GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L6076.0500 Sülfürik asit 5N
Basım tarihi: 17.07.2014
Sayfa 1 nin 9
Ürün kodu: L6076.0500
BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı
1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması
L6076.0500 Sülfürik asit 5N
1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı
Maddenin/Karışımın kullanımı
Su Analizi
1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı
Şirket adı:
GE Water
& Process Technologies B.V.B.A.
Cadde:
Şehir:
Telefon:
E-Posta:
Interleuvenlaan 25
B-3001 Heverlee
+32 (0)16 40 20 00
[email protected]
1.4. Acil durum telefonu:
+44 (0)1235 239670
Bu telefon numarasına haftanın 7 günü 24 saat ulaşılabilinir.
BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı
2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması
Tehlike işaretleri: C - AŞINDIRICI
R cümleleri:
Ciddi yanıklara neden olur.
GHS-Sınıflandırma
Tehlike kategorileri:
Metaller için aşındırıcıdır: Met. Corr. 1
Deri korozyonu/iritasyon: Skin Corr. 1A
Ciddi göz hasarı/tahrişi: Eye Dam. 1
Tehlike Açıklamaları:
Metaller için aşındırıcı olabilir.
Ciddi derecede deri yanıkları ve göz hasarına neden olur.
2.2. Etiket elemanları
Tehlikeli bileşenler etiket üzerinde belirtilmelidir
Sulphuric acid ... %
Uyarı Kelimesi:
Piktogramlar:
Tehlike
GHS05
Zararlılık ifadesi
H290
H314
Önlem ifadeleri
P280
P303+P361+P353
P305+P351+P338
Revizyon No.: 1
Metaller için aşındırıcı olabilir.
Ciddi derecede deri yanıkları ve göz hasarına neden olur.
Koruma eldiveni/giyisisi / göz/yüz koruması kullanınız.
DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen
kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
GÖZE KAÇARSA: Birkaç dakika boyunca dikkatlice yıkayınız. Kontakt lens var ve
TR
Revize edildiği tarih: 10.07.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L6076.0500 Sülfürik asit 5N
Basım tarihi: 17.07.2014
Sayfa 2 nin 9
Ürün kodu: L6076.0500
çıkarması kolay ise çıkarınız.Yıkamaya devam ediniz.
Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
P310
Etiketlemede ek öneri
Avrupa yönergelerinin 1999/45/EC numaralı zararlı preparatlar sınıfına göre sınıflandırma.
2.3. Diğer tehlikeler
Bilinmiyor.
BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
3.2. Karışımlar
Tehlikeli bileşenler
EC No.
CAS No.
Endeks No.
Kimyasal ismi
Miktar
Sınıflandırma
GHS-Sınıflandırma
REACH No.
Water
70-80 %
231-639-5
Sulphuric acid ... %
20-30 %
7664-93-9
C - AŞINDIRICI R35
016-020-00-8
Skin Corr. 1A; H314
231-791-2
7732-18-5
R-, H- ve EUH -cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bakınız.
BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel bilgi
Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız.
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Temiz havaya çıkartınız. Doktora danışınız.
Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.
Deriyle teması halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.
Tedavi edilmeyen deri aşınmalarının yavaş olması ve yanlış tedavinin yaralanmalara sebep olmasından
dolayı gerekli tıbbi tedavi hemen yapılmalıdır. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu
gösteriniz.
Gözlerle teması halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Hemen bir doktor çağırınız.
Yutulması halinde
KusturMAyınız. 1 veya 2 bardak su içiniz.
Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi birşey vermeyiniz.
Hemen bir doktor çağırınız.
4.2. En önemli akut ve gecikmeli semptomlar/etkiler
İritasyon ve korozivite, Öksürük, Solunum darlığı
4.3. Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi.
Semptomatik tedavi uygulayınız.
Revizyon No.: 1
TR
Revize edildiği tarih: 10.07.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L6076.0500 Sülfürik asit 5N
Basım tarihi: 17.07.2014
Sayfa 3 nin 9
Ürün kodu: L6076.0500
BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri
5.1. Söndürme malzemesi
Uygun yangın söndürme malzemeleri
Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Ürün kendiliğinden yanmaz.
Uygun olmayan söndürme maddesi
Havayoluyla taşıma için miktar kısıtlaması yoktur
5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler
Yanma anında şunlar oluşabilir: sülfür oksitler
5.3. İtfaiye için önlemler
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
Deri ile teması engellemek için, uygun uzaklıkta durunuz ve uygun korucuyu elbise giyiniz
Ek bilgi
Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları, yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır.
BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Yalnızca vasıflı ve uygun koruma donanımları olan personel
müdahale edebilir. Personeli hemen güvenli bir yere tahliye ediniz.
Buhar/duman/gaz solumayınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz.
6.2. Çevresel önlemler
Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
6.3. Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Dökülenleri kontrol altına alınız, yanıcı olmayan malzemeye emdiriniz (örn. kum, toprak, diyatomit
toprağı, vermikülit) ve yerel/ulusal yönetmeliklere uygun atmak üzere bir kaba aktarınız (bkz bölüm 13).
6.4. Diğer bölümlere atıflar
13. Atık tedbirleri
BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme için öneri
Deri ve gözlerle temasından kaçınınız.
Sprey dumanını veya buharını solumayınız. Sadece çok iyi havalandırılmış ortamlarda kullanınız.
Elleçlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi
Etiketteki önlemleri dikkate alınız.
7.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları
Depo ve kaplar için gereklilikler
Isıdan uzak tutunuz. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız.
Uyumlu depolamaya iliskin öneriler
Bazlar, Oksitleyici maddeler, Metaller e karşı koruyunuz
7.3. Özel son kullanımları
Analiz reaktifi
BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri
Revizyon No.: 1
TR
Revize edildiği tarih: 10.07.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L6076.0500 Sülfürik asit 5N
Basım tarihi: 17.07.2014
Sayfa 4 nin 9
Ürün kodu: L6076.0500
Maruziyet limitleri
CAS No.
Kimyasal Adı
7664-93-9 Sülfürik asit (buharı)
ppm
mg/m³
-
0,5
f/ml
Kategori
Orijin
Sınır değerler için ek bilgiler
Bilinmiyor.
8.2. Maruziyet kontrolleri
Uygun teknik kontrol tesisleri
Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında öncelik
verilmelidir.
Koruyucu ve hijyen önlemleri
Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı
olarak belirlenmelidir.
Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız.
Göz/yüz koruması
Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri
Ellerin korunması
Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Seçilen koruma eldivenleri, AB 89/686/EEC Direktifine ve
bu direktiften yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standartlarına uygun olmalıdır.
Tam temas halinde:
Eldiven malzemesi : Viton (R)
Katman kalınlığı: > 0,7 mm
Emilim süresi: > 480 min
Sıçrama yoluyla maruz kalma halinde:
Eldiven malzemesi : bütil kauçuk
Katman kalınlığı: > 0,7 mm
Emilim süresi:> 120 min
Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374'de belirtilen şartlardan farklı bir şekilde
kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz.
Cildin korunması
Deri, göz ve giysilere dokunmayınız.
Solunum sisteminin korunması
İyi ve uygun bir havalandırma oldugundan emin olunuz (özellikle kapalı yerlerde).
BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Fiziksel hali:
Renk:
Koku:
sıvı
renksiz
kokusuz
Test yöntemi
1
pH Değeri (20 °Cda/de):
Fiziksel durum değişiklikleri
0 °C
uygun veri yoktur
Erime noktası:
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı:
Revizyon No.: 1
TR
Revize edildiği tarih: 10.07.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L6076.0500 Sülfürik asit 5N
Basım tarihi: 17.07.2014
Sayfa 5 nin 9
Ürün kodu: L6076.0500
Süblimleşme noktası:
uygulanamaz
Yumuşama noktası:
Akma noktası:
uygulanamaz
uygulanamaz
Parlama noktası:
> 93 °C
Yanabilirlik
Katı:
uygulanamaz
uygulanamaz
Gaz:
Patlayıcı özellikleri
uygulanamaz
Düşük Patlama limitleri:
Yüksek Patlama limitleri:
uygulanamaz
uygulanamaz
Tutuşma sıcaklığı:
uygulanamaz
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı
uygulanamaz
Katı:
Gaz:
Ayrışma ısısı:
uygulanamaz
uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikleri
uygulanamaz
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Buhar basıncı:
Buhar basıncı:
Yoğunluk (20 °Cda/de):
Yığın yoğunluğu:
Suda çözünürlüğü:
1,147 g/cm³
uygulanamaz
çözünür
Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü
uygun veri yoktur
Partisyon (bölme) katsayısı:
uygun veri yoktur
Dinamik viskozite:
Kinematik viskozite:
Akış süresi:
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Buhar yoğunluğu:
uygun veri yoktur
Buharlaşma oranı:
uygun veri yoktur
Çözücü ayırma testi:
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Çözücü içeriği:
9.2. Diğer bilgi
uygun veri yoktur
Katı madde miktarı:
BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime
10.1. Reaktivite
Metaller için aşındırıcıdır
10.2. Kimyasal stabilite
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
10.3. Tehlikeli reaksiyonların olasılığı
Şu maddelerle reaksiyona girer: Alkali metaller, Alkali toprak metaller, Metaller, Bazlar
Revizyon No.: 1
TR
Revize edildiği tarih: 10.07.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L6076.0500 Sülfürik asit 5N
Basım tarihi: 17.07.2014
Sayfa 6 nin 9
Ürün kodu: L6076.0500
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Aşırı sıcaklık ve direk güneş ışığı. Isıtma yoluyla bozunur.
10.5. Kaçınılması gereken malzemeler
yünden yapılma, Organik maddeler, Metaller
10.6. Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri
Metallerle reaksiyonu sonucu hidrojen açığa çıkar.
Ek bilgi
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi
11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Toksikokinetik, metabolizma ve dağılım
Toksikolojik bilgileri bulunmamaktadır.
Akut toksisite
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
CAS No.
Kimyasal ismi
Maruz kalma yolları
7664-93-9
Yöntem
Doz
Cinsi
Kaynak
Sulphuric acid ... %
oral
LD50
mg/kg
2140 mg/kg
sıçan
Tahriş ve aşındırma
Ürün gözlerde, deride ve mukus zarında yanmalara neden olur.
Hassaslaştırıcı etki
Bilinen bir etki yoktur.
Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik maruziyet)
Bilinen bir etki yoktur.
Tekrarlanan ve uzun süreli maruziyette şiddetli etkiler
Bilinen bir etki yoktur.
Kanserojenik/mutajenik / üreme sistemine toksik etkiler
Kanserojen olarak sınıflandırılmış içerik içermez
Aspirasyon tehlikesi
Aspirasyon zehirlilik sınıflandırması yoktur
Hayvansal deneyinde spesifik etkiler
Sulphuric acid ... %:
LD50/oral/sıçan= 2140 mg/kg
LC50/solunum/1saat/sıçan= 347ppm/1hr
Diğer bilgiler
Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak
taşıyınız.
BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi
12.1. Toksisite
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
Revizyon No.: 1
TR
Revize edildiği tarih: 10.07.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L6076.0500 Sülfürik asit 5N
Basım tarihi: 17.07.2014
CAS No.
Sayfa 7 nin 9
Ürün kodu: L6076.0500
Kimyasal ismi
Sucul toksisite
7664-93-9
Yöntem
Doz
[h] | [d] Cinsi
Kaynak
Sulphuric acid ... %
Akut crustacea (kabuklu)
toksisitesi
EC50
42,5 mg/l
48 h
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
Doğal bozunmayı belirleyen metodlar, inorganik maddeler için uygulanamaz.
12.3. Biyobirikim potansiyeli
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
12.4. Topraktaki hareketliliği
uygun veri yoktur
12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
uygun veri yoktur
12.6. Diğer ters etkileri
Bilinen bir etki yoktur.
BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri
13.1. Atık arıtma yöntemleri
Bertaraf tavsiyeleri
Yerel ve ulusal kanunlar uyarınca.
Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kullanılmış ürün atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kirlenmiş ambalaj atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kirlenmiş ambalaj
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz.
Etiketteki tehlike ve önlem açıklamaları kapta kalan herhangi bir artık için de geçerlidir.
BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi
Karayolu nakliyatı (ADR/RID)
14.1. UN No.:
UN 3264
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
8
14.4. Paketleme grubu:
III
Tehlike etiketi:
8
Revizyon No.: 1
TR
Revize edildiği tarih: 10.07.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L6076.0500 Sülfürik asit 5N
Basım tarihi: 17.07.2014
Sınıflandırma kodu:
Özel Hükümler:
Kısıtlı miktar (LQ):
Nakliye kategorisi:
Tehlike numarası:
Tünel kısıtlama kodu:
Ürün kodu: L6076.0500
Sayfa 8 nin 9
C1
274
5L
3
80
E
Ek bilgi (Karayolu nakliyatı)
Excepted Quantities: E1
İç su yollarında nakliyat (ADN)
Ek bilgi (İç sularda gemi nakliyatı)
Test Edilmedi
Denizyolu nakliyatı (IMDG)
14.1. UN No.:
UN 3264
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
8
14.4. Paketleme grubu:
III
Tehlike etiketi:
8
Deniz kirletici:
Özel Hükümler:
Kısıtlı miktar (LQ):
EmS:
-223, 274
5L
F-A, S-B
Ek bilgi (Denizyolu nakliyatı)
Excepted Quantities: E1
Havayolu nakliyatı (ICAO)
14.1. UN No.:
UN 3264
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
8
14.4. Paketleme grubu:
III
Tehlike etiketi:
8
Özel Hükümler:
Kısıtlı miktar (LQ) (yolcu uçakları):
A3 A803
1L
852
5L
856
60 L
IATA-Paketleme açıklamaları (yolcu uçakları):
IATA-Maksimum miktar - (yolcu uçakları):
IATA-Paketleme açıklamaları (kargo uçakları):
IATA-Maksimum miktar - (kargo uçakları):
Ek bilgi (Havayolu nakliyatı)
Excepted Quantities: E1
Revizyon No.: 1
TR
Revize edildiği tarih: 10.07.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L6076.0500 Sülfürik asit 5N
Basım tarihi: 17.07.2014
Sayfa 9 nin 9
Ürün kodu: L6076.0500
Passenger-LQ: Y841
14.5. Çevreye olan tehlikeleri
ÇEVREYE ZARARLI:
hayır
14.6. Kullanıcılar için özel önlemler
uygun veri yoktur
14.7. MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı
uygulanamaz
Ek bilgi
Ek Bilgi: Bu ürün analitik veya test amaçlı olarak birbirini tamamlayan tehlikeli maddelerden oluşmuş bir
kimyasal kitin bir parçası olarak sevk edilebilir. Bu kit belirtilen spesifikasyonlara sahiptir: Uygun
Sevkıyat İsmi: Kimyasal Kit, Sakınca Sınıfı: 9, UN Numarası 3316, Paket grubu II, EMS Kodu: F-A, S-P
Bu taº?ma bilgisi bütün paket için uygulanabilir
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi
15.1. Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat
Ulusal yönetmelik bilgisi
Kullanım kısıtlamaları:
İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/AT direktifini dikkate
alınız.
15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi
Bu karışımdaki maddeler için madde güvenlik değerlendirmeleri yapılmamıştır.
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Değişiklikler
Revizyon: 10.07.2014
Güvenlik bilgi formunun yenilenen bölümleri: 1-16
R-cümlelerin tam metni (Numara ve tam tekst)
35
Ciddi yanıklara neden olur.
H- ve EUH-cümlelerin tam metni (Numara ve tam tekst)
H290
Metaller için aşındırıcı olabilir.
H314
Ciddi derecede deri yanıkları ve göz hasarına neden olur.
Diğer Bilgiler
Verilen bilgiler günümüz teknigin gelismislik seviyesine dayanmaktadir, ancak ürün özelliklerine dair
garanti teskil etmezler ve sözlesmesel bir hukuki iliski anlamina gelmezler.
(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)
Revizyon No.: 1
TR
Revize edildiği tarih: 10.07.2014
Download

GÜVENLİK BİLGİ FORMU