RO SCALE CONTROL
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi
1.1 Ürün tanımlayıcı
- Ürün Adı: RO SCALE CONTROL
- Ürün Parça Numarası: 777716
1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan kullanımları ve ikaz edilen kullanımları
- Madde/Preparat Kullanımı:
- arıtma tesisi
Mebrane Antiscalant
1.3 Güvenlik veri formu sağlayıcısına ait detaylar
- Tedarikçi Adı: Wilhelmsen Ships Service AS
- Tedarikçi Adresi: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands
- Telefon: Telephone: +31 4877 777 Fax: +31 4877 888
- Head office: Wilhelmsen Ships Service AS
- Strandveien 20, N1324 Lysaker
- Norway, Tel: (47) 6349 440 35
- Other suppliers SEE SECTION 16!!!
- For quotations contact your local Customer Services
- Sorumlu Kişi: Product HSE Manager
- Telefon: +31 10 4877775
- E-posta: WSS.GLOBAL.SDSINFO@wilhelmsen.com
- E-posta: WSS.GLOBAL.SDSINFO@wilhelmsen.com
1.4 Acil durum telefon numarası
-
****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT****
International 24hrs Emergency NCEC:+ 44 1865 407333
American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) 424 9300
American Chemistry Council 24hrs +1 703 527 3887
Greece: Poisoning emergency center, +30 210 7793777
Norway: Poison information centre, +47 22591300
Sweden: Poison information centre, +46 08 33 12 31
China NRCC 24hrs emergency telephone number: +86-0532-8388 9090
Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
SECTION 2 Tehlike Tespiti
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması
- Kullanıcılar için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır
2.2 Etiket elemanları
- Uygulanamaz
- Tehlike İfadeler
Uygulanamaz
- Ihtiyati İfadeler
Uygulanamaz
Datasheet Number 777716 - v3.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
1
RO SCALE CONTROL
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 2 Tehlike Tespiti (....)
2.3 Diğer tehlikeler
-
Koku: Hafif amonyak kokusu
Görünüm: Sıvı, açık, sarı
Gözle temas: Kızarıklık ve iritasyona yol açabilir
Deriye temas: Deriyle uzun süre temas deride yağ kaybıyla iritasyona ve bazı
durumlarda deri iltihabına yol açar
Soluma: İritasyona yol açabilir
Yeme: Potansİyel koruyucusuz geçİş olarak addedİlmez., İritasyona yol açabilir
SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi
3.1 Karışımlar
- Aminotri(methylene phosphonic
acid), sodium salt
Konsantrasyon: 10-30%
CAS Numarası: 20592-85-2
EC Numarası: 243-900-0
Semboller: Uygulanamaz
R/H İfadesi: Uygulanamaz
Kategoriler: Uygulanamaz
SECTION 4 İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
- SOLUNDUGU TAKDIRDE: Nefes almakta güçlük çekiyorsaniz, açik havaya çikin ve
rahat bir pozisyonda dinlenerek nefes alin. (P304+P341)
- YUTULDUGU TAKDIRDE: agzinizi suyla çalkalayin. Kusmaya ÇALISMAYIN.
(P301+P330+P331)
- GÖZLERLE TEMAS ETMESI HALINDE: Gözlerinizi birkaç dakika dikkatlice suyla
durulayin. Varsa ve çikartmasi kolaysa kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin.
(P305+P351+P338)
- CILDE TEMAS ETMESI HALINDE: Temas eden yeri bol miktarda sabun ve suyla yikayin.
(P302+P352)
4.2 Akut ve gecikmiş olan en önemli semptom ve etkiler
- Etkilenen bölgelerde muhtemel kızarıklık ve iritasyon
- Solunum sisteminde hafif tahriş edici
4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliği göstergesi
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
SECTION 5 Yangın önlemleri
5.1 Yangın söndürücü maddeler
- Alev almaz. Yangın çıkarsa, çevredeki koşullara uygun söndürme aracı kullanın
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
- Bkz Bölüm 10
- Düşük tehlike
5.3 İtfaiyeciler için öneri
- Kimyasal Koruma Tulumu giyin ve Pozitif Basınçlı Solunum Cihazı takın
Datasheet Number 777716 - v3.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
2
RO SCALE CONTROL
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
- Güvenli ise sızıntı kaynağını kapatın
- Bölüm 8 uyarınca koruyucu giysiler giyin
6.2 Çevresel Tedbirler
- Çevreye salinim yapmasina engel olun. (P273)
- Dökülen materyali genel su sistemine akıtmayın
6.3 Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve malzemesi
- Dökülen malzemeyi toprak ya da kumla örtüp emilmesini sağlayın
- Uygun konteynere yerleştirin
- Konteynerleri mühürleyip etiketleyin
6.4 Diğer bölümlere referans
- Bkz Bölüm 13
SECTION 7 Yükleme-boşaltma ve depolama
7.1 Güvenli kullanım için önlemler
- Göz yıkama şişeleri bulundurulmalıdır
- Gözlere, cilde ve elbiselere temas ettirmeyin. (P262)
7.2 Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları
- Kuru bir yerde saklayin. Kapali bir kapta saklayin. (P402+P404)
- Iyi havalandirilan bir yerde saklayin. (P403)
7.3 Özel nihai kullanım(lar)
- Daha fazla bilgi için tedarikçiyle iletişime geçin
SECTION 8 Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma
8.1 Denetim parametreleri
- <Chemical Name>
8.2 Maruziyet kontrolleri
- Bu ürün için özel bir tedbir gerekmemektedir
8.3 Mesleki Maruziyet kontrolleri
- Yeterli havalandırma olmasına dikkat edin
- Göz/yüz koruması ve eldiven (plastik ya da kauçuk önerilir) gibi uygun koruyucu giysiler
giyin
SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
- Koku: Hafif amonyak kokusu
- Görünüm: Sıvı, açık, sarı, suyla karışabilir
- pH 10-11
- Kaynama noktası 105 °C
- Yoğunluk ~1,4 g/cm3 20 C derecede
9.2 Diğer Bilgiler
Datasheet Number 777716 - v3.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
3
RO SCALE CONTROL
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler (....)
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite
10.1 Reaktiflik
- Bu madde normal şartlar altında stabil sayılır
10.2 Tehlikeli reaksiyon olasılığı
- Tasarlandığı amaçla kullanılırsa, tehlikeli bir reaksiyonu bilinmemektedir
10.3 Uyumsuz malzemeler
- Yok
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
- Aşırı ısınmayı önleyin
10.5 Tehlikeli Ayrışım Ürünleri
- Ayrışım ürünleri nitrojen oksitleri içerebilir
SECTION 11 Toksikolojik Bilgi
11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi
- LD50 (oral, sıçan) (Aminotri(methylene phosphonic acid), acid), sodium salt) 17800
mg/kg
- LD50 (deri, tavşan) (Aminotri(methylene phosphonic acid), acid), sodium salt) 15800
mg/kg
11.2 Gözle temas
- Kızarıklık ve iritasyona yol açabilir
11.3 Deriyle temas
- Şiddetli maruziyet durumlarında kızarıklık ve şişmeler görülebilir
11.4 Yeme
- Şiddetli maruziyet durumlarında baş dönmesi, kafa karışıklığı, baş ağrısı ya da sersemlik
görülebilir
11.5 Soluma
- Solunum sisteminde hafif tahriş edici
SECTION 12 Ekolojik Bilgi
12.1 Toksisite
- Bu ürün Avrupa BİrlİĞİ'İnde çevre İçİn tehlİkelİ sınıfına gİren maddeler İçermemektedİr.
- LC50 (balık) (Aminotri(methylene phosphonic acid), sodium salt) 330 mg/l (96 sa)
- EC50 (dafniya) (Aminotri(methylene phosphonic acid), sodium salt) 297 mg/l (48 sa)
- Biodegradability. OECD-test. 28 days 20% Diethylhydroxylamine
12.2 Dayanıklılık ve parçalanabilirlik
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
12.3 Biyoakümülasyon Potansiyeli
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
12.4 Topraktaki hareketlilik
- Suda tamamıyla çözünebilir
12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
- REACH Annex XIII’e göre PBT değil
12.6 Diğer Advers Etkiler
Datasheet Number 777716 - v3.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
4
RO SCALE CONTROL
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 12 Ekolojik Bilgi (....)
- Mevcut verilerde, madde çevreye zararlı değildir
SECTION 13 Tasfiyede dikkat edilecekler
13.1 Atık arıtma yöntemleri
- Atma işlemi yerel, ulusal ve devlet yasalarına uymalıdır
- Bu materyal ve kabını tehlikeli ya da özel atık toplama noktasına götürün (P501)
13.2 Sınıflandırma
- EU Çöp sınıfı : none
SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi
14.1 UN
- UN No: Uygulanamaz
- Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz
- Tehlike Sınıfı: Uygulanamaz
- Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
Nakliyesi tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır
14.2 Çevresel tehlikeler
- Sınıflandırılmamış
14.3 Kullanıcı için özel önlemler
- Nakliyesi tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır
14.4 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC yönetmeliğine göre toptan nakil
- Uygulanamaz
14.5 Karayolu/Demiryolu (ADR/RID)
- ADR UN No: Uygulanamaz
- Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz
- ADR Tehlike Sınıfı: Uygulanamaz
- ADR alt risk: Uygulanamaz
- ADR Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
14.6 Deniz (IMDG)
- IMDG UN No: Uygulanamaz
- Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz
- IMDG Tehlike Sınıfı: Uygulanamaz
- IMDG alt risk: Uygulanamaz
- IMDG Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
- IMDG EmS: Uygulanamaz
14.7 Hava (ICAO/IATA)
- ICAO UN No.: Uygulanamaz
- Uygun Nakliye Adı :
- ICAO Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
- ICAO Tehlike Sınıfı.: Uygulanamaz
- ICAO alt risk: Uygulanamaz
14.8 DOT / CFR (ABD Ulaştırma Bakanlığı
-
Kimlik Numarası: Uygulanamaz
DOT Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz
Datasheet Number 777716 - v3.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
5
RO SCALE CONTROL
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi (....)
-
DOT etiketler: Uygulanamaz
Ürün RQ (Ibs): Uygulanamaz
SECTION 15 Düzenleyici Bilgi
15.1 Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre çevre düzenlemeleri/mevzuatı
- This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II in
REACH and Directive 453/2010/EU.
- Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous
preparations.
- Mevcut Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)’ye başvurun
- Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous
substances and preparations
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
- None
SECTION 16 Diğer Bilgiler
Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik
şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.
Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer
uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede
bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın.
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir.
The most up-to-date version of this MSDS can be found on www.wilhelmsen.com/shipsservice
OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES
Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA
Tel: +61 3 9630 0900 Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US-10305 Staten Island New York United
States Telephone daytime: (+1) 718 815 1310 Fax: (+1) 718 233 3268
Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US-90810 Long Beach California,
United States Tel (+1) 562 624 8888 Fax (+1) 562 624 1011
Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US- 19032 Folcroft
Pennsylvania United States Tel (+1) 610 586 7801 Fax (+1) 215 701 0646
Wilhelmsen Ships Service INC. 9400 New Century Drive US-77507 Pasadena Texas United States
Telephone daytime: (+1) 281 867 2000 Fax: (+1) 281 867 2800
Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United
Kingdom Tel (+44) 1322 282 412 Fax (+44) 1322 284 774
Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR 21051120 Rio de
Janeiro Brazil Tel (+55) 21 25 82 8000 Fax (+55) 21 25 82 8001
Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore 128376 Tel (+65) 6395 4545
Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 12-31 Torihama-cho Kanazawa-ku Yokohama-shi JP-236 0002,
Japan Tel (+81) 45 775 0012 Fax (+81) 45 775 0070
Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR-185 41 Piraeus
Datasheet Number 777716 - v3.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
6
RO SCALE CONTROL
Revizyon: 8/29/2014
SECTION 16 Diğer Bilgiler (....)
Greece
Tel (+ 30) 210 4239100 Fax (+ 30) 210 4212480
Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E . Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road
(East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) 4 382 3888
Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat 50 3165 AB Rotterdam-Albrandswaard,
the Netherlands. Tel (+31) 10 4877 777
Datasheet Number 777716 - v3.0.1
Prometheus version 1.4.1.3
7
Download

RO SCALE CONTROL