HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
LZW9400.99 SensION Redox Standard (22O mV, 25C)
Basım tarihi: 27.02.2014
Sayfa 1 nin 8
Ürün kodu: LZW9400.99
BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı
1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması
LZW9400.99 SensION Redox Standard (22O mV, 25C)
1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı
Maddenin/Karışımın kullanımı
Su Analizi
1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı
Şirket adı:
Cadde:
Şehir:
Telefon:
E-Posta:
HACH LANGE GmbH
Willstätterstr. 11
Internet:
Sorumlu Bölüm:
www.hach-lange.com
D-40549 Düsseldorf
+49 (0)211 5288-383
[email protected]
1.4. Acil durum telefonu:
HACH LANGE SU ANALİZ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.
İlkbahar mah. Galip Erdem Cad. 616 Sok. No:9
TR- 06550 Oran-Çankaya/ANKARA
Tel: +90312 4908300 * Fax: +90312 4919903
[email protected]
0800 314 79 00
BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı
2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması
Bu müstahzar, 27092 sayılı T.M.M.S.A.E. Yönetmeliğine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
GHS-Sınıflandırma
Bu müstahzar, 27092 sayılı T.M.M.S.A.E. Yönetmeliğine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
2.2. Etiket elemanları
2.3. Diğer tehlikeler
Bilinmiyor.
BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
3.2. Karışımlar
Revizyon No.: 1
TR
Revize edildiği tarih: 04.02.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
LZW9400.99 SensION Redox Standard (22O mV, 25C)
Basım tarihi: 27.02.2014
Ürün kodu: LZW9400.99
Sayfa 2 nin 8
Tehlikeli bileşenler
Miktar
Kimyasal ismi
Sınıflandırma
GHS-Sınıflandırma
EC No.
CAS No.
Endeks No.
REACH No.
231-791-2
> 98 %
Water
7732-18-5
237-722-2
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
14459-95-1
R52-53
<1%
Aquatic Chronic 3; H412
237-323-3
Potassium hexacyanoferrate(III)
13746-66-2
R32
231-448-7
di-Sodyum hidrojen fosfat
<1%
<1%
10028-24-7
231-913-4
< 0,1 %
Potassium dihydrogen phosphate
7778-77-0
Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319
R- ve H-cümlelerin tam metni: Bölüm 16'ya bakın.
BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel bilgi
Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız.
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Temiz havaya çıkartınız.
Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.
Deriyle teması halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız.
Deri tahrişi devam ederse doktora başvurunuz.
Gözlerle teması halinde
Gözlere hemen bol miktarda su tutunuz.
Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.
Yutulması halinde
Ağzınızı su ile yıkayınız ve arkasından bol miktarda su içiniz.
4.2. En önemli akut ve gecikmeli semptomlar/etkiler
Bilinen bir etki yoktur.
4.3. Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi.
Semptomatik tedavi uygulayınız.
BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri
5.1. Söndürme malzemesi
Revizyon No.: 1
TR
Revize edildiği tarih: 04.02.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
LZW9400.99 SensION Redox Standard (22O mV, 25C)
Basım tarihi: 27.02.2014
Sayfa 3 nin 8
Ürün kodu: LZW9400.99
Uygun yangın söndürme malzemeleri
Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. Ürün kendiliğinden yanmaz.
Uygun olmayan söndürme maddesi
Havayoluyla taşıma için miktar kısıtlaması yoktur
5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler
Yanma durumunda sakıncalı buharların çıkmasına neden
5.3. İtfaiye için önlemler
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
Ek bilgi
Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları, yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır.
BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
Yalnızca vasıflı ve uygun koruma donanımları olan personel müdahale edebilir. Personeli hemen güvenli
bir yere tahliye ediniz.
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
6.2. Çevresel önlemler
Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
6.3. Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Eylemsiz emici bir malzeme (kum, silika jel, asit, evrensel tutkal, talaş v.s.) ile absorbe etmesini
sağlayınız.
6.4. Diğer bölümlere atıflar
13. Atık tedbirleri
BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme için öneri
Deri ve gözlerle temasından kaçınınız.
Tozu/buharı solumayınız.
Kullandıktan sonra iyice yıkayınız.
Yangın ve patlama korumasına karşı önlemler
5 numaralı bölüme de bakınız
7.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları
Depo ve kaplar için gereklilikler
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız.
Uyumlu depolamaya iliskin öneriler
Bilinmiyor.
7.3. Özel son kullanımları
Analiz reaktifi
BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri
Sınır değerler için ek bilgiler
Bilinmiyor.
8.2. Maruziyet kontrolleri
Revizyon No.: 1
TR
Revize edildiği tarih: 04.02.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
LZW9400.99 SensION Redox Standard (22O mV, 25C)
Basım tarihi: 27.02.2014
Sayfa 4 nin 8
Ürün kodu: LZW9400.99
Uygun teknik kontrol tesisleri
Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında öncelik
verilmelidir.
Koruyucu ve hijyen önlemleri
Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı
olarak belirlenmelidir.
Kırmadan önce ve çalışmadan sonra ellerinizi yıkayın
Göz/yüz koruması
Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri
Ellerin korunması
Deri koruyucu krem kullanın
EN374'e göre Kategori 3'e giren, bütil veya nitril kauçuktan yapılmış kimyasallara dayanıklı eldivenler.
Cildin korunması
Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız.
Solunum sisteminin korunması
Uygun havalandırma sağlayınız.
BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Fiziksel hali:
Renk:
Koku:
sıvı
renksiz
kokusuz
Test yöntemi
5,5-8
pH Değeri (25 °Cda/de):
Fiziksel durum değişiklikleri
Erime noktası:
uygulanamaz
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı:
100 °C
uygulanamaz
Süblimleşme noktası:
uygulanamaz
Yumuşama noktası:
Akma noktası:
uygulanamaz
uygun veri yoktur
:
uygulanamaz
Parlama noktası:
Yanabilirlik
Katı:
uygulanamaz
uygulanamaz
Gaz:
Patlayıcı özellikleri
uygulanamaz
uygulanamaz
uygulanamaz
Düşük Patlama limitleri:
Yüksek Patlama limitleri:
uygun veri yoktur
Tutuşma sıcaklığı:
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı
uygulanamaz
Katı:
Gaz:
Ayrışma ısısı:
Revizyon No.: 1
uygulanamaz
uygun veri yoktur
TR
Revize edildiği tarih: 04.02.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
LZW9400.99 SensION Redox Standard (22O mV, 25C)
Basım tarihi: 27.02.2014
Sayfa 5 nin 8
Ürün kodu: LZW9400.99
Oksitleyici özellikleri
uygulanamaz
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Buhar basıncı:
Buhar basıncı:
Yoğunluk (20 °Cda/de):
Yığın yoğunluğu:
Suda çözünürlüğü:
1,0 g/cm³
uygulanamaz
çözünür
Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü
uygun veri yoktur
Partisyon (bölme) katsayısı:
uygun veri yoktur
Dinamik viskozite:
Kinematik viskozite:
Akış süresi:
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Buhar yoğunluğu:
uygun veri yoktur
Buharlaşma oranı:
uygun veri yoktur
Çözücü ayırma testi:
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Çözücü içeriği:
9.2. Diğer bilgi
uygulanamaz
Katı madde miktarı:
BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime
10.1. Reaktivite
Bilinmiyor.
10.2. Kimyasal stabilite
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
10.3. Tehlikeli reaksiyonların olasılığı
Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon sözkonusu değildir.
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Aşırı sıcaklık ve direk güneş ışığı.
10.5. Kaçınılması gereken malzemeler
Bilinmiyor.
10.6. Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri
Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.
Ek bilgi
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi
11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Toksikokinetik, metabolizma ve dağılım
Toksikolojik bilgileri bulunmamaktadır.
Akut toksisite
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.
Revizyon No.: 1
TR
Revize edildiği tarih: 04.02.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
LZW9400.99 SensION Redox Standard (22O mV, 25C)
Basım tarihi: 27.02.2014
CAS No.
Kimyasal ismi
Maruz kalma yolları
14459-95-1
Yöntem
Cinsi
Kaynak
LD50
3613 mg/kg
sıçan
LD50
mg/kg
17000
sıçan
LD50
4640 mg/kg
sıçan
di-Sodyum hidrojen fosfat
oral
7778-77-0
Doz
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
oral
10028-24-7
Sayfa 6 nin 8
Ürün kodu: LZW9400.99
Potassium dihydrogen phosphate
oral
Tahriş ve aşındırma
Bilinen bir etki yoktur.
Hassaslaştırıcı etki
Bilinen bir etki yoktur.
Aspirasyon tehlikesi
Aspirasyon zehirlilik sınıflandırması yoktur
Hayvansal deneyinde spesifik etkiler
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
Diğer bilgiler
Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız.
BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi
12.1. Toksisite
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
Normal şartlar altında kullanım durumunda bilinen ekolojik zararları yoktur.
CAS No.
Kimyasal ismi
Sucul toksisite
14459-95-1
13746-66-2
10028-24-7
Yöntem
Doz
[h] | [d] Cinsi
Kaynak
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Akut Balık toksisitesi
LC50
19 mg/l
96 h
Akut crustacea (kabuklu)
toksisitesi
EC50
32 mg/l
48 h
Akut Balık toksisitesi
LC50
869 mg/l
96 h
Akut crustacea (kabuklu)
toksisitesi
EC50
549 mg/l
48 h
EC50
1089 mg/l
48 h Daphnia magna (Defne)
Potassium hexacyanoferrate(III)
di-Sodyum hidrojen fosfat
Akut crustacea (kabuklu)
toksisitesi
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
12.3. Biyobirikim potansiyeli
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
12.4. Topraktaki hareketliliği
uygun veri yoktur
12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
uygun veri yoktur
Revizyon No.: 1
TR
Revize edildiği tarih: 04.02.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
LZW9400.99 SensION Redox Standard (22O mV, 25C)
Basım tarihi: 27.02.2014
Ürün kodu: LZW9400.99
Sayfa 7 nin 8
12.6. Diğer ters etkileri
Bilinen bir etki yoktur.
BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri
13.1. Atık arıtma yöntemleri
Bertaraf tavsiyeleri
Yerel ve ulusal kanunlar uyarınca.
Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kullanılmış ürün atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kirlenmiş ambalaj atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi
Karayolu nakliyatı (ADR/RID)
Ek bilgi (Karayolu nakliyatı)
Taşıma kurallarına dahil değildir.
İç su yollarında nakliyat (ADN)
Ek bilgi (İç sularda gemi nakliyatı)
Test Edilmedi
Denizyolu nakliyatı (IMDG)
Ek bilgi (Denizyolu nakliyatı)
Taşıma kurallarına dahil değildir.
Havayolu nakliyatı (ICAO)
Ek bilgi (Havayolu nakliyatı)
Taşıma kurallarına dahil değildir.
14.5. Çevreye olan tehlikeleri
ÇEVREYE ZARARLI:
hayır
14.6. Kullanıcılar için özel önlemler
uygun veri yoktur
14.7. MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı
uygulanamaz
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi
15.1. Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat
AB yönetmelik bilgisi
Revizyon No.: 1
TR
Revize edildiği tarih: 04.02.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
LZW9400.99 SensION Redox Standard (22O mV, 25C)
Basım tarihi: 27.02.2014
Sayfa 8 nin 8
Ürün kodu: LZW9400.99
Ek Bilgiler
Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur.
Ulusal yönetmelik bilgisi
Su tehlike sınıfı (D):
1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan
15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi
Bu karışımdaki maddeler için madde güvenlik değerlendirmeleri yapılmamıştır.
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Değişiklikler
Revizyon: 04.02.2014
2 ve 3. bölümler altındaki R-cümlelerinin tam metni
32
Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.
52
Sucul organizmalar için zararlıdır.
53
Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
2 ve 3. bölümler altındaki H-kodlarının tüm metni
H302
Yutulması halinde zararlıdır.
H319
Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
H412
Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zararlıdır.
Diğer Bilgiler
Verilen bilgiler günümüz teknigin gelismislik seviyesine dayanmaktadir, ancak ürün özelliklerine dair
garanti teskil etmezler ve sözlesmesel bir hukuki iliski anlamina gelmezler.
(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)
Revizyon No.: 1
TR
Revize edildiği tarih: 04.02.2014
Download

GÜVENLİK BİLGİ FORMU