BIOCONTROL MAR 71
Revizyon: 12 Feb 2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi
1.1 Ürün tanımlayıcı
- Ürün Adı: BIOCONTROL MAR 71
- Ürün Parça Numarası: 571257 (25 liter)
- Bilgi Formu Numarası: 571257-r
1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan kullanımları ve ikaz edilen kullanımları
- Madde/Preparat Kullanımı:
Fuel oil treatment. Diesel - biocide
1.3 Güvenlik veri formu sağlayıcısına ait detaylar
Name of Supplier:
Head Office:
Wilhelmsen Ships Service AS
Strandveien 20, N1324 Lysaker,
Norway Tel: (47) 6349 440 35
Supplier:
Wilhelmsen Ships Service AS
Willem Barentszstraat 50
3165AB Rotterdam
Telephone: +31 4877 777
Fax: +31 4877 888
The Netherlands
Other suppliers SEE SECTION 16!!!
For quotations contact your local Customer Services
- Sorumlu Kişi: Product HSE Manager,
- E-posta: Email: [email protected]
- Telefon: Tel.: +31 10 4877775
1.4 Acil durum telefon numarası
Emergency Telephone: -ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENTNCEC:+
44 1865 407333, CHEMTREC (800) 424 9300
American Chemistry Council +1 703 527 3887,
Greece +30 210 7793777Australia: +61 3 9630 0998
Giftinformasjonsentralen in Norway Tel.: +47 22591300
Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
**FOR QUOTATIONS PLEASE CONTACT YOUR LOCAL CUSTOMER SERVICES**
SECTION 2 Tehlike Tespiti
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması
- Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous
preparations.
- Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)’ye uygun olarak
hazırlanmıştır.
- Semboller: C, N
- Zararlı: Yutulursa akciğerlerde hasara yol açabilir (R65)
- Tekrarlanan maruziyet deride kuruluk ve çatlamalara yol açabilir (R66)
- Yanıklara neden olur (R34)
- Deriyle temasında ve yutulursa zararlı (R21/22)
Datasheet Number 571257-r - v8.0.1
1
BIOCONTROL MAR 71
Revizyon: 12 Feb 2014
SECTION 2 Tehlike Tespiti (....)
Akuatik organizmalar için toksik, akuatik çevrede uzun dönemli advers etkilere yol açabilir (R51/53)
- Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances
and preparations
- Semboller: GHS08
- Uyarı sözcüğü: Tehlike
- Asp. Tox. 1
- Skin Corr. 1C
- Acute Tox. 4
- Aquatic Chronic 2
- Yutulursa ya da solunum yollarina girerse ölümcül olabilir (H304).
- Tekrar tekrar maruz kalinmasi cildin kurumasina ve çatlamasina neden olabilir (EUH066).
- Ağır deri yanıklarına ve göz hasarına neden olur (H314)
- Yutulursa zararlı (H302)
- Solunursa zararlı (H332)
- Akuatik yaşam için toksik, uzun süren etkiler bırakır (H411)
2.2 Etiket elemanları
-
Sinyal Word: Tehlike
Asp. Tox. 1
Skin Corr. 1C
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
-
Uygulanamaz
REACH Annex XIII’e göre PBT değil
Koku: Güçlü amonyak kokusu.
Görünüm: Sıvı, soluk sarı, suda kısmen çözünebilir
içerirι:
N-N-Methylene-bis(5-methyl-oxazolidine)
Hydrocarbones, C10, aromatics, < 1% naphtalene
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
Tehlike İfadeler
Yutulursa ya da solunum yollarina girerse ölümcül olabilir (H304).
Tekrar tekrar maruz kalinmasi cildin kurumasina ve çatlamasina neden olabilir (EUH066).
Ağır deri yanıklarına ve göz hasarına neden olur (H314)
Yutulursa zararlı (H302)
Solunursa zararlı (H332)
Akuatik yaşam için toksik, uzun süren etkiler bırakır (H411)
- Ihtiyati İfadeler
Toz/duman/gaz/sis/buhar/sprey solumaktan kaçinin. (P261)
Koruyucu eldiven/koruyucu elbise/göz korumasi/yüz korumasi ekipmanlari giyin. (P280)
YUTULDUGU TAKDIRDE: agzinizi suyla çalkalayin. Kusmaya ÇALISMAYIN.
(P301+P330+P331)
Derhal bir ZEHIRLENME MERKEZI ya da doktora basvurun. (P310)
SOLUNDUGU TAKDIRDE: Açik havaya çikin ve rahat bir pozisyonda dinlenerek nefes
alin. (P304+P340)
Bu materyal ve kabını tehlikeli ya da özel atık toplama noktasına götürün (P501)
2.3 Diğer tehlikeler
Datasheet Number 571257-r - v8.0.1
2
BIOCONTROL MAR 71
Revizyon: 12 Feb 2014
SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi
3.1 Karışımlar
- N-N-Methylene-bis(5-methyl-oxazolidine)
Konsantrasyon: 10-30%
CAS Numarası: 66204-44-2
EC Numarası: 266-235-8
R/H İfadesi: R34, R20/22, R52 - H302, H332, H314
Semboller: C, GHS07, GHS05
Kategoriler: Acute Tox. 4, Skin Corr. 1C
- Hydrocarbones, C10, aromatics, < 1% naphtalene
Konsantrasyon: 30-60%
CAS Numarası: Uygulanamaz
EC Numarası: 918-811-1
R/H İfadesi: R65, R66,
R51/53 - EUH066, H411, H304, H336
Semboller: Xn, N, GHS07, GHS09, GHS08
Kategoriler: Aquatic Chronic 2, Asp. Tox. 1, STOT SE 3
REACH REG. NO: 01-21194635 83-34-000
- Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
Konsantrasyon: 30-60%
CAS Numarası: Uygulanamaz
EC Numarası: 919-164-8
R/H İfadesi: R65, R66 - H304, EUH066, H412
R52
Semboller: Xn, GHS08
Kategoriler: Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3
REACH REG. NO: 01-21194739 77-17-0004
3.2 Alaşım
- Composition comments: The hydrocarbon solvent contains < 0,1 %- weight of benzene 0,1 <1% Naftalene; means that this product is not carcinogenic.
SECTION 4 İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
- CILDE (veya saça) TEMAS ETMESI HALINDE: Ürünün bulastigi tüm kiyafetleri derhal
çikarin. Temas eden yeri suyla durulayin ya da dus alin. (P303+P361+P353)
- Kontamine olmuş giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır
- Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için
başvurun
- GÖZLERLE TEMAS ETMESI HALINDE: Gözlerinizi birkaç dakika dikkatlice suyla durulayin.
Varsa ve çikartmasi kolaysa kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin.
(P305+P351+P338)
- Eğer madde göze kaçarsa, derhal bol suyla en az 15 dakika boyunca yıkayın
- Göz kapaklarını kaldırarak gözleri iyice sulayın
- Derhal tıbbi kontrolden geçin
- YUTULDUGU TAKDIRDE: agzinizi suyla çalkalayin. Kusmaya ÇALISMAYIN.
(P301+P330+P331)
- Akciğerlere aspirasyon riski dolayısıyla kusturmayın Aspirasyondan kuşku duyuyorsanız,
derhal tıbbi kontrolden geçin
- Kusma meydana gelirse, hastayı yana çevirin
- 200-300 mls (yarım pint) su içirin
- Derhal tıbbi kontrolden geçin
Datasheet Number 571257-r - v8.0.1
3
BIOCONTROL MAR 71
Revizyon: 12 Feb 2014
SECTION 4 İlk yardım önlemleri (....)
- SOLUNDUGU TAKDIRDE: Nefes almakta güçlük çekiyorsaniz, açik havaya çikin ve rahat
bir pozisyonda dinlenerek nefes alin. (P304+P341)
- Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için
başvurun
4.2 Akut ve gecikmiş olan en önemli semptom ve etkiler
- Solvent buharlarının solunması mide bulantısı, baş ağrısı ve baş dönmesine neden olabilir
- Deriye ya da göze uzun süre temas kimyasal yanıklara yol açabilir
- Büyük miktarlarda yenmesi akciğerlerde hasara yol açabilir
4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliği göstergesi
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
SECTION 5 Yangın önlemleri
5.1 Yangın söndürücü maddeler
- Yangın çıkarsa, kuru kum ya da kuru tuz kullanın (P370+P378)
- Yangın çıkarsa, köpük, karbondioksit ya da kuru malzeme kullanın (P370+P378)
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
- Buharlar havadan ağırdır, kayda değer bir mesafe yol olarak bir ateşleme kaynağına
ulaşabilir ve tekrar alev alabilir
- Alev alma durumunda: (P370)
- Karbondioksit oluşabilir
- Karbon oksitleri oluşabilir
5.3 İtfaiyeciler için öneri
- Buharlar havadan ağırdır, kayda değer bir mesafe yol olarak bir ateşleme kaynağına
ulaşabilir ve tekrar alev alabilir
- Mümkünse, akan suyun kanallara girmesini engelleyin
- Kimyasal Koruma Tulumu giyin ve Pozitif Basınçlı Solunum Cihazı takın
SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
- Bölüm 8 uyarınca koruyucu giysiler giyin
6.2 Çevresel Tedbirler
- Çevreye salinim yapmasina engel olun. (P273)
- Dökülen materyali genel su sistemine akıtmayın
- Buharlar havadan ağırdır, kayda değer bir mesafe yol olarak bir ateşleme kaynağına
ulaşabilir ve tekrar alev alabilir
6.3 Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve malzemesi
- Dökülen materyali durağan bir malzemeye emdirip kürekle toplayın
- Materyal tamamen toplandıktan sonra alanı havalandırın ve dökülen yeri yıkayın
6.4 Diğer bölümlere referans
- Bkz Bölüm 13
SECTION 7 Yükleme-boşaltma ve depolama
7.1 Güvenli kullanım için önlemler
- Gözlere, cilde ve elbiselere temas ettirmeyin. (P262)
- Göz yıkama şişeleri bulundurulmalıdır
- Bkz Bölüm 8
7.2 Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları
- Açık alevden, sıcak yüzeylerden ve ateş kaynaklarından uzak tutunuz.
Datasheet Number 571257-r - v8.0.1
4
BIOCONTROL MAR 71
Revizyon: 12 Feb 2014
SECTION 7 Yükleme-boşaltma ve depolama (....)
- Iyi havalandirilan bir yerde saklayin. Kabini sikica kapatin. (P403+P233)
- Kuru bir yerde saklayin. (P402)
- Gün isigindan uzak tutun. (P410)
7.3 Özel nihai kullanım(lar)
- Daha fazla bilgi için tedarikçiyle iletişime geçin
SECTION 8 Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma
8.1 Denetim parametreleri
- Hydrocarbones, C10, aromatics, < 1% naphtalene
TLV (TWA) 275 mg/m3 ( )
- Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
TLV (TWA) 120 mg/m3 ( )
8.2 Maruziyet kontrolleri
- Seyreltilmemiş ürün, iyi havalandırma olmaksızın kapalı bir alanda kullanılmamalı
8.3 Mesleki Maruziyet kontrolleri
-
Aşırı hava kontaminasyonu oluşan istisnai şartlar altında solunumu korumak gerekebilir
Wear suitable respiratory protection. Gas cartridge (organic substances).
Göz/yüz koruması ve eldiven (neopren ya da nitril önerilir) gibi uygun koruyucu giysiler giyin
Penetration time of glove material:
The exact break trough time has to be found out by the manufacturer of the
protective gloves and has to be observed.
SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
- Koku: Güçlü amonyak kokusu.
- Görünüm: Sıvı, soluk sarı, suda kısmen çözünebilir
- pH - uygulanmıyor
- Kaynama noktası 185 °C ila 210 °C , 760 mm /Hg’de
- Su İçİnde kısmen çözülür.
- Yoğunluk 0,875 - 0,895 g/cm3 20 C derecede
- Parlama noktası >62 C derece (CC)
- Oto ateşlenme noktası >230 °C
- Üst alev alma limiti %6 (havada)
- Alt alev alma limiti %0.6 (havada)
9.2 Diğer Bilgiler
- Yok
SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite
10.1 Reaktiflik
- Bu madde normal şartlar altında stabil sayılır
10.2 Kimyasal stabilite
- Bu madde normal şartlar altında stabil sayılır
10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı
- Tasarlandığı amaçla kullanılırsa, tehlikeli bir reaksiyonu bilinmemektedir
Datasheet Number 571257-r - v8.0.1
5
BIOCONTROL MAR 71
Revizyon: 12 Feb 2014
SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite (....)
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
- Çıplak alev, akkor ya da sıcak yüzeylerden uzak tutun
10.5 Uyumsuz malzemeler
- Yok
10.6 Tehlikeli Ayrışım Ürünleri
-
Alev alma durumunda: (P370)
Formaldehit içerir
Ayrışım ürünleri karbondioksit içerebilir
Ayrışım ürünleri karbon oksitleri içerebilir
SECTION 11 Toksikolojik Bilgi
11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi
- LD50 (oral, sıçan) 96 hours (Oxazolidine) 900 mg/kg
- LD50 (oral, sıçan) 96 hours (Hydrocarbones 2-25% aromatics) >5000 mg/kg
- LD50 (oral, sıçan) 96 hours (Hydrocarbones >25 % aromatics) >5000 mg/kg
11.2 Gözle temas
- Kızarıklık ve iritasyona yol açar
- Gözlerde hasara yol açabilir
11.3 Deriyle temas
- Kızarıklık ve iritasyona yol açar
- Deriye ya da göze uzun süre temas kimyasal yanıklara yol açabilir
11.4 Yeme
- Kronik pnömoniye yol açabilir
- Sindirim sisteminde hasara yol açabilir
- Büyük miktarlarda yenmesi akciğerlerde hasara yol açabilir
11.5 Soluma
- Solunum yolu tahrisine neden olabilir (H335).
- Solvent buharlarının solunması mide bulantısı, baş ağrısı ve baş dönmesine neden olabilir
- Şiddetli maruziyet durumlarında yanma hissi görülebilir
SECTION 12 Ekolojik Bilgi
12.1 Toksisite
- LC50 (balık) (Oxazolidine) 57,7 mg/l (96 sa)
- EC50 (dafniya) (Oxazolidine) 37,9 mg/l (48 sa)
- IC50 (algler) (Oxazolidine) 5,7 mg/l (72 sa)
- Bioaccumulation. OECD-test. 107 - 0,3 (Oxazolidine, S & M)
- Biodegradability. OECD-test. 301B > 60% (Oxazolidine, S & M)
- LC50 (balık) (Hydrocarbones 2-25% aromatics) 10-100 mg/l (96 sa)
- LC50 (balık) (Hydrocarbones >25% aromatics) 1-10 mg/l (96 sa)
- Bu ürün Avrupa BİrlİĞİ'İnde çevre İçİn tehlİkelİ sınıfına gİren maddeler İçermektedİr.
12.2 Dayanıklılık ve parçalanabilirlik
- Bu ürünün bİleşenlerİ kolayca bİyolojİk olarak parçalanır.
12.3 Biyoakümülasyon Potansiyeli
- Hİdrokarbon çözücü potansİyel bİyolojİk bİrİkmeye sahİptİr.
12.4 Topraktaki hareketlilik
- Partially soluble in water.
- Hydrocarbonsolvents floats on water. Adsorbs to soil and is not mobile. Partly evaporates
from water and soil surfaces, but a significant portion will remain after one day. Large
volumes may penetrate soil and could contaminate groundwater.
Datasheet Number 571257-r - v8.0.1
6
BIOCONTROL MAR 71
Revizyon: 12 Feb 2014
SECTION 12 Ekolojik Bilgi (....)
12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
- REACH Annex XIII’e göre PBT değil
12.6 Diğer Advers Etkiler
- Uygulanamaz
SECTION 13 Tasfiyede dikkat edilecekler
13.1 Atık arıtma yöntemleri
- Kanalizasyona ya da çevreye boşaltmayın, yetkili bir atık toplama noktasına götürün
- Atma işlemi yerel, ulusal ve devlet yasalarına uymalıdır
13.2 Sınıflandırma
- Bu materyal ve/veya kabı tehlikeli atık olarak atılmalıdır
- EU Çöp sınıfı : 07.01.04
SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi
14.1 UN
- UN No: UN3082
- Uygun Nakliye Adı : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Hydrocarbones,
C10, aromatics, < 1% naphtalene, Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
aromatics (2-25%) mixture)
- Tehlike Sınıfı: 9
- Ambalaj Grubu: III
14.2 Çevresel tehlikeler
- Deniz kirliliğine neden olur
14.3 Kullanıcı için özel önlemler
- Bu ürün için özel bir tedbir gerekmemektedir
14.4 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC yönetmeliğine göre toptan nakil
- Uygulanamaz
14.5 Karayolu/Demiryolu (ADR/RID)
- ADR UN No: UN3082
- Uygun Nakliye Adı : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Hydrocarbones,
C10, aromatics, < 1% naphtalene, Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
aromatics (2-25%) mixture)
- ADR Tehlike Sınıfı: 9
- ADR Ambalaj Grubu: III
- ADR alt risk: - ADR Parlama noktası: >62C
14.6 Deniz (IMDG)
- IMDG UN No: UN3082
- Uygun Nakliye Adı : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Hydrocarbones,
C10, aromatics, < 1% naphtalene, Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
aromatics (2-25%) mixture)
- IMDG Tehlike Sınıfı: 9
- IMDG Ambalaj Grubu: III
- IMDG EmS: F-A, S-F
- IMDG alt risk: - IMDG Parlama noktası: >62C
Datasheet Number 571257-r - v8.0.1
7
BIOCONTROL MAR 71
Revizyon: 12 Feb 2014
SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi (....)
14.7 Hava (ICAO/IATA)
- ICAO Un No.: UN3082
- Uygun Nakliye Adı : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Hydrocarbones,
C10, aromatics, < 1% naphtalene, Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
aromatics (2-25%) mixture)
- ICAO Tehlike Sınıfı.: 9
- ICAO Ambalaj Grubu: III
- ICAO alt risk: - ICAO Parlama Noktası: >62C
14.8 DOT / CFR (ABD Ulaştırma Bakanlığı
- Kimlik Numarası: UN3082
- DOT Uygun Nakliye Adı : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Hydrocarbones, C10, aromatics, < 1% naphtalene, Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) mixture)
- DOT etiketler: 9
- Ürün RQ (Ibs): - Tehlikeli Materyal: (Alkyl (C3-C8) Benzenes)
- Tehlike Sınıfı: 9
- DOT alt risk: - DOT Parlama noktası: >62C
SECTION 15 Düzenleyici Bilgi
15.1 Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre çevre düzenlemeleri/mevzuatı
- This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II in
REACH and Directive 453/2010/EU.
- Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous
preparations.
- Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)’ye başvurun
- Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances
and preparations
- Norwegian Productregistration no: 18205 (BIC)
- Offshore product registration number: Danish PR number: 2260181
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
- None
SECTION 16 Diğer Bilgiler
Bu güvenlik bilgi formunun başka yerlerinde kullanıldığında ifade kodlarıyla verilmeyen metinler:EUH066: Tekrar tekrar maruz kalinmasi cildin kurumasina ve çatlamasina neden olabilir. H302:
Yutulursa zararlı. H304: Yutulursa ya da solunum yollarina girerse ölümcül olabilir. H314: Ağır deri
yanıklarına ve göz hasarına neden olur. H332: Solunursa zararlı. H336: Bas dönmesi ya da
uyusukluga neden olabilir. H411: Akuatik yaşam için toksik, uzun süren etkiler bırakır. R20/22:
Solunduğunda ve yutulursa zararlı. R34: Yanıklara neden olur. R52: Akuatik organizmalara zararlı.
R65: Zararlı: Yutulursa akciğerlerde hasara yol açabilir. R66: Tekrarlanan maruziyet deride kuruluk
ve çatlamalara yol açabilir.
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir.
Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer
uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemiş
risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın.
Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik şartları
açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.
Datasheet Number 571257-r - v8.0.1
8
BIOCONTROL MAR 71
Revizyon: 12 Feb 2014
SECTION 16 Diğer Bilgiler (....)
The most up-to-date version of this MSDS can be found on www.wilhelmsen.com/shipsservice
OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES
Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA
Tel: +61 3 9630 0900 Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US-10305 Staten Island New York United States
Telephone daytime: (+1) 718 815 1310 Fax: (+1) 718 233 3268
Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US-90810 Long Beach California,
United States Tel (+1) 562 624 8888 Fax (+1) 562 624 1011
Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US- 19032 Folcroft
Pennsylvania United States Tel (+1) 610 586 7801 Fax (+1) 215 701 0646
Wilhelmsen Ships Service INC. 9400 New Century Drive US-77507 Pasadena Texas United States
Telephone daytime: (+1) 281 867 2000 Fax: (+1) 281 867 2800
Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United
Kingdom Tel (+44) 1322 282 412 Fax (+44) 1322 284 774
Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR 21051120 Rio de Janeiro
Brazil Tel (+55) 21 25 82 8000 Fax (+55) 21 25 82 8001
Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore 128376 Tel (+65) 6395 4545
Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 12-31 Torihama-cho Kanazawa-ku Yokohama-shi JP-236 0002,
Japan Tel (+81) 45 775 0012 Fax (+81) 45 775 0070
Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR-185 41 Piraeus Greece
Tel (+ 30) 210 4239100 Fax (+ 30) 210 4212480
Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E . Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East)
Dubai United Arab Emirates Tel (+971) 4 382 3888
Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat 50 3165 AB Rotterdam-Albrandswaard,
the Netherlands. Tel (+31) 10 4877 777
Datasheet Number 571257-r - v8.0.1
9
Download

bıocontrol mar 71