Revize edildiği tarih: 14.04.2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Komercialno ime: VBA 5M77
Sayfa 1 nin 10
BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı
1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması
Komercialno ime: VBA 5M77
1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı
Maddenin/Karışımın kullanımı
Yapıştırıcılar, conta macunu
Tavsiye edilmeyen kullanımlar
hiçbiri/hiçbiri
1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı
Şirket adı:
Cadde:
Şehir:
Telefon:
E-Posta:
Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstraße 42
A-6960 Wolfurt
+43 5574 6706-0
[email protected]
Internet:
Sorumlu Bölüm:
www.meusburger.com
Dr. Timo Gans-Eichler
Chemieberatung
Raesfeldstr. 22
48149 Münster
e-mail: [email protected]
Tel.: +49 (0)251/924520-60
www.tge-consult.de
BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı
2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması
Tehlike işaretleri: Xi - TAHRİŞ EDİCİ
R cümleleri:
Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir.
GHS-Sınıflandırma
Tehlike kategorileri:
Ciddi göz hasarı/tahrişi: Eye Irrit. 2
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik (tek maruz kalma): STOT SE 3
Tehlike Açıklamaları:
Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
Solunum tahrişine neden olabilir.
2.2. Etiket elemanları
Tehlikeli bileşenler etiket üzerinde belirtilmelidir
cumene hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide
Uyarı Kelimesi:
Piktogramlar:
Zararlılık ifadesi
H319
Telefaks: +43 5574 6706-12
Uyarı
GHS07
Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Revize edildiği tarih: 14.04.2014
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Komercialno ime: VBA 5M77
H335
Sayfa 2 nin 10
Solunum tahrişine neden olabilir.
Önlem ifadeleri
P280
P337+P313
P501
Koruma eldiveni/giyisisi / göz/yüz koruması kullanınız.
Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi yardım alınız.
İçerikleri/kapları resmi talimatlara uygun atık giderilmesi ya atınız.
2.3. Diğer tehlikeler
Bilgi bulunmamaktadır.
BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
3.2. Karışımlar
Tehlikeli bileşenler
EC No.
CAS No.
Endeks No.
REACH No.
Kimyasal ismi
Sınıflandırma
GHS-Sınıflandırma
201-254-7
80-15-9
cumene hydroperoxide
O - OKSİTLEYİCİ, T - TOKSİK, C - AŞINDIRICI, Xn - ZARARLI, N - ÇEVRE İÇİN
TEHLİKELİ R7-23-21/22-48/20/22-34-51-53
617-002-00-8
Org. Perox. E, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Skin Corr. 1B,
Aquatic Chronic 2; H242 H331 H312 H302 H373 ** H314 H411
202-805-4
99-97-8
N,N-dimethyl-p-toluidine
T - TOKSİK R23/24/25-33-52-53
612-056-00-9
Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, STOT RE 2, Aquatic Chronic 3; H331 H311
H301 H373 ** H412
R- ve H-cümlelerin tam metni: Bölüm 16'ya bakın.
Diğer Bilgiler
Product does not contain listed SVHC substances.
BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel bilgi
Kaza olduğunda veya iyi hissetmediğinizde derhal tıbbi yardım alın (mümkünse bu etiketi gösterin).
Solunması halinde
Özel tedbirler gerekli değildir. Solunum yollarının iritasyonunda doktora gidin.
Deriyle teması halinde
Deriyle temas halinde derhal yıkamada kullanacağınız madde: Su ve sabun. Deri iritasyonlarında
doktora gidiniz.
Gözlerle teması halinde
Derhal dikkatlice ve özenle göz duşu kullanarak veya suyla yıkayın. Beliren veya devam eden
şikayetlerde göz doktoruna gidin.
Yutulması halinde
Ağzınızı suyla çalkalayın. Bol miktarda suyu küçük porsiyonlarda içirin (dilüsyon etkisi). bilinci kapalı bir
kişiye veya krampları olan birine asla ağızdan birşey vermeyin. ZEHİRLENME DANIŞMA MERKEZİNİ
veya doktoru arayın.
Miktar
1-<5%
0,1 - < 1,0 %
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Revize edildiği tarih: 14.04.2014
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Komercialno ime: VBA 5M77
4.2. En önemli akut ve gecikmeli semptomlar/etkiler
Kullanılabilir veriler yok
4.3. Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi.
Semptomatik tedavi.
BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri
5.1. Söndürme malzemesi
Uygun yangın söndürme malzemeleri
Karbondioksit (CO2). Kuru söndürücü madde. alkole dayanıklı köpük. Püskürtme suyu.
Uygun olmayan söndürme maddesi
Yüksek güçlü su püskürtme jeti.
5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler
Yangında oluşabilecekler: Karbonmonoksit. Karbondioksit (CO2). Nitrojen oksitleri (NOx).
5.3. İtfaiye için önlemler
Çevre havasından bağımsız solunum koruma cihazı ve kimyasal maddelere karşı koruma giysisi giyin.
Ek bilgi
kontamine söndürücü suyu ayrı ayrı toplayın. Kanalizasyon veya sulara ulaşmasına izin vermeyin.
Söndürme tedbirlerini çevreye uygun belirleyin.
BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
7. ve 8. noktadaki koruma tedbirlerine bakın.
6.2. Çevresel önlemler
Kanalizasyona boşaltmayın.
6.3. Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Sıvı bağlayıcı materyal (kum, kiselgur, asit bağlayıcısı, üniversel bağlayıcı) ile absorbe edin.
Toplanan materyale, atıkla ilgili bölüme uygun müdahale edilmelidir.
Kirlenmiş nesneler ve zemin çevre talimatlarına uygun bir şekilde temizlenmelidir.
6.4. Diğer bölümlere atıflar
7. ve 8. noktadaki koruma tedbirlerine bakın.
BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme için öneri
Uygun koruyucu giysi giyin. ( Bakınız bölüm 8. )
Yangın ve patlama korumasına karşı önlemler
Önleyici yangın korumasının olağan tedbirleri. Ürün değildir: Yanıcı.
Elleçlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi
Deri, göz ve giysi temasını engelleyin.
7.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları
Depo ve kaplar için gereklilikler
Kabı sıkı kapalı tutarak serin ve iyi havalanan bir yerde muhafaza ediniz. Sağıda yazılana karşı
koruyun: UV-Işınları/güneş ışığı. Sadece orijinal kaplarında muhafaza edin/depolayın.
Uyumlu depolamaya iliskin öneriler
Birlikte depolanmaması gerekenler: Patlayıcı maddeler. Yanıcı (okside edici) etki gösteren katı
Sayfa 3 nin 10
Revize edildiği tarih: 14.04.2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Komercialno ime: VBA 5M77
Sayfa 4 nin 10
maddeler. Yanıcı (okside edici) etki gösteren sıvı maddeler. Radyoaktif maddeler. Bulaşıcı maddeler.
Gıda ve yem maddeleri.
Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler
Tavsiye edilen depolama ısısı: 6 - 22°C
Sağıda yazılana karşı koruyun: Işık. hararet. soğutma rutubet.
7.3. Özel son kullanımları
Yapıştırıcılar, conta macunu
BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri
8.2. Maruziyet kontrolleri
Uygun teknik kontrol tesisleri
Açık maruziyette, mümkünse lokal emme imkanı sağlayan tertibat kullanılmalıdır.
Koruyucu ve hijyen önlemleri
Ürünü aldıktan sonra kabı daima sıkıca kapayınız. İş yerinde yemek yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin,
burnunuzu çekmeyin. Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı.
Göz/yüz koruması
Uygun göz koruması: Sıkı kavrayan koruma gözlüğü. DIN EN 166
Ellerin korunması
Uzun lastik eldivenler. DIN EN 374
Uygun materyal:
FKM (florokarbon kauçuk). (0,4 mm)
Kullanmadan önce geçirmezlik / sızdırmazlık kontrol edilmeli. Eldivenler tekrar kullanılacaksa,
çıkarmadan önce temizlenmeli ve iyi hava alacak şekilde muhafaza edilmeliler.
Cildin korunması
Koruyucu giysi.
Solunum sisteminin korunması
Uygun kullanımda ve normal şartlarda solunum koruması gerekmemektedir.
solunum korumasının gerekli olduğu durumlar:
aerosol- veya sis oluşumu.
Uygun solunum koruma cihazı: Kombinasyon filtre cihazı (DIN EN 141). filtre Türü: A- P-2/P-3
Koruyucu solunum filtresi sınıfı, ürünü kullanırken oluşabilecek maksimal zararlı madde (gaz/ buhar/
aerosol/ partikül) konsantrasyonuna ayarlanmalıdır. Konsantrasyon aşıldığında izolasyon cihazı
kullanılmalıdır!
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.
BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Fiziksel hali:
Renk:
Koku:
Macun
sarı,opak
karakteristik
Test yöntemi
pH Değeri:
Fiziksel durum değişiklikleri
~7
Revize edildiği tarih: 14.04.2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Komercialno ime: VBA 5M77
Parlama noktası:
Sayfa 5 nin 10
>100 °C
Patlayıcı özellikleri
hiçbiri/hiçbiri
>300 °C
Tutuşma sıcaklığı:
Oksitleyici özellikleri
hiçbiri/hiçbiri
Buhar basıncı:
(25 °C da/de)
Yoğunluk (25 °Cda/de):
Suda çözünürlüğü:
< 1,5 hPa DIN 51616
1,08 g/cm³ DIN 51757
az çözünür
Dinamik viskozite:
(23 °Cda/de)
Çözücü içeriği:
500000 mPa·s
2,29 % - Uçucu organik bileşiklerin
sınırlanmasına yönelik talimat 1999/13/AB
ile ilgili veriler
BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime
10.1. Reaktivite
Bilgi bulunmamaktadır.
10.2. Kimyasal stabilite
ayrışma noktası: > 200 °C
Tehlikeli ayrışma maddeleri: Nitrojen oksitleri (NOx).
10.3. Tehlikeli reaksiyonların olasılığı
Bilgi bulunmamaktadır.
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Gösterilen ısının üzerinde muhafaza etmeyin: 25°C
Kabı kapalı olarak muhafaza etmeyin.
10.5. Kaçınılması gereken malzemeler
Kaçınılması gereken maddeler: Su ile temas edince tutuşabilir gazlar oluşturan maddeler ve
karışımlar. Peroksitler. Yanıcı (okside edici) etki gösteren katı maddeler Yanıcı (okside edici) etki
gösteren sıvı maddeler Alkali metaller. Peroksitler. Redüksiyon maddeleri, kuvvetli.
10.6. Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri
Yangında oluşabilecekler: Karbonmonoksit. Karbondioksit (CO2). Nitrojen oksitleri (NOx).
BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi
11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Toksikokinetik, metabolizma ve dağılım
Kullanılabilir veriler yok
Akut toksisite
Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
Kullanılabilir veriler yok
Revize edildiği tarih: 14.04.2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Komercialno ime: VBA 5M77
CAS No.
Kimyasal ismi
Maruz kalma yolları
80-15-9
99-97-8
Sayfa 6 nin 10
Yöntem
Doz
Cinsi
Kaynak
cumene hydroperoxide
oral
LD50
382 mg/kg
Sıçan.
IUCLID
dermal
LD50
500 mg/kg
Sıçan.
RTECS
inhalatif (4 h) buhar
LC50
(200) mg/l
Fare.
IUCLID
inhalatif aerosol
ATE
0,5 mg/l
oral
ATE
100 mg/kg
dermal
LD50
>2000 mg/kg
Sıçan.
inhalatif (4 h) buhar
LC50
1,4 mg/l
Sıçan.
inhalatif aerosol
ATE
0,5 mg/l
N,N-dimethyl-p-toluidine
Tahriş ve aşındırma
Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
Derideki tahriş edici etki: tahriş edici.
Gözdeki tahriş edici etki: tahriş edici.
Hassaslaştırıcı etki
Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
Preparasyonun/karışımın kendisi hakkında hiç bir veri bulunmamaktadır.
Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik maruziyet)
Solunum tahrişine neden olabilir.
Tekrarlanan ve uzun süreli maruziyette şiddetli etkiler
Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
cumene hydroperoxide:
Subkronik inhalatif toksisite (90d) Sıçan. NOAEC = 31 mg/m³
Kanserojenik/mutajenik / üreme sistemine toksik etkiler
Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
cumene hydroperoxide:
İn vitro mutajeniti: pozitif.
N,N-dimethyl-p-toluidine:
İn vivo mutajeniteye yönelik bulgular bulunmaktadır.
Aspirasyon tehlikesi
Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi
12.1. Toksisite
GESTIS
Revize edildiği tarih: 14.04.2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Komercialno ime: VBA 5M77
CAS No.
Kimyasal ismi
Sucul toksisite
80-15-9
99-97-8
Sayfa 7 nin 10
Yöntem
Doz
[h] | [d] Cinsi
Kaynak
cumene hydroperoxide
Akut Balık toksisitesi
LC50
3,9 mg/l
96 h rainbow trout
Akut crustacea (kabuklu)
toksisitesi
EC50
18,84 mg/l
48 h Daphnia magna
LC50
46-53 mg/l
96 h
N,N-dimethyl-p-toluidine
Akut Balık toksisitesi
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
CAS No.
Kimyasal ismi
Yöntem
Değer
d
3%
28
Kaynak
Değerlendirme
80-15-9
cumene hydroperoxide
OECD 301B / ISO 9439 / EWG 92/69 Anhang V,
C.4-C
Biyolojik olarak kolay yıkılmaz (OECD kriterlerine göre).
12.3. Biyobirikim potansiyeli
Biyoakümülasyon potansiyelini gösteren bir bulgu yoktur.
Bölme katsayısı n-oktanol/su
CAS No.
Kimyasal ismi
80-15-9
cumene hydroperoxide
2,16
99-97-8
N,N-dimethyl-p-toluidine
2,81
12.4. Topraktaki hareketliliği
Kullanılabilir veriler yok
12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
Kullanılabilir veriler yok
Diğer Bilgiler
Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.
BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri
13.1. Atık arıtma yöntemleri
Bertaraf tavsiyeleri
Kontamine olmayan ve tamamen boşaltılmış ambalajlar geri kazanım işlemine alınabilir. Atık
giderilmesi için ilgili ve ruhsatlı atık gidericisine danışın.
Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası
ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE
080409
BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK)
KAYNAKLANAN ATIKLAR; Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından
(İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil); Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli
maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları
Tehlikeli atık.
Kullanılmış ürün atık bertaraf numarası
Log Pow
Revize edildiği tarih: 14.04.2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Komercialno ime: VBA 5M77
080409
ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE
BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK)
KAYNAKLANAN ATIKLAR; Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından
(İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil); Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli
maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları
Tehlikeli atık.
Kirlenmiş ambalaj atık bertaraf numarası
ATIK AMBALAJLAR; BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ EMİCİLER, SİLME BEZLERİ, FİLTRE
150203
MALZEMELERİ VE KORUYUCU GİYSİLER; Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizleme Bezleri ve
Koruyucu Giysiler; 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
Kirlenmiş ambalaj
Kontamine ambalajlara, aynı ürüne olduğu gibi muamele edilmelidir.
BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi
Karayolu nakliyatı (ADR/RID)
Ek bilgi (Karayolu nakliyatı)
Not restricted
İç su yollarında nakliyat (ADN)
Ek bilgi (İç sularda gemi nakliyatı)
Not restricted
Denizyolu nakliyatı (IMDG)
Ek bilgi (Denizyolu nakliyatı)
Not restricted
Havayolu nakliyatı (ICAO)
Ek bilgi (Havayolu nakliyatı)
Not restricted
14.5. Çevreye olan tehlikeleri
ÇEVREYE ZARARLI:
hayır
14.6. Kullanıcılar için özel önlemler
Bakınız bölüm 6-8.
14.7. MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı
anlamsız
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi
15.1. Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat
AB yönetmelik bilgisi
1999/13/EC (VOC):
2,29 %, VOC 2004/42/EC: 24,7 g/l
Ek Bilgiler
1999/45/AB talimatlarına göre bu preparasyon tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.
Karışım, talimatname (AB) No.1272/2008 (GHS)'ye göre tehlikeli olarak derecelendirilmiştir.
96/82/AB'ye bağlı değildir.
Ulusal yönetmelik bilgisi
Kullanım kısıtlamaları:
İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/ AT direktifini dikkate
alınız.
Sayfa 8 nin 10
Revize edildiği tarih: 14.04.2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Komercialno ime: VBA 5M77
Su tehlike sınıfı (D):
2 - su kirlenmesine neden olan
15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi
Bu karışımdaki maddeler için madde güvenlik değerlendirmeleri yapılmamıştır.
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Değişiklikler
Rev 1,00; Yeniden: 14.04.14
Kısaltmalar ve akronimler
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
OSHA: Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
NOAEL: No observed adverse effect level
LOAEL: Lowest observed adverse effect level
NOAEC: No observed adverse effect level
LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: predicted no effect concentration
TSCA: Toxic Substances Control Act
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
NTP: National Toxicology Program
SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
PBT: Persistent bioaccumulative toxic
SVHC: substance of very high concern
2 ve 3. bölümler altındaki R-cümlelerinin tam metni
07
Yangına neden olabilir.
21/22
Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
23
Solunması halinde toksiktir.
23/24/25
Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir.
33
Biriktirici etki tehlikesi.
34
Yanıklara neden olur.
36/37
Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir.
48/20/22
Zararlı: Uzun süre solunması ve yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
51
Sucul organizmalar için toksiktir.
52
Sucul organizmalar için zararlıdır.
53
Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
2 ve 3. bölümler altındaki H-kodlarının tüm metni
H242
Isıtmak yangına yol açabilir.
Sayfa 9 nin 10
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Revize edildiği tarih: 14.04.2014
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Komercialno ime: VBA 5M77
H301
H302
H311
H312
H314
H319
H331
H335
H373
H411
H412
Sayfa 10 nin 10
Yutulması halinde toksiktir.
Yutulması halinde zararlıdır.
Cilt ile temasında toksiktir.
Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
Ciddi derecede deri yanıkları ve göz hasarına neden olur.
Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
Solunması zehirler.
Solunum tahrişine neden olabilir.
Organlarda, uzun süre veya tekrarlanan şekilde maruz kalınarak hasara neden olabilir.
Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zehirlidir.
Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zararlıdır.
Diğer Bilgiler
Bu veri formunun bilgileri baskı sırasındaki bilgi düzeyimizi yansıtmaktadırlar. Bilgiler, bu emniyet veri
formunda adı geçen ürünün emniyetli bir şekilde depolanması, işlemi, transportu ve atılımına yönelik
yardımlar vermek içindir. Bu bilgiler başka ürünler için kullanılamaz. Ürün başka materyallerle
karıştırıldığında veya işlendiğinde, bu emniyet veri formunun bilgileri yeni ürüne basitçe aktarılamazdır.
(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)
Download

GÜVENLİK BİLGİ FORMU