SIGMA-ALDRICH
sigma-aldrich.com
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
Versiyon 5.0 Revize Edildiği Tarih 18.03.2011
Basım Tarihi 17.04.2014
1.
KĠMYASAL MADDENĠN/PREPARATIN VE ġĠRKETĠN/ÜSTLENENĠN KĠMLĠKLERĠ
1.1
Ürün tanıtıcıları
Ürün ismi
:
Isobutyl alcohol
Ürün Numarası
Marka
Endeks-No.
CAS-No.
:
:
:
:
W217905
Aldrich
603-108-00-1
78-83-1
1.2
Madde veya karıĢımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Tanımlanmış kullanımları
1.3
1.4
:
Laboratuar kimyasalları, Maddelerin imalatı
Güvenlik Bilgi Formu verenin Ayrıntılı Bilgileri
Şirket
:
Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Riedstrasse 2
D-89555 STEINHEIM
Telefon
Faks
Elektronik posta adresi
:
:
:
+49 89-6513-1444
+49 7329-97-2319
[email protected]
:
+49 7329-97-2323
Acil durum telefonu
Acil telefon
2.
TEHLĠKE TANIMLAMA
2.1
Maddenin veya karıĢımın sınıflandırması
(EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP] yönetmeliğine göre sınıflandırma
Alev alabilir sıvılar (Kategori 3)
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma (Kategori 3)
Deri tahrişi (Kategori 2)
Ciddi göz hasarı (Kategori 1)
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma (Kategori 3)
AB Direktiflerine göre sınıflandırma 67/548/AET veya 1999/45/ET
Alevlenir. Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
Gözde ciddi hasar riski.
2.2
Etiketleme unsurları
(EC) No 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre etiketleme
Piktogram
Sinyal Kelime
Tehlike
Tehlike açıklama(lar)ı
H226
H315
H318
H335
H336
Alev alabilir sıvı ve buhar
Deri tahrişine neden olur.
Ciddi derecede göz hasarına neden olur.
Solunum tahrişine neden olabilir.
Baş dönmesi ve uyuşukluğa neden olabilir.
Aldrich - W217905
Sayfa 1 nin 7
Önlem açıklama(lar)ı
P261
P280
P305 + P351 + P338
Toz/ is/ gaz/ buhar/ spreyini solumaktan kaçınınız.
Koruma eldiveni/ göz koruması/ yüz koruması kullanınız.
GÖZE KAÇMIŞSA: Birkaç dakika iyice suyla durulayınız. Eğer mevcut ve
kolaysa kontak lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz.
Ek Tehlike Açıklamaları
hiç
67/548/EEC numaralı Avrupa Yönergesinde düzeltildiğine göre.
Tehlike sembol(ler)i
R -cümlesi/ R-cümleleri
R10
R37/38
R41
R67
Alevlenir.
Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
Gözde ciddi hasar riski.
Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
S kodlu cümle(ler)
S 7/9
S13
S26
S37/39
S46
Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin.
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
2.3
Diğer tehlikeler - hiç
3.
ĠÇERĠĞE ĠLĠġKĠN YAPI/BĠLGĠLER
3.1
Maddeler
Eşanlamlıları
:
Isobutanol
2-Methyl-1-propanol
Isobutyl alcohol
Formül
Molekül ağırlığı
:
:
C4H10O
74,12 g/mol
Bileşeni
iso-Butanol
CAS-No.
EC-No.
Endeks-No.
Konsantrasyon
78-83-1
201-148-0
603-108-00-1
4.
ĠLK YARDIM TEDBĠRLERĠ
4.1
Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı
-
Genel öneri
Doktora danışınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Doktora
danışınız.
Deriyle teması halinde
Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.
Gözle teması halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız.
Yutulması halinde
KusturMAyınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi birşey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız. Doktora
danışınız.
Aldrich - W217905
Sayfa 2 nin 7
4.2
En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli
Öksürük, Solunum darlığı, Baş ağrısı, Mide bulantısı, Kusma, Merkezi sinir sistemi depresyonu, Bildiğimiz
kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.
4.3
Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse)
uygun veri yoktur
5.
YANGIN SÖNDÜRME TEDBĠRLERĠ
5.1
Söndürme ortamı
Uygun yangın söndürme aracı
Küçük (yeni başlayan) yangınlarda “alkol” köpüğü, kuru kimyasal veya karbon monoksit gibi ortamlar
kullanınız. Büyük yangınlarda ise mümkün olduğunca su kullanılmalıdır. Çok büyük miktarlarda (bol) su,
sisleme veya püskürtme yöntemiyle uygulanmalıdır; Suyun sisleme veya püskürtme değil de tek bir akıntı
şeklinde uygulanması etkisiz kalabilir. Yangından etkilenen tüm kapları bol su kullanarak soğutunuz.
5.2
Madde veya karıĢımdan çıkan özel tehlikeler
Karbon oksitler
5.3
Ġtfaiye için tavsiyeler
Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız.
5.4
Ek bilgi
Açılmamış kapları soğutmak üzere su spreyi kullanılabilinir.
6.
KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELĠK TEDBĠRLER
6.1
KiĢisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Buhar, duman veya gazını solumaktan kaçınınız. İyi bir
havalandırma olduğundan emin olunuz. Tutuşmaya neden olabilecek herşeyi yok ediniz. Personeli güvenli
bir bölgeye çıkarınız. Buhar birikimi patlayıcı yoğunluğa ulaşabilir, dikkatli olunuz. Buhar zemine yakın
yerlerde birikebilir.
6.2
Çevresel tedbirler
Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Kanalizasyona
karışmamasına dikkat ediniz. Çevreye atılması önlenmelidir.
6.3
Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Dökülenleri, elektriğe karşı korunmalı vakum temizleyiciyle veya ıslak süpürgeyle toplayıp, yerel kurallara
uygun olarak atık kaplarına koyunuz.(Bakınız bölüm 13).
6.4
Diğer bölümlere referans
Atık bertarafı için 13. bölüme bakınız
7.
TAġIMA VE DEPOLAMA
7.1
Güvenli kullanım için önlemler
Göz ve cilt ile temasından sakının. Buhar veya buhar bulutunu solumayınız.
Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. - Sigara içmeyin.Statik elektrik oluşmasını engelliyici
önlemler alınız.
7.2
Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama Ģartları
Soğuk bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Açılan
kaplar, dökülmeyi önlemek için dikkatli bir şekilde kapatılmalı ve dik tutulmalıdır.
7.3
Özel son kullanımları
uygun veri yoktur
8.
MARUZĠYET KONTROLLERĠ/KĠġĠSEL KORUMA
8.1
Kontrol parametreleri
ÇalıĢma alanı kontrol parametreleri ile bileĢenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içerik içermez.
Aldrich - W217905
Sayfa 3 nin 7
8.2
Maruziyet kontrolü
Uygun mühendislik kontrolleri
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün
sonunda ellerinizi yıkayınız.
KiĢisel koruyucu ekipmanlar
Göz/yüz koruması
Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak
test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.
Derinin korunması
Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını
önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız.
Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak
bertaraf edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın.
Seçilen koruma eldivenleri, AB 89/686/EEC Direktifine ve bu direktiften yola çıkılarak hazırlanan EN
374 standartlarına uygun olmalıdır.
Vücut korunması
Kimyasallara karşı koruyucu komple tulum, Kolay yanmayan antistatik koruyucu giysi, Korunma
malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak
belirlenmelidir.
Solunumun korunması
Yapılan risk değerlendirmesinde hava arıtmalı solunum cihazlarının kullanılmasının uygun olacağı
tespit edildiği takdirde teknik kontroller için yedekli çok amaçlı kombine (Amerika Birleşik Devletleri)
veya ABEK (EN 14387) tipi solunum kartuşları bulunan ve yüzü tam kapatan solunum cihazları
kullanınız. Korunma için tek yolun solunum cihazı olması durumunda yüzü tam kapatan hava
maskeleri kullanınız. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya CEN (Avrupa Birliği) gibi ilgili resmi
standartlara göre test edilip onaylanmış solunum cihazları ve gereçler kullanınız.
9.
FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL ÖZELLĠKLER
9.1
Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
a)
Görünüm
Form: sıvı
b)
Koku
uygun veri yoktur
c)
Koku Eşiği
uygun veri yoktur
d)
pH
uygun veri yoktur
e)
Erime noktası/Donma
noktası
Erime noktası/aralığı: -108 °C - lit.
f)
İlk kaynama noktası ve
kaynama aralığı
108 °C - lit.
g)
Parlama noktası
28 °C - kapalı kap
h)
Buharlaşma oranı
0,6
i)
Yanıcılık (katı, gaz)
uygun veri yoktur
j)
Üst/alt alev alabilirlik
veya patlama sınırları
Üst patlama limiti: 10,6 %(V)
Alt patlama limiti: 1,7 %(V)
k)
Buhar basıncı
8 hPa nin 20 °C
10 hPa nin 22 °C
l)
Buhar yoğunluğu
2,55
m) Bağıl yoğunluk
0,803 g/cm3 nin 25 °C
n)
Su çözünürlüğü
uygun veri yoktur
o)
Ayrılma katsayısı: n-
uygun veri yoktur
Aldrich - W217905
Sayfa 4 nin 7
oktanol/su
p)
Kendiliğinden tutuşma
sıcaklığı
427 °C
q)
Bozunma sıcaklığı
uygun veri yoktur
r)
Viskozite
4,00 mm2/s nin 20 °C -
s)
Patlayıcı özellikler
uygun veri yoktur
t)
Oksitleyici özellikler
uygun veri yoktur
9.2
Diğer güvenlik bilgisi
uygun veri yoktur
10.
KARARLILIK VE TEPKENLĠK
10.1
Reaktivite
uygun veri yoktur
10.2
Kimyasal stabilite
uygun veri yoktur
10.3
Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı
uygun veri yoktur
10.4
Kaçınılması gereken koĢullar
Isı, alevler ve kıvılcımlar.
10.5
Uymayan malzemeler
Kuvvetli oksitleyici maddeler, Asit klorürler, Asit anhidritlerKuvvetli oksitleyici maddeler, Asit klorürler, Asit
anhidritler
10.6
Tehlikeli ayrıĢma ürünleri
Diğer bozunma ürünleri - uygun veri yoktur
11.
TOKSĠKOLOJĠK BĠLGĠLER
11.1
Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral - sıçan - 2.460 mg/kg
LD50 Oral - sıçan - 2.500 - 6.400 mg/kg
LC50 Solunum - sıçan - 4 h - 8000 ppm
LD50 Dermal - tavşan - 3.400 mg/kg
LD50 Dermal - tavşan - 4.240 mg/kg
LD50 Intraperitonal - fare - 544 mg/kg
LD50 İntravenöz - fare - 417 mg/kg
LD50 Intraperitonal - tavşan - 323 mg/kg
LD50 Intraperitonal - kobay - 1.201 mg/kg
LD50 Intraperitonal - Hamster - 1.401 mg/kg
Deri korozyonu/iritasyon
Deri - kobay - Az miktarda deri tahrişi
Ciddi göz hasarı/tahriĢi
Gözler - tavşan Notlar: Orta derecede göz tahrişi
Gözler - tavşan - Orta derecede göz tahrişi
Aldrich - W217905
Sayfa 5 nin 7
Solunum veya deri hassasiyeti
Dermatitis, deride yanma
Germ hücre mütagenliği
uygun veri yoktur
Kansere neden olabilirlik
Kansere neden olabilirlik - sıçan - Oral
Tümorijenik: RTECS kriterlerine göre tümorijenik olması muhtemel madde. Cilt ve İlgili Dokular: Diğer:
Tümörler. Lösemi
Kansere neden olabilirlik - sıçan - Subkutane
Tümorijenik: RTECS kriterlerine göre kanserojen. Mide-bağırsak: Tümörler. Karaciğer: Tümörler.
% 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından muhtemel,
olası veya onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır.
IARC:
KısırlaĢtırıcı etkisi olma durumu
uygun veri yoktur
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik -tek maruz kalma
Solunum tahrişine neden olabilir.
Baş dönmesi ve uyuşukluğa neden olabilir.
Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tekrarlanan maruz kalma
uygun veri yoktur
Aspirasyon tehlikesi
uygun veri yoktur
Olası sağlık etkileri
Solunum
Yutma, ağızdan alma
Deri
Gözler
Solunması zararlı olabilir. Solunum borusunu tahriş eder. Buharları
uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
Yutulması zararlı olabilir.
Deri tarafından emilmesi halinde zararlı olabilir. Deri tahrişine neden olur.
Göz yanmasına sebep olur.
Maruz Kalma Belirti ve Semptomları
Öksürük, Solunum darlığı, Baş ağrısı, Mide bulantısı, Kusma, Merkezi sinir sistemi depresyonu, Bildiğimiz
kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.
Ek Bilgi
RTECS: NP9625000
12.
EKOLOJĠK BĠLGĠLER
12.1
Zehirlilik
Balıklar için zehirlilik
derecesi
LC50 - Pimephales promelas (Sazan yavrusu) - 1,220 mg/l - 96 h
12.2
Kalıcılık ve nitelik kaybı
uygun veri yoktur
12.3
Biyolojik birikim potansiyeli
uygun veri yoktur
12.4
Topraktaki hareketliliği
uygun veri yoktur
12.5
PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
uygun veri yoktur
12.6
Diğer olumsuz etkiler
Sudaki yaşam için zehirlidir.
uygun veri yoktur
Aldrich - W217905
Sayfa 6 nin 7
13.
ATIK TEDBĠRLERĠ
13.1
Atık arıtma yöntemleri
Ürün
Art yakıcı ve gaz arıtıcı ile donatılmış kimyasal insinatörde yakın, ancak bu madde şiddetli alev alıcı
olduğundan yakarken aşırı dikkat sarf edin. Artıkları ve tekrar kazanımı mümkün olmayan çözeltileri, bir
atık firmasına vermeyi teklif ediniz. Bu maddenin imhası için atık imha merkezinde ki lisanslı bir uzman ile
irtibata geçin
Kirli paket
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz.
14.
TAġIMA BĠLGĠLERĠ
14.1
UN numarası
ADR/RID: 1212
IMDG: 1212
IATA: 1212
14.2
BM'e özgü nakliyat adı
ADR/RID: ISOBUTANOL
IMDG:
ISOBUTANOL
IATA:
Isobutanol
14.3
Nakliyat tehlike sınf(lar)ı
ADR/RID: 3
IMDG: 3
IATA: 3
Paketleme grubu
ADR/RID: III
IMDG: III
IATA: III
Çevreye olan tehlikeleri
ADR/RID: hayır
IMDG Marine pollutant: no
IATA: no
14.4
14.5
14.6
Kullanıcı için özel önlemler
uygun veri yoktur
15.
DÜZENLEME BĠLGĠLERĠ
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
15.1
Madde veya karıĢıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar
uygun veri yoktur
15.2
Kimyasal Risk Değerlendirmesi
uygun veri yoktur
16.
DĠĞER BĠLGĠLER
Ek bilgi
2011. Her hakkı saklıdır. Sigma-Aldrich Şirketi, sadece kurum içi amaçlarla kullanılmak kaydıyla sınırsız
sayıda baskılı çıktı şeklinde çoğaltılmasına izin vermektedir.
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup
sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi
birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün
için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir
garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Sigma-Aldrich Inc., ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle
temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Ek satış şart ve hükümlerini faturanın
veya ordinonun arkasında bulabilirsiniz.
Aldrich - W217905
Sayfa 7 nin 7
Download

Safety Data Sheet