Ş
Yayın Tarihi
: 10/03/2014
:0
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Revizyon No
VİOLEX V-203 ÇAMAŞIR VE ODA Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 1/5
PARFÜMÜ
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre
hazırlanmıştır.
Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı
1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması
Ürün Adı : VİOLEX V-203 ÇAMAŞIR VE ODA PARFÜMÜ
Kimyasal Aile : Karışım
CAS No : Yok
EINECS No : Yok
1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı
Çamaşır ve oda parfümü olarak kullanılır.
1.3. Firmanın Tanıtımı
Firmanın Adı : Edta Kimya Gıda ve Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi : Şafak Mh. Akdeniz Sanayi Sitesi 5018 Sk. No:71 KEPEZ/ANTALYA
Telefon : +90 242 221 64 55
Faks : +90 242 221 64 59
E-posta : [email protected]
Internet Sitesi : www.edtakimya.com
Acil Durum Tlf : Ulusal Zehir Merkezi "UZEM": 114
Bölüm 2. Kimyasal Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
Madde Adı
Derişim
%
Esans
% 5 ±2
Ethyl Alcohol
% 60 ±2
CAS No
64-17-5
EC No
200-578-6
Tehlike
İşareti
F
Tehlike
İşareti
R11
Not: Hammaddelerin R cümleciklerinin tamamı 16. Bölüm'de verilmiştir.
Bölüm 3. Tehlikelerin Tanıtımı
3.1. Tehlike Sembolleri
F: Alevlenebilir.
Güvenlik İfadeleri
S7, S16
Ş
Yayın Tarihi
: 10/03/2014
:0
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Revizyon No
VİOLEX V-203 ÇAMAŞIR VE ODA Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 2/5
PARFÜMÜ
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre
hazırlanmıştır.
3.2.Risk Tanımları
R11: Kolay Alevlenebilir.
Bölüm 4.İlkyardım Önlemleri
Teneffüs edildiği durumlarda: Temiz havaya çıkarılmalıdır. Maddenin bulunduğu yer
havalandırılır.
Yutulduğu durumlarda: Eğer kişinin bilinci yerinde ise madde mideden kusturularak
çıkartılır. Doktora başvurulur.
Cilt ile Teması Halinde: Uzun süreli temaslarda su ve sabunla yıkayıp bol durulayın.
Gözle temas halinde: Göze temas ettiğinde en az 15 dakika temiz suyla yıkanmalıdır. Acil
olarak bir hekime başvurun.
Doktorun Dikkatine: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.
Bölüm 5. Yangınla Mücadele Tedbirleri
Uygun yangın söndürme maddesi ve araçları: Kuru kimyasallar, karbon dioksit, sprey su
veya alkol köpüğü kullanılır. Büyük çaplı yangınlarda sprey su sisi veya alkol köpüğü
kullanılır.
Alevlenme Noktası: 13˚C (Etil alkol)
Yanma ürününden veya oluşan gazlardan kaynaklanan özel tehlikeler: Alkol buharları
havadan ağırdır. Uygun sıcaklıkta hava ile karışımı sonunda patlayabilir.
Yanıcılık Limitleri: %3,5- %15
Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar: Yangında mücadele ederken özel
maskeler kullanılmalı ve koruyucu elbise giyilmeli. Bağımsız solunum aparatı kullanın. Eğer
maske yoksa hemen o bölge boşaltılmalıdır.
Ek öneri: Ekibi dumandan uzak tutun ve yangına rüzgarı arkanıza alarak müdahale edin.
Yangınla mücadele ederken uygun bir mesafeden soğuk su kullanılmalıdır. Bu sırada çıkacak
su buharının arasında alkol buharları da olabileceğinden buharla temastan kaçınılmalıdır. Bu
karışıma herhangi bir ateşleyici ile temasına izin verilmemelidir. Yangın söndürme işlemi
sonunda suyla karısan maddeyi emdirerek kanalizasyona karışmasına engelleyin.
Bölüm 6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karsı Tedbirler
Kişisel Önlemler: Tam yüz maskesi, plastik bot ve plastik eldiven kullanın.
Çevreyi Koruyucu Önlemler: Kanalizasyona boşaltmayın, patlama riski doğurur.
Gazları/Buharları/ dumanların yayılmasını su sprey jeti ile önleyiniz.
Temizleme / Toplama Yöntemleri: Ürünün döküldüğü yeri yıkayın, yıkama suyunu varile
koyup ağzını sıkıca kapatın ve atığı uygun bir şekilde yok etmek üzere muhafaza edin.
Yıkamadan sonra ortamı havalandırın.
Ş
Yayın Tarihi
: 10/03/2014
:0
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Revizyon No
VİOLEX V-203 ÇAMAŞIR VE ODA Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 3/5
PARFÜMÜ
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre
hazırlanmıştır.
Bölüm 7. Kullanma ve Depolama
Kullanım: Buharı solumayın, göz, deri ve elbiselerle temasından kaçının. Uzun süreli
kullanımdan kaçının. Herhangi bir ateşleyiciden uzak tutulmalıdır. Elektrostatik sarja karsı
önlem alınmalıdır.
Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Sıkıca kapatılmış olarak kuru ve iyi
havalandırılabilen yerlerde depolanmalıdır. Tutuşabilen maddelerden, ısıdan ve
ateşleyicilerden uzak tutulmalıdır. Depolama sıcaklığı 33˚C den fazla olmamalıdır.
Bölüm 8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma
Mühendislik önlemleri: Yeterli havalandırma, vücut ve göz duşu bulundurulmalıdır.
Genel koruyucu ve sıhhi önlemler: Kimyasallarla çalışırken alınması gereken tüm önlemler
alınmalıdır.
Bölüm 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
9.1. Görünüm: Berrak sıvı.
9.2. Renk: Şeffaf.
9.3. Koku: Çiçek.
9.4. Önemli sağlık, güvenlik ve çevre bilgileri
- pH : 4-5
- Kaynama noktası: Belirlenmemiştir.
- Parlama noktası: 59˚F
- Alevlenme sıcaklığı: Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.
- Patlayıcılık özellikleri: Ürünün patlama tehlikesi yoktur.
- Buhar basıncı: Belirlenmemiştir.
- Suda Çözünürlük: Çözünür.
Bölüm 10. Kararlılık ve Tepkime
Kimyasal kararlılık : Normal koşullarda kararlıdır.
Önlenmesi gereken şartlar : Açık alevden ve yüksek sıcaklıktan uzak tutun.
Uyumsuz maddeler: Asetik anhidrit, kuvvetli oksitleyiciler, perklorik asit, perkloratlar,
sülfiürik asit ve permanganatlar, asetaldehit, hidroklorik asit ile reaksiyona girer.
Tehlikeli bozunma ürünleri: Karbon monoksit ve/veya karbon dioksit oluşabilir.
Polimerizasyon tehlikesi : Yok.
Ş
Yayın Tarihi
: 10/03/2014
:0
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Revizyon No
VİOLEX V-203 ÇAMAŞIR VE ODA Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 4/5
PARFÜMÜ
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre
hazırlanmıştır.
Bölüm 11. Toksikolojik Bilgiler
Akut toksisite:
Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik
deney değerleri) (Etil Alkol)
Ağızdan
LD50
LC50/72h
LD10
7060 mg/kg (rat)
2000 mg/l (rat)
1400 mg/KG (Human)
2000 mg/kg (Child)
Buharlarının solunması: Hafif mukoza iritasyonu.
Deride Tahriş: Uzun süreli temaslarda dermatisis oluşumu olabilir.
Büyük miktarda yutulduğunda: Mide bulantısı ve kusma.
Sistemik etkisi: Neşelenme mutlu olma.
Gözde: Kızarıklık.
Bölüm 12. Ekolojik Bilgiler
Ekotoksisite Etkileri:
-Akut Balık Toksisitesi : TLV: 1000 cm3 buhar/m3 hava,
İlave Bilgiler : Taze ve tuzlu suda biyolojik olarak kolayca parçalanır.
Bölüm 13. Bertaraf Bilgileri
İlave Bilgi:
Ürün: Kontamine atıklar yerel yönetmenliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Bölüm 14. Taşımacılık Bilgileri
Kara Taşımacılığı ADR/RID:
UN: 1170; Class: 3 ; Packing group: II
Shipping name: 1170 ETİL ALKOL
Deniz taşımacılığı (IMDG):
UN: 1170; Class: 3 ; Packing group: II
Shipping name: 1170 ETİL ALKOL
Hava taşımacılığı (ICAO–TI ve IATA–DGR):
UN: 1170; Class: 3 ; Packing group: II
Shipping name: 1170 ETİL ALKOL
Ş
Yayın Tarihi
: 10/03/2014
:0
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Revizyon No
VİOLEX V-203 ÇAMAŞIR VE ODA Revizyon Tarihi :
Sayfa No
: 5/5
PARFÜMÜ
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre
hazırlanmıştır.
Bölüm 15. Mevzuat Bilgileri
Ürünün Tehlike Tanımı:
F: Alevlenebilir.
Ürünün tehlike tanımlamaları:
R11: Kolay Alevlenebilir.
Güvenlik tanımlamaları:
S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S7 Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.
S9: Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.
S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyin.
S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız.
S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Bölüm 16. Diğer Bilgiler
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden
derlenmiştir.
Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü
güvenlik şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.
Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün
diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede
bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için
kullanmayın.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)’ye uygun olarak
hazırlanmıştır.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Preparatlar Direktifi (88/379/EEC)’ye uygun olarak
hazırlanmıştır.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formları Direktifi (2001/58EC)’ye uygun olarak
hazırlanmıştır.
2. Bölümde listelenen hammaddelerin risk tanım cümleleri:
R11: Kolay Alevlenebilir.
Download

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V