GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
K-Resin® XK40 Styrene-Butadiene Copolymer
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 2015-02-09
BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi
Madde/Müstahzarın tanıtılması
Ürün adı
Malzeme
:
:
K-Resin® XK40 Styrene-Butadiene Copolymer
1116753, 1103071, 1021188, 1021186, 1021190, 1028211,
1021395, 1021397, 1021398, 1020793, 1021399, 1021187,
1021400, 1021401, 1021396, 1021005, 1021009, 1021189,
1021010, 1021006, 1021007, 1021008, 1021011
EC-No.Kayıt numarası
Kimyasal Ġsmi
Styrene
1,3-Butadiene
Microcrystalline/Paraffin
Wax
CAS-No.
EC-No.
Index No.
100-42-5
202-851-5
601-026-00-0
106-99-0
203-450-8
601-013-00-X
63231-60-7
264-038-1
Legal Entity
Kayıt numarası
Chevron Phillips Chemicals International NV
01-2119457861-32-0005
Chevron Phillips Chemicals International NV
01-2119471988-16-0004
01-2119495561-32-XXXX
Şirket
:
Chevron Phillips Chemical Company LP
K-Resin® SBC
10001 Six Pines Drive
The Woodlands, TX 77380
Lokal
:
Chevron Phillips Chemicals International N.V.
Brusselsesteenweg 355
B-3090 Overijse
Belgium
SDS Requests: (800) 852-5530
Technical Information: (832) 813-4862
Responsible Party: Product Safety Group
Email:[email protected]
Acil durum telefonu:
Sağlık:
866.442.9628 (Kuzey Amerika)
1.832.813.4984 (Uluslararası)
Nakliye:
MSDS Numarası:100000000071
1/10
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
K-Resin® XK40 Styrene-Butadiene Copolymer
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 2015-02-09
North America: CHEMTREC 800.424.9300 or 703.527.3887
Asia: +800 CHEMCALL (+800 2436 2255) China:+86-21-22157316
EUROPE: BIG +32.14.584545 (phone) or +32.14583516 (telefax)
South America SOS-Cotec Inside Brazil: 0800.111.767 Outside Brazil: +55.19.3467.1600
Sorumlu bölüm
Elektronik posta adresi
Web sitesi
:
:
:
Ürün Güvenliği ve Toksikoloji Grubu
[email protected]
www.CPChem.com
Üretici, insan vücuduna kalıcı veya geçici implantasyonu içeren tıbbi uygulamalarda herhangi bir KResin® SBC maddesinin kullanılmasını önermez.
BÖLÜM 2: Tehlikelerin tanitimi
Maddenin veya karışımın sınıflandırması
Madde ve karışımların sınıflandırma, etiketlendirme ve paketlemesine dair (EC) No 1272/2008 No'lu
Düzenleme, Ek VI, Tablo 3.1
(EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre tehlikeli olmayan madde veya karıĢım.
Sınıflandırması (EEC/67/548, 1999/45/EC)
1999/45/EC Direktifine göre, ürün ne sınıflandırma ne de etiketlendirme gerektirMEmektedir.
Etiket elemanları
Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT))
(EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre tehlikeli olmayan madde veya karıĢım.
BÖLÜM 3: Bileşimi/içindekiler hakkinda bilgi
Karışımlar
Zararlı bileşenler
Kimyasal Ġsmi
Styrene-Butadiene
Copolymer
CAS-No.
EC-No.
Index No.
9003-55-8
Sınıflandırması
(EEC/67/548)
Sınıflandırması
Konsantrasyon
(1272/2008 SAYILI
[wt%]
TÜZÜĞÜ (AT))
95 - 100
GHS'e (Küresel UyumlaĢtırılmıĢ Sistem) göre tehlikeli içerikler içerMEmektedir. :
BÖLÜM 4: Ilk Yardim önlemleri
Solunması halinde
:
Yanma veya aĢırı ısıtma sonucu açığa çıkan duman ve tozların
kaza ile solunması durumunda temiz havaya çıkarınız.
Semptomlar devam ederse doktora baĢvurunuz.
Deriyle teması halinde
:
EritilmiĢ madde cilde temas ederse, cildi derhal suyla soğutun.
Hemen tıbbi yardım alın. KatılaĢmıĢ maddeyi cilt üzerinden
MSDS Numarası:100000000071
2/10
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
K-Resin® XK40 Styrene-Butadiene Copolymer
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 2015-02-09
soymaya çalıĢmayın veya maddeyi çözmek için çözücüler ya
da incelticiler kullanmayın.
Gözle teması halinde
:
Gözlerle temas halinde, hemen bol miktarda su ile yıkayınız ve
tıbbi bir öneri alınız.
Yutulması halinde
:
Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız.
BÖLÜM 5: Yanginla mücadele önlemleri
Parlama noktası
:
Uygun veri yoktur
Kendiliğinden tutuĢma
sıcaklığı
:
Uygun veri yoktur
Uygun yangın söndürücüler
:
Su. Su buharı. Kuru kimyasal. Karbon dioksit (CO2). Köpük.
Bu yüzeyi yakan bir madde olduğundan, mümkünse, bir sis
buharı oluĢturacak Ģekilde sis ağızlığından su püskürtülmelidir.
Yüksek hızlı su uygulaması yanan yüzey katmanını
geniĢletecektir. Toz bulutu ve toz patlaması riski
oluĢturabilecek düz akıĢların kullanımından kaçının. Çevre için
uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Yangın söndürme sırasında
oluĢabilecek özel zararlar
:
Toz birikmesi, örnek olarak yerde ve kenarlarda, toz birikmesi
tutuĢma riskine ve ardından alevin yayılmasına veya ikincil
patlamalara neden olabilir.
Yangın söndürme ekibi için
özel koruyucu ekipmanlar
:
KiĢisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Yangın söndürmek
için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız.
Ek bilgi
:
Bu madde yanıcıdır, ancak kolaylıkla tutuĢmaz.
Yangın ve patlamaya karĢı
koruma
:
Yanabilecek katı madde olarak kabul edin. Toz oluĢturmaktan
kaçının; havada dağılmıĢ Ģekilde bulunan yeterli
konsantrasyondaki ince toz ve herhangi bir ateĢleme
kaynağının varlığı, toz patlaması tehlikesi oluĢturur.
Tehlikeli bozunma/ayrıĢma
ürünleri
:
Basit Hidrokarbonlar. Karbon oksitler.
BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayilma önlemleri
KiĢisel önlemler
:
Kayma tehlikesini ortadan kaldırmak için süpürünüz. Atıkları
solumayınız.
Çevresel önlemler
:
Yerüstü sularının kirlenmemesine dikkat ediniz. Ürünün
kanalizasyona karıĢmamasına dikkat ediniz.
Temizleme yöntemleri
:
Elektrikli süpürge veya süpürge ile hemen temizleyiniz.
Ek öneri
:
Yüzeylerde toz birikintilerinin oluĢmasına izin verilmemelidir,
çünkü bunlar yeterli konsantrasyonda atmosfere karıĢtığında
patlayıcı bir karıĢım oluĢturabilir. Havaya toz karıĢmasını
önleyin (örneğin tozlanmıĢ yüzeyleri basınçlı havayla
temizleyin).
MSDS Numarası:100000000071
3/10
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
K-Resin® XK40 Styrene-Butadiene Copolymer
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 2015-02-09
BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama
Elleçleme
Güvenli elleçleme önerileri
:
Ürünün güvenli Ģekilde kullanılması için iyi bakım ve temizlik
prosedürlerini uygulayın. Su kaynaklarından ve
kanalizasyonlardan uzak tutun. Dökülen pelletler kayma
tehlikesi oluĢturabilir.
Elektrostatik yük birikebilir ve bu malzeme kullanılırken tehlikeli
bir durum oluĢturabilir. Bu tehlikeyi en aza indirmek için,
elektrik toprak bağlantısı ve topraklama gerekebilir ancak
bunlar tek baĢına yeterli olmayabilir. Elektrostatik yük ve/veya
yanıcı atmosfer oluĢturma ve biriktirme olasılığı taĢıyan tüm
iĢlemleri (depo ve konteyner doldurma, püskürterek doldurma,
depo temizleme, örnek alma, kalibrasyon, anahtar yükleme,
filtreleme, karıĢtırma, çalkalama ve vidanjör iĢlemleri dahil)
inceleyin ve uygun azaltıcı prosedürleri uygulayın. Daha fazla
bilgi için, OSHA Standardı 29 CFR 1910.106 "Yanıcı ve
TutuĢabilir Sıvılar"; Ulusal Yangından Korunma Kurumu (NFPA
77), "Önerilen Statik Elektrik Uygulamaları"; ve/veya Amerikan
Petrol Enstitüsünün (API) Önerdiği Uygulamalar 2003, "Statik
Akım, Yıldırım ve Kaçak Akımlardan Kaynaklanan TutuĢmalara
KarĢı Korunma" belgelerine baĢvurun.
Yangın ve patlamaya karĢı
korunma önerileri
:
Yanabilecek katı madde olarak kabul edin. Toz oluĢturmaktan
kaçının; havada dağılmıĢ Ģekilde bulunan yeterli
konsantrasyondaki ince toz ve herhangi bir ateĢleme
kaynağının varlığı, toz patlaması tehlikesi oluĢturur.
Depolama alanı ve
kaplarında aranan nitelikler
:
Kuru bir yerde saklayınız. Ġyi havalandırılmıĢ bir yerde
saklayınız.
Genel depolama için
öneriler
:
Yükseltgen ve kendi kendine tutuĢan ürünlerle birlikte
saklamayınız.
Depolama
BÖLÜM 8: Maruziyet kontrolleri / kişisel korunma
Mühendislik önlemleri
Mühendislik denetimlerini tasarlarken ve kiĢisel koruyucu ekipmanları seçerken bu maddenin olası
tehlikelerini (bkz. Bölüm 2), ilgili maruziyet sınırlarını, iĢ faaliyetlerini ve çalıĢma yerindeki diğer
maddeleri dikkate alın. Mühendislik denetimleri veya iĢ uygulamaları bu maddenin zarar verici
düzeylerine maruz kalmayı engellemek için yeterli değilse, aĢağıda sıralanan kiĢisel koruyucu
ekipmanlar önerilir. Koruma genelde sadece sınırlı bir süre boyunca veya belirli Ģartlar altında
sağlandığından, kullanıcı ekipmanla birlikte verilen tüm talimatları ve sınırlamaları okumalı ve
anlamalıdır.
Kişisel koruyucu ekipmanlar
Solunum sisteminin
korunması
MSDS Numarası:100000000071
:
Normal durumlarda maske kullanımını gerektirmez. Isıtılan
madde havalandırma sistemi tarafından yeterli Ģekilde kontrol
edilmeyen buhar veya gaz oluĢturursa, NIOSH onaylı filtreye
4/10
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
K-Resin® XK40 Styrene-Butadiene Copolymer
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 2015-02-09
sahip bir maske takın. Hava temizleme filtreleri için aĢağıdaki
öğeleri kullanın:
Kontrol dıĢı serbest kalma olasılığı varsa, maruz kalma
düzeyleri bilinmiyorsa veya hava temizleme filtrelerinin yeterli
korumayı sağlayamadığı durumlarda pozitif basınçlı solunum
cihazı kullanın.
Toplam toz konsantrasyonunun 10 mg/m3 ü geçtiği
durumlarda toz maskesi kullanınız.
Gözlerin korunması
:
Sağlıklı kullanım için, yan siperliğe sahip koruyucu gözlük
kullanımı iyi endüstri uygulamasıdır. Bu madde ısıtılacaksa,
kimyasal koruyucu özellikli gözlük veya yan siperliğe sahip
koruyucu gözlük veya yüz koruyucusu takın. Toz oluĢma
olasılığı varsa, kimyasal koruyucu özellikli gözlükler kullanın.
Deri ve vücudun korunması
:
Ortam sıcaklıklarına uygun, temiz ve koruyucu giysilerin
kullanılması sektör genelinde önerilen bir uygulamadır. Madde
ısıtılacak veya eritilecekse, eritilen ürünün sıcaklığına
dayanabilecek Ģekilde termal yalıtımlı, ısıya dayanıklı
eldivenler takın. Bu madde ısıtılacaksa ve mühendislik
denetimleri ile iĢ uygulamaları yeterli düzeyde değilse, ciltle
teması önlemek için yalıtılmıĢ giysiler giyin.
BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Görünüş
Fiziksel hali
Maddenin hali
Renk
Koku
Koku EĢiği
:
:
:
:
:
küçük toplar halinde
Katı
berrak ile hafif bulanık arası
Çok az kokulu ya da kokusuz
Uygun veri yoktur
Güvenlik bilgileri
Parlama noktası
: Uygun veri yoktur
Alt patlama limiti
: Uygulanmaz
Üst patlama limiti
: Uygulanmaz
Kendiliğinden tutuĢma
sıcaklığı
Termik bozunma
(dekompozisyon)
: Uygun veri yoktur
pH
: Uygulanmaz
Erime noktası/Donma
noktası
: Uygulanmaz
Ġlk kaynama noktası ve
kaynama aralığı
Buhar basıncı
: Uygulanmaz
Nispi yoğunluk
: Uygulanmaz
MSDS Numarası:100000000071
: Uygun veri yoktur
: Uygulanmaz
5/10
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
K-Resin® XK40 Styrene-Butadiene Copolymer
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 2015-02-09
Yoğunluk
: Uygulanmaz
Su içinde çözünürlüğü
: Ihmal edilebilir
Dağılım katsayısı ( noktanol/su)
Diğer çözücüler içindeki
çözünürlülüğü
AkıĢkanlık (viskozite,
dinamik)
AkıĢkanlık (viskozite,
kinematik)
Rölatif buhar yoğunluğu
: Uygulanmaz
BuharlaĢma oranı
: Uygulanmaz
Uçucu madde yüzdesi
: 0,2 %
: Uygun veri yoktur
: Uygulanmaz
: Uygulanmaz
: Uygulanmaz
BÖLÜM 10: Kararlilik ve tepkime
Reaktivite
: Bu malzemenin, normal ortam ve beklenilen depolama ve
elleçleme koĢullarındaki sıcaklık ve basınç altında reaktif
olmadığı düĢünülür.
Kimyasal stabilite
: Bu malzeme, normal ortam ve beklenen depolama altında
istikrarlı kabul ediliyor ve sıcaklık ve basınç Ģartları taĢıma.
Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı
Kaçınılması gereken
durumlar
: Yüksek sıcaklıkta uzun süreyle saklamaktan kaçının.
Kaçınılması gereken
malzemeler
: Güçlü oksitlendirici ajanlarla temasından kaçınılmalıdır.
Termik bozunma
(dekompozisyon)
Tehlikeli bozunma/ayrıĢma
ürünleri
: Uygun veri yoktur
: Basit Hidrokarbonlar
Karbon oksitler
BÖLÜM 11: Toksikoloji bilgisi
K-Resin® XK40 Styrene-Butadiene Copolymer
Akut oral toksisite
: Toksik Olmadığı Farz EdilmiĢtir
K-Resin® XK40 Styrene-Butadiene Copolymer
Akut solunum(inhalasyon)
: Toksik Olmadığı Farz EdilmiĢtir
toksisitesi
K-Resin® XK40 Styrene-Butadiene Copolymer
MSDS Numarası:100000000071
6/10
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
K-Resin® XK40 Styrene-Butadiene Copolymer
Versiyon 1.0
Akut dermal toksisite
Yeni düzenleme tarihi 2015-02-09
:
Toksik Olmadığı Farz EdilmiĢtir
K-Resin® XK40 Styrene-Butadiene Copolymer
Hassasiyet
: Laboratuvar hayvanlarında duyarlılığa neden olmadı.
BÖLÜM 12: Ekoloji bilgisi
Ekotoksisite
Eliminasyon bilgisi (Kalıcılık ve bozunabilirlik)
Biyoakümülasyon
: Biyoakümülasyon yapmaz.
Hareketlilik (Mobilite)
: Bu ürün suda çözünmez ve nötr yüzme yeteneğine sahiptir.
Bu ürün suda yüzebilir veya batabilir.
Biyolojik bozunma
: Bu maddenin kolaylıkla biyoindirgenebilir olması beklenmez.
Ekotoksikoloji Değerlendirmesi
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler
: Bu malzeme suda yaĢayan organizmalar için zararlı olması
beklenmemektedir., Balık veya kuĢlar, sindirim yollarını
tıkayabilecek tabltleri yiyebilirler.
BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri
Bu SDS'de sunulan bilgiler sadece nakliye edilen ürüne özgüdür.
Maddeyi amacına uygun olarak kulanın veya mümkünse geri dönüĢümünü sağlayın. Bu maddenin
atılması gerekirse, madde RCRA (40 CFR 261) veyadiğer Eyalet düzeyindeki ve yerel yönetmelikler
uyarınca, US EPA tarafından tanımlanmıĢ olan tehlikeli atık kriterlerini karĢılayabilir. Doğru bir
belirleme yapmak için fiziksel özelliklerin ölçülmesi ve düzenlenmiĢ bileĢenlerin incelenmesi
gerekebilir. Bu madde tehlikeli atık olarak sınıflandırılmıĢsa, federal yasa gereği bir lisanslı tehlikeli
atık tesisinde bertaraf edilmelidir.
BÖLÜM 14: Taşimacilik bilgisi
Burada gösterilen, nakliye açıklamaları yalnızca yığın halindeki taşımalar için geçerlidir ve
yığın olmayan ambalajların taşınması için uygun değildir (mevzuat tanımına bakın).
Nakliye Ģartlarıyla ilgili ek açıklamalar için (teknik adları vs.) yurtiçi veya uluslararası nakliye Ģekline
özgü ve miktara özgü Tehlikeli Madde Yönetmeliklerine baĢvurun. Bu nedenle, burada sunulan
bilgiler her zaman konĢimentoda belirtilen madde nakliye tanımı ile uyumlu olmayabilir. SDS ve
konĢimentoda geçen madde alevlenme noktaları birbirinden biraz farklı olabilir.
US DOT (UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION)
BU ACENTA TARAFINDAN TAġINMAYA YÖNELĠK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE
VEYA TEHLĠKELĠ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMĠġTĠR.
IMO / IMDG (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS)
BU ACENTA TARAFINDAN TAġINMAYA YÖNELĠK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE
VEYA TEHLĠKELĠ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMĠġTĠR.
MSDS Numarası:100000000071
7/10
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
K-Resin® XK40 Styrene-Butadiene Copolymer
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 2015-02-09
IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION)
BU ACENTA TARAFINDAN TAġINMAYA YÖNELĠK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE
VEYA TEHLĠKELĠ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMĠġTĠR.
ADR (AGREEMENT ON DANGEROUS GOODS BY ROAD (EUROPE))
BU ACENTA TARAFINDAN TAġINMAYA YÖNELĠK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI
MADDE VEYA TEHLĠKELĠ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMĠġTĠR.
RID (REGULATIONS CONCERNING THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF
DANGEROUS GOODS (EUROPE))
BU ACENTA TARAFINDAN TAġINMAYA YÖNELĠK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE
VEYA TEHLĠKELĠ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMĠġTĠR.
ADN (EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE
OF DANGEROUS GOODS BY INLAND WATERWAYS)
BU ACENTA TARAFINDAN TAġINMAYA YÖNELĠK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE
VEYA TEHLĠKELĠ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMĠġTĠR.
MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi
Ulusal kanunlar
Kaza tehlikelerini içeren
ana kanunlar
: 96/82/EC
Düzeltme: 2003
96/82/EC no'lu direktif uygulanmaz
Su kirliliğine sebep olan
sınıf (Almanya)
: nwg
Tebliğ hali
Avrupa REACH
ABD TSCA
Kanada NDSL
:
:
:
Avustralya AICS
Yeni Zellanda NZIoC
Japonya ENCS
Kore KECI
Filipinler PICCS
Çin IECSC
:
:
:
:
:
:
MSDS Numarası:100000000071
suyu kirletmez
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
TSCA Envanterinde
Bu ürün, Kanada NDLS listesinde yer alan bir veya
birçok içerik içermektedir.
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
Tescil alma zorunluluğundan muafiyet
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
8/10
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
K-Resin® XK40 Styrene-Butadiene Copolymer
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 2015-02-09
BÖLÜM 16: Diğer Bilgiler
NFPA Sınıflandırması
: Sağlık zararlılığı: 0
Yangın tehlikesi: 1
Reaktivite Tehlikesi: 0
1
0
0
Ek bilgi
Son versiyondan bu yana gerçekleĢen kayda değer değiĢiklikler kenarda vurgulanmıĢtır. Bu
versiyon önceki tüm versiyonların yerini alır.
Bu SDS'de sunulan bilgiler sadece nakliye edilen ürüne özgüdür.
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, yayınladığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli
bilgilerdir. Verilen bilgiler sadece güvenli taĢıma, kullanma, iĢleme, depolama, nakliyat, imha ve
tahliye için yardımcı olması amacıyla tasarlanmıĢtır ve garanti veya kalite spesifikasyonu
sayılamaz. Bu bilgiler, sadece belirlenmiĢ madde için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle
karıĢtırılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir
dokümanda belirtilmemiĢse.
Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltma ve akronimlere ait anahtar ve açıklamalar
Hükümete Bağlı Endüstriyel
Hijyen Uzmanları Amerika
Konferansı
Avustralya, Kimyasal Maddeler
Envanteri
Kanada, Yerli Maddeler Listesi
LD50
Öldürücü Doz %50
LOAEL
NIOSH
CNS
CAS
EC50
Kanada, Yerli Kaynaklı Olmayan
Maddeler Listesi
Merkezi Sinir Sistemi
Kimyasal Damıtma Hizmeti
Etkili Konsantrasyon
EC50
Etkili Konsantrasyonun %50'si
NOEC
OSHA
PEL
Ġzin Verilebilir Maruz Kalma Sınırı
EINECS
EOSCA Jenerik Maruziyet
Senaryo Aracı
Avrupa Petrol Sahalarına Özel
Kimyasallar Birliği
Avrupa Mevcut Kimyasal
Maddeler Envanteri
Almanya Maksimum
Konsantrasyon Değerleri
Küresel Uyum Sistemi
Gözlenen En düĢük Advers Etki
Düzeyi
Ulusal Yangından Korunma
Kurumu
Ulusal ĠĢ Sağlığı & Güvenliği
Enstitüsü
Ulusal Toksikoloji Programı
Yeni Zelanda Kimyasal Envanteri
Gözlenebilir Advers Etki Düzeyi
Yok
Gözlenen Etki Konsantrasyonu
Yok
ĠĢ Güvenliği & Sağlığı Ġdaresi
PICCS
Filipinler Ticari Kimyasal Maddeler
Envanteri
Toksik Olmadığı Farz EdilmiĢtir
Yüksek veya EĢit
Ġnhibisyon Konsantrasyonunun
%50'si
Uluslararası Kanser AraĢtırmaları
Kurumu
Çin Mevcut Kimyasal Maddeler
Envanteri
STEL
SARA
ACGIH
AICS
DSL
NDSL
MAK
GHS
>=
IC50
IARC
IECSC
MSDS Numarası:100000000071
NFPA
NTP
NZloC
NOAEL
PRNT
TLV
Kaynak Koruma Geri Kazanım
Kanunu
Kısa Süreli Maruz Kalma Sınırı
Superfund DeğiĢiklikleri ve Tekrar
Yetkilendirme Kanunu
EĢik Sınırı Değeri
TWA
Zaman Ağırlıklı Ortalama
RCRA
9/10
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
K-Resin® XK40 Styrene-Butadiene Copolymer
Versiyon 1.0
Yeni düzenleme tarihi 2015-02-09
TSCA
Toksik Madde Denetimi Yasası
KECI
Japonya, Mevcut ve Yeni
Kimyasal Maddeler Envanteri
Kore, Mevcut Kimyasal Envanter
UVCB
<=
Daha Az veya EĢit
WHMIS
Bilinmeyen veya DeğiĢken
BileĢenli, KarmaĢık Reaksiyon
Ürünleri ve Biyolojik Maddeler
ĠĢ Yeri Tehlikeli Madde Bilgi
Sistemi
LC50
Öldürücü konsantrasyon %50
ENCS
MSDS Numarası:100000000071
10/10
Download

K-Resin® XK40 Styrene-Butadiene Copolymer