Ş
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
VİOLEX V-211 AZ KÖPÜREN
AĞARTICILI VE TAED KATKILI
ANA YIKAMA DETERJANI
Yayın Tarihi
: 10/03/2014
Revizyon No
:
Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 1/5
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre
hazırlanmıştır.
Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı
1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması
Ürün Adı : VİOLEX V-211 AZ KÖPÜREN AĞARTICILI VE TAED KATKILI ANA
YIKAMA DETERJANI
Kimyasal Aile : Karışım
CAS No : Yok
EINECS No : Yok
1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı
Köpüğü ayarlı, ağartıcılı ana yıkama deterjanı olarak kullanılır.
1.3. Firmanın Tanıtımı
Firmanın Adı : Edta Kimya Gıda ve Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi : Şafak Mh. Akdeniz Sanayi Sitesi 5018 Sk. No:71 KEPEZ/ANTALYA
Telefon : +90 242 221 64 55
Faks : +90 242 221 64 59
E-posta : [email protected]
Internet Sitesi : www.edtakimya.com
Acil Durum Tlf : Ulusal Zehir Merkezi "UZEM": 114
Bölüm 2. Kimyasal Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
Madde Adı
Derişim
%
CAS No
EC No
Tehlike
İşareti
Tehlike
İşareti
Güvenlik İfadeleri
Sodyum Karbonat
%15 - %30
497-19-8
207-838-8
Xi
R36
S22, 26
Sodyum Perkabonat
%5 - %15
15630-89-4
239-707-6
O, Xi
R8, R36/38
S3, 8, 17, 24/25, 26
Sodyum Alkil
%5 - %15
68411-30-3
270-115-0
Xn
R22
S22
%5 - %15
68439-50-9
-
Xn
R22, 41
S26, 28, 36/37/39, 45
Benzen Sülfonat
Alcohols C12-14
Ethoxylated
Not: Hammaddelerin R cümleciklerinin tamamı 16. Bölüm'de verilmiştir.
Ş
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
VİOLEX V-211 AZ KÖPÜREN
AĞARTICILI VE TAED KATKILI
ANA YIKAMA DETERJANI
Yayın Tarihi
: 10/03/2014
Revizyon No
:
Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 2/5
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre
hazırlanmıştır.
Bölüm 3. Tehlikelerin Tanıtımı
3.1.Tehlike İşareti
Xi : Tahriş edici
3.2.Risk Tanımları
İnsanlar ve çevre için tehlikeler:
Göz ve cilt için tahriş edicidir.
Bölüm 4.İlkyardım Önlemleri
Teneffüs edildiği durumlarda: Maruz kalındıysa ağız ve burun su ile iyice yıkanır. Önemli
ölçüde maruz kalındıktan sonra doktor çağırın.
Yutulduğu durumlarda: Ağız yoluyla alındığında ağız bol suyla çalkalanmalı, doktora
müracaat edilmeli.
Cilt ile Teması Halinde: Ciltle uzun süre teması halinde bol suyla yıkanmalıdır. Alerjik
etkiler görüldüğünde doktora başvurulmalıdır.
Gözle temas halinde: Gözle teması halinde gözler alt ve üst kapaklarını kaldırarak 15 dakika
süreyle bol suyla yıkanmalıdır.
Doktorun Dikkatine: Tedavi şekli semptomatik ve destekleyici nitelikte olmalıdır.
Bölüm 5. Yangınla Mücadele Tedbirleri
Spesifik tehlikeleri: Yanıcı değildir. Nem ya da suyla teması yanıcı maddeleri ateşlemeye
yetecek derecede ısı açığa çıkarabilir. Yanma ve patlama tehlikesi yoktur.
Uygun yangın söndürme maddesi ve araçları: Su, köpük, toz, karbon dioksit.
Güvenlik sebebiyle kullanılması Elverişli Olmayan Söndürücü: Yok
Özel koruyucu teçhizat: Yok.
Bölüm 6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karsı Tedbirler
Kişisel Önlemler: Temizleme esnasında oluşabilecek tozların göz ve deri ile temasını
engellemek için uygun koruyucu malzeme kullanılmalıdır.
Temizleme / Toplama Yöntemleri: Ürün süpürülerek temizlenmeli ve üretime geri
kazandırılmalıdır.
Ş
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
VİOLEX V-211 AZ KÖPÜREN
AĞARTICILI VE TAED KATKILI
ANA YIKAMA DETERJANI
Yayın Tarihi
: 10/03/2014
Revizyon No
:
Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 3/5
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre
hazırlanmıştır.
Bölüm 7. Kullanma ve Depolama
Kullanım: Etiketteki önlemleri dikkate alınız. Havalandırma sistemi yoksa tozlardan
korunmak için solunum cihazları kullanılmalıdır.
Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Yok
Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Kuru, serin ortamda torbalı şekilde
depolanmalıdır. Asitlerden uzak tutulmalıdır.
DEPOLAMA :
Özel Uyarılar : Hava geçirmez, temiz, doğru etiketlenmiş, yasalara uygun, orijinal
ambalajların içinde, ağızları kapalı şekilde bulunmalıdır.
Depolama Alanı: Asitlerden ve sudan uzak, kuru, nemsiz ve serin bir ortamda depolayın.
Aşağıdaki Maddelerden Uzak Tutun :
- (kuvvetli) asitler.
Bölüm 8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma
Maruz Kalma limitleri:
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez.
Kişisel Korunma Donanımları:
Göz ve deri ile teması önlemek için toz maskesi, eldiven, gözlük kullanılmalıdır. Kapalı
ortamlarda havalandırma sistemi olmalıdır.
Bölüm 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
9.1. Görünüm: Toz
9.2. Renk: Beyaz
9.3. Koku: Çiçek.
9.4. Önemli sağlık, güvenlik ve çevre bilgileri
- pH : 10-11
- Kaynama noktası: Belirlenmemiştir
-Erime noktası: Belirlenmemiştir.
- Parlama noktası: Uygulanmaz.
- Alevlenme sıcaklığı: Alevlenmez.
- Patlayıcılık özellikleri: Patlayıcı değildir.
- Buhar basıncı: Belirlenmemiştir.
- Suda Çözünürlük: Çözünür.
Bölüm 10. Kararlılık ve Tepkime
Stabilite: Stabil
Kaçınılması gereken: Kontrol altında olmadığı sürece asitle temas edilmemelidir.
Uygun Olmayan Ortamlar : Alüminyum tozu, asit, erimiş lityum, fluorine.
Tehlikeli Bozunma Ürünleri: Yok
Polimerizasyon: Oluşturmaz.
Ş
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
VİOLEX V-211 AZ KÖPÜREN
AĞARTICILI VE TAED KATKILI
ANA YIKAMA DETERJANI
Yayın Tarihi
: 10/03/2014
Revizyon No
:
Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 4/5
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre
hazırlanmıştır.
Bölüm 11. Toksikolojik Bilgiler
Ağızdan LD50: 2,8g/kg(sıçan) (Na2CO3)
Bölüm 12. Ekolojik Bilgiler
Ekotoksisite
Balık: Bluegill Sunfish LC50:300-320 mg/l(96h)(Na2CO3)
Yosun: Daphina Magna LC50: 265-565 mg/l(96h) (Na2CO3)
Kalıcılık ve bozunabilirlik: Yok.
Biyobirikim potansiyeli: Yok.
Bölüm 13. Bertaraf Bilgileri
Atık Arıtma Yöntemleri:
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler
doğrultusunda bertaraf edilmelidir. Kimyasallar orijinal kabında bırakılmalı, başka atıklarla
karıştırılmamalıdır. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapılmalıdır.
Bölüm 14. Taşımacılık Bilgileri
Kara Taşımacılığı ADR/RID:
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
Deniz taşımacılığı (IMDG):
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
Hava taşımacılığı (ICAO–TI ve IATA–DGR):
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
Bölüm 15. Mevzuat Bilgileri
EC Direktiflerine göre hazırlanıp etiketlenmiştir.
Xi: Tahriş Edici.
Ürünün Tehlike Tanımı:
R36/38: Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
Güvenlik ifadeleri:
S3: Serin yerde muhafaza edin.
S22: Tozları solumayın.
S26: Göz ile temasında bol su ile yıkayın ve doktora başvurun
S28: Cilt ile temasında bol su ile yıkayın.
Ş
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
VİOLEX V-211 AZ KÖPÜREN
AĞARTICILI VE TAED KATKILI
ANA YIKAMA DETERJANI
Yayın Tarihi
: 10/03/2014
Revizyon No
:
Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 5/5
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre
hazırlanmıştır.
Bölüm 16. Diğer Bilgiler
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden
derlenmiştir.
Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü
güvenlik şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.
Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün
diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede
bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için
kullanmayın. Kullanım koşulları şirketimiz dışında olduğundan ürünün kullanım koşullarının
tespiti ve temini kullanıcının sorumluluğundadır.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formları Direktifi (2001/58EC)’ye uygun olarak
hazırlanmıştır.
2. Bölümde listelenen hammaddelerin risk tanım cümleleri:
R8: Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir.
R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
R36/38: Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R41: Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Download

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V