ADLİ KİMYA VE ADLİ TOKSİKOLOJİ DOKTORA TEZLERİ
Emrah DURAL, 2014, Sildenafil düzeylerinin, Pulmoner Arteriyal Hipertansiyon
Hasta Plazmalarında Kromatografik Yöntemle Belirlenmesi ve “Bitkisel Kökenli”
Ürünlerde
İllegal
Varlığının
Araştırılması,
Prof.
Dr.
Gülseren
KARABIYIKOĞLU
Bayram YÜKSEL, 2013, Mesleki Olarak Metallere Maruz Kalan İşçilerin
Biyolojik Örneklerinde Arsenik Düzeyleri, Doç. Dr. Zeliha KAYAALTI
Nilgün ŞEN, 2013, Asit ve Nitro Grubu İçeren Organik Patlayıcı Maddelerin
Termal Analiz Yöntemleri ile İncelenemesi ve Yüksek Basınçlı Sıvı
Kromatografisi (HPLC) Kullanarak Analiz Olanaklarının Araştırılaması, Prof. Dr.
Orhan ATAKOL
İlknur YAVUZ, 2013, Kurşuna Maruz Kalan Bireylerde Lenfosit DNA Hasarının
Belirlenmesi, Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Deniz TEKİN, 2013, Maternal Metallotiyonein Polimorfizminin Anne Biyolojik Materyali
Metal Düzeyleri Üzerine Etkisi, Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Ayşegül BACAKSIZ, 2012, Organik Çözücülere Maruz Kalan Bireylerde Lenfosit DNA
Hasarının XRCC1 ve XRCC3 Gen Polimorfizmleri ile İlişkisi. Prof. Dr. Gülin GÜVENDİK
İsmail Hakkı AKINCI, 2012, Kan Bankası Donörlerinden Alınan Kanlarda Toksik Metal ve
İz Element Düzeyleri, Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Miyase ODABAŞI, 2011, Divalen Metal Taşıyıcısı Gen Polimorfizminin Metal
Maruziyetinde Kurşun ve Demir Düzeylerine Etkisi, Prof. Dr. İsmail KURT
Vügar ALİYEV, 2011, Plasenta ve Anne Biyolojik Örneklerinde Arsenik Düzeyinin
Belirlenmesi ve Glutatyon S Transferaz Polimorfizminin Arsenik Düzeyine Etkisi, Doç. Dr.
Birsen KAPLAN
Engin TUTKUN, 2011, Organik Çözücülere Maruz Kalan İşçilerde Hippürik Asit Düzeyleri
ile Biyokimya ve Hemogram Verilerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Tülin
SÖYLEMEZOĞLU
Seda ZENGİN SUNAY, 2010, Paraoksanaz Polimorfizminin ve Paraoksanaz Enzim
Aktivitesinin Pestisitlere Maruz Kalan Bireylerde Araştırılması, Prof. Dr. Halil GÜMÜŞ
Serap YALÇIN, 2010, IL-6 Polimorfizminin Doku Metal Düzeylerine Etkisi, Prof. Dr. Tülin
SÖYLEMEZOĞLU
Alper CAN, 2010, Sülfonil ve Fenil Üre Grubu Herbisidlerin Toksisitesinin Kantitatif Yapı
Toksisite İlişkileri Hesaplamaları ile Belirlenmesi, Prof. Dr. Gülin GÜVENDİK
Fatma CAN, 2009, Aterosklerotik Kardiovasküler Hastalığı Olan Bireylerin Kanlarında
Toksik Metal Düzeyleri, Prof. Dr. Halil GÜMÜŞ
Özgür ÖZTAN, 2009, Plasental Toksik Metal ve İz Element Düzeyleri, Prof. Dr. Gülay
KURTAY
Volkan ERCAN, 2009 Alkol Bağımlılarında İz ve Esansiyel Elementlerle Bazı Toksik
Metallerin Düzeyleri, Prof. Dr. Yıldırım B. DOĞAN
Görkem MERGEN, 2008, Otopsi Kemik Dokusu Örneklerinde Toksik Metal ve İz Element
Düzeylerinin Belirlenmesi ve Metallotiyonein Gen Polimorfizmi ile İlişkisinin Araştırılması,
Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Ayça DOĞAN, 2008, Kronik Böbrek Yetmezliğinde Hemodiyalizin Kan, Kurşun,
Kadmiyum, Çinko ve Bakır Düzeylerine Etkileri, Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Hınç YILMAZ, 2008, Otopsi Böbrek Dokusu Örneklerinde İz Element ve Toksik Metal
Düzeyleri, Doç. Dr. Bülent YALÇIN
Servet Birgin İRİTAŞ, 2008, Otopsi Sonucu Alınan Karaciğer Doku Örneklerinde
Kadmiyum, Kurşun, Bakır ve Çinko Düzeyleri, Prof. Dr. Mevlüt ERTAN
Aybike DİP, 2008, Otopsi Olgularında Alınan Kalp Dokusu Örneklerinde İz Element ve
Toksik Metal Düzeyleri, Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Sevda (SAİN) DÜLGER, 2008, Amfetamin Türevleri İçeren yasa Dışı Üretilmiş Tabletlerin
Kromatografik ve Spektroskopik Yöntemlerle Analizleri, Prof. Dr. Gülin GÜVENDİK
Zeliha KAYAALTI, 2007, Metallotiyonein Promotor Bölge Polimorfizminin Toksik Metal
ve İz Element Düzeylerine Etkisi, Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Şebnem Şefika ÇEÇEN, 2006, Alkol Düzeyi Belirleme Yönteminin Validasyonu ve
Toplumumuzda Alkol Metabolize Eden Enzim Polimorfizmi, Prof. Dr. Tülin
SÖYLEMEZOĞLU
Elife ÇOPUR, 2006, Haşhaş Kapsüllerinde Bazı Metallerin Atomik Absorbsiyon
Spektrofotometre Yöntemi ile Saptanması ve Orjin Belirlemede Önemi, Prof. Dr. Tülin
SÖYLEMEZOĞLU
Selçuk YAKIŞTIRAN, 2004, Akut Zehirlenmelerde Bazı İlaçların Belirlenmesi, Prof. Dr.
Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Mustafa DÖNMEZ, 2004, Doküman İncelemelerinde Bilgisayar Yardımıyla Geliştirilen Yeni
Bir Yöntem, Prof. Dr. Nevin VURAL
Nuri İDİZ, 2003, Alkol Bağımlılığında Sialik Asidin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Gülin
GÜVENDİK
Gülhan CENGİZ, 2003, Kokain Toksisitesinde Serbest Radikallerin Rolü ve Kokainin
Toksikolojik Analizi, Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Banuçiçek YÜCESAN, 2002, Trafik Kazaları ve Travma Kurbanlarında Bağımlılık Yapan
Maddelerin Araştırılması, Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Rukiye DOĞANYİĞİT, 1999, Aromatik Hidrokarbonların Mesleki Maruziyetinin Biyolojik
ve Çevresel Olarak İncelenmesi, Prof. Dr. Nevin VURAL
Meral YENİOVA 1999, Poliklorlu Bifenillerin Biyolojik ve Çevresel İzlenmesi, Prof. Dr.
Nevin VURAL
ADLİ KİMYA VE ADLİ TOKSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
Selda SERT, 2013, Kurşunun Anne Kanı, Plasenta ve Kordon Kanındaki Düzeylerine Delta
Aminolevülinik Asid Dehidrataz Polimorfizminin Etkisi, Doç. Dr. Zeliha KAYAALTI
Gözde MASATCIOĞLU, 2012, Toplumumuzda Göz Rengini Belirleyen HERC2 Gen
Polimorfizminin Yaygınlığının Araştırılması, Doç. Dr. Zeliha KAYAALTI
Yasemin KARTAL, 2012, HERC2 Gen Polimorfizminin Göz Rengi üzerine Etkisi, Doç. Dr.
Zeliha KAYAALTI
Burçin KOÇ, 2012, Bazı Fitalatların Düzeylerinin Biyolojik Sıvı Örneklerinde Belirlenmesi,
Yrd. Doç. Dr. Zeliha KAYAALTI
Halim TOPAL, 2012, 3,4,metilendioksimetamfetamin (MDMA) İçeren Tabletlerin Kimyasal
ve Fiziksel Özellikleri Kullanılarak Kataloglandırılması, Yrd. Doç. Dr. Zeliha KAYAALTI
Murat BOZALAN, 2011, Oyuncaklarda Kurşun Düzeyinin Atomik Absorbsiyon
Spektrometre ile Tayini, Prof. Dr. Gülin GÜVENDİK
Esma SÖYLEMEZ, 2011, Sigara Kullananlarda Kan Kadmiyum Düzeyi ve Lenfosit DNA
Hasarının belirlenmesi, Prof. Dr. Halil GÜMÜŞ
Derya SÖYLEMEZ, 2011, Talasemi Hastalarında DMT-1 Polymorfizminin Kan Kurşun ve
Demir Düzeyleri ile İlişkisinin Araştırılması, Doç. Dr. Birsen KAPLAN
Bilge Cansu SOYLAR, 2010, Plasenta Dokusunda Nikel Düzeyinin Belirlenmesi, Doç. Dr.
Birsen KAPLAN
Fatma Zeynep ÇUHADAROĞLU, 2010, Organik Çözücü Maruziyetinde İdrarda Hippürik
Asit Düzeyinin Belirlenmesi, Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Eda EMER, 2009, Yüksek Doz Sibutramin Uygulamasının Serum Serotonin, Plazma
Noradrenelin ile Karaciğer, Böbrek, Böbreküstü Bezi, Çinko ve Demir Düzeylerine Etkisi,
Doç. Dr. Birsen KAPLAN
Gülsüm GÜL, 2009, Diklofenak Sodyum’un Plazmada Analiz Yönteminin Geliştirilmesi ve
Konsantrasyon Değişimlerinin İzlenmesi Prof. Dr. Gülin GÜVENDİK
Bayram YÜKSEL, 2009, Saç Örneklerinde Arsenik Düzeyinin Belirlenmesi, Prof. Dr. Tülin
SÖYLEMEZOĞLU
Seda KAYA, 2008, Otopside Alınan Beyin Örneklerinde Civa ve Kurşun Düzeylerinin
Belirlenmesi. Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Emrah DURAL, 2008, Klozapinin Biyolojik Materyallarden Analiz Yöntemi Prof. Dr. Halil
GÜMÜŞ
Zülfikar EVREN, 2008, Postmortem Kan Etanol Düzeyinin Toksikolojik Analizi ve Adli
Tıpta Önemi, Prof. Dr. Mevlüt ERTAN
Adem EKTİ, 2008, İdrar, Tükürük ve Solunum Havasında Alkol Düzeyinin Belirlenmesi ve
Karşılaştırılması, Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Bülent ÇAKAR, 2006, Head-Space Gaz Kromotografik Yöntemle Biyolojik Sıvılarda Toluen
Analizi, Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Vügar ALİYEV, 2006, Sigara İçenlerde Oksidatif Stres Göstergelerinin Değerlendirilmesi,
Prof. Dr. Şahan SAYGI
Serap YALÇIN, 2006, Kronik Alkol Kullanımında Protein Karbonil Düzeylerinin
Belirlenmesi ve diğer Biyogöstergelerle Birlikte Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Yıldırım B.
DOĞAN
Zeliha KAYAALTI, 2004, Sigara İçimine Bağlı Mitokondriyal DNA Mutasyonları, Prof. Dr.
Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Görkem MERGEN, 2003, Benzodiazepinlerin Toksikolojik Analizleri, Prof. Dr. Tülin
SÖYLEMEZOĞLU
Tuğba HÜNKAR, 2002, Streptozotosin-Diyabetik Sıçanlarda Oksidatif Stresle İlişkisi,
Metabolik, Vaskuler ve Myokardiyal Değişmeler Üzerinde Balık Yağı Tedavisinin Etkileri,
Doç. Dr. Çimen KARASU
Aybike DİP, 2001, Arsenik toksisitesinde serbest radikaller ve antidot çalışmaları, Doç. Dr.
Şahan SAYGI
Şebnem Şefika ÇEÇEN 2001, Paraquat Toksisitesinde N-Asetil Sisteinin Koruyucu Etkisi,
Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Raşit POYRAZ, 1998, Uyuşturucu Maddelerin Renk Testleri (Spot Testler) ve İnce Tabaka
Kromotografisi ile Tanımı, Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
İsmail ÇEBİ, 1998, Gözeneksiz Yüzeyler Üzerindeki Latent Parmakizlerinin Siyanoakrilat
Esterleri ile Geliştirilmesi, Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Ferah ELDEM, 1998, Altın Madenciliğinde Siyanürün Kullanım Şekli ve Çevresel Etkisi,
Prof. Dr. Nevin VURAL
Gülhan CENGİZ, 1997, Parasetamolun Toksikolojik Analizi Plazma ve Doku Lipid
Peroksidasyonuna Etkisi, Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Nergiz Hacer AKSOY, 1997, Aspirinin Toksikolojik Analizi ve Serbest Radikallerle Etkisi,
Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Derya KORKMAZ, 1997, Türkiyede Yaygın Olarak Kullanılan Fişek Barutlarının (Bumansız
Barut) GC/MS Analizleriyle Karşılaştırılması, Prof. Dr. Nevin VURAL
Nuray BAHARDOĞAN, 1996, Metilalkol Zehirlenmelerinde Biyolojik Materyalde
Biyokimyasal Değişikliklerin İncelenmesi, Prof. Dr. Nevin VURAL
Saadet AKSAÇ, 1996, Postmortem Kanda Bazı Endojen Maddelerin (Alkollerin) Oluşumun
Adli Tıp Açısından Araştırılması. Prof. Dr. Nevin VURAL
Nalan ALİKAŞİFOĞLU, 1995, Postmortem Kanda Kolinestraz Aktvite Tayinin Adli
Toksikoloji Açısından Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Nevin VURAL
Nur AKPOLAT, 1994, Türkiye’de Zehirlenme Olgularının
Çerçevesinde İstatiksel Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Nevin VURAL
Bilgisayar Programı
Şenay KÜPÇÜ, 1993, Sık Zehirlenme Nedeni Olan İlaçların Terapötik ve Toksik Kan
Düzeylerinin Araştırılması, Prof. Dr. Nevin VURAL
Serpil KARAYAKA, 1991, Benzodiyezapinlerin Adli Toksikoloji Yönünden Postmortem
Materyalde Kalitatif ve Kantitatif Araştırılması, Prof. Dr. Nevin VURAL
KRİMİNALİSTİK TEZLERİ
Gökhan İbrahim ÖĞÜNÇ, 2010, Havalı Silah Yaralanmaları ve Hukuki Sonuçları, Prof.
Dr. Ali İhsan UZAR
Oğuz KARAKUŞ, 2010, Ankara’da Çıkan Yangınların Kundaklama Açısında
Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Maksut COŞKUN
Mehmet Mustafa YARDIMCI, 2013, El Yazı İncelemelerinde Bağlantılı ve Düz Yazıların
Bireysel Farklılıklarının Araştırılması, Prof. Dr. Gürol CANTÜRK
FİZİK İNCELEMELER ve KRİMİNALİSTİK TEZLERİ
Ahmet Serhat ŞİRİKÇİ, 2013, Veri Kurtarma Açısından Açık Kaynak Kodlu
Yazılımların Karşılaştırılması, Doç. Dr. Nergis CANTÜRK
İbrahim AVLAMAZ, 2012, İstenmeyen ve Suç Unsuru Teşkil Eden E Postaların
Kaynaklarına Ulaşmak İçin E Posta Başlıklarının İncelenmesi, Yrd. Doç. Dr. Mustafa
DÖNMEZ
Hasan Atakan ŞENGÜL, 2012, Ankara 1. çocuk ağır ceza mahkemesinde görülen davaların
incelenmesi ve çocuk suçluluğunun değerlendirilmesi, Doç. Dr. Nergis CANTÜRK
Özcan YILDIZ, 2011, Tuzlu ve Tatlı Sulara Maruz Kalan Deliller Üzerinde Mukayeseye
Elverişli Parmakizi Tespit Edilip Edilmeyeceğinin Analizi, Yrd. Doç. Dr. Mustafa DÖNMEZ
Murat ÖZGER, 2011,Yüzeyler Üzerinde Kalan Alet İzlerinin Alınmasında Kullanılan
Malzemelerin Karşılaştırılması, Yrd. Doç. Dr. Mustafa DÖNMEZ
Emel YARDIMCI, 2011, Karışım DNA Profillerinin İncelenmesi ve Yorumlanması, Doç.
Dr. Birsen KAPLAN
Kamil Ersin ORTAÇ, 2007, Delice Ceza Mahkemelerinde İki Yılda Görülen Davaların
İşlenen Suç Nedenlerine Göre İncelenmesi, Doç. Dr. Muharrem ÖZEN
Hüseyin CENGİZ, 2007, Bilişim Suçu Olarak Çöp Postalar, Bu Konuda Dünyada Hukuki ve
Bilişim Düzenlemeleri Işığında Ülkemizde Yol Haritası, Doç. Dr. Nazife BAYKAL
Suat ÇETİN, 2007, Van İlinde Akaryakıt Kaçakçılığının İncelenmesi, Prof. Dr. Kayhan
MUTLU
Mehmet Yavuz ÜLKÜ, 2007, Helikopterlerin Yaydığı Karbonmonoksit Gazının Kokpit ve
Aprondaki Düzeyinin Belirlenmesi, Doç .Dr. Hatice KÖKTEN
Murat IŞIK, 2007, Facia Kurbanlarının Kimliklendirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve
Uluslararası İşbirliği, Prof. Dr. İzzet DUYAR
Mustafa İlker ÖZTÜRK, 2007, Bilişim Cihazlarındaki Sayısal Delillerin Tespiti ve
Değerlendirilmesinde İş Akış Modelleri
Koray ERGİN, 2007, Helikopter Uçuşlarında İşitme Kayıplarının İncelenmesi, Prof. Dr.
İzzet DUYAR
Taner NOYAN, 2007, Hava Aracı Kaza ve Olaylarında Çevresel Faktörlerin Analizi, Doç.
Dr. Hatice KÖKTEN
Oğuzhan ORAK, 2007, Sayısal Güvenlik Kamera Sistemlerinden Elde Edilen Görüntüler
Üzerinde Görüntü Onarma Tekniklerinin Uygulanması, Yrd. Doç. Ziya TELATAR
Ömer KARAKUŞ, 2006, Hava Aracı Kaza Kırımlarında İnsan Faktörünün Araştırılaması,
Prof. Dr. Maksut COŞKUN
Kubilay SAY, 2006, Bilişim Suçlarında Elde Edilen Delillerin Olay Yerinden Toplanması ve
Laboratuvarda İncelenmesi, Doç. Dr. Mehmet ÖZCAN
Onur ÇOĞAN, 2006, Çocuk Suçluluğunun Nedenleri ve Edirne Ceza Mahkemelerinde
Açılan davaların Bu Yönden İncelenmesi, Prof. Dr. Hayati HAZIR
Uğur ESENTUR, 2006, Devlet Aleyhine Suç İşleyenlerin Sosyo-Ekonamik Özellikleri, Prof.
Dr. Kayhan MUTLU
Salih SALA, 2006, Döküman İnceleme Uzmanlarına İmza İncelemeleriyle İlgili Yeterlilik
Testlerinin Uygulanması Üzerinde Bir Araştırma, Prof. Dr. Maksut COŞKUN
Oğuz KARAKUŞ, 2006, Parmakizi Porlarının Bir Kimlik Tespit Yöntemi Olarak
Değerlendirilmesi: Poroskopi, Prof. Dr. Maksut COŞKUN
Serap YEŞİLYURT, 2006, Yüzün Yeniden Yapılandırılmasında Burun Tiplerinin Önemi ve
Ankara İlinde Burun Tiplerinin İncelenmesi, Prof. Dr. Erksin GÜLEÇ
Serkan KARAGÖZ, 2006, Adli Amaçlı Görüntü Onarma İçin Kullanılan Sayısal
Süzgeçlerin İncelenmesi ve Tasarımı, Yrd. Doç.Dr. Ziya TELATAR
Ender ÖZCAN, 2006, Kesme Tekniklerinde Kullanılan Doğrusal Boşluklu Patlayıcı
Kaplarında Optimum Ayak Mesafelerinin Araştırılması, Prof. Dr. Gülin GÜVENDİK
Levent İÇÖZ, 2005, Öldürücü Olmayan Silahların Toplum Sağlığı ve Kolluk Kuvvetleri
Açısından Etkileri ve Klasik Silahlarla Karşılaştırılması, Prof. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ
Cemil TOPRAK, 2005, Hava Aracı Kazalarında Olay Yerinin İncelenmesi, Prof. Dr. Kayhan
MUTLU
Uğur ŞEN, 2005, Kısa Namlulu Tabancalarla Meydana Getirilmiş Olaylarda Elbisedeki Giriş
Deliğindeki Atış Artıklarının İncelenmesiyle Mesafe Tayininin Araştırılması, Doç. Dr. Yaşar
BİLGE
Öztürk CANER, 2005, Türkiyede Haşhaş Ekim Alanlarının ve Miktarlarının Uzaktan
Algılama Sistemi Yardımıyla Elde Edilen Kızılötesi Fotoğraflar Kullanarak Tespit Edilmesi,
Prof. Dr. Maksut COŞKUN
Sedat BÜLBÜL, 2005, Şüpheli İncelemelerinde Kullanılan Spektroskopik Yöntemlerin
Karşılaştırmalı İncelenmesi, Prof. Dr. Durdu Mehmet ZENGİN
Özlem KARSLI, 2005, Farklı Fiziksel Koşullarsa Kalan Belgeler Üzerindeki Mavi
Tükenmez Kalem Mürekkeplerinin Spektroskobik Yöntemler ve Ince Tabaka
Kromotografisiyle Analizi, Doç. Dr. Hatice KÖKTEN
Erol ULAŞ, 2005, 1999-2003 Yılları Arasında Ankara İlinde Meydana Gelen Hırsızlık
Olaylarında Elde Edilen Parmak İzleri ve Diğer Delillerin Analizi, Prof. Dr. Kayhan MUTLU
Hüseyin KANAT, 2004, Askeri Ceza ve Tutukevindeki Tutuklu ve Hükümlülerin
Sosyoekonomik Durumları, 2004, Prof. Dr. Kayhan MUTLU
Baycan GÖRÜCÜ, 2004, Görünmez Parmakizlerinin Görünür Hale Getirilmesinde
Kullanılan Normal Toz, Manyetik Toz, Normal Fluoresant Toz ve Manyetik Fluoreasant
Tozun Etkinliklerinin Karşılaştırılması, Yard. Doç. Dr. Cemal ATAKAN
Metin ERGİN, 2004, El Yapısı Patlayıcı Madde Düzeneklerinin Zararsız Hale
Getirilmesinde Su Topu Kullanımı ve Etkinliği, Doç. Dr. Şahan SAYGI
Ümit GÜNEY, 2004, Trafik Suçlarının Değerlendirilmesinde Parmak İzi Alımının
Gerekliliği Hakkında Bir Araştırma, Doç. Dr. Yaşar BİLGE
Nizam KABAR, 2003, Banknotlardaki Güvenlik Unsurları ve Türk Banknotlarının Euro ve
Dolar İle Karşılaştırmalı İncelenmesi, Doç. Dr. Yaşar BİLGE
Mustafa YARDIMCI, 2003, Adli El Yazısı İncelemelerinde Kaligrafik Özellik Gösteren
Harf Karakterlerinin Yapılışlarına Göre Sınıflandırılması, Doç. Dr. Şahan SAYGI
Arif BOZBIYIK, 2003, Antropometrik Veriler Kullanılarak Fotoğrafların Karşılaştırılması,
Prof. Dr. Ayla SEVİM
Gürkan EKER, 2003, Karapara, Karaparanın Aklanması ve Topluma Zararları, Prof. Dr.
Kayhan MUTLU
Cem YÜKSEL, 2003, Aynı Sözcenin Ardışık Sesletimi Durumunda İçinde Bulunan
Ünlülerin Ses Bilimsel Parametreleri Arasındaki Tutarlılık Derecesinin İncelenmesi, Yard.
Doç. Dr. Hakkı Gökhan İLK
Gökhan ÖĞÜNÇ, 2003, Tabanca Ve Tüfek Mermi Çekirdeklerinin Neden Olduğu
Tahribatların Simüle Edilmesi ve Ara Hedef Durumlarının Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Yaşar
BİLGE
Hasan BÜKER, 2003, İki Boyutlu Ayakkabı İzlerinin Geliştirilmesinde ve Alınmasında
Fiziksel Yöntemlerin Karşılaştırılması, Doç. Dr. Ömer YAVAŞ
Arkın EKEN, 2003, Yangın Olaylarında Olay Yeri İncelemesi, Prof. Dr. Kayhan MUTLU
Murat SEVİM, 2002, Adli İmza İncelemelerinde Kişisel Sapmaların Belirlenmesi ve İnkar
Kastıyla Atılan İmzaların İncelenmesi, Doç. Dr. Şahan SAYGI
Mehmet İrfan GÖZEN, 2002, Ateşli Silah Kovanlarının Arşivlenmesi ve
Karşılaştırılmasında Üç Boyutlu Görüntü Analiz Sisteminin Kullanılması, Doç. Dr. Yaşar
BİLGE
Mehmet SEVİM, 2002, Parmak İzi Gruplarının Dağılımının ve Dizilişinin Araştırılması,
Yard. Doç. Dr. Cemal ATAKAN
Erdal SARIBEY, 2002, Türkiye’de Üretilen ve Seri Numaraları Ardışık Olan Silahlarda
Balistik İzlerin Karşılaştırılması, Yard. Doç. Dr. Cemal ATAKAN
Ercan SEYHAN, 2002, Patlayıcı Maddelerin Etkisiz Hale Getirilmesinde X-Ray
Cihazlarının Kullanımı ve Etkinliği, Doç. Dr. Hatice KÖKTEN
Hakan BEYAZ, 2002, Seyahat Belgelerinde Sahteciliklerin ve Bunların Tespitinde
Bilgisayarlı Arşiv Sistemlerinin Kullanılması, Prof. Dr. Maksut COŞKUN
Hüseyin YAŞLI, 2002, Adli Olaylarda Video İmaj İşleme Teknikleri, Prof Dr. Maksut
COŞKUN
M. Cem ÇUBUK, 2002, Olay Yerindeki Delillerin Mor Ötesi Şık ile Tespiti, Doç. Dr. Şahan
SAYGI
Burhanettin CİHANGİROĞLU, 2002, Gözenekli Yüzeyler Üzerindeki Parmak İzlerinin
Görünür Hale Getirilmesi, Doç Dr. Şahan SAYGI
Mustafa MERCAN, 2002, Kovan Üzerindeki Balistik İzlerden Silah Markalarına Ulaşılması,
Prof. Dr. Nevin VURAL
Metin YERLİKAYA, 2002, Ateşli Silahların Karekteristik İzlerinde Kullanımı Sonucunda
Oluşan Değişikliklerin İncelenmesi, Doç. Dr. Yaşar BİLGE
Hüseyin KARA, 2002, Ayakkabı İzlerinin Kriminalistik Açıdan İncelenmesi, Prof. Dr. Nevin
VURAL
Eray GÜÇLÜER, 2002, Türkiyedeki Kriminal Eğitimi ve Laboratuvar Uygulamalarının Bu
Alanda Gelişmiş Ülkelerle Karşılaştırılması, Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Mustafa ATAY, 2001, Kazınmış Numaraları Restore Etme Yöntemlerinin Kaçak Otoların
Tespitinde Kullanımına İlişkin Çalışma, Prof. Dr. Nevin VURAL
Ekrem MALKOÇ, 2001, Adli Amaçlı Konuşma ve Konuşmacı Tanımadaki Etmenlerden
Biri Olarak Prosody (Bürün) Öğeleri, Prof. Dr. İclal ERGENÇ
Bahadır AKÇAM, 2001, Türkiye’de Delil Veri Tabanlarının Oluşturulması Üzerine Politika
ve Teknik Alt Yapı Analizi, Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Sinan ŞEN, 2001, Patlama Sonrası Olay Yerinde İnceleme, Doç .Dr. Hatice KÖKTEN
Hasan Hüseyin ÇALI, 2001, Makine Yazıları Üzerine Bir Araştırma ve Adli Olaylarda
Makine Yazıları İncelemesi, Doç. Dr. Yaşar BİLGE
İ. Altay UZGÖREN, 2001, Dünyada ve Türkiyede Uyuşturucu Sorunu, Prof. Dr. Tülin
SÖYLEMEZOĞLU
Nihat AKÇAY, 2000, Patlayıcı Maddelerin (Bombaların) Zararsız Hale Getirilmesinde
Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması, Prof. Dr. Nevin VURAL
İdris SEYMAN, 2000, Uyuşturucu Sorunu ve Türkiyedeki Boyutları, Prof Dr. Tülin
SÖYLEMEZOĞLU
Ramazan YALÇINKAYA, 2000, Suç
Yorumlanması, Prof. Dr. Çelik TARIMCI
İşlenen Yerlerde Bulunan Alet
İzlerinin
Nevcivan AÇILKAN, 2000, Işık Kaynaklarının Parmak İzi İncelemelerinde Kullanılması,
Doç.Dr. Hatice KÖKTEN
Mehmet AKGÜN, 2000, Görünmeyen Parmak İzlerinin Vakum Metal Çökeltme Tekniği ile
Belirlenmesi, Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Mesut DEMİRAĞ, 2000, Adli Doküman İncelemelerinde Klasik Yöntemle Video Spektal
Yöntemleri Uygulamasının Karşılaştırılması, Doç. Dr. Hatice KÖKTEN
İzzet LOFÇA, 1999, Pasaport, Vize ve Kimlik Sahteciliğiyle Mücadelede Yöntemler, Prof.
Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Şener ÖZDEMİR, 1999, Manuel Parmakizi Sisteminin Bilgisayar Sistemine Adaptasyonu ve
Karşılaştırılması, Prof. Dr. Nevin VURAL
Levent BAYRAM, 1999, Konuşmacı Tanımada Ses Çözümleme Yöntemleri ve Adli
Olaylarda Kullanılması, Prof. Dr. İclal ERGENÇ
Cem Mehmet ÇETİN, 1999, Olay Yeri İncelemelerindeki Kan Lekelerinin Yorumlanması,
Prof. Dr. Nevin VURAL
Mehmet OR, 1999, Türk Mevzuatında Polisin Silah Kullanma Yetkisi ve Toplumsal Olayları
Kontrol Altında Tutmada Kullanılan Kimyasal Maddeler, Prof. Dr. İbrahim TUNALI
Battal Gazi ÖRÜMCEK, 1998, 1984-1997 Tarihlerinde Tutulan Zabıtlara Göre Tespit
Edilen Terör Olaylarında Kullanılan Patlayıcı Maddelerin Miktarı, Çeşiti, Bunların Tesir
Derecesi, Ölen ve Yaralanan Şahıslardaki Etkilerin Dair Bir İnceleme, Prof. Dr. İbrahim
TUNALI
Cem Ahmet DÖNMEZ, 1998, Av Tüfekleri İle Kumaş Üzerine Yapılan Atışlarda Basınç
Makinesi Kullanarak Atış Artıklarının Filtre Kağıdı Üzerine Aktarılması ile Atış Uzaklığının
Belirlenmesi, Prof. Dr. İbrahim TUNALI
Harun BOZKURT, 1996, Olay Yeri İncelemesi Sonucu Elde Edilen Ayak İzi İle İlgili
Bulgulardan Boy, Yaş, Ağırlık, Cinsiyet, Tespiti Hakkında Bir Araştırma, Doç. Dr. Özer
KENDİ
Turgay Atakan ÖZDEMİR, 1995, Olay Yeri İncelemelerinde Ateşli Silahların Kullanımı
Sonucunda Mermi Çekirdeklerinin Camlarda Meydana Getirmiş Olduğu Deliklerin Ve
Çatlakların Boyutlarının İncelenerek Atış Mesafeleri Ve Yönünün Tespit Edilip
Edilemeyeceğine Yönelik Bir Araştırma, Prof. Dr. İbrahim TUNALI
Osman BALCI, 1995, İmza ve yazılarının sahteciliklerinin araştırılması, Prof. Dr. Nevin
VURAL
Cengiz ŞENOCAK, 1993, Kısa Namlulu Ateşli Silahların Balistik İncelemesinde
Değerlendirilen İzlerin Kasten veya Kullanım Neticesinde Değişime Uğramasını İnceleyen
Bir Araştırma, Prof. Dr. İbrahim TUNALI
Hüdai SAYIN, 1993, Suç Yeri İnceleme Sürecinin Hukuki ve Teknik Açıdan Değeri
ADLİ BİYOLOJİ DOKTORA TEZLERİ
Cenk GÜNER, 2011, Arkeolojik İnsan Kemiklerinde Toksik Metal ve İz Elementlerin
Analizi: Örentepe ve Resuloğlu Örnekleri, Doç. Dr. Ayhan ERSOY
Aysun BALSEVEN ODABAŞI, 2009, Genelev Kadınlarının Cinsel Yolla Bulaşan
Hastalıkları ve Bilgi Düzeyleri, Prof Dr. Yaşar BİLGE
Ali AÇIKGÖZ, 2008, İnsan Cesetleri Üzerinden Toplanan Entomolojik Delillerle Ölüm
Zamanı Tayini, Prof. Dr. ÖZER KENDİ
İpek ŞAVAŞÇIOĞLU KESKİN, 2007, Zekai Tahir Burak Doğumevi Cinsel Temasla Geçen
Hastalık Araştırma Polikliniği Hastalarında HPV DNA’sının Araştırılması ve Genotiplemesi,
Doç. Dr. Özer KENDİ
Yeşim Doğan ALAKOÇ, 2007, Diş Dokularında DNA Analizi ile Cinsiyet Tayini ve
Sonuçların Odontometrik Veriler ile Karşılaştırılması, Prof. Dr. Sema AKA
Sabri CANDAR, 2002, Kızılay Kan Merkezinden Alınan 100 Kanda, Lewis Fakto- runun
Oranı Hakkında Yapılan Bir Araştırma, Prof. Dr. İbrahim TUNALI
Ayşin TUĞ, 2001, Tükrük Lekelerindeki ABO Grup Özelliği Taşıyan Antijenlerın
Dayanıklılığı, Prof. Dr. İbrahim TUNALI
H. Nihal AÇIKGÖZ, 1998, Kan Lekesinden AB0 Grubu Tayininde Absorbsiyon -İnhibisyon
ve Absorbsiyon-Elusyon Metodlariyla Grup Tayininde Etki Eden Çevresel Faktorlerin
Araştırılması, Doç. Dr. Özer KENDİ
ADLİ BİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
Serkan SELÇUK, 2010, Adli Entomoloji, Adli Entomolojik Bulguların Delil Değeri Kolluk
Güçlerinin Adli Entomolojiye Bakış Açısı Jandarma Örneği, Doç. Dr. Gürol CANTÜRK
Murat Eser AKYÜREK, 2010, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine Müracaat Eden Sağlıklı
Gönüllülerde 10 STR Lokusunun Allel Sıklığı, Doç. Dr. Gürol CANTÜRK
Okan BAKŞİ, 2010, Formaldehit ile Fiske Edilmiş Psoas Kası ve Karaciğer Dokularından
DNA Ekstraksiyonuna Zamanın ve Metodun Etkisi Hakkında Bir Çalışma, Prof. Dr. Yaşar
BİLGE
Ömer İren KIZILÖZ, 2006, Kan Lekesine Modeline Göre Kanın Yükseklik ve Düşme
Açısının Hesaplanması, Prof. Dr. Özer KENDİ
Nergiz ÖZGÜÇ DEMİRTAŞ, 2006, Yöresel peynirlerde Aflatoksin M1 düzeylerinin yüksek
performanslı sıvı kromotografisi yöntemiyle belirlenmesi, Prof. Dr. Tülin
SÖYLEMEZOĞLU
Hatice ÖZCAN, 2006, Ankara’nın Abidinpaşa, Birlik ve Koru Mahallelerindeki Atmosferik
Polenlerin Karşılaştırılması, Doç. Dr. Yaşar BİLGE
Aslı Doğan, 2006, Elin İkinci ve Dördüncü Parmak Uzunluk Oranının Saldırganlık ve Öfke
İlişkisinin Araştırılması, Doç. Dr. Yaşar BİLGE
Bilge BİŞKİN (MURAT), 2005, Toplumumuzda Aldehit
Polimorfizminin Araştırılması, Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Dehidrogenaz
Enzim
Aslı DEMİR, 2005, İnsan karaciğer dokusundan ADH Aktivitesinin Tayini, Doç. Dr. Yaşar
BİLGE
Okan AKÇAY, 2005, Çankırı İline Bağlı Eldivan, Ilgaz ve Yapraklı İlçelerinden Alınan
Yüzey Toprak Örneklerinden, Asetoliz ve Wodehouse Metoduyla Hazırlanan Polen
Preparatlarının İncelenmesi, Doç. Dr. Özer KENDİ
Ebru İBİŞ, 2004, Semen Lekesinde ABO Grup Tayininde Absorbsiyon-Elüsyon ve
Absorbsiyon-İnhibisyon Metodlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Yaşar BİLGE
Süheyla İŞBACAR, 2004, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çıkan Yemeklerde
Salmonella Araştırılması, Prof. Dr. Derya AYSEV
Ayşe AKBIYIK, 2000, Kan Lekelerinde M ve N Antijenlerinin Dayanıklılık Süresi Hakkında
Bir Araştırma, Prof. Dr. İbrahim TUNALI
Saniye BALOĞLU, 1994, Mekonyum Lekelerinin Yabancı Maddelerle Karışımı Halinde Bu
Maddelerin Danstre Metodunu Etkileyip Etkilemediği Hakkında Bir Araştırma Doç. Dr. Özer
KENDİ
Aysel CEYLAN, 1994, Süt Ağzı Lekelerinde (Kolostrum) Yabancı Maddeler
Karşılaştırıldığında, Bu Maddelerin Grup Tayinini Etkileyip, Etkilemeyeceği Hakkında Bir
Araştırma, Doç. Dr. Özer KENDİ
Özden BASMACI, 1993, Teicmann-Hemin Billurlarının Oluşumuna Tesir Eden Muhtelif
Maddeler Üzerine Bir Araştırma, Prof. Dr. İbrahim TUNALI
Sabri CANDAR, 1993, Kan Lekelerinin Muhtelif Lekelerle Karışması Halinde Adler
Reaktifinin Hassasiyetinde Azalma Olup Olmadığı Hakkında Bir Araştırma, Prof. Dr. İbrahim
TUNALI
H. Nihal AÇIKGÖZ, 1991, Adli Tıp Açısından Kılların Önemi ve Cinsiyet Tayininde Saç
Kılları Kalınlığının Rolü, Prof. Dr. İbrahim TUNALI
ADLİ PSİKOLOJİ DOKTORATEZLERİ
Canan GÜRSEL(ÖZSÖZ), 1995, 13-19 Yaş Grubunda Suça Eğilimin Araştırılması, Prof.
Dr. Yıldız KUZGUN
Rüchan KARTALLAR, 1996, Anti Sosyal Davranış Ölçeğinin Geliştirilmesine Yönelik Bir
Çalışma, Doç Dr. Refia PALABIYIKOĞLU
Gülçin DEMİR 1996, Hükümlülerde Davranış Bozukluklarının Görülme Sıklığı İle İlgili Bir
İzleme Çalışması, Prof. Dr. Yıldız KUZGUN
Sezgin Aydın KIZILKAYA, 1995, Hükümlü Sorunları Tarama Envanteri Geliştirilmesi,
Güvenirliği Geçerliliği, Doç. Dr. Üstün DÖKMEN
ADLİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
Melike Nuray KORKMAZ, 2013, Mükemmeliyetçilik, Politik Yönelim ve Dünya
Görüşünün Suça ve Suçluya Yönelik Tutumlar Üzerindeki Rolü, Prof. Dr. Gülsen ERDEN
İsmail Altan TÜLÜ, 2010, Tecavüz Suçlarında ve Çocuk Cinsel İstismarcılarında Suç
Analizi, Prof. Dr. Gülsen ERDEN
Merve NAZLIDIR, 2010, Kasten Adam Öldürme ve Teşebbüs Suçlarında Psikososyal
Özeliklerin İncelenmesi: Suç Analizi, Prof. Dr. Gülsen ERDEN
Ayşen LENGERLİ, 2010, Eş Şiddeti Suçu İle İlişkili Olabilecek Psikososyal Faktörlerin
Belirlenmesi ve Suç Analizi, Prof. Dr. Gülsen ERDEN
Gözde Bahar KARS, 2010, Şiddet İçerikli Video Oyunlarının Çocuklarda Saldırganlığa
Etkisi, Yrd. Doç. Dr. Banu YILMAZ
Ebru SİNİCİ, 2009, Trafik Kazaları Sonrasında Gelişen Akut Stres Bozukluğu Bir
Müdahale Tekniğinin Uygulanabilirliği, Doç. Dr. Gülsen ERDEN
Aslı Pehlivan ÖZKAN, 2009, Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Çocuk ve Gençlerin Farik
ve Mümeyyizliklerinin Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Gülsen ERDEN
Tuğba GÖRGÜLÜ, 2009, Tutuklu ve Hükümlü Erkek Bireylerin Depresyon Düzeyleri,
Boyun Eğici Davranışları ve İntihar Olasılıklarının İncelenmesi, Doç. Dr. Şennur TUTAREL
KIŞLAK
Semiha Emel FEYZİOĞLU, 2008, Bağlanma Stilleri, Problem Çözme Becerileri ve
Hükümlülük Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Doç. Dr. Şennur TUTAREL KIŞLAK
Nalan PEKER, 2008, Hükümlü ve tutuklularda madde kullanımı ile suç türü ve psikolojik
belirtiler arasındaki ilişkiler, Doç. Dr. Şennur TUTAREL KIŞLAK
Özlem ÖZBAY, 2008, Öfke Kontrolü Eğitim Programının Etkinliğinin Tutuklu Bir Grup
Ergen Örnekleminde İncelenmesi, Doç. Dr. Gülsen ERDEN
Mustafa SARI, 2007, Türk ve İngiliz Polisinin İfade Alma İşlemlerinin Değerlendirilmesi
Ahmet KUTLU, 2006, Lise Öğrencileri ile Polis Koleji öğrencilerinin Problem Alanlarının
Karşılaştırılması
Fatma UÇAR, 2005, Ergenlerde Suç Davranışının Gerilim Kuramına Göre İncelenmesi
Esra Arda AKBAŞ, 2005, Suç İşleyen Gereksinim ve Öfke Görüntülerinin İncelenmesi
Gül ALPAR, 2005, Olay Sonrası Bilgi ve Tekrarın Görgü Tanığının Bellek Performansı ve
Fenomenolojik Farkındalığı Üzerindeki Etkisi
Hidayet TAŞDÖVEN, 2005, Polislerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Gereksinimlerinin
İncelenmesi
Ebru BASUT, 2004, Suça Yönelen ve Yönelmeyen Ergenlerin Stress Ve Stress İle Başa
Çıkma Kişilik Özellikleri Yönünden İncelenmesi. Doç. Dr. Gülsen ERDEN
Ozan GÖNÜL, 2004, Medeni Hakları Kullanma Yeterliliği Olan ve Olmayan Yaşlıların
Depresyon Düzeylerinin ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi
Gürdoğan DOĞRUL, 2004, Çocuk Ve Suç Ve Basın: Suç Haberlerinin İçerik Analizi
Hayati KORKMAZHAN, 2003, Adli Müşahede Altında Bulunan
ve DSM-IV Tanı
Kriterlerine Göre Anti-Sosyal Kişilik Bozukluğu Tanısı Almış Erkeklerde ve Herhangi Bir
Psikiyatrik Tanısı Almamış Erkeklerde Depresyon ve Ansiyete Düzeylerinin Karşılaştırmalı
Olarak İncelenmesi. Prof. Dr. Sema KANER
Fatmanur BADEMCİ, 2002, Polislerin ve Öğretmenlerin Suç İşlemiş Bireylere Yönelik
Tutumları. Prof. Dr. Sema KANER
Sevilay YILDIRIM BİRDOĞAN, 2001, Üniversite Öğrencilerinin Psikiyatrik Hasta ve
Hastalıklara Yönelik Tutumları.
Birsen ÖZALP, 1993, Nevrotik ve Normal Kadın ve Erkeklerin Empatik Becerilerinin
Karşılaştırılması. Doç. Dr. Üstün DÖKMEN
Mehmet ÜNAL, 1993, Suçlu Ve Suçlu Olmayan Çocukların Uyum Durumları ve Kişilik
Özelliklerinin Karşılaştırılması, Prof. Dr. İbrahim TUNALI
Melek KAYA, 1993, 13-18 Yaşları Arasındaki Suç İşlemiş Ergenlerdeki Psikopatolojik
Belirtilerin Araştırılması, Prof .Dr. Yaşar BAYKUL
Güler Namika BALCI, 1991, İntihar Girişimi Olan Ve Olmayan Ergenlerin Kendini Kabul
Ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması
Download

Tamamlanan Tezler - Adli Bilimler Enstitüsü