GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
ROVIMIX® β-Carotene 10%
Versiyon 3.0
0443077
Revize Edildiği Tarih 01.02.2012

Basım Tarihi 22.11.2013
1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi
1.1 Ürün adı
Ticari ismi
: ROVIMIX® β-Carotene 10%
1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Kimyasal
maddenin/preparatın
kullanımı
: Hayvan yemlerinin, ön karışımlarına ya da hazır besinlerine
katkı maddesi
1.3 Güvenlik Bilgi Formu verenin Ayrıntılı Bilgileri
Şirket
Telefon
Telefax
Elektronik posta adresi
Sorumlu/yayınlayan kişi
: DSM Nutritional Products Ltd.
PO Box 2676
CH-4002 Basel
: +41618158888
: +41618157253
: [email protected]
1.4 Acil durum telefonu
+41 62 866 2314
2. Tehlikelerin tanitimi
2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması
Sınıflandırması (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT))
(EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre tehlikeli olmayan madde veya karışım.
Sınıflandırması (EEC/67/548, 1999/45/EC)
AT-67/548/EEC ya da 1999/45/EC direktiflerine göre bu madde ya da karışım zararalı değildir.
2.2 Etiket elemanları
Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT))
(EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre tehlikeli olmayan madde veya karışım.
Ek Etiketlendirme:
EUH210 Güvenlik bilgi formu istek üzerine mevcuttur.
2.3 Diğer tehlikeler
Toz patlaması riski.
3. Bileşimi/içindekiler hakkinda bilgi
Ürün hakkında özet bilgi
: İçinde aktif madde ve yardımcı maddeler olan karışım
(müstahzar)
3.2 Karışımlar
Zararlı bileşenler
Kimyasal İsmi
CAS-No.
EC-No.
Kayıt numarası
1/9
Sınıflandırması
(EEC/67/548)
Sınıflandırması
(1272/2008 SAYILI
TÜZÜĞÜ (AT))
Konsantrasyon
[%]
MSDS_TR / TR
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
ROVIMIX® β-Carotene 10%
Versiyon 3.0
etoksikin
0443077
Revize Edildiği Tarih 01.02.2012
91-53-2
202-075-7
6-O-palmitoyl askorbik asit 137-66-6
205-305-4

Basım Tarihi 22.11.2013
Xn; R22
Acute Tox. 4; H302
>= 1 - < 5
R52-R53
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3;
H412
>= 1 - < 5
Bu bölümdeki R cümlelerinin tüm metni için 16. Bölüme bakınız.
Bu bölümde adı geçen H-Bildirimleri tüm metni için 16.Bölüme bakınız.
Diğer bileşenler
Kimyasal İsmi
ß, ß-karotin
CAS-No.
EC-No.
Kayıt numarası
7235-40-7
230-636-6
Sınıflandırması
GHS Sınıflandırması
Konsantrasyon
[%]
>= 10 - <= 15
sakkaroz
57-50-1
200-334-9
>= 10 - <= 15
nişasta
9005-25-8
232-679-6
>= 30 - <= 35
4. Ilk yardim önlemleri
4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı
Genel öneri
: Özel ilk yardım tedbirleri gerektirecek zararları yoktur.
Solunması halinde
: Yanma veya aşırı ısıtma sonucu açığa çıkan duman ve
tozların kaza ile solunması durumunda temiz havaya çıkarınız.
Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.
Deriyle teması halinde
: Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen
çıkarınız.
Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız.
Gözle teması halinde
: Tedbir olarak gözlere su tutunuz.
Kontakt lensleri çıkarınız.
Zarar görmemiş gözü koruyunuz.
Gözlerinizi yıkarken açık tutunuz.
Yutulması halinde
: Ağzınızı su ile yıkayınız ve arkasından bol miktarda su içiniz.
Süt veya alkollü içecekler vermeyiniz.
Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi birşey vermeyiniz.
4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli
Semptomlar
: Bilinen özel bir semptoma neden olmamaktadır.
4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse)
Tedavi
: Semptomatik tedavi uygulayınız.
5. Yanginla mücadele önlemleri
5.1 Söndürme ortamı
2/9
MSDS_TR / TR
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
ROVIMIX® β-Carotene 10%
Versiyon 3.0
Uygun yangın söndürme
aracı
0443077
Revize Edildiği Tarih 01.02.2012

Basım Tarihi 22.11.2013
: Su
Köpük
5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler
Yangın söndürme sırasında
oluşabilecek spesifik zararlar
: Bilinmiyor.
5.3 İtfaiye için tavsiyeler
Yangın söndürenler için özel
koruyucu ekipmanlar
Ek bilgi
: Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
: Kirlenmiş yangın söndürme sularını ayrı bir yerde toplayınız.
Bu sular lağıma atılmamalıdır.
Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları , yerel
kurallara uygun olarak atılmalıdır.
Toz patlaması tehlikesini nazarı dikkate alınız.
6. Kaza sonucu yayilma önlemleri
6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
Toz oluşmamasına dikkat ediniz.
6.2 Çevresel tedbirler
Maddenin lağıma veya su borularına karışmasını önleyiniz.
6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Süpürünüz ve küreyiniz.
6.4 Diğer bölümlere referans
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
Atıkların atılması ile ilgili uyarılar için, bk. Bölüm 13.
Elleçleme ve depolama
7.1 Güvenli kullanım için önlemler
Dikkatli kullanılmasını
sağlayınız
: Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
Özel bir taşıma gerektirmez.
Yangın ve patlamaya karşı
korunması tavsiye edilir
: Toz oluşmamasına dikkat ediniz.
Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi
olmalıdır.
Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın.
7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları
Depolama alanı ve
kaplarında aranan nitelikler
: Neme karşı koruyun.
Işıktan uzak tutunuz.
: Kabı iyice kapalı halde, kuru olarak muhafaza edin.
3/9
MSDS_TR / TR
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
ROVIMIX® β-Carotene 10%
Versiyon 3.0
0443077
Revize Edildiği Tarih 01.02.2012

Basım Tarihi 22.11.2013
Depolama için öneriler
: Diğer ürünlerle depolanması sırasında özel sınırlamalar
yoktur.
Depolama sıcaklığı
: < 15 °C
7.3 Özel son kullanımları
Belirli kullanım(lar)
: uygulanamaz
8. Maruziyet kontrolleri/kişisel koruma
8.1 Kontrol parametreleri
Bileşenleri
CAS-No.
Değer
ß, ß-karotin
7235-40-7
TWA
Kontrol
parametreleri
1,5 mg/m3
Düzeltme
Esaslar
DSM İç Sınır
8.2 Maruziyet kontrolü
Kişisel koruyucu ekipmanlar
Solunumun korunması
: Toz konsantrasyonunun yüksek olduğu ortamlarda, ortam
koşullarına uygun bir toz maskesi kullanın.
Normal durumlarda maske kullanımını gerektirmez.
Ellerin korunması
: Eldiven malzemesi: örnek: nitril lateks
Gözlerin korunması
: Güvenlik gözlükleri
Deri ve vücudun korunması
: Koruyucu tulum
Hijyen ölçütleri
: Genel endüstriyel hijyen uygulaması.
9. Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Görünüm
: serpiştirilebilir parçacıklar
Renk
: kahverengice - kırmızı
Koku
: Bilgi bulunmamaktadır.
Koku Eşiği
: Bilgi bulunmamaktadır.
pH
: uygun veri yoktur
Erime noktası/aralığı
: belirlenmemiştir
Kaynama noktası/kaynama
ölçeği (aralığı)
: belirlenmemiştir
Parlama noktası
: uygulanamaz
Yanıcılık (katı, gaz)
: Taşımacılık yönetmeliğine göre yanmaya dayanıklı olarak
sınıflandırılmamıştır.
Buhar basıncı
: uygulanamaz
Rölatif buhar yoğunluğu
: uygulanamaz
Yoğunluk
: belirlenmemiştir
4/9
MSDS_TR / TR
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
ROVIMIX® β-Carotene 10%
Versiyon 3.0
0443077
Revize Edildiği Tarih 01.02.2012
Su çözünürlüğü
: belirlenmemiştir
Ayrılma katsayısı: noktanol/su
Kendiliğinden tutuşma
sıcaklığı
: uygulanamaz
Termik bozunma
(dekompozisyon)
: Isıtma yoluyla bozunur.
Egzotermik tehlike olasılığı
Patlayıcı özellikler
: uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikler
: uygun veri yoktur

Basım Tarihi 22.11.2013
: uygun veri yoktur
9.2 Diğer bilgiler
Biriken tozun yanma endeksi
: 3 ( 22 °C)
: 4 ( 100 °C)
Toz patlama özellikleri
: KSt değeri: 130 m.bar/s (Öğütülmüş numune, Test edilen
numunenin medyan değerleri 0,074 mm, Kurutulduktan sonra
geriye kalan net miktar 3,3 %; ISO 6184)
Toz patlama sınıfı
: St1 (Öğütülmüş numune, Test edilen numunenin medyan
değerleri 0,074 mm, Kurutulduktan sonra geriye kalan net
miktar 3,3 %; ISO 6184)
Maksimum aşırı basınç
patlaması
: 7,1 Bar (Öğütülmüş numune, Test edilen numunenin medyan
değerleri 0,074 mm, Kurutulduktan sonra geriye kalan net
miktar 3,3 %; ISO 6184)
Minimum alev alma enerjisi
: 3 - 10 mJ (Öğütülmüş numune, Test edilen numunenin
medyan değerleri 0,074 mm, Kurutulduktan sonra geriye kalan
net miktar 3,3 %, EN 13821)
Toz veya hava karışımının minimum alev alma enerjisi (MAE),
parçacık boyuna, su içeriğine ve toz sıcaklığına bağlı olarak
değişir. Toz ne kadar ince ve kuruysa, MAE'si de o kadar
düşük olur.
: Genel uyarı: Burada verilen toz patlama değerleri bu ürüne
aittir ve bu değerler, numuneden numuneye farklılık gösterir.
Toz hacim direnci
: ca. 4E+10 Ohmm (Ürün numunesi, Test edilen numunenin
medyan değerleri 0,320 mm, Kurutulduktan sonra geriye
kalan net miktar 3,3 %)
Bu malzeme statik elektrik toplayabilir ve bu yüzden kıvılcım
çıkararak tutuşmaya neden olabilir.
Tozun ve hava karışımının
minimum alev alma sıcaklığı
: >= 360 °C (Test edilen numunenin medyan değerleri 0,320
mm)
BAM fırınında saptanmıştır, Ürün numunesi
10. Kararlılık ve tepkime
10.1 Reaktivite
Özellikle belirtilmesi gereken zararları yoktur.
5/9
MSDS_TR / TR
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
ROVIMIX® β-Carotene 10%
Versiyon 3.0
0443077
Revize Edildiği Tarih 01.02.2012

Basım Tarihi 22.11.2013
10.2 Kimyasal stabilite
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı
Toz havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir.
10.4 Kaçınılması gereken koşullar
Isı.
10.5 Uymayan malzemeler
Kuvvetli asitler ve kuvvetli bazlar
Kuvvetli oksitleyici maddeler
10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri
Belirtildiği şekilde kullanıldığında bozunma olmaz.
11. Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Akut oral toksisite
etoksikin
: LD50 (sıçan): 800 mg/kg
Deri korozyonu/iritasyon
: Uzun süreli deri teması derinin tahriş olmasına neden olabilir.
Ciddi göz hasarı/tahrişi
: Gözlere toz kaçması mekanik tahrişe neden olabilir.
Ek bilgi
: Gözlere toz kaçması mekanik tahrişe neden olabilir.
Ciltte renk bozukluklarına yol açabilir.
12. Ekolojik bilgiler
12.1 Zehirlilik
Balıklar için zehirlilik derecesi
6-O-palmitoyl askorbik asit
: Salmo gairdneri (gökkuşağı alabalığı)
LC50 (96 sa) 51 mg/l
süspansiyon
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
12.2 Kalıcılık ve nitelik kaybı
Biyodegrabilite
6-O-palmitoyl askorbik asit
: Kolaylıkla doğal bozunur.
48 % (28 g)
(OECD Test Klavuzu 302C)
süspansiyon
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
12.3 Biyolojik birikim potansiyeli
Biyoakümülasyon
Ayrılma katsayısı: n-
: uygun veri yoktur
: uygulanamaz
6/9
MSDS_TR / TR
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
ROVIMIX® β-Carotene 10%
Versiyon 3.0
0443077
Revize Edildiği Tarih 01.02.2012

Basım Tarihi 22.11.2013
oktanol/su
12.4 Topraktaki hareketliliği
Çevresel ortamlar içerisinde
dağılım
: uygun veri yoktur
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
Değerlendirme
: Bu preparat kalıcı, biyolojik birikim yapan veya zehirli olarak
kabul edilen herhangi bir içerik içerMEmektedir (PBT).
: Bu preparat, ne çok kalıcı ne de çok biyolojik birikim yapan
olarak kabul edilen maddeler içerMEmektedir (vPvB).
12.6 Diğer olumsuz etkiler
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler
: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
13. Bertaraf etme bilgileri
13.1 Atık arıtma yöntemleri
Ürün
: Artıkları ve tekrar kazanımı mümkün olmayan çözeltileri, bir
atık firmasına vermeyi teklif ediniz.
Kirli paket
: Boş kaplar geri dönüşüm veya atım için onaylı bir atık yerine
götürülmelidir.
14. Taşmacilik bilgisi
14.1 UN numarası
ADR
Tehlikeli mal değildir
RID
Tehlikeli mal değildir
IMDG
Tehlikeli mal değildir
IATA
Tehlikeli mal değildir
14.2 Uygun yükleme ismi
ADR
Tehlikeli mal değildir
RID
Tehlikeli mal değildir
IMDG
Tehlikeli mal değildir
IATA
Tehlikeli mal değildir
14.3 Nakliyat tehlike sınıfı
ADR
Tehlikeli mal değildir
RID
Tehlikeli mal değildir
IMDG
Tehlikeli mal değildir
IATA
7/9
MSDS_TR / TR
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
ROVIMIX® β-Carotene 10%
Versiyon 3.0
0443077
Revize Edildiği Tarih 01.02.2012

Basım Tarihi 22.11.2013
Tehlikeli mal değildir
14.4 Paketleme grubu
ADR
Tehlikeli mal değildir
RID
Tehlikeli mal değildir
IMDG
Tehlikeli mal değildir
IATA
Tehlikeli mal değildir
14.5 Çevreye olan tehlikeleri
ADR
Tehlikeli mal değildir
RID
Tehlikeli mal değildir
IMDG
Tehlikeli mal değildir
IATA
Tehlikeli mal değildir
14.6 Kullanıcı için özel önlemler
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
14.7 MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı
uygulanamaz
15. Mevzuat Bilgisi
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar
NFPA Sınıflandırması
: Sağlık Tehlikesi: 1
Yangın tehlikesi: 2
Reaktivite Tehlikesi: 1
2
1
1
15.2 Kimyasal Risk Değerlendirmesi
uygulanamaz
16. Diğer bilgiler
2 ve 3. başlık altındaki R-cümleleri metni
R22
R52
R53
Yutulması halinde zararlıdır.
Sucul organizmalar için zararlıdır.
Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
2 ve 3.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni
8/9
MSDS_TR / TR
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
ROVIMIX® β-Carotene 10%
Versiyon 3.0
H302
H319
H412
0443077
Revize Edildiği Tarih 01.02.2012

Basım Tarihi 22.11.2013
Yutulması halinde zararlıdır.
Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zararlıdır.
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, yayınladığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli
bilgilerdir. Verilen bilgiler sadece güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve
tahliye için yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu
sayılamaz. Bu bilgiler, sadece belirlenmiş madde için geçerlidir ve bu maddenin diğer
maddelerle karıştırılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde
geçerli olmayabilir dokümanda belirtilmemişse.
Kısaltmalar: 67/548/EEC= Dangerous Substances Directive. 1999/45/EC= Dangerous
Preparations Directive. Regulation (EC) No. 1272/2008= Regulation on classification, labelling and
packaging of substances and mixtures. DNEL= Derived No-Effect Level. PNEC= Predicted NoEffect Concentration. NFPA= National Fire Protection Association (USA). IATA= International Air
Transport Association. IMDG= International Maritime Dangerous Goods. RID= International Rule
for Transport of Dangerous Substances by Railway; ADR= European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road. TWA= Time Weighted Average (belli zaman
aralığında ölçülen ortalama değer). STEL= Short term exposure limit.
9/9
MSDS_TR / TR
Download

bETACAROTENE - Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ( MSDS )