ProMinent GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Bello Zon Acid 9 %_950132-950131-1027594
Basım tarihi: 13.11.2014
Sayfa 1 nin 6
Ürün kodu: 100094
BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı
1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması
Bello Zon Acid 9 %_950132-950131-1027594
Ürünün ticari ismi
Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 950132; 950131; 1027594
Kısaltma:
BelloZon Asit. 9%
CAS No.:
Endeks No.:
EC No.:
7647-01-0
017-002-00-2
231-595-7
1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı
Maddenin/Karışımın kullanımı
ProMinent GmbH Şirketinin CDV ve CDL (LegioZon) tipi klordioksit tesisleri, Bello Zon' daki klordioksiti
üretmek için bileşken madde 1 (kimyevi madde). .
1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı
Üretici
Şirket adı:
ProMinent GmbH
Heidelberg
Cadde:
Şehir:
Telefon:
Temas kurulacak kişi:
E-Posta:
Im Schuhmachergewann 5-11
D-69123 Heidelberg
+49 6221 842 -0
Sabine Baumann
[email protected]
Internet:
Sorumlu Bölüm:
www.prominent.com
Product Safety/Produktsicherheit
Telefaks: +49 6221 842 -445
Telefon: -720
Tedarikçi
Şirket adı:
Cadde:
ProMinent Dozaj Teknikleri Limited
Sirketi Serifali Mahallesi, Bayraktar Bulvari,
Dergah Sokak No:3 Kat:1
Şehir:
TR-TR-34775 Ümraniye Istanbul
Telefon:
90 216 415-9980
E-Posta:
Internet:
[email protected]
www.prominent.com
1.4. Acil durum telefonu:
Telefaks: 90 216 415-9989
Giftnotruf Berlin +49 (0)30 - 19240
Diğer bilgiler
Sadece sanayi tesislerinde veya mesleki amaçlar doğrultusunda kullanım için.
BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı
2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması
R cümleleri:
Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
GHS-Sınıflandırma
Tehlike kategorileri:
Deri korozyonu/iritasyon: Skin Corr. 1A
Ciddi göz hasarı/tahrişi: Eye Dam. 1
Tehlike Açıklamaları:
Solunum tahrişine neden olabilir.
Revizyon No.: 1,27
TR
Revize edildiği tarih: 30.10.2014
ProMinent GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Bello Zon Acid 9 %_950132-950131-1027594
Basım tarihi: 13.11.2014
Sayfa 2 nin 6
Ürün kodu: 100094
2.2. Etiket elemanları
Tehlikeli bileşenler etiket üzerinde belirtilmelidir
Klorürasit (Hidroklorik asit)
Uyarı Kelimesi:
Uyarı
GHS07
Piktogramlar:
Zararlılık ifadesi
H335
Önlem ifadeleri
P260
P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353
P363
P304+P340
P310
P305+P351+P338
P310
P405
Solunum tahrişine neden olabilir.
Toz/is/gaz/duman/buhar/spreyini solumayınız.
Koruma eldiveni/giyisisi / göz/yüz koruması kullanınız.
YUTULMASI HALİNDE: Ağzı çalkalayınız. KusturMAyınız.
DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen
kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
Bulaşmış giyisileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız.
SOLUNDUĞUNDA: Maruz kalan kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği
pozisyonda olmasını sağlayın.
Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
GÖZE KAÇARSA: Birkaç dakika boyunca dikkatlice yıkayınız. Kontakt lens var ve
çıkarması kolay ise çıkarınız.Yıkamaya devam ediniz.
Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
Kilit altında saklayınız.
BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
3.2. Karışımlar
Kimyasal Özellikleri
HYDROCHLORIC ACID
Brüt Formül:
HCl
Molekül ağırlığı:
36,45
Tehlikeli bileşenler
EC No.
CAS No.
Endeks No.
REACH No.
231-595-7
Kimyasal ismi
Miktar
Sınıflandırma
GHS-Sınıflandırma
5 - < 10 %
Hydrochloric acid ... %
C - AŞINDIRICI, Xi - TAHRİŞ EDİCİ R34-37
017-002-01-X
Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H314 H335
R-, H- ve EUH -cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bakınız.
BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Solunması halinde
Sprey içeriğinin inhalasyonunda tıbbi yardım alın.
Revizyon No.: 1,27
TR
Revize edildiği tarih: 30.10.2014
ProMinent GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Bello Zon Acid 9 %_950132-950131-1027594
Basım tarihi: 13.11.2014
Sayfa 3 nin 6
Ürün kodu: 100094
Deriyle teması halinde
Cilt ile temasında derhal bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Kontamine giysileri değiştirin.
Gözlerle teması halinde
Ürün göze temas ettiğinde derhal göz kapaklarını açıp suyla en az 5 dakika yıkayınız. Hemen sonra
göz doktoruna danışın.
Yutulması halinde
Kazaen yutulduğunda derhal içilmesi gerekenler: Su.
Kusturmayınız.
Mutlaka tıbbi yardım alın!
BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri
5.1. Söndürme malzemesi
Uygun yangın söndürme malzemeleri
Uygulanmaz.
Uygun olmayan söndürme maddesi
Uygulanmaz.
5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler
Ürünün kendisi yanıcı değildir.
5.3. İtfaiye için önlemler
Çevresine göre uyarlayınız.
BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Gözlerle ve ciltle teması önleyiniz!
6.2. Çevresel önlemler
Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.
6.3. Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Seyreltmek veya nötralize etmek için uygun materyal: Su. kireç
BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme için öneri
Bu ürüne kimyevi maddelere mahsus titizlik ve itina ile muamele yapınız.
Yangın ve patlama korumasına karşı önlemler
kullanılabilir değil
7.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları
Depo ve kaplar için gereklilikler
Orijinal ambalaj birimini sızıntısız şekilde kapalı tutunuz. Güneş ışınlarından ve dondan koruyunuz.
Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler
Tavsiyemiz, bileşken madde 1 ile bileşken madde 2' yi daima birbirinden ayrı muhafaza etmenizdir.
BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri
Maruziyet limitleri
CAS No.
Kimyasal Adı
7647-01-0 Hidrojen klorür
Revizyon No.: 1,27
TR
ppm
mg/m³
5
8
f/ml
Kategori
Orijin
Revize edildiği tarih: 30.10.2014
ProMinent GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Bello Zon Acid 9 %_950132-950131-1027594
Basım tarihi: 13.11.2014
Sayfa 4 nin 6
Ürün kodu: 100094
8.2. Maruziyet kontrolleri
Uygun teknik kontrol tesisleri
Tanınmıyor.
Göz/yüz koruması
Sıkı kavrayan koruma gözlüğü.
Ellerin korunması
Denetlenmiş koruyucu eldivenler kullanılmalıdır:
BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
sıvı
renksiz
keskin
Fiziksel hali:
Renk:
Koku:
Test yöntemi
pH Değeri (20 °Cda/de):
0,5
Fiziksel durum değişiklikleri
Yoğunluk (20 °Cda/de):
1,05 g/cm³
Suda çözünürlüğü:
çok iyi çözünür.
BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Ön görüldüğü şekilde uygulandığında çözülmez/bozulmaz.
10.5. Kaçınılması gereken malzemeler
Eksotermik reaksiyon ile: Alkaliler (alkaliler).
Amfoterik metallerle (örn. alüminyum, kurşun, çinko) temas edince güçlü hidrojen oluşumu mümkündür
(patlama tehlikesi!) Sodyum kloridi ile reaksyonu: Klordioksit gazının oluşumu.
10.6. Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri
Tanınmıyor.
BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi
11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Akut toksisite
Akut toksisite, oral LD50: >2000mg/kg
Derideki tahriş edici etki: tahriş edici.
BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi
12.1. Toksisite
Aquatik toksisite Akut balık toksisitesi LC50: > 2000mg/L (. , Quelle: Hommel)
Revizyon No.: 1,27
TR
Revize edildiği tarih: 30.10.2014
ProMinent GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Bello Zon Acid 9 %_950132-950131-1027594
Basım tarihi: 13.11.2014
CAS No.
Sayfa 5 nin 6
Ürün kodu: 100094
Kimyasal ismi
Sucul toksisite
Yöntem
Doz
[h] | [d] Cinsi
Kaynak
Hydrochloric acid ... %
Akut balık toksisitesi
LC50
862 mg/l
96 h Leuciscus idus
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
Anorganik ürün, biyolojik temizleme işlemleriyle sudan uzaklaştırılması mümkün değil.
12.3. Biyobirikim potansiyeli
Biyoakümülasyon potansiyelini gösteren bir bulgu yoktur.
12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
Elde yok
Diğer Bilgiler
Asitli ürünü atık su tesisine iletirken atık suyun o bölgede izin verilen pH değerlerine uymasına dikkat
ediniz.
BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri
13.1. Atık arıtma yöntemleri
Bertaraf tavsiyeleri
Atık giderilmesi için ilgili ve ruhsatlı atık gidericisine danışın.
Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası
ANORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; Asitlerin İmalat, Formülasyon,
060102
Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar; Hidroklorik asit
Tehlikeli atık.
Kirlenmiş ambalaj atık bertaraf numarası
ANORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; Asitlerin İmalat, Formülasyon,
060102
Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar; Hidroklorik asit
Tehlikeli atık.
Kirlenmiş ambalaj
Atık giderilmesi için ilgili ve ruhsatlı atık gidericisine danışın.
BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi
Karayolu nakliyatı (ADR/RID)
14.1. UN No.:
UN 1789
14.2. Uygun nakliyat ismi (UN PSN):
HYDROCHLORIC ACID
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
8
14.4. Paketleme grubu:
II
Tehlike etiketi:
8
Sınıflandırma kodu:
Kısıtlı miktar (LQ):
Tehlike numarası:
C1
LQ22
80
Ek bilgi (Karayolu nakliyatı)
Özel şartnameler: 520
Nakliyat kategorisi: 2
Revizyon No.: 1,27
TR
Revize edildiği tarih: 30.10.2014
ProMinent GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
Bello Zon Acid 9 %_950132-950131-1027594
Basım tarihi: 13.11.2014
Sayfa 6 nin 6
Ürün kodu: 100094
İç su yollarında nakliyat (ADN)
14.1. UN No.:
UN 1789
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
8
II
14.4. Paketleme grubu:
Sınıflandırma kodu:
C1
Denizyolu nakliyatı (IMDG)
14.1. UN No.:
UN 1789
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
8/II UN 1789
Havayolu nakliyatı (ICAO)
14.3. Nakliyat tehlike sınıfı:
8 UN 1789 PAX 809 CAO 813
Ek bilgi
Notmaßnahmen: EMS 8-03, MFAG 700.
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi
15.1. Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat
AB yönetmelik bilgisi
Ek Bilgiler
Andere nationale Vorschriften: Schweiz: Giftklasse 3
Ulusal yönetmelik bilgisi
Su tehlike sınıfı (D):
1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Değişiklikler
Bu veri sayfası bir öncekine göre şu bölümlerde değişiklikler içermektedir: 4.
R-cümlelerin tam metni (Numara ve tam tekst)
34
Yanıklara neden olur.
37
Solunum sistemini tahriş eder.
H- ve EUH-cümlelerin tam metni (Numara ve tam tekst)
H314
Ciddi derecede deri yanıkları ve göz hasarına neden olur.
H335
Solunum tahrişine neden olabilir.
Diğer Bilgiler
Veriler, şu anda elimizde olan bilgilere dayanır ve nakil edilmekte olan ürünün hali ile ilgilidir.
Ürünlerimizin emniyet şartları konusunda özellikleri belirtilir ve böylelikle bazı özellikleri hakkında
teminat verme sıfatı bulunmaz. Ürünlerimizin alicisi mevcut olan yasa ve hükümlere kendi sorumlulugu
dahilinde dikkat etmesi gerekmektedir.
(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)
Revizyon No.: 1,27
TR
Revize edildiği tarih: 30.10.2014
Download

GÜVENLİK BİLGİ FORMU