GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2018 Cyclohexanone
Basım tarihi: 30.06.2014
Sayfa 1 nin 9
Ürün kodu: L2018
BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı
1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması
L2018 Cyclohexanone
108-94-1
606-010-00-7
203-631-1
CAS No.:
Endeks No.:
EC No.:
1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı
Maddenin/Karışımın kullanımı
Su Analizi
1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı
Şirket adı:
GE Water
& Process Technologies B.V.B.A.
Cadde:
Şehir:
Telefon:
E-Posta:
Interleuvenlaan 25
B-3001 Heverlee
+32 (0)16 40 20 00
[email protected]
1.4. Acil durum telefonu:
+44 (0)1235 239670
Bu telefon numarasına haftanın 7 günü 24 saat ulaşılabilinir.
BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı
2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması
Tehlike işaretleri: Xn - ZARARLI
R cümleleri:
Alevlenir.
Solunması halinde zararlıdır.
GHS-Sınıflandırma
Tehlike kategorileri:
Alev alabilir sıvı: Flam. Liq. 3
Akut toksisite: Acute Tox. 4
Tehlike Açıklamaları:
Alev alabilir sıvı ve buhar
Solunması zararlıdır.
2.2. Etiket elemanları
Uyarı Kelimesi:
Piktogramlar:
Uyarı
GHS02-GHS07
Zararlılık ifadesi
H226
H332
Önlem ifadeleri
P210
P240
P261
Revizyon No.: 2,1
Alev alabilir sıvı ve buhar
Solunması zararlıdır.
Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.
Kabı ve alıcı donanımları topraklayınız/bağlayınız.
Toz/is/gaz/buhar/spreyini solumaktan kaçınınız.
TR
Revize edildiği tarih: 30.06.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2018 Cyclohexanone
Basım tarihi: 30.06.2014
P304+P340
P312
P370+P378
Sayfa 2 nin 9
Ürün kodu: L2018
SOLUNDUĞUNDA: Maruz kalan kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği
pozisyonda olmasını sağlayın.
Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
Yangın durumunda: Söndürmek için söndürme tozu kullanın.
2.3. Diğer tehlikeler
uygun veri yoktur
BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
3.1. Maddeler
Tehlikeli bileşenler
EC No.
CAS No.
Endeks No.
Kimyasal ismi
Miktar
Sınıflandırma
GHS-Sınıflandırma
REACH No.
203-631-1
Sikloheksanon
108-94-1
Xn - ZARARLI R10-20
606-010-00-7
Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4; H226 H332
100 %
R-, H- ve EUH -cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bakınız.
BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel bilgi
Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu
gösteriniz.
Solunması halinde
Temiz havaya çıkartınız.
Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora danışınız.
Deriyle teması halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız.
Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız.
Deri tahrişi devam ederse doktora başvurunuz.
Gözlerle teması halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız. Doktorunuza
başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Yutulması halinde
Ağzınızı su ile yıkayınız ve arkasından bol miktarda su içiniz. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi
birşey vermeyiniz. KusturMAyınız.
Hemen bir doktor çağırınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
4.2. En önemli akut ve gecikmeli semptomlar/etkiler
tahriş edici etkiler, baş ağrısı, Mide bulantısı, Kusma, Ishal, Baş dönmesi, narkoz Ağız sulanması, salya
oluşması.
Derideki yağ oranını azaltması nedeniyle belli aralıklarla uzun süreli maruz kalınması halinde deriyi tahriş
eder ve yanmalara neden olabilir.
4.3. Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi.
Semptomatik tedavi uygulayınız.
BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri
Revizyon No.: 2,1
TR
Revize edildiği tarih: 30.06.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2018 Cyclohexanone
Basım tarihi: 30.06.2014
Sayfa 3 nin 9
Ürün kodu: L2018
5.1. Söndürme malzemesi
Uygun yangın söndürme malzemeleri
Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Karbon dioksit (CO2), Alkole karşı dirençli köpük, Kuru toz
Uygun olmayan söndürme maddesi
Havayoluyla taşıma için miktar kısıtlaması yoktur
5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler
Yanabilir malzeme
Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir. Buharlar havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir.
Parlama (flashback) olabilir. Dikkat ediniz.
Yanma durumunda sakıncalı buharların çıkmasına neden
Yangın sırasında şunlar gerçekleştirilmelidir: Karbon dioksit (CO2), Karbon monoksit
5.3. İtfaiye için önlemler
Solunabilecek kadar küçük tozların ve/veya dumanların ortamda bulunması halinde, oksijen tüplü komple
maske kullanınız ve toz geçirmeyen koruyucu kıyafet giyiniz. Deri ile teması engellemek için, uygun
uzaklıkta durunuz ve uygun korucuyu elbise giyiniz
Yangına maruz kalmış kapalı kapları su pükürterek soğutunuz.
Ek bilgi
Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları, yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır.
BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Yalnızca vasıflı ve uygun koruma donanımları olan personel
müdahale edebilir. Personeli hemen güvenli bir yere tahliye ediniz.
Buhar/duman/gaz solumayınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tutuşmaya neden
olabilecek herşeyi yok ediniz. Personeli güvenli bir bölgeye çıkarınız. Buhar birikimi patlayıcı yoğunluğa
ulaşabilir, dikkatli olunuz. Buhar zemine yakın yerlerde birikebilir.
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
6.2. Çevresel önlemler
Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
Patlama riski.
6.3. Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Dökülenleri kontrol altına alınız, yanıcı olmayan malzemeye emdiriniz (örn. kum, toprak, diyatomit
toprağı, vermikülit) ve yerel/ulusal yönetmeliklere uygun atmak üzere bir kaba aktarınız (bkz bölüm 13).
6.4. Diğer bölümlere atıflar
13. Atık tedbirleri
BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme için öneri
Deri ve gözlerle temasından kaçınınız. Sadece çok iyi havalandırılmış ortamlarda kullanınız. Sprey
dumanını veya buharını solumayınız.
Yangın ve patlama korumasına karşı önlemler
Çıplak alevden, sıcak yüzeylerden ve tutuşmaya neden olabilecek herseyden uzak tutunuz.
Statik elektrik oluşmasını engelliyici önlemler alınız.
Elleçlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi
Etiketteki önlemleri dikkate alınız.
Revizyon No.: 2,1
TR
Revize edildiği tarih: 30.06.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2018 Cyclohexanone
Basım tarihi: 30.06.2014
Sayfa 4 nin 9
Ürün kodu: L2018
7.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları
Depo ve kaplar için gereklilikler
Çıplak alevden, sıcak yüzeylerden ve tutuşmaya neden olabilecek herseyden uzak tutunuz. Soğuk ve
gölge bir yerde saklayınız.
Sıcaklığın 10 °C ile 25 °C arasında olduğu yerlerde saklayınız.
Uyumlu depolamaya iliskin öneriler
Oksitleyici bileşiklerle bağdaşmaz.
Çözgen, Asitler ve bazlar ile beraber saklamayınız
Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler
Kilit altında ya da yalnızca vasıflı veya yetkili kişilerin girebileceği yerlerde saklayınız.
7.3. Özel son kullanımları
Laboratuar kimyasalları
Analiz reaktifi
BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri
Maruziyet limitleri
CAS No.
Kimyasal Adı
108-94-1 Siklohekzanon
ppm
mg/m³
10
40,8
f/ml
Kategori
Orijin
Deri
8.2. Maruziyet kontrolleri
Uygun teknik kontrol tesisleri
Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında öncelik
verilmelidir.
Koruyucu ve hijyen önlemleri
Kırmadan önce ve çalışmadan sonra ellerinizi yıkayın
Genel endüstriyel hijyen uygulaması.
Göz/yüz koruması
Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri
Ellerin korunması
Deri koruyucu krem kullanın
Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Seçilen koruma eldivenleri, AB 89/686/EEC Direktifine ve
bu direktiften yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standartlarına uygun olmalıdır.
Tam temas halinde:
Eldiven malzemesi : bütil kauçuk
Katman kalınlığı: > 0,7 mm
Emilim süresi: 480 min
Sıçrama yoluyla maruz kalma halinde:
Eldiven malzemesi : Viton (R)
Katman kalınlığı: > 0,7 mm
Emilim süresi: > 120 min
Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374'de belirtilen şartlardan farklı bir şekilde
kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz.
Revizyon No.: 2,1
TR
Revize edildiği tarih: 30.06.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2018 Cyclohexanone
Basım tarihi: 30.06.2014
Sayfa 5 nin 9
Ürün kodu: L2018
Cildin korunması
Deri, göz ve giysilere dokunmayınız.
Solunum sisteminin korunması
İyi ve uygun bir havalandırma oldugundan emin olunuz (özellikle kapalı yerlerde).
Buhar oluşması halinde, onaylanmış filtreli solunum aleti kullanınız.
Tavsiye edilen Filtre tipi: A
Çevresel maruziyet kontrolü
Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz.
BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Fiziksel hali:
Renk:
Koku:
sıvı
renksiz
naneli
Test yöntemi
~7
pH Değeri (20 °Cda/de):
Fiziksel durum değişiklikleri
-31 °C
Erime noktası:
155,6 °C
uygulanamaz
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı:
Süblimleşme noktası:
Yumuşama noktası:
Akma noktası:
uygun veri yoktur
:
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Parlama noktası:
44 °C
Yanabilirlik
Katı:
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Gaz:
Patlayıcı özellikleri
uygun veri yoktur
Düşük Patlama limitleri:
Yüksek Patlama limitleri:
1,3 % hacim
9,4 % hacim
430 °C
Tutuşma sıcaklığı:
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı
uygun veri yoktur
Katı:
Gaz:
Ayrışma ısısı:
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikleri
uygun veri yoktur
Buhar basıncı:
(50 °C da/de)
Buhar basıncı:
(20 °Cda/de)
Yoğunluk (20 °Cda/de):
Yığın yoğunluğu:
Revizyon No.: 2,1
24 hPa
4,5 hPa
0,948 g/cm³
uygun veri yoktur
TR
Revize edildiği tarih: 30.06.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2018 Cyclohexanone
Basım tarihi: 30.06.2014
Sayfa 6 nin 9
Ürün kodu: L2018
Suda çözünürlüğü:
(20 °Cda/de)
Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü
uygun veri yoktur
Partisyon (bölme) katsayısı:
90 g/L
uygun veri yoktur
Dinamik viskozite:
Kinematik viskozite:
Akış süresi:
2,2 mPa·s
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Buhar yoğunluğu:
uygun veri yoktur
Buharlaşma oranı:
uygun veri yoktur
Çözücü ayırma testi:
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Çözücü içeriği:
9.2. Diğer bilgi
uygun veri yoktur
Katı madde miktarı:
uygun veri yoktur
BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime
10.1. Reaktivite
Çok ısınma halinde buhar/hava karışımları patlayıcıdır.
10.2. Kimyasal stabilite
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
10.3. Tehlikeli reaksiyonların olasılığı
Şu maddelerle reaksiyona girer:
Oksitleyici maddeler, Asitler ve bazlar,
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Isı, alevler ve kıvılcımlar.
Işığa maruz bırakma.
10.5. Kaçınılması gereken malzemeler
Bilinmiyor.
10.6. Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri
Karbon monoksit, Karbon dioksit (CO2)
BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi
11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50/oral/sıçan= 1535 mg/kg; LD50/oral/fare= 1400 mg/kg
LC50/solunum/ 4 saat/sıçan= 8000 ppm
CAS No.
Kimyasal ismi
Maruz kalma yolları
108-94-1
Yöntem
Doz
Cinsi
Kaynak
Sikloheksanon
inhalatif buhar
ATE
11 mg/l
inhalatif aerosol
ATE
1,5 mg/l
Tahriş ve aşındırma
Ürün, gözleri, deriyi ve mukus zarını tahriş eder.
Revizyon No.: 2,1
TR
Revize edildiği tarih: 30.06.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2018 Cyclohexanone
Basım tarihi: 30.06.2014
Sayfa 7 nin 9
Ürün kodu: L2018
Hassaslaştırıcı etki
Cilt ile temasında alerji yapabilir.
Hayvansal deneyinde spesifik etkiler
LD50/tavşan derisi = 948 mg/kg
Diğer bilgiler
Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak
taşıyınız.
BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi
12.1. Toksisite
Akut balık zehirlenmesi = LD50 = 536 mg/l/48 h
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
Kendiliğinden çözünebilirlik = 87 % 14 gün sonra (IUCLID)
Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.
12.3. Biyobirikim potansiyeli
Ayrılma katsayısı: n-oktanol/su
log POW: 0,81
Biyolojik birikim yapması olası değildir.
Bölme katsayısı n-oktanol/su
CAS No.
Kimyasal ismi
Log Pow
108-94-1
Sikloheksanon
0,81
12.4. Topraktaki hareketliliği
uygun veri yoktur
12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
uygun veri yoktur
12.6. Diğer ters etkileri
Çevreye atılması önlenmelidir.
BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri
13.1. Atık arıtma yöntemleri
Bertaraf tavsiyeleri
Yerel ve ulusal kanunlar uyarınca.
Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kullanılmış ürün atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kirlenmiş ambalaj atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Revizyon No.: 2,1
TR
Revize edildiği tarih: 30.06.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2018 Cyclohexanone
Basım tarihi: 30.06.2014
Ürün kodu: L2018
Sayfa 8 nin 9
Kirlenmiş ambalaj
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz.
BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi
Karayolu nakliyatı (ADR/RID)
14.1. UN No.:
UN 1915
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
CYCLOHEXANONE
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
3
14.4. Paketleme grubu:
III
Tehlike etiketi:
3
Sınıflandırma kodu:
Kısıtlı miktar (LQ):
Nakliye kategorisi:
Tehlike numarası:
Tünel kısıtlama kodu:
F1
5L
3
30
D/E
Ek bilgi (Karayolu nakliyatı)
Excepted Quantities: E1
İç su yollarında nakliyat (ADN)
Ek bilgi (İç sularda gemi nakliyatı)
Test Edilmedi
Denizyolu nakliyatı (IMDG)
14.1. UN No.:
UN 1915
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
CYCLOHEXANONE
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
3
14.4. Paketleme grubu:
III
Tehlike etiketi:
3
Özel Hükümler:
Kısıtlı miktar (LQ):
EmS:
5L
F-E, S-D
Ek bilgi (Denizyolu nakliyatı)
Excepted Quantities: E1
Havayolu nakliyatı (ICAO)
14.1. UN No.:
UN 1915
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
CYCLOHEXANONE
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
3
14.4. Paketleme grubu:
III
Tehlike etiketi:
3
Revizyon No.: 2,1
TR
Revize edildiği tarih: 30.06.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2018 Cyclohexanone
Basım tarihi: 30.06.2014
Kısıtlı miktar (LQ) (yolcu uçakları):
Sayfa 9 nin 9
Ürün kodu: L2018
10 L
355
60 L
366
220 L
IATA-Paketleme açıklamaları (yolcu uçakları):
IATA-Maksimum miktar - (yolcu uçakları):
IATA-Paketleme açıklamaları (kargo uçakları):
IATA-Maksimum miktar - (kargo uçakları):
Ek bilgi (Havayolu nakliyatı)
Excepted Quantities: E1
Passenger-LQ: Y344
14.5. Çevreye olan tehlikeleri
ÇEVREYE ZARARLI:
hayır
14.6. Kullanıcılar için özel önlemler
uygun veri yoktur
14.7. MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı
İlgili değil
Ek bilgi
Ek Bilgi: Bu ürün analitik veya test amaçlı olarak birbirini tamamlayan tehlikeli maddelerden oluşmuş bir
kimyasal kitin bir parçası olarak sevk edilebilir. Bu kit belirtilen spesifikasyonlara sahiptir: Uygun
Sevkıyat İsmi: Kimyasal Kit, Sakınca Sınıfı: 9, UN Numarası 3316, Paket grubu II, EMS Kodu: F-A, S-P
Bu taº?ma bilgisi bütün paket için uygulanabilir
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi
15.1. Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat
AB yönetmelik bilgisi
Ek Bilgiler
AB Direktiflerine göre sınıflandırma 67/548/AET veya 1999/45/ET
AB No.1272/2008 Düzenlemesine göre bu madde tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.
Ulusal yönetmelik bilgisi
Kullanım kısıtlamaları:
Su tehlike sınıfı (D):
İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/AT direktifini dikkate
alınız.
1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan
15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi
Bu madde için madde güvenlik değerlendirilmesi yapılmamıştır.
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Değişiklikler
Revizyon: 30.06.2014
Güvenlik bilgi formunun yenilenen bölümleri: 4-16
R-cümlelerin tam metni (Numara ve tam tekst)
10
Alevlenir.
20
Solunması halinde zararlıdır.
H- ve EUH-cümlelerin tam metni (Numara ve tam tekst)
H226
Alev alabilir sıvı ve buhar
H332
Solunması zararlıdır.
Revizyon No.: 2,1
TR
Revize edildiği tarih: 30.06.2014
Download

GÜVENLİK BİLGİ FORMU