6,r
il,
xrM BAN
\
/
4L763775-200-777
27
/LL/20L4
Sayrn Sigortahmtz,
Ktsa Vadeli ihracat Kredi Sigortasr Programr kapsamrnda; Sudan'ln igerisinde bulundu$u
mevcut ekonomik durum nedeniyle, sdz konusu iilke igin gegerli olan "Gayrikabili rUcu akreditifli veya
banka garantili iglemler kapsanr/' geklindeki i.ilke gartrntn, "Ulke gartlarr ve Prim Oranlan Listesi'ndeki
1. Grup iilkelerde kayltll bankalardan agtlacak gayrikabili rUcu akreditifli veya banka garantili iglemler
kapsantr" Seklinde de[igtirilmesine 26.LL.2014 tarihinde karar verilmigtir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygrlarrmrzla.
RACAT KRED| BANKAST A.$.
F. Sinan
Ahcr Riski Deperlendirme
Mtidtirii
T0rklye ihr.cat
Mehmet YESityApRAK
Sigorta ve Garanti Analiz
Daire Bagkanr
ttodi B.nka.r A,g.
Saray Mahallesi Ahmot T€vfik lled Caddesi No.l9 34768 omraniy€/istanbul T€l:0216 6665500 Faks:0218 6685599 Tic.Sic.M6murtugu:istanbut / Tic.Sicit No:84S859
www.axl|nbank.gov.tr
Download

Sudan Ülke Şartı Değişikliği Detayları