GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SURE-SEAL™ LPM
Versiyon 1.3
Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19
BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi
Madde/Müstahzarın tanıtılması
Ürün adı
Malzeme
:
:
SURE-SEAL™ LPM
1114775, 1107407, 1102846, 1103424
Şirket
:
Chevron Phillips Chemical Company LP
Drilling Specialties Company LLC
10001 Six Pines Drive
The Woodlands, TX 77380
Lokal
:
Chevron Phillips Chemicals International N.V.
Brusselsesteenweg 355
B-3090 Overijse
Belgium
SDS Requests: (800) 852-5530
Technical Information: (832) 813-4862
Responsible Party: Product Safety Group
Email:[email protected]
Acil durum telefonu:
Sağlık:
866.442.9628 (Kuzey Amerika)
1.832.813.4984 (Uluslararası)
Nakliye:
North America: CHEMTREC 800.424.9300 or 703.527.3887
Asia: +800 CHEMCALL (+800 2436 2255) China:+86-21-22157316
EUROPE: BIG +32.14.584545 (phone) or +32.14583516 (telefax)
South America SOS-Cotec Inside Brazil: 0800.111.767 Outside Brazil: +55.19.3467.1600
Sorumlu bölüm
Elektronik posta adresi
Web sitesi
:
:
:
Ürün Güvenliği ve Toksikoloji Grubu
[email protected]
www.CPChem.com
BÖLÜM 2: Tehlikelerin tanitimi
Maddenin veya karışımın sınıflandırması
1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)
MSDS Numarası:100000068696
1/9
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SURE-SEAL™ LPM
Versiyon 1.3
Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19
(EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre tehlikeli olmayan madde veya karışım.
Sınıflandırması (EEC/67/548, 1999/45/EC)
AT-67/548/EEC ya da 1999/45/EC direktiflerine göre bu madde ya da karışım zararalı değildir.
Etiket elemanları
Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT))
(EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre tehlikeli olmayan madde veya karışım.
BÖLÜM 3: Bileşimi/içindekiler hakkinda bilgi
Eşanlamlıları
:
Not Established
Molekül formülü
:
UVCB
GHS'e (Küresel Uyumlaştırılmış Sistem) göre tehlikeli içerikler içerMEmektedir. :
Notlar
:
GHS'e (Küresel Uyumlaştırılmış Sistem) göre tehlikeli içerikler
içerMEmektedir.
BÖLÜM 4: Ilk Yardim önlemleri
Genel öneri
:
Özel ilk yardım tedbirleri gerektirecek zararları yoktur.
Solunması halinde
:
Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.
Eğer hastanın bilinci yerinde değilse, hastayı uygun bir
pozisyona getirip, doktora başvurunuz. Semptomlar devam
ederse doktora başvurunuz.
Deriyle teması halinde
:
Sabunlu su ile yıkayınız.
Gözle teması halinde
:
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız
ve bir doktora danışınız.
Kontakt lensleri çıkarınız. Zarar görmemiş gözü koruyunuz.
Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.
Yutulması halinde
:
Solunum borusunu açık tutunuz. Bilinci yerinde olmayan bir
kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Semptomlar devam
ederse doktora başvurunuz.
Solunum borusunu açık tutunuz. Süt veya alkollü içecekler
vermeyiniz. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla
bir şey vermeyiniz. Semptomlar devam ederse doktora
başvurunuz.
BÖLÜM 5: Yanginla mücadele önlemleri
Parlama noktası
Kendiliğinden tutuşma
MSDS Numarası:100000068696
:
Uygulanmaz
:
Uygulanmaz
2/9
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SURE-SEAL™ LPM
Versiyon 1.3
Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19
sıcaklığı
Yangın söndürme ekibi için
özel koruyucu ekipmanlar
:
Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple
maske kullanınız.
Ek bilgi
:
Kimyasal yangınlar için standart prosedür. Çevre için uygun
yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Yangın ve patlamaya karşı
koruma
:
Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi
olmalıdır.
Tehlikeli bozunma/ayrışma
ürünleri
:
Uygun veri yoktur.
BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayilma önlemleri
Kişisel önlemler
:
Toz oluşmamasına dikkat ediniz.
Temizleme yöntemleri
:
Atıkları belli bir yerde toz yaratmadan toplayınız. Süpürünüz
ve küreyiniz. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda
saklayınız.
BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama
Elleçleme
Güvenli elleçleme önerileri
:
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. Uygulama alanında,
sigara içmek, yemek yemek ve içmek yasaklanmalıdır.
Yangın ve patlamaya karşı
korunma önerileri
:
Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi
olmalıdır.
Depolama alanı ve
kaplarında aranan nitelikler
:
Elektrik donanımları ve aletleri teknolojik emniyet standartlarına
uygun olmalıdır.
Genel depolama için
öneriler
:
Özellikle belirtilmesi gereken malzemeler yoktur.
Depolama
BÖLÜM 8: Maruziyet kontrolleri / kişisel korunma
Mühendislik önlemleri
Mühendislik denetimlerini tasarlarken ve kişisel koruyucu ekipmanları seçerken bu maddenin olası
tehlikelerini (bkz. Bölüm 2), ilgili maruziyet sınırlarını, iş faaliyetlerini ve çalışma yerindeki diğer
maddeleri dikkate alın. Mühendislik denetimleri veya iş uygulamaları bu maddenin zarar verici
düzeylerine maruz kalmayı engellemek için yeterli değilse, aşağıda sıralanan kişisel koruyucu
ekipmanlar önerilir. Koruma genelde sadece sınırlı bir süre boyunca veya belirli şartlar altında
sağlandığından, kullanıcı ekipmanla birlikte verilen tüm talimatları ve sınırlamaları okumalı ve
anlamalıdır.
Kişisel koruyucu ekipmanlar
MSDS Numarası:100000068696
3/9
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SURE-SEAL™ LPM
Versiyon 1.3
Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19
Solunum sisteminin
korunması
:
Normal atmosfer basıncı koşullarında, kullanılan havalandırma
veya başka mühendislik uygulamaları hacimce minimum
%19,5 oksijen içeriği sağlamadığı sürece NIOSH onaylı hava
beslemeli maske takın.
Ellerin korunması
:
Belli bir iş ortamı için uygunluğu, koruma eldiveni üreticisine
danışılmalıdır. Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik
özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz. Kesik
tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını
da göze alınız. Bozunma veya kimyasal olarak delinme
belirtileri varsa eldivenler atılmalı değiştirilmelidir.
Gözlerin korunması
:
Gözleri yıkamak için saf su şişesi. Güvenlik gözlükleri.
Deri ve vücudun korunması
:
İşyerinde, tehlikeli maddenin miktarına ve konsantrasyonuna
uygun olan beden korunmasını kullanınınız. Uygun giyininiz:.
Hafif koruyucu giysi.
Hijyen önlemleri
:
Genel endüstriyel hijyen uygulaması.
BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Görünüş
Fiziksel hali
Maddenin hali
Renk
Koku
:
:
:
:
Granüler yapıya sahip
Katı
Açık kahverengi
Hafif, toprak kokusu
Güvenlik bilgileri
Parlama noktası
: Uygulanmaz
Alt patlama limiti
: Uygulanmaz
Üst patlama limiti
: Uygulanmaz
Oksitleyici özellikler
: Hayır
Kendiliğinden tutuşma
sıcaklığı
: Uygulanmaz
Termik bozunma (dekompozisyon)
Molekül formülü
: UVCB
Molekül ağırlığı
: Uygulanmaz
pH
: Uygulanmaz
Donma noktası
: Uygulanmaz
noktası
Kaynama noktası/kaynama
aralığı
MSDS Numarası:100000068696
Uygulanmaz
: Uygulanmaz
4/9
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SURE-SEAL™ LPM
Versiyon 1.3
Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19
Buhar basıncı
: Uygulanmaz
Nispi yoğunluk
: 1,2 - 1,4
Su içinde çözünürlüğü
: çözünmez
Dağılım katsayısı ( noktanol/su)
Akışkanlık (viskozite,
kinematik)
Rölatif buhar yoğunluğu
: Uygun veri yoktur
Buharlaşma oranı
: Uygulanmaz
: Uygulanmaz
: Uygulanmaz
BÖLÜM 10: Kararlilik ve tepkime
Kimyasal stabilite
: Bu malzeme, normal ortam ve beklenen depolama altında
istikrarlı kabul ediliyor ve sıcaklık ve basınç şartları taşıma.
Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı
Kaçınılması gereken
durumlar
Tehlikeli bozunma/ayrışma
ürünleri
: Uygun veri yoktur.
Diğer veriler
: Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma
olmaz.
: Uygun veri yoktur
BÖLÜM 11: Toksikoloji bilgisi
SURE-SEAL™ LPM
Akut oral toksisite
SURE-SEAL™ LPM
Akut solunum(inhalasyon)
toksisitesi
: LD50: not known
: LC50: not known
SURE-SEAL™ LPM
Akut dermal toksisite
: LD50: not known
SURE-SEAL™ LPM
Cilt tahrişi
: Deri tahrişi gözlenmez
SURE-SEAL™ LPM
Göz tahrişi
: Göz tahrişi gözlenmez
SURE-SEAL™ LPM
Teneffüs yoluyla zehirlilik
: Aspirasyon zehirlilik sınıflandırması yoktur.
SURE-SEAL™ LPM
MSDS Numarası:100000068696
5/9
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SURE-SEAL™ LPM
Versiyon 1.3
Ek bilgi
Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19
: Uygun veri yoktur.
BÖLÜM 12: Ekoloji bilgisi
Ekotoksisite
Daphnia ve diğer suda
yaşayan omurgasızlara
zehirliliği
: Uygun veri yoktur
Eliminasyon bilgisi (Kalıcılık ve bozunabilirlik)
Ek öneri Çevredeki akıbeti ve
izlediği yollar
: Uygun veri yoktur
Biyolojik bozunma
: Uygulanmaz
Ekotoksikoloji Değerlendirmesi
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler
: Uygun veri yoktur
BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri
Bu SDS'de sunulan bilgiler sadece nakliye edilen ürüne özgüdür.
Maddeyi amacına uygun olarak kulanın veya mümkünse geri dönüşümünü sağlayın. Bu maddenin
atılması gerekirse, madde RCRA (40 CFR 261) veyadiğer Eyalet düzeyindeki ve yerel yönetmelikler
uyarınca, US EPA tarafından tanımlanmış olan tehlikeli atık kriterlerini karşılayabilir. Doğru bir
belirleme yapmak için fiziksel özelliklerin ölçülmesi ve düzenlenmiş bileşenlerin incelenmesi
gerekebilir. Bu madde tehlikeli atık olarak sınıflandırılmışsa, federal yasa gereği bir lisanslı tehlikeli
atık tesisinde bertaraf edilmelidir.
Kontamine ambalaj
: Boş kaplar geri dönüşüm veya atım için onaylı bir atık yerine
götürülmelidir.
BÖLÜM 14: Taşimacilik bilgisi
Burada gösterilen, nakliye açıklamaları yalnızca yığın halindeki taşımalar için geçerlidir ve
yığın olmayan ambalajların taşınması için uygun değildir (mevzuat tanımına bakın).
Nakliye şartlarıyla ilgili ek açıklamalar için (teknik adları vs.) yurtiçi veya uluslararası nakliye şekline
özgü ve miktara özgü Tehlikeli Madde Yönetmeliklerine başvurun. Bu nedenle, burada sunulan
bilgiler her zaman konşimentoda belirtilen madde nakliye tanımı ile uyumlu olmayabilir. SDS ve
konşimentoda geçen madde alevlenme noktaları birbirinden biraz farklı olabilir.
US DOT (UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION)
BU ACENTA TARAFINDAN TAŞINMAYA YÖNELİK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE
VEYA TEHLİKELİ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR.
IMO / IMDG (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS)
BU ACENTA TARAFINDAN TAŞINMAYA YÖNELİK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE
VEYA TEHLİKELİ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR.
IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION)
BU ACENTA TARAFINDAN TAŞINMAYA YÖNELİK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE
MSDS Numarası:100000068696
6/9
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SURE-SEAL™ LPM
Versiyon 1.3
Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19
VEYA TEHLİKELİ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR.
ADR (AGREEMENT ON DANGEROUS GOODS BY ROAD (EUROPE))
BU ACENTA TARAFINDAN TAŞINMAYA YÖNELİK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI
MADDE VEYA TEHLİKELİ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR.
RID (REGULATIONS CONCERNING THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF
DANGEROUS GOODS (EUROPE))
BU ACENTA TARAFINDAN TAŞINMAYA YÖNELİK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE
VEYA TEHLİKELİ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR.
ADN (EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE
OF DANGEROUS GOODS BY INLAND WATERWAYS)
BU ACENTA TARAFINDAN TAŞINMAYA YÖNELİK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE
VEYA TEHLİKELİ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR.
MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi
Ulusal kanunlar
Kaza tehlikelerini içeren
ana kanunlar
: 96/82/EC
Düzeltme: 2003
96/82/EC no'lu direktif uygulanmaz
Su kirliliğine sebep olan
sınıf (Almanya)
: nwg
Diğer Tesciller
Mevzuat
Danimarka PR numarası:
Tebliğ hali
Avrupa REACH
ABD TSCA
Kanada DSL
Avustralya AICS
Yeni Zellanda NZIoC
Japonya ENCS
Kore KECI
Filipinler PICCS
Çin IECSC
MSDS Numarası:100000068696
suyu kirletmez
Kayıt numarası
2318371
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
7/9
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SURE-SEAL™ LPM
Versiyon 1.3
Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19
BÖLÜM 16: Diğer Bilgiler
NFPA Sınıflandırması
: Sağlık zararlılığı: 0
Yangın tehlikesi: 1
Reaktivite Tehlikesi: 0
1
0
0
Ek bilgi
Eski SDS Numarası
:
CPC00524
Son versiyondan bu yana gerçekleşen kayda değer değişiklikler kenarda vurgulanmıştır. Bu
versiyon önceki tüm versiyonların yerini alır.
Bu SDS'de sunulan bilgiler sadece nakliye edilen ürüne özgüdür.
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, yayınladığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli
bilgilerdir. Verilen bilgiler sadece güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve
tahliye için yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu
sayılamaz. Bu bilgiler, sadece belirlenmiş madde için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle
karıştırılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir
dokümanda belirtilmemişse.
Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltma ve akronimlere ait anahtar ve açıklamalar
Hükümete Bağlı Endüstriyel
Hijyen Uzmanları Amerika
Konferansı
Avustralya, Kimyasal Maddeler
Envanteri
Kanada, Yerli Maddeler Listesi
LD50
Öldürücü Doz %50
LOAEL
NIOSH
CNS
CAS
EC50
Kanada, Yerli Kaynaklı Olmayan
Maddeler Listesi
Merkezi Sinir Sistemi
Kimyasal Damıtma Hizmeti
Etkili Konsantrasyon
EC50
Etkili Konsantrasyonun %50'si
NOEC
OSHA
PEL
İzin Verilebilir Maruz Kalma Sınırı
EINECS
EOSCA Jenerik Maruziyet
Senaryo Aracı
Avrupa Petrol Sahalarına Özel
Kimyasallar Birliği
Avrupa Mevcut Kimyasal
Maddeler Envanteri
Almanya Maksimum
Konsantrasyon Değerleri
Küresel Uyum Sistemi
Gözlenen En düşük Advers Etki
Düzeyi
Ulusal Yangından Korunma
Kurumu
Ulusal İş Sağlığı & Güvenliği
Enstitüsü
Ulusal Toksikoloji Programı
Yeni Zelanda Kimyasal Envanteri
Gözlenebilir Advers Etki Düzeyi
Yok
Gözlenen Etki Konsantrasyonu
Yok
İş Güvenliği & Sağlığı İdaresi
PICCS
Filipinler Ticari Kimyasal Maddeler
Envanteri
Toksik Olmadığı Farz Edilmiştir
Yüksek veya Eşit
İnhibisyon Konsantrasyonunun
%50'si
Uluslararası Kanser Araştırmaları
STEL
SARA
ACGIH
AICS
DSL
NDSL
MAK
GHS
>=
IC50
IARC
MSDS Numarası:100000068696
NFPA
NTP
NZloC
NOAEL
PRNT
Kaynak Koruma Geri Kazanım
Kanunu
Kısa Süreli Maruz Kalma Sınırı
Superfund Değişiklikleri ve Tekrar
Yetkilendirme Kanunu
Eşik Sınırı Değeri
RCRA
TLV
8/9
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SURE-SEAL™ LPM
Versiyon 1.3
Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19
KECI
Kurumu
Çin Mevcut Kimyasal Maddeler
Envanteri
Japonya, Mevcut ve Yeni
Kimyasal Maddeler Envanteri
Kore, Mevcut Kimyasal Envanter
<=
Daha Az veya Eşit
LC50
Öldürücü konsantrasyon %50
IECSC
ENCS
MSDS Numarası:100000068696
TWA
Zaman Ağırlıklı Ortalama
TSCA
Toksik Madde Denetimi Yasası
UVCB
Bilinmeyen veya Değişken
Bileşenli, Karmaşık Reaksiyon
Ürünleri ve Biyolojik Maddeler
İş Yeri Tehlikeli Madde Bilgi
Sistemi
WHMIS
9/9
Download

SURE-SEAL™ LPM - Chevron Phillips Chemical Company