Ş
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
VİOLEX V-204 AĞIR KİR, YAĞ VE
KAN ÇÖZÜCÜ YARDIMCI
YIKAMA MADDESİ
Yayın Tarihi
: 10/03/2014
Revizyon No
:0
Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 1/6
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre
hazırlanmıştır.
Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı
1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması
Ürün Adı : VİOLEX V-204 AĞIR KİR, YAĞ VE KAN ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ
Kimyasal Aile : Karışım
CAS No : Yok
EINECS No : Yok
1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı
Tekstillerde ağır kir, yağ ve kan çözücü yardımcı yıkama maddesi olarak kullanılır.
1.3. Firmanın Tanıtımı
Firmanın Adı : Edta Kimya Gıda ve Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi : Şafak Mh. Akdeniz Sanayi Sitesi 5018 Sk. No:71 KEPEZ/ANTALYA
Telefon : +90 242 221 64 55
Faks : +90 242 221 64 59
E-posta : [email protected]
Internet Sitesi : www.edtakimya.com
Acil Durum Tlf : Ulusal Zehir Merkezi "UZEM": 114
Bölüm 2. Kimyasal Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
Madde Adı
SODYUM TRI POLI
Derişim
%
CAS No
EC No
Tehlike
İşareti
Tehlike
İşareti
Güvenlik İfadeleri
5 ±2
7758-29-4
231-838-7
Xi
R36/37/38
S25/26
15 ±2
1310-73-2
215-185-5
C
R 35
S 1/2, 26, 37/39, 45
%80 ±2
497-19-8
-
Xi
Xi;R36
S22-26
FOSFAT
GRANÜL KOSTİK
SODYUM
KARBONAT
Not: Hammaddelerin R cümleciklerinin tamamı 16. Bölüm'de verilmiştir.
Bölüm 3. Tehlikelerin Tanıtımı
3.1. Tehlike Sembolleri
C : Aşındırıcı
Ş
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
VİOLEX V-204 AĞIR KİR, YAĞ VE
KAN ÇÖZÜCÜ YARDIMCI
YIKAMA MADDESİ
Yayın Tarihi
: 10/03/2014
Revizyon No
:0
Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 2/6
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre
hazırlanmıştır.
3.2.Risk Tanımları
İnsanlar ve çevre için tehlikeler:
Cilt ile temasında yanıklara neden olur. Göz ile temasında ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Yutulması halinde sağlığa zararlı etkiler oluşturabilir.
Bölüm 4.İlkyardım Önlemleri
Teneffüs edildiği durumlarda: Hastayı derhal açık havaya çıkarın. Solunum durmuşsa, suni
solunum uygulayın. Solunum güçlüğü varsa, oksijen verin. Doktor çağırın.
Yutulduğu durumlarda: Yutma olmuşsa kusmaya zorlamayın. Bol miktarda su içilmesini
temin edin. Bilinci yerinde olmayan hastaya asla ağız yoluyla bir şeyler vermeyin. Nötralize
etmeye kalkmayın. Doktor çağırın.
Cilt ile Teması Halinde: Ciltle temas halinde, kirlenmiş giysi ve ayakkabıları çıkartarak akan
suyun altında en az 15 dakika süreyle yıkayın. Polietilen glikol ile silin. Doktor çağırın. Kirli
elbise ve ayakkabıları da hemen yıkayın.
Gözle temas halinde: Göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika, akan ılık suyla yıkayın.
Kirli suların etkilenmeyen göze sıçramamasına dikkat edin.
Doktorun Dikkatine: Tedavi şekli semptomatik ve destekleyici nitelikte olmalıdır.
Bölüm 5. Yangınla Mücadele Tedbirleri
Uygun yangın söndürme maddesi ve araçları: CO2, toz söndürücüler ya da su. Daha büyük
yangınları söndürmede tazyikli su ya da alkole karşı dayanıklı köpük kullanın.
Güvenlik sebebiyle kullanılması Elverişli Olmayan Söndürücü: Yok
Özel koruyucu teçhizat: Tam yüz maskesi ya da koruyucu gözlük içeren tam korumalı
(önlük ve bot) giysi ve taşınabilir solunum cihazı kullanın.
Bölüm 6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karsı Tedbirler
Kişisel Önlemler: Personel kontrol tedbirleri konusunda eğitilmelidir. Personelin korunması
açısından yeterli havalandırmayı sağlayın. Tam yüz maskesi ve koruyucu giysi kullanın.
Kirlenen giysiler derhal çıkartılmalı ve yeniden giyilmeden önce yıkanmalıdır.
Çevreyi Koruyucu Önlemler: Sızıntıların çalışma sahasına yayılmasını önlemek açısından
işi derhal durdurulmalıdır. Ürünün yayıldığı saha suyla yıkanmalıdır.
Temizleme / Toplama Yöntemleri: Sıvıyı, bağlayıcı malzemelerle (kum, talaş v.b)
emdiriniz. Karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13'e göre tasfiye ediniz. Su ya da sulu
temizlik maddeleri ile yıkayınız.
Ş
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
VİOLEX V-204 AĞIR KİR, YAĞ VE
KAN ÇÖZÜCÜ YARDIMCI
YIKAMA MADDESİ
Yayın Tarihi
: 10/03/2014
Revizyon No
:0
Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 3/6
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre
hazırlanmıştır.
Bölüm 7. Kullanma ve Depolama
Kullanım: Etiketteki önlemleri dikkate alınız. Havalandırma sistemi yoksa tozlardan
korunmak için solunum cihazları kullanılmalıdır.
Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Yok
Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Kuru, serin ortamda depolanmalıdır. Kuvvetli
asitlerle bir arada depolanmamalıdır.
Bölüm 8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma
Maruz Kalma limitleri:
Limit değerleri ile işyerinde kontrol gerektiren bileşenler:
1310-73-2 sodyum hidroksit (%15-30)
WEL: 2 mg/m³
Kişisel Korunma Donanımları:
Genel korunma ve hijyen önlemleri
Yiyecek ve içeceklerden uzak tutun.
Bulaştığı giysileri hemen çıkarın.
Ellerinizi işe ara verince ve iş bitiminde yıkayın.
Göz ve cilt ile temasından kaçının.
Ellerin korunması: Bütil veya nitril plastikten yapılmış kimyasala karşı dayanıklı koruyucu
eldivenler
Gözlerin korunması: Sıkıca oturmuş güvenlik gözlükleri
Bölüm 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
9.1. Görünüm: Toz.
9.2. Renk: Beyaz
9.3. Koku: Kokusuz.
9.4. Önemli sağlık, güvenlik ve çevre bilgileri
- pH : 11-12
- Kaynama noktası: Belirlenmemiştir.
- Parlama noktası: Belirlenmemiştir.
- Alevlenme sıcaklığı: Alevlenmez.
- Patlayıcılık özellikleri: Patlayıcı değildir.
- Buhar basıncı: Belirlenmemiştir.
- Suda Çözünürlük: Çözünür.
Bölüm 10. Kararlılık ve Tepkime
Stabilite: Stabil
Kaçınılması gereken: Yüksek sıcaklıklardan sakının. Kontrol altında olmadığı sürece asitle
temas edilmemelidir.
Polimerizasyon: Oluşturmaz.
Ş
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
VİOLEX V-204 AĞIR KİR, YAĞ
VE KAN ÇÖZÜCÜ YARDIMCI
YIKAMA MADDESİ
Yayın Tarihi
: 10/03/2014
Revizyon No
:0
Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 4/6
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre
hazırlanmıştır.
Bölüm 11. Toksikolojik Bilgiler
Akut toksisite:
LD50 (oral, sıçan): 40 mg/kg (NaOH)
Ağızdan LD50: 2,8g/kg(sıçan) (Na2CO3)
Cilt teması: Su toplanması ve yara ile birlikte ciddi cilt tahribatına neden olur.
Göz Teması: Gözün yumuşak dokularında ciddi tahribatına neden olur. Ciddi göz hasarlarına
yol açar.
Yutma: Ağızda ve boğazda yanıklar, şiddetli bulantı krampları, kusma, nefes almada sıklık,
şoka yol açar. Şiddetli kas spazmı, koma ya da ölüme yol açabilir.
Kronik Toksisite: Çözeltiye sürekli maruz kalınırsa göz burun ve boğazda kalıcı tahrişler
meydana gelir.
Kanserojenik Etki: Uluslar arası Kanser Araştırma Birliği tarafından Kanserojen etkisinin
insan sağlığı üzerindeki etkisi olmadığı kabul edilmiştir. (III. Sınıf)
Bölüm 12. Ekolojik Bilgiler
Ekotoksisite
Balık: Bluegill Sunfish LC50:300-320 mg/l(96h)(Na2CO3)
Yosun: Daphina Magna LC50: 265-565 mg/l(96h) (Na2CO3)
Bu madde çevre için zararlı olabilir. Su organizmalar için pH değişimine bağlı olarak balık ve
plakton üzerinde toksik etki yapabilir. Seyreltilmiş olsa bile aşındırıcı etki yapabilir. Atık su
işlem tesisinde nötralizasyon mümkündür.
Kalıcılık ve bozunabilirlik: Yeterli bilgi yok.
Biyobirikim potansiyeli: Yeterli bilgi yok.
Bölüm 13. Bertaraf Bilgileri
İlave Bilgi:
Ürün: Resmi yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmesi gerekir. Avrupa atık katalogu 20
01 15: alkaliler
Temizlenmemiş ambalajlar:
Resmi yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmesi gerekir.
Önerilen temizleme maddesi: Su, gerekirse temizleme maddesi ile birlikte imha edilir.
Bölüm 14. Taşımacılık Bilgileri
Kara Taşımacılığı ADR/RID:
UN: 1823; ADR/RID Class: 8 (corrosive); Kemler No: 80; PG: II
Proper shipping name: SODIUM HYDROXIDE SOLID
Deniz taşımacılığı (IMDG):
UN: 1823; ADR/RID Class: 8 (corrosive); Kemler No: 80; PG: II
Proper shipping name: SODIUM HYDROXIDE SOLID
Hava taşımacılığı (ICAO–TI ve IATA–DGR):
UN: 1823; ADR/RID Class: 8 (corrosive); Kemler No: 80; PG: II
Proper shipping name: SODIUM HYDROXIDE SOLID
Ş
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
VİOLEX V-204 AĞIR KİR, YAĞ
VE KAN ÇÖZÜCÜ YARDIMCI
YIKAMA MADDESİ
Yayın Tarihi
: 10/03/2014
Revizyon No
:0
Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 5/6
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre
hazırlanmıştır.
Bölüm 15. Mevzuat Bilgileri
EC Direktiflerine göre hazırlanıp etiketlenmiştir.
C:Aşındırıcı
Ürünün Tehlike Tanımı:
R35 Ağır yanıklara neden olur.
Güvenlik ifadeleri:
S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.
S20 Kullanım sırasında yemeyiniz veya içmeyiniz.
S22: Tozları solumayın.
S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakınınız.
S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S27/28 Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda su ile hemen
yıkayınız.
S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.
S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun.
(Mümkünse etiketi gösterin)
S56 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf ediniz /
ettiriniz.
S64 Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayınız (sadece kişinin bilinci yerinde ise).
Bölüm 16. Diğer Bilgiler
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden
derlenmiştir.
Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü
güvenlik şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.
Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün
diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede
bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için
kullanmayın.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)’ye uygun olarak
hazırlanmıştır.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Preparatlar Direktifi (88/379/EEC)’ye uygun olarak
hazırlanmıştır.
Ş
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
VİOLEX V-204 AĞIR KİR, YAĞ
VE KAN ÇÖZÜCÜ YARDIMCI
YIKAMA MADDESİ
Yayın Tarihi
: 10/03/2014
Revizyon No
:0
Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 6/6
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre
hazırlanmıştır.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formları Direktifi (2001/58EC)’ye uygun olarak
hazırlanmıştır.
2. Bölümde listelenen hammaddelerin risk tanım cümleleri:
R35: Ağır yanıklara sebep olur.
R36: Gözleri tahriş eder.
R36/37/38: Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
Download

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V