HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
LCK 333 Nichtionische Tenside/Nonionic Surfactants/Les non-ioniques tensio-actifs; 1/1
Basım tarihi: 12.05.2014
Sayfa 1 nin 8
Ürün kodu: LCK333
BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı
1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması
LCK 333 Nichtionische Tenside/Nonionic Surfactants/Les non-ioniques tensio-actifs; 1/1
1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı
Maddenin/Karışımın kullanımı
Su Analizi
1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı
Şirket adı:
Cadde:
Şehir:
Telefon:
E-Posta:
HACH LANGE GmbH
Willstätterstr. 11
Internet:
Sorumlu Bölüm:
www.hach-lange.com
D-40549 Düsseldorf
+49 (0)211 5288-383
[email protected]
HACH LANGE SU ANALİZ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.
İlkbahar mah. Galip Erdem Cad. 616 Sok. No:9
TR- 06550 Oran-Çankaya/ANKARA
Tel: +90312 4908300 * Fax: +90312 4919903
[email protected]
1.4. Acil durum telefonu:
0800 314 79 00
BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı
2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması
Tehlike işaretleri: Xn - ZARARLI
R cümleleri:
Kanserojenik etki için sınırlı delil.
2.2. Etiket elemanları
Xn - ZARARLI
Zararlılık işareti:
Xn - ZARARLI
Tehlikeli bileşenler etiket üzerinde belirtilmelidir
Diklormetan
R cümleleri
40
Kanserojenik etki için sınırlı delil.
S cümleleri
23
24/25
36/37/39
buhar solumayın.
Göz ve cilt ile temasından sakının.
Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
Etiketlemede ek öneri
Avrupa yönergelerinin 1999/45/EC numaralı zararlı preparatlar sınıfına göre sınıflandırma.
2.3. Diğer tehlikeler
Bilinmiyor.
Revizyon No.: 1.00
TR
Revize edildiği tarih: 19.03.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
LCK 333 Nichtionische Tenside/Nonionic Surfactants/Les non-ioniques tensio-actifs; 1/1
Basım tarihi: 12.05.2014
Sayfa 2 nin 8
Ürün kodu: LCK333
BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
3.2. Karışımlar
Tehlikeli bileşenler
Miktar
Kimyasal ismi
Sınıflandırma
GHS-Sınıflandırma
EC No.
CAS No.
Endeks No.
REACH No.
200-838-9
Diklormetan
75-09-2
Carc. Cat. 3 R40
602-004-00-3
Carc. 2; H351
231-791-2
Water
60 %
<40 %
7732-18-5
231-211-8
10-5 %
Potassium chloride
7447-40-7
200-578-6
Etil alkol (Etanol)
64-17-5
F - KOLAY ALEVLENİR R11
603-002-00-5
Flam. Liq. 2; H225
7%
R- ve H-cümlelerin tam metni: Bölüm 16'ya bakın.
BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel bilgi
Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız.
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Temiz havaya çıkartınız. Tıbbi bakım alınız.
Deriyle teması halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız.
Deri tahrişi devam ederse doktora başvurunuz.
Gözlerle teması halinde
Gözlerle temas halinde, hemen bol miktarda su ile yıkayınız ve tıbbi bir öneri alınız.
Yutulması halinde
Ağzınızı su ile yıkayınız ve arkasından bol miktarda su içiniz. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi
birşey vermeyiniz. Kusmasını sağlayınız (sadece kazazedenin bilinçli olduğu durumda). Tıbbi bakım
alınız.
4.2. En önemli akut ve gecikmeli semptomlar/etkiler
tahriş edici etkiler
4.3. Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi.
Semptomatik tedavi uygulayınız.
BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri
5.1. Söndürme malzemesi
Revizyon No.: 1.00
TR
Revize edildiği tarih: 19.03.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
LCK 333 Nichtionische Tenside/Nonionic Surfactants/Les non-ioniques tensio-actifs; 1/1
Basım tarihi: 12.05.2014
Sayfa 3 nin 8
Ürün kodu: LCK333
Uygun yangın söndürme malzemeleri
Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler
Yanma durumunda sakıncalı buharların çıkmasına neden
5.3. İtfaiye için önlemler
Deri ile teması engellemek için, uygun uzaklıkta durunuz ve uygun korucuyu elbise giyiniz
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
Ek bilgi
Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları, yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır.
BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz.
6.2. Çevresel önlemler
Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
6.3. Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Eylemsiz emici bir malzeme (kum, silika jel, asit, evrensel tutkal, talaş v.s.) ile absorbe etmesini
sağlayınız. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız.
6.4. Diğer bölümlere atıflar
13. Atık tedbirleri
BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme için öneri
Sadece çok iyi havalandırılmış ortamlarda kullanınız. Deri ve gözlerle temasından kaçınınız.
7.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları
Depo ve kaplar için gereklilikler
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız.
Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler
Kilit altında ya da yalnızca vasıflı veya yetkili kişilerin girebileceği yerlerde saklayınız.
7.3. Özel son kullanımları
Analiz reaktifi
BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri
Maruziyet limitleri
CAS No.
Kimyasal Adı
64-17-5 Etil alkol (Etanol)
75-09-2 Metilen klorür
ppm
mg/m³
1000
1900
500
1740
f/ml
Kategori
Orijin
Sınır değerler için ek bilgiler
Bilinmiyor.
8.2. Maruziyet kontrolleri
Revizyon No.: 1.00
TR
Revize edildiği tarih: 19.03.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
LCK 333 Nichtionische Tenside/Nonionic Surfactants/Les non-ioniques tensio-actifs; 1/1
Basım tarihi: 12.05.2014
Sayfa 4 nin 8
Ürün kodu: LCK333
Uygun teknik kontrol tesisleri
Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı
olarak belirlenmelidir.
Koruyucu ve hijyen önlemleri
Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız.
Göz/yüz koruması
Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri
Ellerin korunması
Deri koruyucu krem kullanın
Seçilen koruma eldivenleri, AB 89/686/EEC Direktifine ve bu direktiften yola çıkılarak hazırlanan EN 374
standartlarına uygun olmalıdır.
Cildin korunması
Deri, göz ve giysilere dokunmayınız.
Solunum sisteminin korunması
Uygun havalandırma sağlayınız. Mümkün olduğu durumlarda, lokal egzos havalandırması ve iyi bir genel
çekiş ile gerçekleştirilmelidir.
BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Fiziksel hali:
Renk:
Koku:
sıvı
renksiz + yeşil
çözücü
Test yöntemi
7,9
pH Değeri (20 °Cda/de):
Fiziksel durum değişiklikleri
uygulanamaz
Erime noktası:
uygun veri yoktur
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı:
Süblimleşme noktası:
uygulanamaz
Yumuşama noktası:
Akma noktası:
uygulanamaz
uygulanamaz
Parlama noktası:
45 °C
Yanabilirlik
Katı:
uygulanamaz
uygulanamaz
Gaz:
Patlayıcı özellikleri
uygulanamaz
uygulanamaz
uygulanamaz
Düşük Patlama limitleri:
Yüksek Patlama limitleri:
uygun veri yoktur
Tutuşma sıcaklığı:
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı
uygulanamaz
Katı:
Gaz:
Ayrışma ısısı:
uygulanamaz
uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikleri
uygulanamaz
Revizyon No.: 1.00
TR
Revize edildiği tarih: 19.03.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
LCK 333 Nichtionische Tenside/Nonionic Surfactants/Les non-ioniques tensio-actifs; 1/1
Basım tarihi: 12.05.2014
Sayfa 5 nin 8
Ürün kodu: LCK333
uygun veri yoktur
Buhar basıncı:
Yoğunluk (20 °Cda/de):
Yığın yoğunluğu:
Suda çözünürlüğü:
(20 °Cda/de)
Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü
uygun veri yoktur
Partisyon (bölme) katsayısı:
1,22 g/cm³
uygulanamaz
uygun veri yoktur
Dinamik viskozite:
Kinematik viskozite:
Akış süresi:
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Buhar yoğunluğu:
uygun veri yoktur
Buharlaşma oranı:
uygun veri yoktur
Çözücü ayırma testi:
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
20 g/L
Çözücü içeriği:
9.2. Diğer bilgi
uygulanamaz
Katı madde miktarı:
BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime
10.1. Reaktivite
Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon sözkonusu değildir.
10.2. Kimyasal stabilite
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
10.3. Tehlikeli reaksiyonların olasılığı
Şu maddelerle reaksiyona girer: Alkali metaller, Alkali toprak metaller, Toz halindeki metaller
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
uygun veri yoktur
10.5. Kaçınılması gereken malzemeler
Oksijen,
Alkali metaller,
Alkali toprak metaller,
Toz halindeki metaller
10.6. Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri
Fosgen
Hydrochloric acid
BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi
11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Toksikokinetik, metabolizma ve dağılım
Toksikolojik bilgileri bulunmamaktadır.
Akut toksisite
LC50/solunum/8saat/sıçan= 52 g/m³
Revizyon No.: 1.00
TR
Revize edildiği tarih: 19.03.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
LCK 333 Nichtionische Tenside/Nonionic Surfactants/Les non-ioniques tensio-actifs; 1/1
Basım tarihi: 12.05.2014
CAS No.
Kimyasal ismi
Maruz kalma yolları
75-09-2
Yöntem
Cinsi
Kaynak
LD50
1600 mg/kg
sıçan
LD50
2600 mg/kg
Ratte
RTECS
oral
LD50
6200 mg/kg
Sıçan
IUCLID
inhalatif (4 h) buhar
LC50
95,6 mg/l
Sıçan
RTECS
Potassium chloride
oral
64-17-5
Doz
Diklormetan
oral
7447-40-7
Sayfa 6 nin 8
Ürün kodu: LCK333
Etil alkol (Etanol)
Tahriş ve aşındırma
Gözlerin ve derinin tahrişine neden olabilir.
Hassaslaştırıcı etki
Bilinen bir etki yoktur.
Kanserojenik/mutajenik / üreme sistemine toksik etkiler
Kanserojen olduğuna dair kısıtlı kanıtlar.
Hayvansal deneyinde spesifik etkiler
Toksikolojik bilgileri bulunmamaktadır.
Diğer bilgiler
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız.
BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi
12.1. Toksisite
Leuciscus idus (Altın orfe) :529 mg/l
LC50/96h/Lepomis macrochirus = : 220mg/l
CAS No.
Kimyasal ismi
Sucul toksisite
75-09-2
64-17-5
Doz
[h] | [d] Cinsi
Kaynak
Diklormetan
Akut Balık toksisitesi
7447-40-7
Yöntem
LC50
193 mg/l
96 h Pimephales promelas
(Sazan yavrusu)
Akut Balık toksisitesi
LC50
920 mg/l
96 h Gambusia affinis
(sivrisinekbalığıdır)
IUCLID
Akut alg toksisitesi
ErC50
2500 mg/l
72 h Pseudokirchneriella
subcapitata (yeşil yosun)
IUCLID
Akut crustacea (kabuklu)
toksisitesi
EC50
825 mg/l
48 h Daphnia magna (Defne)
IUCLID
Akut Balık toksisitesi
LC50
11000 mg/l
96 h
Akut crustacea (kabuklu)
toksisitesi
EC50
mg/l
9268 - 14221
48 h Daphnia magna
Potassium chloride
Etil alkol (Etanol)
IUCLID
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
12.3. Biyobirikim potansiyeli
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
Revizyon No.: 1.00
TR
Revize edildiği tarih: 19.03.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
LCK 333 Nichtionische Tenside/Nonionic Surfactants/Les non-ioniques tensio-actifs; 1/1
Basım tarihi: 12.05.2014
Sayfa 7 nin 8
Ürün kodu: LCK333
Bölme katsayısı n-oktanol/su
CAS No.
Kimyasal ismi
64-17-5
Etil alkol (Etanol)
Log Pow
-0,31
12.4. Topraktaki hareketliliği
uygun veri yoktur
12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
uygun veri yoktur
12.6. Diğer ters etkileri
Bilinen bir etki yoktur.
BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri
13.1. Atık arıtma yöntemleri
Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kullanılmış ürün atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kirlenmiş ambalaj atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kirlenmiş ambalaj
Yerel ve ulusal kanunlar uyarınca. Yerel acentemiz kullanımdan sonra kullanılmış küvetleri uygun ihma
işlemini sağlamak için alacaktır.
BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi
Karayolu nakliyatı (ADR/RID)
14.1. UN No.:
UN 3316
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
Chemical kit
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
9
14.4. Paketleme grubu:
III
İç su yollarında nakliyat (ADN)
Ek bilgi (İç sularda gemi nakliyatı)
Test Edilmedi
Denizyolu nakliyatı (IMDG)
14.1. UN No.:
UN 3316
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
Chemical kit
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
9
14.4. Paketleme grubu:
Deniz kirletici:
III
--
Revizyon No.: 1.00
TR
Revize edildiği tarih: 19.03.2014
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
LCK 333 Nichtionische Tenside/Nonionic Surfactants/Les non-ioniques tensio-actifs; 1/1
Basım tarihi: 12.05.2014
Sayfa 8 nin 8
Ürün kodu: LCK333
F-A,S-A
EmS:
Havayolu nakliyatı (ICAO)
14.1. UN No.:
UN 3316
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
Chemical kit
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
9
14.4. Paketleme grubu:
III
14.5. Çevreye olan tehlikeleri
ÇEVREYE ZARARLI:
hayır
14.6. Kullanıcılar için özel önlemler
uygun veri yoktur
14.7. MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı
İlgili değil
Ek bilgi
Bu taº?ma bilgisi bütün paket için uygulanabilir
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi
15.1. Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat
Ulusal yönetmelik bilgisi
Kullanım kısıtlamaları:
Su tehlike sınıfı (D):
İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/AT direktifini dikkate
alınız. İşte çalışan hamile kişilerin güvenliği ve sağlığıyla ilgili 92/85/AET
direktifini dikkate alınız.
2 - su kirlenmesine neden olan
15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi
Bu karışımdaki maddeler için madde güvenlik değerlendirmeleri yapılmamıştır.
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Değişiklikler
Bu veri sayfası bir öncekine göre şu bölümlerde değişiklikler içermektedir: 9
2 ve 3. bölümler altındaki R-cümlelerinin tam metni
11
Kolay alevlenir.
40
Kanserojenik etki için sınırlı delil.
2 ve 3. bölümler altındaki H-kodlarının tüm metni
H225
Yüksek derecede alev alabilir sıvı ve buhar
H351
Kansere neden olmasından şüphelenilmektedir.
Diğer Bilgiler
Verilen bilgiler günümüz teknigin gelismislik seviyesine dayanmaktadir, ancak ürün özelliklerine dair
garanti teskil etmezler ve sözlesmesel bir hukuki iliski anlamina gelmezler.
(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)
Revizyon No.: 1.00
TR
Revize edildiği tarih: 19.03.2014
Download

GÜVENLİK BİLGİ FORMU