GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2017 ZincoVer 5 Zinc Reagent
Basım tarihi: 16.01.2014
Sayfa 1 nin 10
Ürün kodu: L2017
BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı
1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması
L2017 ZincoVer 5 Zinc Reagent
1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı
Maddenin/Karışımın kullanımı
Su Analizi
1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı
Şirket adı:
GE Water
& Process Technologies B.V.B.A.
Cadde:
Şehir:
Telefon:
E-Posta:
Interleuvenlaan 25
B-3001 Heverlee
+32 (0)16 40 20 00
[email protected]
1.4. Acil durum telefonu:
+44 (0)1235 239670
Bu telefon numarasına haftanın 7 günü 24 saat ulaşılabilinir.
BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı
2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması
Tehlike işaretleri: T - TOKSİK, Xn - ZARARLI, N - ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ
R cümleleri:
Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.
Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
2.2. Etiket elemanları
Xn - ZARARLI; N - ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ
Zararlılık işareti:
Xn - ZARARLI
N - ÇEVRE İÇİN
TEHLİKELİ
Tehlikeli bileşenler etiket üzerinde belirtilmelidir
Potassium borate
diboron trioxide; boric oxide
Potasyum siyanür
R cümleleri
32
20/21/22
51/53
S cümleleri
07
28
45
61
36/37/39
Revizyon No.: 1,10
Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.
Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin.
Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse etiketi
gösterin).
Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.
Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
TR
Revize edildiği tarih: 03.01.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2017 ZincoVer 5 Zinc Reagent
Basım tarihi: 16.01.2014
Sayfa 2 nin 10
Ürün kodu: L2017
Etiketlemede ek öneri
Avrupa yönergelerinin 1999/45/EC numaralı zararlı preparatlar sınıfına göre sınıflandırma.
2.3. Diğer tehlikeler
2. Kategoriden kısırlığa neden olan madde Hamile veya doğurgan dönemdeki kadınlar bu maddeye maruz
kalmamalıdırlar. Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
Sudaki organizmalar için toksiktir. Su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
3.2. Karışımlar
Kimyasal Özellikleri
Preparatın kimyasal tabiatı
67/548/EEC direketifleri içerisinde belirtilmiş sağlığa veya çevreye zararlı maddeler.: Potasyum siyanür,
diboron trioxide; boric oxide ve Potassium borate
1907/2006 No'lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur: (+)-Sodium L-ascorbate
Tehlikeli bileşenler
EC No.
CAS No.
Endeks No.
REACH No.
Miktar
Kimyasal ismi
Sınıflandırma
GHS-Sınıflandırma
215-575-5
Potassium borate
1332-77-0
Repr. Cat. 2 R60-61
50-60 %
Repr. 2; H361
(+)-Sodium L-ascorbate
20-30 %
215-125-8
diboron trioxide; boric oxide
15-25%
1303-86-2
Repr. Cat. 2 R60-61
005-008-00-8
Repr. 1B; H360FD
205-792-3
Potasyum siyanür
151-50-8
T+ - ÇOK TOKSİK, N - ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ R26/27/28-32-50-53
006-007-00-5
Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H310
H300 H330 H400 H410
205-126-1
134-03-2
1-10 %
R- ve H-cümlelerin tam metni: Bölüm 16'ya bakın.
Diğer Bilgiler
Bu ürün yüksek önem arz eden maddeler içermektedir (1907/2006 (REACH), Madde 57 (AB)
Düzenlemesi).
BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel bilgi
Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız.
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Temiz havaya çıkartınız. Hemen bir doktor çağırınız.
Revizyon No.: 1,10
TR
Revize edildiği tarih: 03.01.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2017 ZincoVer 5 Zinc Reagent
Basım tarihi: 16.01.2014
Sayfa 3 nin 10
Ürün kodu: L2017
Deriyle teması halinde
Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Hemen bir
doktor çağırınız.
Gözlerle teması halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile hemen yıkayınız.
Doktora danışınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Yutulması halinde
Ağzınızı su ile yıkayınız ve arkasından bol miktarda su içiniz. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi
birşey vermeyiniz.
Hemen bir doktor çağırınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
4.2. En önemli akut ve gecikmeli semptomlar/etkiler
Deri tahrişine neden olabilir. Göz tahrişine neden olabilir.
4.3. Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi.
Semptomatik tedavi uygulayınız.
BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri
5.1. Söndürme malzemesi
Uygun yangın söndürme malzemeleri
Kuru toz
Uygun olmayan söndürme maddesi
Karbon dioksit (CO2)
5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler
Yanma durumunda sakıncalı buharların çıkmasına neden
Yangın sırasında şunlar gerçekleştirilmelidir: Siyanürler, Karbon dioksit (CO2), karbon monoksit (CO),
azot oksitleri (NOx), koyu siyah duman.
Toz havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir.
5.3. İtfaiye için önlemler
Deri ile teması engellemek için, uygun uzaklıkta durunuz ve uygun korucuyu elbise giyiniz
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
Solunabilecek kadar küçük tozların ve/veya dumanların ortamda bulunması halinde, oksijen tüplü komple
maske kullanınız ve toz geçirmeyen koruyucu kıyafet giyiniz.
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız).
Ek bilgi
Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz. Yangın artıkları ve
kirlenmiş yangın söndürme suları, yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır.
BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Yalnızca vasıflı ve uygun koruma donanımları olan personel
müdahale edebilir. Personeli hemen güvenli bir yere tahliye ediniz.
Buhar/duman/gaz solumayınız.
İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tutuşmaya neden olabilecek herşeyi yok ediniz.
6.2. Çevresel önlemler
Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
6.3. Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Dökülenleri kontrol altına alınız, yanıcı olmayan malzemeye emdiriniz (örn. kum, toprak, diyatomit
toprağı, vermikülit) ve yerel/ulusal yönetmeliklere uygun atmak üzere bir kaba aktarınız (bkz bölüm 13).
6.4. Diğer bölümlere atıflar
13. Atık tedbirleri
Revizyon No.: 1,10
TR
Revize edildiği tarih: 03.01.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2017 ZincoVer 5 Zinc Reagent
Basım tarihi: 16.01.2014
Sayfa 4 nin 10
Ürün kodu: L2017
BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme için öneri
Sadece çok iyi havalandırılmış ortamlarda kullanınız.
Deri ve gözlerle temasından kaçınınız.
Tozu/buharı solumayınız.
Kullandıktan sonra iyice yıkayınız.
Yangın ve patlama korumasına karşı önlemler
5 numaralı bölüme de bakınız
Elleçlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi
Etiketteki önlemleri dikkate alınız.
7.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları
Depo ve kaplar için gereklilikler
Nem almasını ve kirlenmesini engellemek için kapları sikica kapalı olarak kuru bir yerde saklayınız.
Uyumlu depolamaya iliskin öneriler
Asitlerle beraber saklamayınız.
Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler
Kilit altında ya da yalnızca vasıflı veya yetkili kişilerin girebileceği yerlerde saklayınız.
7.3. Özel son kullanımları
Laboratuar kimyasalları
BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri
8.2. Maruziyet kontrolleri
Uygun teknik kontrol tesisleri
Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında öncelik
verilmelidir.
Koruyucu ve hijyen önlemleri
Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı
olarak belirlenmelidir.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün
sonunda ellerinizi yıkayınız.
Göz/yüz koruması
Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri
Ellerin korunması
Deri koruyucu krem kullanın
EN374'e göre Kategori 3'e giren, bütil veya nitril kauçuktan yapılmış kimyasallara dayanıklı eldivenler.
Cildin korunması
Deri, göz ve giysilere dokunmayınız.
Solunum sisteminin korunması
Toz veya buharını solumaktan kaçınınız.
Dışarı atımlı lokal havalandırmayla kullanınız.
Çevresel maruziyet kontrolü
Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
Revizyon No.: 1,10
TR
Revize edildiği tarih: 03.01.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2017 ZincoVer 5 Zinc Reagent
Basım tarihi: 16.01.2014
Sayfa 5 nin 10
Ürün kodu: L2017
BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Fiziksel hali:
Renk:
Koku:
katı
pembe
kokusuz
Test yöntemi
8,7 (5 % çözelti)
pH Değeri (20 °Cda/de):
Fiziksel durum değişiklikleri
155 °C
uygulanamaz
Erime noktası:
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı:
Süblimleşme noktası:
uygun veri yoktur
Yumuşama noktası:
Akma noktası:
uygun veri yoktur
:
uygun veri yoktur
uygulanamaz
uygulanamaz
Parlama noktası:
Yanabilirlik
Katı:
uygulanamaz
uygulanamaz
Gaz:
Patlayıcı özellikleri
uygun veri yoktur
Düşük Patlama limitleri:
Yüksek Patlama limitleri:
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Tutuşma sıcaklığı:
uygun veri yoktur
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı
uygun veri yoktur
Katı:
Gaz:
Ayrışma ısısı:
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikleri
uygun veri yoktur
Buhar basıncı:
Buhar basıncı:
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Yoğunluk (20 °Cda/de):
Yığın yoğunluğu:
Suda çözünürlüğü:
1,83 g/cm³
uygun veri yoktur
çözünür
Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü
Asitlerle bağdaşmaz.
Partisyon (bölme) katsayısı:
uygulanamaz
Dinamik viskozite:
Kinematik viskozite:
Akış süresi:
uygulanamaz
uygulanamaz
uygulanamaz
Buhar yoğunluğu:
uygulanamaz
Buharlaşma oranı:
uygulanamaz
Çözücü ayırma testi:
uygulanamaz
Revizyon No.: 1,10
TR
Revize edildiği tarih: 03.01.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2017 ZincoVer 5 Zinc Reagent
Basım tarihi: 16.01.2014
Sayfa 6 nin 10
Ürün kodu: L2017
uygulanamaz
Çözücü içeriği:
9.2. Diğer bilgi
uygun veri yoktur
Katı madde miktarı:
BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime
10.1. Reaktivite
Reaktivite Tehlikesi: Asitler
10.2. Kimyasal stabilite
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
10.3. Tehlikeli reaksiyonların olasılığı
Şu maddelerle reaksiyona girer: Asitler
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Ürün ışığa ve neme karşı duyarlıdır.
10.5. Kaçınılması gereken malzemeler
Bilinmiyor.
10.6. Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri
Tiosyanatlar kuvvetli asitlerle zehirli gazlar oluşturabilir.
Ek bilgi
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi
11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Akut toksisite
CAS No.
Kimyasal ismi
Maruz kalma yolları
1332-77-0
Cinsi
Kaynak
LD50
3690 mg/kg
ratte
LD50
3163 mg/kg
Mice
oral
ATE
5 mg/kg
dermal
LD50
13,3 mg/kg
tavşanlar
inhalatif (4 h) buhar
LC50
0,015 mg/l
sıçan
inhalatif aerosol
ATE
0,05 mg/l
diboron trioxide; boric oxide
oral
151-50-8
Doz
Potassium borate
oral
1303-86-2
Yöntem
GESTIS
Potasyum siyanür
Tahriş ve aşındırma
Ürün, gözleri, deriyi ve mukus zarını tahriş eder.
Kanserojenik/mutajenik / üreme sistemine toksik etkiler
Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir.
Hayvansal deneyinde spesifik etkiler
LD50/oral/sıçan= 383 mg/kg
Diğer bilgiler
Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız.
Revizyon No.: 1,10
TR
Revize edildiği tarih: 03.01.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2017 ZincoVer 5 Zinc Reagent
Basım tarihi: 16.01.2014
Sayfa 7 nin 10
Ürün kodu: L2017
BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi
12.1. Toksisite
Ürün hakkında belirli veri yoktur. Verilen bilgiler, benzer maddelerin içerik ve ekotoksikoloji verilerine
dayanmaktadır. Ürün hakkında belirli veri yoktur.
CAS No.
Kimyasal ismi
Sucul toksisite
1303-86-2
Yöntem
Doz
[h] | [d] Cinsi
Kaynak
diboron trioxide; boric oxide
Akut crustacea (kabuklu)
toksisitesi
EC50
mg/l
370 - 490
48 h Daphnia Magna
IUCLID
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
12.3. Biyobirikim potansiyeli
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
12.4. Topraktaki hareketliliği
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
12.6. Diğer ters etkileri
Çevresel Etkiler
BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri
13.1. Atık arıtma yöntemleri
Bertaraf tavsiyeleri
Yerel ve ulusal kanunlar uyarınca.
Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kullanılmış ürün atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kirlenmiş ambalaj atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kirlenmiş ambalaj
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz.
Etiketteki tehlike ve önlem açıklamaları kapta kalan herhangi bir artık için de geçerlidir.
BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi
Karayolu nakliyatı (ADR/RID)
14.1. UN No.:
Revizyon No.: 1,10
UN 3077
TR
Revize edildiği tarih: 03.01.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2017 ZincoVer 5 Zinc Reagent
Basım tarihi: 16.01.2014
Sayfa 8 nin 10
Ürün kodu: L2017
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Potasyum siyanür
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
9
14.4. Paketleme grubu:
III
Tehlike etiketi:
9
Sınıflandırma kodu:
Özel Hükümler:
Kısıtlı miktar (LQ):
Nakliye kategorisi:
Tehlike numarası:
Tünel kısıtlama kodu:
M7
274 335 601
5 kg
3
90
E
Ek bilgi (Karayolu nakliyatı)
Excepted Quantities: E1
İç su yollarında nakliyat (ADN)
Ek bilgi (İç sularda gemi nakliyatı)
Test Edilmedi
Denizyolu nakliyatı (IMDG)
14.1. UN No.:
UN 3077
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
POTASSIUM CYANIDE
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
9
14.4. Paketleme grubu:
III
Tehlike etiketi:
9
Özel Hükümler:
Kısıtlı miktar (LQ):
EmS:
274, 335, 966, 967
5 kg
F-A, S-F
Ek bilgi (Denizyolu nakliyatı)
Excepted Quantities: E1
Havayolu nakliyatı (ICAO)
14.1. UN No.:
UN 3077
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
POTASSIUM CYANIDE
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
9
14.4. Paketleme grubu:
III
Tehlike etiketi:
9
Özel Hükümler:
A97 A158 A179
Revizyon No.: 1,10
TR
Revize edildiği tarih: 03.01.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2017 ZincoVer 5 Zinc Reagent
Basım tarihi: 16.01.2014
Kısıtlı miktar (LQ) (yolcu uçakları):
Sayfa 9 nin 10
Ürün kodu: L2017
30 kg G
956
400 kg
956
400 kg
IATA-Paketleme açıklamaları (yolcu uçakları):
IATA-Maksimum miktar - (yolcu uçakları):
IATA-Paketleme açıklamaları (kargo uçakları):
IATA-Maksimum miktar - (kargo uçakları):
Ek bilgi (Havayolu nakliyatı)
Excepted Quantities: E1
Passenger-LQ: Y956
14.5. Çevreye olan tehlikeleri
ÇEVREYE ZARARLI:
evet
Tehlike oluşturan madde:
Potasyum siyanür
14.6. Kullanıcılar için özel önlemler
uygun veri yoktur
14.7. MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı
İlgili değil
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi
15.1. Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat
Ulusal yönetmelik bilgisi
Kullanım kısıtlamaları:
Su tehlike sınıfı (D):
İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/AT direktifini dikkate
alınız. İşte çalışan hamile kişilerin güvenliği ve sağlığıyla ilgili 92/85/AET
direktifini dikkate alınız. Hamile veya hamile kalabilecek yaştaki bayanlar
için konulmuş maruz kalma kısıtlamalarını dikkate alınız.
3 - suyun aşırı derecede kirlenmesine neden olan
15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi
Bu karışımdaki maddeler için madde güvenlik değerlendirmeleri yapılmamıştır.
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Değişiklikler
Revizyon: 03.01.2014
Güvenlik bilgi formunun yenilenen bölümleri: 2-16
2 ve 3. bölümler altındaki R-cümlelerinin tam metni
20/21/22
Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
26/27/28
Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda çok toksiktir.
32
Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.
50
Sucul organizmalar için çok toksiktir.
51/53
Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
53
Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
60
Doğurganlığı azaltabilir.
61
Doğmamış çocuğa zarar verebilir.
2 ve 3. bölümler altındaki H-kodlarının tüm metni
H300
Yutulması öldürücüdür.
H310
Deriyle teması öldürücüdür.
H330
Solunması öldürücüdür.
H360FD
Doğurganlığa zarar verebilir. Anne karnındaki bebeğe zarar verebilir.
H361
Muhtemelen fertiliteyi kısıtlayabilir veya çocuğa anne karnında zarar verebilir.
Revizyon No.: 1,10
TR
Revize edildiği tarih: 03.01.2014
GE Water
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
L2017 ZincoVer 5 Zinc Reagent
Basım tarihi: 16.01.2014
H400
H410
Sayfa 10 nin 10
Ürün kodu: L2017
Sudaki yaşam için çok zehirlidir.
Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok zehirlidir.
Diğer Bilgiler
Verilen bilgiler günümüz teknigin gelismislik seviyesine dayanmaktadir, ancak ürün özelliklerine dair
garanti teskil etmezler ve sözlesmesel bir hukuki iliski anlamina gelmezler.
(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)
Revizyon No.: 1,10
TR
Revize edildiği tarih: 03.01.2014
Download

GÜVENLİK BİLGİ FORMU