GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (1907/2006 sayılı Avrupa Birliği Düzenlemesi - REACH)
Versiyon:N°2 (21/11/2006)
Adı: MACRON-SL-501 - TRMSL501
Tarih: 08/06/2011 Sayfa: 1/4
Revizyon:N°1 (15/06/2005)
Şirket: Houghton Kimya Sanayi A.S. / TR
GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU
1 - MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/GİRİŞİMİN KİMLİĞİ
Maddenin veya preparatın kimliği
Adı: MACRON SL 501
Ürün kodu: TRMSL501
Şirketin/girişimin kimliği:
Kayıtlı ticaret unvanı: Houghton Kimya Sanayi A.S.
Adres: Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi, Esot Sanayi Sitesi B Blok, No: 6.34303Basaksehir-Istanbul..
Telefon: +90 212 6719777.
Faks: +90 212 6719555.
[email protected]
Acil telefon numarası: +90 212 6719777
Şirket/Kuruluş: Houghton Kimya Sanayi A.S.
Maddenin veya preparatın kullanımı:
Saf sprey yağ
2- TEHLİKE TANIMI
Bu ürün yanıcı olarak sınıflandırılmamaktadır. Sitede bulunan diğer ürünlerle ilgili tavsiyelere bakın.
Bu preparat 1999/45/EC ve 93/18/EC direktifleri uyarınca sağlığa zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
Diğer veriler:
Ürünün sızması/saçılması durumunda kayıp düşme riski çok yüksektir.
3 - KİMYASAL BİLEŞİM/İÇERİKLER HAKKINDA BİLGİ
Mesleki maruziyet Sınır Değerinde bulunan diğer maddeler:
Bu kategoride bilinen hiçbir madde bulunmamaktadır.
4 - İLK YARDIM UYGULAMALARI
Genel bir kural olarak, şüpheye kapılmanız veya semptomların devam etmesi halinde daima bir doktora başvurun.
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye ASLA hiçbir şey yutturmayın.
Solunma yoluyla maruz kalınması halinde:
Solunduğu takdirde etkilenen kişiyi açık havaya çıkartınız.
Göze sıçraması veya gözle temas etmesi halinde:
Gözleri temiz, taze su ile iyice yıkayınız.
Deriye sıçraması veya deriyle temas etmesi halinde:
Su ile yıkayınız.
Yutulması halinde:
Yutulduğu takdirde, hastayı dinlendiriniz ve doktor ile temasa geçiniz.
Doktor için bilgi:
Semptomatik tedavi uygulayınız.
5 - YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ
Uygun söndürme yöntemi:
Tayzikli su veya -sis, köpük, CO2, kuru kimyasal toz.
Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken söndürme yöntemleri:
- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (1907/2006 sayılı Avrupa Birliği Düzenlemesi - REACH)
Versiyon:N°2 (21/11/2006)
Adı: MACRON-SL-501 - TRMSL501
Tarih: 08/06/2011 Sayfa: 2/4
Revizyon:N°1 (15/06/2005)
Şirket: Houghton Kimya Sanayi A.S. / TR
Tayzikli su
Yangınla mücadele personeline özel korunma donanımlarını kullanın:
Ürünlerin ısı karşısında ayrışımı sırasında açığa çıkan gazların zehirleyici olması nedeniyle, yangına müdahalede bulunacak kişilerin dış
ortamla izolasyon sağlayan otonom solunum koruyucu donanımlarını kullanmaları gerekmektedir
Maddenin/preparatın kendisine, yanmasından meydana çıkacak ürünlere, gazlara maruz kalınması sonucunda
oluşabilecek özel tehlike durumu:
Yanma sonucunda karmaşık gaz karışımları ve partiküller oluşur. Örneğin:
Karbon oksitler
6 - KAZA SONUCU YAYILMA HALİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Kişisel önlemler:
7 ve 8 başlıkları altında verilen güvenlik tedbirleri listesine başvurun.
Çevre korumasına yönelik önlemler:
Sızıntıları kum, toprak, vermikülit, diyatome toprak gibi yanıcı olmayan malzemelerle toplayarak, atıkların imhası için kullanılan
bidonlar içinde muhafaza edin, atıkların imhası için kullanılan bidonlar içinde muhafaza edin.
Sızıntıların kanalizasyon sistemlerine veya su akıntılarına karışmasına izin vermeyin.
Temizleme yöntemleri:
Sızıntı veya saçıntıları yanmaz absorban maddelerle (örn. Kum, toprak, magnezyum mikasi, diatom toprak) kontrol ediniz. Çıkan atık
yağı fıçılarda toplayınız.
7 - KULLANIM VE DEPOLAMA
Ürünün bulunduğu iş yerlerinde depolama alanlarına ilişkin düzenlemeler uygulanır.
Kullanım:
iyi havalandırılan alanlarda elleme işlemini gerçekleştiriniz.
Yangın önlemleri:
İzinli olmayan kimselerin uygulama alanına girmesine izin vermeyin.
Yasak donanımlar ve prosedürler:
Malzemenin kullanıldığı alanlarda sigara içmek, yemek yemek ve içecek içmek yasaklanmıştır.
Depolama:
Saklama sıcaklığı: 5-40 °C
Saklama süresi: 2 yıl
Yiyecek ve içecekten uzak tutunuz.
Güçlü okside edici ürünlerle birlikte saklanmamalıdır.
8 - MARUZ KALMA DENETİMİ / KİŞİSEL KORUNMA
89/686/EEC gereğine uygun olarak, kişisel korunma donanımlarını kullanın.
Teknik ölçümler:
Personel kıyafetleri düzenli olarak yıkanmalıdır.
Yeterli havalandırmayı sağlayınız. Bunun için mümkünse çalışma alanında ekstraktor fanları ve uygun genel ekstraksiyon sistemlerini
kullanınız.
Ellerin korunması:
Eğer güvenlik açısında uygunsa koruyucu eldiven kullanınız
Uygun koruyucu krem kullanınız, özellikle eğer güvenlik sebebiyle koruyucu eldiven tavsiye edilmiyorsa.
Uygun malzemeden imal edilmiş eldiven (nitril kauçuk; özellikleri: penetrasyon süresi: 6 seviye, > 480 dk., kalınlık 0,9-1 mm; CE
sertifikasi EN 374 III kategori)
Gözlerin ve yüzün korunması:
Sıçrama riski varsa gözlük veya koruyu maske kullanınız
Derinin korunması:
Standart çalışma elbiseleri. Kimyasal maddelere dayanıklı güvenlik ayakkabıları veya botlar
Ürüne bulanan giysi çıkartılmalıdır. Yağa bulanan giysi çıkartılarak, deri bol su ve sabunla anmalıdır.
- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (1907/2006 sayılı Avrupa Birliği Düzenlemesi - REACH)
Versiyon:N°2 (21/11/2006)
Adı: MACRON-SL-501 - TRMSL501
Tarih: 08/06/2011 Sayfa: 3/4
Revizyon:N°1 (15/06/2005)
Şirket: Houghton Kimya Sanayi A.S. / TR
Yağa bulaşmış üstüpü, bez..vs'yi çalışma kıyafetlerinin ceplerinde tutmayınız.
9 - FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Genel bilgiler:
Fiziksel hali:
Akışkan sıvı
Sağlığa, güvenliğe ve çevre korumasına ilişkin önemli bilgiler:
Maddenin/preparatın pH durumu:
ilgisiz
pH ölçümü mümkün değil veya değeri:
ilgisiz
Kaynama noktası/aralığı:
ilgisiz
Parlama noktası aralığı:
Parlama noktası > 60 C°.
Parlama noktası:
190.00 °C.
Buhar basıncı:
ilgisiz
Yoğunluk:
<1
Yoğunluk:
840 kg/m³ [20 °C; ASTM D 1298]
Suda çözünürlük:
Çözünmez
Viskozite:
27 mm²/s [40 °C; ASTM D 7042]
Diğer bilgiler:
Füzyon noktası/aralığı:
ilgisiz
Kendiliğinden parlama ısısı:
ilgisiz
Ayrışma noktası/aralığı:
ilgisiz
% VOC:
0
10 - STABİLİTE VE TEPKİME
Güvenlik Bilgileri Formunun 7. bölüm başlığı altında tavsiye edilmiş olan depolama ve kullanma koşullarında istikrarlıdır.
Kaçınılması gereken koşullar:
Isı (parlama noktasından daha yüksek sıcaklık değerleri), kıvılcım, alev ve diğer ateş kaynakları
Ayrışımla oluşan tehlikeli ürünler:
Normal saklama ve kullanım şartlarında tehlikeli bozunma ürünü yoktur.
11 - TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ
Preparat 67/548/EEC direktifi uyarınca tehlikeli olarak değerlendirilebilecek herhangi bir madde içermemektedir.
Zehirlilik bilgiler bileşen(ler) verilerine dayanmaktadır ve/veya malzeme/madde yönetmeliğindeki kriterlere uygun olarak yapılan
değerlendirmelerin sonuçlarından çıkarılmıştır.
Solunum yoluyla maruz kalındığında:
Ürünün solunum sistemine tahriş edici etkisi yoktur.
Zehirli etkiler beklenmemektedir: LC50 > 5 mg/litre/4 saat (fare)
Solunmasıyla duyarlılık yaratması beklenmez.
Yutulduğunda:
Zehirli etki beklenmemektedir: LC50 > 5 000 mg/kg (fare)
Sıçradığında veya deriyle temas ettiğinde:
Deriyle temasta hassasiyet yaratması beklenmez.
Zehirli etki beklenmemektedir: LC50 > 2 000 mg/kg (fare)
Hafif tahriş olabilir
Sıçradığında veya gözlerle temas ettiğinde:
Göze sıçraması durumunda tahrişe ve geri döndürülebilir zarara sebep olabilir.
Diğer bilgiler:
Ürünün sağlığa kötü veya kronik bir etkisi olacağına dair bilinen bir veri yoktur.
Ürünün geri dönüşüm metoduyla reprodüksiyonu için kanserojen, mutajen, teratojen ve zehirli olması beklenmez.
12 - ÇEVRE KORUMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Preparat hakkında çevreye etkisine ilişkin hiçbir bilgi mevcut değildir.
- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (1907/2006 sayılı Avrupa Birliği Düzenlemesi - REACH)
Versiyon:N°2 (21/11/2006)
Adı: MACRON-SL-501 - TRMSL501
Tarih: 08/06/2011 Sayfa: 4/4
Revizyon:N°1 (15/06/2005)
Şirket: Houghton Kimya Sanayi A.S. / TR
Çevresel bilgiler, bileşen(ler)in verilerine dayanmakta ve/veya madde/malzeme yönetmeliklerindeki kriterlere bağlı olarak yapılan
değerlendirme sonuçlarından çıkarılmaktadır
Hareketlilik (Mobilite):
Dogada birçok kosullar altinda sivi haldedir.
SU: üzerinde yüzer.
TOPRAK: Fiziko-kimyasal özelleri göz önünde bulunduruldugunda, ürünün toprakta çok hareketli olmasi beklenmez.
Biyo-birikim potansiyeli:
Doğada birikme (biyoakümülasyon) beklenmez.
Ekotoksisite:
Suda yaşayan organizmalar için zehirli etkiler beklenmemektedir: LC50/EC50/IC50 > 100 mg/l
Diğer zararlı etkiler:
Emilebilir halojen sınıfı bileşikler (AOX) hakkında bilgiler:
Ürün, AOX değerini artıran maddelerden içermemektedir.
13 - BERTARAF BİLGİLERİ
Ürünün kanalizasyon ve su yollarına karışması engellenmelidir.
Atıklar:
Kullanılmış ürünün imhası veya dönüşümü, yürürlükteki mevzuata göre, tercihen bilinen bir toplayıcı veya tescilli bir şirket tarafından
sağlanmalıdır.
Atıkların toprak veya suya karışmasına izin vermeyin, çevreye açık alanda imha etmeyin.
Ürün bulaşmış olan ambalajlar:
Ambalajın tamamını boşaltın. Üzerindeki etiketi/etiketleri çıkarmayın.
Sertifikalı bir toplayıcıya verin.
Önerilen temizlik maddesi: Hidrokarbon temizleyici
Atıklara ilişkin yasalar (2001/573/EC Kararı, 2006/12/EEC Direktifi, tehlikeli atıklara ilişkin 94/31/EEC Direktifi):
12 01 19 * readily biodegradable machining oil
14 - NAKLİYE BİLGİLERİ
Nakliye etiketleme ve sınıflandırmasından muaf.
Karayolu taşımalığı için ADR, tren yolu taşımacılığı için RID, deniz yolu taşımacılığı için IMDG ve havayolu taşımacılığı için ICAO /IATA'ya
uyulmalıdır (ADR 2005 - IMDG 2004 - OACI/IATA 2005).
15 - YASAL DÜZENLEMELER
Bu preparatın sınıflandırması 1999/45/EC <Tüm Preparatlar> Direktifine ve uyarlamalarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, 67/548/EEC Direktifine (Tehlikeli Maddeler) 29. sayılı uyarlama olan 2004/73/EC Direktifi de dikkate alınmıştır.
Bu preparat 1999/45/EC Direktifi uyarınca sağlık açısından zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
Bu ürün yanıcı olarak sınıflandırılmamıştır.
Özel hükümler:
"1999/13/EC (uçucu organik bileşiklerin sınırlandırılmasıyla ilgili) yönetmeliğe ilişkin bilgiler: Uçucu organik bileşik (VOC) içerikleriyle
ilgili veriler için 9. bölüme bakınız."
16 - DİĞER BİLGİLER
Kullanıcının çalışma koşullarını bilmediğimizden, İşbu güvenlik formunda verilen bilgiler hem ulusal alanda hem de Avrupa Birliği
nezrinde geçerli olan düzenlemelere ve bilgilerimize dayanarak hazırlanmıştır.
Ürün, söz konusu kullanıma ilişkin talimatların yazılı olarak önceden elde edilmemiş olması halinde, 1. bölümde belirtilen kullanımlar
dışında kullanılmamalıdır.
Yerel düzenleme ve yasaların hükümleri gereğince gerekli önlemlerin alınmasından daima kullanıcı sorumludur.
İşbu formda verilen bilgiler, ürünümüze ilişkin güvenlik gerekleri tanımlaması olarak değerlendirilmeli, ürünün özellikleri açısından bir
teminat olarak kabul edilmemelidir.
Ürün sadece endüstriyel prosesleme veya uygulamalarda kullanılmalıdır.
Bütün bölümler güncellenmiştir
Taric code: 2710 1941
- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
Download

Teknik Servis: 3753