HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
21224-26 PAN Indicator
Basım tarihi: 09.09.2014
Sayfa 1 nin 9
Ürün kodu: 2122426
BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı
1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması
21224-26 PAN Indicator
1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı
Maddenin/Karışımın kullanımı
Su Analizi
1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı
Şirket adı:
Cadde:
Şehir:
Telefon:
E-Posta:
HACH LANGE GmbH
Willstätterstr. 11
Internet:
Sorumlu Bölüm:
www.hach-lange.com
D-40549 Düsseldorf
+49 (0)211 5288-383
[email protected]
HACH LANGE SU ANALİZ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.
İlkbahar mah. Galip Erdem Cad. 616 Sok. No:9
TR- 06550 Oran-Çankaya/ANKARA
Tel: +90312 4908300 * Fax: +90312 4919903
[email protected]
1.4. Acil durum telefonu:
0800 314 79 00
BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı
2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması
Tehlike işaretleri: T - TOKSİK, Xi - TAHRİŞ EDİCİ
R cümleleri:
Doğmamış çocuğa zarar verebilir.
Gözleri tahriş eder.
2.2. Etiket elemanları
Zararlılık işareti:
T - TOKSİK
T - TOKSİK
Tehlikeli bileşenler etiket üzerinde belirtilmelidir
Dimetilformaid
R cümleleri
61
36
S cümleleri
53
45
Doğmamış çocuğa zarar verebilir.
Gözleri tahriş eder.
Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse etiketi
gösterin).
Etiketlemede ek öneri
Avrupa yönergelerinin 1999/45/EC numaralı zararlı preparatlar sınıfına göre sınıflandırma.
Revizyon No.: 1,2
TR
Revize edildiği tarih: 28.07.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
21224-26 PAN Indicator
Basım tarihi: 09.09.2014
Sayfa 2 nin 9
Ürün kodu: 2122426
2.3. Diğer tehlikeler
uygun veri yoktur
BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
3.2. Karışımlar
Tehlikeli bileşenler
EC No.
CAS No.
Endeks No.
Kimyasal ismi
Miktar
Sınıflandırma
GHS-Sınıflandırma
REACH No.
Water
50-60%
200-679-5
Dimetilformaid
20-30 %
68-12-2
Repr. Cat. 2, Xn - ZARARLI, Xi - TAHRİŞ EDİCİ R61-20/21-36
616-001-00-X
Repr. 1B, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H360D *** H332 H312 H319
211-162-9
Amonyum asetat
231-791-2
7732-18-5
15-25%
631-61-8
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319
5-15%
-
Triton X-114
9036-19-5
Xn - ZARARLI, Xi - TAHRİŞ EDİCİ R22-38-41
Acute Tox. 5, Eye Dam. 1; H303 H318
R-, H- ve EUH -cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bakınız.
Diğer Bilgiler
Bu ürün yüksek önem arz eden maddeler içermektedir (1907/2006 (REACH), Madde 57 (AB)
Düzenlemesi).
BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel bilgi
Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız.
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Temiz havaya çıkartınız. Hemen bir doktor çağırınız.
Deriyle teması halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı
hemen çıkarınız. Hemen bir doktor çağırınız.
Gözlerle teması halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız.
Yutulması halinde
Hemen 350 ml aktif kömür . (5ml/kg vücut ağırliğı) alınız. Not: Aktif kömür (karbon) hazırlamak için, 400
ml su ile (yaklaşık 2 fincan) 50 g aktif kömürü iyice karıştırınız.
Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi birşey vermeyiniz.
Hemen kusmasını sağlayınız ve bir doktor çağırınız.
Revizyon No.: 1,2
TR
Revize edildiği tarih: 28.07.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
21224-26 PAN Indicator
Basım tarihi: 09.09.2014
Sayfa 3 nin 9
Ürün kodu: 2122426
4.2. En önemli akut ve gecikmeli semptomlar/etkiler
Deriyle teması halinde: İritasyon ve korozivite, Mide bulantısı, Kusma
Solunması halinde: Zararlı, Dumanın solunumu, solunum sisteminin tahriş olmasına neden olur.
Yutulması halinde: Mide bulantısı, Kusma, Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına neden olabilir.
Gözle teması halinde tahriş edici etkiler
4.3. Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi.
Semptomatik tedavi uygulayınız.
BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri
5.1. Söndürme malzemesi
Uygun yangın söndürme malzemeleri
Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Ürün kendiliğinden yanmaz.
Su, Karbon dioksit (CO2), Alkole karşı dirençli köpük Kuru toz,
5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler
Yanma durumunda sakıncalı buharların çıkmasına neden
Yangın sırasında şunlar gerçekleştirilmelidir: Karbon dioksit (CO2), karbon monoksit (CO), azot oksitleri
(NOx), koyu siyah duman.
5.3. İtfaiye için önlemler
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız. Deri ile teması engellemek için, uygun
uzaklıkta durunuz ve uygun korucuyu elbise giyiniz
Ek bilgi
Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları, yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır.
BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Yalnızca vasıflı ve uygun koruma donanımları olan personel
müdahale edebilir. Personeli hemen güvenli bir yere tahliye ediniz.
Buhar/duman/gaz solumayınız.
6.2. Çevresel önlemler
Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
6.3. Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Dökülenleri kontrol altına alınız, yanıcı olmayan malzemeye emdiriniz (örn. kum, toprak, diyatomit
toprağı, vermikülit) ve yerel/ulusal yönetmeliklere uygun atmak üzere bir kaba aktarınız (bkz bölüm 13).
6.4. Diğer bölümlere atıflar
13. Atık tedbirleri
BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme için öneri
Deri ve gözlerle temasından kaçınınız.
Sprey dumanını veya buharını solumayınız.
Elleçlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi
Etiketteki önlemleri dikkate alınız.
7.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları
Depo ve kaplar için gereklilikler
Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz.
Revizyon No.: 1,2
TR
Revize edildiği tarih: 28.07.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
21224-26 PAN Indicator
Basım tarihi: 09.09.2014
Sayfa 4 nin 9
Ürün kodu: 2122426
Sıcaklığın 10 °C ile 25 °C arasında olduğu yerlerde saklayınız.
Uyumlu depolamaya iliskin öneriler
Asitler, Oksitleyici maddeler, Alkali metaller e karşı koruyunuz
Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler
Kilit altında ya da yalnızca vasıflı veya yetkili kişilerin girebileceği yerlerde saklayınız.
7.3. Özel son kullanımları
Laboratuar kimyasalları
BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri
Maruziyet limitleri
CAS No.
Kimyasal Adı
68-12-2 N,N-Dimetilformamid
ppm
mg/m³
5
15
f/ml
Kategori
Orijin
Deri
8.2. Maruziyet kontrolleri
Uygun teknik kontrol tesisleri
Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında öncelik
verilmelidir.
Koruyucu ve hijyen önlemleri
Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı
olarak belirlenmelidir.
Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız.
Göz/yüz koruması
Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri
Ellerin korunması
Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Seçilen koruma eldivenleri, AB 89/686/EEC Direktifine ve
bu direktiften yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standartlarına uygun olmalıdır.
Tam temas halinde:
Eldiven malzemesi : bütil kauçuk
Katman kalınlığı: > 0,7 mm
Emilim süresi: >480 min
Sıçrama yoluyla maruz kalma halinde:
Eldiven malzemesi :Viton (R)
Katman kalınlığı: > 0,7 mm
Emilim süresi: >240 min
Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374'de belirtilen şartlardan farklı bir şekilde
kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz.
Cildin korunması
Deri, göz ve giysilere dokunmayınız.
Solunum sisteminin korunması
Uygun havalandırma sağlayınız.
Mümkün olduğu durumlarda, lokal egzos havalandırması ve iyi bir genel çekiş ile gerçekleştirilmelidir.
Revizyon No.: 1,2
TR
Revize edildiği tarih: 28.07.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
21224-26 PAN Indicator
Basım tarihi: 09.09.2014
Sayfa 5 nin 9
Ürün kodu: 2122426
BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Fiziksel hali:
Renk:
Koku:
sıvı
kırmızı
amonyak içerir
Test yöntemi
8
pH Değeri (20 °Cda/de):
Fiziksel durum değişiklikleri
Erime noktası:
uygun veri yoktur
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı:
101 °C
uygun veri yoktur
Süblimleşme noktası:
Yumuşama noktası:
Akma noktası:
uygun veri yoktur
:
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Parlama noktası:
> 93 °C
Yanabilirlik
Katı:
uygulanamaz
uygulanamaz
Gaz:
Patlayıcı özellikleri
uygulanamaz
Düşük Patlama limitleri:
Yüksek Patlama limitleri:
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Tutuşma sıcaklığı:
uygun veri yoktur
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı
Katı:
Gaz:
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Ayrışma ısısı:
uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikleri
uygun veri yoktur
Buhar basıncı:
Buhar basıncı:
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Yoğunluk (20 °Cda/de):
Yığın yoğunluğu:
1,044 g/cm³
uygun veri yoktur
Suda çözünürlüğü:
kolay karışabilir (faz ayrımı oluşmaz)
Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü
Asitler : kolay karışabilir (faz ayrımı oluşmaz)
Partisyon (bölme) katsayısı:
uygun veri yoktur
Dinamik viskozite:
Kinematik viskozite:
Akış süresi:
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Buhar yoğunluğu:
uygun veri yoktur
Buharlaşma oranı:
uygun veri yoktur
Çözücü ayırma testi:
uygun veri yoktur
Revizyon No.: 1,2
TR
Revize edildiği tarih: 28.07.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
21224-26 PAN Indicator
Basım tarihi: 09.09.2014
Sayfa 6 nin 9
Ürün kodu: 2122426
uygun veri yoktur
Çözücü içeriği:
9.2. Diğer bilgi
uygun veri yoktur
Katı madde miktarı:
uygun veri yoktur
BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime
10.1. Reaktivite
Reaktivite Tehlikesi: Oksitleyici maddeler, Nitric acid, Alkali metaller
10.2. Kimyasal stabilite
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
10.3. Tehlikeli reaksiyonların olasılığı
Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez.
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Termik bozunmadan kaçınmak için aşırı ısıtmamaya dikkat ediniz.
10.5. Kaçınılması gereken malzemeler
Bilinmiyor.
10.6. Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri
azot oksitler (NOx), Karbon monoksit, Karbon dioksit (CO2)
BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi
11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Toksikokinetik, metabolizma ve dağılım
Toksikolojik bilgileri bulunmamaktadır.
Akut toksisite
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
CAS No.
Kimyasal ismi
Maruz kalma yolları
68-12-2
9036-19-5
Yöntem
Doz
Cinsi
Kaynak
Dimetilformaid
dermal
ATE
1100 mg/kg
inhalatif buhar
ATE
11 mg/l
inhalatif aerosol
ATE
1,5 mg/l
ATE
2500 mg/kg
Triton X-114
oral
Tahriş ve aşındırma
Gözleri tahriş eder.
Kanserojenik/mutajenik / üreme sistemine toksik etkiler
Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir.
Diğer bilgiler
Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak
taşıyınız.
BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi
12.1. Toksisite
Revizyon No.: 1,2
TR
Revize edildiği tarih: 28.07.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
21224-26 PAN Indicator
Basım tarihi: 09.09.2014
Sayfa 7 nin 9
Ürün kodu: 2122426
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
CAS No.
Kimyasal ismi
Sucul toksisite
631-61-8
Akut balık toksisitesi
9036-19-5
Yöntem
Doz
[h] | [d] Cinsi
Kaynak
Amonyum asetat
LC50
238 mg/l
96 h
LC50
0,0005 mg/l
96 h Danio rerio (zebra balığı)
Triton X-114
Akut balık toksisitesi
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
12.3. Biyobirikim potansiyeli
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
Bölme katsayısı n-oktanol/su
CAS No.
Kimyasal ismi
Log Pow
68-12-2
Dimetilformaid
0,85
12.4. Topraktaki hareketliliği
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
12.6. Diğer ters etkileri
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri
13.1. Atık arıtma yöntemleri
Bertaraf tavsiyeleri
Yerel ve ulusal kanunlar uyarınca.
Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kullanılmış ürün atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kirlenmiş ambalaj atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kirlenmiş ambalaj
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz.
Etiketteki tehlike ve önlem açıklamaları kapta kalan herhangi bir artık için de geçerlidir.
BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi
Karayolu nakliyatı (ADR/RID)
Revizyon No.: 1,2
TR
Revize edildiği tarih: 28.07.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
21224-26 PAN Indicator
Basım tarihi: 09.09.2014
Sayfa 8 nin 9
Ürün kodu: 2122426
Ek bilgi (Karayolu nakliyatı)
Taşıma kurallarına dahil değildir.
İç su yollarında nakliyat (ADN)
Ek bilgi (İç sularda gemi nakliyatı)
Test Edilmedi
Denizyolu nakliyatı (IMDG)
Ek bilgi (Denizyolu nakliyatı)
Taşıma kurallarına dahil değildir.
Havayolu nakliyatı (ICAO)
Ek bilgi (Havayolu nakliyatı)
Taşıma kurallarına dahil değildir.
14.5. Çevreye olan tehlikeleri
ÇEVREYE ZARARLI:
hayır
14.6. Kullanıcılar için özel önlemler
uygun veri yoktur
14.7. MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı
İlgili değil
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi
15.1. Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat
Ulusal yönetmelik bilgisi
Kullanım kısıtlamaları:
Su tehlike sınıfı (D):
İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/AT direktifini dikkate
alınız. İşte çalışan hamile kişilerin güvenliği ve sağlığıyla ilgili 92/85/AET
direktifini dikkate alınız.
2 - su kirlenmesine neden olan
15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi
Bu karışımdaki maddeler için madde güvenlik değerlendirmeleri yapılmamıştır.
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Değişiklikler
Revizyon: 27.7.2014
Güvenlik bilgi formunun yenilenen bölümleri: 4-16
R-cümlelerin tam metni (Numara ve tam tekst)
20/21
Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
22
Yutulması halinde zararlıdır.
36
Gözleri tahriş eder.
38
Cildi tahriş eder.
41
Gözde ciddi hasar riski.
61
Doğmamış çocuğa zarar verebilir.
H- ve EUH-cümlelerin tam metni (Numara ve tam tekst)
H303
Yutulması zararlı olabilir.
H312
Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
H315
Deri tahrişine neden olur.
H318
Ciddi derecede göz hasarına neden olur.
H319
Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
H332
Solunması zararlıdır.
H360D
Anne karnındaki bebeğe zarar verebilir.
Revizyon No.: 1,2
TR
Revize edildiği tarih: 28.07.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
21224-26 PAN Indicator
Basım tarihi: 09.09.2014
Sayfa 9 nin 9
Ürün kodu: 2122426
Diğer Bilgiler
Verilen bilgiler günümüz teknigin gelismislik seviyesine dayanmaktadir, ancak ürün özelliklerine dair
garanti teskil etmezler ve sözlesmesel bir hukuki iliski anlamina gelmezler.
(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)
Revizyon No.: 1,2
TR
Revize edildiği tarih: 28.07.2014
Download

GÜVENLİK BİLGİ FORMU