Revize edildiği tarih: 23.04.2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Ticari ürün ismi: VBA 6M48
Sayfa 1 nin 12
BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı
1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması
Ticari ürün ismi: VBA 6M48
1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı
Maddenin/Karışımın kullanımı
Yapıştırıcılar, conta macunu
Tavsiye edilmeyen kullanımlar
hiçbiri/hiçbiri
1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı
Şirket adı:
Cadde:
Şehir:
Telefon:
E-Posta:
Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstraße 42
A-6960 Wolfurt
+43 5574 6706-0
[email protected]
Internet:
Sorumlu Bölüm:
www.meusburger.com
Dr. Timo Gans-Eichler
Chemieberatung
Raesfeldstr. 22
48149 Münster
e-mail: [email protected]
Tel.: +49 (0)251/924520-60
www.tge-consult.de
BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı
2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması
Tehlike işaretleri: Xi - TAHRİŞ EDİCİ
R cümleleri:
Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
GHS-Sınıflandırma
Tehlike kategorileri:
Deri korozyonu/iritasyon: Skin Irrit. 2
Ciddi göz hasarı/tahrişi: Eye Irrit. 2
Solunum veya deri hassasiyeti: Skin Sens. 1
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik (tek maruz kalma): STOT SE 3
Tehlike Açıklamaları:
Deri tahrişine neden olur.
Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
Allerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
Solunum tahrişine neden olabilir.
2.2. Etiket elemanları
Tehlikeli bileşenler etiket üzerinde belirtilmelidir
2-hydroxyethyl methacrylate
2-methylpropenoic acid, methacrylic acid
Uyarı Kelimesi:
Piktogramlar:
Uyarı
GHS07
Telefaks: +43 5574 6706-12
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Revize edildiği tarih: 23.04.2014
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Ticari ürün ismi: VBA 6M48
Zararlılık ifadesi
H315
H319
H317
H335
Önlem ifadeleri
P280
P302+P352
P305+P351+P338
P337+P313
P501
Deri tahrişine neden olur.
Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
Allerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
Solunum tahrişine neden olabilir.
Koruma eldiveni/giyisisi / göz/yüz koruması kullanınız.
DERİYE BULAŞIRSA: Bol su ve sabunla yıkayınız.
GÖZE KAÇARSA: Birkaç dakika boyunca dikkatlice yıkayınız. Kontakt lens var ve
çıkarması kolay ise çıkarınız.Yıkamaya devam ediniz.
Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi yardım alınız.
İçerikleri/kapları resmi talimatlara uygun atık giderilmesi ya atınız.
2.3. Diğer tehlikeler
Bilgi bulunmamaktadır.
BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
3.2. Karışımlar
Kimyasal Özellikleri
anaerobik yapıştırıcı.
Sayfa 2 nin 12
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Revize edildiği tarih: 23.04.2014
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Ticari ürün ismi: VBA 6M48
Sayfa 3 nin 12
Tehlikeli bileşenler
EC No.
CAS No.
Endeks No.
REACH No.
Kimyasal ismi
Sınıflandırma
GHS-Sınıflandırma
212-782-2
868-77-9
2-hydroxyethyl methacrylate
Xi - TAHRİŞ EDİCİ R36/38-43
607-124-00-X
Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H315 H317
201-204-4
79-41-4
2-methylpropenoic acid, methacrylic acid
C - AŞINDIRICI, Xn - ZARARLI R21/22-35
607-088-00-5
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H312 H302 H314
202-704-5
98-82-8
cumene
Xn - ZARARLI, Xi - TAHRİŞ EDİCİ, N - ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ R10-65-37-51-53
601-024-00-X
Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2; H226 H304 H335 H411
201-254-7
80-15-9
cumene hydroperoxide
O - OKSİTLEYİCİ, T - TOKSİK, C - AŞINDIRICI, Xn - ZARARLI, N - ÇEVRE İÇİN
TEHLİKELİ R7-23-21/22-48/20/22-34-51-53
617-002-00-8
Org. Perox. E, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Skin Corr. 1B,
Aquatic Chronic 2; H242 H331 H312 H302 H373 ** H314 H411
202-805-4
99-97-8
N,N-dimethyl-p-toluidine
T - TOKSİK R23/24/25-33-52-53
612-056-00-9
Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, STOT RE 2, Aquatic Chronic 3; H331 H311
H301 H373 ** H412
R- ve H-cümlelerin tam metni: Bölüm 16'ya bakın.
Diğer Bilgiler
Product does not contain listed SVHC substances.
BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel bilgi
Kaza olduğunda veya iyi hissetmediğinizde derhal tıbbi yardım alın (mümkünse bu etiketi gösterin).
Solunması halinde
Temiz hava sağlayın. Semptomların ortaya çıkmasında veya şüpheli durumlarda tıbbi yardım alınız.
Deriyle teması halinde
Deriyle temas halinde derhal yıkamada kullanacağınız madde: Su ve sabun. Deri iritasyonlarında
doktora gidiniz.
Gözlerle teması halinde
Derhal dikkatlice ve özenle göz duşu kullanarak veya suyla yıkayın. Beliren veya devam eden
şikayetlerde göz doktoruna gidin.
Yutulması halinde
Kusturmayınız. Ağzınızı suyla çalkalayın. Bol miktarda suyu küçük porsiyonlarda içirin (dilüsyon etkisi).
bilinci kapalı bir kişiye veya krampları olan birine asla ağızdan birşey vermeyin. ZEHİRLENME
DANIŞMA MERKEZİNİ veya doktoru arayın.
Miktar
20 - < 50 %
1-<5%
0,1 - < 1 %
0,1 - < 1 %
0,1 - < 1 %
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Revize edildiği tarih: 23.04.2014
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Ticari ürün ismi: VBA 6M48
4.2. En önemli akut ve gecikmeli semptomlar/etkiler
Bilgi bulunmamaktadır.
4.3. Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi.
Semptomatik tedavi.
BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri
5.1. Söndürme malzemesi
Uygun yangın söndürme malzemeleri
Köpük. Karbondioksit. Söndürme tozu.
Uygun olmayan söndürme maddesi
Yüksek güçlü su püskürtme jeti.
5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler
Yangında oluşabilecekler: Karbonmonoksit. Karbondioksit (CO2).
5.3. İtfaiye için önlemler
Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan gazları solumayın. Çevre havasından bağımsız solunum
koruma cihazı ve kimyasal maddelere karşı koruma giysisi giyin.
Ek bilgi
kontamine söndürücü suyu ayrı ayrı toplayın. Kanalizasyon veya sulara ulaşmasına izin vermeyin.
Söndürme tedbirlerini çevreye uygun belirleyin.
Kişilerin korunması için ve kapların soğutulması için tehlike bölgesinde jet püskürtme kullanın.
BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
7. ve 8. noktadaki koruma tedbirlerine bakın.
Yeterli havalandırma sağlayın.
6.2. Çevresel önlemler
Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.
6.3. Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Sıvı bağlayıcı materyal (kum, kiselgur, asit bağlayıcısı, üniversel bağlayıcı) ile absorbe edin.
Toplanan materyale, atıkla ilgili bölüme uygun müdahale edilmelidir.
6.4. Diğer bölümlere atıflar
7. ve 8. noktadaki koruma tedbirlerine bakın.
BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme için öneri
Uygun koruyucu giysi giyin. ( Bakınız bölüm 8. )
Hamilelik ve emzirme döneminde temas etmesini engelleyin.
Yangın ve patlama korumasına karşı önlemler
Önleyici yangın korumasının olağan tedbirleri.
Elleçlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi
Deri, göz ve giysi temasını engelleyin.
7.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları
Depo ve kaplar için gereklilikler
Kabı sıkı kapalı tutarak serin ve iyi havalanan bir yerde muhafaza ediniz. Kabı kuru halde muhafaza
Sayfa 4 nin 12
Revize edildiği tarih: 23.04.2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Ticari ürün ismi: VBA 6M48
Sayfa 5 nin 12
edin.
Uyumlu depolamaya iliskin öneriler
Birlikte depolanmaması gerekenler: Radyoaktif maddeler. Bulaşıcı maddeler. Organik peroksitler.
Yanıcı (okside edici) etki gösteren katı maddeler Yanıcı (okside edici) etki gösteren sıvı maddeler
Kendiliğinden tutuşan (piroforik) sıvı ve katı maddeler. Su ile temas edince tutuşabilir gazlar oluşturan
maddeler ve karışımlar. Yanmayan toksik maddeler.
Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler
Sağıda yazılana karşı koruyun: Işık. UV-Işınları/güneş ışığı. hararet. soğutma rutubet.
BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri
Maruziyet limitleri
CAS No.
Kimyasal Adı
98-82-8 Kümen
ppm
mg/m³
20
100
f/ml
Kategori
8.2. Maruziyet kontrolleri
Uygun teknik kontrol tesisleri
Açık maruziyette, mümkünse lokal emme imkanı sağlayan tertibat kullanılmalıdır. Lokal aspirasyon
yetersiz ise veya mümkün olmadığında imkan dahilinde çalışma bölgesinin iyi havalandırılmış olması
sağlanmalıdır. Hamilelik ve emzirme döneminde temas etmesini engelleyin.
Koruyucu ve hijyen önlemleri
Ürünü aldıktan sonra kabı daima sıkıca kapayınız. İş yerinde yemek yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin,
burnunuzu çekmeyin. Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı. Kontamine giysileri derhal
çıkarın ve emniyetli bir şekilde uzaklaştırın. Kirlenmiş giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalı.
Kullanılmış çalışma giysileri çalışma ortamının dışında giyilmemelidir. Sokak giysileri iş giysilerinden
ayrı muhafaza edilmeli.
Göz/yüz koruması
Uygun göz koruması: Sıkı kavrayan koruma gözlüğü. DIN EN 166
Ellerin korunması
Uzun lastik eldivenler. DIN EN 374
Uygun materyal:
(geçirgenlik zamanı (maksimal taşıma süresi): >= 8h)
Bütil kauçuk. (0,5 mm)
FKM (florokarbon kauçuk). (0,4 mm)
CR (polikloropen, Kloropren kauçuk). (0,5 mm)
Kullanmadan önce geçirmezlik / sızdırmazlık kontrol edilmeli. Eldivenler tekrar kullanılacaksa,
çıkarmadan önce temizlenmeli ve iyi hava alacak şekilde muhafaza edilmeliler.
Koruyucu deri merhemi ile önleyici deri koruması.
Cildin korunması
Uygun vücut koruması: Laboratuvar önlüğü.
Solunum sisteminin korunması
solunum korumasının gerekli olduğu durumlar:
kritik değerin aşılması
Aerosol üretimi/-oluşumu
Aerosol- veya sis oluşumu
Uygun solunum koruma cihazı:
Kombinasyon filtre cihazı (DIN EN 141). filtre Türü : A / P2/P3
Orijin
Revize edildiği tarih: 23.04.2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Ticari ürün ismi: VBA 6M48
Sayfa 6 nin 12
Koruyucu solunum filtresi sınıfı, ürünü kullanırken oluşabilecek maksimal zararlı madde (gaz/ buhar/
aerosol/ partikül) konsantrasyonuna ayarlanmalıdır. Konsantrasyon aşıldığında izolasyon cihazı
kullanılmalıdır!
Çevresel maruziyet kontrolü
Deri sensibilizasyonu, astma, alerji, kronik veya nüks eden solunum yolları hastalıkları olan kişilere bu
preparasyonun kullanıldığı işler verilmemelidir.
BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
sıvı
yeşil
karakteristik
Fiziksel hali:
Renk:
Koku:
Test yöntemi
n/a
pH Değeri:
Fiziksel durum değişiklikleri
Erime noktası:
belirlenmemiş
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı:
belirlenmemiş
Parlama noktası:
>100 °C
Düşük Patlama limitleri:
Yüksek Patlama limitleri:
belirlenmemiş
belirlenmemiş
Tutuşma sıcaklığı:
>300 °C
Buhar basıncı:
(25 °C da/de)
Yoğunluk (25 °Cda/de):
Suda çözünürlüğü:
1,5 hPa DIN 51616
1,08 g/cm³ DIN 51757
nerdeyse çözünmez
Dinamik viskozite:
(23 °Cda/de)
Çözücü içeriği:
200 mPa·s
53,29 % - Uçucu organik bileşiklerin
sınırlanmasına yönelik talimat 1999/13/AB
ile ilgili veriler
BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime
10.1. Reaktivite
Bilgi bulunmamaktadır.
10.2. Kimyasal stabilite
Önerilen depolama ve işleme koşullarında kararlı
ayrışma noktası: > 200 °C
10.3. Tehlikeli reaksiyonların olasılığı
: ile reaksiyona girer Kuvvetli asit. Oksidan madde, kuvvetli. Alkaliler (alkaliler), konsantre.
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Sağıda yazılana karşı koruyun: Işık. UV-Işınları/güneş ışığı. hararet. soğutma rutubet.
10.5. Kaçınılması gereken malzemeler
Kaçınılması gereken maddeler: Kuvvetli asit. Oksidan madde, kuvvetli. Alkaliler (alkaliler), konsantre.
Revize edildiği tarih: 23.04.2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Ticari ürün ismi: VBA 6M48
Sayfa 7 nin 12
10.6. Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri
Yangında oluşabilecekler: Karbonmonoksit. Karbondioksit (CO2).
BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi
11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Toksikokinetik, metabolizma ve dağılım
Bilgi bulunmamaktadır.
Akut toksisite
Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
Akut toksisite
CAS No.
Kimyasal ismi
Maruz kalma yolları
868-77-9
98-82-8
80-15-9
99-97-8
Doz
Cinsi
Kaynak
2-hydroxyethyl methacrylate
oral
79-41-4
Yöntem
LD50
5050 mg/kg
Sıçan.
Sıçan.
2-methylpropenoic acid, methacrylic acid
oral
LD50
mg/kg
1320-2260
dermal
ATE
1100 mg/kg
oral
LD50
1400 mg/kg
dermal
LD50
12300 mg/kg
inhalatif (4 h) buhar
LC50
39 mg/l
Sıçan.
RTECS
oral
LD50
382 mg/kg
Sıçan.
IUCLID
dermal
LD50
500 mg/kg
Sıçan.
RTECS
inhalatif (4 h) buhar
LC50
(200) mg/l
Fare.
IUCLID
inhalatif aerosol
ATE
0,5 mg/l
oral
ATE
100 mg/kg
dermal
LD50
>2000 mg/kg
Sıçan.
inhalatif (4 h) buhar
LC50
1,4 mg/l
Sıçan.
inhalatif aerosol
ATE
0,5 mg/l
cumene
Sıçan.
IUCLID
cumene hydroperoxide
N,N-dimethyl-p-toluidine
Tahriş ve aşındırma
Deri tahrişine neden olur.
Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
Gözdeki tahriş edici etki: tahriş edici.
Derideki tahriş edici etki: tahriş edici.
Hassaslaştırıcı etki
GESTIS
Revize edildiği tarih: 23.04.2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Ticari ürün ismi: VBA 6M48
Sayfa 8 nin 12
Allerjik deri reaksiyonuna neden olabilir. (2-hydroxyethyl methacrylate)
2-hydroxyethyl methacrylate:
Solunum yollarının veya derinin duyarlılaşması:
Deri sensibilizasyonu, astma, alerji, kronik veya nüks eden solunum yolları hastalıkları olan kişilere bu
preparasyonun kullanıldığı işler verilmemelidir.
Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik maruziyet)
Solunum tahrişine neden olabilir. (cumene)
Tekrarlanan ve uzun süreli maruziyette şiddetli etkiler
Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
cumene hydroperoxide:
Subkronik inhalatif toksisite (90d) Sıçan. NOAEC = 31 mg/m³
cumene:
Subkronik inhalatif toksisite (90d) Sıçan. NOAEC = 125 ppm
Kanserojenik/mutajenik / üreme sistemine toksik etkiler
Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
cumene:
deneysel olarak in vitro mutajenite lehine bulgu bulunmamaktadır.
cumene hydroperoxide:
İn vitro mutajeniti: pozitif.
Aspirasyon tehlikesi
Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi
12.1. Toksisite
CAS No.
Kimyasal ismi
Sucul toksisite
868-77-9
98-82-8
80-15-9
99-97-8
Doz
[h] | [d] Cinsi
2-hydroxyethyl methacrylate
Akut Balık toksisitesi
79-41-4
Yöntem
LC50
227 mg/l
96 h Pimephales promelas
2-methylpropenoic acid, methacrylic acid
Akut Balık toksisitesi
LC50
85 mg/l
96 h Oncorhynchus mykiss
Akut crustacea (kabuklu)
toksisitesi
EC50
>130 mg/l
48 h Daphnia magna
Akut Balık toksisitesi
LC50
4,8 mg/l
96 h Oncorhynchus mykiss
Akut alg toksisitesi
ErC50
mg/l
1,88-2,15
72 h Desmodesmus subspicatus
Akut Balık toksisitesi
LC50
3,9 mg/l
96 h rainbow trout
Akut crustacea (kabuklu)
toksisitesi
EC50
18,84 mg/l
48 h Daphnia magna
LC50
46-53 mg/l
96 h
cumene
cumene hydroperoxide
N,N-dimethyl-p-toluidine
Akut Balık toksisitesi
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
Kaynak
Revize edildiği tarih: 23.04.2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Ticari ürün ismi: VBA 6M48
CAS No.
Sayfa 9 nin 12
Kimyasal ismi
Yöntem
Değer
d
>92%
14
86%
28
70%
20
3%
28
Kaynak
Değerlendirme
868-77-9
2-hydroxyethyl methacrylate
OECD 301C / ISO 9408 / EWG 92/69 Anhang V,
C.4-F
Biyolojik olarak kolay yıkılabilir (OECD kriterlerine göre)
79-41-4
2-methylpropenoic acid, methacrylic acid
OECD 301D / EWG 92/69 Anhang V, C.4-E
Biyolojik olarak kolay yıkılabilir (OECD kriterlerine göre)
98-82-8
cumene
OECD 301D / EWG 92/69 Anhang V, C.4-E
Biyolojik olarak kolay yıkılabilir (OECD kriterlerine göre)
80-15-9
cumene hydroperoxide
OECD 301B / ISO 9439 / EWG 92/69 Anhang V,
C.4-C
Biyolojik olarak kolay yıkılmaz (OECD kriterlerine göre).
12.3. Biyobirikim potansiyeli
Biyoakümülasyon potansiyelini gösteren bir bulgu yoktur.
Bölme katsayısı n-oktanol/su
CAS No.
Kimyasal ismi
868-77-9
2-hydroxyethyl methacrylate
0,47
79-41-4
2-methylpropenoic acid, methacrylic acid
0,93
98-82-8
cumene
3,55
80-15-9
cumene hydroperoxide
2,16
99-97-8
N,N-dimethyl-p-toluidine
2,81
12.4. Topraktaki hareketliliği
Bilgi bulunmamaktadır.
12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
Bu preparasyondaki maddeler, PBT veya vPvB olarak sınıflandırılmak için gerekli kriterleri
karşılamamaktadırlar.
12.6. Diğer ters etkileri
Bilgi bulunmamaktadır.
BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri
13.1. Atık arıtma yöntemleri
Bertaraf tavsiyeleri
Kontamine olmayan ve tamamen boşaltılmış ambalajlar geri kazanım işlemine alınabilir. Atık
giderilmesi için ilgili ve ruhsatlı atık gidericisine danışın.
Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası
ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE
080409
BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK)
KAYNAKLANAN ATIKLAR; Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından
(İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil); Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli
maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları
Tehlikeli atık.
Log Pow
Revize edildiği tarih: 23.04.2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Ticari ürün ismi: VBA 6M48
Kullanılmış ürün atık bertaraf numarası
ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE
080409
BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK)
KAYNAKLANAN ATIKLAR; Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından
(İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil); Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli
maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları
Tehlikeli atık.
Kirlenmiş ambalaj atık bertaraf numarası
ATIK AMBALAJLAR; BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ EMİCİLER, SİLME BEZLERİ, FİLTRE
150202
MALZEMELERİ VE KORUYUCU GİYSİLER; Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizleme Bezleri ve
Koruyucu Giysiler; Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde
tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler
Tehlikeli atık.
Kirlenmiş ambalaj
Kontamine ambalajlara, aynı ürüne olduğu gibi muamele edilmelidir.
BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi
Karayolu nakliyatı (ADR/RID)
Ek bilgi (Karayolu nakliyatı)
Not restricted
İç su yollarında nakliyat (ADN)
Ek bilgi (İç sularda gemi nakliyatı)
Not restricted
Denizyolu nakliyatı (IMDG)
Ek bilgi (Denizyolu nakliyatı)
Not restricted
Havayolu nakliyatı (ICAO)
Ek bilgi (Havayolu nakliyatı)
Not restricted
14.5. Çevreye olan tehlikeleri
ÇEVREYE ZARARLI:
hayır
14.6. Kullanıcılar için özel önlemler
Bakınız bölüm 6-8.
14.7. MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı
anlamsız
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi
15.1. Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat
AB yönetmelik bilgisi
1999/13/EC (VOC):
53,29 %, VOC 2004/42/EC: 575,5 g/l
<15 g/l
Ek Bilgiler
1999/45/AB talimatlarına göre bu preparasyon tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.
Karışım, talimatname (AB) No.1272/2008 (GHS)'ye göre tehlikeli olarak derecelendirilmiştir.
Sayfa 10 nin 12
Revize edildiği tarih: 23.04.2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Ticari ürün ismi: VBA 6M48
96/82/AB'ye bağlı değildir.
Ulusal yönetmelik bilgisi
Kullanım kısıtlamaları:
Su tehlike sınıfı (D):
İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/ AT direktifini dikkate
alınız.
2 - su kirlenmesine neden olan
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Değişiklikler
Rev 1,00; Yeniden: 14.04.14
Kısaltmalar ve akronimler
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
NOAEL: No observed adverse effect level
2 ve 3. bölümler altındaki R-cümlelerinin tam metni
07
Yangına neden olabilir.
10
Alevlenir.
21/22
Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
23
Solunması halinde toksiktir.
23/24/25
Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir.
33
Biriktirici etki tehlikesi.
34
Yanıklara neden olur.
35
Ciddi yanıklara neden olur.
36/37/38
Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
36/38
Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
37
Solunum sistemini tahriş eder.
43
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
48/20/22
Zararlı: Uzun süre solunması ve yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
51
Sucul organizmalar için toksiktir.
52
Sucul organizmalar için zararlıdır.
53
Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
65
Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir .
2 ve 3. bölümler altındaki H-kodlarının tüm metni
H226
Alev alabilir sıvı ve buhar
H242
Isıtmak yangına yol açabilir.
H301
Yutulması halinde toksiktir.
H302
Yutulması halinde zararlıdır.
Sayfa 11 nin 12
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Revize edildiği tarih: 23.04.2014
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Basım tarihi: 02.06.2014
Ticari ürün ismi: VBA 6M48
H304
H311
H312
H314
H315
H317
H319
H331
H335
H373
H411
H412
Sayfa 12 nin 12
Yutulur ve hava boşluklarına girerse öldürücü olabilir .
Cilt ile temasında toksiktir.
Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
Ciddi derecede deri yanıkları ve göz hasarına neden olur.
Deri tahrişine neden olur.
Allerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
Solunması zehirler.
Solunum tahrişine neden olabilir.
Organlarda, uzun süre veya tekrarlanan şekilde maruz kalınarak hasara neden olabilir.
Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zehirlidir.
Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zararlıdır.
Diğer Bilgiler
Bu veri formunun bilgileri baskı sırasındaki bilgi düzeyimizi yansıtmaktadırlar. Bilgiler, bu emniyet veri
formunda adı geçen ürünün emniyetli bir şekilde depolanması, işlemi, transportu ve atılımına yönelik
yardımlar vermek içindir. Bu bilgiler başka ürünler için kullanılamaz. Ürün başka materyallerle
karıştırıldığında veya işlendiğinde, bu emniyet veri formunun bilgileri yeni ürüne basitçe aktarılamazdır.
(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)
Download

GÜVENLİK BİLGİ FORMU