OPTICLEAN
Revizyon: 17 Feb 2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi
1.1 Ürün tanımlayıcı
- Ürün Adı: OPTICLEAN
- Ürün Parça Numarası: 755303 (25Ltr)
1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan kullanımları ve ikaz edilen kullanımları
- Madde/Preparat Kullanımı: Çözücü
1.3 Güvenlik veri formu sağlayıcısına ait detaylar
Name of Supplier:
Head Office:
Wilhelmsen Ships Service AS
Strandveien 20, N1324 Lysaker,
Norway Tel: (47) 6349 440 35
Supplier:
Wilhelmsen Ships Service AS
Willem Barentszstraat 50
3165AB Rotterdam
Telephone: +31 4877 777
Fax: +31 4877 888
The Netherlands
Other suppliers SEE SECTION 16!!!
For quotations contact your local Customer Services
- Sorumlu Kişi: Product HSE Manager,
- E-posta: Email: [email protected]
- Telefon: Tel.: +31 10 4877775
1.4 Acil durum telefon numarası
Emergency Telephone: -ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENTNCEC:+
44 1865 407333, CHEMTREC (800) 424 9300
American Chemistry Council +1 703 527 3887,
Greece +30 210 7793777Australia: +61 3 9630 0998
Giftinformasjonsentralen in Norway Tel.: +47 22591300
Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
**FOR QUOTATIONS PLEASE CONTACT YOUR LOCAL CUSTOMER SERVICES**
SECTION 2 Tehlike Tespiti
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması
- Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous
preparations.
- Mevcut Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)’ye başvurun
- Semboller: Xi
- Gözler için toksik (R36)
- Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances
and preparations
- Uyarı sözcüğü: Tehlike
- Semboller: GHS05
- Eye Dam. 1
- Ağır göz hasarına neden olur (H318)
Datasheet Number 755303 - v1.0.1
1
OPTICLEAN
Revizyon: 17 Feb 2014
SECTION 2 Tehlike Tespiti (....)
2.2 Etiket elemanları
-
Sinyal Word: Tehlike
Eye Dam. 1
-
Uygulanamaz
REACH Annex XIII’e göre PBT değil
Koku: Karakteristik koku
Görünüm: sarı, açık, kahverengi, suda çözünebilir
içerirι:
Coco fatty acid ethyl hexyl ester - Primary C9-C11 alcoholethoxylate
Tehlike İfadeler
Ağır göz hasarına neden olur (H318)
- Ihtiyati İfadeler
Koruyucu eldiven/koruyucu elbise/göz korumasi/yüz korumasi ekipmanlari giyin. (P280)
GÖZLERLE TEMAS ETMESI HALINDE: Gözlerinizi birkaç dakika dikkatlice suyla
durulayin. Varsa ve çikartmasi kolaysa kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin.
(P305+P351+P338)
Göz tahrisi sürerse: Doktor tavsiyesi/gözetimine basvurun. (P337+P313)
2.3 Diğer tehlikeler
SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi
3.1 Karışımlar
- Coco fatty acid ethyl hexyl ester
Konsantrasyon: 60-100%
CAS Numarası: 92044-87-6
EC Numarası: 295-36-63
R/H İfadesi: Uygulanamaz
Semboller: Uygulanamaz
Kategoriler: Uygulanamaz
- Primary C9-C11 alcoholethoxylate
Konsantrasyon: 1-5%
CAS Numarası: 68439-46-3
EC Numarası: Uygulanamaz
R/H İfadesi: R38, R41 - H315, H318
Semboller: Xi, GHS05
Kategoriler: Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1
SECTION 4 İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
- GÖZLERLE TEMAS ETMESI HALINDE: Gözlerinizi birkaç dakika dikkatlice suyla durulayin.
Varsa ve çikartmasi kolaysa kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin.
(P305+P351+P338)
- Kaşıntı devam ederse tıbbi kontrolden geçin
- YUTULDUGU TAKDIRDE: agzinizi suyla çalkalayin. Kusmaya ÇALISMAYIN.
(P301+P330+P331)
- Su ya da süt içirin
Datasheet Number 755303 - v1.0.1
2
OPTICLEAN
Revizyon: 17 Feb 2014
SECTION 4 İlk yardım önlemleri (....)
- Kaşıntı devam ederse tıbbi kontrolden geçin
- SOLUNDUGU TAKDIRDE: Nefes almakta güçlük çekiyorsaniz, açik havaya çikin ve rahat
bir pozisyonda dinlenerek nefes alin. (P304+P341)
- Kaşıntı devam ederse tıbbi kontrolden geçin
- CILDE (veya saça) TEMAS ETMESI HALINDE: Ürünün bulastigi tüm kiyafetleri derhal
çikarin. Temas eden yeri suyla durulayin ya da dus alin. (P303+P361+P353)
- Kaşıntı devam ederse tıbbi kontrolden geçin
4.2 Akut ve gecikmiş olan en önemli semptom ve etkiler
- Gözlerde hasara yol açabilir
4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliği göstergesi
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
SECTION 5 Yangın önlemleri
5.1 Yangın söndürücü maddeler
- Yangın çıkarsa, köpük, karbondioksit ya da kuru malzeme kullanın (P370+P378)
- Yangın çıkarsa, su kullanın (P370+P378)
- Ateşe maruz kalan konteynerleri su sıkarak soğuk tutun
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
- Yangından çıkan duman tahriş edicidir
5.3 İtfaiyeciler için öneri
- Kimyasal Koruma Tulumu giyin ve Pozitif Basınçlı Solunum Cihazı takın
SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
- Bölüm 8 uyarınca koruyucu giysiler giyin
6.2 Çevresel Tedbirler
- Kanalizasyon ve su yollarına girmesine izin vermeyin
6.3 Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve malzemesi
- Dökülen malzemeyi toprak ya da kumla örtüp emilmesini sağlayın
- Uygun konteynere yerleştirin
- Kirlenen materyali elden çıkarmadan önce güvenli bir yere götürün
- Dökülen yeri çok bol suyla yıkayın
6.4 Diğer bölümlere referans
- Bkz Bölüm 13
SECTION 7 Yükleme-boşaltma ve depolama
7.1 Güvenli kullanım için önlemler
- Bölüm 8 uyarınca koruyucu giysiler giyin
- Gözlere, cilde ve elbiselere temas ettirmeyin. (P262)
7.2 Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları
- Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın
- 40°C/ (P411)
- Buzlanmadan koruyunuz
7.3 Özel nihai kullanım(lar)
- Daha fazla bilgi için tedarikçiyle iletişime geçin
Datasheet Number 755303 - v1.0.1
3
OPTICLEAN
Revizyon: 17 Feb 2014
SECTION 8 Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma
8.1 Denetim parametreleri
- Bu madde için maruziyet limiti belirlenmemiştir
8.2 Maruziyet kontrolleri
- Bu ürün için özel bir tedbir gerekmemektedir
8.3 Mesleki Maruziyet kontrolleri
- Solunum koruma gerekmez
- Göz/yüz koruması ve eldiven (nitril önerilir) gibi uygun koruyucu giysiler giyin
SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
- Koku: Karakteristik koku
- Görünüm: Sıvı, sarı, açık, kahverengi, suda çözünebilir
- Yoğunluk 0,86 - 0,87 g/cm3 20 C derecede
- Donma Noktası/Aralığı: Donma noktası -25 °C
9.2 Diğer Bilgiler
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite
10.1 Reaktiflik
- Bu madde normal şartlar altında stabil sayılır
10.2 Kimyasal stabilite
- Normal şartlar altında stabil olduğu düşünülür
10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı
- Tasarlandığı amaçla kullanılırsa, tehlikeli bir reaksiyonu bilinmemektedir
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
- Bu ürün için özel bir tedbir gerekmemektedir
10.5 Uyumsuz malzemeler
- Yok
10.6 Tehlikeli Ayrışım Ürünleri
- Tehlikeli ayrışım ürünleri olduğu bilinmiyor
SECTION 11 Toksikolojik Bilgi
11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi
- LD50 (oral, sıçan) (Fatty acid ester) >2000 mg/kg
- LD50 (oral, sıçan) (Fatty alcohol ethoxylate) 300-200 mg/kg
11.2 Gözle temas
- Gözlerde hasara yol açabilir
11.3 Deriyle temas
- Şiddetli maruziyet durumlarında kızarıklık görülebilir
11.4 Yeme
- Büyük miktarlarda yenmesi gastro-intestinal rahatsızlıklara yol açabilir
11.5 Soluma
- Uygulanamaz
Datasheet Number 755303 - v1.0.1
4
OPTICLEAN
Revizyon: 17 Feb 2014
SECTION 12 Ekolojik Bilgi
12.1 Toksisite
- LC50 (balık) (Fatty alcoholethoxylate) 1-10 mg/l (96 sa)
- LC50 (balık) (Fatty acid ester) >1000 mg/l (96 sa)
- Biodegradability. OECD-test. 28 days 20% Diethylhydroxylamine
- Biodegradability. OECD-test. 28 days 20% Diethylhydroxylamine
12.2 Dayanıklılık ve parçalanabilirlik
- Bu ürünün bİleşenlerİ kolayca bİyolojİk olarak parçalanır.
12.3 Biyoakümülasyon Potansiyeli
- Uygulanamaz
12.4 Topraktaki hareketlilik
- Uygulanamaz
12.5 PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
- REACH Annex XIII’e göre PBT değil
12.6 Diğer Advers Etkiler
- Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır
SECTION 13 Tasfiyede dikkat edilecekler
13.1 Atık arıtma yöntemleri
- Atma işlemi yerel, ulusal ve devlet yasalarına uymalıdır
- Kanalizasyona ya da çevreye boşaltmayın, yetkili bir atık toplama noktasına götürün
13.2 Sınıflandırma
- EU Çöp sınıfı : -
SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi
Nakliyesi tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır
14.1 UN
- UN No: Uygulanamaz
- Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz
- Tehlike Sınıfı: Uygulanamaz
- Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
14.2 Çevresel tehlikeler
- Sınıflandırılmamış
14.3 Kullanıcı için özel önlemler
- Nakliyesi tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır
14.4 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC yönetmeliğine göre toptan nakil
- Uygulanamaz
14.5 Karayolu/Demiryolu (ADR/RID)
- ADR UN No: Uygulanamaz
- Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz
- ADR Tehlike Sınıfı: Uygulanamaz
- ADR Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
- ADR alt risk: Uygulanamaz
- ADR Parlama noktası: Uygulanamaz
14.6 Deniz (IMDG)
- IMDG UN No: Uygulanamaz
- Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz
- IMDG Tehlike Sınıfı: Uygulanamaz
Datasheet Number 755303 - v1.0.1
5
OPTICLEAN
Revizyon: 17 Feb 2014
SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi (....)
- IMDG Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
- IMDG EmS: Uygulanamaz
- IMDG alt risk: Uygulanamaz
- IMDG Parlama noktası: Uygulanamaz
14.7 Hava (ICAO/IATA)
- ICAO Un No.: Uygulanamaz
- Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz
- ICAO Tehlike Sınıfı.: Uygulanamaz
- ICAO Ambalaj Grubu: Uygulanamaz
- ICAO alt risk: Uygulanamaz
- ICAO Parlama Noktası: Uygulanamaz
14.8 DOT / CFR (ABD Ulaştırma Bakanlığı
-
Kimlik Numarası: Uygulanamaz
DOT Uygun Nakliye Adı : Uygulanamaz
DOT etiketler: Uygulanamaz
Ürün RQ (Ibs): Uygulanamaz
Tehlikeli Materyal: Uygulanamaz
Tehlike Sınıfı: Uygulanamaz
DOT alt risk: Uygulanamaz
DOT Parlama noktası: Uygulanamaz
SECTION 15 Düzenleyici Bilgi
15.1 Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre çevre düzenlemeleri/mevzuatı
- This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II in
REACH and Directive 453/2010/EU.
- Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous
preparations.
- Mevcut Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)’ye başvurun
- Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances
and preparations
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
- None
SECTION 16 Diğer Bilgiler
Bu güvenlik bilgi formunun başka yerlerinde kullanıldığında ifade kodlarıyla verilmeyen metinler:H315: Deri iritasyonuna yol açar. H318: Ağır göz hasarına neden olur. R38: Deri için tahriş edici
toksik. R41: Gözlerde ciddi hasar riski.
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir.
Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer
uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemiş
risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın.
Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik şartları
açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.
Datasheet Number 755303 - v1.0.1
6
OPTICLEAN
Revizyon: 17 Feb 2014
SECTION 16 Diğer Bilgiler (....)
The most up-to-date version of this MSDS can be found on www.wilhelmsen.com/shipsservice
OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES
Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA
Tel: +61 3 9630 0900 Emergency 24hrs: +61 3 9630 0998
Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US-10305 Staten Island New York United States
Telephone daytime: (+1) 718 815 1310 Fax: (+1) 718 233 3268
Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US-90810 Long Beach California,
United States Tel (+1) 562 624 8888 Fax (+1) 562 624 1011
Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US- 19032 Folcroft
Pennsylvania United States Tel (+1) 610 586 7801 Fax (+1) 215 701 0646
Wilhelmsen Ships Service INC. 9400 New Century Drive US-77507 Pasadena Texas United States
Telephone daytime: (+1) 281 867 2000 Fax: (+1) 281 867 2800
Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United
Kingdom Tel (+44) 1322 282 412 Fax (+44) 1322 284 774
Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR 21051120 Rio de Janeiro
Brazil Tel (+55) 21 25 82 8000 Fax (+55) 21 25 82 8001
Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore 128376 Tel (+65) 6395 4545
Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 12-31 Torihama-cho Kanazawa-ku Yokohama-shi JP-236 0002,
Japan Tel (+81) 45 775 0012 Fax (+81) 45 775 0070
Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR-185 41 Piraeus Greece
Tel (+ 30) 210 4239100 Fax (+ 30) 210 4212480
Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E . Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East)
Dubai United Arab Emirates Tel (+971) 4 382 3888
Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat 50 3165 AB Rotterdam-Albrandswaard,
the Netherlands. Tel (+31) 10 4877 777
Datasheet Number 755303 - v1.0.1
7
Download

GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın