SIGMA-ALDRICH
sigma-aldrich.com
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
Versiyon 5.1 Revize Edildiği Tarih 04.05.2011
Basım Tarihi 15.04.2014
1.
KĠMYASAL MADDENĠN/PREPARATIN VE ġĠRKETĠN/ÜSTLENENĠN KĠMLĠKLERĠ
1.1
Ürün tanıtıcıları
Ürün ismi
:
Tolylene-2,4-diisocyanate
Ürün Numarası
Marka
Endeks-No.
CAS-No.
:
:
:
:
T39853
Aldrich
615-006-00-4
584-84-9
1.2
Madde veya karıĢımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Tanımlanmış kullanımları
1.3
1.4
:
Laboratuar kimyasalları, Maddelerin imalatı
Güvenlik Bilgi Formu verenin Ayrıntılı Bilgileri
Şirket
:
Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Riedstrasse 2
D-89555 STEINHEIM
Telefon
Faks
Elektronik posta adresi
:
:
:
+49 89-6513-1444
+49 7329-97-2319
[email protected]
:
+49 7329-97-2323
Acil durum telefonu
Acil telefon
2.
TEHLĠKE TANIMLAMA
2.1
Maddenin veya karıĢımın sınıflandırması
(EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP] yönetmeliğine göre sınıflandırma
Kansere neden olabilirlik (Kategori 2)
Akut toksisite, Solunum (Kategori 2)
Göz tahrişi (Kategori 2)
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma (Kategori 3)
Deri tahrişi (Kategori 2)
Solunum hasassiyeti (Kategori 1)
Deri hassasiyeti (Kategori 1)
Kronik su zehirliliği (Kategori 3)
AB Direktiflerine göre sınıflandırma 67/548/AET veya 1999/45/ET
Kanserojenik etki için sınırlı delil. Solunması halinde çok toksiktir. Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş
edicidir. Solunduğunda ve cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. Sucul organizmalar için zararlı, sucul
ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
2.2
Etiketleme unsurları
(EC) No 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme
Piktogram
Sinyal Kelime
Tehlike
Tehlike açıklama(lar)ı
H315
H317
Deri tahrişine neden olur.
Allerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
Aldrich - T39853
Sayfa 1 nin 7
Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
Solunması öldürücüdür.
Solunması, allerji veya astım semptomları veya solunum zorluğuna
neden olabilir.
Solunum tahrişine neden olabilir.
Kansere neden olmasından şüphelenilmektedir.
Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zararlıdır.
H319
H330
H334
H335
H351
H412
Önlem açıklama(lar)ı
P260
P273
P280
P284
P305 + P351 + P338
P310
Toz/ is/ gaz/ duman/ buhar/ spreyini solumayınız.
Çevreye yayılmasını önleyiniz.
Koruma eldiveni takınız.
Solunum koruması takınız.
GÖZE KAÇMIŞSA: Birkaç dakika iyice suyla durulayınız. Eğer mevcut ve
kolaysa kontak lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz.
Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora başvurunuz.
Ek Tehlike Açıklamaları
hiç
67/548/EEC numaralı Avrupa Yönergesinde düzeltildiğine göre.
Tehlike sembol(ler)i
R -cümlesi/ R-cümleleri
R26
R36/37/38
R40
R42/43
R52/53
Solunması halinde çok toksiktir.
Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
Kanserojenik etki için sınırlı delil.
Solunduğunda ve cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere
neden olabilir.
S kodlu cümle(ler)
S23
S36/37
S45
Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın.
Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor
başvurun (mümkünse etiketi gösterin).
Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik
Bilgi Formuna başvurun.
S61
2.3
Diğer tehlikeler
Göz yaşartıcı.
3.
ĠÇERĠĞE ĠLĠġKĠN YAPI/BĠLGĠLER
3.1
Maddeler
Eşanlamlıları
:
TDI
4-Methyl-1,3-phenylene diisocyanate
2,4-Diisocyanatotoluene
4-Methyl-m-phenylene diisocyanate
Formül
Molekül ağırlığı
:
:
C9H6N2O2
174,16 g/mol
Bileşeni
Toluene-2,4-di-isocyanate
CAS-No.
EC-No.
Endeks-No.
Aldrich - T39853
Konsantrasyon
584-84-9
209-544-5
615-006-00-4
-
Sayfa 2 nin 7
4.
ĠLK YARDIM TEDBĠRLERĠ
4.1
Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı
Genel öneri
Doktora danışınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora
danışınız.
Deriyle teması halinde
Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Yaralıyı hemen hastaneye kaldırın. Doktora danışınız.
Gözle teması halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız.
Yutulması halinde
Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi birşey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.
4.2
En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli
Öksürük, Solunum darlığı, Baş ağrısı, Mide bulantısı, Kusma
4.3
Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse)
uygun veri yoktur
5.
YANGIN SÖNDÜRME TEDBĠRLERĠ
5.1
Söndürme ortamı
Uygun yangın söndürme aracı
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.
5.2
Madde veya karıĢımdan çıkan özel tehlikeler
Karbon oksitler, azot oksitler (NOx)
5.3
Ġtfaiye için tavsiyeler
Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız.
5.4
Ek bilgi
uygun veri yoktur
6.
KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELĠK TEDBĠRLER
6.1
KiĢisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri
Özel solunum korunması kullanınız. Buhar, duman veya gazını solumaktan kaçınınız. İyi bir havalandırma
olduğundan emin olunuz. Personeli güvenli bir bölgeye çıkarınız.
6.2
Çevresel tedbirler
Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Kanalizasyona
karışmamasına dikkat ediniz. Çevreye atılması önlenmelidir.
6.3
Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Eylemsiz emici bir malzeme ile absorbe etmesini sağlayınız ve zararlı atık olarak imha ediniz. Atıkları
kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız.
6.4
Diğer bölümlere referans
Atık bertarafı için 13. bölüme bakınız
7.
TAġIMA VE DEPOLAMA
7.1
Güvenli kullanım için önlemler
Göz ve cilt ile temasından sakının. Buhar veya buhar bulutunu solumayınız.
7.2
Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama Ģartları
Soğuk bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Açılan
kaplar, dökülmeyi önlemek için dikkatli bir şekilde kapatılmalı ve dik tutulmalıdır.
Aldrich - T39853
Sayfa 3 nin 7
Önerilen saklama sıcaklığı: 2 - 8 °C
İnert gaz altında saklanmalıdır. Ürün ışığa ve neme karşı duyarlıdır.
7.3
Özel son kullanımları
uygun veri yoktur
8.
MARUZĠYET KONTROLLERĠ/KĠġĠSEL KORUMA
8.1
Kontrol parametreleri
ÇalıĢma alanı kontrol parametreleri ile bileĢenler
Bileşeni
CAS-No.
Değer
Kontrol
parametreleri
Toluene-2,4-di584-84-9
CEIL
0,02 ppm
isocyanate
0,14 mg/m3
8.2
Esaslar
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında - EK-I: Mesleki maruziyet
sınır değerleri
Maruziyet kontrolü
Uygun mühendislik kontrolleri
Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. Ürün taşıdıktan hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce
ellerinizi yıkayınız.
KiĢisel koruyucu ekipmanlar
Göz/yüz koruması
Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak
test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.
Derinin korunması
Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını
önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız.
Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak
bertaraf edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın.
Seçilen koruma eldivenleri, AB 89/686/EEC Direktifine ve bu direktiften yola çıkılarak hazırlanan EN
374 standartlarına uygun olmalıdır.
Vücut korunması
Kimyasallara karşı koruyucu komple tulum, Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli
maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak belirlenmelidir.
Solunumun korunması
Yapılan risk değerlendirmesinde hava arıtmalı solunum cihazlarının kullanılmasının uygun olacağı
tespit edildiği takdirde teknik kontroller için yedekli çok amaçlı kombine (Amerika Birleşik Devletleri)
veya ABEK (EN 14387) tipi solunum kartuşları bulunan ve yüzü tam kapatan solunum cihazları
kullanınız. Korunma için tek yolun solunum cihazı olması durumunda yüzü tam kapatan hava
maskeleri kullanınız. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya CEN (Avrupa Birliği) gibi ilgili resmi
standartlara göre test edilip onaylanmış solunum cihazları ve gereçler kullanınız.
9.
FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL ÖZELLĠKLER
9.1
Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
a)
Görünüm
Form: renksiz, sıvı
Renk: renksiz
b)
Koku
uygun veri yoktur
c)
Koku Eşiği
uygun veri yoktur
d)
pH
uygun veri yoktur
e)
Erime noktası/Donma
noktası
Erime noktası/aralığı: 20 - 22 °C - lit.
f)
İlk kaynama noktası ve
115 - 120 °C nin 13 hPa - lit.
Aldrich - T39853
Sayfa 4 nin 7
kaynama aralığı
g)
Parlama noktası
132 °C - kapalı kap
h)
Buharlaşma oranı
uygun veri yoktur
i)
Yanıcılık (katı, gaz)
uygun veri yoktur
j)
Üst/alt alev alabilirlik
veya patlama sınırları
Üst patlama limiti: 9,5 %(V)
Alt patlama limiti: 0,9 %(V)
k)
Buhar basıncı
0,04 hPa nin 25 °C
l)
Buhar yoğunluğu
6,01 - (Hava=1.0)
m) Bağıl yoğunluk
9.2
1,214 g/cm3 nin 25 °C
n)
Su çözünürlüğü
uygun veri yoktur
o)
Ayrılma katsayısı: noktanol/su
uygun veri yoktur
p)
Kendiliğinden tutuşma
sıcaklığı
uygun veri yoktur
q)
Bozunma sıcaklığı
uygun veri yoktur
r)
Viskozite
uygun veri yoktur
s)
Patlayıcı özellikler
uygun veri yoktur
t)
Oksitleyici özellikler
uygun veri yoktur
Diğer güvenlik bilgisi
Yüzey gerilimi
25 mN/m nin 25 °C
10.
KARARLILIK VE TEPKENLĠK
10.1
Reaktivite
uygun veri yoktur
10.2
Kimyasal stabilite
uygun veri yoktur
10.3
Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı
uygun veri yoktur
10.4
Kaçınılması gereken koĢullar
Isı.
10.5
Uymayan malzemeler
Alkoller, Kuvvetli bazlar, Aminler, Asitler, Kuvvetli oksitleyici maddeler
10.6
Tehlikeli ayrıĢma ürünleri
Diğer bozunma ürünleri - uygun veri yoktur
11.
TOKSĠKOLOJĠK BĠLGĠLER
11.1
Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral - sıçan - 5.800 mg/kg
Notlar: Mide-bağırsak: Diğer değişiklikler.
LC50 Solunum - sıçan - 4 h - 14 ppm
Notlar: Duyu Organları ve Özel Duyular (Burun, Göz, Kulak ve Tatma): Göz: Gözde sulanma. Davranış:
Heyecanlanma. Akciğer, boğaz veya solunum: Nefes darlığı.
LD50 Dermal - tavşan - > 19.360 mg/kg
Deri korozyonu/iritasyon
Deri - tavşan - Deri tahrişi - 24 h
Aldrich - T39853
Sayfa 5 nin 7
Ciddi göz hasarı/tahriĢi
Gözler - tavşan - Ciddi göz tahrişi
Solunum veya deri hassasiyeti
uygun veri yoktur
Solunumsal alerjilere ve cilt reaksiyonlarına neden olabilir.
Germ hücre mütagenliği
İn vitro genotoksisite - fare - lenfosit
İn vitro genotoksisite - Hamster - yumurtalık
Kardeş kromatit değişimi
Kansere neden olabilirlik
Bu ürün IARC, OSHA, ACGIH, NTP veya EPA sınıflandırmasına göre muhtemelen kanserojen olan bir
bileşendir veya muhtemelen kanserojen özellikte bir bileşen içermektedir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda kanserojenlikle ilgili sınırlı kanıt
% 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından muhtemel,
olası veya onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır.
IARC:
KısırlaĢtırıcı etkisi olma durumu
uygun veri yoktur
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma
Solunum tahrişine neden olabilir.
Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma
uygun veri yoktur
Aspirasyon tehlikesi
uygun veri yoktur
Olası sağlık etkileri
Solunum
Yutma, ağızdan alma
Deri
Gözler
KötüleĢmiĢ Tıbbi
Durum
Solunması öldürücü olabilir. Solunum borusunu tahriş eder.
Yutulması zararlı olabilir.
Deri tarafından emilmesi halinde zararlı olabilir. Deri tahrişine neden olur.
Göz yanmasına sebep olur.
Ilımlı bir asetil kolinestraz inhibitörü vazifesi görür.,
Maruz Kalma Belirti ve Semptomları
Öksürük, Solunum darlığı, Baş ağrısı, Mide bulantısı, Kusma
Ek Bilgi
RTECS: CZ6300000
12.
EKOLOJĠK BĠLGĠLER
12.1
Zehirlilik
Balıklar için zehirlilik
derecesi
LC50 - Pimephales promelas (Sazan yavrusu) - 108,8 - 240,4 mg/l - 96,0 h
12.2
Kalıcılık ve nitelik kaybı
uygun veri yoktur
12.3
Biyolojik birikim potansiyeli
uygun veri yoktur
12.4
Topraktaki hareketliliği
uygun veri yoktur
Aldrich - T39853
Sayfa 6 nin 7
12.5
PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
uygun veri yoktur
12.6
Diğer olumsuz etkiler
Sudaki yaşam için zararlıdır.
13.
ATIK TEDBĠRLERĠ
13.1
Atık arıtma yöntemleri
Ürün
Artıkları ve tekrar kazanımı mümkün olmayan çözeltileri, bir atık firmasına vermeyi teklif ediniz.
Kirli paket
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz.
14.
TAġIMA BĠLGĠLERĠ
14.1
UN numarası
ADR/RID: 2078
IMDG: 2078
IATA: 2078
14.2
BM'e özgü nakliyat adı
ADR/RID: TOLUENE DIISOCYANATE
IMDG:
TOLUENE DIISOCYANATE
IATA:
Toluene diisocyanate
14.3
Nakliyat tehlike sınf(lar)ı
ADR/RID: 6.1
IMDG: 6.1
IATA: 6.1
Paketleme grubu
ADR/RID: II
IMDG: II
IATA: II
Çevreye olan tehlikeleri
ADR/RID: hayır
IMDG Marine pollutant: no
IATA: no
14.4
14.5
14.6
Kullanıcı için özel önlemler
uygun veri yoktur
15.
DÜZENLEME BĠLGĠLERĠ
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
15.1
Madde veya karıĢıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar
uygun veri yoktur
15.2
Kimyasal Risk Değerlendirmesi
uygun veri yoktur
16.
DĠĞER BĠLGĠLER
Ek bilgi
2011. Her hakkı saklıdır. Sigma-Aldrich Şirketi, sadece kurum içi amaçlarla kullanılmak kaydıyla sınırsız
sayıda baskılı çıktı şeklinde çoğaltılmasına izin vermektedir.
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup
sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi
birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün
için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir
garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Sigma-Aldrich Inc., ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle
temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Ek satış şart ve hükümlerini faturanın
veya ordinonun arkasında bulabilirsiniz.
Aldrich - T39853
Sayfa 7 nin 7
Download

Safety Data Sheet