Yayım tarihi: 06-04-2014
Güvenlik Bilgi Formu
1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
1.1. Ürün tanımlayıcı
Ticari adı ya da karışımın
adlandırılması
CN867Series
Kayıt numarası
Yok
Eşanlamlılar
HP FB210 White Scitex Ink
Yayım tarihi
06-04-2014
Sürüm numarası
01
1.2. Maddeye veya karışıma ait tanımlanmış kullanımlar ve şuna karşı önerilen kullanımları
Tanımlanan kullanımları
Inkjet yazdırma
Şuna karşı tanımlanan
kullanımları
Şirket kimliği
Bilindiği kadarıyla yok.
Hewlett-Packard Turkey
19 Mayis Cad.nova/baran Plaza K.12
80220 Istanbul, Sisli, Turkey
Telefon +90 212 224 5925
Hewlett-Packard sağlık etkileri hattı
(ABD'de ücretsiz) 1-800-457-4209
(Direkt hat) 1-760-710-0048
HP müşteri hizmetleri hattı
(ABD'de ücretsiz) 1-800-474-6836
(Direkt hat) 1-208-323-2551
E-posta: [email protected]
2. TEHLİKELERİN TANIMI
2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması
Düzeltildiği şekliyle, Yönetmelik (EC) No. 1272/2008 gereğince yapılan sınıflandırma
Sağlıkla ilgili tehlikeler
Deri aşınması/tahrişi
Kategori 2
H315 - Deri tahrişine sebep olur.
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Kategori 1
H318 - Gözde ciddi hasara neden
olur.
Deri duyarlaştırıcı
Kategori 1
H317 - Bir alerjik deri reaksiyonuna
neden olur.
Reprodüktif toksisite (doğurganlık, doğmamış Kategori 1B
çocuk)
H360FD - Üreme sorunlarına neden
olabilir. Fetüs için zararlı olabilir.
Bir defalık maruz kalınmayı takiben spesifik
hedef organ toksisitesi
Kategori 3 solunum yolu tahrişi
H335 - Solunum yolunda tahrişe
neden olabilir.
Tekrarlanan maruz kalınmaları takiben
spesifik hedef organ toksisitesi
Kategori 1 (karaciğer, solunum sistemi)
H372 - Uzun süre ya da
tekrarlanarak maruz kalındığında
organlarda (liver, respiratory
system) hasara neden olur.
Kategori 3
H412 - Uzun süren etkileriyle
birlikte sulu ortamdaki yaşam için
zararlıdır.
Çevresel tehlikeler
Su ortamında yaşayanlar için tehlikelidir, su
ortamı için uzun-süreli tehlike
Yönerge 67/548/EEC ya da düzeltildiği şekliyle 1999/45/EC gereğince sınıflandırma
Sınıflandırma(lar)
Xn;R22, Xi;R36/37/38, R52/53
Tehlike özeti
Fiziksel tehlikeler
Fiziksel tehlikeler açısından sınıflandırılmamıştır.
Sağlıkla ilgili tehlikeler
Malzeme adı: CN867Series
11175 Sürüm #: 01
Yutulması halinde zararlıdır. Gözler, solunum sistemi ve deride iritasyona neden olur.
SDS TURKEY
1/7
Yayım tarihi: 06-04-2014
Çevresel tehlikeler
Suda yaşayan organizmalar için zararlıdır, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden
olabilir.
Özel tehlikeler
Bilgi yok.
Ana semptomlar
Bilgi yok.
2.2. Etiket elemanları
Düzeltilmiş Yönetmelik (AT) No. 1272/2008 gereğince etiketleme
İçindekiler:
2-Propenoik asit, (2,4,6-triokso-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-tril)tri-2,1-etanedil ester, Alifatik
Üretan Akrilat, Difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfin, Gliserol, proksilatlı, akrilik asitli esterler,
Propiyofenon türevi, Tetrahidrofurfuril Akrilat, vinil kaprolaktam (VCAP)
Hazard pictograms
işaret sözcüğü
Tehlike
Tehlike İfadesi(leri)
H315
H318
H317
H360FD
H335
H372
H412
Deri tahrişine sebep olur.
Gözde ciddi hasara neden olur.
Bir alerjik deri reaksiyonuna neden olur.
Üreme sorunlarına neden olabilir. Fetüs için zararlı olabilir.
Solunum yolunda tahrişe neden olabilir.
Uzun süre ya da tekrarlanarak maruz kalındığında organlarda (liver, respiratory system) hasara
neden olur.
Uzun süren etkileriyle birlikte sulu ortamdaki yaşam için zararlıdır.
Uyarı beyanı
Önleme
P280
P260
P271
P201
P202
P264
P273
-
Koruma eldiveni/giyisisi / göz/yüz koruması kullanınız.
Toz/is/gaz/duman/buhar/spreyini solumayınız.
Yalnızca açık havada veya havalandırması iyi olan yerlerde kullanınız.
Kullanmadan önce özel talimatları edininiz.
Tüm güvenlik önlemlerini okuyup anlayana kadar kullanmayınız.
Kullandıktan sonra elleri iyice yıkayınız.
Çevreye yayılmasını önleyiniz.
Yanıt
P305 + P351 + P338 - GÖZE KAÇARSA: Birkaç dakika boyunca dikkatlice yıkayınız. Kontakt lens
var ve çıkarması kolay ise çıkarınız.Yıkamaya devam ediniz.
P301 + P330 + P331 - YUTULMASI HALİNDE: Ağzı çalkalayınız. KusturMAyınız.
P303 + P361 + P353 - DERİYE BULAMIŞSA (ya da saça): Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız.
Deriyi suyla yıkayınız.
P304 + P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkartınız ve nefes alması kolay bir
pozisyonda dinlendiriniz.
P310 - Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora başvurunuz.
P308 + P313 - Maruz kalma veya etkilenme HALİNDE : Tıbbi yardım/öneri alınız.
P362 - Bulaşmış giyisileri çıkarınız ve tekrar kullanmadan önce yıkayınız.
Depolama
P405 - Kilit altında saklayınız.
P403 + P233 - Havalandırması iyi olan yerde saklayınız. Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.
İmha
İçindekileri/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun olarak atın.
Etiket üzerinde yer alan ek
bilgi
Uygulaması yok.
2.3. Diğer tehlikeler
Bu ürüne maruz kalmanın olası yolları deri ve göz teması, yutma ve solumadır.
Titanyum dioksit, IARC tarafından 2B grubu kanserojen olarak sınıflandırılmaktadır. Bu durumda,
insanlarda titanyum dioksitin kanserojen etkisi konusunda yetersiz kanıt bulunmakta, fakat kobay
hayvanlarda titanyum dioksidin kanserojen etkisi konusunda yeterli kanıt bulunmaktadır. Bu üründe
yer alan titanyum diokside maruz kalma olasılığı oldukça azdır çünkü titanyum dioksit sıvı
mürekkebin bir bileşenidir ve diğer mürekkep bileşenleri ile bağlıdır.
Malzeme adı: CN867Series
11175 Sürüm #: 01
SDS TURKEY
2/7
Yayım tarihi: 06-04-2014
3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
3.2. Mixtures
Genel bilgiler.
%
CAS-No. / EC No.
REACH Tescil No.
ENDEKS No.
<40
Patentli
-
-
-
Kimyasal adı
Alifatik Üretan Akrilat
Notlar
Sınıflandırma(lar) DSD: Xi;R36/37/38
:
CLP:
Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H335
vinil kaprolaktam (VCAP)
<30
2235-00-9
218-787-6
-
-
Sınıflandırma(lar) DSD: T;R48/23, Xn;R22, Xi;R36, R43
:
CLP:
Acute Tox. 4;H302, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319, STOT RE 1;H372
Tetrahidrofurfuril Akrilat
<15
2399-48-6
219-268-7
-
-
40220-08-4
254-843-6
-
-
75980-60-8
278-355-8
-
015-203-00-X
Patentli
-
-
-
Sınıflandırma(lar) DSD: C;R34
:
CLP:
Skin Corr. 1C;H314
2-Propenoik asit, (2,4,6-triokso-1,3,5
-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-tril)
tri-2,1-etanedil ester
<10
Sınıflandırma(lar) DSD: Xi;R41
:
CLP:
Eye Dam. 1;H318
Difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfin
<5
Sınıflandırma(lar) DSD: Ürem. Kat. 3;R62
:
CLP:
Repr. 2;H361f
Propiyofenon türevi
<5
Sınıflandırma(lar) DSD: Ürem. Kat. 2;R60-61, Xn;R22, N;R51/53
:
CLP:
Acute Tox. 4;H302, Repr. 1B;H360FD, Aquatic Chronic 2;H411
4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ
Soluma
Temiz havaya çıkın. Semptomlar devam ederse, doktora başvurun.
Ciltle temas
Etkilenen bölgeleri sabun ve suyla iyice yıkayın. İritasyon devam ederse, doktora başvurun.
Gözle temas
Gözlerinizi ovalamayın. Hemen bol miktarda temiz, ılık suyla (az basınçlı) en az 15 dakika veya
partiküller gidinceye yıkayın. İritasyon devam ederse, doktora başvurun.
Yutma
Madde yutulmuşsa, derhal tıbbi yardım ya da bilgi alın -- kusmaya çalışmayın.
Genel öneri
No information
5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ
Parlama noktası
Malzeme adı: CN867Series
11175 Sürüm #: 01
> 72.00 °C (> 161.60 °F) Kapalı Kap
SDS TURKEY
3/7
Yayım tarihi: 06-04-2014
Uygun yangın söndürme
malzemesi
Kuru toz. Karbondioksit (CO2). Su etkili olmayabilir.
Güvenlik nedeniyle
kullanılmaması gereken
yangın söndürme aletleri
Su.
Alışılmadık yangın ve
patlama tehlikeleri
Bilindiği kadarıyla yok.
Yangın söndürme
ekipmanı/talimatları
Su yollarına giden yağmur kanallarına ve hendeklere akıtmaktan kaçınınız.
6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER
Kişisel önlemler
Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
Çevresel önlemler
Ayrıca bkz. bölüm 13 Atık tasfiyesinde dikkat edilecek hususlar Atık su borularına girmemesine
dikkat edin. Yüzey sularına veya kanalizasyon sistemine akıtmayın.
7. KULLANIM VE DEPOLAMA
Elleçleme (Kullanma)
Cildinize, gözlerinize ve giysilerinize temas ettirmeyin.
Depolama
Aşırı sıcak ve soğuktan uzak tutun. Güneş ışığı altında saklamayın. Alev, ısı veya kıvılcım kaynakları
yakınında depolamayın ve bu gibi yerlerde kullanmayın. Nakliyat ve saklama için opak, yüksek
yoğunluklu polietilen (HDPE) konteynırlar önerilir.
8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA
Mesleki maruz kalma sınırları
Türkiye. MAK (Ordinans No. 1475 Tutuşabilir, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde
Alınması Gereken Önlemler, Ekler 1-3 (1973))
Bileşenler
Tip
Değer
Titanyum dioksit pigment
karışımı (CAS 13463-67-7)
MAK
15 mg/m3
Önerilen gözetim prosedürleri
Ek maruz kalma verileri
Maruz kalma sınır değerleri bu ürün için henüz hesaplanmamıştır.
Mühendislik önlemleri
Kişisel koruyucu donanım
Deri ve vücudun
korunması
Hijyen önlemleri
Önerilen maruz kalma sınırların altındaki hava konsantrasyonlarını muhafaza etmek için ilaveten
alanın havalandırılması ya da yerel tüketme yapılmasını gerektirebilir.
Bilgi yok.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik yöntemlerine uygun bir şekilde kullanın. Kirlenen giysileri tekrar
kullanmadan önce yıkayın. Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Görünüm
Bilgi yok.
Fiziksel durum
Bilgi yok.
Renk
Beyaz.
Koku
Karakteristik.
Koku eşiği
Bilgi yok.
pH
Bilgi yok.
Kaynama noktası
Bilgi yok.
Parlama noktası
> 72.00 °C (> 161.60 °F) Kapalı Kap
Tutuşabilirlik sınırları
havada, % hacim olarak daha
yüksek
Bilgi yok.
Tutuşabilirlik sınırları
havada, % hacim olarak daha
düşük
Bilgi yok.
Vapor basıncı
Bilgi yok.
Çözünürlük (su)
Bilgi yok.
Bölme katsayısı
(n-oktanol/su)
Bilgi yok.
Akışkanlık (Viskozite)
Bilgi yok.
Malzeme adı: CN867Series
11175 Sürüm #: 01
SDS TURKEY
4/7
Yayım tarihi: 06-04-2014
Buharlaşma hızı
Bilgi yok.
Erime noktası/Donma
noktası
Bilgi yok.
Kendi kendine tutuşma
sıcaklığı
Bilgi yok.
VOC
< 95 g/L
10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE
Kaçınılması gereken koşullar
Güneş ışığına maruz bırakma.
Tehlikeli ayrışma ürünleri
Bu ürün, ayrışma sonucunda gaz halinde azot oksitleri, karbonmonoksit, karbondioksit ve/veya
düşük moleküler ağırlığa sahip hidrokarbonlar açığa çıkarabilir.
Kararlılık
Normal saklama koşullarında kararlıdır.
Tehlikeli polimerizasyon
Azaltılmış inhibitör içeriği ile tehlikeli polimerleşme olabilir.
11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
Akut toksisite
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır.
Deri aşınması/tahrişi
Deri tahrişine sebep olur.
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Gözde ciddi hasara neden olur.
Deri duyarlaştırıcı
Deriyle temas etmesi halinde sansitizasyona neden olabilir.
Solunum duyarlaştırıcı
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır.
Kanserojenlik
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır.
Üreme hücresi mutajenisitesi
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır.
Üreme için toksiktir
Doğurganlığa hasar verebilir. Doğmamış çocukta hasara neden olabilir.
Bir defalık maruz kalınmayı
takiben spesifik hedef organ
toksisitesi
Solunun sistemini tahriş edebilir.
Tekrarlanan maruz
kalınmaları takiben spesifik
hedef organ toksisitesi
Uzun süre ya da tekrarlanarak maruz kalındığında organlarda (karaciğer, solunum sistemi) hasara
neden olur.
Aspirasyon tehlikesi
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır.
Ayrıntılı bilgi
Bu özel formül için ayrıntılı toksisite bilgileri mevcut değildir.
12. EKOLOJİK BİLGİLER
Ekotoksidite
Veri yok.
Akuatik toksisite
Suda yaşayan organizmalar için zararlıdır, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden
olabilir.
13. BERTARAF BİLGİLERİ
Atık tasfiyesi talimatları
Genel ofis atıklarıyla birlikte tasfiye etmeyin.
Bu malzemenin kanalizasyona / temiz sulara akmasına engel olun.
Atık maddeleri Lokal, Devlet, Federal ve Bölgesel Çevre Düzenlemelerine göre imha edin.
Uygun bir lisansa sahip atık toplayıcı tarafından toplanmasını ve tasfiye edilmesini sağlayın.
14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ
DOT
Not regulated as a hazardous material by DOT.
IATA
Tehlikeli bir mal olarak düzenlenmemiştir.
IMDG
Tehlikeli bir mal olarak düzenlenmemiştir.
15. MEVZUAT BİLGİSİ
Mevzuat bilgileri
Malzeme adı: CN867Series
11175 Sürüm #: 01
Bu HP ürünündeki tüm kimyasal maddeler aşağıda adı geçen ülkelerin kimyasal madde tebligat
kanunlarına göre tebliğ edilmiştir veya tebliğden muaftır: ABD (TSCA), AB (EINECS/ELINCS),
İsviçre, Kanada (DSL/NDSL), Avustralya, Japonya, Filipinler, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Çin.
SDS TURKEY
5/7
Yayım tarihi: 06-04-2014
Etiketleme
Sembol(ler)
Zararlı
R -cümlesi/ R-cümleleri
R22 Yutulması halinde zararlıdır.
R36/37/38 Gözler, solunum sistemi ve deride iritasyona neden olur.
R52/53 Suda yaşayan organizmalar için zararlıdır, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere
neden olabilir.
S kodlu cümle(ler)
S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
S51 Sadece iyi havalandırılmış yerlerde kullanın.
S61 Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik Bilgi Formuna
bakın.
S62 Yutulması halinde kusturmayın. Hemen sağlık görevlisine başvurun ve bu kabı veya etiketi
gösterin.
16. DİĞER BİLGİLER
R-fazlarla ilgili anlatým
bölüm 2 ve 'dedir
R22 Yutulması halinde zararlıdır.
R34 Yanıklara neden olur.
R36 Gözleri tahriş eder.
R36/37/38 Gözler, solunum sistemi ve deride iritasyona neden olur.
R41 Gözlerde ciddi hasar riski.
R43 Deriyle temas etmesi halinde sansitizasyona neden olabilir.
R48/23 Toksik: Solunduğunda uzun süreli maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
R52/53 Suda yaşayan organizmalar için zararlıdır, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere
neden olabilir.
R60 Üremeyi olumsuz etkiliyebilir.
R61 Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir.
R62 Üremeyi bozucu risk olasılığı.
Feragatname
Bu Güvenlik Bilgi Formu belgesi Hewlett-Packard Şirketi'nin müşterilerine ücretsiz olarak sağlanır.
Sunulan veriler bu belgenin hazırlanması sırasında Hewlett-Packard Şirketi tarafından bilinen en
güncel bilgilerdir ve doğru olduğuna inanılmaktadır. Bu belge, ürünlerin burada açıklanan belirli
özelliklerine veya belirli bir uygulama için uygunluğuna ilişkin bir garanti olarak yorumlanmamalıdır.
Bu belge yukarıdaki Bölüm 1'de belirtilen hükümlerin gereksinimlerini karşılamak için hazırlanmıştır
ve diğer ülkelerin yasal gereksinimlerini karşılamayabilir.
Bu veri sayfası bir öncekine
göre şu bölümlerde
değişiklikler içermektedir :
İçerik Maddelerin Bileşimi / Bilgi: İfşa Etmenin Hükümsüz Kılınması
9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler: Multiple Properties
GHS: Sınıflandırma(lar)
Üretici bilgileri
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, California 94304-1112 US
(Direkt hat) +972 (9) 892-4628
Malzeme adı: CN867Series
11175 Sürüm #: 01
SDS TURKEY
6/7
Yayım tarihi: 06-04-2014
Kısaltmaların açıklaması
ACGIH
Amerikan Hükümeti Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı
CAS
Kimyasal Madde Kataloğu Servisi
CERCLA
Kapsamlı Çevre Önlemleri Sorumluluk ve Tazminat Yasası
CFR
Federal Yönetmelikler Kanunu
COC
Cleveland Açık Kap
DOT
ABD Ulaştırma Bakanlığı
EPCRA
Acil Durum Planlaması ve Halkın Bilinçlendirilmesi Kanunu (SARA)
IARC
Uluslararası Kanser Araştırmaları Örgütü
NIOSH
Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü
NTP
Ulusal Toksikoloji Programı
OSHA
İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi
PEL
İzin Verilen Maruz Kalma Sınırı
RCRA
Kaynakların Korunması ve Geri Kazanılması Kanunu
REC
Önerilen
REL
Önerilen Maruz Kalma Sınırı
SARA
1986 Tarihli Superfund Değişiklikleri ve Yeniden Yetkilendirme Yasası
STEL
Kısa süreli maruz kalma sınırı
TCLP: <değer>
Toksisite Özellikleri Sızdırma Prosedürü
TLV
Eşik Sınır Değeri
TSCA
Zehirli Maddelerin Kontrolü Yasası
VOC
Uçucu Organik Bileşikler
Malzeme adı: CN867Series
11175 Sürüm #: 01
SDS TURKEY
7/7
Download

Güvenlik Bilgi Formu