(FAO specifikacija)
Laminarin
(S)-α-cijano-3-fenoksibenzil
(Z)-(1R,3R)-3-(2-hlor-3,3,3trifluorpropenil)2,2-dimetilciklopropan
karboksilat
i
(R)-α-cijano-3fenoksibenzil (Z)-(1S,3S)-3(2-hlor-3,3,3trifluorpropenil)2,2-dimetilciklopropan
karboksilat
polisaharid
(1→3)-β-D-glukan
≥ 860 g/kg suve
materije
31.03.2015.
Nema relevantnih
nećistoća
30.04.2019.
≥ 975 g/kg
31.12.2018.
CAS broj: 9008-22-4
CIPAC broj: 671
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Lecanicillium muscarium
(ranije Verticilium lecanii)
Soj: Ve 6
Nije primenljivo
Zbirka kulture broj: CABI (=IMI)
268317, CBS 102071, ARSEF 5128
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Lenacil1
CAS broj: 2164-08-1
CIPAC broj: 163
(Dodatak I Uputstva 91/414)
3-cikloheksil-1,5,6,7tetrahidrociklopentapirimidi
n2,4(3H)-dion
primene propisano nošenje odgovarajućih ličnih
zaštitnih sredstava,,
– zaštitu neciljanih biljaka i osiguranje da uslovi
za registraciju uključuju mere za smanjenje
rizika, gde je to svrsishodno, kao što su zaštitne
zone.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
informacija o riziku za neciljane zglavkare.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva,
– mogući uticaj na vodene organizme i neciljane
zglavkare, uključujući i pčele i osiguranje da
uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika,
– ostatke u hrani, a naročito na njihovo akutno
delovanje.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao aktivator odbrambenog mehanizma bilja.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
Obeležavanje
GHS08,
GHS07,
GHS09
Опасност
H341
H360Df
H302
H373 **
H410
Klasifikacija
Ак. токс. 2 *
Ак. токс. 3 *
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H330, H301,
H312, H400,
H410
Obeležavanje
GHS06, GHS09
Опасност
H330, H301,
H312, H410
-
Klasifikacija
T+; R26
T; R25
Xn; R21
N; R50-53
Obeležavanje
T+; N
R: 21-25-2650/53
S: (1/2-)2836/37/39-38-4560-61
-
-
-
-
-
Linuron
3-(3,4-dihlorfenil)-1metoksi-1-metilurea
900 g/kg
CAS broj: 330-55-2
Nečistoće:
CIPAC broj: 76
- slobodne amino soli
maks. 0.4%,
obračunate kao
dimetilamin
hidrohlorid,
(FAO specifikacija)
(Dodatak I Uputstva 91/414)
31.12.2013.
- voda maks. 1%.
Lufenuron
CAS broj: 103055-07-8
(RS)-1-[2,5-dihlor-4(1,1,2,3,3,3-heksafluorpropoksi)-fenil]-3-(2,6difluorbenzoil)-urea
≥ 970 g/kg
31.12.2019.
unije.
U ukupnoj oceni, posebna pažnja se obraća na:
- rizik za vodene organizme, a naročito alge i
vodene biljke. Uslovi za registraciju moraju
uključiti mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone izmeĎu tretiranih površina i
površinskih voda,
- zaštitu podzemnih voda ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi
registracije, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika i monitoring
kako bi se potvrdila kontaminacija podzemnih
voda metabolitima IN-KF 313, M1, M2 i M3 u
osetljivim područjima.
Može se zahtevati dostavljanje podataka koji
potvrĎuju identitet i karakterizaciju metabolita
Polar B i Polara u zemljištu i metabolita M1, M2
i M3 koji se javljaju u lizimetrijskim studijama,
kao i podatke koji potvrĎuju plodored,
uključujući i moguće fitotoksične efekte.
Ukoliko klasifikacija lenacila identifikuje potrebu
za dostavljanjem dodatnih informacija o
relevantnim metabolitima IN-KF 313, M1, M2,
M3, Polar B i Polara ti podaci moraju biti
dostavljeni.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj oceni, posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu divljih sisara, neciljanih zglavkara i
vodenih organizama. Uslovi registracije, gde je to
svrsishodno, moraju uključiti mere za smanjenje
rizika,
– zaštitu lica koja primenjuju sredstva.
Klasifikacija
Токс. по репр.
1Б
Карц. 2
Ак. токс. 4 *
Спец.
токс.−ВИ 2 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H360Df, H351,
H302, H373 **,
H400, H410
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid za primenu u zatvorenom prostoru
ili za primenu na otvorenom prostoru, ali samo u
Obeležavanje
GHS08,GHS07,
GHS09
Опасност
H360Df, H351,
H302, H373 **,
H410
Klasifikacija
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Klasifikacija
Токс. по репр.
кат. 2; R61
Токс. по репр.
кат. 3; R62
Карц. кат.3;
R40
Xn; R22-48/22
N; R50-53
Obeležavanje
T; N
R: 61-22-4048/22-62-50/53
S: 53-45-60-61
Klasifikacija
R43
N; R50-53
CIPAC broj: 704
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Magnezijum fosfid
CAS broj: 12057-74-8
CIPAC broj: 228
(Dodatak I Uputstva 91/414)
magnezijum fosfid
≥ 880 g/kg
31.08.2019.
obliku mamaka.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– visoku perzistetnost lufenurona u životnoj
sredini i visok rizik od bioakumulacije i
osiguranje da primena lufenurona nema negativan
dugotrajan efekat na neciljane organizme,
– zaštitu ptica, sisara, zemljišnih neciljanih
organizama,
pčela,
neciljanih
zglavkara,
površinskih voda i vodenih organizama u
osetljivim područjima.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
ispitivanja koja se odnose na specifikaciju
tehničkog materijala.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid i rodenticid u obliku gotovih
proizvoda spremnih za primenu.
Primenu sredstva za zaštitu bilja mogu vršiti
samo lica koja poseduju rešenje o primeni
naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja
(profesionalni korisnici).
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu potrošača i osiguranje da su ostaci od
upotrebljenih sredstvaa na bazi magnezijumfosfida uklonjeni posle suzbijanje skladišnih
štetočina i primenjeni odgovarajući periodi
dodatnog čuvanja,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika i osiguranju da je u uslovima
primene propisano nošenje odgovarajućih ličnih i
respiratornih zaštitnih sredstava,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika tokom fumigacije u zatvorenom,
– bezbednost radnika po ponovnom ulasku u
prostorije u kojima je obavljena fumigacija,
– zaštitu drugih osoba od curenja gasa koje su
prisutne tokom fumigacije u zatvorenom,
– zaštitu ptica i sisara. Uslovi za registraciju, gde
je to svrsishodno, moraju uključiti i mere za
smanjenje rizika, kao što su zatvaranje rupa i
potpuna inkorporacija granula u zemljištu,
– zaštitu vodenih organizama. Uslovi za
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H317
H400
H410
Obeležavanje
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-37-6061
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H317
H410
Klasifikacija
Конт. са водом
зап. гас. 1
Ак. токс. 2 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
H260
H300
H400
Obeležavanje
GHS02
GHS06
GHS09
Опасност
H260
H300
H400
EUH029
Klasifikacija
F; R15
T+; R28
R29
N; R50
Obeležavanje
F; T+; N
R: 15/29-28-50
S: (1/2-)22-2843-45-61
Malation
dietil (dimetoksifosfinotioiltio) sukcinat
≥ 950 g/kg
30.04.2020.
Relevantne nečistoće:
CAS broj: 121-75-5
ili
CIPAC broj: 12
(FAO specifikacija)
S-1,2-bis
(etoksikarbonil)etil O,Odimetil fosforoditioat
racemat
- malaokson maks. 1
g/kg,
- izomalation maks. 4
g/kg,
- MeOOSPS-triestar
(CAS broj 2953-29-9;
fosforditionska
kiselina, O,O,S
trimetil estar) maks.
15 g/kg,
- MeOOOPS-triestar
(CAS broj 152-18-1;
fosforditionska
kiselina, O,O,O
trimetil estar) maks. 5
g/kg.
Malein-hidrazid
CAS broj: 123-33-1
CIPAC broj: 310
(Dodatak I Uputstva 91/414)
6-hidroksi-2H-piridazin-3on
940 g/kg
Relevantna nečistoća:
hidrazin maks. 0,001
g/kg (1 mg/kg).
31.12.2013.
registraciju, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti i mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone izmeĎu tretiranih površina i
površinskih voda.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid. Primenu sredstva za zaštitu bilja
mogu vršiti samo lica koja poseduju rešenje o
primeni naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja
(profesionalni korisnici).
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika: u uslovima za primenu moraju se
navesti lična zaštitna sredstva koja se koriste pri
rukovanju i primeni ;
– zaštitu vodenih organizama: uslovi za
registraciju, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti i mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone izmeĎu tretiranih površina i
površinskih voda;
– zaštitu insektivornih ptica i pčela: uslovi za
registraciju, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti i mere za smanjenje rizika. Što se tiče
pčela, na deklaraciji i uputstvu za primenu moraju
biti navedene mere kojima se sprečava izlaganje
pčela.
U deklaraciji i uputstvu za primenu svih
formulacija na bazi malationa moraju biti
navedene neophodne instrukcije za otklanjanje
rizika od formiranja izomalationa iznad
dozvoljenh granica u toku skladištenja i
transporta. uslovi za registraciju, gde je to
svrsishodno, moraju uključiti i mere za smanjenje
rizik.
Za registraciju je potrebno dostaviti podatke:
– koji potvrĎuju procenu rizika po konzumenta,
– o proceni rizika na insektivorne ptice (akutna i
hronična toksičnost),
– o kvantifikaciji različitih potencijala
malaoksona i malationa.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao
regulator rasta.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H302
Н317
H400
H410
Klasifikacija
Xn; R22
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-43-50/53
S: (2-)24-37-4660-61
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H302
H317
H410
-
-
Maneb
CAS broj: 12427-38-2
mangan
etilenbis(ditiokarbamat)
(polimerni)
CIPAC broj: 61
(FAO specifikacija)
≥ 860 g/kg
30.06.2016.
Sadržaj mangana:
- min. 20%, od
naĎenog sadržaja
maneba,
- maks. 22,5% od
naĎenog sadržaja
maneba.
Nečistoće:
- voda maks. 1,5%,
- cink maks. 0,5% od
naĎenog sadržaja
maneba.
Nečistoća od
toksikološkog značaja:
etilentiourea maks. 0,5
% koncentracije
maneba.
Mankozeb
CAS broj: 8018-01-7 (ranije
8065-67-5)
CIPAC broj: 34
(Dodatak I Uputstva 91/414)
mangan etilenbis
ditiokarbamat (polimerni)
kompleks sa soli cinka
≥ 800 g/kg
Nečistoća od
toksikološkog značaja:
etilentiourea maks. 0,5
% koncentracije
mankozeba.
30.06.2016.
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu neciljanih zglavkara i osiguranju da
uslovi za registraciju uključuju mere za smanjenje
rizika, gde je to svrsishodno,
– mogućnost zagaĎenja podzemnih voda ako se
primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem
i/ili
nepovoljnim
klimatskim
uslovima. Gde je to svrsishodno, moraju se
primeniti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na:
- mogućnost zagaĎenja podzemnih voda ako se
primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem
i/ili
nepovoljnim
klimatskim
uslovima.
- ostatke u hrani i ocenu izloženosti potrošača
putem hrane,
- zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i
neciljanih zglavkara i osiguranje da uslovi
registracije uključuju mere za smanjenje rizika.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
ispitivanja koja potvrĎuju procenu rizika za ptice
i sisare i razvojne toksičnosti.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na:
- mogućnost zagaĎenja podzemnih voda ako se
primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem
i/ili
nepovoljnim
klimatskim
uslovima.
- ostatke u hrani i ocenu izloženosti potrošača
putem hrane,
- zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i
neciljanih zglavkara i osiguranje da uslovi
registracije uključuju mere za smanjenje rizika.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
ispitivanja koja potvrĎuju procenu rizika za ptice
Klasifikacija
Токс. по репр.
2
Ак. токс. 4*
Ирит. ока 2
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H335
H317
Obeležavanje
GHS07
Пажња
H335
H317
Klasifikacija
Токс. по репр.
2
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
H361d***
H317
H400
Obeležavanje
GHS08
GHS07
GHS09
Пажња
H361d***
H317
H400
Klasifikacija
Токс по репр.
кат. 3; R63
Xn; R20
Xi; R36
R43
Obeležavanje
N; R50-53
Xn; N
R: 20-36-43-6350/53
S: (2-)36/37-4660-61
Klasifikacija
Токс. по репр.
кат. 3; R63
R43
Obeležavanje
N; R50
Xn; N
R: 43-63-50
S: (2-)36/37-4661
Masne kiseline C7 do C20
CAS broj: 112-05-0
(Pelargonijumova kiselina)
67701-09-1 (Masne kiseline i C7-C18
i C18 nezasićene kalijumove soli)
124-07-2 (Kaprilna kiselina)
31.08.2019.
Nonanonska kiselina,
Kaprilna kiselina,
Pelargonijumova kiselina,
Kaprilna kiselina, Laurinska
kiselina, Masna kiselina
(u svim slučajevima ISO
naziv)
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid, akaricid, herbicid i regulator rasta.
Pelargoniju-mova
kiselina ≥ 889 g/kg
masne kiseline ≥ 838
g/kg
112-80-1 (Oleinska kiselina)
85566-26-3 (Metil estri masnih
kiselina C8-C10)
111-11-5 (Metil oktanoat)
Oktanoinska kiselina,
Nonanoinska kiselina,
Dekanoinska kiselina,
Dodekanoinska kiselina,
cis-9-oktadecenoinska
kiselina (u svim
slučajevima ISO naziv)
Nonanonska
kiselina
Klasifikacija
Кор. коже 1Б
H314
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
334-48-5 (Kaprilna kiselina)
143-07-7 (Laurinska kiselina)
i sisare i razvojne toksičnosti.
DEO A
Obeležavanje
GHS05
Опасност
H314
Nonanonska
kiselina
Klasifikacija
C; R34
Obeležavanje
C
R: 34
S: (1/2-)26-2836/37/39-45
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
metil estri masnih
kiselina ≥ 99 %
masne kiseline, C7-C10,
Metil estri
110-42-9 (Metil dekanoat)
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
MCPA
4-hlor-o-toliloksisirćetna
kiselina
CAS broj: 94-74-6
CIPAC broj: 2
(FAO specifikacija)
MCPB
CAS broj: 94-81-5
4-(4-hlor-otoliloksi)butanska kislina
≥ 930 g/kg
Nečistoće:
- voda maks. 15 g/kg,
- slobodni fenoli maks.
10 g/kg, obračunati
kao 4-hlor-2metilfenol,
- sulfatni pepeo maks.
10 g/kg,
- ostatak nerastvorljiv
u trietanolaminu:
rastvor materijala u
trietanolaminu ne sme
imati više od 1 g/kg
ostatka na situ 105
µm, a prosejani
rastvor mora biti bistar
ili opalescentan i može
imati taloga samo u
tragovima.
≥ 840 g/kg
Sadržaj vode:
- suve kiseline maks.
30.04.2016.
30.04.2016.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na:
- mogućnost zagaĎenja podzemnih voda ako se
primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem
i/ili
nepovoljnim
klimatskim
uslovima. Uslovi za registraciju, gde je to
svrsishodno, moraju uključiti mere za smanjenje
rizika,
- zaštitu vodenih organizama i osiguranju da
uslovi za registraciju uključuju, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone.
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ирит. коже 2
Ошт. ока 1
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
H302, H315,
H318, H400
H410
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
Klasifikacija
Xn; R22
Xi; R38-41
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-38-4150/53
S: (2-)26-37-3960-61
Obeležavanje
GHS05,GHS07,
GHS09
Опасност
H302, H315,
H318, H410
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
CIPAC broj: 50
15 g/kg,
- rastvorene kiseline
maks. 15 g/kg
raspoložive vode;
navesti približan
sadržaj vode.
(FAO specifikacija)
Mekoprop
CAS broj:7085-19-0
CIPAC broj: 51
(FAO specifikacija)
(RS)-2-(4-hlor-o-toliloksi)propionska kislina
Nečistoće:
- slobodni fenoli maks.
30 g/kg, obračunati
kao
4-hlor-2metilfenol,
- sulfatni pepeo maks.
10 g/kg,
- ostatak nerastvorljiv u
trietanolaminu: rastvor
materijala
u
trietanolaminu ne sme
imati više od 1 g/kg
ostatka na situ 105
µm,
a
prosejani
rastvor mora biti bistar
ili opalescentan i može
imati taloga samo u
tragovima.
840 g/kg
Sadržaj vode:
- suve kiseline maks.
15 g/kg,
- rastvorene kiseline
maks. 15 g/kg
raspoložive vode;
navesti približan
sadržaj vode.
Nečistoće:
- slobodni fenoli maks.
15 g/kg, obračunati
kao 4-hlor-2metilfenol,
- sulfatni pepeo maks.
10 g/kg,
- ostatak nerastvorljiv u
trietanolaminu: rastvor
materijala u
trietanolaminu ne sme
imati više od 1 g/kg
ostatka na situ 105
µm, a prosejani
rastvor mora biti bistar
ili opalescentan i može
31.05.2014.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na:
- mogućnost zagaĎenja podzemnih voda ako se
primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem
i/ili
nepovoljnim
klimatskim
uslovima. Uslovi za registraciju, gde je to
svrsishodno, moraju uključiti mere za smanjenje
rizika,
- zaštitu vodenih organizama i osiguranju da
uslovi za registraciju uključuju, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone.
сред.-хрон. 1
H400
H410
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ирит. коже 2
Ошт. ока 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H302
H315
H318
H400
H410
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– mogućnost zagaĎenja podzemnih voda ako se
primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika,
– zaštitu neciljanih zglavkara. Gde je to
svrsishodno, moraju se primeniti mere za
smanjenje rizika.
N
R: 50/53
S: 60-61
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
Obeležavanje
GHS05
GHS07
GHS09
Опасност
H302
H315
H318
H410
Klasifikacija
Xn; R22
Xi; R38-41
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-38-4150/53
S: (2-)13-2637/39-60-61
Mekoprop-P
(R)-2-(4-hlor-o-toliloksi)propionska kiselina
imati taloga samo u
tragovima.
860 g/kg
31.05.2014.
CAS broj: 16484-77-8
CIPAC broj: 475
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Mepanipirim
N-(4-metil-6-prop-1inilpirimidin-2-il)anilin
960 g/kg
30.09.2014.
CAS broj: 110235-47-7
CIPAC broj: 611
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Mepikvat
1,1-dimetilpiperidin
hlorid (mepikvat hlorid)
≥ 990 g/kg
28.02.2019.
CAS broj: 15302-91-7
CIPAC broj: 440
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Mepikvat-hlorid
CAS broj:
24307-26-4
CIPAC broj: 440.330
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Metalaksil
CAS broj: 57837-19-1
CIPAC broj: 365
metil N-(metoksiacetil)-N(2,6- xilil)-DL-alaninat
950 g/kg
Nečistoća od
toksikološkog značaja:
2,6-dimetilaniline maks.
30.06.2020.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
mogućnost zagaĎenja podzemnih voda ako se
primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu vodenih organizama. Gde je to svrsishodno,
moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao regulator rasta.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže mrpikvat za
druge namene osim za primenu u ječmu posebna
pažnja se obraća na uslove za registraciju,
odnosno da li su svi potrebni podaci i informacije
dostavljeni pre odlučivanja o registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na ostatake u hrani
biljnog i životinjskog porekla i proceni
izloženosti potrošača putem hrane.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ошт. ока 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 2
H302, H318,
H411
Obeležavanje
GHS05,GHS07,
GHS09
Опасност
H302, H318,
H411
Klasifikacija
Карц. 2
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
H351, H400,
H410
Obeležavanje
GHS08,GHS09
Пажња
H351, H410
Mepikvat-hlorid
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.-хрон. 3
H302
H412
Obeležavanje
GHS07
Пажња
H302
H412
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 3
Klasifikacija
Xn; R22
Xi; R41
N; R51-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-41-51/53
S: (2-)13-2637/39-46-61
Klasifikacija
Карц. кат. 3;
R40
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 40-50/53
S: (2-)36/37-4660-61
Mepikvat-hlorid
Klasifikacija
Xn; R22
R52-53
Obeležavanje
Xn
R: 22-52/53
S: (2-)61
Klasifikacija
Xn; R22
R43
R52-53
1 g/kg.
(FAO specifikacija)
Metalaksil-M
CAS broj: 70630-17-0
metil(R)-2-{[(2,6dimetilfenil)metoksi-acetil]
amino} propionat
910 g/kg
30.09.2012.
CIPAC broj: 580
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Metamitron
CAS broj: 41394-05-2
CIPAC broj: 381
(Dodatak I Uputstva 91/414)
4-amino-4,5-dihidro3-metil-6-fenil1,2,4-triazin-5-on
≥ 960 g/kg
31.08.2019.
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na mogućnost
zagaĎenja podzemnih voda ovom aktivnom
supstancom
ili
njenim
degradacionim
prroizvodima CGA 62826 i CGA 108906, kada
se primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima.
Gde je to svrsishodno, moraju uključiti mere za
smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
mogućnost
zagaĎenja
podzemnih
voda
metalaksilom-M ili proizvodima njegove
razgradnje CGA 62826 i CGA 108906, ako se
primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem
i/ili
nepovoljnim
klimatskim
uslovima. Gde je to svrsishodno, moraju se
primeniti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže metamitron
za druge namene osim za primenu u usevima
korenastog bilja posebna pažnja se obraća na
uslove za registraciju, odnosno da li su svi
potrebni podaci i informacije dostavljeni pre
odlučivanja o registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika i osiguranje da je u uslovima
primene propisano nošenje odgovarajućih ličnih
zaštitnih sredstava,
– zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima,
- rizik za ptice i sisari i neciljane terestrične
biljke.
H302
H317
H412
Obeležavanje
GHS07
Пажња
H302
H317
H412
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ошт. ока 1
H302
H318
Obeležavanje
GHS05
GHS07
Опасност
H302
H318
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
H302
H400
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H302
H400
Obeležavanje
Xn
R: 22-43-52/53
S: (2-)13-24-3746-61
Klasifikacija
Xn; R22
Xi; R41
Obeležavanje
Xn
R: 22-41
S: (2-)26-39-46
Klasifikacija
Xn; R22
N; R50
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-50
S: (2-)61
Metarhizium anisopliae
var. anisopliae
(ranije Metarhizium
anisopliae)
Nije primenljivo
Nema relevantnih
nećistoća
30.04.2019.
Soj: BIPESCO 5/F52
CAS broj: 67129-08-2
CIPAC broj: 411
(FAO specifikacija)
-
-
-
-
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to odgovarajuće, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
Zbirka kulture broj: M.a. 43; 275-86
(akronimi V275 ili KVL 275); KVL
99-112 (Ma 275 ili V
275); DSM 3884; ATCC 90448;
ARSEF 1095
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Metazahlor
Postupak registracije, gde je to svrsishodno, mora
uključiti i mere za smanjenje rizika
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
ispitivanja uticaja metabolita M3 u zemljištu na
podzemne vode, ostataka u usevima u plodoredu i
procenu dugoročnog rizika na ptice koje se hrane
insektima i specifičnih rizika za ptice i sisare koji
mogu biti izloženi kontaminiranoj vodi.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid i akaricid.
2-hlor-N-(pirazol1-ilmetil)acet-2′,6′ksilidid
≥ 940 g/kg
Nečistoća procesa
proizvodnje od
toksikološkog značaja:
toluen maks. 0,05 %.
31.07.2019.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid, sa maksimalnom količinom primene
od 1 kg/ha, svake treće godine na istoj površini.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranje da je u uslovima primene propisano
nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
– zaštitu vodenih organizama,
– zaštitu podzemnih voda, gde se aktivna
supstanca primenjuje u područjima sa osetljivim
(lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim
uslovima.
Postupak registracije, gde je to svrsishodno, mora
uključiti i mere za smanjenje rizika i neophodno
je sprovesti program monitoringa ostataka
metabolita 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 i
479M12 u osetljivim zonama.
Ako se metazahlor klasifikuje kao „dokazi o
kancerogenosti ograničeni― može se zahtevati i
podnošenje dodatnih ispitivanja za dalju procenu
rizika metazahlora kao ograničenog karcinogena i
dodatne informacije o relevantnosti metabolita
479M04, 479M08, 479M09, 479M11 i 479M12
kao karcinogena.
Metil nonil keton
undekan-2-on
≥ 975g/kg
31.08.2019.
4-metiltio-3,5-ksilil
metilkarbamat
≥ 970 g/kg
30.09.2017.
CAS broj: 112-12-9
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Metiokarb
Nečistoća:
voda maks. 2 g/kg.
CAS broj: 2032-65-7
CIPAC broj: 165
(FAO specifikacija)
Metiram
CAS broj: 9006-42-2
CIPAC broj: 478
(Dodatak I Uputstva 91/414)
cink amonijum etilenbis
(ditiokarbamat) —
poli[etilenbis
(tiuramdisulfid)]
≥ 840 g/kg
Nečistoća od
toksikološkog značaja:
etilentiourea maks. 0,5
% koncentracije
metirama.
30.06.2016.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao repelent.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao repelent pri tretiranju semena, insekticid i
moluskocid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže metiokarb za
druge namene osim za tretiranje semena kukuruza
posebna pažnja se obraća na uslove za
registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i
informacije dostavljeni pre odlučivanja o
registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
- zaštitu ptica, sisara i neciljanih zglavkara i
osiguranje da uslovi registracije uključuju mere za
smanjenje rizika, gde je to svrsishodno,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika i osiguranje da uslovi primene
propisuju nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih
sredstava,
–izloženost potrošača putem hrane u smislu
izmena maksimalno dozvoljenih količina.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
ispitivanja radi potvrde procene rizika za ptice,
sisare i neciljane zglavkare, kao i toksikološke
procene moguće prisutnosti metabolita u
poljoprivrednim kulturama.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na:
- mogućnost zagaĎenja podzemnih voda ako se
primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim)
-
Klasifikacija
Ак. токс. 3 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H301
H400
H410
-
Klasifikacija
T; R25
N; R50-53
Obeležavanje
T; N
R: 25-50/53
S: (1/2-)22-3745-60-61
Obeležavanje
GHS06
GHS09
Опасност
H301
H410
-
-
Metkonazol
CAS broj: 125116-23-6
(stereohemija nije odreĎena)
(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4hlorbenzil)-2,2-dimetil-1(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)
ciklopentanol
≥ 940 g/kg
31.05.2017.
(suma
cis- i trans-izomera)
CIPAC broj: 706
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Metoksifenozid
N-terc--butil-N’-(3-metoksio-toluil)-3,5-ksilohidrazid
≥ 970 g/kg
31.03.2015.
S-metil (EZ)-N(metilkarbamoiloksi)
tioacetimidat
≥ 980 g/kg
31.08.2019.
CAS broj: 161050-58-4
CIPAC broj: 656
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Metomil
CAS broj: 16752-77-50
CIPAC broj: 264
(FAO specifikacija)
zemljištem
i/ili
nepovoljnim
klimatskim
uslovima.
- ostatke u hrani i ocenu izloženosti potrošača
putem hrane,
- zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i
neciljanih zglavkara i osiguranje da uslovi
registracije uključuju mere za smanjenje rizika.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
ispitivanja radi potvrde procene rizika za ptice i
sisare.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
- zaštitu vodenih organizama, ptica i sisara.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva za
zaštitu bilja. Uslovi za registraciju, gde je to
svrsishodno, moraju uključiti mere zaštite.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu neciljanih vodenih i kopnenih zglavkara.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere
za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid na povrću, u količini primene koja
ne sme prelaziti 0,25 kg aktivne supstance po ha
po tretmanu i sa maksimalnim brojem tretiranja
na istoj površini u toku godine od dva puta.
Primenu sredstva za zaštitu bilja mogu vršiti
samo lica koja poseduju rešenje o primeni
naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja
(profesionalni korisnici).
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Klasifikacija
Токс. по репр.
2
Ак. токс. 4 *
Вод. жив. сред.
– хрон. 2
H361d***,
H302, H411
Obeležavanje
GHS08,GHS07,
GHS09
Пажња
H361d***,
H302, H411
-
Klasifikacija
Ак. токс. 2 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H300
H400
H410
Obeležavanje
GHS06
GHS09
Опасност
H300
Klasifikacija
Токс. по репр.
кат.3; R63
Xn; R22
N; R51-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-63-51/53
S: (2-)36/37-4661
-
Klasifikacija
T+;R28
N; R50-53
Obeležavanje
T+; N
R: 28-50/53
S: (1/2-)2836/37-45-60-61
Metrafenon
CAS broj: 220899-03-6
3’ -brom-2,3,4,6’ tetrametoksi-2’,6dimetilbenzofenon
≥ 940 g/kg
31.01.2017.
4-amino-6-terc-butil-3metiltio-1,2,4-triazin-5(4H)on
≥ 910 g/kg
30.09.2017.
CIPAC broj: 752
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Metribuzin
CAS broj: 21087-64-9
CIPAC broj: 283
(Dodatak I Uputstva 91/414)
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
- bezbednost lica koja primenjuju sredstva.
Uslovi primene moraju propisati nošenje
odgovarajućih ličnih zaštitnih sredsdtava.
Posebna pažnja se posveĎuje izloženosti lica koje
primenjuje sredstva leĎnim ili ručnim ureĎajima
za primenu,
- zaštitu ptica,
- zaštitu vodenih organizama. Uslovi registracije
moraju uključiti, gde je svrsishodno, mere za
smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone,
sprečavanje drifta i oticanja redukcijom dizni,
- zaštitu neciljanih zglavkara, a naročito pčela.
Primenjuju se mere za smanjenje rizika direktnog
kontakta pčela sa tretiranom površinom.
Formulacije na bazi metomila moraju sadržati
repelente i/ili agense za ometanje ponašanja
insekata.
Gde je to svrsishodno, uslovi za registraciju
moraju uključiti i druge mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
ispitivanja specifikacije tehničkog materijala
aktivne supstance koji se proizvodi.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže metribuzin
za druge namene osim primene u krompiru posle
nicanja kao selektivnog herbicida posebna pažnja
se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li
su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni
pre odlučivanja o registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
- zaštitu algi, vodenih biljaka, neciljanih biljaka
izvan tretiranog područja i osiguranje da uslovi za
registraciju, gde je to svrsishodno, uključuju mere
za smanjenje rizika,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
H410
-
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H302
H400
H410
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H302
H410
-
Klasifikacija
Xn; R22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
Metsulfuron-metil
CAS broj: 74223-64-6
metil-2-(4-metoksi-6-metil1,3,5-triazin-2-ilkarbamoil
sulfamoil)benzoat
960 g/kg
30.06.2011.
EC broj: 441
(FAO specifikacija)
Mezosulfuron
CAS broj: 400852-66-6
2-[(4,6-dimetoksipirimidin2-ilkarbamoil)sulfamoil]-α(metansulfonamido)-ptoluenska kiselina
930g/kg
31.03.2014.
2-(4-mesil-2-nitrobenzoil)
cikloheksan-1,3-dion
920 g/kg
30.09.2013.
CIPAC broj: 441
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Mezotrion
Nečistoća u tehničkom
materijalu od
toksikološkog značaja:
1-cijano-6(metilsulfonil)-7-nitro9H-ksanten-9 maks.
0.0002 % (w/w).
CAS broj: 104206-8
CIPAC broj: 625
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Miklobutanil
CAS broj: 88671-89-0
CIPAC broj: 442
(RS)-2-(4-hlorfenil)-2-(1H1,2,4-triazol-1-ilmetil)
heksan nitril
≥ 925 g/kg
Nečistoća u tehničkom
materijalu: 1metilpirolidin-2-on
maks. 1g/kg
osiguranje da uslovi primene propisuju nošenje
odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
ispitivanja radi potvrde procene rizika za
podzemne vode.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu podzemnih voda,
– delovanje na vodene organizme i osiguranje da
uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
uključuju mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu vodenih biljaka,
– mogućnost zagaĎenja podzemnih voda
mezosulfuronom i njegovim metabolitima ako se
primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem
i/ili
nepovoljnim
klimatskim
uslovima.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere
za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
31.05.2021.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
samo kao regulator rasta.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
-
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400, H410
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
Klasifikacija
Токс. по репр.
2
Ак. токс. 4 *
Ирит. ока 2
Вод. жив.
-
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Klasifikacija
Токс. по репр.
кат. 3; R63
Xn; R22
Xi; R36
N; R51-53
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Milbemektin
Milbemektin je smeša
M.A3 i M.A4
CAS broj:
M.A3: 51596-10-2
M.A4: 51596-11-3
CIPAC broj: 660
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Molinat
CAS broj: 2212-67-1
CIPAC broj: 235
(Dodatak I Uputstva 91/414)
M.A3:
(10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5’S,6R,6’R,8 R,13
R,20 R,21R,24S)-21,24dihidroksi-5’,6’,11,13,22pentametil-3,7,19trioksatetraciklo[15.6.1.14,8
.020,24]pentakoza10,14,16,22-tetraen-6-spiro2’-tetrahidropiran-2-on
M.A4:
(10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,
20R,21R,24S)-6’-etil-21,24dihidroksi-5’,11,13,22tetrametil-3,7,19trioksatetraciklo [15.6.1.
14,8020,24] pentakoza10,14,16,22-tetraen-6-spiro2’-tetrahidropiran-2-on
S-etil azepan-1-karbotioat;
S-etil perhidroazepin-1karbotioat;
S-etil perhidroazepin-1tiokarboksilat
≥ 950 g/kg
30.11.2015.
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu operatera i osiguranje da, kada je to
neophodno, uslovi primene propisuju nošenje
adekvatnih ličnih zaštitnih sredstava.
Gde je to svrsishodno, primenjuju se mere za
smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.
Može se zahtevati i podnošenje potvrdnih
informacija o ostacima miklobutanila i njegovih
metabolita u narednoj sezoni posle primene, kao i
informacije koje potvrĎuju da dostupni podaci o
ostacima pokrivaju sve supstance u okviru
definicije ostataka.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao akaricid ili insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu vodenih organizama.
Gde je to svrsishodno, primenjuju se mere za
smanjenje rizika.
950 g/kg
31.07.2014.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– mogućnost zagaĎenja podzemnih voda ako se
primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika,
– mogućnost prenosa aktivne materije na kratka
rastojanja vazduhom.
сред.-хрон. 2
H361d ***
H302
H319
H411
Obeležavanje
GHS08
GHS07
GHS09
Пажња
H361d ***
H302
H319
H411
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ак. токс. 4 *
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
H332
H302
H400
H410
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-36-51/5363
S: (2-)36/37-4661
Klasifikacija
Xn; R20/22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 20/22-50/53
S: (2-)46-60-61
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H332
H302
H410
Klasifikacija
Карц. 2
Токс. по репр.
2
Ак. токс. 4 *
Ак. токс. 4 *
Спец. токс.−
ВИ 2 *
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H351,
H361f ***,
H332, H302,
H373 **,
Klasifikacija
Карц. кат.3;
R40
Токс. по репр.
кат. 3; R62
Xn;
R20/2248/22
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 20/22-40-4348/22-62-50/53
S: (2-)36/37-4660-61
H317, H400,
H410
Natrijum 5-nitroguaiakolat
natrijum 2-metoksi5-nitrofenolat
≥ 980 g/kg
31.10.2019.
natrijum aluminijum
silikat: Nax[(AlO2)
x(SiO2)y] ×
zH2O
1000 g/kg
31.08.2019.
10 % (w/w)
31.08.2019.
CAS broj: 67233-85-6
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Natrijum aluminijum silikat1
CAS broj: 1344-00-9
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Natrijum hipohlorit
natrijum hipohlorit
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao regulator rasta.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– specifikaciju tehničkog materijala koji se
komercijalno proizvodi, koji mora biti potvrĎen i
podržan odgovarajućim analitičkim podacima.
Tehnički materijal koji je korišćen u
toksikološkim studijama mora biti uporeĎen i
verifikovan u odnosu na specifikaciju tehničkog
materijala,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnik. Uslovi za registraciju moraju
propisati nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih
sredstava i mere za smanjenje rizika kako bi se
smanjio nivo izloženosti,
– zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za
registrciju, gde je to svrsishodno, moraju uključiti
i mere za smanjenje rizika.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
istraživanja koja se odnose na rizik za podzemne
vode.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao repelent.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Obeležavanje
GHS08,GHS07,
GHS09
Пажња
H351,
H361f ***,
H332, H302,
H373 **,
H317, H410
-
-
-
-
Klasifikacija
Klasifikacija
izražen kao
hlorin
CAS broj: 7681-52-9
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao sredstvo za dezinfekciju.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Natrijum o-nitrofenolat
natrijum 2-nitrofenolat;
natrijum o-nitrofenolat
≥ 980 g/kg
31.10.2019.
Nečistoće od
toksikološkog značaja:
CAS broj: 824-39-5
CIPAC broj: Nije dodeljen
- fenol maks. 0,1 g/kg,
(Dodatak I Uputstva 91/414)
- 2,4 dinitrofenol
maks. 0,14 g/kg,
- 2,6 dinitrofenol
maks. 0,32 g/kg.
Natrijum p-nitrofenolat
CAS N broj: 824-78-2
natrijum 4-nitrofenolat;
natrijum p-nitrofenolat
≥ 998 g/kg
Nečistoće od
toksikološkog značaja:
CIPAC broj: Nije dodeljen
- fenol maks. 0,1 g/kg,
(Dodatak I Uputstva 91/414)
- 2,4 dinitrofenol maks
0,07 g/kg,
- 2,6 dinitrofenol
maks. 0,09 g/kg.
31.10.2019.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao regulator rasta.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– specifikaciju tehničkog materijala koji se
komercijalno proizvodi, koji mora biti potvrĎen i
podržan odgovarajućim analitičkim podacima.
Tehnički materijal koji je korišćen u
toksikološkim studijama mora biti uporeĎen i
verifikovan u odnosu na specifikaciju tehničkog
materijala,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnik. Uslovi za registraciju moraju
propisati nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih
sredstava i mere za smanjenje rizika kako bi se
smanjio nivo izloženosti,
– zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za
registrciju, gde je to svrsishodno, moraju uključiti
i mere za smanjenje rizika.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
istraživanja koja se odnose na rizik za podzemne
vode.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao regulator rasta.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– specifikaciju tehničkog materijala koji se
komercijalno proizvodi, koji mora biti potvrĎen i
podržan odgovarajućim analitičkim podacima.
Tehnički materijal koji je korišćen u
Кор. коже 1Б
Вод. жив.
сред.- ак. 1
H314, H400
Obeležavanje
GHS05,GHS09
Опасност
H314, H400,
EUH031
-
-
C; R34
R31
N; R50
Obeležavanje
C; N
R: 31-34-50
S: (1/2-)28-4550-61
-
-
Nikosulfuron
CAS broj: 111991-09-4
2-[(4,6-dimetoksipirimidin2-ilkarbamoil)sulfamoil]N,N-dimetilnikotinamide
CIPAC broj: 709
Ili
(FAO specifikacija)
1-(4,6-dimetoksipprimidin2-il)-3-(3-dimetilkarbamoil2-piridilsulfonil)urea
Oksadiaržil
5-terc-butil-3-(2,4-dihlor-5propargiloksifenil)-1,3,4oksadiazol-2-(3H)-on
CAS broj: 39807-15-3
CIPAC broj: 604
(Dodatak I Uputstva 91/414)
≥ 910 g/kg
31.12.2018.
980 g/kg
30.06.2013.
toksikološkim studijama mora biti uporeĎen i
verifikovan u odnosu na specifikaciju tehničkog
materijala,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnik. Uslovi za registraciju moraju
propisati nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih
sredstava i mere za smanjenje rizika kako bi se
smanjio nivo izloženosti,
– zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za
registrciju, gde je to svrsishodno, moraju uključiti
i mere za smanjenje rizika.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
istraživanja koja se odnose na rizik za podzemne
vode.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– potencijalno izlaganje vodene sredine
metabolitu DUDN kada se nikosulfuron
primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem,
– zaštitu vodenih biljaka i osiguranje da uslovi za
registraciju, gde je to svrsishodno, uključuju mere
za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone,
– zaštitu neciljanih biljaka i osiguranje da uslovi
za registraciju, gde je to svrsishodno, uključuju
mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone,
– zaštitu površinskih i podzemnih voda u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i
nepovoljnim klimatskim uslovima.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu algi i vodenih biljaka.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere
za smanjenje rizika.
-
Klasifikacija
Токс. по репр.
1А
Спец. токс.−
ВИ 2 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H360Fd,
H373 **,
H400, H410
Obeležavanje
-
Klasifikacija
Токс. по репр.
кат. 3; R63
Xn; R48/22
N; R50-53
Xn
Obeležavanje;
N
R: 48/22-6350/53
S: (2-)36/37-4660-61
Oksadiazon
CAS broj: 19666-30-9
5-terc-butil-3-(2,4-dihlor-5izopropoksifenil)-1,3,4oksadiazol-2(3H)-on
≥ 940 g/kg
31.12.2018.
CIPAC broj: 213
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Oksamil
CAS broj: 23135-22-0
CIPAC broj: 342
(Dodatak I Uputstva 91/414)
N,N-dimetil-2metilkarbamoiloksiimino-2(metiltio)acetamid
970 g/kg
31.07.2016.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj oceni, posebna pažnja se obraća na:
- specifikaciju tehničkog proizvoda koji se
komercijalno proizvodi koja mora biti potvrĎena i
podržana odgovarajućim analitičkim podacima.
Materijal koji se koristi radi kompletiranja
toksikološkog profila (dosijea) mora biti
uporeĎen i verufikovan u skladu sa
specifikacijom tehničkog proizvoda,
- potencijal za kontaminaciju podzemnih voda
metabolitom AE0608022 ako se primenjuje u
situacijama koje produžavaju anaerobne uslove
koji mogu da se jave u područjima sa osetljivim
(lakim) zemljištem i/ili u nepovoljnim klimatskim
uslovima. Uslovi registracije, gde je to
svrsishodno, moraju uključiti mere za smanjenje
rizika.
Moraju se dostaviti dodatni podaci koji se odnose
na:
- dalja ispitivanja potencijalne toksikološke
relevatnosti nečistoća i predloženu tehničku
specifikaciju,
- razjašnjenje uticaja metabolita AE0608022 na
biljke koje se tretiraju i naredne biljke u
plodoredu,
- dalja ispitivanja na biljkama u plodoredu
(naročito korenaste biljke i žita) i metabolizam
kod preživara koja potvrĎuju procenu rizika za
potrošača,
- rizik z ptice koje se hrane crvima i dugoročni
rizik za ribe.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao nematocid i insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj oceni, posebna pažnja se obraća na:
GHS08,GHS09
Опасност
H360Fd
H373 **
H410
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje;
N
R: 50/53
S: 60-61
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
Klasifikacija
Ак. токс. 2 *
Ак. токс. 2 *
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.-хрон. 2
H330
H300
H312
Klasifikacija
T+; R26/28
Xn; R21
N; R51-53
Obeležavanje
T+; N
R: 21-26/2851/53
Oksasulfuron
CAS broj: 144651-06-9
oksetan-3-il 2[(4,6dimetilpirimidin-2il)karbamoilsulfamoil]benzoat
930 g/kg
30.06.2013.
CIPAC broj: 626
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Paecilomyces fumosoroseus
Nije primenljivo
U svakoj seriji
fermentacije mora biti
dokazano (HPLC
metodom) odsustvo
sekundarnih metabolita.
31.07.2018.
Nije primenljivo
-
31.07.2018.
Soj: Apopka 97, PFR 97 ili CG 170,
ATCC20874
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Paecilomyces lilacinus
(Thom)
Samson 1974 soj 251
(AGAL broj: 89/030550)
CIPAC broj: 753
(Dodatak I Uputstva 91/414)
– zaštitu ptica i sisara, kišnih glista, vodenih
organizama, površinskih voda i podzemnih voda
u osetljivim područjima. Uslovi za registraciju,
gde je to svrsishodno, moraju uključiti mere za
smanjenje rizika,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva za
zaštitu bilja. Uslovi za registraciju, gde je to
svrsishodno, moraju uključiti mere zaštite.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
ispitivanja radi potvrde procene rizika od
kontaminacije podzemnih voda na kiselim
zemljištima, potvrde procene rizika za ptice,
sisare i kišne gliste.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih
voda, ako se primenjuje u područjima sa
osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim
klimatskim uslovima.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere
za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
Svaka serija fermentacije mora se proveriti
metodom HPLC, kako bi se obezbedilo odsustvo
sekundarnih metabolita.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao nematocid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva (iako
se AOEL ne odreĎuje, kao opšte pravilo, treba
uzeti u obzir mikroorganizme kao potencijalno
senzibilizirajuće),
H411
S: (1/2-)36/3745-61
Obeležavanje
GHS06
GHS09
Опасност
H330
H300
H312
H411
Klasifikacija
Спец. токс.−
ВИ 2 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H373 **,
H400, H410
Klasifikacija
Xn; R48/22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 48/22-50/53
S: (2-)46-60-61
Obeležavanje
GHS08,GHS09
Пажња
H373 **
H410
-
-
-
-
Parafinska ulja
Parafinska ulja
Prirodna ulja min. 75%
w/w.
31.12.2019.
CAS broj: 64742-46-7
Fenoli: maks. 6% w/w.
CAS broj: 72623-86-0
Specifična
gustina
prirodnih ulja min. 0,86,
maks. 0,93.
CAS broj: 97862-82-3
CAS broj: 8042-47-5
Destilaciona
temperatura prirodnih
ulja maks. 5% po
zapremini destilata na
temperaturi ulja 350ºC.
CIPAC broj: Nije dodeljen
(FAO specifikacija)
– zaštitu neciljanih zglavkara koji nastanjuju
lišće,
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid i akaricid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
Potrebno je dostaviti specifikaciju tehničkog
materijala koji se komercijalno proizvodi kako bi
se utvrdila saglasnost sa kriterijumima čistoće
navedenim u European Pharmacopoeia 6.0.
Ostatak prirodnih ulja
koji se ne može
sulfionovati min. 65%
po zapremini.
Pendimetalin
N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro3,4-ksilidin
900 g/kg
31.12.2013.
CAS broj: 40487-42-1
CIPAC broj: 357
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Penkonazol
CAS broj: 66246-88-6
CIPAC broj: 446
(RS) 1-[2-(2,4-dihlor-fenil)pentil]-1H-[1,2,4] triazol
≥ 950 g/kg
31.12.2019.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO A
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu vodenih organizama i neciljanih biljaka.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika,
– mogućnost prenosa aktivne materije na kratka
rastojanja vazduhom.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid u staklenicima.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
CAS broj:
64742-46-7
Klasifikacija
Карц. 1Б
H350
Obeležavanje
GHS08
Опасност
H350
CAS broj:
64742-46-7
Klasifikacija
Карц. кат.2;
R45
Obeležavanje
T
R: 45
S: 53-45
CAS broj:
72623-86-0
Klasifikacija
Карц. 1Б
H350
Obeležavanje
GHS08
Опасност
H350
CAS broj:
72623-86-0
Klasifikacija
Карц. кат.2;
R45
Obeležavanje T
R: 45
S: 53-45
CAS broj:
97862-82-3
Klasifikacija
Карц. 1Б
H350
Obeležavanje
GHS08
Опасност
H350
Klasifikacija
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H317, H400,
H410
CAS broj:
97862-82-3
Klasifikacija
Карц. кат.2;
R45
Obeležavanje T
R: 45
S: 53-45
Obeležavanje
GHS07,GHS09
Пажња
H317
H410
-
Klasifikacija
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-29-3760-61
-
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Penoksulam
CAS broj: 219714-96-2
CIPAC broj: 758
3-(2,2-difluoretoksi)-N(5,8- dimetoksi[1,2,4]
triazol[1,5- c]pirimidin-2il)-α,α,α- trifluortoluen-2sulfonamid
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Petoksamid
CAS broj: 106700-29-2
CIPAC broj: 655
(Dodatak I Uputstva 91/414)
2-hlor-N-(2-etoksietil)-N(2-metil-1-fenilprop-1enil)acetamid
> 980 g/kg
31.07.2020.
Nečistoća: bis-CHYMP
2-chlor-4-[2-(2-chlor5-metoksi-4-pirimidinil)
hidrazin]-5- metoksi
pirimidin maks. 0,1
g/kg.
≥ 940 g/kg
31.06.2016.
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima.
Postupak registracije, gde je to svrsishodno, mora
uključiti i mere za smanjenje rizika.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
informacija o sudbini i ponašanju metabolita
CGA179944 u kiselim zemljištima.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu vodenih organizama,
– izloženost potrošača putem hrane metabolitu
BSCTA u narednim biljkama u plodoredu,
- zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje na
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima.
Postupak registracije, gde je to svrsishodno, mora
uključiti i mere za smanjenje rizika.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
informacija koje se odnose na rizik za više
vodene biljke i specifikaciju aktivne supstance
koja se komercijalno proizvodi.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
- zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje na
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima,
– zaštitu vodene sredine, a naročito viših vodenih
biljaka.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
informacija o specifikaciji tehničkog materijala
aktivne supstance koji se komercijalno proizvodi.
-
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Сензиб. коже 1
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
H302
H317
H400
H410
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H302
H317
H410
-
Klasifikacija
Xn; R22
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-43-50/53
S: (2-)24-37-4660-61
Phlebiopsis gigantea
Nije primenljivo
Nema relevantnih
nećistoća
30.04.2019.
DEO A
Soj: VRA 1835
Zbirka kulture broj:
ATCC 90304
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
Soj: VRA 1984
Zbirka kulture broj:
DSM16201
DEO B
Soj: VRA 1985
Zbirka kulture broj:
DSM 16202
Soj: VRA 1986
Zbirka kulture broj:
DSM 16203
Soj: FOC PG B20/5
Zbirka kulture broj:
IMI 390096
Soj: FOC PG SP
log 6
Zbirka kulture broj:
IMI 390097
Soj: FOC PG SP
log 5
Zbirka kulture broj:
IMI390098
Soj: FOC PG
BU 3
Zbirka kulture broj:
IMI 390099
Soj: FOC PG
BU 4
Zbirka kulture broj:
IMI 390100
Soj: FOC PG
410.3
Zbirka kulture broj:
IMI 390101
Soj: FOC PG97/
1062/116/1.1
Zbirka kulture broj:
IMI 390102
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to odgovarajuće, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
-
-
Soj: FOC PG B22/
SP1287/3.1
Zbirka kulture broj:
IMI 390103
Soj: FOC PG
SH 1
Zbirka kulture broj:
IMI 390104
Soj: FOC PG B22/
SP1190/3.2
Zbirka kulture broj:
IMI 390105
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Pikloram
CAS broj: 1918-02-1
4-amino-3,5,6trihlorpiridin-2karboksilna kiselina
CIPAC broj: 174
(FAO specifikacija)
Pikoksistrobin
CAS broj: 117428-22-5
CIPAC broj: 628
(Dodatak I Uputstva 91/414)
metil (E)-3-metoksi-2-{2[6-(trifluormetil)-2piridiloksimetil]
fenil}akrilat
≥ 920 g/kg
31.12.2018.
Relevantna nečistoća:
heksahlorbenzen maks.
0,005% od naĎenog
sadržaja pikloram
kiseline
950 g/kg
(preliminarna vrednost
na osnovu probne
proizvodnje)
31.12.2013.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
potencijal za kontaminaciju podzemnih ako se
primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem i/ili u nepovoljnim klimatskim
uslovima. Uslovi registracije, gde je to
svrsishodno, moraju uključiti mere za smanjenje
rizika.
Moraju se dostaviti dodatni podaci koji se odnose
na:
- dalja ispitivanja koja potvrĎuju da analitičke
metode koje se koriste u ispitivanju ostataka
adekvatno odeĎuju ostatke piklorama i njegovih
konjugata,
- fotolitička ispitivanja zemljišta koja potvrĎuju
procenu degradacije piklorama.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu podzemnih voda ako se primenjuje na
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili
nepovoljnim klimatskim uslovima,
– zaštitu organizama u zemljištu,
-
-
-
-
Pikolinafen
4’-fluor-6-[(α,α,α-trifluorm-tolil)oksi] pikolinanilid
970 g/kg
30.09.2012.
(E)-6-metil-4-[(piridin-3ilmetilen)amino]-4,5dihidro-2H-[1,2,4]-triazin3-on
950 g/kg
31.11.2011.
CAS broj: 137641-05-5
CIPAC broj: 639
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Pimetrozin
CAS broj: 123312-89-0
CIPAC broj: 593
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Piraflufen-etil
CAS broj: 129630-19-9
etil-2-hlor-5-(4-hlor-5difluor-metoksi-1mipirazol-3-il)-4fluorfenoksiacetat
956 g/kg
31.11.2011.
CIPAC broj: 605
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Piraklostrobin
CAS broj: 175013-18-0
CIPAC broj: 657
(Dodatak I Uputstva 91/414)
metil N-(2-{[1-(4-hlorfenil)1H-pirazol-3 -il]oksimetil}
fenil) N-metoksi karbamat
975 g/kg
Nečistoća od
toksikološkog značaja
u tehničkom materijalu:
dimetil sulfat (DMS)
maks.0,0001 % (w/w).
31.05.2014.
– zaštitu vodenih ekosistema.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere
za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju,
gde je to svrsishodno, moraju uključiti mere za
smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Pri donošenju odluke o registraciji posebna pažnja
se obraća na zaštitu vodenih organizama.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Pri donošenju odluke o registraciji posebna
pažnja se obraća na zaštitu algi i vodenih biljaka,
a gde je to svrsishodnoprimenjuju se mere za
smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu vodenih organizama, a naročito riba,
– zaštitu kopnenih zglavkara i kišnih glista.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti se
mere za smanjenje rizika.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
informacija o specifikaciji tehničkog materijala
-
Klasifikacija
Карц. 2
Вод. жив.
сред.-хрон. 3
H351, H412
Obeležavanje
GHS08
Пажња
H351, H412
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
Klasifikacija
Ак. токс. 3 *
Ирит. коже 2
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
H331, H315,
H400, H410
Obeležavanje
GHS06
GHS09
Опасност
H331, H315,
-
Klasifikacija
Карц. кат.3;
R40
R52-53
Obeležavanje
Xn
R: 40-52/53
S: (2-)36/37-61
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Klasifikacija
T; R23
Xi; R38
N; R50-53
Obeležavanje
T; N
R: 23-38-50/53
S: (1/2-)45-6061-63
Piretrini
CAS broj: (A) i (B):
Piretrini: 8003-34-7
Ekstrakt A: ekstrakt iz
Chrysanthemum cinerariaefolium:
89997-63-7
piretrin I: CAS broj: 121-21-1
piretrin II: CAS broj: 121-29-9
cinerin I: CAS broj: 25402-06-6
cinerin II: CAS broj: 121-20-0
jasmolin I: CAS broj: 4466-14-2
jasmolin II: CAS broj: 1172-63-0
Ekstrakt B:
piretrin I:CAS broj: 121-21-1
piretrin II: CAS broj: 121-29-9
cinerin I: CAS broj: 25402-06-6
cinerin II: CAS broj: 121-20-0
jasmolin I: CAS broj: 4466-14-2
jasmolin II: CAS broj: 1172-63-0
CIPAC broj: 32
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Pretrini su kompleksna
mešavina hemijskih
supstanci.
Ekstrakt A: ≥ 500 g/kg
piretrina
Ekstrakt B: ≥ 480 g/kg
piretrina
31.08.2019.
aktivne supstance koji se proizvodi.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
H410
piretrin I
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ак. токс. 4 *
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H332, H312,
H302, H400,
H410
Obeležavanje
GHS07,GHS09
Пажња
H332, H312,
H302, H410
piretrin I
Klasifikacija
Xn; R20/21/22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 20/21/2250/53
S: (2-)13-60-61
piretrin II
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ак. токс. 4 *
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H332, H312,
H302, H400,
H410
Obeležavanje
GHS07,GHS09
Пажња
H332, H312,
H302, H410
piretrin II
Klasifikacija
Xn; R20/21/22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 20/21/2250/53
S: (2-)13-60-61
cinerin I
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H302, H400,
H410
Obeležavanje
GHS07,GHS09
Пажња
H302, H410
cinerin I
Klasifikacija
Xn; R22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
cinerin II
cinerin II
Piridat
6-hlor-3-fenilpiridazin-4-il
S-oktil tiokarbonat
900 g/kg
31.12.2011.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu podzemnih voda,
– mogući uticaj na vodene organizme i osiguranje
da uslovi registracije, gde je to svrsishodno,
uključuju i mere za smanjenje rizika.
N-(4,6-dimetilpirimidin-2il) anilin
≥ 975 g/kg
31.05.2017.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu vodenih organizama. Uslovi za
registraciju uključuju, gde je to svrsishodno, mere
za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranje da uslovi primene propisuju nošenje
odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
ispitivanja da bi se potvrdila procena rizika za
ribe.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid za skladištenje posle berbe.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže pirimifosmetil za druge namene osim primene pomoću
automatskih sistema u praznim skladištima
CAS broj: 55512-33-9
CIPAC broj: 447
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Pirimetanil1
Nečistoća u tehničkom
materijalu od
toksikološkog značaja:
cijanamid maks. 0.5
g/kg.
CAS broj: 53112-28-0
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Pirimifos-metil
CAS broj: 29232-93-7
CIPAC broj: 239
(FAO specifikacija)
O-(2-dietilamino-6metilpirimidin-4-il) O,Odimetil fosforotioat
> 880 g/kg
Relevantne nečistoće:
- O,O-dimetil
fosforohloridtioat
maks. 5 g/kg,
30.09.2017.
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H302, H400,
H410
Obeležavanje
GHS07,GHS09
Пажња
H302, H410
Klasifikacija
Ирит. коже 2
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H315, H317,
H400, H410
Obeležavanje
GHS07,GHS09
Пажња
H315, H317,
H410
Klasifikacija
Вод. жив. сред.
– хрон. 2
H411
Obeležavanje
GHS09
H411
Klasifikacija
Xn; R22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H302
H400
Klasifikacija
Xn; R22
N; R50-53
Klasifikacija
Xi; R38
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xi; N
R: 38-43-50/53
S: (2-)24-37-6061
Klasifikacija
N; R51-53
Obeležavanje
N
R: 51/53
S: 61
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
- O,O,S-trimetil
fosforoditioat maks.
5 g/kg,
- O,O,S-trimetil
fosforotioat maks.
5 g/kg,
- O,O,O-trimetil
fosforotioat maks.
5 g/kg,
- O-2-dietilamino-6metilpirimidin-4-ilO,S- dimetil fosforotioat maks. 5 g/kg,
- voda maks. 2 g/kg.
Pirimikarb
CAS broj: 23103-98-2
2-dimetilamino-5,6dimetilpirimidin-4-il
dimetilkarbamat
≥ 950 g/kg
31.01.2017.
CIPAC broj: 231
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Piriproksifen
CAS broj: 95737-68-1
CIPAC broj: 715
(FAO specifikacija)
4-fenoksifenil
(RS)-2-(2-piridiloksi)
propil etar
≥ 970 g/kg
31.12.2018.
žitarica posebna pažnja se obraća na uslove za
registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i
informacije dostavljeni pre odlučivanja o
registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva.
Uslovi primene moraju da propisati nošenje
odgovarajućih
ličnih
zaštitnih
sredstava
uključujući sredstva za zaštitu organa za disanje i
mere za smanjenje rizika izloženosti,
– izloženost potrošača putem hrane u smislu
izmena maksimalno dozvoljenih količina.
Može se zatevati podnošenje dodatnih
istraživanja koja potvrĎuju ocenu izloženosti lica
koja primenjuju sredstva.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na.
- bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranju da uslovi primene propisuju nošenje
odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
- zaštitu vodenih organizama i osiguranju da
uslovi za registraciju uključuju, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
ispitivanja koja potvrĎuju procenu dugotrajnog
rizika za ptice i mogućnost kontaminacije
podzemnih voda, a naročito vezano za metabolit
R35140.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
- bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranje da je u uslovima primene propisano
nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
H410
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H302
H410
Klasifikacija
Ак. токс. 3 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H301
H400
H410
Klasifikacija
T; R25
N; R50-53
Obeležavanje
T; N
R: 25-50/53
Obeležavanje
GHS06
GHS09
Опасност
H301
H410
Klasifikacija
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
H400
H410
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Proheksadion-kalcijum
CAS broj: 127277-53-6
kalcijumum 3,5-diokso-4propionilcikloheksan
karboksilat
890 g/kg
31.12.2011.
6-jod-2-propoksi-3propilkvinazolin-4(3H)-on
> 950 g/kg
31.07.2020.
2-isopropilidenaminooksietil (R)-2-[4-(6- hlorkvinoksalin-2- iloksi)
fenoksi]propionat
≥ 920 g/kg
30.11.2019.
CIPAC broj: 567
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Prokvinazid
CAS broj: 189278-12-4
CIPAC broj: 764
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Propakvizafop
CAS broj: 111479-05-1
CIPAC broj: 173
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Toluen maks.5 g/kg
gde je to svrsishodno,
- rizik za akvatične organizme. Uslovi
registracije, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
Može se tražiti dostavljanje dodatnih podataka
koji potvrĎuju procenu rizika u odnosu na
akvatične insekte od strane piriproksifena i DPHpir i rizika piriproksifena na polinatore.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao regulator rasta.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
— primenu u vinogradima i to na produženi
efekat na ptice koje se hrane crvima,
— rizik na vodene organizme,
— izloženost potrošača putem hrane ostacima
prokvinazida u proizvodima životinjskog porekla
i narednim biljkama u plodoredu,
— bezbednost lica koja primenjuju sredstva.
Uslovi za registraciju uključuju, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
informacija o specifikaciji tehničkog materijala
aktivne supstance koji se komercijalno proizvodi.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– specifikaciju tehničkog materijala koji se
komercijalno proizvodi koja mora biti potvrĎean i
podržan odgovarajućim analitičkim podacima.
Test materijal koji se koristi u toksikološkim
studijama mora biti uporeĎen i verifikovan u
-
-
-
-
-
-
Propamokarb
propil 3-(dimetilamino)
propilkarbamat
≥ 920 g/kg
30.09.2017.
920 g/kg
31.05.2014.
CAS broj: 24579-73-5
CIPAC broj: 399
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Propikonazol
CAS broj: 60207-90-1
CIPAC broj: 408
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(±)-1-[2-(2,4-dihlorfenil)-4propil-1,3-dioksoan-2ilmetil]-1H-1,2,4-triazol
odnosu na specifikaciju tehničkog materijala,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika i osiguranju da je u uslovima
primene propisano nošenje odgovarajućih ličnih
zaštitnih sredstava,
– zaštitu vodenih organizama i neciljanih biljaka i
osiguranje da uslovi za registraciju uključe mere
za smanjenje rizika, gde je to svrsishodno, kao što
su zaštitne zone,
– zaštitu neciljanih zglavkara i i osiguranje da
uslovi za registraciju uključuju mere za smanjenje
rizika, gde je to svrsishodno.
Može se zatražiti dostavljanje dodatnih
informacija o relevantnoj nečistoći Ro 41-5259 i
informacije o riziku za akvatične organizme i
neciljane zglavkare.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže
propamokarb za druge namene osim folijarne
primene posebna pažnja se obraća na uslove za
registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i
informacije dostavljeni pre odlučivanja o
registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika. Uslovi za registraciju, gde je to
svrsishodno, moraju uključiti mere zaštite,
– prenošenje ostataka u zemljištu na sledeće
kulture u plodoredu,
– zaštitu površinskih i podzemnih voda u
osetljivim područjima,
– zaštitu ptica, sisara i vodenih organizama.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu neciljanih zglavkara i vodenih
-
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H302
H317
H400
-
Klasifikacija
Xn; R22
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-43-50/53
S: (2-)36/37-4660-61
Propineb
CAS broj: 12071-83-9 (monomer),
9016-72-2 (homopolimer)
polimerni cink 1,2propilenbis
ditiokarbamat
80,0% (1.00% ugljen
disulphida = 1.90%
propineba)
30.03.2014.
Sadržaj cinka: min.
21.2% maks. 23.9%
CIPAC broj: 177
Nečistoće:
- arsen maks. 25 µg/g,
- voda maks. 2,5%,
(FAO specifikacija)
Nečistoća tehničkog
materijala u momentu
proizvodnje: propilanetiourea (PTU) maks.
0.5% od naĎenog
sadržaja propineba
Propizamid
3,5-dihlor-N-(1,1dimetilprop-2-inil)benzamid
920 g/kg
30.03.2014.
CAS broj: 23950-58-5
CIPAC broj: 315
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Propoksikarbazon
CAS broj: 145026-81-9
CIPAC broj: 655
metil ester 2-(4,5-dihidro-4metil-5-okso-3-propoksi1H-1,2,4-triazol-1-il)
karboksamidosulfonil
benzoeve kiseline
≥ 950 g/kg
(izražen kao
propoksikarbazon
natrijumova so)
31.03.2014.
organizama. Uslovi za registraciju, gde je to
svrsishodno, moraju uključiti mere za smanjenje
rizika,
– zaštitu organizama u zemljištu, ako se
primenjuje u količinama većim od 625 g aktivne
materije po ha (npr. primena na tresetnim
zemljištima). Uslovi za registraciju, gde je to
svrsishodno, moraju uključiti mere za smanjenje
rizika (npr. primena samo u odreĎenim tačkama „spot― primena).
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– mogućnost kontaminacije podzemnih voda ako
se primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem i/ili u nepovoljnim klimatskim
uslovima,
– zaštitu malih sisara, vodenih organizama i
neciljanih zglavkari. Uslovi za registraciju, gde je
to svrsishodno, moraju uključiti mere za
smanjenje rizika,
– akutnu izloženost potrošača putem hrane u
smislu izmena maksimalno dozvoljenih količina
ostataka.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu lica koja primenjuju sredstva i osiguranje
da postupak registracij, gde je to svrsishodno,
uključuje mere za smanjenje rizika,
– zaštitu ptica i divljih sisara, a naročito ako se
primenjuje u vreme njihovog razmnožavanja.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
H410
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H302
H317
H410
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Спец. токс.−
ВИ 2 *
Сензиб. коже 1
Вод. жив. сред.
– ак. 1
H332
H373**
H317
H400
Obeležavanje
GHS08
GHS07
GHS09
Пажња
H332
H373**
H317
H400
Klasifikacija
Карц. 2
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H351
H400
H410
Obeležavanje
GHS08
GHS09
Пажња
H351
H410
-
Klasifikacija
Xn; R2048/20/22
R43
N; R50
Obeležavanje
Xn; N
R: 20-4348/20/22-50
S: (1/2-)24-3746-61
Klasifikacija
Карц. кат.3;
R40
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 40-50/53
S: (2-)36/37-6061
-
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Prosulfokarb
S-benzil (dipropil)
tiokarbamat
970 g/kg
31.10.2018.
CAS broj: 52888-80-9
CIPAC broj: 539
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Prosulfuron
CAS broj: 94125-34-5
CIPAC broj: 579
(Dodatak I Uputstva 91/414)
l-(4-metoksi-6-metil-l,3,5triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3trifluorpropil)fenilsulfonil]-urea
950 g/kg
30.06.2011.
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– mogućnost kontaminacije podzemnih voda
prpoksikarbazonom i njegovim metabolitima ako
se primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
– zaštitu vodenih ekosistema naročito vodenih
biljaka.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere
za smanjenje rizika.
Može se zahtevati i podnošenje dodatnih
informacija o specifikaciji tehničkog materijala
aktivne supstance koji se proizvodi.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
obezbeĎenje da uslovi primene propisuju nošenje
odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
– zaštitu vodenih organizama i osiguranje da
uslovi za registraciju uključuju, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone,
– zaštitu neciljanih biljaka i osiguranje da uslovi
za registraciju, gde je to svrsishodno, uključuju
mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone
koje se ne tretiraju.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni:
- pažljivo se razmatra rizik za vodene biljke ako
se primenjuje u blizini površinskih voda. Gde je
to svrsishodno, moraju se primeniti mere za
smanjenje rizika.
- posebna pažnja se obraća na zaštitu podzmenih
voda, ako se primenjuje u područjima sa osetljivim
(lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim
uslovima. Gde je to svrsishodno, moraju se
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 2
H302
H317
H411
Klasifikacija
Xn; R22
R43
N; R51-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-43-51/53
S: (2-)24-37-61
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H302
H317
H411
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H302
H400
H410
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H302
H410
Klasifikacija
Xn; R22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
Protiokonazol
CAS broj: 178928-70-6
CIPAC broj: 745
(RS)-2-[2-(1hlorciklopropil)3-(2-hlorofenil)-2hidroksipropil]-2,4dihidro-1,2,4triazol-3-tion
≥ 970 g/kg
31.07.2018.
Nečistoće tehničkog
materijala u procesu
proizvodnje od
toksikološkog značaja:
(Dodatak I Uputstva 91/414)
- toluen maks. 5 g/kg,
- protiokonazoldestio(2-(1hlorciclopropil)
1-(2-hlorfenil)-3(1,2,4-triazol-1il)propan-2-ol) maks.
0,5 g/kg (LOD).
Pseudomonas chlororaphis
Nije primenljivo
Količina sekundarnih
metabolita 2,3deepoksi-2,3-didehidrorizoksin (DDR) u
fermentatu u formulaciji
sredstva ne sme
prelaziti granicu
kvantifika-cije (LOQ)
(2 mg/l).
30.09.2014.
butan-1,4-diamin
≥ 990 g/kg
31.08.2019.
Soj: MA 342
CIPAC broj: 574
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Putrescin (1,4-diaminobutan)
CAS broj: 110-60-1
CIPAC broj: Nije dodeljen
primeniti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva
prskalicama.
Uslovi
primene
uključuju
odgovarajuće mere zaštite,
– zaštitu vodenih organizama. Mere za smanjenje
rizika, kao što su zaštitne zone, moraju se
primeniti, gde je to svrsishodno,
– zaštitu ptica i malih sisara. Gde je to
vrsishodno, moraju se primeniti mere za
smanjenje rizika.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
Može se zahtevati i podnošenje:
- informacija koji omogućava procenu izloženosti
potrošača metabolitima triazola u osnovnim
usevim, usevima u plodoredu i proizvodima
životinjskog porekla,
- poreĎenja načina delovanja protiokonazola i
metabolita triazola da bi se omogućila procena
toksičnosti usled izlaganja kombinacije ovih
jedinjenja,
- dodatnih informacija o dugoročnom riziku za
ptice i sisare koji se hrane semenom, a koji
proizilaze iz primene protiokonazola za tretiranje
semena.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid za tretiranje semena u zatvorenom
ureĎaju za tretiranje semena.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
bezbednost lica koja primenjuju sredstva i drugih
radnika. Gde je to svrsishodno, moraju se
primeniti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao atraktant.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
-
-
-
-
-
-
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Pythium oligandrum
Nije primenljivo
Nema relevantnih
nećistoća
30.04.2019.
Riblje ulje
≥ 99 %
31.08.2019.
Ovčija mast
Čista ovčija mast sadrži
maks. 0,18 %
w/w/vode.
31.08.2019.
Sirovo visoko ulje
Sirovo visoko ulje je
kompleksna mešavina
visokog rozina i masnih
kiselina.
31.08.2019.
Katran talovo ulje
Kompleksna mešavina
estara masnih kiselina,
rozina i malih količina
31.08.2019.
Soj: M1
Zbirka kulture broj: ATCC 38472
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Repelenti životinjskog ili biljnog
porekla koji odbijaju putem
mirisa/riblje ulje
CAS broj: 100085-40-3
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Repelenti životinjskog ili biljnog
porekla koji odbijaju putem mirisa
/ovčija mast
CAS broj: 98999-15-6
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Repelenti životinjskog ili biljnog
porekla koji odbijaju putem mirisa
/sirovo visoko ulje
CAS broj:8002-26-4
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Repelenti životinjskog ili biljnog
porekla koji odbijaju putem mirisa
/katran talovo ulje
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao repelent. Riblje ulje mora biti u skladu sa
propisima kojima se regulišu otpaci životinjskog
porekla koji nisu namenjeni za ishranu ljudi.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to odgovarajuće, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao repelent. Ovčija mast mora biti u skladu sa
propisima kojima se regulišu otpaci životinjskog
porekla koji nisu namenjeni za ishranu ljudi.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to odgovarajuće, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao repelent.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to odgovarajuće, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao repelent.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dimera i trimera
rezinskih kiselina ii
masnih kiselina.
CAS broj: 8016-81-7
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Rimsulfuron
CAS broj: 122931-48-0
(rimsulfuron)
1-(4-6 dimetoksi pirimidin2-il)-3-(3-etilsulfonil-2piridilsulfonil)urea
≥ 960 g/kg
(izražen kao
rimsulfuron)
31.01.2017.
950 g/kg
31.12.2013.
≥ 980 g/kg
31.08.2019.
CIPAC broj: 716
(FAO specifikacija)
Siltiofam
CAS broj: 175217-20-6
N-alil-4,5-dimetil-2(trimetilsilil)tiofen-3karboksamid
CIPAC broj: 635
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Sirćetna kiselina
sirćetna kiselina
CAS broj: 64-19-7
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
S-metolahlor2
CAS broj:
87392-12-9 (S-izomer)
178961-20-1 (R-izomer)
Smeša izomera:
(αRS,1S)-2-hlor-N-(6-etil-otolil)-N-(2-metoksi-1metiletil)acetamid (80-100
%)
i
≥ 960 g/kg
31.03.2015.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to odgovarajuće, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na zaštitu neciljanih
biljaka i podzemnih voda u osetljivim
područjima.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
Dozvoljena je primena samo za tretiranje semena.
DEO B
Za odobravanje drugih primea osim tretiranja
semena moraju se dostaviti podaci i informacije
koje dokazuju prihvatljivi nivo ostataka u hrani,
rizik za lica koja vrše primenu i životnu sredinu.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije. U ukupnoj proceni posebna pažnja se
obraća na zaštitu lica koja primenjuju sredstva.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere
za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
-
-
-
-
Klasifikacija
Зап. теч. 3
Кор. коже 1А
H226, H314
Obeležavanje
GHS02, GHS05
Опасност
H226
H314
Klasifikacija
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
Klasifikacija
R10
C; R35
Obeležavanje
C
R: 10-35
S: (1/2-)23-2645
Klasifikacija
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xi; N
CIPAC broj: 607
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Spinosad
CAS broj:
131929-60-7
(Spinosan A)
131929-63-0
(Spinosan D)
CIPAC broj: 636
(αRS, 1R)-2-hlor-N-(6-etilo-tolil)-N-(2-metoksi-1metiletil)acetamid (20-0 %)
Spinosan D:
(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,
14R,16aS,16bR)-2-(6deoksi-2,3,4-tri-O-metil-αL-manopiranozil)-13-((5(dimetilamino), atrahidro-6metil-2H-piran-2-il) oksi)9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,
11,12,13,14,16a,16btetradekahidro-4, 14dimetil-1H-indacen (3,2-d)
oksaciklododecin-7,15-dion
≥ 850 g/kg
31.01.2017.
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– mogućnost kontaminacije podzemnih voda
aktivnom supstancom i njenim metabolitima
CGA 51202 i CGA 354743, ako se primenjuje na
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili
nepovoljnim klimatskim uslovima,
– zaštitu vodenih biljaka.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere
za smanjenje rizika.
DEO A
H317
H400
H410
R: 43-50/53
S: (2-)24-37-6061
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H317
H410
DEO B
Klasifikacija
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
H400
H410
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
(FAO specifikacija)
U ukupnoj proceni, posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu vodenih organizama,
– rizik za kišne gliste kada se spinosad primenjuje
u staklenicima.
Spinosan A: isto, ali u
položaju 4 nema metil
grupe.
Spirodiklofen
CAS broj: 148477-71-8
Spinosad je smeša
spinosana A u odnosu od
50-95% i spinosana D u
odnosu do 5-50%.
3-(2,4-dihlrofenil)-2-okso1-oksaspiro[4.5]dec-3-en-4il 2,2-dimetilbutirat
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
> 965 g/kg
31.07.2020.
Nečistoće tehničkog
proizvoda:
CIPAC broj: 737
- 3-(2,4-dihlorfenil)-4hidroksi-1oksaspiro[4.5] dec-3en-2-on (BAJ- 2740
enol) maks. 6 g/kg,
(Dodatak I Uputstva 91/414)
- N,N-dimetilacetamid
maks. 4 g/kg.
Spiroksamin
CAS broj: 1181134-30-8
CIPAC broj: 572
(8-terc-butil-1,4dioksaspiro[4.5] dekan-2ilmetil)-etil-propilamin
940 g/kg
(diastereomeri A i B
zajedno)
31.12.2011.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao akaricid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni, posebna pažnja se obraća na:
— dugotrajni rizik za vodene organizme,
— bezbednost lica koja primenjuju sredstva,
— rizik za pčelinja legla.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
-
-
-
-
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Spodoptera exigua
Virus nuklerane poliedroze
Nije primenljivo
30.11.2017.
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Streptomyces K61
(nekada S. griseoviridis)
Nije primenljivo
Nema relevantnih
nečistoća
30.04.2019.
980 g/kg
30.06.2011.
Soj: K61
Zbirka kulture broj:
DSM 7206
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Sulfosulfuron
CAS broj: 141776-32-1
l-(4,6-dimetoksi pirimidin2-il)-3-[2-etansulfonilimidazo[l,2-α]piridin)
sulfonil]urea
CIPAC broj: 601
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Sulkotrion
2-(2-hlor-4-mezilbenzoil)
cikloheksan-1,3-dion
≥ 950 g/kg
CAS broj: 99105-77-8
Nečistoće:
CIPAC broj: 723
- cijano-vodonik maks.
80 mg/kg,
(Dodatak I Uputstva 91/414)
- toluen maks. 4 g/kg.
31.08.2019.
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranje da uslovi za registraciju uključuju
adekvatne mere zaštite,
– delovanje na vodene organizme i osiguranje da
uslovi za registraciju uključuju, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu vodenih biljaka i algi. Gde je to
svrsishodno, moraju se primeniti mere za
smanjenje rizika,
– zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
-
-
-
-
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
-
-
Sumpor
sumpor
CAS broj: 7704-34-9
Nečistoća: arsen maks.
5,0 x µg/g, gde je x
procenat deklarisanog
sadržaja sumpora.
31.12.2019.
CIPAC broj: 18
(FAO specifikacija)
Sulfuril difluorid
CAS broj: 2699-79-8
CIPAC broj: 757
(Dodatak I Uputstva 91/414)
sulfuril difluorid
> 994 g/kg
31.10.2020.
drugih radnika i osiguranje da je u uslovima
primene propisano nošenje odgovarajućih ličnih
zaštitnih sredstava,
– rizik za ptice koje se hrane insektima, vodene i
kopnene biljke i neciljane zglavkare.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika.
Može se zatražiti podnošenje dodatnih
informacija o degradaciji cikloheksadien polova u
zemljištu i vodi i dugoročnom riziku za ptice koje
se hrane insektima.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid i akaricid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i
neciljanih zglavkara. Uslovi za registraciju, gde je
to svrsishodno, moraju uključiti mere za
smanjenje rizika.
Može se zatražiti podnošenje dodatnih
informacija za potvrdu procene rizika za ptice,
sisare, organizme koji nastanjuju sediment i
neciljane zglavkare.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid/nematocid (fumigant) i to za
tretiranje zatvorenih (zaptivenih) objekata:
- koja su prazna ili
- ukojima je ispunjen uslov da je rizik za
potrošača prihvatljiv.
Primenu sredstva za zaštitu bilja mogu vršiti
samo lica koja poseduju rešenje o primeni
naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja
(profesionalni korisnici).
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
- rizik koji izazivaju neorganski fluoridi preko
kontaminiranih proizvoda, kao što su brašno i
mekinje (griz) i da takvi proizvodi ostanu u
mlinovima u toku fumigacije ili uskladišteni
zrnasti proizvodi u silosu i mlinu. Za tako
kontaminirane proizvode potrebno je obezbediti
da ne uĎu u lanac hrane, odnosno hrane za
Klasifikacija
Ирит. коже 2
H315
Obeležavanje
GHS07
Пажња
H315
Klasifikacija
Гас. под прит.
Ак. токс. 3 *
Спец.
токс.−ВИ 2 *
Вод. жив.
сред.- ак. 1
H331
H373 **
H400
Obeležavanje
GHS04
GHS06
GHS08
GHS09
Опасност
H331
H373 **
H400
Klasifikacija
Xi; R38
Obeležavanje
Xi
R: 38
S: (2-)46
Klasifikacija
T; R23
Xn; R48/20
N; R50
Obeležavanje
T; N
R: 23-48/20-50
S: (1/2-)45-6360-61
Tebukonazol
CAS broj: 107534-96-3
CIPAC broj: 494
(FAO specifikacija)
(RS)-1-p-hlorfenil4,4-dimetil-3-(1H1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol
≥ 905 g/kg
Nečistoća:
voda maks. 5 g/kg.
31.08.2019.
životinje,
- rizik za radnike koji primenjuju sredstva za
zaštitu bilja ili ostale poljoprivredne radnika kao
što je ponovni ulazak u u fumigirani objekat posle
provetravanja,
- rizik za lica koja mogu biti prisutna za vreme
primene u isključenoj zoni oko objekta koji se
fumigira.
Može se zatražiti podnošenje dodatnih
informacija za potvrdu procene rizik, a koji se
odnose na:
- uslove u toku mlevenja koji su neophodni da se
obezbede da ostaci fluridnih jona u brašnu,
mekinjama (grizu) i zrnu ne prelaze prirodne
nivoe,
- troposferne koncentracije sumpor flurida.
Merenje koncentracija mora biti ažurirano
pravilno. Granica detekcije mora biti najmanje
0,5 ppt (što je ekvivalentno 2,1 ng sumpor
fluorida/m3 troposfernog vazduha),
- procene atmosferskog poluživota sumpor
fluorida na bazi najgoreg scenarija u odnosu na
globalni potencijal za zagrevanje (GWP).
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika i osiguranje da je u uslovima
primene propisano nošenje odgovarajućih ličnih
zaštitnih sredstava,
– izloženost potrošača metabolitima tebukonazola
(triazola) putem hrane,
– zaštitu ptica i sisara koje se pretežno hrane
semenom i sisara biljojeda i osiguranje da uslovi
za registraciju, gde je to svrsishodno, uključuju
mere za smanjenje rizika,
– zaštitu vodenih organizama i osiguranje da
uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
uključuju mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone.
Može se zatražiti podnošenje dodatnih
informacija za potvrdu procene rizika za ptice i
sisare i na moguća svojstva tebukonazola koja
izazivaju poremećaje endokrinog sistema nakon
usvajanja
preporuka
OECD
ili
drugih
alternativnih smernica za ispitivanje endokrinih
Klasifikacija
Токс. по репр.
2
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.-хрон. 2
H361d ***
H302
H411
Obeležavanje
GHS08
GHS07
GHS09
Пажња
H361d ***
H302
H411
Klasifikacija
Токс. по репр.
кат. 3; R63
Xn; R22
N; R51-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-51/53-63
S: (2-)22-36/3761
Tebufenpirad
CAS broj: 119168-77-3
N-(4-terc-butilbenzil)-4hlor-3-ethill-1-metilpirazol5-karboksamid
≥ 980 g/kg
31.10.2019.
1-(3,5-dihlor-2,4difluorfenil)-3-(2,6difluorobenzoil) urea
≥ 970 g/kg
30.11.2019.
CIPAC broj: 725
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Teflubenzuron
CAS broj: 83121-18-0
CIPAC No 450
(Dodatak I Uputstva 91/414)
poremećaja.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid i akaricid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže tebufenpirad
u obliku drugih formulacija, osim onih koje su
upakovane u vodorastvorljive vrećice, posebna
pažnja se obraća na uslove za registraciju,
odnosno da li su svi potrebni podaci i informacije
dostavljeni pre odlučivanja o registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika i osiguranje da je u uslovima
primene propisano nošenje odgovarajućih ličnih
zaštitnih sredstava,
– zaštitu vodenih organizama i osiguranje da su u
uslovima za registraciju, gde je to svrsishodno,
uključene mere za smanjenje rizika, kao što su
zaštitne zone,
– zaštitu insektivornih ptica i sisara i osiguranje
da su u uslovima za registraciju, gde je to
svrsishodno, uključene mere za smanjenje rizika.
Može se zatražiti podnošenje dodatnih
informacije koje potvrĎuju da nisu prisutne
relevantne nečistoće i one informacije koje se
odnose na rizik za insektivorne ptice.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid za primenu u staklenicima (na
veštačkim supstratima ili u zatvorenim
hidropinima).
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže hlormekvat
za druge namene osim za primenu u paradjzu u
staklenicima posebna pažnja se obraća na uslove
za registraciju, odnosno da li su svi potrebni
podaci i informacije dostavljeni pre odlučivanja o
registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika i osiguranje da je u uslovima
-
-
-
-
Tepraloksidim
CAS broj: 149979-41-9
CIPAC broj: 608
(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3hloraliloksiimino]
propil}-3-hidroksi-5perhidropiran-4-ilcikloheks2-en-1-on
> 920 g/kg
31.05.2015.
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Tetrakonazol
CAS broj: 112281-77-3 (neodreĎene
stereohemije)
CIPAC broj: 726
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(RS)-2-(2,4-dihlorfenil)-3(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil
1,1,2,2-tetrafluoretil etar
≥ 950 g/kg
(racemska smeša)
Nečistoća:
toluen maks. 13 g/kg.
31.12.2019.
primene propisano nošenje odgovarajućih ličnih
zaštitnih sredstava,
– zaštitu vodenih organizama. Pri primeni u
staklenicima ispuštanje mora biti minimizirano i,
u bilo kom slučaju, ne sme da dospe u značajnom
nivou u vodene bazene koji se nalaze u blizini,
– zaštitu pčela, čiji se ulazak u staklenike mora
sprečiti,
– zaštitu kolonija polinatora u stakleniku,
– bezbedno odlaganje kondenzovane vode, vode
za zalivanje i supstrata u smislu da se spreči
delovanje na neciljane organizme i kontaminacija
podzemnih i površinskih voda.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu neciljanih kopnenih zglavkara.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere
za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao
fungicid u rataskim usevima, sa
maksimalnom količinom primene 0,100 kg/ha,
svake treće godine na istoj površini. Ne može se
registrovati za primenu u zasadima jabuka i
vinove loze.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu vodenih organizama i neciljanih biljaka.
U odnosu na identifikovane rizike, gde je to
svrsishodno, primenjuju mere za smanjenje
rizika, kao što su zaštitne zone,
– zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima.
Može se zatražiti podnošenje dodatnih
informacije:
- za procenu rizika po potrošača,
- o specifikaciji tehničkog materijala koja se
odnosi na ekotoksikologiju,
Klasifikacija
Карц. 2
Токс. по репр.
2
H351
H361fd
Klasifikacija
Карц. кат. 3;
R40
Токс. по репр.
кат.3;
R62-63
Obeležavanje
GHS08
Пажња
H351
H361fd
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.-хрон. 2
H332
H302
H411
Obeležavanje
Xn
R: 40-62-63
S: (2-)36/37-46
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H332
H302
H411
Klasifikacija
Xn; R20/22
N; R51-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 20/22-4051/53
S: (2-)36-61
Tiabendazol
2-tiazol-4-il-1Hbenzimidazol
985 g/kg
31.12.2011.
CAS broj: 148-79-8
CIPAC broj: 323
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Tiakloprid
CAS broj: 111988-49-9
(Z)-N-{3-[(6-hlor-3piridinil)metil]-1,3-tiazolan2-iliden}cijanamid
≥ 975 g/kg
31.12.2014.
3-(2-hlor-1,3-tiazol-5ilmetil)-5-metil-1,3,5oksadiazinan-4iliden(nitro)amin
≥ 980 g/kg
31.01.2017.
CIPAC broj: 631
(FAO specifikacija)
Tiametoksam
CAS broj: 153719-23-4
CIPAC broj: 637
(Dodatak I Uputstva 91/414)
- o sudbini i ponašanju potencijalnih metabolita u
svim relevantnim delovima,
- za procenu rizika od takvih metabolita za ptice,
sisare, vodene organizme i neciljane zglavkare,
- kao i potencijala delovanja kao endokrinog
disruptora na ptice, sisare i ribe.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid. Nije dozvoljena registracija za
folijarnu primenu.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih
organizama i organizama sedimenta i osiguranje da
uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
uključuju odgovarajuće mere za smanjenje rizika.
Za zaštitu površinskih voda od kontaminacije
otpadnim vodama moraju se primeniti mere za
smanjenje rizika (npr. prečišćavanje otpadnih
voda diatomejskom zemljom ili aktivnim
ugljem).
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu neciljanih zglavkara,
– zaštitu vodenih organizama,
– mogućnost kontaminacije podzemnih voda ako
se primenjuje na osetljivim područjima i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere
za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
- mogućnost kontaminacije podzemnih voda
tiametoksamom i njegovim metabolitima NOA
459602, SYN 501406 i CGA 322704, ako se
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
-
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
H302
H400
H410
Obeležavanje
GHS07
-
Klasifikacija
Xn; R22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
Tifensulfuron-metil
CAS broj: 79277-27-3
metil 3-(4-metoksi-6-metil1,3,5-triazin-2-ilkarbamoilsulfamoil) tiofen-2karboksilat
960 g/kg
30.06.2012.
dimetil 4,4′-(o-fenilen)
bis(3-tioalofanat)
950 g/kg
28.02.2016.
CIPAC broj: 452
(FAO specifikacija)
Tiofanat-metil
(neodreĎene stereohemije)
Nečistoće.
- 2,3-diaminofenazin
maks. 0,0005 g/kg
naĎenog sadržaja
tiofanat-metila,
- 2-amino-3-hidroksi
fenazin maks. 0,0005
g/kg naĎenog sadržaja
tiofanat-metila.
CAS broj: 23564-05-8
CIPAC broj: 262
(FAO specifikacija)
Tiram
CAS broj: 137-26-8
CIPAC broj: 24
tetrametiltiuram disulfid;
bis (dimetiltiokarbamoil)disulfid
960 g/kg
Nečistoće:
- rastvorljive u vodi
maks. 0,7%,
(FAO specifikacija)
- voda maks. 1,5%.
31.07.2014.
primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim)
zemljištem
i/ili
nepovoljnim
klimatskim
uslovima,
– zaštitu vodenih organizama,
– dugotrajan rizik za male životinje biljojede ako
se primenjuje za tretiranje semena.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu podzemnih voda,
– zaštitu vodenih biljaka i osiguranje da uslovi za
registraciju, gde je to svrsishodno, uključuju mere za
smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu vodenih organizama, kišnih glista i drugih
makroorganizama u zemljištu. Uslovi za
registraciju, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid ili repelent.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
- zaštitu vodenih organizama. Gde je to
svrsishodno, moraju se primeniti mere za
smanjenje rizika,
– zaštitu malih sisara i ptica u proleće, kada se
tiram koristi za tretiranje semena. Gde je to
svrsishodno, moraju se primeniti mere za
smanjenje rizika.
GHS09
Пажња
H302
H410
Klasifikacija
Obeležavanje
Klasifikacija
Obeležavanje
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ак. токс. 4 *
Спец.
токс.−ВИ 2 *
Ирит. ока 2
Ирит. коже 2
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H332, H302,
H373 **, H319,
H315, H317,
H400, H410
Obeležavanje
Klasifikacija
Xn; R20/2248/22
Xi; R36/38
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 20/22-36/3843-48/22-50/53
S: (2-)26-36/3760-61
Tolklofos-metil
CAS broj: 57018-04-9
O-2,6-dihlor-p-tolil O,Odimetil tiofosfat O-2,6dihlor-4-metilfenil O,Odimetil tiofosfat
≥ 960 g/kg
31.01.2017.
CIPAC broj: 479
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Tralkoksidim
CAS broj: 87820-88-0
CIPAC broj: 544
(RS)-2-[(EZ)-1(etoksiimino)propil]-3-hidroksi-5mesitilcikloheks-2en-1-on
≥ 960 g/kg
30.04.2019.
(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4hlorfenoksi)-3,3-dimetil-1(1H-1,2,4-triazol-1il)butan-2-ol
≥ 920 g/kg
31.08.2019.
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Triadimenol
CAS broj: 55219-65-3
CIPAC broj: 398
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Izomer A (1RS,2SR),
Izomer B (1RS,2RS)
Diastereomer A, RS +
SR, odnos: 70 do 85 %
Diastereomer B, RR +
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže tolklofosmetil za druge namene osim za tretiranje krtola
krpmpira pre sadnje i tretiranje zemljišta za
gajenje salate u staklenicima, posebna pažnja se
obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su
svi potrebni podaci i informacije dostavljeni pre
odlučivanja o registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu podzemnih voda, naročito od metabolita
R173642, kada se aktivna supstanca primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima,
– zaštitu sisara biljojeda.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
Može se zatražiti podnošenje dodatnih
istraživanja koja se odnose na dugotrajni efekat
trakloksidima na sisare biljojede.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– prisustvo N-metilpirolidona u formulisani
GHS08,GHS07,
GHS09
Пажња
H332, H302,
H373 **, H319,
H315, H317,
H410
Klasifikacija
Сензиб. коже 1
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
H317
H400
H410
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H317
H410
-
-
Klasifikacija
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-37-6061
-
-
SS, odnos: 15 do 30 %
Tri-alat
CAS broj: 2303-17-5
CIPAC broj: 97
(Dodatak I Uputstva 91/414)
S-2,3,3-trihloralil diizopropil (tiokarbamat)
≥ 940 g/kg
NDIPA (nitrozodiizopropilamin) maks.
0,02 mg/kg
31.12.2019.
proizvodima u smislu izloženosti lica koja
primenjuju sredstva, drugih radnika ili drugih
prisutnih osoba,
– zaštitu ptica i sisara. U odnosu na
identifikovane rizike, gde je to svrsishodno,
moraju se primeniti mere za smanjenje rizika, kao
što su zaštitne zone.
Može se zatražiti podnošenje dodatnih
informacija:
- o specifikaciji,
- koje se odnose na dalju procenu rizika za ptice i
sisare,
- koje se odnose na rizik efekata endokrine
dispcije na ribe,
- o osobinama triadimenola kao potecijalnog
endokrinog
disruptora,
nakon
usvajanja
preporuka OECD ili drugih alternativnih
smernica za testiranje endokrinih poremećaja.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranje da je u uslovima primene propisano
nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
– izloženost potrošača putem hrane ostacima
trialata u tretiranim biljkama, kao i u biljkama u
plodoredu i u proizvodima životinjskog porekla,
– zaštitu vodenih organizama i neciljanih biljaka i
osiguranje da uslovi za registraciju, gde je
svrsishodno, uključuju mere za smanjenje rizika,
kao što su zaštitne zone,
– potencijal proizvoda degradacije TCPSA za
kontaminaciju podzemnih voda kada se aktivna
supstanca primenjuje u područjima sa osetljivim
(lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim
uslovima. Uslovi za registraciju, gde je to
svrsishodno, moraju uključiti mere za smanjenje
rizika.
Može se zatražiti podnošenje dodatnih
informacija o:
- primarnom metabolizmu u biljkama,
- sudbini i ponašanju metabolita diizopropilamina
u zemljištu,
- biomagnifikaciji u vodenom lancu hrane,
- riziku za sisare koji se hrane ribom i
- dugotrajnom riziku na kišne gliste.
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Спец.
токс.−ВИ 2 *
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H302
H373 **
H317
H400
H410
Obeležavanje
GHS08
GHS07
GHS09
Пажња
H302
H373 **
H317
H410
Klasifikacija
Xn; R22-48/22
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-43-48/2250/53
S: (2-)24-37-6061
Triasulfuron
CAS broj: 82097-50-5
1-[2-(2-hloroetoksi)fenilsulfonil]-3-(4metoksi-6-metil-1,3,5triazin-2-il)urea
940 g/kg
31.12.2015.
CIPAC broj: 480
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Tribenuron
CAS broj: 106040-48-6
(tribenuron)
2-[4-metoksi-6-metil-1,3,5triazin-2-il(metil)
karbamoilsulfamoil]
benzoeva kislina
950 g/kg
28.02.2016.
(izražen kao
tribenuron-metil)
CIPAC broj: 546
(FAO specifikacija)
Trichoderma asperellum
(ranije T. harzianum)
Nije primenljivo
Nema relevantnih
nećistoća
30.04.2019.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu podzemnih voda,
– delovanje na vodene organizme i osiguranje da
uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu bilja koje ne pripada ciljnoj grupi, višim
vodenim biljkama i podzemnim vodama u
osetljivim područjima.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Klasifikacija
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H400
H410
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Obeležavanje
GHS09
Пажња
H410
-
-
-
-
-
-
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
Soj: ICC012
Zbirka kulture broj:
CABI CC IMI 392716
DEO B
Soj: Trichoderma
asperellum
(ranije T. viride T25)
Zbirka kulture broj:
CECT 20178
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Soj: Trichoderma
asperellum
(ranije T. viride TV1)
TV1
Zbirka kulture broj:
MUCL 43093
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Trichoderma atroviride
(ranije T. harzianum)
Soj: IMI 206040
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
Nije primenljivo
Nema relevantnih
nećistoća
30.04.2019.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
Zbirka kulture broj:
IMI 206040,
ATCC 20476
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
Soj: T11
Zbirka kulture broj:
Španski tip zbirke kulture CECT
20498, identičan sa
IMI 352941
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Trichoderma gamsii
(ranije T. viride)
Nije primenljivo
Nema relevantnih
nećistoća
30.04.2019.
Nije primenljivo
Nema relevantnih
nećistoća
30.04.2019.
Soj:
ICC080
Zbirka kulture broj:
IMI CC number
392151 CABI
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Trichoderma harzianum
Rifai
Nije primenljivo
Nema relevantnih
nećistoća
30.04.2019.
960 g/kg
30.09.2013.
(Dodatak I Uputstva 91/414)
CIPAC broj: 617
(Dodatak I Uputstva 91/414)
-
-
-
-
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
Soj: Trichoderma
polysporum IMI 206039
Zbirka kulture broj:
IMI 206039,
ATCC 20475
CAS broj: 141517-21-7
-
DEO B
Soj: Trichoderma
harzianum ITEM 908;
Zbirka kulture broj:
CBS 118749
Trifloksistrobin
-
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
Soj:Trichoderma harzianum
T-22;
Zbirka kulture broj:
ATCC 20847
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Trichoderma polysporum1
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
metil (E)-metoksiimino
{(E)– α-[1-α-(α, α, αtrifluor-m-tolil)
etilidenaminooksil] -otolil}acetat
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
Klasifikacija
Сензиб. коже 1
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H317
Klasifikacija
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xi; N
R: 43-50/53
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu podzemnih voda, ako se primenjuje na
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere
za smanjenje rizika i/ili monitoring program.
Triflumizol
CAS broj: 99387-89-0
(E)-4-hlor-α,α,α-trifluor-N(1-imidazol-1-il-2propoksietiliden)-o-toluidin
≥ 980 g/kg
30.06.2020.
Nečistoće:
toluen maks. 1 g/kg.
CAS broj:730
Triflusulfuron
CAS broj: 126535-15-7
CIPAC broj: 731
(Dodatak I Uputstva 91/414)
2-[4-dimetilamino-6-(2,2,2trifluoretoksi-1,3,5-triazin2-il-karbamoilsulfamoil]-mtoluenska kiselina
≥ 960 g/kg
N,N-dimetil-6-(2,2,2trifluoretoksi)-1,3,5triazin-2,4-diamin
maks. 6 g/kg
31.12.2019.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid za primenu u staklenicima na
veštačkim supstratima.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
— na bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
drugih radnika; uslovi za primenu moraju da
sadrže i adekvatna lična zaštitna sredstva;
— mogući uticaj na vodene organizme; uslovi za
registraciju, gde je to moguće, moraju uključiti
mere ѕa smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid za primenu u šećernoj i stočnoj repi
u maksimalnoj količini primene 60 g/ha svake
treće godine na istoj površini. Folijarno tretirane
biljke ne mogu se koristiti za ishranu životinja.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– izloženost potrošača putem hrane metabolitima
IN-M7222 i IN-E7710 u biljkama u plodoredu i u
proizvodima životinjskog porekla,
– zaštitu vodenih organizama i vodenih biljaka od
rizika koji proističe od triflusulfurona i metabolita
IN-66036 i osiguranje da uslovi registracije, gde
je to svrsishodno, uključuju mere za smanjenje
rizika, kao što su zaštitne zone,
– potencijal kontaminacije podzemnih voda
proizvodima degradacije IN-M7222 i IN-W6725,
kada se aktivna supstanca primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za
registraciju, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
H400
H410
S: (2-)24-37-4660-61
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H317
H410
-
-
-
-
Triklopir
3,5,6-trihlor-2piridiloksisirćetna kiselina
CAS broj: 055335-06-3
≥ 960 g/kg
31.05.2017.
(kao triklopir butoksietil
ester)
CIPAC broj: 376
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Trimetilamin hidrohlorid
trimetilamin hidrohlorid
≥ 988 g/kg
31.08.2019.
4-(ciklopropilhidroksi
metilen)-3,5-diokso
cikloheksan karboksilna
≥ 940 g/kg
30.04.2017.
CAS broj: 593-81-7
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Trineksapak
CAS broj: 104273-73-6
(izražen kao
Ako se triflusulfuron klasifikuje u kategoriju 3
karcinogenosti, mogu se zatražiti dodatne
informacije o relevantnosti metabolita IN-M7222,
IN-D8526 i IN-E7710 u odnosu na izazivanje
karcinoma.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstva za zaštitu bilja koje sadrži triklopir za
druge primene osim za proljetnu primenu na
aprilacima i pašnjacima pažnja se obraća na
uslove za registraciju, odnosno da li su svi
potrebni podaci i informacije dostavljeni pre
odlučivanja o registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– zaštitu podzemnih voda pri primeni aktivne
materije u osetljivim područjima. Uslovi za
registraciju, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika i treba
započeti program sistematskog praćenja ostataka
u osetljivim područjima,
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranje da uslovi primene propisuju nošenje
odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
– zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i
neciljanih biljaka. Uslovi za registraciju, gde je to
svrsishodno, moraju uključiti mere za smanjenje
rizika.
Može se zatražiti podnošenje dodatnih
istraživanja koja potvrĎuju akutnu i dugotrajnu
procenu rizika za ptice i sisare i rizik za vodene
organizme koji su izloženi metabolitu 6-hlor-2piridinol.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao atraktant.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika,.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao
regulator rasta.
-
-
-
-
-
-
kislina
trineksapak-etil)
CIPAC broj: 732
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Tritikonazol
CAS broj: 131983-72-7
(±)-(E)-5-(4-hlorbenzil
iden)-2,2-dimetil-1-(1H1,2,4-triazol-1-ilmetil)
ciklopentanol
≥ 950 g/kg
31.01.2017.
CIPAC broj: 652
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Tritosulfuron
CAS broj: 142469-14-5
CIPAC broj: 735
(Dodatak I Uputstva 91/414)
1-(4-metoksi-6triflurometil-1,3,5triazin-2-il)-3-(2trifluormetil
benzenesulfonil) urea
≥ 960 g/kg
Nečistoća procesa
proizvodnje od
toksikološkog značaja u
tehničkom materijalu:
2-amino-4-metoksi-6(triflurmetil)-1,3,5triazin maks. 0,2 g/kg.
30.11.2018.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu ptica i sisara.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Prilikom ocene dokumentacije za registraciju
sredstva za zaštitu bilja koje sadrži tritikonazol za
druge namene osim za tretiranje semena posebna
pažnja se obraća na uslove za registraciju,
odnosno da li su svi potrebni podaci i informacije
dostavljeni pre odlučivanja o registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
- bezbednost lica koja primenjuju sredstva.Uslovi
za registraciju, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere zaštite,
– potencijalnu kontaminaciju podzemnih voda, a
naročito od ove jako perzistentne aktivne
supstance i metabolita RPA406341 u osetljivim
područjima,
– zaštitu ptica koje se hrane semenom (dugotrajni
rizik).
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika.
Može se zatražiti podnošenje dodatnih
istraživanja da bi se potvrdila procena rizika za
ptice koje se hrane semenom.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao herbicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– potencijalnu kontaminaciju podzemnih voda,
kada se aktivna supstanca primenjuje u
područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili
nepovoljnim klimatskim uslovima,
– zaštitu vodenih organizama,
Klasifikacija
Вод. жив. сред.
– хрон. 2
H411
Obeležavanje
GHS09
H411
Klasifikacija
Сензиб. коже 1
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
H317
H400
H410
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
Klasifikacija
N; R51-53
Obeležavanje
N
R: 51/53
S: 61
Klasifikacija
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-37-4660-61
Ugljen-dioksid
≥ 99,9 %
31.08.2019.
urea
≥ 98 % w/w
31.08.2019.
(RS)-4-hidroksi-3-(3-okso1-funilbutil)kumarin
3-(α-acetonil-benzil)-4hidroksikumarin
≥ 990 g/kg
30.09.2013.
ugljen-dioksid
CAS broj: 124-38-9
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Urea
CAS broj: 57-13-6
CIPAC broj: 8352
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Varfarin
CAS broj: 81-81-2
CIPAC broj: 70
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Verticillium albo-atrum
(ranije Verticillium
dahliae)
Nije primenljivo
Nema relevantnih
nećistoća
30.04.2019.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
≥ 75 %
31.08.2019.
DEO A
Soj: Verticillium
albo-atrum izolat
WCS850
Zbirka kulture broj:
CBS 276.92
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Z-13-heksadecen-11-in-
Z-13-heksadecen-11-in-
– zaštitu malih sisara.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fumigant.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene, gde je to svrsishodno, moraju
uključiti mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao rodenticid u obliku pripremljenih mamaka,
koji se po potrebi stavljaju u naročito izraĎene
zaštitne kućice.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na
zaštitu lica koja primenjuju sredstva, zaštitu prica
i neciljanih sisari.
Gde je to svrsishodno, moraju se primeniti mere
za smanjenje rizika.
H317
H410
-
-
-
-
Klasifikacija
Токс. по репр.
1A
Спец.
токс.−ВИ 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 3
H360D ***
H372 **
H412
Obeležavanje
GHS08
Опасност
H360D ***
H372 **
H412
-
-
Klasifikacija
Токс. по репр.
кат. 1; R61
T; R48/25
R52-53
Obeležavanje
T
R: 61-48/2552/53
S: 53-45-61
-
-
1-il acetat1
1-il acetat
CAS broj: 78617-58-0
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
Zeta-cipermetrin
Mešavina stereoizomera:
CAS broj: 52315-07-8
(S)-α-cijano-3fenoksibenzil
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2dichlorovinil)-2,2
dimetilciklopropan
karboksilat,
CIPAC broj: 733
(Dodatak I Uputstva 91/414)
≥ 850 g/kg
30.11.2019.
Nečistoće:
- toluen maks. 2 g/kg,
- katrani maks. 12,5
g/kg.
gde je odnos parova
izomera (S);(1RS,3RS) i
(S);(1RS,3SR) 45-55 do 5545 pojedinačno
Zoksamid
CAS broj: 156052-68-5
CIPAC broj: 640
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(RS)-3,5-dihloro-N-(3-hlor1-etil-1-metilacetonil)-ptoluamid
950 g/kg
31.03.2014.
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao atraktant.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao insekticid.
DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju
sredstava za zaštitu bilja koja sadrže zetacipermetrin za druge namene osim za primenu u
žitima posebna pažnja se obraća na izloženost
potrošača prema mPBAldehide, kao proizvoda
degradacije u toku prerade.
Prilikom procene dokumentacije posebna pažnja
se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li
su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni
pre odlučivanja o registraciji.
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
U ukupnoj proceni posebna pažnja se obraća na:
– bezbednost lica koja primenjuju sredstva i
osiguranje da je u uslovima primene propisano
nošenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,
– zaštitu ptica, vodenih organizama, pčela,
neciljanih zglavkara i neciljanih zemljišnih makoorganizama.
Uslovi za registraciju, gde je to svrsishodno,
moraju uključiti mere za smanjenje rizika.
Može se zatražiti dostavljanje dodatnih
informacije o sudbini i ponašanju (aerobna
degradacija u zemljištu) i dugotrajnom efektu na
ptice, vodene organizme i neciljane artropode.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao fungicid.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ак. токс. 4 *
Спец. токс.−ЈИ
3
Вод. жив.
сред.- ак. 1
Вод. жив.
сред.-хрон. 1
H332
H302
H335
H400
H410
Klasifikacija
Xn; R20/22
Xi; R37
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 20/22-3750/53
S: (2-)2436/37/39-60-61
Obeležavanje
GHS07
GHS09
Пажња
H332
H302
H335
H410
Klasifikacija
Сензиб. коже 1
Вод. жив. сред.
– ак. 1
Вод. жив. сред.
– хрон. 1
H317, H400,
H410,
Obeležavanje
GHS07,GHS09
Пажња
Klasifikacija
R43
N; R50-53
Obeležavanje
Xi; N
R: 43-50/53
S: (2-)24-37-4660-61
(Z)-13-heksadecen-11-in-1-il acetat
(Z)-13-heksadecen-11-in-1il acetat
≥ 75 %
31.08.2019.
Z,Z,Z,Z-7,13,16,19dokosatetraen-1-il
izobutirat
≥ 90 %
31.08.2019.
CAS broj: 78617-58-0
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19dokosatetraen-1-il
izobutirat1
CAS broj: 135459-81-3
CIPAC broj: Nije dodeljen
(Dodatak I Uputstva 91/414)
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao atraktant.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano
kao atraktant.
DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u
obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne
supstance od strane relevantnih tela Evropske
unije.
Uslovi primene moraju uključiti, gde je to
svrsishodno, mere za smanjenje rizika.
H317, H410
-
-
-
-
DEO A2. Aktivne supstance, odnosno osnovne supstance za koje je zahtev za uključivanje u Dodatak I Uputstva 91/414/EEC dobrovoljno povučen
i za koje je ponovo predat zahtev za uključivanje, a koje su u prometu u Republici Srbiji
Br.
Trivijalni naziv
aktivne supstance
i identifikacioni
brojevi
1- Naftilsirćetna
kiselina
(1-NAA)
CAS broj: 86-87-3
CIPAC broj: 313
Min. čist. i
maks. nečist.
aktivne
supstance
Hemijski naziv
aktivne supstance
prema IUPAC
1- naftalensirćetna
kiselina
-
CIPAC broj: 496
CIPAC broj: 371
-
-
90%
BASF
31.12.2013.
31.12.2011.
Herbicid
-
-
93,5%
93,5%
98,5%
95,5%
93,5%
98,0%
98%
Bupirimat
CAS broj: 41483-43-6
CIPAC broj: 261
Cikloksidim
CAS broj: 101205-02-1
CIPAC broj: 510
5-butiil-2-etilamino-6metilpirimidin-4-il
dimetilsulfamat
(+)-2-(1-[etoksiimino]butil)-3-hidroksi-5-tian3-il-cikloheks-en-2-on
-
Fungicid
96%
CAS broj: 28772-56-7
-
31.12.2014.
31.12.2011.
94%
3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)3-(4′-bromobifenil-4-il)3-hidroksi-1fenilpropil]-4hidroksikumarin
CLP
Makhteshim
92,19%
95%
Bromadiolon
Regulator rasta
GHS
90%
92%
2-hlor-N-(etoksimetil)6'-etil-o-acetotoluidid
31.12.2011.
Klasifikacija i obeležavanje
Namena
98%
90,5%
CAS broj: 34256-82-1
-
Privremeno
odobrenje
važi do
31.12.2011.
Agro-Care
Dow
AgroSciences
Nitrokemia
Monsanto
Jinan Kesaijinong
Sinochem
King Tech
EMV
Hangzhou
C.N.C.C.J.C.
Stockton
Wujin
Sharda
Nanjing Essence
Shanghai Mio
Willowood
31.12.2011.
Syngenta
Pazhem
Duochem
Liphatech
Babolna
PelGar
Zhangjiakou
Jiaoqu
Nanjing Essence
90%
Acetohlor
Proizvođač
31.03.2014.
30.06.2015.
31.12.2009.
30.06.2014.
31.03.2015.
31.12.2015.
30.06.2013.
31.12.2011.
31.12.2013.
31.12.2012.
31.12.2014.
31.12.2014.
31.03.2014.
31.12.2015.
31.12.2016.
30.06.2013.
Herbicid
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Спец. токс.− ЈИ 3
Ирит. коже 2
Сензиб. коже 1
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H332
H335
H315
H317
H400
H410
Klasifikacija
Xn; R20
Xi; R37/38
R43
N; R50-53
Obeležavanje Xn; N
R: 20-37/38-43-50/53
S: (2-)36/37-60-61
Obeležavanje GHS07,GHS09
Пажња
H332, H335,
H315, H317,
H410
Rodenticid
31.12.2009.
25.05.2009.
31.12.2010.
31.12.2013.
30.06.2012.
31.12.2017.
-
-
30.06.2014.
31.03.2018.
31.12.2011.
Cink fosfid
CAS broj: 1314-84-7
tricink difosfid
90%
CAS broj: 94361-06-5
CIPAC broj: 60
Ditianon
CAS broj: 3347-22-6
CIPAC broj: 153
(2RS, 3RS; 2RS, 3SR)-2(4-hlorfenil)-3ciklopropil-1-(1H 1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol
5,10-dihidro-5,10diokso-nafto-[2,3-b]1,4-ditiin-2,3dikarbonitril
30.09.2017.
United
Phosphorus
31.12.2013.
Galenika
31.12.2012.
C.N.C.C.J.C.
31.03.2015.
80%
CIPAC broj: 69
Ciprokonazol
Jining Chemical
94%
92%
Syngenta
BASF
Rodenticid
31.12.2011.
31.12.2011.
31.12.2017.
31.12.2011.
31.12.2011.
95,6%
Dodin
CAS broj: 2439-10-3
1-dodecil-guanidin
acetat
CIPAC broj: 101
96%
97%
King Tech
C.N.C.C.J.C.
Agriphar
Fungicid
Fungicid
Fungicid
30.06.2013.
31.03.2016.
30.06.2012.
Fenazakvin
CAS broj: 120928-09-8
CIPAC broj: 8149
4-terc -butilfenetil
hinazolin-4-il-etar
97,5%
Gowan
31.03.2018.
31.12.2011.
Akaricid
Klasifikacija
Конт. са водом зап. гас. 1
Ак. токс. 2 *
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H260, H300, H400, H410
Klasifikacija
F; R15
T+; R28
R29
R32
N; R50-53
Obeležavanje GHS02
GHS06, GHS09
Опасност
H260, H300, H410, EUH029,
EUH032
Klasifikacija
Токс. по репр. 2
Ак. токс. 4 *
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H361d ***, H302, H400, H410
Obeležavanje
F; T+; N
R: 15/29-28-32-50/53
S: (1/2-)28-30-36/37-43-45-60-61
Obeležavanje
GHS08, GHS07, GHS09
Пажња
H361d ***, H302, H410
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H302, H400, H410
Obeležavanje
GHS07, GHS09
Пажња
H302, H410
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ирит. ока 2
Ирит. коже 2
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H302, H319, H315, H400, H410
Obeležavanje
GHS07, GHS09
Пажња
H302, H319, H315, H410
Klasifikacija
Ак. токс. 3 *
Ак. токс. 4 *
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H301, H332, H400, H410
Klasifikacija
Токс. по репр. кат. 3; R63
Xn; R22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-50/53-63
S: (2-)36/37-60-61
Klasifikacija
Xn; R22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)24-60-61
Klasifikacija
Xn; R22
Xi; R36/38
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-36/38-50/53
S: (2-)26-60-61
Klasifikacija
T; R25
Xn; R20
N; R50-53
Obeležavanje
T; N
31.12.2011.
Fenoksikarb
CAS broj: 72490-01-8
etil-2-(4fenoksifenoksi)-etilkarbamat
CIPAC broj: 425
Fluazifop-P
CAS broj: 83066-88-0
CIPAC broj: 467
(R)-2-{4-[5(trifluorometil)-2piridiloksi]fenoksi}prop
ionska kiselina
Insekticid
90%
C.N.C.C.J.C.
31.03.2016.
96%
Syngenta
30.06.2013.
-
-
31.12.2011.
Obeležavanje
GHS09, Пажња, H410
Herbicid
83%
Fluazifop-P-butil
CAS broj: 79241-46-6
90%
95%
Flukvinkonazol
CAS broj: 136426-54-5
3-(2,4-dihlorfenil)-6fluor-2-(1H-1,2,4triazol-1-il)hinazolin4(3H)-on
95,5%
Syngenta
31.12.2018.
Eastsun
30.09.2017.
Zhejiang
30.09.2017.
Luxembourg
30.06.2016.
C.N.C.C.J.C.
31.03.2014.
Bayer
31.12.2011.
31.12.2011.
Fungicid
R: 20-25-50/53
S: (1/2-)37-45-60-61
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Klasifikacija
Токс. по репр. 2
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H361d ***, H400, H410
31.12.2011.
butil-(R)-2-[4-(5trifluormetil-2piridiloksi)-fenoksi]propionat
Obeležavanje
GHS06, GHS09
Опасност
H301, H332, H410
Klasifikacija
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H400, H410
Obeležavanje
GHS08, GHS09, Пажња, H361d
***,
H410
Klasifikacija
Ак. токс. 3 *
Ак. токс. 3 *
Спец. токс.− ВИ 1
Ак. токс. 4 *
Ирит. коже 2
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H331, H301, H372 **, H312,
H315, H400, H410
Klasifikacija
Токс. по репр. кат. 3; R63
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 50/53-63
S: (2-)29-36/37-46-60-61
Klasifikacija
T; R23/25-48/25
Xn; R21
Xi; R38
N; R50-53
Obeležavanje
T; N
R: 21-23/25-38-48/25-50/53
S: (1/2-)36/37/39-38-45-60-61
Obeležavanje
GHS06, GHS08, GHS09
Опасност
H331, H301, H372 **, H312,
H315, H410
Flurohloridon
CAS broj: 61213-25-0
CIPAC broj: 430
Smeša enantiomera
(3RS,4RS;3RS,4SR)-3hlor-4-hlormetil-1(α,α,α-trifluor-m-tolil)2-pirolidon (izomeri u
odnosu 3:1)
88%
90%
95%
97%
31.12.2011.
Syngenta
C.N.C.C.J.C.
GAT
Stockton
Wuhan
Luxembourg
31.12.2012.
31.03.2014.
30.09.2016.
30.09.2016.
30.12.2015.
31.03.2016.
Herbicid
-
-
CAS broj: 76674-21-0
(RS)-2,4'-difluor--(1H1,2,4-triazol-1-il-metil)benzhidril alkohol
CIPAC broj: 436
Gvazatin
CAS broj: 115044-19-4
CIPAC broj: 361
Heksitiazoks
CAS broj: 78587-05-0
CIPAC broj: 439
95%
31.12.2011.
Cheminova
Bayer
CropScience
C.N.C.C.J.C.
Sevencontinent
Agro Care
70%
Makhteshim
89%
Flutriafol
Smeša proizvoda
reakcije poliamina,
uglavnom sadrži:
oktametilendiamin,
imino-di-(oktametilen)diamin, oktametilen-bis
-(imino-oktametilen)diamin i karbamonitril
90%
31.12.2016.
31.12.2011.
Fungicid
-
-
Fungicid,
Repelent
-
-
31.12.2014.
31.03.2014.
30.09.2017.
31.12.2012.
31.12.2011.
Akaricid,
Insekticid
31.12.2011.
(4RS, 5RS)-5-(4hlorfenil)-N cikloheksil-4-metil-2okso-1,3-tiazolidin-3karboksamid
95%
C.N.C.C.J.C.
30.06.2016.
98%
Nippon Soda
31.12.2009.
trihlornitrometan
-
-
31.12.2011.
Hloropikrin
CAS broj: 76-06-2
Nematocid
CIPAC broj: 298
Karboksin
CAS broj: 5234-68-4
CIPAC broj: 273
Kletodim
CAS broj: 99129-21-2
CIPAC broj: 508
Metaldehid
CAS broj: 108-62-3
Klasifikacija
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H400, H410
Obeležavanje
GHS09, Пажња, H410
Klasifikacija
Ак. токс. 2 *
Ак. токс. 4 *
Ирит. ока 2
Спец. токс.−ЈИ 3
Ирит. коже 2
H330, H302, H319, H335, H315
Obeležavanje
GHS06
Опасност
H330, H302, H319, H335, H315
5,6-dihidro-2-metil-1,4oksati-in-3karboksanilid
(5RS)-2-{(E)-1-[(2E)-3hloralliloksiimino]
propil}-5-[(2RS)-2(etiltio)propil]-3hidroksicikloheks-2-en1-on
2,4,6,8-tetrametil1,3,5,7-tetra-oksokan
97%
98%
90%
91%
91,5%
93%
93,5%
-
31.12.2011.
Chemtura
C.N.C.C.J.C
31.12.2011.
Sinochem
Stockton
Agan
Shanghai
Arista
-
31.03.2014.
31.03.2014.
31.12.2017.
31.12.2016.
31.12.2014.
31.03.2018.
31.12.2016.
31.12.2011.
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Klasifikacija
Xn; R22
T+; R26
Xi; R36/37/38
Obeležavanje
T+
R: 22-26-36/37/38
S: (1/2-)36/37-38-45
Fungicid
-
-
Herbicid
-
-
Moluskocid
Klasifikacija
Зап. чврст.2
Ак. токс. 4 *
H228, H302
Obeležavanje
GHS02, GHS07, Опасност
H228, H302
Klasifikacija
F; R11
Xn; R22
Obeležavanje
F; Xn
R: 11-22
S: (2-)13-16-25-46
98%
31.12.2011.
Dow
AgroSciences
Wujin
C.N.C.C.J.C.
Makhteshim
97,5%
Bayer
Oksifluorfen
CAS broj: 42874-03-3
2-hlor-α,α,α-trifluor-ptolil 3-etoksi-4nitrofenil etar
CIPAC broj: 538
Pensikuron
CAS broj: 66063-05-6
CIPAC broj: 402
1-(4-hlorbenzil)-1ciklopentil-3-fenilurea
91-97%
97%
30.06.2015.
31.03.2015.
31.03.2015.
31.12.2009.
31.12.2010.
31.12.2011.
Herbicid
-
-
Fungicid
-
-
Akaricid,
Insekticid
Klasifikacija
Ак. токс. 3 *
Ак. токс. 3 *
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H331, H301, H400, H410
Fungicid
Obeležavanje
GHS06, GHS09, Опасност
H331, H301, H410
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H302, H400, H410
Piridaben
CAS broj: 96489-71-3
2-terc-butil-5-(4-tercbutilbenzil-tio)-4-hlorpiridazin-3-(2H)-on
98%
Nissan
31.12.2017.
31.12.2011.
CIPAC broj:583
31.12.2011.
Prohloraz
CAS broj: 67747-09-5
CIPAC broj: 407
N -propil-N-(2-[2,4,6trihlorfenoksi]-etil)imidazol -1karboksamid
Bayer
CropScience
31.12.2012.
96%
Sinochem
31.12.2017.
97%
Makhteshim
30.06.2014.
95%
Propargit
CAS broj: 2312-35-8
2-(4-terc -butilfenoksi)cikloheksil-prop-2-inilsulfit
87%
Chemtura
31.12.2015.
31.12.2011.
Akaricid
CIPAC broj: 216
Obeležavanje
GHS07, GHS09, Пажња, H302,
H410
Klasifikacija
Карц. 2
Ак. токс. 3 *
Ирит. коже 2
Ошт. ока 1
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H351, H331, H315, H318, H400,
H410
Klasifikacija
T; R23/25
N; R50-53
Obeležavanje
T; N
R: 23/25-50/53
S: (1/2-)36/37-45-60-61
Klasifikacija
Xn; R22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
Klasifikacija
Карц. кат.3; R40
T; R23
Xi; R38-41
N; R50-53
Obeležavanje
T; N
R: 23-38-40-41-50/53
S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61
Obeležavanje
GHS06, GHS08, GHS05, GHS09
Опасност
H351, H331, H315, H318, H410
Propizohlor
CAS broj: 86763-47-5
Tau-fluvalinat
CAS broj: 102851-05-9
CIPAC broj: 786
2-hlor-6'-etil-N izopropoksimetilaceto-o
-toluidid
(RS)-α-cijan-3fenoksibenzil N-(2-hlorα,α,α-trifluor-p-tolil)-Dvalinat
90,5%
Arysta
30.06.2014.
31.12.2011.
Herbicid
-
-
87%
Makhteshim
31.12.2014.
31.12.2011.
Insekticid
-
-
31.12.2011.
Tebufenozid
CAS broj: 112410-23-8
N-terc-butil-N'-(4etilbenzoil)-3,5dimetilbenzohidrazid
CIPAC broj: 724
Teflutrin
CAS broj: 79538-32-2
CIPAC broj: 451
2,3,5,6-tetrafluor-4metilbenzil-(Z)-(1RS)cis -3-(2-hlor3,3,3/trifluorprop-1enil)-2,2dimetilciklopropan
karboksilat
95%
CAS broj: 5915-41-3
CIPAC broj: 234
31.12.2017.
97%
Dow
AgroScinces
31.12.2016.
89%
Syngenta
31.12.2013.
31.12.2011.
Terbutilazin
N-terc -butil-6-hlor-N'etil-1,3,5-triazin-2,4diamin
Nanjing
Essence
95%
96%
31.12.2011.
Zhejiang
Changxing
Oxon
Syngenta
_______________
Datum podvučen – važenje odobrenja u EU
Datum nije podvučen – važenje odobrenja za aktivnu supstancu u RS (rešenje o razvrstavanju)
31.12.2016.
30.09.2016.
31.12.2010.
Insekticid
Klasifikacija
Вод. жив. сред.-хрон. 2
H411
Obeležavanje
GHS09 H411
Klasifikacija
N; R51-53
Obeležavanje
N
R: 51/53
S: 61
Insekticid
-
-
Herbicid
-
-
DEO A3. Aktivne supstance, odnosno osnovne supstance za koje je zahtev za uključivanje u Dodatak I Uputstva 91/414/EEC
dobrovoljn povučen i za koje je ponovo predat zahtev za uključivanje, a koje nisu u prometu u Republici Srbiji
Br.
Trivijalni naziv aktivne
supstance
i identifikacioni brojevi
1-dekanol
CAS broj: 36729-58-5
CIPAC broj: 8093
1-naftilacetamid (1-NAD)
CIPAC broj: 282
Akrinatrin
CAS broj: 101007-06-1
CIPAC broj: 8003
Aluminijum sulfat
CAS broj: 10124-29-5
CIPAC broj: 8010
Asulam
CAS broj: 3337-71-1
CIPAC broj: 240
Azadiraktin
CAS broj: 11141-17-6
CIPAC broj: 627
Bitertanol
CAS broj: 55179-31-2
CIPAC broj: 386
Hemijski naziv aktivne supstance
prema IUPAC
CLP
31.12.2011.
-
-
-
31.12.2011.
-
-
(S)-α-cijano-3-fenoksibenzil (Z)-(1R-3S)-2,2-dimetil-3-{2(2,2,2-trifluor-1trifluormetil-etoksikarbonil)vinil} ciklopropankarboksilat)
31.12.2011.
-
-
aluminijum sulfat
31.12.2011.
-
-
metil-sulfamil-karbamt
31.12.2011.
-
-
dimetil (3S,3aR,4S,5S,5aR,5a1R,7aS,8R,10S,10aS)-8-acetoksi3,3a,4,5,5a,5a1,7a,8,9,10-dekahidro-4-{(1S,3S,7S,8R,9S,11R)-7-hidroksi-9metil-2,4,10-trioksatetraciklo[6.3.1.03,7.09,11] dodec-5-en-11-il}-4-metil10[(E)-2metilbut-2-enoiloksi]-1H,7H-nafto[1,8a,8-bc:4,4a/-c`]difuran-3,7adikarboksilat
31.12.2011.
-
-
(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(bifenil-4-iloksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1il)butan-2-ol (20:80 odnos (1RS,2RS)- i (1RS,2SR)-izomera)
31.12.2011.
-
-
3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazinan-2-tione
CAS broj: 533-74-4
ili
CIPAC broj: 146
tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazin-2-tion
Etoksikvin
CAS broj: 91-53-2
CIPAC broj: 517
Klasifikacija i obeležavanje
GHS
dekan-1-ol
Dazomet
Dietofenkarb
CAS broj: 87130-20-9
CIPAC broj: 513
Diklofop
CAS broj: 40843-25-2
CIPAC broj: 358
Etalfluralin
CAS broj: 55283-68-6
CIPAC broj: 516
Privremeno
odobrenje u
EU važi do
31.12.2011.
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ирит. ока 2
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H302, H319, H400, H410
Obeležavanje
GHS07, GHS09, Пажња
H302, H319, H410
Klasifikacija
Xn; R22
Xi; R36
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-36-50/53
S: (2-)15-22-24-60-61
izopropil 3,4-dietoksikarbanilat
31.12.2011.
-
-
(RS)-2-[4-(2,4-dihlorfenoksi)fenoksi]propionska kiselina
31.12.2011.
-
-
N-etil-α,α,α-trifluor-N-(2-metilallil)-2,6-dinitro-p-toluidin
31.12.2011.
-
-
1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkvinolin-6-il etil etar
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *, H302
Klasifikacija
Xn; R22
Obeležavanje
GHS07, Пажња, H302
Obeležavanje
Xn, R: 22, S: (2-)24
31.12.2011.
Etridiazol
CAS broj: 2593-15-9
etil 3-trihlormetil-1,2,4-tiadiazol-5-il etar
31.12.2011.
CIPAC broj: 518
Fenbukonazol
CAS broj: 114369-43-6
(RS)-4-(4-hlorfenil)-2-fenil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)butironitril
31.12.2011.
CIPAC broj: 8150
Fenbutatin oksid
CAS broj: 13356-08-6
CIPAC broj: 359
bis[tris(2-metil-2-fenilpropil)tin] oksid
31.12.2011.
Klasifikacija
Карц. 2
Ак. токс. 3 *
Ак. токс. 4 *
Ак. токс. 4 *
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H351, H331, H312, H302, H400,
H410
Obeležavanje
GHS06, GHS08, GHS09
Опасност
H351, H331, H312, H302, H410
Klasifikacija
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H400, H410
Obeležavanje
GHS09, Пажња, H410
Klasifikacija Ак. токс. 2 *
Ирит. ока 2
Ирит. коже 2
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H330, H319, H315, H400, H410
Obeležavanje
GHS06, GHS09, Опасност
H330, H319, H315, H410
Flufenoksuron
CAS broj: 101463-69-8
CIPAC broj:470
Fluometuron
CAS broj: 2164-17-2
CIPAC broj: 159
Obeležavanje
T; N
R: 21/22-23-40-50/53
S: (1/2-)36/37-38-45-60-61
Klasifikacija
N; R50-53
Obeležavanje
N
R: 50/53
S: 60-61
Klasifikacija
T+; R26
Xi; R36/38
N; R50-53
Obeležavanje
T+; N
R: 26-36/38-50/53
S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
1-[4-(2-hlor-α,α,α-trifluor-p-toliloksi)-2-fluorofenil]-3-(2,6difluorobenzoil)urea
31.12.2011.
-
-
1,1-dimetil-3-(α,α,α-trifluor-m-tolil)urea
31.12.2011.
-
-
Himeksazol
5-metilizoksazol-3-ol ili 5-metil-1,2-oksazol-3-ol
31.12.2011.
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ошт. ока 1
Вод. жив. сред.-хрон. 3
H302, H318, H412
CAS broj: 10004-44-1
Obeležavanje
GHS05, GHS07, Опасност
H302, H318, H412
Indolsirćetna kiselina (ranije
auksini)
CAS broj: 87-51-4
CIPAC broj: 8186
Indolbuterna kiselina IBA
CAS broj: 133-32-4
Klasifikacija
Карц. кат.3; R40
T; R23
Xn; R21/22
N; R50-53
Klasifikacija
Xn; R22
Xi; R41
R52-53
Obeležavanje
Xn
R: 22-41-52/53
indol-3-sirćetna kiselina
31.12.2011.
-
-
-
31.12.2011.
-
-
CIPAC broj: 8187
Izoksaben
CAS broj: 82558-50-7
N-[3-(1-etil-1-metilpropil)-1,2-oksazol-5-il]-2,6-dimetoksibenzamid
31.12.2011.
Klasifikacija
Вод. жив. сред.-хрон. 4
H413
31.12.2011.
Obeležavanje H413
Klasifikacija
Ирит. ока 2
Спец. токс.−ЈИ 3
Ирит. коже 2
Вод. жив. сред.- ак. 1
H319, H335, H315, H400
CIPAC broj: 701
Krečni sumpor (kalcijum
polisulfid)
CAS broj: 1344-81-6
kalcijum polisulfid
Obeležavanje
GHS07, GHS09, Пажња
H319, H335, H315, H400,
EUH031
Karbetamid
CAS broj: 16118-49-3
CIPAC broj:95
Kvazija
CAS broj: Nije dodeljen
Kvinmerak
CAS broj: 90717-03-6
CIPAC broj: 563
Masni alkoholi/alifatični
alkoholi
Metosulam
CAS broj: 139528-85-1
CIPAC broj: 707
Orizalin
CAS broj: 19044-88-3
CIPAC broj: 537
Paklobutrazol
CAS broj: 76738-62-0
CIPAC broj: 445
Sintofen (ranije Kintofen)
CAS broj: 130561-48-7
CIPAC broj:717
CIPAC broj: 388
Obeležavanje
Xi; N
R: 31-36/37/38-50
S: (2-)28-61
(R)-1-(etilkarbamoil)etil karbanilat
31.12.2011.
-
-
Kvazija
31.12.2011.
-
-
7-hlor-3-metilkvinolin-8-karboksina kiselina
31.12.2011.
-
-
-
31.12.2011.
-
-
2′,6′-dihlor-5,7-dimetoksi-3′-metil[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-2sulfonanilid
31.12.2011.
-
-
3,5-dinitro-N4,N4-dipropilsulfanilamid
31.12.2011.
-
-
(2RS,3RS)-1-(4-hlorfenil)-4,4-dimetil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentan-3-ol
31.12.2011.
-
-
1-(4-hlorfenil)-1,4-dihidro-5-(2-metoksietoksi)-4-oksokinolin-3-karbpksilna
kiselina
31.12.2011.
-
-
Tiobenkarb
CAS broj: 28249-77-6
Klasifikacija
R53
Obeležavanje
R: 53
S: 61
Klasifikacija
R31
Xi; R36/37/38
N; R50
S-4-hlorobenzil dietil(tiokarbamat)
31.12.2011.
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H302, H400, H410
Obeležavanje
GHS07, GHS09, Пажња
H302, H410
Klasifikacija
Xn; R22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
DEO A4. Aktivne supstance, odnosno osnovne supstance za koje postoji odluka o neuključivanju u Dodatak I Uputstva 91/414EEC
i za koje je ponovo predat zahtev za uključivanje u Dodatak I Uputstva 91/414, a koje su u prometu u Republici Srbiji
Br.
Trivijalni naziv aktivne
supstance
i identifikacioni brojevi
2-Naftiloksisirćetna kiselina
(2-NOA)
CAS broj: 120-23-0
CIPAC broj: 664
Buprofezin
CAS broj: 69327-76-0
CIPAC broj: 8038
Bifentrin
CAS broj: 82657-04-3
CIPAC broj: 415
Hemijski naziv aktivne
supstance
prema IUPAC
(2-naftoksi)-sirćetna kiselina
2-terc-butilamino-3-izopropil5-fenil-1,3,5-tiadiazinan-4-on
2-metil-bifenil-3-il-metil-(Z)(1RS, 3RS)-3-(2-hlor-3,3,3trifluorprop-1-enil)-2,2dimetil-ciklopropankarboksilat
Min. čist. i
maks. nečist.
aktivne
supstance
98-98,5%
95%
98%
90%
90-96%
95%
96%
98%
Proizvođač
Spirou
30.03.2010.
Psyche
Nihon Nohyaku
30.05.2011.
C.N.C.C.J.C.
FMC
Psyche
Willowood
Jiangsu Yangnong
Privremeno
odobrenje
važi do
Klasifikacija i obeležavanje
Namena
2,6-dihlorbenzonitril
95%
Chemtura
Regulator
rasta
-
-
30.9.2015
31.3.2014
Insekticid
-
-
Insekticid
-
-
31.12.2012.
30.06.2012.
31.12.2016.
30.09.2017.
31.12.2016.
30.06.2015.
31.12.2011.
Herbicid
CIPAC broj: 73
Herbicid
Haloksifor-R-metil
CAS broj: 72619-32-0
(R)-metil-2-(4-[3-hlor-5trifluormetil-2-piridiloksi]fenoksi)-propionat
94%
Dow AgroSciences
19.12.2008.
31.12.2014.
13.12.2008.
Karbosulfan
CAS broj: 55285-14-8
CIPAC broj: 417
2,3-dihidro-2,2dimetilbenzofuran-7-il
(dibutil-aminotio)metilkarbamat
CLP
31.12.2010.
26.07.2010.
Dihlobenil
CAS broj: 1194-65-6
GHS
Insekticid
90%
C.N.C.C.J.C
31.03.2014.
93%
FMC
30.06.2012.
Bromine
31.12.2010.
Lianyugang
31.12.2010.
99,9%
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив. сред.-хрон. 2
H312, H411
Obeležavanje
GHS07, GHS09, Пажња
H312, H411
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H302, H400, H410
Obeležavanje
GHS07, GHS09, Пажња
H302, H410
Klasifikacija
Ак. токс. 2 *
Ак. токс. 3 *
Сензиб. коже 1
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H330, H301, H317, H400,H410
Obeležavanje
GHS06, GHS09, Опасност
H330, H301, H317, H410
Klasifikacija
Xn; R21
N; R51-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 21-51/53
S: (2-)36/37-61
Klasifikacija
Xn; R22
N; R50-53
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-50/53
S: (2-)60-61
Klasifikacija
T+; R26
T; R25
R43
N; R50-53
Obeležavanje
T+; N
R: 25-26-43-50/53
S: (1/2-)28-36/37-38-45-6360-61
Napropamid
(RS)-N,N -dietil-2-(1naftiloksi)-propionamid
90%
95%
98%
07.05.2010.
United Phosphorus
C.N.C.C.J.C.
Gharda
CAS broj: 15299-99-7
CIPAC broj: 271
Triazoksid
7-hlor-3-imidazol-1-il-1,2,4CAS broj: 72459-58-6
97%
Bayer
benzotriazin 1-oksid
CIPAC broj: 729
_______________
Datum podvučen – važenje odobrenja u EU
Datum nije podvučen – važenje odobrenja za aktivnu supstancu u RS (rešenje o razvrstavanju)
31.12.2012.
30.06.2013.
30.06.2013.
31.12.2009.
30.05.2011.
Herbicid
-
-
-
-
Fungicid
DEO A5. Aktivne supstance, odnosno osnovne supstance za koje postoji odluka o neuključivanju u Dodatak I Uputstva 91/414/EEC
i za koje je ponovo predat zahtev za uključivanje u Dodatak I Uputstva 91/414, a koje nisu u prometu u Republici Srbiji
Br.
Trivijalni naziv aktivne
supstance
i identifikacioni brojevi
8-Hidroksikvinolin
uključujući oksikvinolein
Hemijski naziv aktivne
supstance
prema IUPAC
-
Privremeno
odobrenje
u EU važi
do
30.11.2010.
Klasifikacija i obeležavanje
Namena
Fungicid
1,3-Dihloropropen
CAS brroj: 542-75-6
(E, Z)-1,3-dihlorpropen
20.03.2009.
Nematocid,
Herbicid
CIPAC broj: 8101
GHS
CLP
-
-
Klasifikacija
Зап. теч. 3, Ак. токс. 3 *, Ак. токс. 3 *, Ак. токс. 4 *
Асп. 1
Ирит. ока 2
Спец. токс.−ЈИ 3
Ирит. коже 2, Сензиб. коже 1
Вод. жив. сред.- ак. 1, Вод. жив. сред.-хрон. 1
H226, H311, H301, H332, H304, H319, H335, H315, H317, H400, H410
Obeležavanje
GHS02, GHS06, GHS09, Опасност
H226, H311, H301, H332, H304, H319, H335, H315, H317, H410
Bromukonazol
CAS broj: 116255-48-2
CIPAC broj: 8036
1-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4brom-2-(2,4dihlorfenil)tetrahidrofurfuril]1H-1,2,4-triazol
03.05.2010.
Fungicid
CAS broj: 420-04-2
(cijanamid)
cijanamid
kalcijum cijanamid
18.03.2010.
CAS broj: 156-62-7 (kalcijum
cijanamid)
Regulator
rasta,
Herbicid
CIPAC broj: 8085
Dikloran
CAS broj: 99-30-9
CIPAC broj: 150
Metam (uključujući natrijum i
kalijum)
CAS broj: 144-54-7 metam,
137-41-7 metam-kalijum,
2,6-dihlor-4-nitroanilin
metilditiokarbaminska
kiselina
-
Fungicid
31.12.2014.
Fungicid,
Insekticid,
Herbicid,
Nematocid
Obeležavanje
T; N
R: 10-20-24/25-36/37/38-4365-50/53
S: (1/2-)36/37-45-60-61
Cijanamid
Klasifikacija
Ак. токс. 3 *, Ак. токс. 4 *
Ирит. ока 2, Ирит. коже 2, Сензиб. коже 1
H301, H312, H319, H315, H317
Obeležavanje
GHS06, Опасност, H301, H312, H319, H315, H317
Cijanamid (vodonik i
kalcijum cijanamid)
Klasifikacija
R10
T; R24/25
Xn; R20-65
Xi; R36/37/38
R43
N; R50-53
Cijanamid
Klasifikacija
T; R25
Xn; R21
Xi; R36/38
R43
Obeležavanje
T, R: 21-25-36/38-43
S: (1/2-)3-22-36/37-45
Kalcijum cijanamid
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Спец. токс.− ЈИ 3
Ошт. ока 1
H302, H335, H318
Obeležavanje
GHS05, GHS07
Опасност
H302, H335, H318
Kalcijum cijanamid
Klasifikacija
Xn; R22
Xi; R37-41
Obeležavanje
Xn, R: 22-37-41
S: (2-)22-26-36/37/39
-
Metam-natrijum
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Кор. коже 1Б
Сензиб. коже 1
-
Metam-natrijum
Klasifikacija
Xn; R22
R31
C; R34
Вод. жив. сред.- ак. 1
Вод. жив. сред.-хрон. 1
H302, H314, H317, H400, H410
137-42-8 metam-natrijum
CIPAC broj: 20 metam
Metil bromid
metil bromid ili bromometan
31.12.2014.
CAS broj: 74-83-9
Fungicid,
Insekticid,
Nematocid,
Herbicid
Propanil
CAS broj: 709-98-8
3′,4′-dicloropropionanilid
30.03.2010.
Herbicid
Obeležavanje
GHS05, GHS07, GHS09
Опасност
H302, H314, H317, H410, EUH031
Klasifikacija
Гас. под прит.
Мут. герм. 2
Ак. токс. 3 *, Ак. токс. 3 *
Спец. токс.−ВИ 2 *
Ирит. ока 2
Спец. токс.−ЈИ 3
Ирит. коже 2
Вод. жив. сред.- ак. 1
Озон
H341, H331, H301, H373 **, H319, H335, H315, H400, EUH059
Obeležavanje
GHS04, GHS06, GHS08, GHS09
Опасност
H341, H331, H301, H373 **, H319, H335, H315, H400, EUH059
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Вод. жив. сред.- ак. 1
H302, H400
Obeležavanje
GHS07, GHS09, Пажња, H302, H400
CIPAC broj: 205
Triflumuron
CAS broj: 64628-44-0
CIPAC broj: 548
R43
N; R50-53
1-(2-hlorbenzoil)-3-(4trifluormetoksifenil)-urea
30.09.2016.
16.09.2010.
Insekticid
-
Obeležavanje
C; N
R: 22-31-34-43-50/53
S: (1/2-)26-36/37/39-45-6061
Klasifikacija
Мута. кат. 3; R68
T; R23/25
Xn; R48/20
Xi; R36/37/38
N; R50
N; R59
Obeležavanje
T; N
R: 23/25-36/37/38-48/20-5059-68
S: (1/2-)15-27-36/39-38-4559-61
Klasifikacija
Xn; R22
N; R50
Obeležavanje
Xn; N
R: 22-50
S: (2-)22-61
-
DEO A6. Aktivne supstance, odnosno osnovne supstance za koje zahtev za uključivanje u Dodatak I Uputstva 91/414/EEC
još uvek nije razmatran, a koje su u prometu u Republici Srbiji
Br.
Trivijalni naziv aktivne supstance
i identifikacioni brojevi
Gama-cihalotrin
CAS broj: 76703-62-3
CIPAC broj: 768
Hlorantraniliprol
CAS broj: 500008-45-7
Novaluron
CAS broj: 116714-46-6
CIPAC broj: 672
Tembotrion
CAS broj: 335104-84-2
Topramezon
CAS broj: 210631-68-8
CIPAC broj: 800
Valifenal
CAS broj: 283159-90-0
Min. čist. i
maks. nečist.
aktivne
supstance
Proizvođač
Privremeno
odobrenje
važi do
97%
Dow
AgroSciences
30.06.2014.
-
98,5%
2-[2-hlor-4-(metilsulfonil)-3-[(2,2,2-trifluoretoksi)metil]
benzoil]cikloheksan-1,3-dion
dihidro-1,2-oksazol-3-il)-4-metilsulfonil-2-metilfenil](5hidroksi/1-metil-1H-pirazol-4-il) metanon
Hemijski naziv aktivne supstance
prema IUPAC
(S)-α-cijano-3-fenoksibenzil (1R,3R)-3-[(Z)-2-hlor-3,3,3trifluoropropenil]-2,2-dimetilciklopropankarboksilat
ili
(S)-α- cijano-3-fenoksibenzil (1R)-cis-3-[(Z)-2- hlor-3,3,3trifluoropropenil]-2,2- dimetilciklopropankarboksilat
3-brom-4′-hlor-1-(3-hlor-2-piridil)-2′-metil-6′(metilkarbamoil)pirazol-5-karboksanilid
(RS)-1-[3-hlor-4-(1,1,2-trifluor-2-trifluormetoksi etolsi)fenil]-3(2,6-difluorbenzoil)urea
metil N-(izopropoksikarbonil)-L-valil-(3RS)-3-(4-hlorofenil)-βalaninat
_______________
Datum podvučen – važenje odobrenja u EU
Datum nije podvučen – važenje odobrenja za aktivnu supstancu u RS (rešenje o razvrstavanju)
Klasifikacija i obeležavanje
Namena
GHS
CLP
Insekticid
-
-
-
Insekticid
-
-
Makhteshim
31.03.2015.
29.07.2011.
Insekticid
-
-
94%
Bayer
CropSceince
30.09.2016.
Herbicid
-
-
97%
BASF
30.09.2017.
Herbicid
-
-
97,5%
Isagro
31.03.2018.
Fungicid
-
-
-
DEO A7. Aktivne supstance, odnosno osnovne supstance za koje zahtev za uključivanje u Dodatak I Uputstva 91/414/EEC
još uvek nije razmatran, a koje nisu u prometu u Republici Srbiji
Br.
Trivijalni naziv aktivne supstance
i identifikacioni brojevi
1,4-dimetilnaftalen
Acekvinocil
CAS broj: 57960-19-7
CIPAC broj: 760
Adoxophyes orana granulovirus
Soj: BV-001
CIPAC broj: Nije primenljivo
Ametoktradin
(BAS 650 F)
CAS broj: 865318-97-4
CIPAC broj: 818
Aminopiralid
CAS broj: 150114-71-9
Amisulbrom
CAS broj: 348635-87-0
Askorbinska kiselina
CAS broj: 89924-69-6
Aureobasidium pullulans
CAS broj: Nije primenljivo
CIPAC broj: Nije primenljivo
Benalaksil-M
CAS broj: 98243-83-5
Biljna ulja/Ulje narandže
CAS broj: 8008-57-9
Biljna ulja/Ulje timijana
CIPAC broj: 8251 (biljna ulja)
Bispiribak natrijum
CAS broj: 125401-92-5
Biksafen
CAS broj: 581809-46-3
Candida oleafila
Soj: O
CAS broj: Nije primenljivo
CIPAC broj: Nije primenljivo
Ciflumeturon
CIPAC broj: Nije dodeljen
Dinatrijum fosfonat
CAS broj: 13708-85-5
Emamektin benzoat
CAS broj: 155569-91-8
Privremeno
odobrenje u
EU važi do
Hemijski naziv aktivne supstance
prema IUPAC
Klasifikacija i obeležavanje
Namena
GHS
CLP
-
-
Regulator rasta
-
-
3-dodecil-1,4-dihidro-1,4-diokso-2-naftil acetate
29.07.2011.
Akaricid
-
-
Nije primenljivo
-
Insekticid
-
-
5-etil-6-octil[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-7-amin
-
Fungicid
-
-
2-piridin karboksilna kiselina
29.07.2011.
Herbicid
-
-
3-(3-bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1H-1,2,4-triazol-1-sulfonamid
-
Fungicid
-
-
Askorbinska kiselina
29.07.2011.
Fungicid
-
-
Nije primenljivo
-
Fungicid,
Baktericid
-
-
metil N-(fenilacetil)-N-(2,6-ksilil)-D-alaninat
29.07.2011.
Fungicid
-
-
-
-
Insekticid,
Repelent
-
-
-
-
Insekticid
-
-
Natrijum 2,6-bis(4,6-dimetoksipirimidin-2-iloksi)benzoat
-
Herbicid
-
-
N-(3′,4′-dihlor-5-fluorobifenil-2-il)-3-(difluormetil)-1-metilpirazol-4-karboksamid
-
Fungicid
-
-
Nije primenljivo
-
Fungicid
-
-
-
-
Akaricid
-
-
dinatrijum so fosforne kiseline
-
Fungicid
-
-
Smeša (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butil]21,24-dihidroksi-5′,11,13,22-tetrametil-2-okso-(3,7,19trioksatetraciklo[15.6.1.14,8.020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihidro2′H-piran)-12-il 2,6-dideoksi-3-O-metil-4-O-(2,4,6-trideoksi-3-O-metil-4-metilamino-α-Llikso-heksapiranosil)-α-L-arabino-heksapiranozid benzoat
-
Insekticid
-
-
i
(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R, 24S)-21,24-dihidroksi-6′-isopropil5′,11,13,22-tetrametil-2-okso-(3,7,19-trioksatetraciklo[15.6.1.14,8.020,24]pentakosa10,14,16,22-tetraen)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihidro-2′H-piran)-12-yl 2,6-dideoksi-3-O-metil-4-O(2,4,6-trideoksi-3-O-metil-4-metilamino-α-L-lykso-heksapiranosil)-α-L-arabinoheksapiranosid benzoat
Fenpirazamin
CAS broj: Nije dodeljen
CIPAC broj: Nije dodeljen
Flubendiamid
CAS broj: 272451-65-7
Fluopiram
CAS broj: 658066-35-4
-
-
Fungicid
-
-
3-jod-N′-(2-mesil-1,1-dimetiletil)-N-{4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluorometil)etil]-otolil}ftalamid
-
Insekticid
-
-
N-{2-[3-hlor-5-(trifluormetil)-2-piridil]etil}-α,α,α-trifluor-o-toluamid
-
Fungicid
-
-
-
Insekticid
Fosfin
fosfin
Klasifikacija
Зап.гас. 1
Гас. под прит.
Ак. токс. 2 *
Кор. коже 1Б
Вод. жив.
сред.- ак. 1
H220, H330,
H314, H400
CAS broj: 7803-51-2
Obeležavanje
GHS02,GHS04,
GHS06,GHS05,
GHS09
Опасност
H220, H330,
H314, H400
Halosulfuron metil
CAS broj: 100784-20-1
CIPAC broj: 785
Helicoverpa armigera virus
nuclearne poliedroze (HearNPV)
CAS broj: Nije primenljivo
CIPAC broj: Nije primenljivo
Hromafenozid
CAS broj: 143807-66-3
CIPAC broj: 775
Ipkonazol
CAS broj: 125225-28-7
CIPAC broj:789
Izopirazam
CAS broj: 881685-58-1
Maltodekstrin
CAS broj: 9050-36-6
Mandiopropamid
CAS broj: 374726-62-2
Klasifikacija
F+; R12
R17
T+; R26
C; R34
N; R50
Obeležavanje
F+; T+; N
R: 12-17-2634-50
S: (1/2-)2836/37-45-6163
metil 3-hlor-5-(4,6-dimetoksipirimidin-2-ilkarbamoilsulfamoil)-1-metilpirazol- 4karboksilat
-
Herbicid
-
-
Nije primenljivo
-
Insekticid
-
-
2′-terc-butil-5-metil-2′-(3,5-ksiloil)hroman-6-karbohidrazid
-
Insekticid
-
-
(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-hlorbenzil)-5-izopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)
ciklopentanol
-
Fungicid
-
-
Smeša 2 sin-izomera 3-(difluormetil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahidro-9izopropil-1,4-metannaftalen-5-il]i yrazol-4-karboksamid
i
2 anti-izomera 3-(difluormetil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropzl1,4-metannaftalen-5-il]pirazol-4-karboksamid
-
Fungicid
-
-
maltodekstrin
-
-
-
-
(RS)-2-(4-hlorfenil)-N-[3-metoksi-4-(prop-2-iniloksi)fenetil]-2-(prop-2-iniloksi)acetamid
-
Fungicid
-
-
CIPAC broj: 783
Meptildinokap
CAS broj: 131-72-6
Metaflumizon
CAS broj: 139968-49-3
CIPAC broj: 779
Natrijum jodid
CAS broj: 7681-11-0
Natrijum fosfit
CAS broj: Nije dodeljen
(RS)-2-(1-metilheptil)-4,6-dinitrofenil krotonoat
-
Fungicid
-
-
(EZ)-2′-[2-(4-cijanofenil)-1-(α,α,α-trifluor-m-tolil)etiliden]-4(trifluormetoksi)karbanilhidrazid
-
Insekticid
-
-
natrijum jodid
-
Fungicid
-
-
natrijum fosfit
-
Fungicid
-
-
Natrijum tiocijanat
CAS broj: 333-20-0
natrijum tiocijanat
-
Fungicid
CIPAC broj: 8312
Ortosulfamuron
CAS broj: 213464-77-8
CIPAC broj: 781
Paecilomyces fumosoroseus
Soj: Fe9901
CAS broj: Nije primenljivo
Penoksulam
CAS broj: 219714-96-2
CIPAC broj: 758
Pinoksaden
CAS broj: 243973-20-8
CIPAC broj: 776
Piridalil
CAS broj: 179101-81-6
CIPAC broj: 792
Piroksulam
CAS broj: 422556-08-9
CIPAC broj: 793
Profoksidim
CAS broj: 139001-49-3
CIPAC broj: 621
Pseudomonas sp.
Soj: DSMZ 13134
CAS broj: Nije primenljivo
Pseudozyma flocculosa
CAS broj: Nije primenljivo
Spinetoram
Klasifikacija
Ак. токс. 4 *
Ак. токс. 4 *
Ак. токс. 4 *
Вод. жив.
сред.-хрон. 3
H332, H312,
H302, H412
Obeležavanje
GHS07
Пажња
H332, H312,
H302, H412
Klasifikacija
Xn;
R20/21/22
R32
R52-53
Obeležavanje
Xn
R: 20/21/2232-52/53
S: (2-)1336/37-46-61
1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-[2-(dimetilkarbamoil)fenilsulfamoil]urea
-
Herbicid
-
-
Nije primenljivo
-
Nematocid
-
-
3-(2,2-difluoretoksi)-N-(5,8-dimetoksi[1,2,4]triazol[1,5-c]pirimidin-2-il)-α,α,αtrifluortoluen-2-sulfonamid
-
Herbicid
-
-
8-(2,6-dietil-p-tolil)-1,2,4,5-tetrahidro-7-okso-7H-pirazol[1,2-d][1,4,5]oksadiazepin-9-il
2,2-dimetilpropionat
-
Herbicid
-
-
2,6-dihlor-4-(3,3-dihloralliloksi)fenil 3-[5-(trifluormetil)-2-piridiloksi]propil etar
-
Insekticid
-
-
N-(5,7-dimetoksi[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoksi-4-(trifluoometil)piridine-3sulfonamid
-
Herbicid
-
-
(5RS)-2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-hlorfenoksi)propoksiimino]butil}-3-hidroksi-5-[(3RS)-tian-3il]cikloheks-2-en-1-on
-
Herbicid
-
-
Nije primenljivo
-
-
-
-
Nije primenljivo
-
Fungicid
-
-
Smeša 50–90% (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoksi-3-O-etil-2,4-di-O-
-
Insekticid
-
-
CAS broj: 187166-40-1 + 18716615-0
CIPAC broj: Nije dodeljen
Spiromesifen
CAS broj: 283594-90-1
CIPAC broj: 747
Spirotetramat
CAS broj: 203313-25-1
CIPAC broj: 795
Spodoptera littoralis virus
nuclearne poledroze
CAS broj: Nije primenljivo
Srebro tiosulfat
CAS broj: Nije dodeljen
metil-α-L-manopiranosiloksi)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metilpiran-2iloksi]-9-etil-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-heksadekahidro-14-metil-1H-asindacen[3,2-d]oksaciklododecin-7,15-dion
i
50–10% (2R,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoksi-3-O-etil-2,4-di-O-metil-αL-manopiranosiloksi)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metilpiran-2-iloksi]-9etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradekahidro-4,14-dimeiyl-1H-asindacen[3,2-d]oksaciklododecin-7,15-dion
3-mesitil-2-okso-1-oksaspiro[4.4]non-3-en-4-il 3,3-dimetilbutirat
-
Akaricid,
Insekticid
-
-
cis-4-(etoksikarboniloksi)-8-metoksi-3-(2,5-xilil)-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-on
-
Insekticid
-
-
Nije primenljivo
-
Insekticid
-
-
-
-
-
-
Tagetes ulja
-
-
Akaricid,
Insekticid
-
-
Tienkarbazon
CAS broj: Nije dodeljen
Trichoderma asperellum
Soj: T34
CAS broj: Nije primenljivo
Trichoderma atroviride
Soj: I-1237
CAS broj: Nije primenljivo
Zucchini Yellow Mosaik Virus slabi
soj
CAS broj: Nije primenljivo
CIPAC broj: 618
4-[(4,5-dihidro-3-metoksi-4-metil-5-okso-1H-1,2,4-triazol-1-il)karbonilsulfamoil]-5metilthiofen-3-karboksilna kiselina
-
Herbicid
-
-
Nije primenljivo
-
Fungicid
-
-
Nije primenljivo
-
Fungicid
-
-
Nije primenljivo
-
Fungicid
-
-
Regulator rasta
Download

На основу члана 20