Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006 ve 1272/2008 sayılı Yönetmelik (AB) gereğince
HOMBITAN Anatase Series
Basım tarihi: 21.03.2014
Revizyon tarihi: 21.03.2014 Revizyon: 0
1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN KİMLİKLERİ
· 1.1 Ürün adı
Ticari adı:
Tipler:
REACH Kayıt Numarası:
HOMBITAN Anatase Series
A 200, A 300, AN, HD, LC-S, LC-S NT, LO-CR-K, LO-CR-S-M, LOCR-S-M NT, LO-CR-S-M W/O SI, LW, LW-AXL, LW-C, LW-S, LW-S
NT, LW-S KA, LW-S-12, LW-S 100, LW-S-U, LW-S-U 100, LW-S-U
NT, M, MCT 120, MCT 220, MCT 300
01-2119489379-17-0005 (ALMANYA)
01-2119489379-17-0006 (FİNLANDİYA)
· 1.2. Madde veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Tanımlanmış kullanımları:
Tekstil elyaf, baskı boyası, kauçuk, cam / seramik, plastik, lak boya ve boya, kağıt için beyaz pigmenti
Tavsiye edilmeyen kullanımlar:
· 1.3 Güvenlik bilgi formunu verenin ayrıntılı bilgileri
Adres:
Telefon:
Faks:
E-posta:
Ürün güvenliği:
· 1.4 Acil durum telefonu
Sachtleben Chemie GmbH
Dr.-Rudolf-Sachtleben-Str. 4
D-47198 Duisburg, Germany
Üretim tesisleri:
► Sachtleben Pigments Oy
Titaanitie, 28840 Pori, Finlandiya
Telefon: +358 10 430 1000
► Sachtleben Chemie GmbH
47198 Duisburg, Almanya
+49 2066 22-0
+49 2066 22-2000
[email protected]
[email protected]
+49 30 30686 790 Berlin Acil Zehirlenme Hattı (Almanca/İngilizce)
1/8
2. TEHLİKE TANIMLAMA
· 2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması
Ürün, 1272/2008 sayılı (AB) yönetmelik ve 67/548/EG ve 1999/45/EG sayılı direktif uyarınca tehlikeli
madde olarak sınıflandırılmamıştır. Aşağıdaki bilgiler REACH Madde 32’de bulunan gereksinimlere
uymaktadır ve aşağıdakiyapı da REACH Ek II’ye göre düzenlenmiştir.
· 2.2. Etiket elemanları
Herhangi bir özel etiket gerekli değildir.
· 2.3 Diğer tehlikeler
-
3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER
· 3.1 Kimyasal özellikleri (Madde)
DSD-DPD / CLP’ye göre sınıflandırma
Maddenin tanımı
Titanyum dioksit
CAS.
EINECS.
INDEX:
REACH
ID numaraları
13463-67-7
236-675-5
01-2119489379-17-0005 (DE)
01-2119489379-17-0006 (FI)
C.I. 77891 Pigment white 6
Color Ind..
Sınıflandırma
-
Tehlike
Uyarıları (R/H)
-
· 3.2 Kimyasal özellikleri (Karışım)
Açıklama:
İçerdiği tehlikeli maddeler:
Ürün bir karışım değildir
-
4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ
· 4.1 İlk yardım tedbirlerinin tanımı
Genel bilgiler:
Solunduğunda:
Cilde temas ettiğinde:
Göze temas ettiğinde:
Yutulması durumunda:
Herhangi bir özel ilk yardım tedbiri gerekli değildir.
Temiz havaya çıkarın. Ağır derecede tesir etmesi durumunda hekime
başvurun.
Sabun ve bol su ile yıkayın.
Göz kapaklarının altında da olmak üzere derhal bu su ile yıkayın.
2/8
· 4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli
· 4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi
-
5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ
· 5.1 Söndürme ortamı
Herhangi bir kısıtlama yok
· 5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler
Ürün yanıcı değildir. Ürün inaktiftir, alev almaz ve yanmaz.
· 5.3 Yangınla mücadeleye ilişkin bilgiler
-
6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER
· 6.1 Kişisel önlemler, korunma donanımları ve acil durumda uygulanacak prosedürler
Toz oluşumundan kaçınılmalıdır. Ortamın uygun şekilde havalandırılması sağlanmalıdır.
· 6.2 Çevresel tedbirler
Çevreye toz yayılmasından kaçınılmalıdır. Toz çevreyi beyaza boyayabilir. Kanalizasyona veya su
kaynaklarına karışması önlenmelidir.
· 6.3 Kontrol altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Uygun mekanik gereçler (örneğin vakum) kullanılmalıdır. Ancak, temizlik sırasında toz oluşumu
önlenmek zorundadır.
· 6.4 Diğer bölümlere atıf
-
7. TAŞIMA VE DEPOLAMA
· 7.1 Güvenli kullanım için önlemler
İşlenirken toz oluşumundan kaçınılmalıdır. Malzemenin işlendiği makinelerde ve toz oluşumunun
gerçekleşebileceği yerlerde havalandırmanın iyi olmasına ve aspiratör sisteminin iyi çalışmasına dikkat
edilmesi şarttır. Havalandırma yetersizse solunum koruma cihazı takılacaktır.
· 7.2 Olumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları
Yangından ve patlamaya karşı
korunma ile ilgili bilgiler:
Depolama yerlerinde ve
haznelerde aranan özellikler:
Başka malzemelerle birlikte
depolama ile ilgili bilgiler:
Ürün yanmaz
Kuru yerde depolanacaktır.
Herhangi bir kısıtlama yok
3/8
· 7.3 Özel son kullanımları
-
8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA
· 8.1 Kontrol parametreleri
Madde:
CAS No
Avusturya
Belçika
Kanada Québec
Danimarka
Avrupa Birliği
Fransa
Almanya (AGS)
Almanya (DFG)
Macaristan
İtalya
Japonya
Polonya
İspanya
İsveç
İsviçre
Hollanda
ABD - OSHA
Birleşik Krallık
Titanyum dioksit
13463-67-7
Sınır değer –
Sınır değer –
Sekiz saat
Kısa süre
mg/m³
mg/m³
Toz, nefesle içeri çekilebilir
Sınır değer –
Sekiz saat
mg/m³
10
10
Sınır değer –
Kısa süre
mg/m³
20
10
20
Toz, solunabilir
Sınır değer –
Sekiz saat
mg/m³
5
3
Sınır değer –
Kısa süre
mg/m³
10
10
6 Toplam toz
12 Toplam toz
11 nefesle içeri
çekilebilir aerosol
10
10
4
10
10
10 nefesle içeri
çekilebilir aerosol
5 nefesle içeri
çekilebilir aerosol
3 solunabilir
aerosol
15 Toplam toz
10 nefesle içeri
çekilebilir aerosol
4 solunabilir
aerosol
20
5 solunabilir
aerosol
3
1,5
6
6
30
10
3
10
5
10
3
15
5
Notlar:
*STV 15 dakika ortalaması
*İtalik: Kısıtlayıcı yasal sınır
*İtalik: Kısıtlayıcı yasal sınır
değerler
değerler
Almanya (AGS)
*15 dakika ortalaması,
*15 dakika ortalaması,
çözülmeyen parçacıklar
çözülmeyen parçacıklar
Almanya (DFG)
*Uzun süre maruz kalma değeri,
*Çözülmeyen parçacıklar
çözülmeyen parçacıklar
(Kaynak: GESTIS – Kimyasal Maddeler İçin Uluslararası Sınır Değerler – Alman Yasal Kaza Sigortası İş Güvenliği Enstitüsü
(IFA))
Avusturya
France
· 8.2 Maruziyet kontrolü
Teknik önlemler:
Herhangi bir özel önlem belirtilmemiştir
Kişisel korunma önlemleri
4/8
Genel korunma ve hijyen
önlemleri:
Solunum koruma:
El koruma:
Göz koruma:
Vücut koruma:
TiO2 pigmentleri cildi tahriş etmez ancak tüm ince parçacık, nem ve
doğal yağlar gibi cilt yüzeyinden emilebilir. Uzun süre maruz kalma
durumunda koruyucu eldiven ve koruyucu giysi giyilmelidir.
MAK değeri aşıldığında: Filtreleyici yarım maske DIN EN 143 – P2
Uzun süre maruz kalma durumunda nitril kauçuk kaplı koruyucu
eldiven giyilmelidir
Toz oluşumu durumunda: Koruyucu gözlük kullanın.
Uzun süre maruz kalma durumunda vücudu kapatan giysi giyilmelidir
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
· 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Görünümü
Şekli: Toz
Renk: Beyaz
Koku: Kokusuz
Güvenlik ile ilgili bilgiler
Erime noktası/erime aralığı:
Kaynama noktası/kaynama
aralığı:
Yanma noktası:
Ateşleme sıcaklığı:
Kendi kendine alev alma:
Yangını teşvik edici özellikler:
Patlama tehlikesi:
Patlama sınırları:
Buhar basıncı:
Yoğunluk:
Çözünürlük:
pH değeri:
Dağılma katsayısı:
Vizkozite:
> 1800°C
Uygulanamaz
Yanıcı değildir
Yanıcı değildir
Yanıcı değildir
Yok
Patlama tehlikesi yoktur
Yok
Uygulanamaz
Yakl. 3,9 g/ml
Madde çözünmezdir
Yakl. 7,5 - 8,5
Uygulanamaz
Uygulanamaz
· 9,2 Diğer veriler
10. KARARLILIK VE TEPKİME
5/8
· 10.1 Reaktivite
Özel bir reaktivite bilinmemektedir.
· 10.2 Kimyasal stabilite
Herhangi bir özel bilgi yoktur.
· 10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı
Herhangi bir tehlike reaksiyon bilinmemektedir
· 10.4 Kaçınılması gereken koşullar
Ürün amacına uygun kullanıldığı takdirde stabildir
· 10.5 Uymayan malzemeler
Bilinmiyor
· 10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri
Bilinmiyor
11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
· 11.1 Toksikolojik etkileri hakkın bilgiler
· Akut toksisite:
LD50 (sıçan, oral) > 10.000 mg/kg,
LD50/4 h (sıçan, inhalatif): > 6,8 mg/l
· Birincil tahriş etkileri:
Ürün tahriş edici değildir
· Hassasiyet oluşturma:
Herhangi bir hassasiyet oluşturucu etkisi bilinmemektedir.
· Subakut ve kronik toksisite:
Herhangi bir genotoksik etkisi yoktur
· Ek bilgi:
Sıçanlarda çok yüksek konsantrasyonda titanyum oksit inhalasyonu sonucunda oluşan tümörler,
akciğerin uzun süre olumsuz etkilere maruz kalması olarak kabul edilir ve insan için önem taşımayan bir
sonuç olarak değerlendirilir.
12. EKOLOJİK BİLGİLER
· 12.1 Zehirlilik
Akuatik toksisite:
Balık LC0 (Leuciscus idus, 48 saat): > 1.000 mg/l
· 12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı
Biyolojik nitelik kaybının belirlenmesi için uygulanan yöntemler anorganik maddelerde uygulanamaz.
· 12.3 Biyolojik birikim potansiyeli
6/8
Ürün suda çözülmez ve biyolojik olarak bozunmaz.
· 12.4 Topraktaki hareketliliği
Bilgi bulunmamaktadır.
· 12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
1907/2006 sayılı (AB) Yönetmeliği EK XIII gereğince anorganik maddeler için bir PBT ve vPvB
değerlendirmesinin yapılması şart değildir. Titanyum dioksit anorganik bir maddedir. Böylece PBT ve
vPvB değerlendirmesinin yapılması gerekli değildir.
· 12.6 Diğer olumsuz etkiler
Bilinmiyor
13. ATIK TEDBİRLERİ
· 13.1 Atık arıtma yöntemleri
Ürün:
91/689/EWG sayılı Direktif’in 1.4 nolu maddesi gereğince tehlikeli atık
değildir. Bertaraf işlemi yerel resmi hükümlere uygun şekilde
gerçekleştirilecektir.
Temizlenmemiş ambalaj:
Temizlenmesi mümkün olmayan haznelerin atık olarak işlenmesi ve
resmi bir atık yakması tesisinde bertaraf edilmesi şarttır. Boş ve temiz
hazneler ilgili hükümlere uygun olarak tekrar kullanılabilir.
Su
Temizleme malzemesi:
14. TAŞIMA BİLGİLERİ
· 14.1 UN numarası
Ürün, tehlikeli malların taşınmasına ilişkin ADR/RID, IMDG, IATA standartlarının hükümlerine göre
tehlike madde olarak sınıflandırılmamıştır.
· 14.2 Usulüne uygun UN sevkıyat tanımı
· 14.3 Taşıma tehlike sınırları
· 14.4 Ambalaj grupları
· 14.5 Çevresel tehlikeler
· 14.6 Kullanıcıya yönelik özel uyarılar
· 14.7 73/78 sayılı MARPOL Anlaşması Ek II ve IBC kodu gereğince dökme yük taşımacılığı
-
7/8
15. YASAL DÜZENLEMELERE İLİŞKİN BİLGİLER
· 15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar
TiO2 tozlarının inhalasyonu: Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) Şubat 2006’da açıkladığı
araştırma sonucunda, “Titanyum oksidin insan üzerindeki karsinojenite etkisine ilişkin kanıtlar
yetersizdir.” diye belirtmiştir. IARC, sıçanlarla yapılan inhalasyon incelemeleri sonucunda “titanyum
dioksidin deney hayvanları üzerindeki karsinojenite etkisine ilişkin yeterli kanıtların mevcut olduğunu”
açıklamıştır. IARC’nin genel değerlendirmesi şöyledir: “Titanyum dioksit muhtemelen insanlar için
kanserojendir (Grup 2B)”. Bu sınıflandırma, bir hayvan üzerinde farklı zamanlarda, çeşitli
laboratuarlarda veya farklı koşullar altında bağımsız olarak yapılan iki veya daha fazla deneyde tümör
oluşumuna yönelik kanıt elde edildiğinde söz konusu sınıflandırmayı gerektiren IARC direktiflerine
dayalıdır.
· Ulusal hükümler
Su Kirletici Maddeler İdari Yönetmeliği (VwVwS) Ek 1 gereğince su ortamları için tehlikesizdir
· 15.2 Kimyasal risk değerlendirmesi
Bu ürün için bir kimyasal risk değerlendirmesi yapılmıştır.
16. DİĞER BİLGİLER
· Son versiyona göre yapılan değişiklikler
453/2010/EG’ye uyarlama
· Bölüm 2 ve 3’te esas alınan tehlike uyarıları
1272/2008 sayılı Yönetmelik (AB) gereğince:
67/548/EWG sayılı Direktif gereğince:
(2011-TI-001-TR)
Yukarıda belirtilen bilgiler sahip olduğumuz güncel bilgiler esas alınarak verilmiş olup söz konusu
maddenin özelliklerine ilişkin herhangi bir teminat niteliğinde değildir. Mevcut yasalar ve diğer
mevzuat, sorumluluk kendilerine ait olmak üzere ürünlerimizi teslim alan kişiler tarafından dikkate
alınacaktır.
8/8
Download

Bugün Internet`ten erişin — CINDAS Havacılık/Uzay ve Yüksek