Aralık 2013
1
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Ekim 2014
GÜNTABCHLOR %90
1/6
004
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmış, Çevre
ve Orman Bakanlığı'nın 26/12/2008 tarih ve 27092 sayılı yönetmeliğine göre düzenlenmiştir.
Hazırlama Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
GBF No
:
:
:
:
:
1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANITIMI
1.1 Madde veya Ürünün Tanıtılması
Ürün Adı
: Güntabchlor %90
Kimyasal Adı
: Trikloroizosiyanürik Asit
CAS No
: 87-90-1
EINECS No
: 201-782-8
Kullanım Alanları
: Klor Bazlı Hijyen Ürünü
1.2 Firmanın Tanıtılması
Firmanın Adı
: Gündem Kimyasal Ürünleri Paz. Havuzculuk Trz.İnş.Tic.Ltd.Şti.
Altıayak mah. Ayanoğlu cad. Varsak Sanayi Çalış Sitesi No:66 Daire:9
Adresi
. VARSAK/ ANTALYA
Telefon
. 0242 326 64 46
Faks
. 0242 326 64 47
E-Posta
: [email protected]
Acil Durum Tlf
: Ulusal Zehir Merkezi "UZEM" :114
2. KİMYASAL BİLEŞİMİ HAKKINDA BİLGİ
Madde Adı
Trikloroizosiyanürik
Asit
Ağırlıkça %
CAS No
EC No
Tehlike
İşareti
min % 99
87-90-1
201-782-8
Xn, N, O
Tehlike
İfadeleri
R8,22,31,
36/37,50/53
Güvenlik
İfadeleri
S8, 26, 41,
60, 61
3. TEHLİKE TANIMI
Tehlike Sembolleri
Xn: Zararlı
N: Çevre İçin Zararlı
O:Yükseltgen
En Önemli Tehlike: Oksitleyici, Korozif (Aşındırıcı), Yanıcı madde ile temasta yangına neden olabilir. Asitlerle
temasta toksik gaz açığa çıkar. Deride yanıklara ve solumada tahrişe neden olur. Suda yaşayan canlılar için
çok zararlıdır. Yutulması halinde zararlıdır.
Aralık 2013
1
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Ekim 2014
GÜNTABCHLOR %90
2/6
004
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmış, Çevre
ve Orman Bakanlığı'nın 26/12/2008 tarih ve 27092 sayılı yönetmeliğine göre düzenlenmiştir.
Hazırlama Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
GBF No
:
:
:
:
:
4. İLKYARDIM ÖNLEMLERİ
Teneffüs edilirse: Hastayı açık havaya çıkarın. Solunumu ve kalp atışlarını kontrol edin. Güçlükle
soluyorsa oksijen verin. Hastayı ilaç etiketi ile birlikte doktora götürün
Cilde temas ederse : Toz materyal fırça ile temizlenir. Bol su ve sabunla yıkayın. Temas edilen
yerde kızarıklık ya da iritasyon görülebilir. Ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarınız. Ciltte temas
gören yüzeyi min.10 dak.süre ile akan su altında yıkayınız
Gözle temas ederse : Gözler için tahriş edicidir. Bol su ile min.15 dakika yıkayın. Doktora görünün.
Yutulursa : Karın ağrısı ile birlikte mide bulantısı ve kusma görülebilir. Hastayı kusturmamaya
çalışınız. Bol su içirip hastahaneye götürünüz.
5. YANGINLA MÜCADELE
Uygun Yangın Söndürme Maddeleri ve Araçları : Su spreyi, kuru kimyasal, karbondioksit veya kimyasal
köpük
Kullanılmaması gereken yangın söndürücüler : Amonyum içeren kimyasal söndürücü kullanmayın
Spesifik tehlikeleri : Yanıcı ve parlayıcı değildir. Fakat 225 ⁰C nin üzerinde
dekompoze olup ısı ve toksik gaz açığa çıkarır.
Spesifik met odlar : Risksiz olarak yapılabiliyorsa ambalajları yangın yerinden uzaklaştırın.
Yangına maruz kapları soğuk tutmak için su kullanın
Tehlikeli Yanma Ürünleri : Azot oksit ve triklorür, karbondioksit, klor ve klorlu siyanür
Yangınla mücadelede koruyucu teçhizat : Solunum maskesi ve uygun koruyucu giysi kullanınız
6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER
Kişisel önlemler : Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. Tozları solumayınız
Çevresel önlemler : Temizlik işi tamamlanıncaya kadar alana girişi yasaklayın. Toplayarak
etiketlenmiş ve sızdırmaz plastik veya plastik kaplamalı temiz, kuru kaba koyun kapağını kapatın ve
alandan uzaklaştırın. Her türlü atık bertaraf, kullanma ve rapor için gereken mevcut yasal
düzenlemelere uyun.
Sızıntılar durumunda temizleme yöntemleri : Fazla miktarda döküldüğünde daha sonra bertaraf
etmek yada geri kazanmak için dökülen yerin etrafını toprakla çevirin. Az miktarda döküldüğünde
bol miktarda su ile yıkayın. Asla yanıcı maddelerle mesela talaş ile absorbe ettirmeyin.
Aralık 2013
1
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Ekim 2014
GÜNTABCHLOR %90
3/6
004
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmış, Çevre
ve Orman Bakanlığı'nın 26/12/2008 tarih ve 27092 sayılı yönetmeliğine göre düzenlenmiştir.
Hazırlama Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
GBF No
:
:
:
:
:
7. KULLANMA VE DEPOLAMA
Kullanma : Çalışma ortamında yeterli havalandırma sağlayınız. Ürünle direkt temastan kaçınınız.
Buhar, toz ve zerrecikleri solumaktan kaçınınız. Ürünle çalışırken sigara kullanmayınız. Yayılmasını
ve tozlaşmasını önleyecek aletlerle çalışınız.
Teknik önlemler : Veri mevcut değil.
Depolama : Kuru ve serin yerde depolayınız. Asitler, bazlar, azotlu bileşikler ve diğer oksidan
malzemeler ile birlikte depolamayınız. Ürün ambalajlarını sıkıca kapalı olarak Orijinal ambalajında
muhafaza ediniz. Yanıcı ve parlayıcı malzemelerle bir arada bulundurmayınız.
Ambalaj malzemesi : İdeal olarak plastik (PE, PP, PVC) veya fiberglass malzemelerden yapılmış
tanklarda depolanmalıdır.
Diğer önlemler : Asitler ve su ile bir arada bulundurmayınız.
8. MARUZ KALMA / KİŞİSEL KORUNMA
Mühendislik Koruyucu Önlemler : Depolama ve kullanım yerlerinde göz yıkama ve emniyet duşları
bulunmalıdır. Havalandırma sürekli çalıştırılmalıdır.
Kişisel Korunma Donanımları
Solunum : Kullanım noktasında gerekli olduğu durumlarda kullanılmak üzere NIOSH veya European Standart
EN 149 onaylı uygun maske bulunmalıdır.
El . Nitril kauçuk eldiven
Göz : Tam korumalı kimyasal koruma gözlükleri
Giysi : Kauçuk önlük veya uzun kollu uygun koruyucu giysi
Endüstriyel Hijyen : Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayınız. Çalışırken hiçbir şey yiyip,
içmeyiniz.
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Görününm
Renk
Koku
Kaynama noktası
pH (%1’lik çöz. 20⁰C)
Yoğunluk
Suda çözünürlük
Parlama noktası
Patlayıcılık özellikleri
Oksitleme özellikleri
Buhar basıncı
Donma noktası
Molekül ağırlığı
: Katı (200 gr tablet)
: Beyaz
: Kendine has klor kokusu
: 225 ⁰C
: 2,7 -3,3
: : 1.1 gr/cm3
: 1.2 % (25 ⁰C)
: İlişkisi yok
: İlişkisi yok
: Oksitleyicidir.
: İlişkisi yok
: İlişkisi yok
: 232,39
Aralık 2013
1
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Ekim 2014
GÜNTABCHLOR %90
4/6
004
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmış, Çevre
ve Orman Bakanlığı'nın 26/12/2008 tarih ve 27092 sayılı yönetmeliğine göre düzenlenmiştir.
Hazırlama Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
GBF No
:
:
:
:
:
10. STABİLİTE VE REAKTİVİTE
Stabilite : Normal sıcaklık ve basınçta kararlıdır. Yüksek sıcaklıklarda, asitlerle teması halinde stabil değildir.
Reaktivite : Ürün, asitler, bazlar, azotlu bileşikler, indirgen maddeler ile reaksiyona girer.
Kaçınılması gerken durumlar : Asitlerle teması halinde zehirli ve aşındırıcı bir gaz olan klor açığa çıkmasına
neden olur. Az miktarda su temasında da toksik gazlar açığa çıkar.
Kaçınılması gereken maddeler : Asitler, bazlar, indirgen maddeler, azotlu bileşikler, diğer oksidan maddeler,
yağ, gres, talaş, kağıt , vb yanıcı maddeler.
Tehlikeli bozunma ürünleri : Asitlerle reaksiyonunda klor, yüksek sıcaklıklarda azot triklorür ve klor, su ile
temasında ise hidroklorik asit gazları açığa çıkar.
11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
Akut toksisite : LD50 (Oral,sıçan) : 490 mg/kg
Solunum : Burun ve boğazda öksürüğe , solunum zorluğuna ve solunum yollarında şişliğe neden olarak tahriş
eder. Mukoza zarında tahrişe neden olur.
Cilt Teması : Su toplanması ve yara ile birlikte ciddi cilt tahribatına neden olur. Yanık
Göz Teması : Gözün yumuşak dokularında ciddi tahribata neden olur. Ciddi göz hasarlarına yol açar. Körlüğe
neden olabilir.
Yutma : Ağızda ve boğazda yanıklar, şiddetli bulantı krampları, kusma, nefes almada sıklık, şoka yol açar.
Şiddetli kas spazmı, koma yada ölüme yol açar.
Kronik zehirlik : Çözeltiye sürekli maruz kalınırsa göz burun ve boğazda kalıcı t ahrişler meydana gelir.
Kanserojen etki : İlişkisi yok.
12. EKOLOJİK BİLGİLER
Ekotoksisite : Seyreltilmiş olsa bile korozif etki gösterir. Suda yaşayan organizmalara toksik etkisi vardır.
Suyun pH sına bağlı olarak değişir.
Diğer Bilgiler : Sulara, atıksulara ve toprağa karışmasına izin vermeyin.
13. DOĞADA UZAKLAŞTIRMA / BERTARAF ETME
İlave Bilgiler : Bertaraf prosedürüne uymak için işle ilgili merkezi ve yerel otoritelerin önerilerini sorun.
Reaksiyona girmesinde sakınca bulunan maddeler içeren atıklara karışmaması için dikkat edin. Öncelikle
korunma giysilerinizi kullanınız. Çizme, eldiven, önlük ve bir oksijen maskesi, eğer ufak bir sızıntı söz konusu
ise normal bir maske yeterli gelebilir. Daima koruyucu bir gözlük takılması şarttır. Dökülenleri ve sızıntıları
kesinlikle kanalizasyona dökmeyiniz. Bu tür vakalarda mutlaka kurallara uyulmalıdır. Bu tür ürünler çevre
bakanlığının uyguladığı kurallara göre bertaraf edilmelidir. Boşaltılan tanklarda arda kalan üründen oluşan
gazlar bulunabilir. Bunlarda kurallara göre bertaraf edilmelidir. Bertaraf edilmeden önce nötralize edilmelidir.
Aralık 2013
1
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Ekim 2014
GÜNTABCHLOR %90
5/6
004
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmış, Çevre
ve Orman Bakanlığı'nın 26/12/2008 tarih ve 27092 sayılı yönetmeliğine göre düzenlenmiştir.
Hazırlama Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
GBF No
:
:
:
:
:
14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ
KARA TAŞIMACILIĞI (ADR/RID)
UN NO
: 2468
TEHLİKE SINIFI
.5
AMBALAJ GRUBU
. II
UYGUN TAŞIMA ADI . Trikloroisosiyanurik asit, kuru %90
HAVA TAŞIMACILIĞI (IMDG)
UN NO
: 2468
TEHLİKE SINIFI
.5
AMBALAJ GRUBU
. II
UYGUN TAŞIMA ADI . Trikloroisosiyanurik asit, kuru %90
DENİZ TAŞIMACILIĞI (İCAO-Tİ ve İATA–DGR)
UN NO
: 2468
TEHLİKE SINIFI
.5
AMBALAJ GRUBU
. II
UYGUN TAŞIMA ADI . Trikloroisosiyanurik asit, kuru %90
15. MEVZUAT BİLGİLERİ
EEC Sınıflaması : 220-767-7
Xn :ZARARLI
N : ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ
O : OKSİTLEYİCİ
RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:
R8 : Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir.
R22 : Yutulduğunda zararlıdır.
R31 : Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
R36/37 : Gözleri ve solunum sistemini tahris edicidir.
R 50/53 : Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere
neden olabilir.
GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:
S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S8: Kabı kuru halde muhafaza edin.
S17: Yanıcı maddelerden uzakta muhafaza edin.
S25: Göz ile temasından sakının.
S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S41: Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan dumanı solumayın.
S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın.
S57: Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.
S60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.
S61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.
Aralık 2013
1
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Ekim 2014
GÜNTABCHLOR %90
6/6
004
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmış, Çevre
ve Orman Bakanlığı'nın 26/12/2008 tarih ve 27092 sayılı yönetmeliğine göre düzenlenmiştir.
Hazırlama Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
GBF No
:
:
:
:
:
16. DİĞER BİLGİLER
Bu Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgiler güvenilir bilgilerdir ve tek tek bileşenler ile ilgili bilinenlerden
derlenmiştir. . Ancak, yazılanlar bizim bugünkü bilgilerimize dayanır ve ürünü güvenlik şartları açısından
inceler. Maddenin özelliklerine dair bir garanti vermez. Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulamalar için
kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır. Böyle durumlarda bu
listede bahsedilmemiş risklere neden olabilir.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)'ye uygun olarak hazırlanmıştır.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Preparatlar Direktifi (88/379/EEC)'ye uygun olarak hazırlanmıştır.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formları Direktifi (2001/58EC)'ye uygun olarak hazırlanmıştır.
Download

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜNTABCHLOR %90