ProMinent GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Electrolyte PER_1025774
Basım tarihi: 13.11.2014
Sayfa 1 nin 5
Ürün kodu: 1025774
BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı
1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması
Electrolyte PER_1025774
1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı
Maddenin/Karışımın kullanımı
ProMinent GmbH Şirketinin amperometrik sensörlerin diyafram/zar başlıklarını doldurmak için
elektrolit.
Tavsiye edilmeyen kullanımlar
Sadece sanayi tesislerinde veya mesleki amaçlar doğrultusunda kullanım için.
1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı
Üretici
Şirket adı:
ProMinent GmbH
Heidelberg
Cadde:
Şehir:
Telefon:
Temas kurulacak kişi:
E-Posta:
Im Schuhmachergewann 5-11
D-69123 Heidelberg
+49 6221 842 -0
Sabine Baumann
[email protected]
Internet:
Sorumlu Bölüm:
www.prominent.com
Product Safety/Produktsicherheit
Telefaks: +49 6221 842 -445
Telefon: -720
Tedarikçi
Şirket adı:
Cadde:
ProMinent Dozaj Teknikleri Limited
Sirketi Serifali Mahallesi, Bayraktar Bulvari,
Dergah Sokak No:3 Kat:1
Şehir:
TR-TR-34775 Ümraniye Istanbul
Telefon:
90 216 415-9980
E-Posta:
Internet:
[email protected]
www.prominent.com
1.4. Acil durum telefonu:
Telefaks: 90 216 415-9989
Giftnotruf Berlin +49 (0)30 - 19240
BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı
2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması
Işaretlenmek zorunluluğu yoktur. Lütfen her zaman güvenlik bilgi formu bilgilerini dikkate alın.
2.2. Etiket elemanları
2.3. Diğer tehlikeler
Söylemeye değer tehlikeler yok.
BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
3.2. Karışımlar
Kimyasal Özellikleri
Kaliumiodid (KI)
di-Natriumhydrogenphosphat (Na2HPO4)
Zitronensäure (C6H8O7 x H2O)
Revizyon No.: 1,09
CAS Nr. 7681-11-0 <1%
CAS Nr. 10028-24-7 <5%
CAS Nr. 5949-29-1 <1%
TR
Revize edildiği tarih: 13.11.2014
ProMinent GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Electrolyte PER_1025774
Basım tarihi: 13.11.2014
Sayfa 2 nin 5
Ürün kodu: 1025774
Diğer Bilgiler
Karışım, talimatname (AB) No. 1272/2008 (GHS)'ye göre tehlikesiz olarak derecelendirilmiştir.
BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Deriyle teması halinde
Cilt ile temasında derhal bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Kontamine giysileri değiştirin.
Yutulması halinde
Bol miktarda suyu küçük porsiyonlarda içirin (dilüsyon etkisi). Kazazedenin bilinci açıksa kusturun.
BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri
5.1. Söndürme malzemesi
Uygun yangın söndürme malzemeleri
Söndürme tedbirlerini çevreye uygun belirleyin.
Uygun olmayan söndürme maddesi
Uygulanmaz.
5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler
Ürünün kendisi yanıcı değildir.
BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Özel tedbirler gerekli değildir.
6.2. Çevresel önlemler
Özel tedbirler gerekli değildir.
6.3. Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Atık suların toplanıldığını ve bir atık su giderme tesisine yönlendirildiğini sağlayın.
BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme için öneri
Özel teknik koruma tedbirlerine gerek yoktur.
7.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları
Depo ve kaplar için gereklilikler
Orijinal ambalaj birimini sızıntısız şekilde kapalı tutunuz. Sağıda yazılana karşı koruyun: hararet. don.
UV-Işınları/güneş ışığı. Hava/oksijen girişi.
BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri
Sınır değerler için ek bilgiler
Bakınız bölüm 7 Daha ileri tedbirlere gerek yoktur.
8.2. Maruziyet kontrolleri
Göz/yüz koruması
Zorunludur.
Ellerin korunması
Zorunludur.
Revizyon No.: 1,09
TR
Revize edildiği tarih: 13.11.2014
ProMinent GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Electrolyte PER_1025774
Basım tarihi: 13.11.2014
Sayfa 3 nin 5
Ürün kodu: 1025774
Solunum sisteminin korunması
solunum korumasının gerekli olduğu durumlar: aerosol- veya sis oluşumu.
BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
sıvı
renksiz
kokusuz
Fiziksel hali:
Renk:
Koku:
Test yöntemi
pH Değeri (20 °Cda/de):
ca. 4
Fiziksel durum değişiklikleri
Yoğunluk (20 °Cda/de):
1,05 g/cm³
Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü
Su.
BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime
10.1. Reaktivite
Özel tedbirler gerekli değildir.
10.2. Kimyasal stabilite
Uzun süreli ışık etkisi altında ayrışması mümkündür.
10.3. Tehlikeli reaksiyonların olasılığı
Söylemeye değer tehlikeler yok. Tanınmıyor.
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Sıcaktan koruyun. Direkt güneş ışınlarından koruyun.
10.5. Kaçınılması gereken malzemeler
Tanınmıyor.
10.6. Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri
Tanınmıyor.
BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi
11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Akut toksisite
Elimizde ürünün zehirli olduğu hakkında nicel veriler yoktur. Tehlikeli özelliklerinin bulunduğu ihtimali
alçaktır.
Hayvansal deneyinde spesifik etkiler
Kaliumiodid: LD50:
4340 mg/kg (oral, Sıçan. )
di-Natriumhydrogenphosphat LD50: : 17000 mg/kg (oral, Ratte)
Citronensäure LD50: :
3760 mg/kg (oral)
BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi
12.1. Toksisite
Söylemeye değer tehlikeler yok. Lütfen her zaman güvenlik bilgi formu bilgilerini dikkate alın.
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik olarak kolay yıkılabilir (OECD kriterlerine göre)
12.3. Biyobirikim potansiyeli
Tanınmıyor.
Revizyon No.: 1,09
TR
Revize edildiği tarih: 13.11.2014
ProMinent GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Electrolyte PER_1025774
Basım tarihi: 13.11.2014
Sayfa 4 nin 5
Ürün kodu: 1025774
12.6. Diğer ters etkileri
Tanınmıyor.
BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri
13.1. Atık arıtma yöntemleri
Bertaraf tavsiyeleri
Yerel talimatları dikkate alarak özel bir atık yakma tesisine verin.
Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası
ANORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; Tuzların ve Çözeltilerinin ve
060314
Metalik Oksitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar; 06 03 11
ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar
Kullanılmış ürün atık bertaraf numarası
ANORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; Tuzların ve Çözeltilerinin ve
060314
Metalik Oksitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar; 06 03 11
ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar
Kirlenmiş ambalaj atık bertaraf numarası
ANORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; Tuzların ve Çözeltilerinin ve
060314
Metalik Oksitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar; 06 03 11
ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar
Kirlenmiş ambalaj
Yerel talimatları dikkate alarak özel bir atık yakma tesisine verin.
BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi
Karayolu nakliyatı (ADR/RID)
Ek bilgi (Karayolu nakliyatı)
Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.
İç su yollarında nakliyat (ADN)
Ek bilgi (İç sularda gemi nakliyatı)
Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.
Denizyolu nakliyatı (IMDG)
Ek bilgi (Denizyolu nakliyatı)
Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.
Havayolu nakliyatı (ICAO)
Ek bilgi (Havayolu nakliyatı)
Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi
15.1. Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat
AB yönetmelik bilgisi
Ek Bilgiler
Söylemeye değer tehlikeler yok. Lütfen her zaman güvenlik bilgi formu bilgilerini dikkate alın.
Ulusal yönetmelik bilgisi
Su tehlike sınıfı (D):
1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan
Ek Bilgiler
Söylemeye değer tehlikeler yok. Lütfen her zaman güvenlik bilgi formu bilgilerini dikkate alın.
Revizyon No.: 1,09
TR
Revize edildiği tarih: 13.11.2014
ProMinent GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Electrolyte PER_1025774
Basım tarihi: 13.11.2014
Sayfa 5 nin 5
Ürün kodu: 1025774
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Değişiklikler
Bu veri sayfası bir öncekine göre şu bölümlerde değişiklikler içermektedir: 1,3.
Diğer Bilgiler
Verilen bilgiler günümüz teknigin gelismislik seviyesine dayanmaktadir , ancak ürün özelliklerine dair
garanti teskil etmezler ve sözlesmesel bir hukuki iliski anlamina gelmezler. Ürünlerimizin alicisi mevcut
olan yasa ve hükümlere kendi sorumlulugu dahilinde dikkat etmesi gerekmektedir.
(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)
Revizyon No.: 1,09
TR
Revize edildiği tarih: 13.11.2014
Download

GÜVENLİK BİLGİ FORMU