DR. SCHNELL Chemie GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
ATTILA DER KRUSTENBRECHER
Basım tarihi: 13.06.2014
Sayfa 1 nin 11
Ürün kodu: 70705
BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı
1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması
ATTILA DER KRUSTENBRECHER
1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı
Maddenin/Karışımın kullanımı
Temizlik maddeleri
Tavsiye edilmeyen kullanımlar
Bilgi bulunmamaktadır.
1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı
Şirket adı:
Cadde:
Şehir:
Telefon:
E-Posta:
DR. SCHNELL Chemie GmbH
Taunusstraße 19
D-80807 München
+49/89/350608-0
[email protected]
Temas kurulacak kişi:
E-Posta:
Josef Feuerstein
[email protected]
Internet:
Sorumlu Bölüm:
www.dr-schnell.de
Labor
1.4. Acil durum telefonu:
Telefaks: +49/89/350608-47
Telefon: +49/89/350608-46
Emergency CONTACT (24-Hour-Number) international:
GBK GmbH +49 (0) 61 32 - 8 44 63
BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı
2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması
Tehlike işaretleri: Xi - TAHRİŞ EDİCİ
R cümleleri:
Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
Sınıflandırma: belirlenmemiş
2.2. Etiket elemanları
Zararlılık işareti:
Xi - TAHRİŞ EDİCİ
Xi - TAHRİŞ EDİCİ
R cümleleri
36/38
Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
S cümleleri
02
26
35
46
37/39
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
Etiketlemede ek öneri
Sınıflandırma: belirlenmemiş
Revizyon No.: 10
TR
Revize edildiği tarih: 19.02.2014
DR. SCHNELL Chemie GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
ATTILA DER KRUSTENBRECHER
Basım tarihi: 13.06.2014
Sayfa 2 nin 11
Ürün kodu: 70705
2.3. Diğer tehlikeler
Bu preparasyondaki maddeler, PBT veya vPvB olarak sınıflandırılmak için gerekli kriterleri
karşılamamaktadırlar. Yüksek pH-değeri akan ve duran sulara zarar verebilir.
BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
3.2. Karışımlar
Tehlikeli bileşenler
EC No.
CAS No.
Endeks No.
REACH No.
Kimyasal ismi
Miktar
Sınıflandırma
GHS-Sınıflandırma
5 - < 10 %
203-961-6
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
112-34-5
Xi - TAHRİŞ EDİCİ R36
603-096-00-8
Eye Irrit. 2; H319
204-709-8
2-amino-2-methylpropanol
124-68-5
Xi - TAHRİŞ EDİCİ R36/38-52-53
603-070-00-6
Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H319 H315 H412
215-181-3
caustic potash, potassium hydroxide
1310-58-3
C - AŞINDIRICI, Xn - ZARARLI R22-35
019-002-00-8
Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H290 H302 H314
931-138-8
Ethoxylated isotridecanol (2.5-5 EO)
69011-36-5
Xi - TAHRİŞ EDİCİ R41
1-<5%
1-<5%
1-<5%
Eye Dam. 1; H318
225-878-4
3-butoxypropan-2-ol
5131-66-8
Xi - TAHRİŞ EDİCİ R36/38
603-052-00-8
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319
1-<5%
R-, H- ve EUH -cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bakınız.
Diğer Bilgiler
Deterjanlar hakkında 648/2004 no.lu yönetmelik (AB)
<5% amfoterik tensidler, noniyonik tensidler
Sodyum benzoat
BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Solunması halinde
Kazazedeyi tehlike alanından uzaklaştırın. Temiz hava sağlayın.
Semptomların ortaya çıkmasında veya şüpheli durumlarda tıbbi yardım alınız.
Deriyle teması halinde
Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve su miktarda ile hemen yıkayın. Deri
iritasyonlarında doktora gidiniz.
Gözlerle teması halinde
Derhal dikkatlice ve özenle göz duşu kullanarak veya suyla yıkayın.
Var olan lensleri mümkün oldukça uzaklaştırın. Çalkalamaya devam edin.
Hemen bir doktor çağırın. Veri sayfasını yanınızda bulundurun.
Yutulması halinde
Kusturmayın.
Revizyon No.: 10
TR
Revize edildiği tarih: 19.02.2014
DR. SCHNELL Chemie GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
ATTILA DER KRUSTENBRECHER
Basım tarihi: 13.06.2014
Sayfa 3 nin 11
Ürün kodu: 70705
Derhal ağzınızı çalkalayın ve arkasından bol su için.
Hemen bir doktor çağırın.
4.2. En önemli akut ve gecikmeli semptomlar/etkiler
Söz konusu olduğu durumlarda oluşan belirtiler ve etkiler bölüm 11'de ya da bölüm 4.1'de nüfuz
yollarında bulunabilir.
4.3. Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi.
Özel önlem alınması gerekmez.
BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri
5.1. Söndürme malzemesi
Uygun yangın söndürme malzemeleri
Söndürme tedbirlerini çevreye uygun belirleyin.
Uygun olmayan söndürme maddesi
Bilgi bulunmamaktadır.
5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler
Yangında oluşabilecekler:
Karbon oksitleri
Nitrojen oksitleri (NOx).
Piroliz ürünleri, toksik.
5.3. İtfaiye için önlemler
Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan gazları solumayın.
Yangın durumunda: Çevre havasından bağımsız solunum koruma cihazı kullanın.
Gerektiğinde Tam koruyucu giysi.
Ek bilgi
Kontamine söndürücü suyu ayrı ayrı toplayın. Kanalizasyon veya sulara ulaşmasına izin vermeyin.
Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi.
BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Yeterli havalandırma sağlayın.
Göz ve cilt ile temasından sakının.
Toz/duman/gaz/buğu/buhar/aerosol inhalasyonundan kaçının.
Gerektiğinde Kayma riskini dikkate alın
6.2. Çevresel önlemler
Yüzeysel yayılmayı engelleyin (örn. set çekme veya yağ bariyerleri).
Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.
Akan ve duran sulara, toprağa veya kanalizasyona sızdığında ilgili makamları bilgilendirin.
6.3. Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Sıvı bağlayıcı materyal (kum, kiselgur, asit bağlayıcısı, üniversel bağlayıcı) ile absorbe edin.
Toplanan materyale, atıkla ilgili bölüme uygun müdahale edilmelidir.
Nötr hale getirilmesi mümkündür, uzman tarafından.
6.4. Diğer bölümlere atıflar
Bakınız bölüm 13. Ve şahsi koruyucu ekipman için bölüm 8'e bakınız.
BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme için öneri
Bu bölümde belirtilen bilgilere ek olarak bölüm 8 ile 6.1'de de ilgili bilgiler bulunmaktadır.
Elleçlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi
Yeterli havalandırma sağlayın.
Revizyon No.: 10
TR
Revize edildiği tarih: 19.02.2014
DR. SCHNELL Chemie GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
ATTILA DER KRUSTENBRECHER
Basım tarihi: 13.06.2014
Sayfa 4 nin 11
Ürün kodu: 70705
Göz ve cilt ile temasından sakının.
Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
Kılavuzuna dikkat edin.
Etiket üzerindeki kullanma talimatını dikkate alın.
Çalışma yöntemlerini işletme talimatlarına dayalı olarak uygulayın.
Kimyasalların kullanımı ile ilgili genel hijyen önlemleri alınmalıdır.
Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı.
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
Kontamine iş elbisesini iş yerinin dışında giymeyin.
7.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları
Depo ve kaplar için gereklilikler
Ürünleri sadece orijinal ambalajında ve kapalı şekilde muhafaza edin.
Ürünleri geçişlerde ve merdiven çıkışlarında muhafaza etmeyin.
depolama ısısı: oda ısısında
Uyumlu depolamaya iliskin öneriler
Birlikte depolanmaması gerekenler: Asit.
7.3. Özel son kullanımları
Bilgi bulunmamaktadır.
BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri
Maruziyet limitleri
CAS No.
Kimyasal Adı
112-34-5 2-(2-Bütoksietoksi)etanol
ppm
mg/m³
10
67,5
102-71-6 2,2 ', 2 "-nitrilotriethanol
f/ml
Kategori
Orijin
5
5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol
33,8
8.2. Maruziyet kontrolleri
Uygun teknik kontrol tesisleri
Yeterli havalandırma sağlayın.
Bunu yerel hava çekimi veya genel atık hava ile elde edilebilir.
İş yeri sınır değeri (AGW) aşıldığı durumlarda:
Uygun solunum koruması kullanın.
Sadece maruz kalma sınır değerleriniz belirtildiğinde geçerlidir.
Koruyucu ve hijyen önlemleri
Kimyasalların kullanımı ile ilgili genel hijyen önlemleri alınmalıdır.
Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı.
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
Kontamine iş elbisesini iş yerinin dışında giymeyin.
Göz/yüz koruması
Sıkı kavrayan koruma gözlüğü. (EN 166)
Gerektiğinde yüz koruması kullanın. (EN 166)
Ellerin korunması
Uygun eldiven tipi: CR (polikloropen, Kloropren kauçuk)., Dakika ile permeasyon süresi (içine işleme
süresi): 240
Nitril'den koruyucu eldivenler (EN 374), Dakika ile permeasyon süresi (içine işleme süresi): 480
Üretici: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, e-mail [email protected]
Spesifikasyon no.: 717 NitroPen, 730 Camatril Velours
El koruyucu krem önerilir.
Revizyon No.: 10
TR
Revize edildiği tarih: 19.02.2014
DR. SCHNELL Chemie GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
ATTILA DER KRUSTENBRECHER
Basım tarihi: 13.06.2014
Sayfa 5 nin 11
Ürün kodu: 70705
Testler yapılmamıştır.
Yukarıda söz edilen koruyucu eldivenlerin kimyasallara karşı direncini belirlemek için eldiven
imalatçısına danışmak tavsiye edilmektedir.
Cildin korunması
Koruyucu iş giysileri (örneğin koruyucu ayakkabılar EN ISO 20345, uzun kollu iş giysileri)
Solunum sisteminin korunması
Uygun kullanımda ve normal şartlarda solunum koruması gerekmemektedir.
İş yeri sınır değeri (AGW) aşıldığı durumlarda: Filtre A P (14387)
Solunum cihazlarının kullanımı ile ilgili kurallarla (BGR 190) bağlantılı olarak, GefStoffV kullanım süresi
sınırlamalarına uyun.
Çevresel maruziyet kontrolü
Bilgi bulunmamaktadır.
BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Fiziksel hali:
Renk:
Koku:
sıvı
açık sarı
Çözücü madde
Test yöntemi
13,5
pH Değeri:
Fiziksel durum değişiklikleri
Erime noktası:
belirlenmemiş
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı:
belirlenmemiş
Parlama noktası:
kullanılabilir değil
Yanabilirlik
Katı:
belirlenmemiş
belirlenmemiş
Gaz:
Patlayıcı özellikleri
belirlenmemiş
Düşük Patlama limitleri:
Yüksek Patlama limitleri:
belirlenmemiş
belirlenmemiş
Tutuşma sıcaklığı:
belirlenmemiş
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı
belirlenmemiş
Katı:
Gaz:
belirlenmemiş
Oksitleyici özellikleri
belirlenmemiş
Buhar basıncı:
Buhar basıncı:
belirlenmemiş
belirlenmemiş
Yoğunluk:
Yığın yoğunluğu:
Suda çözünürlüğü:
~1 g/cm³
belirlenmemiş
kolay çözülür.
Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü
belirlenmemiş
Partisyon (bölme) katsayısı:
belirlenmemiş
Revizyon No.: 10
TR
Revize edildiği tarih: 19.02.2014
DR. SCHNELL Chemie GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
ATTILA DER KRUSTENBRECHER
Basım tarihi: 13.06.2014
Sayfa 6 nin 11
Ürün kodu: 70705
Dinamik viskozite:
Kinematik viskozite:
belirlenmemiş
belirlenmemiş
Buhar yoğunluğu:
belirlenmemiş
belirlenmemiş
Çözücü içeriği:
9.2. Diğer bilgi
Karıştırılabilirlik: belirlenmemiş
Yağda çözünürlük (g/l): belirlenmemiş
İletkenlik: belirlenmemiş
Yüzey gerilimi: belirlenmemiş
BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime
10.1. Reaktivite
10.2 ile 10.6 alt bölümlere de bakınız.
Ürün test edilmemiştir.
10.2. Kimyasal stabilite
10.1 ile 10.6 alt bölümlere de bakınız.
Uygun muhafaza ve kullanımda sağlamlığını korur.
10.3. Tehlikeli reaksiyonların olasılığı
10.1 ile 10.6 alt bölümlere de bakınız.
Amacına uygun kullanımda ayrışım gerçekleşmez.
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Bakınız bölüm 7.
10.5. Kaçınılması gereken malzemeler
Bakınız bölüm 7.
Güçlü asitler ile temastan kaçının.
Aşırı yükseltgen madde ile temas etmesini önleyin.
10.6. Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri
10.1 ile 10.5 alt bölümlere de bakınız.
Bakınız bölüm 5.3
Amacına uygun kullanımda ayrışım gerçekleşmez.
BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi
11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Toksikokinetik, metabolizma ve dağılım
Sağlığa etkisi ile ilgili olası ilave bilgiler için bölüm 2.1’e bakınız (Sınıflandırma).
Derecelendirme, preparasyon hazırlama talimatının (1999/45/AB) hesaplama yöntemine göre
yapılmıştır.
Revizyon No.: 10
TR
Revize edildiği tarih: 19.02.2014
DR. SCHNELL Chemie GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
ATTILA DER KRUSTENBRECHER
Basım tarihi: 13.06.2014
Sayfa 7 nin 11
Ürün kodu: 70705
Akut toksisite
CAS No.
Kimyasal ismi
Maruz kalma yolları
112-34-5
124-68-5
1310-58-3
Yöntem
5131-66-8
Cinsi
Kaynak
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
oral
LD50
5660 mg/kg
Sıçan
dermal
LD50
4120 mg/kg
Tavşan
oral
LD50
2900 mg/kg
Ratte
IUCLID
dermal
LD50
> 2000 mg/kg
Kaninchen
IUCLID
LD50
273 mg/kg
Ratte
RTECS
oral
LD50
>2000 mg/kg
Sıçan
dermal
LD50
>2000 mg/kg
Tavşan
oral
LD50
2700 mg/kg
Sıçan
dermal
LD50
>2000 mg/kg
Sıçan
inhalatif (4 h) buhar
LC50
>3,41 mg/l
Sıçan
2-amino-2-methylpropanol
caustic potash, potassium hydroxide
oral
69011-36-5
Doz
Ethoxylated isotridecanol (2.5-5 EO)
3-butoxypropan-2-ol
BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi
12.1. Toksisite
Çevreye etkisi ile ilgili olası ilave bilgiler için bakınız bölüm 2.1 (Sınıflandırma).
CAS No.
Kimyasal ismi
Sucul toksisite
112-34-5
124-68-5
1310-58-3
5131-66-8
Revizyon No.: 10
Doz
[h] | [d] Cinsi
Kaynak
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Akut alg toksisitesi
ErC50
> 100 mg/l
Akut crustacea (kabuklu)
toksisitesi
EC50
> 100 mg/l
48 h Daphnia magna
Scenedesmus sp.
2-amino-2-methylpropanol
Akut balık toksisitesi
LC50
190 mg/l
96 h Lepomis macrochirus
Akut alg toksisitesi
ErC50
520 mg/l
72 h Desmodesmus subspicatus
80 mg/l
96 h Gambusia affinis
IUCLID
caustic potash, potassium hydroxide
Akut balık toksisitesi
69011-36-5
Yöntem
LC50
IUCLID
Ethoxylated isotridecanol (2.5-5 EO)
Akut balık toksisitesi
LC50
>1-10 mg/l
96 h Cyprinus carpio (sazan)
Akut alg toksisitesi
ErC50
>1-10 mg/l
72 h Desmodesmus
subspicatus.
Akut crustacea (kabuklu)
toksisitesi
EC50
>1-10 mg/l
48 h Daphnia magna
Akut balık toksisitesi
LC50
>100 mg/l
96 h Pimephales promelas
Akut alg toksisitesi
ErC50
>1000 mg/l
96 h Pseudokirchneriella
subcapitata
Akut crustacea (kabuklu)
toksisitesi
EC50
1000 mg/l
48 h Daphnia magna
3-butoxypropan-2-ol
TR
Revize edildiği tarih: 19.02.2014
DR. SCHNELL Chemie GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
ATTILA DER KRUSTENBRECHER
Basım tarihi: 13.06.2014
Sayfa 8 nin 11
Ürün kodu: 70705
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
Bu preparasyonda bulunan tensidler, deterjanlar ile ilgili No.648/2004 yönetmeliğinde ( AT) belirlenmiş
olan biyolojik yıkılabilirlik kriterlerine uymaktadırlar. Bunu onaylayan belgeler, üye ülkelerin ilgili
makamları için hazır tutulmaktadır ve sadece bu makamlara ya doğrudan istek üzerine veya bir
deterjan üreticisinin isteği üzerine verilmektedir.
12.3. Biyobirikim potansiyeli
Kullanılabilir veriler yok
Bölme katsayısı n-oktanol/su
CAS No.
Kimyasal ismi
112-34-5
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
0,56 (25°C)
124-68-5
2-amino-2-methylpropanol
-0,74
5131-66-8
3-butoxypropan-2-ol
0,98
Log Pow
12.4. Topraktaki hareketliliği
Kullanılabilir veriler yok
12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
Kullanılabilir veriler yok
12.6. Diğer ters etkileri
Kullanılabilir veriler yok
BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri
13.1. Atık arıtma yöntemleri
Bertaraf tavsiyeleri
Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi.
Örneğin uygun yakma tesisi.
Örneğin uygun bir depoda muhafaza edin.
Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası
ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; Yağ, Gres, Sabun, Deterjan,
070601
Dezenfektan ve Kozmetiklerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan
Atıklar; Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
Tehlikeli atık.
Kullanılmış ürün atık bertaraf numarası
AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL BELEDİYE ATIKLARI (EVSEL ATIKLAR VE BENZER
200129
TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR) ; Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç);
Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar
Tehlikeli atık.
Kirlenmiş ambalaj atık bertaraf numarası
ATIK AMBALAJLAR; BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ EMİCİLER, SİLME BEZLERİ, FİLTRE
150102
MALZEMELERİ VE KORUYUCU GİYSİLER; Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları
Dahil); Plastik ambalaj
Kirlenmiş ambalaj
Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi.
Kabı tamamıyla boşaltın.
Kontamine olmayan ambalajlar tekrar kullanılmalı veya geri kazanıma verilmelidir.
Kontamine ambalajlara, aynı ürüne olduğu gibi muamele edilmelidir.
BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi
Karayolu nakliyatı (ADR/RID)
14.1. UN No.:
Revizyon No.: 10
UN1719
TR
Revize edildiği tarih: 19.02.2014
DR. SCHNELL Chemie GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
ATTILA DER KRUSTENBRECHER
Basım tarihi: 13.06.2014
Sayfa 9 nin 11
Ürün kodu: 70705
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.
(Disodium Trioxosilicate, caustic potash, potassium hydroxide)
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
8
14.4. Paketleme grubu:
III
Tehlike etiketi:
Sınıflandırma kodu:
Özel Hükümler:
Kısıtlı miktar (LQ):
Nakliye kategorisi:
Tehlike numarası:
Tünel kısıtlama kodu:
8
C5
274
5L
3
80
E
Ek bilgi (Karayolu nakliyatı)
E2
E1
İç su yollarında nakliyat (ADN)
14.1. UN No.:
UN1719
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.
(Disodium Trioxosilicate, caustic potash, potassium hydroxide)
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
14.4. Paketleme grubu:
8
III
Tehlike etiketi:
Sınıflandırma kodu:
Özel Hükümler:
Kısıtlı miktar (LQ):
8
C5
274
5L
Ek bilgi (İç sularda gemi nakliyatı)
E1
Denizyolu nakliyatı (IMDG)
14.1. UN No.:
UN1719
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.
(Disodium Trioxosilicate, caustic potash, potassium hydroxide)
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
8
14.4. Paketleme grubu:
III
Tehlike etiketi:
Özel Hükümler:
Kısıtlı miktar (LQ):
EmS:
8
223, 274
5L
F-A, S-B
Ek bilgi (Denizyolu nakliyatı)
E1
Havayolu nakliyatı (ICAO)
14.1. UN No.:
UN1719
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.
(Disodium Trioxosilicate, caustic potash, potassium hydroxide)
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
8
14.4. Paketleme grubu:
III
Tehlike etiketi:
Özel Hükümler:
Kısıtlı miktar (LQ) (yolcu uçakları):
8
A3
1L
Revizyon No.: 10
TR
Revize edildiği tarih: 19.02.2014
DR. SCHNELL Chemie GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
ATTILA DER KRUSTENBRECHER
Basım tarihi: 13.06.2014
Sayfa 10 nin 11
Ürün kodu: 70705
IATA-Paketleme açıklamaları (yolcu uçakları):
IATA-Maksimum miktar - (yolcu uçakları):
IATA-Paketleme açıklamaları (kargo uçakları):
IATA-Maksimum miktar - (kargo uçakları):
852
5L
856
60 L
Ek bilgi (Havayolu nakliyatı)
E1
: Y841
14.5. Çevreye olan tehlikeleri
ÇEVREYE ZARARLI:
hayır
14.6. Kullanıcılar için özel önlemler
Tehlikeli malların taşıması ile görevli kişilere talimatlar verilmiş olmalıdır .
Emniyet için gerekli talimatlar taşımaya dahil olan tüm kişiler tarafından dikkate alınmalıdır.
Hasar durumlarını engellemek amacıyla tedbirler alınmalıdır.
14.7. MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı
Taşıma kitle mal olarak değil, parça mal olarak gerçekleşmektedir, dolaysıyla geçerli değildir.
Ek bilgi
Talep üzerine tehlike numarası ve ambalaj kodlaması verilir.
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi
15.1. Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat
AB yönetmelik bilgisi
1999/13/EC (VOC):
3,7 %
Ek Bilgiler
Sınıflandırma ve işaretleme için bakınız bölüm 2.
Kimyasallar yönergesi, ChemV'yi dikkate alın.
Kimyasallar risk azaltma yönergesi, ChemRRV'yi dikkate alın.
Havayı temiz tutma yönergesini, LRV'yi dikkate alın.
Ulusal yönetmelik bilgisi
Kullanım kısıtlamaları:
Su tehlike sınıfı (D):
İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/ AT direktifini dikkate
alınız.
1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Değişiklikler
Revize edilmiş bölümler: 1
Kısaltmalar ve akronimler
vPvB = very persistent very bioaccumulative
PBT = persistent bioaccumulative toxic
R-cümlelerin tam metni (Numara ve tam tekst)
22
Yutulması halinde zararlıdır.
35
Ciddi yanıklara neden olur.
36
Gözleri tahriş eder.
36/38
Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
41
Gözde ciddi hasar riski.
52
Sucul organizmalar için zararlıdır.
53
Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
H- ve EUH-cümlelerin tam metni (Numara ve tam tekst)
H290
Metaller için aşındırıcı olabilir.
H302
Yutulması halinde zararlıdır.
Revizyon No.: 10
TR
Revize edildiği tarih: 19.02.2014
DR. SCHNELL Chemie GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
ATTILA DER KRUSTENBRECHER
Basım tarihi: 13.06.2014
H314
H315
H318
H319
H412
Sayfa 11 nin 11
Ürün kodu: 70705
Ciddi derecede deri yanıkları ve göz hasarına neden olur.
Deri tahrişine neden olur.
Ciddi derecede göz hasarına neden olur.
Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zararlıdır.
Diğer Bilgiler
Bu veri formunun bilgileri baskı sırasındaki bilgi düzeyimizi yansıtmaktadırlar. Bilgiler, bu emniyet veri
formunda adı geçen ürünün emniyetli bir şekilde depolanması, işlemi, transportu ve atılımına yönelik
yardımlar vermek içindir. Bu bilgiler başka ürünler için kullanılamaz. Ürün başka materyallerle
karıştırıldığında veya işlendiğinde, bu emniyet veri formunun bilgileri yeni ürüne basitçe
aktarylamazdyr.
(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)
Revizyon No.: 10
TR
Revize edildiği tarih: 19.02.2014
Download

GÜVENLİK BİLGİ FORMU